Anda di halaman 1dari 4

26-¬õ ¬ñÎô ¦À¡Ðì Üð¼õ

¿¡û : 18.01.2013
§¿Ãõ : கா¨Ä Á½¢ 10.01
þ¼õ : ÀûÇ¢ Áñ¼Àõ

¿¢¸ú ¿¢Ãø

Ó¾ø À̾¢
சி

1. ¦Àü§È¡÷ & ஆசிரிய À¾¢×


2. þ¨È Žì¸õ
3. ÅçÅüҨà : தி .ச.சரவண
4. ¾¨Ä¨ÁԨà : தி .ஆ.சகா ேகா (¾¨ÄÅ÷)
5. ¬§Ä¡º¸÷ ¯¨Ã : ¾¢ÕÁ¾¢ ¦À.¦À¡ýÉõÁ¡
6. º¢ÈôҨà : தி .ேடனிய அம டா
(சிலா மாநில தமி ப ளி அைம பாள )
7. À¡¢ºÇ¢ôÒ : 2012 ¬õ ¬ñÎ ä.À¢.±Š.¬÷
§¾÷Å¢ø º¢ÈôÒ §¾÷ ¦ÀüÈ Á¡½Å÷¸û.
8. º¡ýÈ¢¾ú : 2012/13 ¦À.¬.ºí¸ ¯ÚôÀ¢É÷க

þÃñ¼¡õ À̾¢
1. 25-வ ெப.ஆ.ச க ¦À¡Ðì Ü𼠫Ȣ쨸¨Â Å¡º¢òத & ²üÈø.
2. ¦À.¬.ºí¸ ¦ºÂĨŠ«È¢ì¨¸¨Â Å¡º¢òÐ ²üÈø.
3. 2013 ஆ ஆ கான ¸½ì¸È¢ì¨¸¨Âô À¡¢º£Ä¢òÐ ²üÈø.
4. 2013 ¬õ ¬ñÊü¸¡É Ò¾¢Â ¿¢÷Å¡¸ì ÌØ §¾÷×.
5. ¾£÷Á¡Éí¸û
6. ¦À¡Ð
7. ¿ýÈ¢Ô¨Ã
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-26
TARIKH : 18.01.2013
MASA : 10.01 PAGI
TEMPAT : DEWAN SEKOLAH

ATURCARA

SESI PERTAMA
JAMUAN RINGKAS

1. PENDAFTARAN IBU BAPA & GURU


2. BACAAN DOA
3. UCAPAN ALUAN - EN.S.SARAVANAN
4. UCAPAN YDP - EN.A.SAGASUKOM
5. UCAPAN PENASIHAT - PN.P.PONNAMMAH
6. UCAPAN PERASMIAN - EN.DANYLE AMALDASS
7. PENYAMPAIAN HADIAH PELAJAR CEMERLANG UPSR
8. PENYAMPAIAN SIJIL KEPADA AHLI PIBG

SESI KEDUA

1. MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG 2012.


2. MENGESAHKAN LAPORAN AKTIVITI 2012.
3. MENGESAHKAN PENYATA KEWANGAN TAHUN 2012.
4. USUL-USUL
5. PEMILIHAN AJK BARU TAHUN 2013.
6. PERBINCANGAN UMUM
7. UCAPAN TERIMA KASIH OLEH SETIAUSAHA BARU.
ெப ேறா ஆசிரிய ச க
தாமா ெமலாவா தி தமி ப ளி
53100 ேகாலால