Anda di halaman 1dari 2

UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD SA OPREMOM ZA

AUTOGENO SEČENJE I ZAVARIVANJE

OPREMOM ZA AUTOGENO SEČENJE I ZAVARIVANJE mogu da rukuju


samo zaposleni koji su osposobljeni za bezbedan i zdrav rad i upoznati sa svim
opasnostima i štetnostima.

OPASNOSTI PRI UPOTREBI OPREME ZA


AUTOGENO SEČENJE I ZAVARIVANJE

Opasnost od eksplozije boca pod pritiskom


Opasnost od opekotina i oštećenja vida
PRIPREME ZA RAD
 Pre početka rada izvršiti vizuelni pregled
ispravnosti, proveriti curenja oko reducir ventila
 Proveriti stanje rezača, spojnica i creva
(plavo je za vazduh, crveno je za gorivi gas).
 Proveriti da li su boce bezbedno
pričvršćene i osigurane od rušenja.
 Ako se za zavarivanje i sečenje koriste gasovi iz čeličnih boca, na njima moraju biti postavljeni
uređaji za zaštitu od povratnog udara plamena – nepovratni ventili.
U slučaju da se prilikom dnevnog pregleda utvrde nedostaci koji mogu dovesti do povređivanja
zaposlenih UPOTREBA OPREME NIJE DOZVOLJENA dok se nedostaci ne otklone.
PRAVILAN RAD SA OPREMOM ZA AUTOGENO SEČENJE I ZAVARIVANJE
 Radnik koji rukuje opremom, nakon izvršene vizuelne provere odvrće ventile na bocama i prati
stanje manometara. Pri paljenju plamenika rezača, mora se voditi računa o redosledu
propuštanja gasova. Najpre se otvara ventil za vazduh do odgovarajućeg pritiska, a zatim ventil za
acetilen. Takva smeša se zapali upaljačem, a zatim se još podesi prolaz acetilena. Plamen se
gasi obrnutim redosledom.
 Za vreme rada potrebno je sprečiti širenje gasova u okolinu proverom spojeva na ventilima i
spojnim mestima. Propusnost se mora proveravati sapunicom, a nikako zapaljenom šibicom.
 Nakon rada zatvoriti sve ventile, a opremu odložiti tako da se spreči neovlašćeno korišćenje.
Ako se u toku rada jave nedostaci koji mogu da ugroze život i zdravlje zaposlenih PREKINUTI
DALJI RAD sve dok se nedostaci ne otklone.
PONAŠANJE U SLUČAJU NESREĆE I PRVA POMOĆ
 Ugasiti plamen i zaustaviti dotok gasa
 Izneti unesrećenog iz zone opasnosti i u slučaju potrebe staviti ga u ležeći položaj
 Osigurati mesto nesreće i pozvati nadređenog
 Sprovesti mere pružanja prve pomoći
ODRŽAVANJE OPREME ZA AUTOGENO SEČENJE I ZAVARIVANJE
 Pre početka čišćenja zatvoriti sve ventile, OBAVEZNO PROVERITI DA LI POSTOJI CURENJE
GASA i ako ne postoji pristupiti čišćenju opreme na bezbedan i za to propisan način.
 Popravke na opremi mogu da vrše samo ovlašćeni i stručno osposobljeni radnici.
U TOKU RADA OBAVEZNO KORISTITI
PROPISANA ZAŠTITNA SREDSTVA
„CAPITAL GROUP“
Ruma, Rumska petlja bb
UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD SA VUNOKIDAČEM

(radno odelo-pregača, cipele sa neklizajućim đonom i zaštitnom kapom, zaštitne naočare, zaštitne rukavice)