Anda di halaman 1dari 8

KONSEP PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN.

 Mokhtar Ismail; Langkah untuk


menentukan tahap sejauhmana
KONSEP
KONSEP DAN TEORI
seseorang memiliki sifat tertentu.
PENTAKSIRAN
 Tahap, status, nilai.
PENTAKSIRAN
 Proses / nilai yang menunjukkan
nilai kuantitatif.

 Merangkumi skala ordinal atau


skala selang.
 Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan Pentaksiran haruslah dilihat sebagai :
 Menentukan kedudukan /
maklumat dan seterusnya membuat
pencapaian murid.  Proses mendapatkan
penghakiman tentang produk sesuatu
gambaran tentang prestasi
proses pendidikan.
seseorang dalam
 Proses : Langkah / tindakan / operasi yang pembelajaran.
digunakan untuk mendapatkan hasil yang
 Aktiviti yang dijalankan
dikehendaki.
semasa pengajaran dan
 Maklumat : Bukti tentang prestasi pembelajaran.
Dalam konteks pendidikan,
pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir.
pentaksiran merupakan satu episod  Aktiviti yang dijalankan secara
 Penghakiman : Proses pertimbangan dalam proses pembelajaran yang berterusan.
tentang pencapaian pendidikan pelajar. merangkumi aktiviti menghurai,
mengumpul, merekod, memberi skor  Aktiviti yag bertujuan untuk
Produk : Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang da menginterpretasi maklumat mendapatkan pembelajaran
pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan. tentang hasil pembelajaran yang baik.
seseorang pelajar bagi tujuan
tertentu.
Peringkat
KONSEP PENGUJIAN :
pengujian :
KONSEP PENGUJIAN :

o Penilaian / pencapaian pada tahap eksplisit : Perubahan


tingkah laku yang nyata, menjawab secara lisan atau
bertulis.
Pelaksanaan Pemeriksaan

Persediaan

 Proses pengumpulan maklumat.


 Prosedur :
 Proses membuat analisis. KONSEP
 1) Persediaan Ujian.
 Selepas peperiksaan dan PENILAIAN
 2) Pentadbiran Ujian (Pemilihan Lokasi).
pentaksiran.
 3) Pemeriksaan Dan Pengukuran Ujian.
 Tindakan selanjutnya.
 4) Buat Analisis.

 5) Interpretasi / Dapatan / Tindakan.


Kepentingan Penilaian Ujian Dalam Bilik Darjah

 Membandingkan pencapaian pelajar  Mengenal pasti pelajar  Membolehkan guru


dengan rakan-rakan sekelas atau yang tinggi dan amat menilai bahan, teknik,
dengan peringkat kelas yang sama di lemah keupayaannya dan kaedah pengajaran
sekolah. bagi menentukan kerja- mereka sebagai asas
kerja pemuliha dan meningkatkan
 Membandingkan tingkat pencapaian pengayaan. pengajaran mereka.
pelajar dalam sesuatu bidang subjek
 Membuat jangkaan  Pelajar mengetahui
dengan bidang yang lain bagi melihat terhadap potensi atau kelemahan mereka
kelemahan atau kelebihan pelajar bakat pembelajaran dalam sesuatu
dalam sesuatu bidang. Maklumat ini pelajar agar dapat kemahiran atau bidang
digunakan untuk kerja-kerja menentukan arah dan dan segera pula
pemulihan dan sebagainya. jenis pendidikan pelajar memperbaikinya.
bagi menyalurkan
mereka ke jurusan-
jurusan tertentu seperti
jurusan sains, sastera
dan teknikal.
TAKSONOMI TAHAP ISTILAH
Nyatakan, terangkan,
Pengetahuan namakan, labelkan.
Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori,
hukum, tarikh, peristiwa dll daripada pembelajaran yang
lepas.
Pilih, terangkan,
Kefahaman tulis semula.
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu
Taksonomi ialah kajian tentang prinsip, bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat
sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep,
peraturan, dan amalan dalam pengelasan menterjemah draf.
organisma berdasarkan persamaan dan selesaikan, ramalkan, cari,
perbezaaan sifat organisma itu. Penggunaan kesilapan, bina alat.
Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk
[Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ] menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah,
hukum, teori, formula. Bina graf daripada data, dll.

Bezakan, pasti, pilih.


Analisis
Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil,
bezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara
bahagian, kenali struktur organisasi.
Bina, hasilkan, susun,
TAKSONOMI BLOOM Sintesis kembangkan.
Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha
tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan,
- Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. membuat klasifikasi.
Pilih, berikan alasan,
- Bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Penilaian kritikan, buktikan.
- Membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap
Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas
berfikir pelajar. alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik
5 peringkat

# Diasaskan oleh, David R. Krathwohl Merupakan bidang berhubung dengan


perasaan, emosi dan sikap.
# Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu
Penerimaan suasana pembelajaran yang baik.
# Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat
membentuk sikap positif.
Bertindak balas

Menilai

Organisasi

Perwatakan
GERAK BALAS PENERIMAAN
5 PERINGKAT
- Melibatkan diri secara aktif terhadap -Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk
sesuatu dan mendapat kepuasan memberi perhatian.
daripadanya. -Tindakan pelajar mencerminkan satu
- Pada aras ini, pelajar bersedia dan kesedaran atau perhatian terhadap ransangan
rela untuk membuat reaksi yang dan peristiwa atau persekitaran yang berhubung
mudah terhadap sesuatu objek atau dengan domain afektif.
situasi. ORGANISASI -Konteks pengajaran menekankan kepada
kebolehan mendengar, menanyakan soalan,
mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab
-Membawa maksud membentuk dengan lengkap.
MENILAI sesuatu sistem nilai. Terdapat tiga perkara berhubung dengan aras:
- Apabila lebih daripada satu
1. KESEDARAN
- Pada peringkat ini perlakuan nilai dinuranikan maka
2.KESUDIAN UNTUK MENERIMA
adalah didasarkan atas konsep membolehkan beberapa nilai
3.PERHATIAN YANG TERKAWAL DAN TERPILIH
dan prinsip yang telah digunakan.

dinuranikan sehingga menjadi - Pelajar terpaksa membina

kepercayaan. beberapa hubungan dan

- Perlakuan cenderung menjadi keutamaan di antara nilai-

konsisten walaupun dalam nilainya.

keadaan yang berbeza jika


kepercayaan itu boleh
dipratikkan.
Taksonomi Solo

Taksonomi Solo adalah singkatan daripada perkataan "The Structure of the


Observed Learning Outcome". Ia merupakan kaedah mengklasifikasikan
jawapan berdasarkan struktur hasil pembelajaran. Ia juga merupakan
hierarki sebenar iaitu peningkatan perubahan secara kuantiti dan kualiti. Ia
membimbing pembinaan item aras rendah dan item aras tinggi.

Aras Taksonomi Solo

1) Prestructural 
Jawapan mengandungi maklumat yang tidak berkaitan.

2) Unistructural
Jawapan mengandungi satu maklumat yang berkaitan.

3) Multistructural
Jawapan mengandungi beberapa maklumat yang berkaitan.

4) Relational
Jawapan mengandungi hubung kait di antara maklumat yang berkaitan.

5) Extended Abstract
Jawapan tidak hanya meliputi maklumat berkaitan tetapi merangkumi maklumat
tambahan.
PENILAIAN BAHASA

KAEDAH PENILAIAN
BAHASA

PORTFOLIO Satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian
pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui.

PEMERHATIAN Pemerhatian secara berterusan dan mengikut jangka masa waktu yang diperlukan
atau ditentukan bagi membantu guru dalam mendapatkan maklumbalas tentang
keberkesanan P&P.
KONTRAK
PEMBELAJARAN

SOAL JAWAB

PROJEK Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat
tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar( Wiggins, 1989).

KERTAS KERJA