Anda di halaman 1dari 2

Teks Doa Penutup

Pembuka Doa Awal

Ucapan Salam para Muslimah, Aktivis Mahasiswa , Akhwat Fillah yang di muliakan oleh
SWT, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita sejenak untuk bermunajat kepada
Alloh SWT, dengan memohon keridhoan-Nya atas terselenggaranya acara ini.

Untuk itu marilah kita awali doa ini dengan membaca ummul Quran.

‫ ْالفَا‬.‫صا ِل َح ْة‬ َّ ‫النيَ ِة ال‬ ِ ‫علَي ٰه ِذ ِه النِـــيَ ِة َو ِل ُك ِل‬ َ ‫َو‬


َ‫……………………………………………………………………………تِ َحة‬.
(1). ‫ٱلرحِ ِيم‬ َّ ‫ٱلر ۡح ٰ َم ِن‬ َّ ‫ٱَّلل‬ ِ َّ ‫بِسۡ ِم‬
(2). َ‫ب ۡٱل ٰعَلَمِ ين‬ ِ َ َّ ۡ‫ۡٱل َحم‬
‫ر‬ ِ ِ
‫َّلل‬ ‫د‬
ُ
(3). ‫ٱلرحِ ِيم‬ َّ ‫ٱلرحۡ ٰ َم ِن‬ َّ
(4). ‫ِين‬ ِ ‫ٱلد‬ ‫م‬ِ ‫و‬ۡ َ ‫ي‬ ِ‫ِك‬‫ل‬ ‫ٰ َم‬
(5). ُ‫ِإيَّاكَ نَعۡ بُ ُد َو ِإيَّاكَ نَسۡ ت َ ِعين‬
ۡ َ ‫ٱلص ٰ َر‬ ۡ
(6). ‫ِيم‬ َ ‫ط ٱل ُمسۡ تَق‬ ِ ‫ٱه ِدنَا‬
(7). َ‫ضآلِين‬ َّ ‫علَ ۡي ِه ۡم َو ََل ٱل‬ َ ‫ب‬ ِ ‫علَ ۡي ِه ۡم غ َۡي ِر ۡٱل َم ۡغضُو‬
َ َ‫ط ٱلَّذِينَ أ َ ۡنعَمۡ ت‬
َ ‫ص ٰ َر‬.
ِ

Rangkaian Doa

3×( ‫)أ َ ْست َ ْغف ُِر هللاَ ْالعَظِ ي ِْم‬


‫ع ْن‬ َ ‫ي هللاُ َوتَعَ ٰالى‬ َ ‫ض‬ ِ ‫س ِلم َو َر‬َ ‫ارك َو‬ ِ َ‫سيِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد فِى اَْلَخِ ي ِْريْنَ َوب‬َ ‫علَى‬ َ ‫س ِل ْم‬
َ ‫ص ِل َو‬ َ ‫ اَللَّ ُه َّم‬. َ‫سيِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد فِى اَْلَ َّو ِليْن‬ َ ‫علَى‬ َ ‫س ِل ْم‬ َ ‫اَللّٰ ُه َّم‬
َ ‫ص ِل َو‬
‫الر ِجي ِْم‬َّ ‫ان‬ ِ ‫ط‬ َ ‫ش ْي‬ ِ ‫ امينأَع ُْوذُ بِا‬. َ‫هللا اَجْ َم ِعيْن‬
َّ ‫هلل مِ نَ ال‬ ِ ‫س ْو ِل‬
ُ ‫ب َر‬ ِ ‫ص َحا‬ ْ َ ‫سا َداتِنَا ا‬َ ‫ ُك ِل‬.
‫ يَا َربَّنَا لَكَ ْال َح ْم ُد‬.ُ‫ئ َم ِز ْي َده‬ ‫ف‬ ‫َا‬
‫ك‬ ‫ي‬‫و‬ ُ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫ا‬
ُ ِ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ‫ِمِ ْن‬ ‫ُو‬ ‫ي‬ ‫ًا‬
‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ، ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ا‬َّ ‫ن‬‫ال‬ ‫د‬َ ْ َ َ‫شاك ِ ْن‬
‫م‬ ‫ح‬ ‫ي‬‫ِر‬ َّ ‫ َح ْم َد ال‬. َ‫ب ْالعَالَمِ يْن‬ ِ َّ ِ ‫ا َ ْل َح ْم ُد‬.‫الرحِ ي ِْم‬
ِ ‫َّلل َر‬ َّ ‫الرحْ َم ِن‬ ِ ‫ِبس ِْم‬
َّ ‫هللا‬
َ
َ‫سلطانِك‬ ْ ُ ‫عظِ ي ِْم‬َ ‫ِي ِل َج ََل ِل َوجْ ِهكَ الك َِري ِْـم َو‬ْ ‫كَمـَا يَ ْنبَغ‬.

Yaa Allah, Ya Ghoffaar, Tuhan Yang Maha Pengampun.


Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa
para pemimpin kami,dosa para Ulama kami, serta dosa pejuang-pejuang Islam yang
membela syariat-Mu dan dosa kaum muslimin wal muslimat baik yang masih hidup maupun
yang sudah meninggal mendahului kami.
Yaa Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, bimbinglah kami dan anak-anak kami, agar
mendapatkan ilmu yang lurus dan benar sesuai dengan syariat-Mu dan ajaran Rasul-Mu.
Bimbinglah kami agar ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat, jauh dari riya dan
kesombongan, mudahkanlah lisan kami untuk membaca dan memahami Al-Quran.
Jadikanlah kami umat-Mu yang pandai menyampaikan ayat-ayat-Mu dengan ikhlas,
mudahkan lisan kami untuk berkomunikasi dengan lancar dan tawadhu penuh rendah hati
mengharap ridho-Mu.
Yaa Allah, jadikanlah kami para pejuang syariat-Mu, insan berilmu yang berwawasan luas
dan berakhlak mulia, cerdas, serta sholeh dan sholehah, sehingga berguna bagi keluarga,
masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Yaa Robbanaa, bantulah kami agar tetap Istiqomah, kuatkanlah dan teguhkanlah kami atas
agama-Mu dalam perjuangan mengemban dakwah ini.

Yaa Robbanaa, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu Khilafah Rashidah yang


bersandar atas manhaj kenabian. Yang akan memuliakan Islam dan pengikutnya, dan
‫‪menghinakan kaum kafir dan pengikutnya. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas‬‬
‫‪segala sesuatu, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong.Yaa‬‬
‫‪Robbanaa, kumpulkanlah kami di syurga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasululloh‬‬
‫‪Muhammad Saw, para Nabi, para Shohabat, para shiddiqin, para syuhada, dan para‬‬
‫‪shalihin sebagaimana Allah kumpulkan kami di tempat yang mulia ini.‬‬

‫‪Yaa Allah, Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan menjadi amal‬‬
‫‪sholeh dan ibadah. Dan sadarkan kami, bahwa hidup di dunia hanya sekilas perjalanan,‬‬
‫‪pada saatnya kami pasti menghadap-Mu, mempertanggungjawabkan atas segala nikmat‬‬
‫‪amanat-Mu, yang telah Engkau berikan, jadikanlah sisa umur kami dengan penuh ibadah‬‬
‫‪dan pengabdian.‬‬

‫‪Yaa Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang membawa rahmat, dan setelah‬‬
‫‪kami berpisah nanti kami selalu berada dalam pemeliharaan-Mu‬‬

‫سيِ ِدنَـا ‪u‬‬ ‫ار َحـ ْم ا ُ َّمــةَ َ‬ ‫سيِ ِدنَـا ُم َح َّمدٍ‪ ،‬اَللَّـ ُه َّم ْ‬ ‫ِـر َِلُ َّمــ ِة َ‬ ‫ص ْو ًماا َللّٰ ُه َّم ا ْغـف ْ‬ ‫َـرقَــــنَا مِ ْن بَ ْع ِد ِه تَف َُّرقًا َم ْع ُ‬ ‫اَللّٰ ُه َّم اجْ عَ ْل َج ْمعَنَا ٰهذَا َج ْمعًا َّم ْر ُح ْوماًا َوتَف ُّ‬
‫س ِي ِدنَـا‬ ‫عــافِ ا ُ َّمــةَ َ‬ ‫س ِي ِدنَـا ُم َح َّمدٍ‪ ،‬اَللَّـ ُه َّم َ‬ ‫صـلِـحْ ا ُ َّمــةَ َ‬ ‫س ِي ِدنَـا ُم َح َّمدٍ‪،‬اَللّٰ ُه َّم ا ْ‬ ‫س ِي ِدنَـا ُم َح َّمدٍ‪ ،‬اَللَّـ ُه َّم اجْ ـب ُْـر ا ُ َّمــةَ َ‬ ‫ــر ا ُ َّمــةَ َ‬ ‫ُم َح َّمدٍ‪،‬اَللَّـ ُه َّم اسْـت ُ ْ‬
‫ــو‬
‫ْ نَ‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫ُــؤْ‬ ‫ي‬‫و‬ ‫َ‬ ‫ة‬
‫َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َل‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫ُ ْ نَ‬‫م‬ ‫ي‬
‫ْ‬ ‫ِــ‬‫ق‬ ‫ُــ‬ ‫ي‬‫و‬‫ْ آنَ َ‬ ‫ــر‬ ‫ُ‬ ‫ق‬ ‫ْ‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫ـر‬
‫ِ ْنَ َ َ ْ نَ‬ ‫ْ‬
‫ق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ـ‬‫َّ‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫د‬‫ٍ‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫َـا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ي‬‫س‬
‫ُ َّ اجْ َ مِ َّ ِ َ ِ ِ ُ َ َّ‬ ‫ة‬ ‫ــ‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ْ‬ ‫َـا‬ ‫ن‬ ‫ْ‬
‫ـل‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ّٰ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ٍ‪،‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫م‬
‫َ ِ ِ ُ َ َّ‬ ‫َـا‬ ‫ن‬‫د‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫َ‬ ‫ة‬‫ــ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ْ‬
‫ُم َح َّمدٍ‪،‬اَللَّـ ُه َّم احْ ف َّ‬
‫ُ‬ ‫َظ‬
‫‪,‬ويـَحْ مِ ل ْـونَ ال َّدع َْوة َ‬‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫سـبِـيْـلِكَ بِأ ْم َوالِـ ِه ْم َوأ ْنـف ِس ِه ْم َ‬ ‫ـر َام َويُـ َجا ِهد ُْونَ فِي َ‬ ‫ْ‬
‫‪،‬ويَـ ُحج ُّْونَ الـبَـيْـتَ ال َح َ‬ ‫ْ‬ ‫ضـانَ َ‬ ‫ص ْـو َم َر َمـ َ‬ ‫ص ْـو ُم ْـونَ َ‬ ‫الزـكَــاة َ َويَ ُ‬ ‫َّ‬
‫ـاج الــنُّــب َُّـوةِ‪،‬اَلَّـــتِي‬ ‫َ ِ‬ ‫ه‬ ‫ْ‬
‫ن‬ ‫مِ‬ ‫ى‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ع‬
‫َ‬ ‫ً‬ ‫ة‬‫د‬‫َ‬ ‫ِــ‬
‫ش‬ ‫ا‬ ‫ر‬
‫َ‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫ــ‬ ‫َ‬ ‫ف‬‫َ‬ ‫َل‬ ‫ـ‬ ‫خِ‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫َّــ‬ ‫ي‬‫ِ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫َ‬ ‫َل‬ ‫ـ‬ ‫س‬
‫َ‬ ‫إ‬
‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ة‬ ‫ـــ‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫و‬‫ْ‬ ‫د‬
‫َ‬ ‫َـا‬ ‫ن‬ ‫ــ‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ْ‬
‫ـل‬ ‫َ‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫اجْ‬ ‫م‬‫َّ‬ ‫ه‬
‫ُ‬ ‫ّٰ‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫َ‬ ‫ا‬ ‫ة‬
‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫ي‬‫ـ‬ ‫مِ‬‫َ‬ ‫َل‬ ‫س‬
‫ْ‬ ‫اْل‬
‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ة‬
‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ـيـ‬
‫َ َ‬ ‫حـ‬ ‫ْ‬
‫ال‬ ‫َافِ‬ ‫ن‬ ‫ــ‬ ‫ْ‬ ‫ئ‬ ‫ِـ‬ ‫ت‬ ‫ْــ‬‫س‬ ‫َل‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ة‬ ‫َّـ‬ ‫ي‬‫ـ‬ ‫مِ‬ ‫َ‬ ‫َل‬ ‫ْـ‬
‫س‬ ‫ِْ‬
‫اْل‬
‫ب الـسَّـائِـــلِــيـْنَاَللّٰ ُه َّم ََلت َ َد ْ‬
‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ــي‬
‫ْ َ َ ُ ِ ْ َ‬ ‫ـج‬ ‫م‬ ‫ـــا‬ ‫ي‬ ‫‪,‬و‬ ‫نَ‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ـمِ‬ ‫احِ‬ ‫الــر‬
‫َّ‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫َ‬
‫َ َّ ِ َ َ َ ْ َ َ‬ ‫ا‬ ‫ــا‬ ‫ي‬ ‫ِكَ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫حْ‬ ‫ــر‬ ‫ب‬ ‫َ‬ ‫ة‬ ‫ــ‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫أل‬ ‫ْ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫َـكَ‬ ‫ن‬‫ْــ‬‫ي‬ ‫د‬
‫ِ‬ ‫ي‬ ‫مِ‬ ‫ـحْ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ى‬
‫َ َ‬ ‫م‬ ‫ــ‬ ‫ْ‬
‫ــظ‬ ‫ُ‬ ‫ع‬ ‫ْ‬
‫ال‬ ‫ـكَ‬ ‫َ‬ ‫ت‬‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـ‬
‫ِ ْ َ‬ ‫ـ‬ ‫ي‬‫َـر‬ ‫ش‬ ‫ُ‬
‫ــق‬ ‫ــب‬
‫ـط ِ‬‫ت ُ َّ‬
‫ض ْيت َ َها‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬
‫ِج ال ُّدنيَا َواآلخِ َرةِ اَِل ق َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫ُ‪,‬و ََل َحا َجة مِ ن َح َوائ ِ‬ ‫ً‬ ‫شفَ ْينَه َ‬ ‫َّ‬
‫ض ْيتَهُ‪َ ,‬و ََل َم ِر ْيضًا اَِل َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬
‫غف َْرتَهُ‪َ ,‬و ََلهَـ ًّما اَِل فَ َّرجْ تَهُ‪َ ,‬و ََل َد ْينًا اَِل ق َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬
‫لنَا ذنبًا اَِل َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ار ُز ْقنَا اجْ تِنَابَهُ‪.‬اَللّٰ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُكَ ْال ُه َدى َو التُّقَى َو‬ ‫عهُ‪َ ،‬وأ َ ِرنَا ْالبَاطِ َل باَطِ َلً َو ْ‬ ‫ار ُز ْقنَا اتِبَا َ‬ ‫الرحِ مِ يْنَ ‪.‬اَللّٰ ُه َّم أ َ ِرنَا ْال َح َّق َحقًّا َو ْ‬ ‫َويَس َّْرت َ َها يَاا َ ْر َح َم َّ‬
‫سنَا َوا ِْن لَ ْم ت َ ْغف ِْرلَنَا َوت َْر َح ْمنَا لَنَ ُك ْونَنَّا مِ نَ ْالخَاس ِِر ْينَ‬ ‫ظلَ ْمنَا أ َ ْنفُ َ‬ ‫َى‪.‬ربَّنَا َ‬ ‫َاف َو ْال ِغن َ‬ ‫‪ْ .‬العَف َ‬

‫اب (‬‫عذَ َ‬ ‫سنَةً َوقِنَا َ‬


‫سنَةً َوفِي اْآلخِ َرةِ َح َ‬ ‫‪.‬ربَّنَا آتِنَا فِي ال ُّد ْنيَا َح َ‬
‫ٱلرحِ ي ُم َ‬
‫اب َّ‬ ‫علَينَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلت َّ َّو ُ‬
‫َربَّنَا تَقَب َّْل مِ نَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِ ي ُع ٱلعَلِي ُم‪َ ,‬وتُبْ َ‬
‫ْ‬
‫ب العَالَمِ يْنَ‬
‫هلل َر ِ‬ ‫ْ‬
‫س ِليْنَ َوال َح ْم ُد ِ‬ ‫ْ‬
‫علَى ال ُم ْر َ‬‫سَلَ ٌم َ‬ ‫صفُ ْونَ َو َ‬‫ع َّما يَ ِ‬ ‫ْ‬
‫ب الع َِّزةِ َ‬
‫س ْب َحانَ َربِكَ َر ِ‬ ‫‪.‬و ُ‬ ‫‪.‬النَّ ِ‬
‫ار َ‬