Anda di halaman 1dari 4

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB BIMBINGAN & KERJAYA

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator


Pencapaian
1. Pameran Membantu pelajar Guru Penasihat Sehari RM100/PCG 70% 90% Peratusan
Informasi mengenalpasti kursus Ahli Kelab B&K Penglibatan
Kerjaya yang diminati di Pelajar
IPTA/IPTS.
Membolehkan pelajar
mengumpul maklumat
kerjaya
2. Buku Skrap Pelajar akan lebih Guru Penasihat Mei-Julai RM150/PCG 70% 80% Peratusan
Kerjaya memahami bidang Penglibatan
kerjaya yang boleh Pelajar
mereka ceburan pada
masa akan datang

3 Ujian Minat Membolehkan pelajar Guru Penasihat Ogos- Sept RM100/PCG 80% 90% Peratusan
Kerjaya mengukur 6 pola minat Penglibatan
kerjaya iaitu Realistik, Pelajar
Investigatif, Artistik,
Sosial, Keusahawanan
(Enterprising) dan
Konvensional.

1
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BIMBINGAN KERJAYA

Nama Projek Pameran Informasi Kerjaya

Objektif Membantu pelajar mengenalpasti kursus yang diminati di IPTA/IPTS.


Membolehkan pelajar mengumpul maklumat kerjaya
Tempoh Sehari

Kumpulan Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5


Sasaran

Guru Terlibat 1) Guru Penasihat


2) Ahli Kelab Bimbingan dan Kerjaya

Proses Kerja 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri


mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
2) Pelaksanaan program:
o Menetapkan tarikh program
o Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas
masing-masing.
o Pelajar melawat ke tapak pameran berdasarkan jadual
lawatan.
o Dokumentasi program dirakamkan
o Penilaian program
Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid Tingkatan 4 dan 5 ke sekolah
semasa program dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan


program pada masa hadapan

2
PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB BIMBINGAN & KERJAYA

Nama Projek Buku Skrap Kerjaya

Objektif Pelajar akan lebih memahami bidang kerjaya yang boleh mereka
ceburan pada masa akan datang

Tempoh Ogos – September

Kumpulan Semua ahli Kelab Bimbingan & Kerjaya


Sasaran
Pelajar Tingkatan 5

Guru Terlibat Guru Penasihat

Proses Kerja 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri


mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
2) Pelaksanaan program:
o Menetapkan tempoh persiapan buku skrap.
o Pelajar dibantu dan dibimbing untuk mendapatkan
maklumat kerjaya.
o Pelajar membentangkan hasil karya.
o Dokumentasi program dirakamkan
o Penilaian program
Kekangan  Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa
program dilaksanakan
 Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan


program pada masa hadapan

3
PELAN OPERASI 3

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BIMBINGAN KERJAYA

Nama Projek Ujian Minat Kerjaya

Objektif Membolehkan pelajar mengukur 6 pola minat kerjaya iaitu


Realistik, Investigatif, Artistik, Sosial, Keusahawanan
(Enterprising) dan Konvensional.
Tempoh Sehari

Kumpulan Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5


Sasaran

Guru Terlibat 1) Guru Penasihat


2) Ahli Kelab Bimbingan dan Kerjaya

Proses Kerja 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri


mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
2) Pelaksanaan program:
o Menentukan jenis ujian.
o Sediakan borang soalan ujian minat kerjaya
o Pelajar menjalankan ujian dalam tempoh masa yang
ditetapkan.
o Menganalisis dan menilai ujian.
o Memberi penerangan dan bimbingan kepada peserta
ujian
o Penilaian program
Kekangan Sukar memastikan keesahan ujian yang diambil oleh pelajar.

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan


program pada masa hadapan