Anda di halaman 1dari 4

MATEMATIK PT3 – KELAS TAMBAHAN 28 OGOS 2017 (10.00 – 11.

30 PG)

1. Rajah menunjukkan sebuah heksagon EFGHJK berpusat P yang dilukis pada grid segi
empat sama yang sama besar bersisi 1 unit. Y dan Zialah dua titik yang bergerak dalam
heksagon itu. Pada Rajah,

a) lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa 2 unit dari garis
lurus GH,
b) lukis lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2 unit
dari titik P,
ci) seterusnya, tandakan dengan simbol ⊗ kedudukan bagi semua persilangan lokus Y
dan lokus Z itu.
[4 markah]

Rajah 1

2. Rajah 2 menunjukkan dua garis lurus, KL dan LM. Dengan menggunakan pembaris dan
jangka lukis sahaja, bina
a) garis LN, pembahagi dua KLM,
b) sisiempat KLMN dengan keadaan LMN = 90.
[4 markah]

K L

Rajah 2

1
3. Rajah 3 menunjukkan sebuah bulatan
berpusat O.
Lilitanbulatanituialah22 cm. Cariluas,
dalamcm2, kawasan yang berlorek.

Rajah 3
[4 markah]

4. Dalam Rajah 4, OPS dan OQR ialah sektor dua bulatan yang mempunyai pusat sepunya
O dan OP = PQ.

Rajah 4

Diberi luas kawasan berlorek ialah 92.4 cm2, cari nilai x dan bundarkan peada dua tempat
perpuluhan. [Guna  = 3.142]
[4 markah]

2
5. Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Pada Rajah,

a) lukis lokus bagi titik Xyang bergerak dengan keadaan XP = PS,


b) lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sama dari titik
P dan titik Q,
c) seterusnya, tandakan simbol  kedudukan bagi semua persilangan lokus X dan lokus
Y itu.
P S
[4 markah]

Q R
Rajah 5

6. Rajah 6 menunjukkan sebuah sisiempat EFGH.

E F
120

G
H

Rajah 6

a) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina sisiempat EFGH,
bermula dengan garis EH dan garis HG yang disediakan dalam ruang jawapan.
b) Seterusnya, ukur panjang, dalam cm, bagi FG.
[4 markah]
Jawapan:

a)

Rajah 6

bi) FG ………….……

3
7. Dalam Rajah 7, BCD ialah garis lurus. Cari

41 cm

B D
12 cm C 28 cm

Rajah 7

a) panjang, dalam cm, bagi AB,


b) perimeter, dalam cm, segitiga ACD.
[4 markah]

8. Rajah 8 menunjukkan satu bulatan berpusat di O.

Q
Q
P
pP

R
R

Rajah 8

Namakan bahagian-bahagian bulatanyang berlabelP, Q dan R.


[3 markah]

P : ……………………. Q : ………………… R : …………………….

Anda mungkin juga menyukai