Anda di halaman 1dari 2

KAJIAN LAPANGAN

PENILAIAN MARKAH KAJIAN LAPANGAN

Pengenalan : 2 markah

- Pernyataan Masalah : 2 markah

- Objektif Kajian : 2 markah

- Kajian Literatur : 3 markah

- Metodologi Kajian : 4 markah

- Dapatan Kajian : 8 markah

- Rumusan / Kesimpula : 2 markah

- Rujukan / Bibliografi) : 2 markah

JUMLAH 25 MARKAH

TUGASAN KERJA LAPANGAN

• Pengenalan : Abstrak, Kandungan, Penghargaan, Pendahuluan

• Peryataan Masalah : Permasalahan yang ingin dikaji

• Objektif Kajian : Max 3 objektif

• Dapatan Kajian : Menjawab objektif kajian, anilisis data & perbincangan yang relevan

• Bibliografi / Rujukan : Min 10 rujukan (buku, jurnal, ensaikopedia, kamus, makalah, monograf,
buletin, latihan ilmiah, wawancara, surat khabar dll rujukan autentik)

FORMAT PENULISAN

Susunan laporan kajian adalah seperti berikut:

Tajuk
Abstrak
Penghargaan
Isi Kandungan

BAB 1 : PENGENALAN
– Latar Belakang Kajian
– Pernyataan Masalah
– Objektif Kajian
– Skop Kajian
– Lokasi Kajian
– Kepentingan Kajian
BAB 2 : KAJIAN LITERATUR
BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN
BAB 4 : DAPATAN KAJIAN
BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN

Bibliografi
Lampiran (jika ada)

TULISAN
• Font : 11 Arial/12 Times New Roman, spacing 1.5
• Halaman : minimum : 30 muka surat

PENULISAN CITATION : APA SYSTEM

(Pengarang, tahun, hal.),

contoh :

Pentadbiran ialah ..............................(Mohd Asri, 2010. hal. 2)

atau

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sin (2008, hal.2), Pentadbiran ialah.......................................................

PENULISAN BIBLIOGRAFI

Nama Pengarang. Tahun. Nama Buku. Tempat Terbit : Penerbit.


Contoh :
• Mohd Asri Abdullah. 2010. Islam dan Pengurusan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.