Anda di halaman 1dari 49

DRAF

PANDUAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS) FIZIK

PANDUAN GURU

PERKARA MUKA SURAT

1.0 Pengenalan 3

2.0 Konsep Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) 4

3.0 Objektif Buku Panduan Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) 7

4.0 Carta Alir Pengurusan Pentaksiran Kemahiran Saintifik 8

5.0 Senarai Aspek Kemahiran Proses Sains yang Dinilai 9

6.0 Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) Fizik 13

7.0 Senarai Amali Fizik


7.1 Senarai Amali Tingkatan 4 14
7.2 Senarai Amali Tingkatan 5 16

8.0 Senarai Semak Konstruk Amali Fizik


8.1 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 4 18
8.2 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 5 22

9.0 Panduan Penskoran


9.1 Jadual Peraturan Penskoran Amali dengan Hipotesis (Kategori A) 27
9.2 Jadual Peraturan Penskoran Amali tanpa Hipotesis (Kategori B) 28

10.0 Format Tugasan


10.1 Penulisan Laporan Amali dengan Hipotesis (Kategori A) 30
10.2 Penulisan Laporan Amali tanpa Hipotesis (Kategori B) 30

11.0 Contoh Format Tugasan


11.1 Contoh Tugasan Amali dengan Hipotesis(Kategori A) 31
11.2 Contoh Tugasan Amali tanpa Hipotesis (Kategori B) 32

12.0 Penskoran
12.1 Panduan Penskoran Amali (Kategori A) 35
12.2 Panduan Penskoran Amali (Kategori B) 39

13.0 Lampiran 49

1
DRAF

PANDUAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

Panduan PKS merupakan dokumen yang mengandungi beberapa bahagian iaitu:

• Pengenalan PKS
• Konsep PKS
• Kerangka PKS
• Pengoperasian PKS
• Lampiran

Tujuan menggunakan Panduan PKS Fizik.

Panduan PKS Fizik merupakan dokumen telus yang boleh dibaca dan digunakan oleh
sesiapa sahaja untuk tujuan pentaksiran. Guru seharusnya menjadikan dokumen ini
sebagai bahan yang membantu bagi melaksanakan pentaksiran semasa proses
pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan lebih berkesan. Murid diberi peluang
menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif
serta nilai murni mengikut potensi individu.

2
DRAF

1.0 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) merupakan Pentaksiran Kerja Amali berasaskan


sekolah. PKS dilaksanakan untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan
pembelajaran. Ia juga merupakan pelengkap kepada kurikulum Fizik di sekolah dan
sebahagian daripada aktiviti Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21).

1.2 Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS)

Panduan PKS Fizik ialah pakej dokumen komprehensif yang mengandungi maklumat
yang berhubung dengan prinsip dan konsep pentaksiran serta prosedur
pelaksanaannya.

Panduan ini diperkenalkan untuk memberi pengetahuan dan panduan kepada guru
dan pengguna PKS Fizik supaya kaedah pentaksiran ini boleh diselaraskan
di semua sekolah.

Panduan ini dihasilkan melalui beberapa siri mesyuarat, bengkel dan pemurnian. Ahli
panel yang menghasilkan Panduan PKS Fizik ini terdiri daripada:

 Guru Fizik yang berpengalaman


 Guru Cemerlang Fizik
 Pegawai Lembaga Peperiksaan

Panduan PKS Fizik digubal berasaskan prinsip telus dan mesra pengguna.

3
DRAF

2.0 KONSEP PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

2.1 Objektif PKS Fizik

PKS dilaksanakan untuk membolehkan murid:


 Menguasai kemahiran saintifik
 Memperkukuhkan teori dan konsep Fizik
 Memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni
 Mengaplikasi proses pembelajaran berteraskan elemen 4K 1N (Komunikatif,
Kolaboratif, Kritis, Kreatif dan Nilai)

2.2 Ciri-ciri PKS Fizik

Dalam usaha merealisasikan konsep dan memenuhi keperluan pentaksiran, maka


proses pentaksiran adalah berdasarkan ciri-ciri berikut:

2.2.1 Keserasian dengan kehendak kurikulum

Format pentaksiran dan jenis aspek yang ditaksir mengambil kira kemahiran
saintifik, sikap saintifik dan nilai murni yang ingin diperkembangkan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran Fizik tingkatan 4 dan 5.

2.2.2 Berpusatkan murid

Aktiviti amali yang ditaksir dilakukan sepenuhnya oleh murid. Pentaksiran ini
memberi peluang kepada murid yang telah bersedia untuk ditaksir selaras
dengan proses pengajaran dan pembelajaran guru.

2.2.3 Telus dan terbuka

Murid mengetahui apa, bila, di mana dan bagaimana pentaksiran akan


dilakukan.

4
DRAF

2.2.4 Kebolehlaksanaan dan sistematik

Format pentaksiran ini telah mengambil kira aspek-aspek yang memastikan


pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan dan mengikut tertib serta prosedur
yang telah ditetapkan.

2.2.5 Instrumen

Laporan amali yang disediakan oleh murid dalam buku evidens berdasarkan
tugasan yang diberikan oleh guru. Laporan ini digunakan oleh guru untuk tujuan
penskoran.

2.2.6 Formatif dan berterusan

Pentaksiran dilakukan secara berterusan semasa proses pengajaran dan


pembelajaran.

2.2.7 Mempunyai skor

Skor yang diberikan adalah sah dan boleh dipercayai berdasarkan panduan dan
penilaian seorang guru Fizik.

2.2.8 Pelaporan

Skor yang dilaporkan akan menunjukkan tahap penguasaan murid yang boleh
diperbaiki dari semasa ke semasa.

2.2.9 Pemantauan berterusan

Pemantauan dalaman oleh pengurusan sekolah dilakukan secara berterusan


semasa proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan PKS Fizik
dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

5
DRAF

2.3 Pengoperasian PKS Fizik

2.3.1 Penataran

Pendedahan kepada pentadbir sekolah, guru kanan mata pelajaran, guru Fizik,
pembantu makmal dan murid tentang pelaksanaan PKS Fizik.

Penataran dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang dilantik dengan


tanggungjawab berikut:

(a) Pegawai Lembaga Peperiksaan(LP) / Jabatan Pendidikan Negeri(JPN)


 Mengedarkan buku panduan PKS Fizik ke sekolah.
 Mengadakan penataran kepada pentadbir sekolah dan guru mata
pelajaran Fizik.
 Memastikan PKS Fizik dilaksanakan.

(b) Pentadbir Sekolah / Guru Kanan Sains dan Matematik


 Memastikan guru memperoleh buku panduan PKS Fizik.
 Memastikan guru diberi penataran.
 Memastikan semua murid diberi taklimat.

(c) Guru Fizik


 Menyediakan Jadual Kerja PKS Fizik/ Rancangan Pengajaran
Tahunan.
 Memberikan taklimat PKS Fizik kepada murid.
 Memaklumkan perkara yang hendak ditaksir kepada murid.
 Mentaksir murid
i. tingkatan empat mulai April hingga Oktober 2018
ii. tingkatan lima mulai Januari hingga Ogos 2019
 Merekodkan hasil pentaksiran dalam borang penskoran PKS Fizik.
 Menghantar Skor PKS Fizik ke Lembaga Peperiksaan.

6
DRAF

2.3.2 Pelaksanaan PKS Fizik

(a) Pentadbiran
 Satu proses bagaimana PKS Fizik dapat diuruskan dan
dilaksanakan dengan berkesan dan sistematik.
 Memastikan perjalanan dan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah
(PBD) berjalan lancar dan berterusan.
 Pentadbiran PKS dilaksanakan dengan cara berikut:
i. Perancangan
ii. Penataran
iii. Pelaksanaan
iv. Pemantauan
v. Laporan

(b) Pentaksiran
 Proses mengukur tahap penguasan kemahiran proses sains dan
kemahiran manipulatif murid dengan merujuk kepada kriteria yang
ditetapkan.
 Mengesan tahap penguasaan kemahiran proses sains dan
kemahiran manipulatif murid untuk penambahbaikan.
 PKS Fizik dirancang, ditadbir, diskor dan dirumuskan di peringkat
sekolah.

2.3.3 Penjaminan Kualiti


 Pementoran
 Pemantauan
 Pengesanan
 Penyelarasan

3.0 OBJEKTIF BUKU PANDUAN PKS FIZIK

 Bahan rujukan untuk memahami pelaksanaan PKS.


 Merancang pelaksanaan PKS Fizik.
 Melaksana PKS Fizik semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

7
DRAF

4.0 CARTA ALIR PENGURUSAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

Mula

Penataran PKS

Pelaksanaan
Pentaksiran

Pelaporan dalam
Buku Evidens
Untuk
amali
berikutnya
Penyerahan
Buku Evidens

Penskoran
Evidens

Rumusan Penskoran

Pelaporan ke
Lembaga Peperiksaan

Tamat

8
DRAF

5.0 SENARAI ASPEK KEMAHIRAN PROSES SAINS YANG DINILAI

KOD
ASPEK PENERANGAN ASPEK CONTOH
ASPEK
FK0601 Memerhatikan Kebolehan menggunakan deria - Arah perambatan cahaya
penglihatan, pendengaran, berubah apabila melalui
sentuhan, rasa dan bau untuk medium yang berbeza
mengumpulkan maklumat tentang ketumpatan.
objek dan fenomena. - Mendengar bunyi kuat dan
perlahan berselang seli.
FK0602 Mengelaskan Kebolehan mengasingkan dan - Mengelaskan kuantiti fizik
mengumpulkan objek atau (kuantiti asas dan kuantiti
fenomena kepada kumpulan terbitan).
berdasarkan kriteria tertentu - Mengelaskan ciri-ciri imej
seperti ciri atau sifat. yang dibentuk oleh cermin
Pengumpulan ini adalah dan kanta.
berdasarkan ciri atau sifat
sepunya.
FK0603 Mengukur dan Kebolehan mengumpul maklumat - Muatan haba tentu air
menggunakan secara kuantitatif dengan 4200 J kg-1 ◦C-1
nombor menggunakan nombor atau / dan - 25.0 cm3 (Bacaan silinder
unit piawai. Pengukuran penyukat)
menjadikan pemerhatian lebih jitu. - 2.5 V (Bacaan voltmeter)
FK0604 Membuat Kebolehan membuat kesimpulan - Panjang tali bandul
inferens awal yang munasabah yang mempengaruhi tempoh
mungkin benar atau tidak benar ayunan.
untuk menerangkan sesuatu - Rintangan dipengaruhi oleh
peristiwa atau pemerhatian. diameter wayar.
- Jarak antara dua sumber
koheren mempengaruhi jarak
antara dua bunyi kuat
berturutan.

9
DRAF

KOD
ASPEK PENERANGAN ASPEK CONTOH
ASPEK
FK0605 Meramalkan Kebolehan membuat jangkaan - Muatan haba tentu air lebih
tentang sesuatu peristiwa besar daripada muatan haba
berdasarkan pemerhatian dan tentu aluminium.
pengalaman yang lalu atau data
yang boleh dipercayai.
FK0606 Berkomunikasi Kebolehan menerima, memilih, - Dapat melukis graf suhu
mengorganisasi dan melawan masa.
mempersembahkan maklumat - Dapat merekodkan data /
atau idea dalam pelbagai bentuk pemerhatian dalam jadual.
seperti tulisan, lisan, jadual, graf,
rajah skema atau model, carta alir
dan carta bar.
FK0607 Menggunakan Kebolehan memperihalkan - Semakin bertambah jarak
perhubungan perubahan parameter seperti semakin bertambah masa
ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu dan jisim yang diambil.
sesuatu objek dengan masa. - Semakin bertambah masa
pemanasan semakin
bertambah suhu.
FK0608 Mentafsirkan Kebolehan memberi penerangan - Menentukan nilai d.g.e
data yang rasional tentang objek, daripada pintasan graf.
peristiwa atau pola daripada data - Menghitung nilai pemalar
yang dikumpulkan. spring daripada kecerunan
graf.
FK0609 Mendefinisi Kebolehan memberi tafsiran - Ketinggian magnet yang
secara operasi tentang sesuatu konsep dengan dijatuhkan mewakili halaju
menyatakan perkara yang gerakan relatif.
dilakukan dan diperhatikan. - Kedalaman lubang yang
terbentuk pada plastisin
mewakili tekanan.

10
DRAF

KOD
ASPEK PENERANGAN ASPEK CONTOH
ASPEK
FK0610 Mengawal Kebolehan mengenalpasti Eksperimen mengkaji hubungan
pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasikan, jarak objek dan jarak imej
pemboleh ubah bergerak balas - Pemboleh ubah
dan pemboleh ubah yang dimanipulasikan:
dimalarkan. Jarak objek
- Pemboleh ubah bergerak
Memanipulasikan satu pemboleh balas:
ubah, memerhatikan perubahan Jarak imej
pada satu pemboleh ubah yang - Pemboleh ubah
lain dan memalarkan pemboleh dimalarkan:
ubah yang lain. Panjang fokus

FK0611 Membuat Kebolehan membuat suatu - Semakin bertambah jisim,


hipotesis pernyataan umum tentang semakin berkurang
hubungan antara pemboleh ubah pecutan.
dimanipulasi dengan pemboleh - Semakin bertambah berat
ubah bergerak balas yang beban, semakin bertambah
difikirkan benar bagi menerangkan pemanjangan spring.
sesuatu perkara atau peristiwa. - Semakin bertambah luas
Pernyataan ini perlu diuji untuk permukaan, semakin
membuktikan kesahihannya. berkurang tekanan.
FK0612 Mengeksperimen Kebolehan untuk mengenalpasti - Rujuk contoh laporan pada
masalah, membuat hipotesis, halaman 35 hingga 48.
merancang untuk menjalankan
penyiasatan, memilih teknik serta
alat dan bahan, menjalankan
aktiviti mengikut perancangan
untuk menguji hipotesis,
mengumpul dan merekod data,
mentafsir data dan membuat
rumusan tentang penyiasatan atau
semasa mereka bentuk
eksperimen.

11
DRAF

KOD
ASPEK PENERANGAN ASPEK CONTOH
ASPEK
FK0613 Penggunaan dan Mengguna dan mengendalikan Kemahiran manipulatif yang
Pengendalian alat radas serta bahan sains dan dinilai oleh guru semasa murid
Radas dan spesimen, membersih dan menjalankan eksperimen /
Bahan Sains menyimpan alat radas, bahan aktiviti
sains dan spesimen, melupus
bahan dan spesimen yang tidak
diperlukan lagi

FK0614 Sikap Saintifik Murid mengamalkan sikap saintifik - Contoh nilai murni:
dan Nilai Murni dan nilai murni sebelum, semasa bekerjasama
dan selepas menjalankan - Contoh sikap saintifik:
eksperimen. membersihkan alat radas
selepas menjalankan
eksperimen.

12
DRAF

6.0 PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK FIZIK

6.1 Senarai Amali Fizik Tingkatan 4 dan 5 pada halaman 14 hingga 17 boleh
dilaksanakan untuk tujuan penskoran.
6.2 Setiap amali yang dijalankan perlu merujuk buku amali dan buku teks Fizik
Tingkatan 4 dan 5.
6.3 Terdapat dua kategori amali:
(a) Kategori A - Amali dengan hipotesis
(b) Kategori B – Amali tanpa hipotesis
6.4 Pentaksiran dijalankan semasa PdP dengan sekurang-kurangnya:
(a) 10 amali dipilih daripada Tingkatan 4 bermula April hingga Oktober 2018.
i. 6 amali Kategori A
ii. 4 amali Kategori B
(b) 5 amali dipilih daripada tajuk Tingkatan 5 bermula Januari hingga Ogos
2019.
i. 2 amali Kategori A
ii. 3 amali Kategori B
6.5 Pentaksiran Kemahiran Sikap Saintifik dan Nilai Saintifik boleh dilakukan
serentak dengan mana-mana pentaksiran kemahiran yang lain.
6.6 Amali boleh dijalankan secara individu, berpasangan atau berkumpulan (tidak
melebihi 4 orang)*
Penskoran dinilai secara individu.
6.7 Laporan amali ditulis secara individu dalam helaian kertas / buku dan perlu
dihantar kepada guru untuk diberi penskoran.

* Catatan: Sekiranya bilangan bahan dan radas di sekolah tidak mencukupi, bilangan ahli
dalam kumpulan boleh ditambah.

13
DRAF

7.0 SENARAI AMALI FIZIK

Bil. Amali
Kategori Penerangan
Ting.4 Ting.5
A Amali dengan hipotesis 21 17
B Amali tanpa hipotesis 15 16
Jumlah 36 33

7.1 Senarai Amali Tingkatan 4 (36 amali)

Sub No. Kaedah


Topik Amali Kategori
Topik Amali Pelaksanaan
Mengkaji hubungan antara panjang bandul
1.5 1.5.1 A Individu
dengan tempoh ayunan bandul ringkas
1 Mengkaji hubungan antara panjang suatu
1.5 1.5.2 gegelung dawai yang melilit satu tabung uji A Individu
dengan bilangan lilitannya
Menentukan sesaran, halaju dan pecutan
2.1 2.1.1 B Berpasangan
menggunakan jangkamasa detik
Mengkaji hubungan antara jisim plastisin
2.3 2.3.1 dengan inersia (tempoh ayunan bilah gergaji/ A Individu
neraca inersia)
Mengkaji hubungan antara jisim dengan
2.5.1 pecutan sebuah troli menggunakan A Berpasangan
2 jangkamasa detik
2.5
Mengkaji hubungan antara daya dengan
2.5.2 pecutan sebuah troli menggunakan jangka A Berpasangan
masa detik
2.8 2.8.1 Menentukan pecutan disebabkan oleh graviti B Berpasangan
Mengkaji hubungan antara ketinggian awal
2.10 2.10.1 troli (tenaga keupayaan graviti) dengan halaju A Berpasangan
akhir (tenaga kinetik) troli
Mengkaji hubungan antara daya dengan
2.12.1 A Individu
2 2.12 pemanjangan spring
2.12.2 Menentukan pemalar spring B Individu
Mengkaji hubungan antara luas permukaan
3.1.1 A Individu
dengan tekanan
3.1
Mengkaji hubungan antara daya dengan
3 3.1.2 A Individu
tekanan
Mengkaji hubungan antara kedalaman cecair
3.2 3.2.1 A Individu
dengan tekanan dalam cecair

14
DRAF

Sub No. Kaedah


Topik Amali Kategori
Topik Amali Pelaksanaan
Mengkaji hubungan antara ketumpatan cecair
3.2 3.2.2 A Individu
dengan tekanan dalam cecair
Menentukan daya apungan adalah sama
3.5.1 B Individu
dengan berat cecair yang disesarkan
3 Mengkaji hubungan antara daya apungan
3.5.2 A Individu
3.5 dengan isipadu cecair yang disesarkan
Mengkaji hubungan antara ketumpatan cecair
3.5.3 dengan isipadu cecair disesarkan bagi objek A Individu
yang terapung
4.2.1 Menentukan muatan haba tentu pepejal B Individu
4.2.2 Menentukan muatan haba tentu cecair B Individu
4.2 Mengkaji hubungan antara jisim cecair dengan
4.2.3 A Individu
kenaikan suhu
Mengkaji hubungan antara masa pemanasan
4.2.4 A Individu
dengan kenaikan suhu
4 4.3.1 Menentukan haba pendam tentu pelakuran ais B Individu
4.3 Menentukan haba pendam tentu pengewapan
4.3.2 B Individu
air
Mengkaji hubungan antara tekanan gas
4.4.1 A Berkumpulan
dengan isipadu gas
4.4
Mengkaji hubungan antara suhu dengan
4.4.2 A Berkumpulan
isipadu gas
Mengkaji hubungan antara suhu dengan
4 4.4 4.4.3 A Berkumpulan
tekanan gas
Menentukan jarak objek dan jarak imej pada
5.1.1 B Individu
cermin satah
5.1
Menentukan sudut tuju dan sudut pantulan
5.1.2 B Individu
pada cermin satah
Mengkaji hubungan antara sudut tuju dengan
5 5.2.1 A Individu
sudut pembiasan bongkah kaca/perspeks
5.2 5.2.2 Menentukan indeks biasan bahan optik B Individu
Mengkaji hubungan antara dalam nyata
5.2.3 A Individu
dengan dalam ketara
5.3 5.3.1 Menentukan sudut genting B Individu
5.4.1 Menentukan panjang fokus kanta cembung B Individu
5.4.2 Menentukan panjang fokus kanta cekung B Individu
5.4 Mengkaji hubungan antara jarak objek dengan
5.4.3 A Individu
jarak imej bagi sebuah kanta cembung
Menentukan panjang fokus kanta cembung
5.4.4 B Individu
berdasarkan graf

15
DRAF

7.2 Senarai Amali Tingkatan 5 (33 amali)

Sub No. Kaedah


Topik Amali Kategori
Topik Amali Pelaksanaan
Mengkaji hubungan antara tempoh ayunan
1.1.1 A Individu
spring dengan jisim
Mengkaji hubungan antara frekuensi ayunan
1.1.2 A Individu
spring dengan jisim
1.1
Mengkaji hubungan antara frekuensi ayunan
1.1.3 A Individu
bandul dengan panjang bandul
Menentukan panjang gelombang air
1.1.4 B Berkumpulan
menggunakan tangki riak
1.2 1.2.1 Memerhati pantulan gelombang air B Berkumpulan
1.3 1.3.1 Memerhati pembiasan gelombang air B Berkumpulan
1.4 1.4.1 Memerhati pembelauan gelombang air B Berkumpulan
1.5.1 Memerhati interferens gelombang air B Berkumpulan
1 Mengkaji hubungan antara jarak antara dua
sumber koherens, a, dengan jarak antara
1.5.2 dua garisan nod atau antinod yang A Berkumpulan
berturutan, x, dengan menggunakan tangki
riak
1.5 Menentukan panjang gelombang cahaya
1.5.3 B Berpasangan
menggunakan plat dwi-celah
Mengkaji hubungan antara jarak antara dua
sumber koherens, a, dengan jarak antara
1.5.4 dua garisan nod atau antinod yang A Berkumpulan
berturutan, x, dengan menggunakan Penjana
Frekuensi Audio
Mengkaji hubungan antara kenyaringan
1.6.1 bunyi dengan amplitud menggunakan OSK A Berkumpulan
dan Penjana Frekuensi Audio
1.6
Mengkaji hubungan antara kelangsingan
1.6.2 bunyi dengan frekuensi menggunakan OSK A Berkumpulan
dan Penjana Frekuensi Audio
Mengkaji hubungan antara arus dengan
2.2.1 A Individu
beza keupayaan pada suatu konduktor
2.2.2 Menentukan rintangan suatu konduktor B Individu
2 2.2 Mengkaji hubungan antara panjang dawai
2.2.3 A Individu
dengan rintangan
Mengkaji hubungan antara luas keratan
2.2.4 A Individu
rentas dawai dengan rintangan

16
DRAF

Sub No. Kaedah


Topik Amali Kategori
Topik Amali Pelaksanaan
Mengkaji hubungan antara suhu dengan
2.2.5 A Individu
rintangan
Menentukan rintangan berkesan, arus dan
2.3 2.3.1 B Individu
beza keupayaan dalam litar sesiri dan selari
Menentukan nilai daya gerak elektrik dan
2.4 2.4.1 B Individu
rintangan dalam sel bateri berdasarkan graf
Mengkaji hubungan antara arus dengan
3.1.1 A Individu
kekuatan elektromagnet
3.1
Mengkaji hubungan antara bilangan lilitan
3.1.2 A Individu
gegelung dengan kekuatan elektromagnet
Mengkaji hubungan antara arus dengan
3.2 3.2.1 daya saling tindakan antara konduktor A Individu
berarus dengan medan magnet kekal
Mengkaji hubungan antara laju gerakan
3
3.3.1 relatif antara magnet dan solenoid dengan A Berpasangan
3.3 magnitud arus aruhan
Mengkaji hubungan antara bilangan lilitan
3.3.2 A Berpasangan
gegelung dengan magnitud arus aruhan
Mengkaji hubungan antara bilangan lilitan
3.4 3.4.1 gegelung sekunder dengan beza keupayaan A Berpasangan
output
Memerhati bentuk gelombang arus terus dan
4.1.1 B Berkumpulan
arus ulang alik menggunakan OSK
Menentukan beza keupayaan arus terus
4.1.2 B Berkumpulan
menggunakan OSK
4.1
Menentukan beza keupayaan arus ulang alik
4.1.3 B Berkumpulan
menggunakan OSK
Menentukan sela masa yang singkat
4.1.4 B Berkumpulan
menggunakan OSK
4
Memerhati rektifikasi separuh gelombang
4.2.1 dan rektifikasi penuh gelombang B Berkumpulan
menggunakan OSK
4.2 Memerhati dan membincangkan kesan
memasang satu kapasitor dalam suatu litar
4.2.2 B Berkumpulan
rektifikasi separuh gelombang dan litar
rektifikasi penuh gelombang
4.3 4.3.1 Menentukan arus tapak dan arus pengumpul B Individu

17
DRAF

8.0 SENARAI SEMAK KONSTRUK AMALI FIZIK

8.1 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 4

menambahkan kejituan
Menerangkan prosedur

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
pemboleh ubah

pemboleh ubah

pembolehubah
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

No. Amali
Topik

Amali

Mengkaji hubungan antara panjang bandul


1.5 1.5.1     –       
dengan tempoh ayunan bandul ringkas
1 Mengkaji hubungan antara panjang suatu
1.5 1.5.2 gegelung dawai yang melilit satu tabung uji     –       
dengan bilangan lilitannya.
Menentukan sesaran, halaju dan pecutan
2.1 2.1.1 – – – – –      – 
menggunakan jangkamasa detik
Mengkaji hubungan antara jisim plastisin
2.3 2.3.1 dengan inersia (tempoh ayunan bilah gergaji/            
neraca inersia)
Mengkaji hubungan antara jisim dengan
2
2.5.1 pecutan sebuah troli menggunakan     –       
jangkamasa detik
2.5
Mengkaji hubungan antara daya dengan
2.5.2 pecutan sebuah troli menggunakan jangka     –       
masa detik
2.8 2.8.1 Menentukan pecutan disebabkan oleh graviti – – – – –      – 
Mengkaji hubungan antara ketinggian awal
2 2.10 2.10.1 troli (tenaga keupayaan graviti) dengan            
halaju akhir (tenaga kinetik) troli

18
DRAF

menambahkan kejituan
Menerangkan prosedur

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
pemboleh ubah

pemboleh ubah

pembolehubah
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

No. Amali
Topik

Amali

Mengkaji hubungan antara daya dengan


2.12.1     –       
2.12 pemanjangan spring
2.12.2 Menentukan pemalar spring – – – – –      – 
Mengkaji hubungan antara luas permukaan
3.1.1            
dengan tekanan
3.1
Mengkaji hubungan antara daya dengan
3.1.2            
tekanan
3
Mengkaji hubungan antara kedalaman cecair
3.2.1            
dengan tekanan dalam cecair
3.2
Mengkaji hubungan antara ketumpatan
3.2.2            
cecair dengan tekanan dalam cecair
Menentukan daya apungan adalah sama
3.5.1 – – – – –      – 
dengan berat cecair yang disesarkan
3 3.5
Mengkaji hubungan antara daya apungan
3.5.2            
dengan isipadu cecair yang disesarkan

19
DRAF

menambahkan kejituan
Menerangkan prosedur

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
pemboleh ubah

pemboleh ubah

pemboleh ubah
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

No. Amali
Topik

Amali

Mengkaji hubungan ketumpatan cecair


3 3.5 3.5.3 dengan isipadu cecair disesarkan bagi objek            
yang terapung
4.2.1 Menentukan muatan haba tentu pepejal – – – – –      – 
4.2.2 Menentukan muatan haba tentu cecair – – – – –      – 
Mengkaji hubungan antara jisim cecair
4.2 4.2.3     –       
dengan kenaikan suhu
Mengkaji hubungan antara masa pemanasan
4.2.4     –       
dan kenaikan suhu
Menentukan haba pendam tentu pelakuran
4.3.1 – – – – –      – 
ais
4 4.3
Menentukan haba pendam tentu
4.3.2 – – – – –      – 
pengewapan air
Mengkaji hubungan antara tekanan gas
4.4.1     –       
dengan isipadu gas
Mengkaji hubungan antara suhu dengan
4.4 4.4.2            
isipadu gas
Mengkaji hubungan antara suhudengan
4.4.3     –       
tekanan gas
Menentukan jarak objek dan jarak imej bagi
5.1.1 – – – – –     –  
5 pantulan pada cermin satah
5.1
Menentukan sudut tuju dan sudut pantulan
5.1.2 – – – – –     –  
pada cermin satah

20
DRAF

menambahkan kejituan
Menerangkan prosedur

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
pemboleh ubah

pemboleh ubah

pemboleh ubah
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

No. Amali
Topik

Amali

Mengkaji hubungan antara sudut tuju dengan


5.2.1     –       
sudut pembiasan bongkah kaca/ perspeks
5.2 5.2.2 Menentukan indeks biasan bahan optik – – – – –      – 
Mengkaji hubungan antara dalam nyata
5.2.3     –       
dengan dalam ketara
5.3 5.3.1 Menentukan sudut genting – – – – –     –  
5.4.1 Menentukan panjang fokus kanta cembung – – – – –     –  
5.4.2 Menentukan panjang fokus kanta cekung – – – – –     –  
Mengkaji hubungan antara jarak objek
5.4 5.4.3 dengan jarak imej bagi sebuah kanta           
cembung
Menentukan panjang fokus kanta cembung
5.4.4 – – – – –      – 
berdasarkan graf

21
DRAF

8.2 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 5

menambahkan kejituan
Menerangkan prosedur

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
pemboleh ubah

pemboleh ubah

pemboleh ubah
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

No. Amali
Topik

Amali

Mengkaji hubungan antara tempoh


1.1.1     –       
ayunan spring dengan jisim
Mengkaji hubungan antara frekuensi
1.1.2     –       
ayunan spring dengan jisim
1.1
Mengkaji hubungan antara frekuensi
1.1.3     –       
ayunan bandul dengan panjang bandul
Menentukan panjang gelombang air
1.1.4 – – – – –     –  
menggunakan tangki riak
1.2 1.2.1 Memerhati pantulan gelombang air – – – – –     –  
1 1.3 1.3.1 Memerhati pembiasan gelombang air – – – – –     –  
1.4 1.4.1 Memerhati pembelauan gelombang air – – – – –     –  
1.5.1 Memerhati interferens gelombang air – – – – –     –  
Mengkaji hubungan antara jarak
antara dua sumber koherens, a,
1.5
1.5.2 dengan jarak antara dua garisan nod     –       
atau antinod yang berturutan, x,
dengan menggunakan tangki riak

22
DRAF

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
pemboleh ubah

pemboleh ubah

pemboleh ubah

menambahkan
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas
Menerangkan

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

No. Amali

prosedur

kejituan
Topik

Amali

Menentukan panjang gelombang


1.5.3 – – – – –      – 
cahaya menggunakan plat dwi-celah
Mengkaji hubungan antara jarak
antara dua sumber koherens, a,
dengan jarak antara dua garisan nod
1.5.4     –       
atau antinod yang berturutan, x,
dengan menggunakan Penjana
Frekuensi Audio
Mengkaji hubungan antara
kenyaringan bunyi dengan amplitud
1.6.1     –       
menggunakan OSK dan Penjana
Frekuensi Audio
1.6 Mengkaji hubungan antara
kelangsingan bunyi dengan frekuensi
1.6.2     –       
menggunakan OSK dan Penjana
Frekuensi Audio

23
DRAF

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
No. Eksperimen

pemboleh ubah

pemboleh ubah

pemboleh ubah

menambahkan
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas
Menerangkan

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

prosedur

kejituan
Topik

Eksperimen

Mengkaji hubungan antara arus


2.2.1 dengan beza keupayaan pada suatu     –       
konduktor
2.2.2 Menentukan rintangan suatu konduktor – – – – –      – 
Mengkaji hubungan antara panjang
2.2.3     –       
2.2 dawai dengan rintangan
Mengkaji hubungan antara luas
2.2.4     –       
2 keratan rentas dawai dengan rintangan
Mengkaji hubungan antara suhu
2.2.5     –       
dengan rintangan
Menentukan rintangan berkesan, arus
2.3 2.3.1 dan beza keupayaan dalam litar sesiri – – – – –      – 
dan selari
Menentukan nilai daya gerak elektrik
2.4 2.4.1 dan rintangan dalam sel bateri – – – – –      – 
berdasarkan graf

24
DRAF

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
pemboleh ubah

pemboleh ubah

pemboleh ubah

menambahkan
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas
Menerangkan

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

No. Amali

prosedur

kejituan
Topik

Amali

Mengkaji hubungan antara arus


3.1.1            
dengan kekuatan elektromagnet
3.1 Mengkaji hubungan antara bilangan
3.1.2 lilitan gegelung dengan kekuatan            
elektromagnet
Mengkaji hubungan antaraarus
dengan daya saling tindakan antara
3.2 3.2.1            
konduktor berarus dengan medan
magnet kekal
3 Mengkaji hubungan antara laju
gerakan relatif antara magnet dan
3.3.1            
solenoid dengan magnitud arus
3.3 aruhan
Mengkaji hubungan antara bilangan
3.3.2 lilitan gegelung dengan magnitud arus     –       
aruhan
Mengkaji hubungan antara bilangan
3.4 3.4.1 lilitan gegelung sekunder dengan     –       
beza keupayaan output

25
DRAF

Menyatakan prosedur
Membuat kesimpulan
Membuat hipotesis

Menganalisis data
Membuat inferens

Mengumpul dan
pemboleh ubah

pemboleh ubah

pemboleh ubah

menambahkan
Mengenalpasti

Mengenalpasti

Memilih radas
Menerangkan

merekod data
eksperimen

Mendefinisi

Mengawal
Sub Topik

No. Amali

prosedur

kejituan
Topik

Amali

Memerhati bentuk gelombang arus


4.1.1 terus dan arus ulang alik – – – – –     –  
menggunakan OSK
Menentukan beza keupayaan arus
4.1.2 – – – – –      – 
4.1 terus menggunakan OSK
Menentukan beza keupayaan arus
4.1.3 – – – – –      – 
ulang alik menggunakan OSK
Menentukan sela masa yang singkat
4.1.4 – – – – –      – 
menggunakan OSK
4
Memerhati rektifikasi separuh
4.2.1 gelombang dan rektifikasi penuh – – – – –     –  
gelombang menggunakan OSK.
4.2 Memerhati dan membincangkan kesan
memasang satu kapasitor dalam suatu
4.2.2 – – – – –     –  
litar rektifikasi separuh gelombang dan
litar rektifikasi penuh gelombang
Menentukan arus tapak dan arus
4.3 4.3.1 – – – – –     –  
pengumpul

26
DRAF

9.0 PANDUAN PENSKORAN

9.1 Jadual Peraturan Penskoran Amali dengan Hipotesis (Kategori A)


Konstruk
Kriteria Skor
yang ditaksir
Menyatakan tujuan amali / penyataan masalah 1
Menyatakan hipotesis iaitu hubungan antara pembolehubah
1
dimanipulasi dan pembolehubah bergerakbalas
Menyatakan :
 Pembolehubah dimanipulasi (PUM) 1
 Pembolehubah bergerakbalas (PUB) 1
 Pembolehubah dimalarkan 1
Menyenaraikan semua radas dan bahan yang terlibat 1
Merancang amali Melukis rajah susunan radas yang berlabel dan berfungsi 1
Menyenaraikan prosedur yang lengkap untuk melakukan amali
iaitu :
 Kaedah mengawal PUM 1
 Kaedah mendapatkan data bagi PUB 1
 Ulang langkah amali dengan nilai / bahan PUM yang 1
berbeza
Menyatakan langkah berjaga-jaga untuk mendapatkan kejituan
1
bacaan // Menyatakan langkah keselamatan
Menjalankan amali Mengendalikan radas dengan betul dan tepat serta membuat
1
(Kemahiran pemerhatian /pengukuran dengan betul *
manipulatif sedia Membersih peralatan dan melupuskan sisa selepas amali//
1
ada) Menanggalkan susunan radas dan menyimpan semua radas*
Membina jadual yang memenuhi aspek-aspek berikut :
Mengumpul dan
 Tajuk dan unit yang betul 1
merekod data
 Merekodkan PUM dan PUB serta data sekunder jika ada 1
Menganalisis data melalui :
 Melukis graf yang memenuhi aspek-aspek berikut :
 Label paksi dengan unit yang betul 1
 Skala seragam dan tidak ganjil 1
 Pindah semua titik dengan betul, saiz graf 50%, bentuk 1
Mentafsir data dan yang sesuai dan licin
membuat  Mendapatkan kecerunan graf// menyatakan hubungan 1
kesimpulan berdasarkan graf
(Berkomunikasi) ATAU
Penghitungan dengan menunjukkan :
 Kaedah menghitung/ rumus dan gentian nilai 1+1
 Jawapan dan unit yang betul 1+1

ATAU

27
DRAF

Konstruk
Kriteria Skor
yang ditaksir
Pernyataan khusus dari pemerhatian dengan:
 Melukis dan melabel // menulis persamaan tindakbalas 1+1
yang seimbang // menjawab soalan berkaitan pemerhatian
 Membuat ramalan // menjawab soalan aplikasi 1
 Menulis inferens // kesimpulan 1
Sikap saintifik dan Mempamerkan kerjasama dalam kumpulan / sifat ingin tahu / 1
nilai murni cara kerja yang sistematik / lain-lain nilai yang berkaitan*
JUMLAH 20
* Kriteria ini dinilai semasa menjalankan amali

9.2 Jadual Peraturan Penskoran Amali tanpa Hipotesis (Kategori B)

Konstruk yang
Kriteria Skor
ditaksir
Menyatakan tujuan amali / penyataan masalah 1
Menyenaraikan semua radas dan bahan yang terlibat 1
Melukis rajah susunan radas yang berlabel dan berfungsi 1
Menyenaraikan prosedur yang lengkap untuk melakukan amali
iaitu :
Merancang amali
 Mengendalikan radas dan bahan 1
 Kaedah mendapatkan data / pemerhatian 1

Menyatakan langkah berjaga-jaga untuk mendapatkan kejituan


1
bacaan // Menyatakan langkah keselamatan
Menjalankan amali Mengendalikan radas dengan betul dan tepat serta membuat
1
(Kemahiran pemerhatian /pengukuran dengan betul*
manipulatif sedia Membersih peralatan dan melupuskan sisa selepas amali //
1
ada) Menanggalkan susunan radas dan menyimpan semua radas*
Membina jadual dengan memenuhi aspek-aspek yang berikut :
 Tajuk dan unit (jika ada) yang betul 1
 Merekod data / pemerhatian / data sekunder / inferens 1
Mengumpul dan
ATAU
merekod data
Pemerhatian
 Melukis dan melabel // pernyataan ciri-ciri pemerhatian // 1+1
merekod data-data
Mentafsir data dan Menganalisis data melalui :
membuat  Melukis graf yang memenuhi aspek-aspek berikut :
kesimpulan o Label paksi dengan unit yang betul 1
(Berkomunikasi) o Skala seragam dan tidak ganjil 1

28
DRAF

Konstruk yang
Kriteria Skor
ditaksir
o Pindah semua titik dengan betul, saiz graf 50%, bentuk
yang sesuai dan licin 1
o Mendapatkan kecerunan graf // menyatakan hubungan
berdasarkan graf 1

ATAU
Penghitungan dengan menunjukkan :
 Kaedah menghitung / rumus dan gentian nilai 1+1
 Jawapan dan unit yang betul 1+1

ATAU
Pernyataan khusus dari pemerhatian dengan:
 Menulis persamaan tindakbalas yang seimbang //
menjawab soalan berkaitan pemerhatian 1+1
 Membuat ramalan // menjawab soalan aplikasi 1
 Menulis inferens // kesimpulan 1
Sikap saintifik dan Mempamerkan kerjasama dalam kumpulan / sifat ingin
1
nilai murni tahu/carakerja yang sistematik /lain-lain nilai yang berkaitan*
JUMLAH 15
* Kriteria ini dinilai semasa menjalankan amali

29
DRAF

10.0 FORMAT TUGASAN

Format 1: Amali yang mempunyai pemboleh ubah dan hipotesis(Kategori A)


Format 2: Amali yang tiada pemboleh ubah dan hipotesis(Kategori B)

10.1 Penulisan Laporan Amali dengan Hipotesis (Kategori A)

Murid membuat perancangan sebelum menjalankan eksperimen dengan menulis


perkara-perkara berikut:
 Tujuan
 Hipotesis
 Pemboleh ubah
 Radas dan bahan
 Susunan radas dan bahan
 Prosedur
 Penjadualan data

a. Pada hari eksperimen murid hanya menjalankan eksperimen, merekod dan


mentafsir data.
b. Laporan eksperimen murid ditulis dalam buku/ fail dan diserahkan kepada guru.

10.2 Penulisan Laporan Amali tanpa Hipotesis (Kategori B)

a. Murid membuat perancangan sebelum menjalankan eksperimen dengan menulis


perkara-perkara berikut:
 Tujuan
 Radas dan bahan
 Susunan radas dan bahan
 Prosedur
 Penjadualan data / Pemerhatian
b. Pada hari eksperimen murid hanya menjalankan eksperimen, merekod dan
mentafsir data.
c. Laporan eksperimen murid ditulis dalam buku/ fail dan diserahkan kepada guru.

30
DRAF

11.0 CONTOH FORMAT TUGASAN

11.1 Contoh Tugasan Amali Dengan Hipotesis (Kategori A)

Tugasan:
Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara panjang
bandul dengan tempoh ayunan. Seterusnya, anda dikehendaki menyediakan laporan
eksperimen yang mengandungi:
You are required to conduct an experiment to study the relationship between the length
of pendulum and the period of oscillation. Then, you are required to prepare the report
of experiment which has:

 Inferens
Inference
 Hipotesis
Hypothesis
 Tujuan
Aim
 Pemboleh ubah
Variables
i. Pemboleh ubah dimanipulasi
Manipulated variable
ii. Pemboleh ubah bergerak balas
Responding variable
iii. Pemboleh ubah dimalarkan
Constant variable
 Radas dan bahan
Apparatus and material
 Susunan radas dan bahan
Arrangement of apparatus and material
 Prosedur
Procedure
 Keputusan ekperimen
Result of experiment

31
DRAF

 Analisis dan mentafsir data


Analyse and interpret data
 Kesimpulan
Conclusion
 Langkah berjaga-jaga
Precaution

11.2 Contoh Tugasan Amali Tanpa Hipotesis (Kategori B)

Contoh Tugasan 1:
Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menentukan indeks biasan sebuah
bongkah kaca.Seterusnya, anda dikehendaki menyediakan laporan eksperimen yang
mengandungi :
You are required to conduct an experiment to determine the refractive index of a glass
block. Then, you are required to prepare the report of experiment which has:
 Tujuan
Aim
 Radas dan bahan
Apparatus and material
 Susunan radas dan bahan
Arrangement of apparatus and material
 Prosedur
Procedure
 Keputusan ekperimen
Result of experiment
 Analisis dan mentafsir data
Analyse and interpret data
 Langkah berjaga-jaga
Precaution

32
DRAF

Contoh Tugasan 2:

Tugasan:
Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menentukan muatan haba tentu
sebuah blok aluminium. Seterusnya, anda dikehendaki menyediakan laporan
eksperimen yang mengandungi:
You are required to conduct an experiment to determine the specific heat capacity of an
aluminium block. Then, you are required to prepare the report of experiment which has:

 Tujuan
Aim
 Radas dan bahan
Apparatus and material
 Susunan radas dan bahan
Arrangement of apparatus and material
 Prosedur
Procedure
 Keputusan ekperimen
Result of experiment
 Analisis dan mentafsir data
Analyse and interpret data
 Langkah berjaga-jaga
Precaution

33
DRAF

Contoh Tugasan 3:

Tugasan:
Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk memerhatikan pembelauan
gelombang air.Seterusnya, anda dikehendaki menyediakan laporan eksperimen yang
mengandungi:
You are required to conduct an experiment to observe the diffraction of water wave.
Then, you are required to prepare the report of experiment which has:

 Tujuan
Aim
 Radas dan bahan
Apparatus and material
 Susunan radas dan bahan
Arrangement of apparatus and material
 Prosedur
Procedure
 Keputusan ekperimen
Result of experiment
 Kesimpulan / rumusan
Conclusion
 Langkah berjaga-jaga
Precaution

34
DRAF

12.0 PENSKORAN

12.1 Panduan Penskoran Amali (Kategori A)

Contoh Laporan Murid

Inferens : Tempoh ayunan bergantung kepada panjang bandul.


Inference : The period of oscillation depends on the length of pendulum.

Hipotesis : Semakin bertambah panjang bandul, semakin bertambah tempoh ayunan.


Hypothesis : The length of pendulum increases, the period of oscillation increases 


Tujuan : Mengkaji hubungan antara panjang bandul dan tempoh ayunan.
Aim : To study the relationship between the length of pendulum and the period of
oscillation

Pemboleh ubah:
Variables :

Pembolehubah dimanipulasikan : Panjang bandul, ℓ


Manipulated variable : Length of pendulum, ℓ 


Pembolehubah bergerak balas : Tempoh ayunan, T .
Responding variable : Period of oscillation, T

Pembolehubah dimalarkan : Pecutan graviti, g .


Constant variable : Gravitational acceleration, g 

35
DRAF

Senarai radas dan bahan:


List of apparatus and material:
Kaki retort, ladung, benang, kayu, pembaris meter, jam randik, protraktor, pemberat.
Retort stand, bob, string, wood, metre rule, stopwatch, protractor, weight 
Susunan radas dan bahan:
Arrangement of apparatus and material:

Papan lapis
Plywood

Kaki retort
Retort stand

Benang
String
Ladung bandul
Pendulum bob 
Prosedur:
Procedures:
ℓ = 30.0 cm.

1. Panjang bandul diukur,

The length of pendulum is measured, ℓ = 30.0 cm.


2. Benang diapit di antara dua keping papan lapis pada pengapit kaki retort.
The pendulum is clamped in between two pieces of plywood to the clamp of the retort
stand.
3. Ladung disesarkan ke kiri dengan sudut ayunan 10o.
The bob is displaced to the left with the angle of oscillation 10o.
4. Ladung dilepaskan dan masa, t1, bagi 20 ayunan diukur dengan menggunakan

jam randik dan direkodkan.
The bob is released and the time, t1, for 20 oscillations is measured using stopwatch and
recorded.

36
DRAF

5. Langkah 4 dan 5 diulang dan masa,t2, bagi 20 ayunan diukur dan direkodkan. 
Step 4 and 5 is repeated and the time, t2, for 20 oscillations is measured and recorded.
6. Purata masa, t,bagi 20 ayunan dihitungkan.
The average time, t, for 20 oscillations is calculated.

7. Tempoh ayunan, T, dihitung menggunakan formula, .

The period of oscillation, T, is calculated using formula, .


8. Nilai T2 dihitung.
The value of T2 is calculated.
9. Prosedur diulang bagi nilai-nilai ℓ= 40.0 cm, 50.0 cm, 60.0 cm
dan 70.0 cm.
The procedure is repeated for the value of ℓ = 40.0 cm, 50.0 cm, 60.0 cm
and 70.0 cm.

Keputusan:
Result:

Masa bagi 20 ayunan, t/s


Panjang bandul, Time for 20 oscillation, t / s T2/s2
Length of pendulum,
ℓ/cm
t1 t2
Purata
T/s

Average

30.0 21.0 23.0 22.0 1.10 1.21

40.0 25.0 25.0 25.0 1.25 1.56

50.0 28.0 30.0 29.0 1.45 2.10


60.0 31.0 31.0 31.0 1.55 2.40

70.0 34.0 32.0 33.0 1.65 2.72

37
DRAF
T 2 ( s2 ) 
Graf T2 melawan ℓ
Graph of T2 against ℓ

3.0

 x

x
2.0

1.0

 ℓ (cm)
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Kesimpulan : T2 berkadar langsung dengan ℓ


Conclusion : T2 is directly proportional to ℓ 
Langkah berjaga-jaga : Kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala
pembaris untuk mengelakkan ralat paralaks. 
Precaution : The position of eye must be perpendicular to the scale of
ruler to avoid parallax error.
KPS - 17
KM – 2
NM – 1
Jum - 20
Nota:
KPS – Kemahiran Proses Sains KM – Kemahiran Manipulatif NM – Nilai Murni

38
DRAF

12.2 Panduan Penskoran Amali (Kategori B)

I. Contoh Laporan Murid (Tugasan 1 - Menganalisis Data Melalui Graf)

Tujuan : Menentukan indeks biasan bongkah kaca.


Aim : To determine the refractive index of glass block 
Senarai radas dan bahan : Bongkah kaca, kotak sinar, bekalan kuasa, protraktor, 
kertas putih dan pembaris.
List of apparatus and material : Glass block, ray box, power supply, protractor,
white paper and metre rule

Susunan radas dan bahan:


Arrangement of apparatus and material:

Kotak sinar
Ray box


P
Bongkah kaca
Glass block

Garis normal
Normal line

Prosedur:
Procedures:

1. Bongkah kaca diletakkan di atas kertas putih dan bentuknya disurih. Bongkah kaca dialihkan dan
garis normal dilukis.
The glass block is placed on a white paper and its shape is traced. The glass block is removed
and the normal line is drawn.

39
DRAF

2. Garis sinar tuju bagi setiap sudut tuju, i =10, 20, 30, 40 dan 50 dilukis.
The line of incident ray for each incident angle, i =10, 20, 30, 40 and 50 is drawn.

3. Bongkah kacadiletakkan semula dan sinar cahaya dihalakan pada sudut tuju,
i = 10 menerusi bongkah kaca pada garis normal, P.
The glass block is placed back to its trace and the light ray is pointed atthe incident angle,
i = 10 into the glass block at normal line, P.

4. Sinar cahaya yang keluar dari bongkah kaca ditanda. Satu garis dilukis dari titik P ke Q.
The light ray emitted from the glass block is marked. A line is drawn from point P to Q.

5. Sudut biasan, r, diukur menggunakan protraktor.


The refracted angle, r, is measured using protractor. 
6. Eksperimen diulang dengan sudut tuju, i = 20, 30, 40 dan 50.
The experiment is repeated with the incident angle, i = 20, 30, 40 dan 50.

7. Sin i dan sin r dihitung.


Sin i and sin r are calculated.

8. Graf sin i melawan sin r dilukis.


Graph sin i against sin r is drawn.

Keputusan:

Result:

Sudut tuju, Sudut biasan,
Incident angle, Refracted angle, Sin i Sin i
i/  r/
10 7 0.174 0.139
20 14 0.342 0.242
30 19 0.500 0.326
40 24 0.643 0.407
50 31 0.766 0.515

40
DRAF

Graf sin i melawan sin r

Sin i  Graph of sin i against sin r

1.00

0.80
x

x
0.60

x

0.40

0.20
x

0.0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 Sin r

41
DRAF

Pengiraan kecerunan:
The calculation of gradient:

= 1.48

Langkah berjaga-jaga:
Precaution:

Kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala protraktor untuk mengelakkan ralat paralaks
The position of eye must be perpendicular to the scale of protractor to avoid parallax error.

KPS - 12
KM – 2
NM – 1
Jum - 15
Nota:

KPS – Kemahiran Proses Sains KM – Kemahiran Manipulatif NM – Nilai Murni

42
DRAF

II. Contoh Laporan Murid (Tugasan 2 - Menganalisis Data Melalui Kaedah Penghitungan)


Tujuan : Menentukan nilai muatan haba tentu blok aluminium
Aim : To determine the specific heat capacity of an aluminium block.

Senarai radas dan bahan :


List of apparatus and material:
Blok aluminium, kain penebat, termometer, jam randik, pemanas rendam, bekalan kuasa, neraca,
minyak, kepingan asbestos.
Aluminium block, insulator cloth, thermometer, stopwatch, immersion heater, power supply, balance,
oil, asbestos sheet 
Susunan radas dan bahan :
Arrangement of apparatus and material:

Bekalan kuasa 
Power supply

Termometer
Thermometer
Pemanas rendam
Immersion heater

Blok aluminium
Aluminium block

Prosedur:
Procedures:
1. Jisim blok aluminium, m, diukur dengan menggunakan neraca.
The mass of aluminium block, m ,is measured using balance.

2. Blok aluminium dibalut dengan kain penebat.


The aluminium block is wrapped with an insulator cloth.

43
DRAF

3. Beberapa titis minyak dititiskan ke dalam kedua-dua lubang.


A few drops of oil are dropped intoboth holes. 
4. Blok aluminium diletakkan di atas sekeping asbestos.
The aluminium block is placed on the asbestos sheet.

5. Suhu awal blok aluminium, 1, diukur menggunakan termometer.


The initial temperature, 1, is measured using a thermometer.

6. Suis bekalan kuasa dihidupkan serentak dengan jam randik.


The power supply is switched on simultaneously with the start of the stopwatch.

7. Selepas 5 minit, suis bekalan kuasa dimatikan.


After 5 minutes, the power supply is switched off.

8. Suhu akhir blok aluminium, 2, diukur menggunakan termometer.


The final temperature, 2, is measured using a thermometer. 
Keputusan:
Result:
Jisim blok aluminium, m = 1.00 kg
The mass of the aluminium block, m 
Suhu awal, 1 = 30C
The initial temperature, 1
Suhu akhir, 2 = 46C
The final temperature, 2
Masa pemanasan, t = 300 s 
The time of heating, t
Kuasa pemanas rendam, P = 50 W
The power of immersion heater, P

Pengiraan:
Calculation:


 
44
DRAF

Langkah berjaga-jaga:

Kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala bacaan termometer untuk mengelakkan ralat
paralaks.
The position of eye must be perpendicular to the scale of thermometer to avoid parallax error. 
KPS - 12
KM – 2
NM – 1
Jum - 15
Nota:

KPS – Kemahiran Proses Sains KM – Kemahiran Manipulatif NM – Nilai Murni

45
DRAF

III. Contoh Laporan Murid (Tugasan 3 - Menganalisis Data Melalui Pemerhatian)

Tujuan : Memerhati corak pembelauan gelombang air.


Aim : To observe the pattern of diffraction of water wave

Senarai radas dan bahan :
List of apparatus and material:
Tangki riak, kertas putih, penghadang, mentol, pencelup satah, bekalan kuasa, motor, spring
dan air.
Ripple tank, white paper, barrier, bulb, plane dipper, power supply, motor, spring and water. 
Susunan radas dan bahan :
Arrangement of apparatus and material:
Lampu
Lamp
Ke bekalan kuasa
To power supply
Pencelup satah
Spring
Plane dipper
Air
Water

Penghadang
Barrier

Kertas putih
White paper

Prosedur:
Procedures:
1. Air dimasukkan ke dalam tangki riak dan kedalamannya ditetapkan pada 1 cm..
Water is put into the ripple tank and set at the depth of 1 cm.
2. Bekalan kuasa dihidupkan untuk menghasilkan gelombang satah.
The power supply is switched on to produce plane wave.

46
DRAF

3. Dua penghadang lurus diletakkan dihadapan pencelup untuk membentuk satu celahan.

4.
Two plane barriers are placed in front of the dipper to produce one gap.
Corak gelombang setelah melalui celahan diperhati dan dilukis.

The wave pattern after passing through the gap is observed and drawn.

5. Celah digantikan dengan satu penghadang.
The gap is replaced with one barrier.
4. Corak gelombang setelah melalui penghadang diperhati dan dilukis.
The wave pattern after passing through the barrier is observed and drawn.

Pemerhatian:
Observation:
(i) Corak pembelauan gelombang air melalui (ii) Corak pembelauan gelombang air melalui
satu celah. satu penghadang
The diffraction pattern of water wave passing The diffraction pattern of water wave passed
through one gap through one barrier.

Penghadang
Barrier

Celah
Slit

 
.

47
DRAF

Kesimpulan:
Conclusion:

Corak pembelauan akan jelas kelihatan apabila gelombang air melalui celahan sempit atau halangan
kecil.
The diffraction pattern is obvious when the water wave passed through the narrow gap or small
barrier.
1 = 2
v1 = v2 
Question:
Soalan:

Berdasarkan kesimpulan yang anda buat, cadangkan satu cara untuk mengurangkan hakisan di
kawasan pantai.
Based on your conclusion, suggest how to reduce the erosion at seashore.

Membina halangan menggunakan batu


Construct barriers using rocks. 
Langkah berjaga-jaga:
Precaution:
Pastikan kedalaman air di dalam tangki riak adalah tetap.
Make sure the depth of water in the ripple tank is constant. 
KPS - 12
KM – 2
NM – 1
Jum - 15
Nota:

KPS – Kemahiran Proses Sains KM – Kemahiran Manipulatif NM – Nilai Murni

48
DRAF

13.1 Borang Rumusan Skor Individu PKS

NAMA :……………………………………………………………………………………………

TINGKATAN : …………………………………. MATA PELAJARAN : ……………………

SKOR SKOR
BIL TARIKH TAJUK PERATUS
DIPEROLEH PENUH
(%)

PURATA (%)

Tanda tangan murid Tanda tangan guru pentaksir Tanda tangan Pengetua

………………..………… ……………………………. …………………………

( ) ( ) ( )

Tarikh: ……………….. Tarikh: ……………….. Tarikh: ………………..

49