Anda di halaman 1dari 8

BIMBINGAN TAUHID

UNTUK
PEMULA DAN ANAK-ANAK
Disadur dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari kitab :

 
   
 − 
 


Soal 1 : Siapakah Rabb-mu ?


Jawab : Rabb-ku adalah Allah.
Soal 2 : Apakah arti “Rabb” ?
Jawab : “Rabb” artinya : Yang Maha Menguasai, Yang Maha
Penolong, Yang Memiliki hak penuh untuk diesakan dan
disembah oleh semua makhluk-Nya.
Soal 3 : Apakah ciptaan Allah yang paling besar yang anda
saksikan ?
Jawab : Langit dan bumi.
Soal 4 : Bagaimana anda mengenal Allah ?
Jawab : Saya mengenal Allah dengan ayat-ayat (tanda-tanda
kekuasaan)-Nya dan segala ciptaan-Nya.
Soal 5 : Apakah tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling
agung yang anda saksikan?
Jawab : Pergantian malam dan siang. Dalilnya adalah firman
Allah :

١
 _ ~ } | { z y x w v uq
 h g f e d c b a `
 t s rq p o n ml k j i
p w v u
“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam hari lalu Dia
bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada
siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya
pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing)
tunduk kepada perintah-Nya. Ketahuilah, menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan
semesta alam”. (Surah Al A’raaf : 54)
Soal 6 : Apakah makna “Allah” ?
Jawab : Allah adalah dzat yang berhak disembah dan diibadahi
oleh semua makhluk.
Soal 7 : Untuk apakah Allah menciptakanmu ?
Jawab : Untuk beribadah kepada-Nya.
Soal 8 : Apa wujud ibadah tersebut ?
Jawab : Ibadah diwujudkan dalam tauhid dan ketaatan kepada-
Nya.
Soal 9 : Apa dalilnya ?
Jawab : Firman Allah Ta’aalaa:

l i h g f e d cm
“Dan tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk
beribadah kepada-Ku”. (Ad Dzaaryaat : 56)

٢
Soal 10 : Apakah yang pertama kali Allah wajibkan kepada
kamu ?
Jawab : Kafir (ingkar) kepada thaghut dan beriman kepada
Allah. Dalilnya adalah firman Allah :

 Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñm


 ê é è çæ å ä ã â á à ß
l ì ë
“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama, sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena
itu barangsiapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada
Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada “Al
‘Urwatul Wutsqaa” (tali yang sangat kuat) dan tak akan putus.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (surah Al
Baqarah : 256)
Soal 11 : Apa yang dimaksud “Al ‘Urwatul Wutsqaa” (tali yang
sangat kuat) dalam ayat itu ?
Jawab : Maksudnya adalah : “Laa Ilaaha Ilallaahu”

l á à ß Þm
(Tidak ada yang berhak disembah selain Allah).

Dan kata Laa Ilaaha lß Þm adalah “peniadaan”, dan


Illallaahu l á àm adalah “penetapan”
Soal 12 : Terangkan maksud dari “peniadaan” dan “penetapan”
itu !
Jawab : Maksud “peniadaan” ialah : meniadakan segala bentuk
sembahan selain Allah. Sedangkan “penetapan” ialah :
menetapkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata,
Dia Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya.
٣
Soal 13 : Apa dalilnya ?
Jawab: Firman Allah Ta’aalaa :

l z y x w v u t s r qm
“Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan
kaumnya : “Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala yang
kalian sembah”
Ayat ini adalah dalil tentang “peniadaan”.
Sedangkan dalil tentang “penetapan” adalah ayat selanjutnya
yang berbunyi :

l } | {m
“ .. Tetapi (aku menyembah) dzat yang telah menciptakanku..”
(Az Zukhruf : 26)
Soal 14 : Apa perbedaan antara “Tauhid Rububiyyah” dan
“Tauhid Uluhiyyah” ?
Jawab : “Tauhid Rububiyyah” ialah perbuatan Rabb, seperti “Al
Khalq” (Menciptakan), “Ar Rizq” (Memberi rizki), Al Ihya’
(Menghidupkan), “Al Imaatah” (Mematikan), “Inzaalul mathar”
(Menurunkan hujan), “Inbaatun nabaat” (Menumbuhkan
tumbuhan),“Tadbiirul umuur” (Mengatur segala urusan) dan
lain-lain..
Sedangkan “Tauhid Uluhiyyah” ialah perbuatanmu wahai sang
hamba, seperti “Ad Du’aa’ ” (berdoa), “Al Khauf” (takut), “Ar
Rajaa’ ” (berharap),“At Tawakkul” (tawakkal), “Al Inaabah”
(taubat), “Ar Raghbah” (suka), “Ar rahbah” (takut), “An Nadzar”
(bernadzar), “Al Istighaatsah” (meminta pertolongan), dan jenis-
jenis ibadah lainnya.
Soal 15 : Apakah agamamu ?
Jawab : Agamaku Islam. Adapun dasar dan pondamennya ada
dua hal:
1. Perintah beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-
Nya, menganjurkan hal tersebut, berloyal kepadanya serta
mengkafirkan orang yang meninggalkannya.

٤
2. Peringatan serta kewaspadaan terhadap syirik dalam
beribadah kepada Allah, bersikap tegas dalam hal tersebut,
bermusuhan karenanya serta mengkafirkan orang yang
melakukannya.
Dan Islam dibangun di atas lima rukun yaitu : (1) Kesaksian
bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Dan
Muhammad adalah rasul Allah, (2)Menegakkan shalat,
(3)Menunaikan zakat, (4) Puasa Ramadhan, (5) Menunaikan
hajji saat mampu.
Adapun dalil tentang “kesaksian bahwa tidak ada yang berhak
disembah selain Allah” adalah firman Allah (Alu ‘Imraan : 18) :

 ` _^ ] \ [ Z Y X W V U Tm


l g f e d c b a
“Telah bersaksi Allah yang senantiasa menegakkan keadilan
bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Demikian
pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga turut
bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Dia.
Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana”.
Adapun dalil bahwa Muhammad utusan (Rasul) Allah adalah
firman Allah (Al Ahzaab : 40) :

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹q
p ÅÄ
“Muhammad bukan bapak seorang di antara kalian, akan tetapi
dia adalah rasul Allah dan penutup nabi-nabi”.
Adapun dalil tentang mengikhlaskan semua ibadah, shalat
dan zakat adalah firman Allah (Al Bayyinah : 5) :

٥
 s r q p o n m l k j i hq
p y x w v u t
“Dan mereka tiada diperintahkan kecuali agar mereka
beribadah semata kepada Allah dengan ikhlas kepada-Nya
dalam menjalankan agama dengan lurus (tidak musyrik), dan
supaya mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat,
dan yang demikian itulah agama yang lurus”.
Adapun dalil tentang puasa adalah firman Allah (Al Baqarah :
183):

 [ZYXWVUTSm
l a ` _ ^ ] \
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang
sebelum kamu agar kamu bertakwa”.
Dan dalil hajji adalah firman Allah (Alu Imran : 97) :

 ª ©  ¨ § ¦¥¤ £ ¢ ¡ ~ } |m


l ¯ ® ¬ «
“Mengerjakan hajji adalah kewajiban manusia terhadap Allah
yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan, barangsiapa
yang ingkar maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak
memerlukan semesta alam”.
DASAR-DASAR KEIMANAN
Ada enam, yaitu :
(1) Engkau beriman kepada Allah.
(2) Beriman kepada para malaikat-Nya.
(3) Beriman kepada kitab-kitab-Nya.
(4) Beriman kepada para rasul-Nya.
(5) Beriman kepada hari akhir.
٦
(6) Beriman kepada taqdir ketentuan Allah yang baik dan yang
buruk.
AL IHSAAN
Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-
Nya, jika engkau tak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia
melihat kamu.
Soal 16 : Siapa nabimu ?
Jawab : Muhammad bin Abdillah bin Abdil Mutthalib bin
Hasyim. Hasyim berasal dari suku Quraisy, dan suku Quraisy
termasuk Arab, Arab termasuk keturunan nabi Ismail bin nabi
Ibrahim.
Tempat beliau Adalah Makkah, lalu berhijrah ke Madinah.
Umur beliau 63 tahun, 40 diantaranya sebelum
kenabiannya, 23 tahun sebagai nabi dan rasul.
Soal 17 : Apakah beliau sudah mati atau belum mati ?
Jawab : Beliau sudah mati, sementara agama beliau tidak mati
dan tidak akan mati sampai hari kiamat. Dalilnya:

 Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  Ö Õ Ô Ó q
p ß Þ
“Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya
merekapun akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kalian
pada hari kiamat akan berbantahan di hadapan Rabb-mu”
(surah Az Zumar 30-31)
Soal 18 : Apakah manusia akan dibangkitkan setelah mati ?
Jawab : Ya, (setelah mati manusia akan dibangkitkan) !
Dalilnya:

l v u t s r q p o n m
“Dari tanah itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanya
Kami akan kembalikan kamu dan daripadanya Kami akan
mengeluarkan kamu pada lain kali”. (ٍSurah Thaahaa : 55)

٧
Yang mengingkari kebangkitan pada hari kiamat adalah
kafir, dalilnya:

 ° ¯®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤£ ¢  ¡ ~m


l ´  ³ ² ±
“Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-
kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah : “Tidak demikian,
demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian
akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.
Yang demikian itu mudah bagi Allah”.(At Taghaabun : 7 )

)' ( *+, -'


( .( /# ! * *01( ! * * 2! " # $ %& $ %# !

*****