Anda di halaman 1dari 60

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan Islam
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan Islam
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

April 2017
Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.............................................................................................................................................. vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan ............................................................................................................................................... vii

Kata Pengantar.......................................................................................................................................................................... ix

Pendahuluan............................................................................................................................................................................... 1

Matlamat .................................................................................................................................................................................. 2

Objektif ....................................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah........................................................................................................................ 3

Fokus ......................................................................................................................................................................................... 4

Elemen Perpaduan .................................................................................................................................................................... 5

Kemahiran Abad Ke- 21............................................................................................................................................................. 5

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................................... 7

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ..................................................................................................................................... 8

Elemen Merentas Kurikulum ...................................................................................................................................................... 11

Pentaksiran Sekolah ................................................................................................................................................................. 14

Organisasi Kandungan .............................................................................................................................................................. 18


Glosari ........................................................................................................................................................................................ 43

Panel Penggubal......................................................................................................................................................................... 45

Penghargaan .............................................................................................................................................................................. 46
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU (A) 531/97.]

vii

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi 21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi
pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen ke-21.
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah SWT.
adalah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Standard Sekolah Murid juga dibimbing agar boleh menghubungkait antara ilmu aqli
Rendah. KSSR Pendidikan Islam ini digubal bagi memenuhi dan ilmu naqli untuk memberi sumbangan kepada tamadun umat.
keperluan membina dan membentuk peribadi muslim yang
Bagi mencapai hasrat tersebut, proses pengajaran dan
memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara
pembelajaran (PdP) perlu dirancang dan dilaksanakan dengan
menyeluruh.
berkesan. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan bagi
KSSR Pendidikan Islam ini memberi penekanan kepada aspek ilmu, membolehkan murid dinilai dengan lebih autentik dan holistik.
amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui mata Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan semasa
pelajaran ini murid dibekalkan dengan pengetahuan asas tentang al- pengajaran dan pembelajaran untuk mengesan perkembangan dan
Quran, hadis, aqidah, ibadah, sirah dan adab. Murid bukan sekadar pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran sumatif
dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, malah mereka dididik untuk dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan
mengamal dan menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui mata pencapaian murid.
pelajaran ini juga murid dibimbing untuk mampu membangunkan diri
KSSR Pendidikan Islam diharap menjadi wadah kepada
serta masyarakat berasaskan al-Quran dan al-Sunnah.
pembentukan modal insan yang memahami, mengamal dan
Kemahiran abad ke-21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan menghayati Islam secara menyeluruh serta beristiqamah dan boleh
kemahiran menaakul dimasukkan secara eksplisit dalam dokumen dicontohi.
kurikulum Pendidikan Islam agar modal insan yang dihasratkan
mampu memenuhi keperluan masa kini.

KSSR Pendidikan Islam ini juga digubal bagi melahirkan murid yang
mampu mengintegrasikan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah

1

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

MATLAMAT

Matlamat KSSR Pendidikan Islam adalah untuk membina dan 6. Meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk
membentuk hamba dan khalifah Allah SWT yang berilmu, beriman, diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan
bertaqwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan harian serta asas dalam tindakan.
berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta menyumbang ke arah 7. Mengamalkan konsep asas ibadah sebagai memenuhi
mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta tuntutan fardu ain dan fardu kifayah untuk diamalkan secara
kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan dunia dan istiqamah dalam kehidupan harian.
akhirat. 8. Mengaplikasi iktibar daripada sirah Rasulullah SAW bagi
menanam rasa kecintaan kepada baginda dan
OBJEKTIF
mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian.
KSSR Pendidikan Islam bertujuan membolehkan murid mencapai 9. Menghayati dan mengamalkan konsep adab serta nilai-nilai
objektif berikut:
akhlak dalam kehidupan harian.
1. Membaca surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan 10. Membaca, membina dan menulis ayat serta teks dalam
bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam tulisan jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya
kehidupan harian. bangsa.
2. Menghafaz surah terpilih daripada al-Quran dan 11. Menulis Khat Nasakh dan Ruqaah mengikut kaedah yang
mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian. betul.
3. Memahami maksud surah terpilih daripada al-Quran dan
menghayati pengajarannya secara istiqamah.
4. Mengaplikasi hukum tajwid dengan betul secara berterusan.
5. Membaca dan memahami hadis terpilih dan mengamalkan
tuntutannya dalam kehidupan harian.

2

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika, serta Sains dan Teknologi. berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, Kurikulum Pendidikan Islam digubal berdasarkan enam tunjang
kreatif dan inovatif. Kerangka KSSR

Rajah 1: Kerangka KSSR

3

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FOKUS

KSSR Pendidikan Islam berfokuskan aspek ilmu, amali, amalan, 3. Amalan


penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah maksud kepada Amalan bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari dalam
setiap satu aspek tersebut mengikut konteks KSSR Pendidikan kehidupan harian. Contohnya setelah mempelajari tentang teori
Islam. solat dan melaksanakan solat secara amali murid hendaklah
dibimbing agar mengamalkan solat dalam kehidupan harian.
1. Ilmu
Murid perlu sentiasa diingatkan agar mendirikan solat walau apa
Ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang ditentukan
keadaan sekali pun.
di dalam Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran
(SP). Contohnya dalam tajuk solat mengandungi fakta tentang 4. Penghayatan
hukum solat, syarat wajib, syarat sah, rukun solat dan Penghayatan bermaksud menghayati kesan dan pengajaran
sebagainya. Isi kandungan atau fakta tersebut disampaikan dari amalan-amalan yang dilaksanakan. Contohnya matlamat
secara teori kepada murid. pensyariatan solat ialah bagi mencegah daripada melakukan
perkara keji dan mungkar. Murid perlu diingatkan agar sentiasa
2. Amali menjauhi perkara keji dan mungkar kerana mereka telah
Amali bermaksud melaksanakan secara amali teori-teori yang melaksanakan solat.
dipelajari. Contohnya setelah murid diajar secara teori tentang
5. Pembudayaan
sujud iaitu meletakkan dahi, dua tapak tangan, dua lutut dan dua
Pembudayaan bermaksud menjadikan amalan-amalan baik
hujung kaki ke lantai, murid diminta melaksanakan sujud secara
yang diamalkan secara individu sebagai amalan yang
amali. Amali sangat penting dilaksanakan bagi memastikan
dilaksanakan secara berjamaah atau beramai-ramai. Contohnya
kefahaman yang betul tentang sesuatu teori. Guru perlu
amalan melaksanakan solat dijadikan amalan semua warga
membetulkan sekiranya mendapati ada kesilapan semasa murid
sekolah, akhirnya akan wujud budaya solat berjamaah
melakukan amali.
di sekolah.

4

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

ELEMEN PERPADUAN KEMAHIRAN ABAD KE-21

Elemen Perpaduan diterjemahkan secara eksplisit dalam kurikulum Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang
Pendidikan Islam. Ia dijelmakan melalui tiga konstruk utama mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada
perpaduan iaitu menerima, menghormati dan mengurus kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang
kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
subkonstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang
perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid. dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP
Subkonstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid yang
dalam kurikulum Pendidikan Islam menyumbang kepada
bersifat terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama
pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Manakala
subkonstruk menghormati kepelbagaian merujuk kepada murid Jadual 1: Profil Murid
yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku yang berhemah
PROFIL MURID PENERANGAN
tinggi, menghargai dan perihatin walaupun berbeza agama, bangsa,
budaya dan bahasa. Seterusnya subkonstruk mengurus Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran
kepelbagaian pula merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan dengan kebijaksanaan, keyakinan,
sikap atau tingkah laku yang amanah, adil dan rasional walaupun toleransi, dan empati.

berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
menyesuaikan elemen ini dengan tajuk yang berkaitan dengan dan kreatif secara lisan dan bertulis,
perpaduan tanpa mengubah disiplin dan kandungan mata pelajaran menggunakan pelbagai media dan
teknologi.
ini.

5

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
inovatif; mampu untuk menangani kesamarataan, adil dan menghormati
masalah yang kompleks dan membuat maruah individu, kumpulan dan komuniti.
keputusan yang beretika. Mereka berfikir Mereka bertanggungjawab atas tindakan,
tentang pembelajaran dan diri mereka akibat tindakan serta keputusan mereka.
sebagai pelajar. Mereka menjana soalan
dan bersifat terbuka kepada perspektif,
nilai dan tradisi individu dan masyarakat Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif membentuk pemahaman yang luas dan
dalam menangani bidang pembelajaran seimbang merentasi pelbagai disiplin
yang baharu. pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara dalam konteks isu tempatan dan global.
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain. Mereka memahami isu-isu etika / undang-
Mereka mengalas tanggungjawab undang berkaitan maklumat yang
bersama serta menghormati dan diperoleh.
menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka Penyayang / Mereka menunjukkan empati, belas
memperoleh kemahiran interpersonal Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini keperluan dan perasaan orang lain.
menjadikan mereka pemimpin dan ahli Mereka komited untuk berkhidmat kepada
pasukan yang lebih baik. masyarakat dan memastikan kelestarian
alam sekitar.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran sokongan dan rasa hormat terhadap
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri negara.
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

6

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2. kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
kemahiran, dan nilai dalam situasi Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
berlainan untuk melaksanakan sesuatu
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
perkara
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
mengikut kelaziman.
bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta hubung
kait antara bahagian berkenaan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan,
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi berfokus untuk menyelesaikan masalah.

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
kaedah yang kreatif dan inovatif
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta

7

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
menggalakkan murid berfikir.
KSSR Pendidikan Islam menekankan penggunaan pelbagai
strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) digunakan untuk
menyampaikan ilmu kepada murid. Keberkesanan PdP bergantung
kepada kreativiti guru merancang, mengolah dan melaksanakan
pendekatan, kaedah serta teknik secara bersepadu dan sitematik.
PdP yang berpusatkan murid bagi menggalakkan pelibatan yang
aktif dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik.
Pembelajaran secara hands-on dan berpusatkan murid amat
ditekan dalam proses tersebut. Antara strategi yang dicadangkan
adalah seperti berikut:

Pendekatan Berpusatkan Murid

Strategi PdP dalam mata Pendidikan Islam haruslah berpusatkan


murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai
kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri.

Pembelajaran Berasaskan Projek

Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk


menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-
murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan
dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai

8

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman
bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan
kemahiran sosial dan kerja berpasukan.
Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang Pembelajaran Konstruktivisme


mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,
Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang
masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan
menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau konsep
pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on dan
secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
mind-on. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya
Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan ilmu pengetahuan yang
menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan
diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina
menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.
pengetahuan baharu. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih
Pembelajaran Masteri faham, yakin dan seronok belajar dan mengamalkan sepanjang

Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil hayat.

pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit


Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada
beberapa unit kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran

80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang yang berpusatkan murid. Murid berperanan merancang dan

lain. menjalankan aktiviti pembelajaran. Mereka melibatkan diri secara


aktif untuk mencari dan mengumpul maklumat melalui pelbagai
Pembelajaran Luar Bilik Darjah
aktiviti seperti memerhati, mendengar, menyoal, berbincang,

Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara membuat rujukan dan kaji siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara

terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini berasingan atau digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran

dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang seperti kerja projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.

9

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Talaqqi dan Musyafahah

Kaedah talaqqi dan musyafahah dilaksanakan dengan cara guru yang baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan
berhadapan dengan murid atau bersemuka. Guru akan lebih kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran
memperdengarkan bacaan ayat al-Quran sebagai bacaan contoh bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang kreatif.
dan meminta murid mendengarnya dan memerhati pergerakan bibir Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam mengaitkan
dengan teliti. Setelah bacaan itu diulang oleh guru beberapa kali, ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.
guru meminta murid membacanya dan guru mendengar dengan teliti
Guru Pendidikan Islam mempunyai akauntibiliti untuk memastikan
dan membetulkan bacaan murid sama ada dari segi makhraj dan
kemahiran berfikir aras tinggi berlaku dalam setiap sesi pengajaran
hukum tajwid.
dan pembelajaran Pendidikan Islam supaya Islam dapat
Bagi memastikan sesuatu PdP berjaya dan mencapai objektif, guru direalisasikan sebagai satu cara hidup.
perlu memahami dan menguasai SK, SP dan Standard Prestasi
(SPi) dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru mengaplikasikan
pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Islam akan membantu murid mencapai
SK dan SP yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan
melaksanakan pentaksiran bagi mengesan SPi dapat dicapai oleh
murid mengikut kebolehan masing-masing.

Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap


optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah
pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru yang
kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan
merangsang dan memotivasikan murid bagi meneroka bidang ilmu

10

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam • Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang mengamalkannya.
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa • Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut: dan kewarganegaraan kebangsaan dan global yang menjadi
amalan dalam kehidupan harian.
1. Bahasa
4. Sains dan Teknologi
• Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
• Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
• Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
murid.
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
• Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
berkomunikasi secara berkesan.
dan berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar • Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
• Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dan merangkumi empat perkara iaitu:
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep
pelajaran. yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
• Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai manipulatif tertentu);
alam dan kehidupan.

11

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, 7. Keusahawanan
keselamatan); dan • Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-
o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu

5. Patriotisme budaya dalam kalangan murid.

• Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata • Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda
• Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai
kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat
Malaysia. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

6. Kreativiti dan Inovasi • Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid dapat

• Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan

mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta kemahiran asas TMK yang dipelajari.

sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan • Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi

idea yang ada. kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan

• Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. • TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak

• Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi

memastikan pembangunan modal insan yang mampu kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

menghadapi cabaran abad ke-21.


• Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP.

12

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

9. Kelestarian Global
• Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
• Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan bermakna.
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat
tempatan, negara dan global.
• Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan

• Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan


membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
menguruskan hal ehwal kewangan secara
bertanggungjawab.
• Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP
secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara
langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang yang
mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti

13

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada pendekatan PS berperanan mengukuhkan pembelajaran murid serta mampu
pentaksiran yang merupakan satu proses mendapatkan maklumat memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan
tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor atau dicapai dalam satu-satu proses PdP. PS amat penting untuk
oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku secara formal dan menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha
tidak formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan aktiviti yang berterusan yang memerlukan komitmen yang tinggi
prinsip inklusif, autentik dan setempat. Maklumat yang diperoleh dari serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk
PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam memperkembang potensi setiap murid ke tahap maksimum.
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan
Ciri-ciri Pentaksiran Sekolah
pembelajaran murid.

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. PS mempunyai ciri-ciri berikut:

Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses 1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang

PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan

sesuatu unit pembelajaran penggal, semester atau tahun. Dalam nilai murni.

melaksanakan pentaksiran sekolah guru perlu merancang, 2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan

membina item, mentadbir, memeriksa, menentukan tahap PdP.

penguasaan murid berdasarkan pertimbangan profesional, merekod 3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut

dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran yang kesesuaian dan kesediaan murid.

diajar berdasarkan DSKP. 4. Berasaskan standard kurikulum.


5. Pelaksanaan pentaksiran formatif yang dijalankan seiring
dengan proses PdP dan pentaksiran sumatif yang dijalankan
pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

14

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Standard Prestasi

SPi ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran bersama murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan rakan
murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan tahap sejawat. Tahap penguasaan keseluruhan diberi selepas murid
penguasaan murid dalam perkembangan atau kemajuan mempelajari kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam kelompok
pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi standard pembelajaran seperti Jadual 3, 4, 5 dan 6.
kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan
Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan Tilawah dan Hafazan
perkembangan menegak (Tahap Penguasaan). Pertumbuhan murid al-Quran
dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan TAHAP TAFSIRAN
atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam PENGUASAAN

bentuk hasil pembelajaran. SPi dibina sebagai panduan untuk guru 1 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan
dengan bimbingan.
menambah baik PS sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran
2 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan
Rujukan Standard. Penyataan khusus SPi bagi matapelajaran
dengan betul.
KSSR Pendidikan Islam adalah seperti jadual 3 dan 4.
3 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan
dengan betul, lancar serta bertajwid.
Tahap Penguasaan Keseluruhan
Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan
Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi satu 4 dengan betul, lancar dan bertajwid serta
nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi persekolahan. Tahap mengamalkannya.
penguasaan keseluruhan ini merangkumi domain kognitif, Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan
psikomotor dan afektif murid secara kolektif dan holistik dengan 5 dengan betul, lancar dan bertajwid serta
mengamalkannya secara beradab.
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara
Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan
berterusan melalui pelbagai kaedah. Guru boleh membuat
6 dengan betul, lancar dan bertajwid serta
pertimbangan professional untuk memberi satu nilai tahap mengamalkannya secara beradab dan
penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru istiqamah.

15

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Kefahaman ayat Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Jawi
al-Quran, Hadis. Aqidah, Ibadah, Sirah, dan Adab.
TAHAP
TAFSIRAN
TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN
PENGUASAAN
Mengingat perkara asas tentang ilmu 1
Membaca, membina dan menulis Jawi
1 al-Quran, hadis, aqidah, ibadah, sirah, dan dengan bimbingan.
adab. 2 Membaca, membina dan menulis Jawi
dengan betul.
Memahami tentang ilmu tentang ilmu
2 al-Quran, hadis, aqidah, ibadah, sirah, dan 3
Membaca, membina dan menulis Jawi
adab. dengan betul dan tepat.

Mengaplikasi tentang ilmu tentang ilmu 4 Membaca, membina dan menulis Jawi
3 al-Quran, hadis, aqidah, ibadah, sirah, dan dengan betul, tepat dan kemas.
adab. Membaca, membina dan menulis Jawi
5 dengan betul, tepat dan kemas serta
Menganalisis tentang ilmu tentang ilmu
4 membudayakannya.
al-Quran, hadis, aqidah, ibadah, sirah, dan
Membaca, membina dan menulis Jawi
adab serta mengamalkannya.
6 dengan betul, tepat dan kemas serta
Menilai tentang ilmu tentang ilmu al-Quran, dicontohi.
5 hadis, aqidah, sirah, dan adab serta
mengamalkannya secara beradab.
Merumus tentang ilmu tentang ilmu al-Quran,
6 hadis, aqidah, ibadah, sirah, dan adab serta
mengamalkannya secara beradab dan
istiqamah.

16

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Jadual 6: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum Pendidikan Islam
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas, atau boleh
1 melakukan kemahiran asas, atau memberi
respon terhadap perkara asas berkaitan
Pendidikan Islam.
Murid menunjukkan kefahaman berkaitan
2
Pendidikan Islam dengan menjelaskan
sesuatu perkara yang dipelajari dalam
pelbagai bentuk komunikasi.
Murid menggunakan pengetahuan berkaitan
3 Pendidikan Islam untuk melaksanakan
sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4
Murid mengamalkan sesuatu kemahiran
berkaitan Pendidikan Islam.
Murid mengamalkan sesuatu kemahiran
5 berkaitan Pendidikan Islam pada situasi baru
dengan beradab.
Murid berupaya menggunakan pengetahuan
6
dan kemahiran berkaitan Pendidikan Islam
sedia ada untuk digunakan pada situasi baru
secara beradab dan istiqamah.

17

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

ORGANISASI KANDUNGAN

Organisasi kandungan KSSR Pendidikan Islam dibahagikan kepada 3. Bidang Akidah


7 bidang utama iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab Bidang Akidah menumpukan perkara berikut:
dan Jawi. KSSR Pendidikan Islam digubal dengan memberi 3.1 Rukun Iman
penekanan pada SK dan SP yang perlu diketahui dan boleh 3.2 Rukun Islam
dilakukan oleh murid. SK dan SP ini berpaksikan pengetahuan, 3.3 Asmaul Husna
kemahiran dan nilai yang disokong oleh EMK. Standard ini 3.4 Sifat 20
dipersembahkan dalam bentuk modular yang menyokong keperluan 3.5 Penyelewengan Aqidah
pembelajaran Pendidikan Islam. Pelaksanaan bagi kurikulum
Pendidikan Islam adalah mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang 4. Bidang Ibadah
berkuatkuasa sekarang. Bidang Ibadah menumpukan perkara berikut:
4.1 Fardhu Ain
1. Bidang Al-Quran 4.2 Fardhu Kifayah
Bidang al-Quran menumpukan perkara berikut:
1.1 Bacaan ayat al-Quran pilihan 5. Bidang Sirah
1.2 Hafazan ayat al-Quran pilihan Bidang Sirah menumpukan perkara berikut:
1.3 Kefahaman ayat al-Quran pilihan 5.1 Sirah Rasulullah

2. Bidang Hadis 6. Bidang Adab


Bidang Hadis menumpukan perkara berikut: Bidang Adab menumpukan perkara berikut:
2.1 Bacaan Hadis pilihan 6.1 Adab terhadap diri sendiri
2.2 Kefahaman Hadis pilihan 6.2 Adab dalam kehidupan bersosial
6.3 Adab terhadap Allah

18

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

6.4 Adab terhadap Rasulullah Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

DSKP ialah satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan


7. Bidang Jawi pentaksiran yang merangkumi SK, SP dan SPi. DSKP memastikan
Bidang Jawi menumpukan perkara berikut: guru melaksanakan proses PdP dan seterusnya menjalankan
7.1 Huruf jawi tunggal pentaksiran dengan merujuk kepada satu dokumen sahaja. Guru
7.2 Membaca, membina dan menulis ayat. melaksanakan PdP melalui SK dan SP serta mentaksir
7.3 Membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks perkembangan dan pencapaian murid melalui SPi seperti jadual 7.
7.4 Mengenal dan menulis Khat Nasakh dan Rikaah

Jadual 7: Jadual Organisasi DSKP,

STANDARD STANDARD STANDARD


KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Penyataan spesifik Satu penetapan Satu set kriteria
tentang perkara kriteria atau yang menunjukkan
yang murid patut indikator kualiti tahap-tahap
ketahui dan boleh pembelajaran dan penguasaan murid
lakukan dalam satu pencapaian yang sebagai petunjuk
tempoh boleh diukur bagi bahawa sesuatu
persekolahan setiap standard perkara itu telah
merangkumi aspek kandungan. dikuasai.
pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

19

‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫ممباخ سورة الكافرون دغن بيمبيغن‪.‬‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫تالوة‪:‬‬
‫ممباخ سورة الكافرون دغن بتول دان‬ ‫ممباخ دان مغعملكن سورة‬
‫ممباخ سورة الكافرون دغن بتول‪.‬‬ ‫برجتويد‪.‬‬ ‫الكافرون دغن بتول دان‬
‫مغعملكن باخاءن سورة الكافرون‬ ‫برجتويد دامل كهيدوفن هارين‬
‫ممباخ سورة الكافرون دغن بتول دان برجتويد‪.‬‬
‫دامل كهيدوفن هارين‪.‬‬ ‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫ممباخ سورة الكافرون دغن بتول دان برجتويد سرتا‬
‫مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫ممباخ سورة الكافرون دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مالزميكن باخاءنث سخارا برادب‪.‬‬

‫ممباخ سورة الكافرون دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مغعملكن باخاءنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫ممباخ سورة العصر دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫ممباخ دان مغعملكن سورة‬
‫ممباخ سورة العصر دغن بتول دان‬ ‫العصر دغن بتول دان برجتويد‬
‫ممباخ سورة العصر دغن بتول‪.‬‬ ‫برجتويد‪.‬‬ ‫دامل كهيدوفن هارين سخارا‬
‫مغعملكن باخاءن سورة العصر دامل‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫ممباخ سورة العصر دغن بتول دان برجتويد‪.‬‬ ‫كهيدوفن هارين‪.‬‬

‫ممباخ سورة العصر دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫ممباخ سورة العصر دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مالزميكن باخاءنث سخارا برادب‪.‬‬

‫ممباخ سورة العصر دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مغعملكن باخاءنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪21‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫حفظن‪:‬‬
‫مغحفظ سورة الكافرون دغن بيمبيغن‪.‬‬
‫مغحفظ سورة الكافرون دغن بتول‬ ‫مغحفظ دان مغعملكن سورة‬
‫مغحفظ سورة الكافرون دغن بتول‪.‬‬ ‫دان برجتويد‪.‬‬ ‫الكافرون دغن بتول دان‬
‫مغعملكن باخاءن سورة الكافرون‬ ‫برجتويد دامل صالة دان‬
‫مغحفظ سورة الكافرون دغن بتول دان برجتويد‪.‬‬ ‫دامل صالة دان كهيدوفن هارين‪.‬‬ ‫كهيدوفن هارين سخارا‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مغحفظ سورة الكافرون دغن بتول دان برجتويد سرتا‬
‫مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫مغحفظ سورة الكافرون دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مالزميكن باخاءنث سخارا برادب‪.‬‬

‫مغحفظ سورة الكافرون دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مغعملكن باخاءنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مغحفظ دان مغعملكن سورة‬
‫مغحفظ سورة العصر دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫العصر دغن بتول دان برجتويد‬
‫مغحفظ سورة العصر دغن بتول دان‬
‫برجتويد‪.‬‬ ‫دامل صالة دان كهيدوفن‬
‫مغحفظ سورة العصر دغن بتول‪.‬‬ ‫مغعملكن باخاءن سورة العصر دامل‬ ‫هارين سخارا برادب دان‬
‫صالة دان كهيدوفن هارين‪.‬‬ ‫استقامة‪.‬‬

‫مغحفظ سورة العصر دغن بتول دان برجتويد‪.‬‬

‫مغحفظ سورة العصر دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مغعملكن باخاءنث‪.‬‬
‫مغحفظ سورة العصر دغن بتول دان برجتويد سرتا‬
‫مالزميكن باخاءنث سخارا برادب‪.‬‬

‫مغحفظ سورة العصر دغن بتول دان برجتويد سرتا‬


‫مغعملكن باخاءنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫كفهمن‪:‬‬
‫مياتاكن فركارا اساس تنتغ كفهمن سورة الفاحتة‪.‬‬
‫منجلسكن فغنلن سورة الفاحتة‪.‬‬ ‫مغاناليسيس‪ ،‬مغعمل دان‬
‫منرغكنكفهمن سورة الفاحتة‬ ‫منرغكن ارتي اية درفد سورة‬ ‫مغحياتي سورة الفاحتة سخارا‬
‫الفاحتة‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مغفليكاسيكفهمن سورة الفاحتة‪.‬‬ ‫مغهورايكن فغاجرن سورة الفاحتة‪.‬‬
‫مغاناليسيس كفنتيغن مغعملكن‬
‫مغفليكاسي دان مغعملكن كفهمن سورة الفاحتة دامل‬
‫فغاجرن سورة الفاحتة دامل ممبنتوق‬
‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫كفريبادين‪.‬‬
‫مغانالسيس دان برالتزام مغعملكن كفهمن سورة‬ ‫مغعملكن دان مغحياتي فغاجرن‬
‫الفاحتة دامل كهيدوفن هارين سخارا برادب‪.‬‬ ‫سورة الفاحتة‪.‬‬

‫مغانالسيس دان مغعملكن كفهمن سورة الفاحتة دامل‬


‫كهيدوفن هارين سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫ممباخ اية يغ مغاندوغي باخاءن نون ساكنه دان تنوين‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫جتويد‪:‬‬
‫دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫مغنل فسيت كلمة دان فوتوغن اية يغ‬ ‫ممباخ اية يغ مغاندوغي‬
‫ممباخ اية يغ مغاندوغي باخاءن نون ساكنه دان تنوين‬ ‫مغاندوغي باخاءن ظهارحلقي‪،‬‬ ‫باخاءن نون ساكنه دان تنوين‬
‫دغن بتول‪.‬‬ ‫مع ‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫دغن بتول دان برجتويد سخارا‬
‫حقيقي دان قالب دغن‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫ممباخ اية يغ مغاندوغي باخاءن نون ساكنه دان تنوين‬
‫بتول‪.‬‬
‫دغن بتول دان برجتويد‪.‬‬
‫ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ‬
‫ممباخ اية يغ مغاندوغي باخاءن نون ساكنه دان تنوين‬ ‫مغاندوغي باخاءن ظهارحلقي ‪،‬‬
‫دغن بتول دان برجتويد سرتا مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫مع ‪،‬‬ ‫‪،‬‬
‫ممباخ اية يغ مغاندوغي باخاءن نون ساكنه دان تنوين‬ ‫حقيقي دان قالب دغن بتول‬
‫دغن بتول دان برجتويد سرتا مالزميكن باخاءنث سخارا‬ ‫دان برجتويد‪.‬‬
‫برادب‪.‬‬ ‫مغفليكاسي حكوم جتويد دامل‬
‫ممباخ اية يغ مغاندوغي باخاءن نون ساكنه دان تنوين‬ ‫‪.‬‬ ‫فمباخاءن‬
‫دغن بتول دان برجتويد سرتا مغعملكن باخاءنث سخارا‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪25‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس‬
‫مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا دان‬ ‫مثاتاكن‬ ‫مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا‬
‫‪1‬‬ ‫منرغكن فغرتني‬
‫مغحرميت اورغ يغ لبيه توا‪.‬‬ ‫دان مغحرميت اورغ يغ لبيه‬
‫كفنتيغنث‪.‬‬
‫دغن بتول‬ ‫ممباخ‬ ‫توا سخارا برادب دان‬
‫مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا دان‬ ‫منرغكن‬ ‫قال رسول اهلل ‪:‬‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مغحرميت اورغ يغ لبيه توا‪.‬‬ ‫اَل‬

‫مثاتاكن ترمجهن‬
‫مغاسيهياورغ يغ لبيه مودا دان‬ ‫مغفليكاسي‬
‫‪3‬‬ ‫سبدا رسول اهلل ‪:‬‬
‫مغحرميت اورغ يغ لبيه توا دامل كهيدوفن‪.‬‬
‫"بوكن درفد ضولوغن كامي اورغ يغ‬
‫تيدق مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا دان‬
‫مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا دان‬ ‫مغانالسيس‬ ‫تيدق مغحرميت اورغ يغ لبيه توا"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫مغحرميت اورغ يغ لبيه توا سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫منجلسكن ادب مغاسيهي اورغ يغ‬

‫‪26‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا دان‬ ‫منيالي‬ ‫لبيه مودا دان مغحرميت اورغ يغ لبيه‬
‫مغحرميت اورغ يغ لبيه توا سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫‪5‬‬ ‫توا‪.‬‬
‫برادب‪.‬‬ ‫مغهورايكن كسن مغاسيهي اورغ‬
‫يغ لبيه مودا دان مغحرميت اورغ يغ‬
‫مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا دان‬ ‫مروموس‬ ‫لبيه توا‪.‬‬
‫مغحرميت اورغ يغ لبيه توا سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫‪6‬‬ ‫مغعمل دان مغحياتي تونتوتن‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫كهيدوفن هارين‪.‬‬

‫‪27‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫عقيدة‬
‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس كونسيف نام‬
‫مثاتاكن نام اهلل العليم دان نام اهلل احلكيم‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫سرتا‬ ‫دان‬
‫دان‬ ‫مثاتاكن فغرتني نام‬
‫مغفليكاسي دامل كهيدوفن‬
‫منرغكن نام اهلل العليم دان نام اهلل احلكيم‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫نام‬
‫هارين سخارا برادب دان‬
‫ممباخ دليل نقلي دان ارتيث‪.‬‬
‫استقامة‪.‬‬
‫مغهورايكن كسن برإميان دغن‬
‫مغفليكاسي نام اهلل العليم دان نام اهلل احلكيم‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪.‬‬ ‫دان‬ ‫اهلل‬
‫مغانالسيس نام اهلل العليم دان نام اهلل احلكيم سرتا‬ ‫ممبوقتيكن كأميانن ترهادف اهلل‬
‫‪4‬‬
‫مغعملكنث‪.‬‬ ‫ماللوءي تيندقن‬ ‫دان‬
‫منيالي نام اهلل العليم دان نام اهلل احلكيم سرتا‬ ‫دان منشكوري نعمت كورنياءن‬
‫‪5‬‬ ‫اهلل‪.‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬
‫مروموس نام اهلل العليم دان نام اهلل احلكيم سرتا‬
‫‪6‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪28‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس كونسيف براميان‬
‫مثاتاكن كونسيف براميان دغن كتاب‪.‬‬
‫دغن كتاب دان مغفليكاسي‬
‫مثاتاكن فغرتني كتاب‪.‬‬
‫دامل كهيدوفن هارين‬
‫منرغكن كونسيف براميان دغن كتاب‪.‬‬ ‫ممباخ دليل نقلي كواجيفن براميان‬
‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫كفد كتاب‪.‬‬
‫مثنارايكن نام‪ ٢‬كتاب‪.‬‬
‫مغفليكاسي كونسيف براميان دغن كتاب‪.‬‬
‫مروموس كسن برإميان دغن‬
‫مغانالسيس كونسيف براميان دغن كتاب سرتا‬ ‫كتاب‪.‬‬
‫مغعملكنث‪.‬‬ ‫ممبوقتيكن كأميانن ترهادف كتاب‬
‫منيالي كونسيف براميان دغن كتاب سرتا مغعملكنث‬ ‫ماللوءي تيندقن دامل كهيدوفن‬
‫سخارا برادب‪.‬‬ ‫هارين‪.‬‬

‫مروموس كونسيف براميان دغن كتاب دان‬


‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪29‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫عباده‪.‬‬
‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس كونسيف‬
‫بسر‪.‬‬ ‫مثاتاكن كونسيف برسوخي درفد‬
‫دان‬ ‫مثاتاكن مقصود‬ ‫بسر‬ ‫برسوخي درفد‬
‫فمبهاضينث‪.‬‬ ‫دان مغعملكنث دامل‬
‫بسر‪.‬‬ ‫منرغكن كونسيف برسوخي درفد‬ ‫مثاتاكن حكوم برسوخي درفد‬ ‫كهيدوفن هارين سخارا‬
‫بسر برداسركن دليل نقلي‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫بسر‪.‬‬ ‫مغفليكاسي كونسيف برسوخي درفد‬ ‫منجلسكن فركارا‪ ٢‬يغ مثببكن‬
‫بسر‪.‬‬ ‫بر‬
‫بسر سرتا‬ ‫مغانالسيس كونسيف برسوخي درفد‬ ‫منجلسكن فركارا‪ ٢‬يغ دالرغ كتيك‬
‫مغعملكنث‪.‬‬ ‫بسر‪.‬‬ ‫بر‬
‫بسر سرتا‬ ‫منيالي كونسيف برسوخي درفد‬ ‫منرغكن قاعده برسوخي درفد‬
‫مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬ ‫بسر‪.‬‬
‫مروموس كفنتيغن مندي واجب دامل‬
‫بسر سرتا‬ ‫مروموس كونسيف برسوخي درفد‬ ‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫مغعملكن مندي واجب دغن قاعده‬
‫يغ بتول‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫منيالي فركارا يغ ممبطلكن موريد دافت‪:‬‬
‫مثاتاكن فركارا يغ ممبطلكن صالة‪.‬‬
‫صالة دان مغعملكن صالة‬
‫منيالي فركارا يغ ممبطلكن صالة‪.‬‬
‫دغن مسفورنا‪.‬‬
‫منرغكن فركارا يغ ممبطلكن صالة‪.‬‬ ‫مغفليكاسي صالة يغ مسفورنا‪.‬‬

‫مغنل فسيت فركارا يغ ممبطلكن صالة‪.‬‬

‫مغانالسيس فركارا يغ ممبطلكن صالة دان مغعملكنث‪.‬‬

‫منيالي فركارا يغ ممبطلكن صالة دان مغعملكنث‬


‫سخارا برادب‪.‬‬
‫مغفليكاسي صالة دغن مسفورنا سخارا برادب دان‬
‫‪6‬‬
‫استقامة‪.‬‬

‫‪31‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس كونسيف سنة‬
‫دان سنة هيئات‪.‬‬ ‫مثاتاكن فركارا سنة‬
‫دان سنة هيئات‬
‫دان سنة‬ ‫مثاتاكن فغرتني سنة‬
‫دان سنة هيئات‪.‬‬ ‫منرغكن فركارا سنة‬ ‫سرتا مغعملكنث دامل صالة‬
‫هيئات‬
‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫دان‬ ‫منرغكن فركارا‪ ٢‬سنة‬
‫دان سنة هيئات دامل‬ ‫مغفليكاسي فركارا سنة‬
‫سنة هيئات‬
‫كهيدوفن‪.‬‬
‫مغفليكاسيكن فركارا‪ ٢‬سنة‬
‫دان سنة هيئات سرتا‬ ‫مغانالسيس فركارا سنة‬
‫دان سنة هيئات‬
‫مغعملكنث‪.‬‬
‫منرغكن فركارا يغ فرلو دالكوكن‬
‫دان سنة هيئات سرتا‬ ‫منيالي فركارا سنة‬ ‫سكرياث منيغضلكن سنة‬
‫مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬ ‫مالزميي عملن سنة دامل صالة‪.‬‬

‫دان سنة هيئات سرتا‬ ‫مروموس فركارا سنة‬


‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪32‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس اعتبار درفد‬
‫مثاتاكن فريستيوا فنرمياءن وحي فرتام نيب حممد ‪.‬‬
‫مثاتاكن فغرتني وحي‪.‬‬ ‫فريستيوا فنرمياءن وحي نيب‬
‫منرغكن فريستيوا نيب حممد‬ ‫حممد دان مغعملكنث‬
‫منرغكن فريستيوا فنرمياءن وحي فرتام نيب حممد ‪.‬‬ ‫منرميا وحي فرتام‪.‬‬ ‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مغانالسيس كفنتيغن فنورونن‬
‫مغفليكاسي اعتبار درفد فريستيوا فنرمياءن وحي فرتام‬
‫وحي‪.‬‬
‫نيب حممد دامل كهيدوفن‪.‬‬
‫مروموس اعتبار درفد فريستيوا‬
‫مغانالسيس اعتبار درفد فريستيوا فنرمياءن وحي فرتام‬
‫فنرمياءن وحي فرتام نيب حممد‬
‫نيب حممد دان مغعملكنث‪.‬‬
‫سباضاي‬ ‫منجاديكن‬
‫منيالي اعتبار درفد فريستيوا فنرمياءن وحي فرتام نيب‬ ‫فندوان هيدوف‪.‬‬
‫حممد دان مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬
‫مروموس اعتبار درفد فريستيوا فنرمياءن وحي فرتام نيب‬
‫حممد دان مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪33‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫مروموس اعتبار كأوغضولن موريد دافت‪:‬‬
‫نيب حممد‬ ‫مثاتاكن كأوغضولن صيفت‬ ‫مغهورايكن كأوغضولن‬ ‫نيب حممد‬ ‫صيفت‬
‫تبليغ نيب حممد ماللوءي قصة‬ ‫دامل كهيدوفن هارين دان‬
‫نيب حممد‬ ‫منرغكن كأوغضولن صيفت‬ ‫كهيدوفن بضيندا‪.‬‬ ‫مغعملكنث سخارا برادب‬
‫مروموس كفنتيغن نيب حممد‬ ‫دان استقامة‪.‬‬
‫نيب حممد‬ ‫مغفليكاسيكن كأوغضولن صيفت‬ ‫برصيفت ‪.‬‬
‫دامل كهيدوفن‪.‬‬ ‫سباضاي‬ ‫مغفليكاسي صيفت‬
‫بوقيت كخينتاءن كفد بضيندا دامل‬
‫دان‬ ‫نيب حممد‬ ‫مغاناليسيس كأوغضولن صيفت‬
‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫مغعملكنث دامل كهيدوفن‪.‬‬

‫دان‬ ‫نيب حممد‬ ‫منيالي كأوغضولن صيفت‬


‫مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬

‫دان‬ ‫نيب حممد‬ ‫مروموس كأوغضولن صيفت‬


‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪34‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫دان‬ ‫مروموس‬
‫منالدني كفريبادين نيب حممد ‪.‬‬ ‫مثاتاكن‬ ‫منجلسكن خارا هيدوف مشاركت‬ ‫منالدني كفريبادين نيب‬
‫عرب سبلوم نيب حممد دأغكت‬ ‫حممد دامل كهيدوفن‬
‫منجادي رسول‪.‬‬ ‫برمشاركت سخارا برادب‬
‫منالدني كفريبادين نيب حممد ‪.‬‬ ‫منرغكن‬
‫مثاتاكن كفريبادين دان تيغكه الكو‬
‫دان استقامة‪.‬‬
‫نيب حممد دامل كهيدوفن‬
‫منالدني كفريبادين نيب‬ ‫مغفليكاسي‬
‫برمشاركت سبلوم دأغكت منجادي‬
‫حممد ‪.‬‬
‫رسول‪.‬‬
‫َمنالدني كفريبادين نيب‬ ‫مغانالسيس‬ ‫مغهورايكن كفريبادين دان تيغكه‬
‫حممد ‪.‬‬ ‫الكو نيب حممد دامل مغهاديف‬
‫فننتغن مشاركت مكة‪.‬‬
‫َمنالدني كفريبادين نيب حممد‬ ‫منيالي‬ ‫مروموس كفنتيغن مغعملكن‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬ ‫نيب حممد دامل كهيدوفن‬
‫برمشاركت‪.‬‬
‫منالدني كفريبادين نيب حممد‬ ‫مروموس‬
‫منجاديكن نيب حممد سباضاي‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫ايكوتن‪.‬‬

‫‪35‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫مثاتاكن كونسيف ادب تيدور مغيكوت سنة‬ ‫مروموس كونسيف ادب موريد دافت‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫رسول اهلل ‪.‬‬ ‫منرغكن ادب تيدور‪.‬‬ ‫تيدور مغيكوت سنة رسول‬
‫منرغكن كونسيف ادب تيدور مغيكوت سنة‬ ‫ممباخ دليل نقلي يغ بركاءينت ادب‬ ‫اهلل سخارا برادب دان‬
‫رسول اهلل ‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫تيدور‪.‬‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫منجلسكن فلقساناءن قيلله دان‬
‫منوجنوق كونسيف خارا ادب تيدور مغيكوت سنة‬
‫‪3‬‬ ‫كفنتيغنث‪.‬‬
‫رسول اهلل ‪.‬‬
‫مروموس كفنتيغن مغعملكن ادب‪٢‬‬
‫مغانالسيس كونسيف ادب تيدور مغيكوت سنة رسول‬ ‫تيدور مغيكوت سنة رسول اهلل‬
‫‪4‬‬
‫اهلل سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫دامل كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫منيالي كونسيف ادب تيدور مغيكوت سنة رسول اهلل‬ ‫مغعملكن ادب تيدور مغيكوت سنة‬
‫‪5‬‬ ‫رسول اهلل ‪.‬‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬

‫مروموس كونسيف ادب تيدور مغيكوت سنة رسول‬


‫‪6‬‬
‫اهلل سرتا مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪36‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس كونسيف ادب‬
‫مثاتاكن كونسيف ادب منونتوت علمو‪.‬‬
‫عني‬ ‫منرغكن مقصود علمو‬ ‫منونتوت علمو دان‬
‫كفايه سرتا كفنتيغن‪.‬‬ ‫دان‬ ‫مغعملكنث سخارا برادب‬
‫منرغكن كونسيف ادب منونتوت علمو‪.‬‬ ‫ممباخ دليل نقلي يغ بركاءينت‬ ‫دان استقامة‪.‬‬
‫منونتوت علمو‪.‬‬
‫منجلسكن ادب‪ ٢‬منونتوت علمو‪.‬‬
‫مغفليكاسي كونسيف ادب منونتوت علمو‪.‬‬
‫مروموس كفنتيغن مغعملكن ادب‪٢‬‬
‫منونتوت علمو دامل كهيدوفن‬
‫مغفليكاسي كونسيف ادب منونتوت علمو سرتا‬
‫هارين‪.‬‬
‫مغعملكنث‪.‬‬
‫مغعملكن ادب منونتوت علمو دامل‬
‫مغفليكاسي كونسيف ادب منونتوت علمو سرتا‬ ‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬

‫مروموس كونسيف ادب منونتوت علمو سرتا‬


‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪37‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫مثاتاكن كونسيف ادب ترهادف اهلل ماللوءي‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس كونسيف ادب‬
‫سباضاي بوقيت منطاعتيث‪.‬‬ ‫منرغكن فغرتني دان كونسيف‬ ‫ترهادف اهلل ماللوءي‬
‫ماللوءي‬ ‫منرغكن كونسيف ادب ترهادف‬ ‫‪.‬‬ ‫سباضاي بوقيت‬
‫سباضاي بوقيت منطاعتيث‪.‬‬ ‫ممباخ دليل نقلي يغ بركاءينت‬ ‫منطاعتيث سخارا برادب‬
‫شكور‪.‬‬ ‫دان استقامة‪.‬‬
‫ماللوءي‬ ‫مغفليكاسي كونسيف ادب ترهادف‬
‫منجلسكن خارا برشكور‪.‬‬
‫سباضاي بوقيت منطاعتيث‪.‬‬
‫مروموس كفنتيغن مغعملكن‬
‫ماللوءي‬ ‫مغفليكاسي كونسيف ادب ترهادف‬ ‫‪.‬‬ ‫بر‬
‫سباضاي بوقيت منطاعتيث سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫برشكور دغن سضاال نعمت يغ‬
‫مغفليكاسي كونسيف ادب ترهادف ماللوءي‬ ‫دكورنياكن ‪.‬‬
‫سباضاي بوقيت منطاعتيث سرتا مغعملكنث‬
‫سخارا برادب‪.‬‬
‫مروموس كونسيف ادب ترهادف ماللوءي‬
‫سباضاي بوقيت منطاعتيث سرتا مغعملكنث سخارا‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪38‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫دامل كهيدوفن‬ ‫مثاتاكن كونسيف سنة رسول‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مروموس كونسيف‬
‫هارين سباضاي بوقيت منطاعيت دان مغاسيهي بضيندا‪.‬‬ ‫مثاتاكن فغرتني سنّة رسول اهلل ‪.‬‬ ‫مغيكوت سنة رسول اهلل‬
‫دامل كهيدوفن‬ ‫منرغكن كونسيف سنة رسول‬ ‫ممباخ دليل نقلي يغ بركاءينت برفضغ‬ ‫دري اسفيك فركاتاءن‬
‫هارين سباضاي بوقيت منطاعيت دان مغاسيهي بضيندا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دغن سنّة رسول‬ ‫دان فربواتن دامل كهيدوفن‬
‫منرغكن سنّة رسول اهلل دري‬ ‫هارين سباضاي بوقيت‬
‫دامل كهيدوفن‬ ‫مغفليكاسي كونسيف سنة رسول‬
‫اسفيك فركاتاءن دان فربواتن‪.‬‬ ‫منطاعيت دان مغاسيهي‬
‫هارين سباضاي بوقيت منطاعيت دان مغاسيهي بضيندا‪.‬‬
‫مروموس كفنتيغن مغعملكن سنّة‬ ‫بضيندا سخارا برادب دان‬
‫دامل كهيدوفن‬ ‫مغفليكاسي كونسيف سنة رسول‬
‫دامل كهيدوفن‬ ‫رسول‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫هارين سباضاي بوقيت منطاعيت دان مغاسيهي بضيندا سرتا‬
‫مغعملكنث‪.‬‬
‫هارين‪.‬‬
‫دامل كهيدوفن‬ ‫مغفليكاسي كونسيف سنة رسول‬ ‫دامل‬ ‫مغعملكن سنّة رسول‬
‫هارين سباضاي بوقيت منطاعيت دان مغاسيهي بضيندا سرتا‬ ‫كهيدوفن هارين‪.‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬
‫دامل كهيدوفن‬ ‫مروموس كونسيف سنة رسول‬
‫هارين سباضاي بوقيت منطاعيت دان مغاسيهي بضيندا سرتا‬
‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪39‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫جاوي‬
‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫ممباخ دان منوليس تيك س‬
‫مغاندوغي اميبوهن اولن دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫ممباخ تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫موده دان ريغكس يغ‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫مغاندوغي اميبوهن اولن دغن بتول‪.‬‬ ‫مغاندوغي فركاتاءن‬
‫مغاندوغي اميبوهن اولن دغن بتول‪.‬‬ ‫منوليس تيك س موده دان ريغكس‬ ‫براميبوهن اولن‪.‬‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫يغ مغاندوغي اميبوهن اولن دغن‬
‫مغاندوغي اميبوهن اولن دغن بتول دان تفت‪.‬‬ ‫بتول‪.‬‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬
‫مغاندوغي اميبوهن اولن دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‪.‬‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬
‫مغاندوغي اميبوهن اولن دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‬
‫سرتا ممبوداياكنث‪.‬‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬
‫مغاندوغي اميبوهن اولن دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‬
‫سرتا بوليه دخونتوهي‪.‬‬

‫‪40‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫ممباخ دان منوليس تيك س موريد دافت‪:‬‬
‫دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫مغاندوغي اميبوهن‬ ‫ممباخ تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫موده دان ريغكس يغ‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن‬ ‫مغاندوغي فركاتاءن‬
‫دغن بتول‪.‬‬ ‫مغاندوغي اميبوهن‬ ‫دغن ‪.‬‬ ‫دغن ‪.‬‬ ‫براميبوهن‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫منوليس تيك س موده دان ريغكس‬
‫دغن بتول دان تفت‪.‬‬ ‫مغاندوغي اميبوهن‬ ‫يغ مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫دغن ‪.‬‬
‫دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‪.‬‬ ‫مغاندوغي اميبوهن‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬
‫دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‬ ‫مغاندوغي اميبوهن‬
‫سرتا ممبوداياكنث‪.‬‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬
‫دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‬ ‫مغاندوغي اميبوهن‬
‫سرتا بوليه دخونتوهي‪.‬‬

‫‪41‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫ستندرد فمبالجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬


‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫ممباخ دان منوليس تيك س‬
‫مغاندوغي اميبوهن افينت دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫ممباخ تيك س موده دان ريغكس‬ ‫موده دان ريغكس يغ‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫يغ مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن‬ ‫مغاندوغي فركاتاءن‬
‫مغاندوغي اميبوهن افينت دغن بتول‪.‬‬ ‫افينت دغن بتول‪.‬‬ ‫براميبوهن افينت دغن بتول‪.‬‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫منوليس تيك س موده دان ريغكس‬
‫مغاندوغي اميبوهن افينت دغن بتول دان تفت‪.‬‬ ‫يغ مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬ ‫افينت دغن بتول‪.‬‬
‫مغاندوغي اميبوهن افينت دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‪.‬‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬
‫مغاندوغي اميبوهن افينت دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‬
‫سرتا ممبوداياكنث‪.‬‬
‫ممباخ دان منوليس تيك س موده دان ريغكس يغ‬
‫مغاندوغي اميبوهن افينت دغن بتول‪ ،‬تفت دان كمس‬
‫سرتا بوليه دخونتوهي‪.‬‬

‫‪42‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ضلوساري دوكومن ستندرد كوريكومل دان فريستاس‬

‫سبلومث برباريس دأتس‪.‬‬ ‫‪ :‬باخاءن لونق ‪ /‬ملبوت فد واو ماتي سبلومث برباريس دأتس دان واو ماتي‬ ‫باخاءن لني‬
‫مقطعة‪.‬‬ ‫فمبوك سورة ‪/‬‬ ‫السور ‪:‬‬
‫همزه وصل ‪ :‬همزه يغ اد فد فرموالءن دان تياد كتيك باخاءن برسامبوغ‪.‬‬

‫روغض‬
‫مغمبيل باخاءن درفد مولوت ضورو‪ .‬فروسيس تلقي برالكو دامل بنتوق ضورو ممباخ دان موريد مغيكوت‪ .‬موريد‬
‫ممباخ ضورو مغصحكن باخاءن‪.‬‬
‫روغض‬ ‫نيفيس‬
‫يغ بهارو‪.‬‬ ‫برهنيت سكتيك دغن نية مثمبوغ مسوال باخاءن دغن‬
‫برسامبوغ‬

‫‪43‬‬
‫‪KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3‬‬

‫ضلوساري دوكومن ستندرد كوريكومل دان فريستاس‬


‫دغن بتول فد فركارا يغ برايكوت‪:‬‬ ‫‪ :‬دافت ممباخ‬ ‫بتول‬
‫سبوتن اساس حروف هجائية‪.‬‬ ‫‪.a‬‬

‫باريس‬ ‫‪.b‬‬

‫‪.c‬‬

‫باخاءن فينديق دان مد اصلى‬ ‫‪.d‬‬

‫دغن لنخر‪.‬‬ ‫‪ :‬دافت ممباخ‬ ‫لنخر‬


‫مغيكوت كسلوروهن حكوم جتويد‪.‬‬ ‫‪ :‬دافت ممباخ‬ ‫برجتويد‬

‫‪44‬‬
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Zamri bin Abdul Rahim Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Muhammad Kamil bin Ali Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Muhamad Fauzi bin Abdul Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Hasruddin bin Hassan Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Shaiful Kahar bin Ahmad Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
6. Prof. Madya. Dr. Asmawati binti Suhid Universiti Putra Malaysia
7. Saifuddin bin Asri SMA Maahad Nurul Fazdliah, Perak
8. Mohd. Khairi binti Ramli SMKA Kuala Lumpur
9. Upiq Asmar binti Zainal SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur
10. Hairiah binti Jelani SK Jenjarom, Jenjarom, Selangor
11. Zuraihan binti Abd Razak SJK(C) Hang Ming, Puchong, Selangor
12. Robi’atul’adawiyah binti Joari SJK(C) Dengkil, Selangor

TURUT MENYUMBANG

1. Prof. Madya. Dr. Mohd. Aderi bin Che Noh Universiti Kebangsaan Malaysia,
2. Dr. Muhammad Zaini bin Yahya Universiti Kebangsaan Malaysia

45
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PENGHARGAAN

Penasihat

Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah


Rusnani binti Mohd Sirin - Timbalan Pengarah (Kemanusian)
Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

46
http://bpk.moe.gov.my