Anda di halaman 1dari 46

H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N

KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN

RUKUN NEGARA ii
BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 21
Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN iii
BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 25
Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme
KATA PENGANTAR iv
BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 29
PENDAHULUAN 1 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : 34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : 39
PEMBINAAN KEMAHIRAN MELALUI 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
PERKEMBANGAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 9
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 17
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

i
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
PE ND I D I KA N M O RAL KBSM

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahir kan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jas mani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w arganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, ber keterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjaw ab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
kehar monian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
PE ND I D I KA N M O RAL KBSM

KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira
bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah
semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan
ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21. murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan
menggembirakan.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu
aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap yang mewakili badan-badan tertentu.
dapat membantu guru merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran
belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat
dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai,
pembelajaran masteri, pembelajaran secara
kontekstual, pembelajaran secara konstru ktivisme, dan
pembelajaran akse s kendiri. Di samping itu, nilai murni
dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap
diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat
memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan
dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

iv
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

PENDAHULUAN

Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik x menghormati hak asasi manusia; dan
Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau
x mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.
Moral berakhlak mulia dengan menekankan aspek
perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan
tingkah laku moral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk
merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung
Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah
tumpuan kepada usaha memupuk ke kuatan kerohanian Pendidikan Kebangsaan.
dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan
nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di
negara ini. Dengan itu, murid dapat membina satu Tujuh Untuk membolehkan murid memahami, menghayati
panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak
insan yang bermoral. Hal ini membolehkan mereka Pembelajaran tuj uh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan
menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang
so sial terhadap segala keputusan dan tindakan yang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan
dilakukan. kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga
menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan.
Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti yang
panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari berikut :
segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial.
i. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri
Prinsip-prinsip itu ialah :
ii. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan
x bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang iii. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar
lain. iv. Nilai berkaitan dengan Patriotisme
x berpegang teguh pada ajaran agama. v. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
x prihatin kepada alam sekitar. vi. Nilai berkaitan dengan Demokrasi
x mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup. vii. Nilai berkaitan dengan Keamanan dan
x bersemangat patriotik. Keharmonian

1
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Rangka Pengajaran nilai berfokus pada Model Insan Menyeluruh PEMIKIRAN


Konsepsi yang meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan.
(Rajah 1: Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang MO RAL
positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu
pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral.
Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu PERASAAN KESEDARAN
murid memahami nilai-nilai moral, menerima dan MO RAL HATI NURANI
menunjukkan komitmen terhadapnya, serta
mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga INSAN
dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang murid BERAKHLAK
mencapai tahap kematangan moral. MULIA
Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah
yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu
pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral.
Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi TINDAKAN
ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran MO RAL
hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa
gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah
jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak
bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak
seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani
yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi
moral tersebut.

RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH

2
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Tujuan


Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu
Pendidikan insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan
Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan
ke stabilan negara serta masyarakat global. tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan
penerangan untuk membantu guru melaksanakan
kurikulum Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan
Objektif Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid : berkesan.
Pendidikan
Moral i. memahami dan menghayati nilai-nilai yang Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang
diperlukan untuk berakhlak mulia; Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan
akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti
ii. menyedari dan menerima kepentingan pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai
keharmonian antara manusia dengan alam diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang
se kitar serta berusaha ke arah pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap
mengekalkannya; tahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana isu
moral atau kandungan yang dikemukakan semakin
iii. meningkatkan persefahaman dan kerjasama kompleks dan mendalam selaras dengan tahap
bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian kematangan murid.
hidup dalam negara Malaysia yang demokratik;
Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format empat
iv. mengembangkan pemikiran dan perasaan Empat lajur utama, iaitu :
moral dalam membuat keputusan dan Lajur
menyelesaikan masalah; dan Laj ur Nilai 1

v. mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah Laj ur Kandungan Akademik 2


laku yang bermoral secara adil dan altruistik
selaras dengan nilai murni masyarakat Laj ur Hasil Pembelajaran
3
Malaysia.
Laj ur Cadangan Aktiv iti Pembelajaran 4

3
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun


1
dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh
2
taj uk pengajaran 7 dan huraian taj uk pengajaran
3
8 yang disertakan dengan contoh jika perlu bagi
4
memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
5
6 Dalam perkembangan kurikulum dan proses
7 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh
dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan
8 akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir
secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap
se suatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan
memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan-
ke sannya. Dengan adanya kandungan akademik ini,
murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan
Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung
Nilai
pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan
di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang
seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa
penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan
dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan
Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan
kemahiran dalam usaha mencapai matlamat Pendidikan
Sekolah Menengah (Semakan).
Moral.

Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan


Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid
Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun.
Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, Guru boleh mencerakinkan hasil pembelaj aran ini
masyarakat, negara hingga ke peringkat antarabangsa. dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian
dengan kandungan akademik yang disampaikan.

4
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu


Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu
Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang
Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga
meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti,
negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau
situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada
cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan
Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh
lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat
memperkukuh nilai yang diaj ar.

Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah


kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu
dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik,
berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu
daripada pelbagai mata pelajaran lain harus
disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di
dalam atau di luar bilik darjah.

5
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Contoh TINGKATAN 2 LAJUR HASIL PEMB ELAJARAN


Persembahan
Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup
Perkembangan Diri
LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
LAJUR NILAI
i. Berbincang tentang kepentingan agama dalam
Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan kehidupan

Penerangan nilai : ii. Menghasilkan esei bertema `Buat baik dibalas


baik’
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan
agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun
Negara.

LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK

Tema : Percaya kew uj udan Tuhan asas


kesej ahteraan hidup

Taj uk pengaj aran : Agama benteng hidup manusia

Huraian taj uk pengajaran :

x Keperluan beragama dalam kehidupan manusia


- Sikap taat dan patuh kepada suruhan
Tuhan
- Agama memandu manusia ke arah
kebaikan dan kesejahteraan hidup

6
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

PEMBINAAN K EMAHIRAN UNTUK PERK EMBANGAN MORAL


pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai
Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan
Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka.
kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran
so sial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid
membolehkan murid menghadapi dunia ledakan Pemikiran mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan
maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah
sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral
kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara
tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat
cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid untuk diri sendiri dan orang lain.
kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu
cara memupuk dan merangsang perkembangan moral
mereka. Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan
Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau
Tekanan
Rakan
moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan
Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik Sebaya
dalam usaha pencegahan salah guna dadah atau
Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan sebarang bentuk salah laku yang lain. Mengajar murid
Konflik berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna
nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang
Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik melalui baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar
Pendidikan Moral boleh membantu murid berhubung murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain
atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih dan mempertahankan nilai moral sendiri.
berkesan dan mengelakkan sebarang konflik.

Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa


Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran
Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau
Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau,
tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam masa kini dan masa depan. Ini membantu murid
konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia
menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin
berlaku.

7
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral,


Teknologi murid diberi kesempatan mencari dan memperoleh
Maklumat sumber-sumber maklumat yang tepat melalui Teknologi
Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web,
e-mail, cakera padat dan sidang telekomunikasi. Aktiviti
seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan
pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain
itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat
membuat pertimbangan dengan mencari maklumat
yang positif dan mengelakkan mereka daripada
melayari laman-laman web yang berunsur negatif.

Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada


Sosial kebolehan murid untuk berkomunikasi dengan orang
lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima
oleh masyarakat dan pada masa yang sama
bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran
so sial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai
kaedah pengajaran.

8
BIDANG PEMBELAJARAN 1
NILAI BERKAITAN DENGAN
PERKEMBANGAN DIRI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN PERK EMBANGAN DIRI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Percaya kewujudan Tuhan asas


kesejahteraan hidup

Keyakinan wuju dnya Tuhan sebagai Agama panduan hid up manusia Mengamalkan ajaran agama i. Berbincang tentang kepentin gan agama
pencip ta ala m dan mematuhi segala x Keperlu an beragama dala m kehidupan sebagai panduan hid up dalam kehid upan
suruhan Nya berlandaskan manusia
pegangan agama masing-masing - Sikap taat dan patuh kepada suruhan ii. Menghasilkan esei bertema `Buat baik
selaras dengan prinsip Rukun Tuhan dibalas baik’.
Negara. - Agama memandu manusia ke arah
kebaikan dan kesejahteraan hidup

1.2 Amanah Amanah menjamin perhubungan yang


harmonis

Sikap bertanggungja wab yang bole h Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang Bersikap amanah dalam hubungan i. Melakonkan satu situasi sikap amanah
menimbulkan kepercayaan dan lain dengan anggota keluarga dan dalam kehid upan
keyakinan orang lain . x Sikap amanah dala m setiap perhubungan individ u la in
- Anggota keluarga ii. Menyenaraikan ciri amanah dalam
- Rakan sebaya pelbagai situasi
- Warga sekola h - Koperasi sekola h
- Anggota masyarakat - Bendahari persatuan/kela b

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.3 Harga Diri Sayang akan diri membentuk peribadi mulia

Keupayaan dan keyakinan diri agar Perlakuan yang baik membentuk jati diri Menghin dari amalan yang bole h i. Ceramah yang bertema `Tingkatkan
mampu me mulia dan menja ga x Tingkah laku yang merosakkan diri perlu menjejaskan maruah diri maruah diri’
maruah diri dalam kehidupan. dijauhi
- Kumpulan kongsi gelap ii. Simulasi/main peranan sebagai murid yang
- Pergaulan bebas mengela k darip ada terlibat dala m kegiatan
- Penyalahgunaan dadah yang menje jaskan maruah diri
- Tabiat merokok

1.4 Bertanggungjawab Sikap bertanggungjawab menjamin


kesejahteraan hidup

Kesanggupan diri seseorang untuk Amalan bertanggungjawab menja min Menjalankan tanggungja wab di i. Menyenaraikan tanggungjawab diri di
memikul dan melaksanakan tugas kesempurnaan tugas rumah, sekolah dan dalam rumah, sekolah dan dalam masyarakat
serta kewajipan dengan sempurna. x Sikap bertanggungja wab dalam masyarakat dengan sempurna
menjalankan tugas ii. Main peranan untuk menunju kkan sikap
- Rumah bertanggungja wab dala m pelbagai situasi
- Sekolah
- Masyarakat

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.5 Hemah Tinggi Hemah tinggi mencerminkan peribadi mulia

Beradab sopan dan berbudi pekerti Tutur kata dan tingkah la ku yang sela ras dengan Mengamalkan pertuturan dan Memerhati tingkah laku rakan di sekola h dan
mulia dala m pergaula n seharia n. norma masyarakat tingkah laku yang sesuai dengan menyenaraikan tingkah la ku yang berhemah
x Tutur kata dan tingkah la ku terpuji norma masyarakat
- Menghormati orang lain
- Berterima kasih atas pemberia n
x Jauhi sikap negatif
- Angkuh
- Mementingkan diri

1.6 Toleransi Toleransi menjalin kemesraan

Kesanggupan bertolak ansur, sabar Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang Bertolak ansur dan mengawal diri i. Berkongsi pengalaman tentang sikap
dan mengawal diri bagi mesra bagi menja ga hubungan yang baik bertole ransi dalam menjaga hubungan
mengela kkan berla kunya x Toleransi dalam perhubungan dengan keluarga dan orang lain yang baik dengan kelu arga dan orang la in.
pertelingkahan dan perselisihan - Anggota keluarga
faham demi kesejahteraan hidup. - Rakan sebaya ii. Perbincangan tentang kesan jika sikap
- Warga sekola h bertole ransi tidak diamalkan dalam
- Masyarakat kehidupan seharian.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.7 Berdikari Berdikari membawa kejayaan

Kebolehan dan kesanggupan Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk Berkeupayaan menyele saikan i. Main peranan sebagai anak/murid yang
melakukan sesuatu tanpa sikap berdikari masalah sendiri secara individu atau berdikari dala m me mbuat kerja rumah/
bergantung kepada orang lain. x Keupayaan menyelesaikan masalah berkumpulan sekolah
- Secara individu
- Secara kumpula n ii. Menceritakan tentang anggota kelu arga
yang berja ya atas hasil usaha sendiri

1.8 Kerajinan Rajin dan usaha tangga kejayaan

Usaha yang berterusan penuh Kegigih an dala m kehidupan seharia n Berusaha dengan gigih demi i. Mengumpul dan membincangkan
dengan semangat ketekunan, x Usaha yang gigih menjamin kejayaan kepentingan diri, keluarga dan kata-kata hikmah berkaitan tema
kecekala n, kegig ih an, dedikasi dan - Diri sekolah
berdaya maju dala m melakukan - Keluarga ii. Mewawancara atau kajia n kes tentang
sesuatu perkara. - Sekolah individ u yang tela h berja ya

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.9 Kasih Sayang Kasih sayang asas kesejahteraan hidup

Kepekaan dan perasaan cinta yang Kasih dan sayang semua hid upan di dunia Menyayangi dan tidak i. Menghayati dan membincangkan lirik lagu
mendala m serta berkekalan yang x Sayangi semua hidupan memusnahkan semua hidupan bertemakan kasih sayang
lahir daripada hati yang ikhla s. - Manusia di dunia
- Fauna ii. Lawatan ke rumah kebajikan, zoo, hutan
- Flora rekreasi dan membuat laporan

1.10 Keadilan Keadilan menjamin kesejahteraan bersama

Tindakan dan keputusan yang Keadila n membentuk budaya sekola h Menerima dan mengamalkan prin sip i. Menulis esei berkaitan dengan tema
saksama serta tidak berat sebela h. x Keadila n di sekolah tanggungjawab bersama keadilan di sekola h amalan keadila n di sekola h
- Hukuman dan ganja ran
- Layanan antara murid ii. Main peranan
- Kemudahan - Pelaksanaan prinsip keadilan di
sekolah

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.11 Rasional Sikap rasional membentuk pemikiran yang


matang

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang Membuat keputusan setela h i. Menyenaraikan kebaikan membuat
bukti yang nyata dan dapat mengambil bijak menimbangkan pelbagai faktor keputusan setelah menimbangkan
tindakan berasaskan pertimbangan x Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan pelbagai faktor.
yang wajar. berdasarkan beberapa faktor sebelum
membuat keputusan ii. Mengumpul keratan akhbar tentang
- Bukti yang kukuh kegiatan perlumbaan haram, rasuah,
- Pengetahuan penyalahgunaan dadah dan membuat
- Pengala man analisa akib at kegiatan tersebut.

1.12 Kesederhanaan Hidup sederhana asas kesejahteraan


bersama

Bersikap tidak keterla luan dalam Sikap sederhana dala m hubungan Mengambil tindakan dengan Melengkapkan senarai semak kendiri tentang
membuat pertimbangan dan tindakan x Keupayaan mengimbangi kepentin gan diri mengambil kira kepentingan diri dan nilai kesederhanaan dala m hubungan dengan
sama ada dalam pemikiran, pertuturan dan orang lain orang lain orang lain.
atau perla kuan tanpa mengabaikan - Pergaulan
kepentingan diri dan orang lain . - Membantu mengikut kemampuan diri

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 2
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEKELUARGAAN

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI B ERKAITAN DEN GAN KEKELUAR GAAN

KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN


NILAI

2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih sayang asas keluarga bahagia

Perasaan cinta, kasih dan sayang yang Kebahagia an keluarga tanggungjawab bersama Menyayangi ibu bapa dan anggota i. Peta minda tentang ciri-ciri kelu arga
mendala m dan berkekala n terhadap x Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga yang la in bahagia
keluarga. keluarga
x Hubungan kelu arga yang harmonis ii. Main peranan sebagai anak yang
menyayangi ibu bapa dan anggota
keluarga yang la in

2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota Pegangan agama menjamin keluarga bahagia
Keluarga

Memuliakan setiap anggota keluarga Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama Memulia dan mentaati ib u bapa i. Menyenaraikan perlakuan yang
dengan berinteraksi dan memberi x Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif seperti yang dituntut agama menunju kkan sikap hormat dan taat
layanan secara bersopan untuk agama kepada anggota kelu arga
mewujudkan kelu arga yang harmoni. - Islam
- Buddha ii. Mengumpul maklumat darip ada pelbagai
- Hindu media dan membincangkan tentang
- Kristian kedudukan ibu bapa mengikut perspektif
- Sikh agama

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

2.3 Mengekalkan Tradisi Tradisi kekeluargaan warisan berharga


Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan Amalan adat menghidupkan tradisi kekelu argaan Mematuhi adat dan tradisi yang Mengumpul gambar beserta penerangan
mengamalkan sesuatu kebia saan, adat x Amalan tradisi ole h kelu arga sejak turun- diamalkan oleh kelu arga ringkas mengenai adat dan tradisi kelu arga
dan kepercayaan yang diwarisi secara temurun dan menghasilkan buku skrap
turun-temurun dala m keluarga. - Sambutan sesuatu perayaan bersama
keluarga

2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga ialah satu


amanah

Kewajipan yang harus dilaksanakan ole h Maju diri demi kebahagia an hidup keluarga i. Belajar bersungguh-sungguh Membina carta roda masa depan yang
setiap individ u terhadap keluarga untuk x Sikap bertanggungja wab untuk memajukan untuk kemajuan diri dan menunju kkan kemaju an diri dalam pendid ikan
melahirkan kelu arga bahagia , diri dan kelu arga keluarga dan kerjaya
meningkatkan imej dan menjaga maruah - Pendidikan
keluarga. - Kerjaya ii. Menjalankan tanggungja wab
terhadap keluarga

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 3
NILAI BERKAITAN DENGAN
ALAM SEKITAR
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN ALAM SEK ITAR

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Persekitaran berkualiti kesejahteraan


Sekitar bersama

Kesedaran tentang perlunya memelihara Keceriaan sekolah tanggungja wab bersama Menjaga persekitaran supaya i. Menjaga dan menceria kan kawasan
dan memulihara alam sekelilin g untuk x Tanggungja wab memelihara dan sentiasa bersih dan segar di sekola h
mengekalkan keseimbangan ekosistem. memulihara persekitaran sekola h
- Kebersih an dan penghijauan ii. Membuat penila ian tentang kebersih an
persekitaran sekola h kawasan-kawasan di sekola h

3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Air sumber alam berharga


Alam Sekitar

Keadaan saling memerlukan hubungan Air nadi kehidupan Menjaga kebersihan sumber air dan i. Menghasilkan poster bertemakan `Air ’
yang harmonis antara manusia dengan x Kepentin gan air dala m kehidupan mengela kkan pembaziran
alam sekelilin g supaya kualiti kehidupan - Punca air dan kegunaannya ii. Buku skrap:
manusia dan ala m sekelilin g terpelih ara. - Tanggungja wab menjaga kebersih an - Kepentingan air
sumber air
- Penjimatan air

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

3.3 Kemapanan Alam Sekitar Perlindungan santuari hidupan


tanggungjawab bersama

Pengekalan keseimbangan ala m Zon persisiran pantai perlu dilindungi Melibatkan diri dalam melindungi i. Tayangan video mengenai perlindungan
sekelilin g sebagai tanggungjawab x Pembangunan terkawal di zon persisiran zon persisiran pantai santuari.
bersama untuk keseja hteraan hid up. pantai
x Pengekalan kawasan terumbu karang untuk ii. Mengadakan aktiviti membersihkan
pembiakan hid upan marin persisiran pantai.

3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Bencana alam ialah fenomena semulajadi

Prihatin terhadap persoalan yang Peka terhadap kejadian bencana ala m demi Peka terhadap kejadian dan kesan i. Membina peta aliran yang menunju kkan
berkaitan dengan ala m sekelilin g dan keselamatan bersama bencana alam serta mengenal pasti persedia an yang dibuat dalam menghadapi
berusaha menyele saikannya. x Kesan bencana ala m kepada ala m sekitar langkah-langkah persediaan dalam bencana alam.
x Persedia an menghadapi bencana alam menghadapi bencana ala m
ii. Mengumpul maklumat darip ada media
cetak atau ele ktronik dan berbin cang
tentang bencana ala m.

iii. Melakonkan satu latih an kecemasan.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 4
NILAI BERKAITAN DENGAN
PATRIOTISME
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTIS ME

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

4.1 Cinta akan Negara Nikmat dan keselesaan hidup tanda


kemakmuran negara

Perasaan sayang dan bangga kepada Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial Berbangga serta menggunakan Surat kepada sahabat di luar negeri
negara serta meletakkan kepentingan negara tanggungja wab bersama sebaik-baiknya segala perkhid matan menceritakan tentang rasa bangga tentang
negara melebihi kepentingan diri. x Perasaan bangga dengan kemudahan dan kemudahan yang disedia kan kemudahan awam/perkhid matan sosia l yang
awam dan perkhidmatan sosia l negara oleh keraja an ada dala m negara
x Sikap bertanggungja wab menjaga
kemudahan awam dan perkhid matan sosia l
yang terdapat dalam negara

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Raja dan pemimpin ialah payung negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang Kesetiaan kepada raja dan negara iala h i. Menghormati dan mentaati i. Menunju kkan rakaman pertabala n Yang Di
berkekalan kepada Raja dan Negara. kewajip an bagi setiap rakyat upacara dan majlis rasmi yang Pertuan Agong/Sultan dan membuat
x Tatalaku dala m majlis yang dihadiri oleh dihadiri oleh pembesar negara perbincangan tentang tata laku dala m
pembesar negara majlis tersebut.
x Taat setia kepada raja dan negara ii. Menyokong dan menyertai
- Hari Keputeraan program-program sambutan hari ii. Merancang dan menyertai program Hari
- Hari Kebangsaan kebesaran negara Kebangsaan di perin gkat sekolah
- Pertabala n Raja - Melukis/mewarna/mengibar Bendera
Malaysia
- Sudut patrio tisme di dala m kelas

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

4.3 Sanggup Berkorban Sanggup berkorban demi kebajikan


untuk Negara masyarakat dan kemakmuran negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan Kesanggupan melib atkan diri dalam aktiviti Sanggup mengambil bahagian Membuat laporan tentang aktiviti
sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kemasyarakatan dalam aktiviti kemasyarakatan demi kemasyarakatan yang pernah disertai.
kebaktian untuk negara. x Sedia mengorbankan masa dan tenaga negara
dalam kerja -kerja amal
- Ekonomi
- Kesihatan
- Pendidikan
- Sukan

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 5
NILAI BERKAITAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Persekitaran mempengaruhi pertumbuhan


kanak-kanak

Membela, me mberi naungan dan Ibu bapa pelindung kanak-kanak Menyedari kanak-kanak berhak Berbincang dan menghasilkan buku skrap
memelihara hak kanak-kanak bagi x Tanggungja wab ibu bapa memastikan mendapat pendid ikan dan tentang persekitaran yang sele sa untuk
menjamin kehid upan mereka yang anak-anak mendapat kehidupan sempurna perlindungan untuk menja min kanak-kanak
sempurna. - Pendidikan kehidupan yang sempurna - Tempat tinggal
- Perlindungan - Suasana pembela ja ran

5.2 Menghormati Hak Wanita Pengiktirafan hak wanita menjamin


pembangunan insan

Melindungi dan mengiktiraf wanita Hak wanita tanggunggjawab bersama Bersikap terbuka dala m mengikfiraf Mengumpul maklumat dari media cetak dan
sebagai in divid u yang boleh memberi x Peka terhadap hak wanita wanita sebagai golo ngan yang media elektronik mengenai pengeksplo itasia n
sumbangan dalam pembangunan - Hal-hal kebajikan berkebolehan, berpotensi dan wanita dan mempamerkan di kelas
keluarga, masyarakat dan negara. - Peluang kenaikan pangkat bermaruah
- Pengeksploitasian
- Iklan

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.3 Melindungi Hak Pekerja Majikan yang prihatin meningkatkan


produktiviti negara

Menghormati, menghargai dan Majikan prih atin pekerja berja ya Menerima hakikat bahawa kebajikan i. Mengumpul ikla n kerja dari akhbar dan
mengiktiraf perkhid matan, jasa dan x Tanggungja wab majikan dalam menjaga pekerja merupakan tanggungja wab membuat perbandingan tentang
sumbangan golongan pekerja dalam kebajikan pekerja majikan kemudahan serta faedah yang ditawarkan
pembangunan negara. - Keselesaan tempat kerja
- Peluang meningkatkan kerja ya ii. Simulasi
- Kemudahan berekreasi - Mewawancara dengan pekerja atau
majikan tentang kebajikan pekerja

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Golongan kurang berupaya insan ciptaan
Berupaya Tuhan

Memberi layanan yang bersopan kepada Prihatin terhadap golo ngan kurang berupaya Memberi layanan dan sokongan i. Lawatan ke pusat spastik atau kelas
golongan kurang berupaya supaya tidak x Golongan kurang berupaya memerlukan yang baik kepada golo ngan kurang pendidikan khas dan membuat laporan
berasa tersisih dan mengiktiraf mereka layanan dan sokongan daripada pelbagai berupaya
sebagai in san cip taan Tuhan. pihak ii. Tayangan video berkaitan golo ngan
- Keluarga kurang berupaya dan berbincang tentang
- Rakan sebaya layanan yang diberi
- Anggota masyarakat

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.5 Melindungi Hak Pengguna Kesedaran pengguna tanda masyarakat


matang

Membela dan memelihara hak individu Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan Menyedari dan mengenal pasti hak i. Mengumpul, membincang dan
untuk menjadi pengguna yang berilmu, pengguna pengguna untuk mendapat mempamerkan maklumat tentang hak
mendapat perkhidmatan serta barangan x Kepekaan pengguna terhadap hak dan perlindungan dan maklumat tentang pengguna daripada media cetak dan
yang berkualiti dan tidak mudah tanggungjawab barangan dan perkhidmatan elektronik
dieksplo itasi. - Maklumat tentang barangan dan
perkhidmatan supaya mudah membuat ii. Menulis surat aduan kepada Persatuan
pilihan dan mengela kkan penip uan Pengguna tentang barangan/perkhid matan
- Perlindungan daripada penggunaan yang tidak memuaskan
barangan dan perkhidmatan yang
membahayakan

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 6
NILAI BERKAITAN DENGAN
DEMOKRASI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN DUA

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN D EMOKRASI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang menjamin kesejahteraan


Undang-undang hidup masyarakat

Menerima dan mematuhi peraturan dan Undang-undang menja min keselamatan Mematuhi peraturan dan undang- i. Mencari maklumat mengenai kesala han-
undang-undang yang telah ditentukan di jala n raya undang jala n raya bagi menjamin kesalahan di jala n raya
tanpa mengira sesiapa dan di mana x Patuhi undang-undang dan peraturan keselamatan diri dan orang lain
seseorang itu berada. jalan raya ii. Ceramah keselamatan di jala n raya ole h
x Tidak terlib at dalam perbuatan yang pegawai JPJ atau Polis
menyalahi undang-undang jala n raya
- Perlumbaan haram iii. Mempamerkan keratan akhbar yang
- Memandu tanpa lesen berkaitan dan mengadakan perbin cangan
- Memandu dala m keadaan mabuk tentang pentingnya mematuhi peraturan
- Kecuaian pejala n kaki dan undang-undang jala n raya

6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara mencerminkan keluarga


berfikiran terbuka

Kebebasan berucap dan mengelu arkan Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup Berbincang dengan anggota Sketsa atau main peranan sebagai anggota
fikiran dengan batasan tertentu bagi berkeluarga keluarga dala m suasana yang keluarga yang mengamalkan kebebasan
menjaga kesela matan dan ketenteraman. x Kebebasan mengelu arkan pendapat dalam harmoni bersuara dala m perbincangan secara terbuka
perbincangan keluarga dan harmoni
- Perbincangan bersama keluarga
dalam pelb agai hal
- Perasaan dan emosi dikawal

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan beragama lambang masyarakat


majmuk

Kebebasan setiap in divid u untuk Rakyat Malaysia merayakan pelb agai upacara Meraikan upacara keagamaan i. Perbincangan tentang perayaan
menganuti dan mengamalkan agamanya keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan sendiri dan pentingnya
seperti yang diperuntukkan dala m x Kebebasan meraikan upacara keagamaan keagamaan orang lain menghormati perayaan keagamaan
Perlembagaan Malaysia. - Sambutan Maulidur-Rasul (Islam) orang lain
- Hari Wesak (Buddha)
- Thaipusam (Hindu) ii. Menghasilkan folio tentang perayaan
- Good Frid ay (Kristian) keagamaan di Malaysia
- Hari Vasakhi (Sikh)

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Minda yang sihat melalui aktiviti yang
Negara bermanfaat

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam Aktiviti kemasyarakatan dija yakan bersama Melibatkan diri dalam aktiviti Menyenaraikan aktiviti luar sekola h yang
pelbagai aktiviti pembangunan negara x Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang kebajikan dan kemasyarakatan demi berfaedah dan mengkaji kesannya
dengan mematuhi peraturan, undang- membina dan berfaedah pembangunan negara
undang dan Perlembagaan Malaysia. - Aktiviti kebajikan dengan masyarakat
setempat

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka tanda kematangan fikiran

Bersedia memberi dan menerima Teguran yang membina pentin g untuk kebaikan Menerima pandangan dan teguran Main peranan
pandangan, pembaharuan dan kritikan bersama orang lain demi kebaikan bersama - Orang yang memberi teguran dan orang
selaras dengan kebenaran fakta dan x Pendapat dan teguran diterima dengan yang menerima teguran dala m sesuatu
norma masyarakat Malaysia. sikap terbuka hal.
- Akademik
- Kokurikulu m
- Bimbingan dan kaunseling

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 7
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN K EAMANAN DAN KEHARMONIAN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

7.1 Hidup Bersama Secara Aman Perpaduan masyarakat tunggak


kesejahteraan negara

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain Semangat kejiranan membentuk kesejahteraan Menjadi jiran yang baik boleh i. Membincangkan ciri-ciri jiran yang baik
dengan mengutamakan kedamaian dan masyarakat dicontohi oleh masyarakat
keharmonian hidup tanpa mengira x Konsep kejiranan sebagai amalan dala m ii. Projek : membantu jiran dan membuat
agama, bangsa dan budaya. kehidupan bermasyarakat laporan
- Kunjungan Muhibah
(Rumah terbuka, hari keluarga, saling
membantu, ziarah-menziarahi)

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Hidup sepakat membawa berkat

Usaha yang baik dan membina yang Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan Melibatkan diri dalam pelb agai Melibatkan diri dalam salah satu program
dilakukan bersama pada peringkat bersama aktiviti masyarakat untuk komuniti dan membuat laporan ringkas
individ u, komuniti atau negara untuk x Permuafakatan dala m melaksanakan tugas kesejahteraan bersama
mencapai sesuatu matlamat. kemasyarakatan
- Gotong royong
- Rukun Tetangga
- Jawatankuasa Kemajuan dan
Keselamatan Kampung
- Program Permuafakatan

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

7.3 Saling Menghormati antara Negara Kesepakatan antara negara menjamin


kemakmuran sejagat

Menghargai dan memuliakan hubungan Amalan saling menghormati antara negara Menerima hakikat bahawa perasaan i. Menghasilkan buku skrap tentang
antara negara untuk menjamin menjamin kemantapan ekonomi bertola k ansur dan salin g kesepakatan antara negara serantau
kesejahteraan sejagat. x Perasaan bertola k ansur dan menghormati antara negara dalam pelb agai aspek.
hormat-menghormati antara negara untuk menjamin kesepakatan dan
kesepakatan serantau pembangunan serantau ii. Mengumpul maklumat darip ada pelbagai
sumber tentang penyelesaian secara
diplo masi isu kesempadanan antara
negara dan mempamerkan di kela s

42

Anda mungkin juga menyukai