Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1


B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 1
C. Tujuan ............................................................................................................ 1

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................... 2

A. Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Jenazah Seorang Muslim ................. 2


1. Memandikan Jenazah ......................................................................... 3
2. Mengafankan Jenazah ........................................................................ 3
3. Menyolatkan Jenazah ......................................................................... 5
4. Menguburkan Jenazah ....................................................................... 6
B. Analis ............................................................................................................. 7

BAB III PENUTUP ................................................................................................... 8


A. Kesimpulan .................................................................................................... 8

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 9

ii