Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN A

1. Dengan merujuk titik a sebagai titik rujukan, cari bearing sudutan bagi titik-titik b, c,
d, dan e.

U U
i. .b ii.

.c

U iv. U
iii. e

4 markah

2. lengkapkan rajah di bawah dengan menamakan lapan arah mata angin.

a. UTARA

h. b.

g. c.

f. d.

e.
7 markah
3. Berdasarkan peta di bawah namakan negeri-negeri yang terdapat di Malaysia.

1
2
11

10

9 3 12

8 4

13
7

6
5

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

13 markah
BAHAGIAN B
4. Nyatakan lapisan bumi berdasarkan gambar berikut.

4 markah

5. Berdasarkan rajah di bawah, namakan bentuk muka bumi bagi pinggir laut.

(I)
(II) (III)

(IV)

Berdasarkan rajah di ats, namakan Bentuk muka bumi bagi pinggir laut
I) _______________________________________
II) _______________________________________
III) _______________________________________
IV) _______________________________________

4 markah
6. Lengkapkan peta minda di bawah dengan menghuraikan kepentingan sungai utama di
Malaysia.

a) d)

b) Kepentingan e)
sungai di
malaysia

c) f)

6 markah

7. Nyatakan padang darat fizikal bagi tiga peringkat aliran sungai seperti ditunjukkan pada
rajah yang berikut:

i
ii
iii

i. Perigkat Hulu sungai ii. Peringkat Tengah Sungai iii. Peringkat Hilir Sungai

1.________________________ 1.________________________ 1.________________________

2._________________________ 2._________________________ 2._________________________

3._________________________ 3._________________________ 3._________________________

9 markah
8. Lihat peta minda di bawah dan jawab soalan berikut.

Sungai Tasik

Kepentingan

c._________________
a._________________ b.________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________

3 markah