Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia dan
rahmat-Nya kepada kita semua, karenanya dapatlah penulis menghimpun dan
menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam sesuai dengan jadwal.
Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta
keluarga dan sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau
samapai hari kiamat.
Pembuatan makalah ini bertujuan antara lain untuk memenuhi salah satu
tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selain itu juga sebagai bahan untuk
menambah wawasan penulis tentang Sejarah dan Peradaban Islam..
Harapan penulis pada makalah sederhana ini dapat berguna bagi pembaca
sebagai bahan tambahan dalam proses belajar mengajar di dalam ruang kuliah dan
lainya. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan
demi perbaikan makalah sederhana ini. Segala sesuatu yang benar itu datangnya
dari ALLAH SWT, dan yang salah adalah sifat manusia.

Malang April 2018

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang............................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 1

C. Tujuan ............................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 2

A. Wujud Peradaban Islam ................................................................................. 2

B. Prinsip-Prinsip Kebudayaan Islam ................................................................ 4

C. Sejarah Intelektual / Kejayaan Umat Islam ................................................... 6

BAB III PENUTUP ................................................................................................ 9

A. Kesimpulan .................................................................................................... 9

B. Saran .............................................................................................................. 9

DAFTAR PUSTAKA

ii