Anda di halaman 1dari 8

LatihanMengenalpastiKehendakSoalanEsei Penggal 1

Bil Esei Kehendak Soalan

1 Globalisasi membawa banyak faedah kepada ekonomi negara Kebaikan dan Keburukan
Malaysia.Namun demikian, sekiranya tidak membuat persediaan yang @
mencukupi, cabaran globalisasi ini boleh membawa kesan sebaliknya Faedah dan kesan negatif
kepada negara. Bincangkan. (3+2@2+3)
2 Modal insan yang berkualiti memberi manfaat kepada negara.Oleh itu, Manfaat dan Usaha
kerajaan menjalankan pelbagai usaha kearah mencapai hasrat tersebut. @
Bincangkan . (3+2@2+3) Kepentingan dan langkah
3 Dewasa ini, terdapat pelbagai rungutan tentang sistem pengangkutan Kelemahan dan Langkah
awam di Malaysia. Namun begitu,terdapat pelbagai langkah untuk
menambah baik perkhidmatan tersebut.Bincangkan penyataan ini.
(3+2@2+3)
4 Antara faktor berlakunya kemiskinan bandar termasuklah keengganan Faktor-faktor
individu merebut peluang ekonomi yang disediakan oleh
kerajaan.Bincangkan faktor-faktor berlakunya kemiskinan Bandar dan
usaha-usaha untuk menangani masalah tersebut.(5+0)
5 Perkembangan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) memainkan Kepentingan dan Usaha
peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara.Pelbagai @
usaha boleh dilaksanakan untuk memajukan IKS di Malaysia.Jelaskan. Kepentingan dan Langkah
(3+2@2+3)
6 Dasar kerajaan untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara Usaha dan Kekangan@
Hab Halal memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh .Namun begitu Usaha dan Cabaran@
terdapat pelbagai kekangan yang menghalang hasrat murni ini. Langkah dan Kekangan@
Bincangkan. (3+2@2+3) Langkah dan Cabaran
7 Kemerdekaan negara perlu diisi dengan pelbagai pendekatan untuk Pendekatan
mengekalkan kedaulatan .Kecemerlangan dalam pelbagai bidang Kecemerlangan dalam
merupakan salah satu cara untuk memastikan kedaulatan sesebuah pelbagai bidang+4
negara terjamin.Bincangkan (1+4) pendekatan lain
8 Modal insan yang berkualiti merupakan aset yang terpenting dalam Kepentingan dan Cabaran
pembangunan sesebuah negara. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai
cabaran dalam melahirkan modal insan bagi menentukan tuntutan
negara.Jelaskan penyataan ini. (3+2@2+3)
9 Budaya berhutang dalam kalangan masyarakat sama ada dengan individu Faktor dan Usaha
atau institusi kewangan semakin serius. Oleh itu, pelbagai usaha
dijalankan bagi menangani masalah tersebut. Bincangkan (3+2@2+3)
10 “Malaysia Bebas Dadah”. Banyak cabaran yang dihadapi dalam usaha Cabaran
mencapai hasrat ini. Jelaskan. (5+0)
11 Gejala rasuah,penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa merupakan isu Faktor-faktor
pokok yang mengugat integritidalam perkhidmatan awam. Kepimpinan Kepimpinan yang tidak
yang tidak baik merupakan antara faktor yang menjadi punca menularnya baik + 4 faktor lain
gejala ini.Bincangkan. (5+0)
12 Menyedari hakikat penduduk Malaysia yang terdiri daripada masyarakat Kepentingan semangat
yang berbilang kaum, semangat perpaduan amat penting bagi memajukan perpaduan
masyarakat dan negara.Bincangkan.(5+0)

13 Perniagaan dalam talian mendatangkan keseronokan kepada peniaga, Kebaikan kepada peniaga
1
tetapi pengguna juga perlu berhati-hati supaya perniagaan sebegini tidak dan masalah kepada
mendatangkan masalah kepada mereka.Jelaskan. (3+2@2+3) pengguna
14 Antara isu yang berkaitan dengan kedaulatan sesebuah negara ialah isu Masalah
pemerdagangan manusia. Bincangkan masalah yang akan dihadapi oleh
negara ekoran isu pemerdagangan manusia sehingga mampu menjejaskan
imej negara tersebut.(5+0)
15 E-Government merupakan strategi yang digunakan oleh kerajaan untuk Kebaikan :
meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang ternyata Rakyat dan Kerajaan
banyak memberi kebaikan kepada rakyat dan kerjaan. Bincangkan. (5+0)
16 Kenaikan harga barangan yang berpunca daripada pelbagai faktor telah Faktor kenaikan dan
menyebabkan keresahan rakyat. Oleh itu kerajaan telah mengambil langkah kerajaan
pelbagai inisiatif bagi membantu meringankan beban kewangan rakyat.
Bincangkan. (3+2@2+3)
17 Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) dibentuk di bawah konsep ‘Satu Faedah RTC
Hentian Pelbagai Perkhidmatan’ telah memberi pelbagai faedah kepada
penduduk tempatan.Bincangkan.(5+0)
18 Globalisasi merupakan proses yang menjadikan dunia tanpa sempadan Peranan:
akibat kemajuan teknologi.Kerajaan dan rakyat Malaysia perlu membuat Rakyat
persediaan dengan mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk Kerajaan
menghadapi cabaran globalisasi ini. Bincangkan. (5+0)
19 Integriti penjawat awam ialah melaksanakan amanah dan kuasa yang Langkah-langkah
diberikan untuk kepentingan umum dan tidak menyalahgunakan kuasa
untuk kepentingan diri.Bincangkan langkah-langkah bagi mengurangkan
kemerosotan integriti dalam kalangan penjawat awam. (5+0)
20 Perbuatan rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan Kesan:
dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah diri Masyarakat
sendiri.Jika tidak dibendung jenayah ini akan memberi kesan yang buruk Negara
kepada masyarakat dan negara.Bincangkan.(5+0)
21 Peranan kerajaan yang dibentuk bukan sekadar untuk menentukan arah Peranan Kerajaan:
tadbir urus negara, malah lebih daripada itu.Bincangkan (1+4) Menentukan arah tadbir
Urus negara (WAJIB)
Peranan lain
22 Perkhidmatan awam yang baik amat penting bagi melaksanakaan sistem Bentuk nilai murni
tadbir urus yang berkualiti.Bincangkan bentuk nilai-nilai murni dalam
pentadbiran awam yang diperlukan (5+0)
23 Akhir-akhir ini , banyak rungutan yang diterima daripada orang ramai Kepentingan dan Kesan
berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan penyampaian sehingga pihak
berkenaan sering ditegur supaya memperbaiki perkhidmatan yang
diberikan.Bincangkan kepentingan perkhidmatan kaunter dan
penyampaian yang baik, serta kesannya jika keadaan itu dibiarkan
berterusan. (3+2@2+3)
24 Media sering menyiarkan kisah individu atau organisasi yang menjadi Kekangan @cabaran@
mangsa jenayah siber. Kerajaan masih menghadapi pelbagai kekangan sebab-sebab sukar
dalam menangani jenayah siber. Bincangkan.(5+0) dibendung
25 Pemerdagangan manusia telah menjadi isu global yang disebabkan oleh Faktor dan kesan
beberapa faktor dan seterusnya mendatangkan pelbagai masalah
kepada masyarakat dan negara. Bincangkan (3+2@2+3)
26 Kedaulatan dan kepentingan 2sset2gic Malaysia bukan sahaja bergantung Faktor-faktor:
kepada kekuatan ketenteraan semata-mata.Terdapat juga faktor-faktor Ketenteraan (WAJIB)

2
lain yang berperanan dalam mengekalkan kedaulatan dan kepentingan Faktor lain
3sset3gic Malaysia.(5+0)
27 Pertahanan ialah 3sset penting dalam pembangunan negara.Bincangkan Usaha-usaha
usaha yang perlu dilakukan bagi menjamin keselamatan negara.(5+0)
28 Pada masa kini, penggunaan laman maya merupakan suatu keperluan Sebab dan Kesan
sama ada oleh seseorang individu mahupun suatu organisasi. Malangnya,
kebelakangan ini banyak kejadian jenayah siber berlaku. Pada pendapat
anda, mengapakah jenayah siber masih berlaku dan jelaskan kesan-kesan
jenayah siber tersebut kepada pelbagai pihak.(3+2@2+3)
29 Pertahanan negara perlu ditikberatkan bagi memastikan kedaulatan Cabaran
negara terus terjamin.Bincangkan cabaran yang perlu dihadapi oleh
negara dalam merealisasikan matlamat ini.(5+0)
30 Jenayah jalanan seperti mencuri , meragut dan rompakan tanpa senjata Langkah-langkah
telah meninggalkan kesan trauma kepada mangsa. Bincangkan langkah-
langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk
mengurangkan jenayah jalanan.(5+0)
31 Pelbagai usaha telah dilakukan untuk memperkasakan pertahanan negara Usaha dan langkah
bagi memastikan kedaulatan negara kita terpelihara.Namun begitu,
terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut.Ulaskan,
(3+2@2+3)
32 Kini,senimenjadipembantupembangunannegara. Peranannya di Peranan seni
dalampembangunan Negara adalahsangatbesarkeranatanpanya Negara
akanrugi.
Berikanpendapatandatentangperanansenidalampembangunannegara.(5+0)
33 Sains dan teknologi banyak menyumbang kepada pembangunan sektor Sumbangan
pertanian di negara ini. Bincangkan
34 Biodiversiti merupakan kepelbagaian organisma dari pelbagai sumber Kepentingan:
sama ada di daratan ataupun samudera. Biodiversiti merupakan khazanah Manusia
alam yang memberi kepentingan kepada manusia dan alam &
sekitar.Bincangkan (5+0) Alam sekitar
35 Penerokaan angkasa lepas telah membuka banyak ruang kepada manusia Kepentingan
untuk memperkembang bidang sains dan teknologi.Bincangkan
kepentingan penerokaan angkasa lepas.
36 Seringkali media melaporkan berita atau kes pembunuhan dan tindakan Punca peningkatan kes
membalas dendam merupakan antara penyebab yang menjadi punca pembunuhan:
kepada peningkatan kes tersebut. Bincangkan. (1+4) Membalas dendam
(WAJIB)
Punca lain
37 Sungai merupakan elemen alam sekitar yang mempunyai hubungan rapat Punca@sebab pencemaran
dengan manusia . Walau bagaimanapuun, hubungan ini telah terputus
kerana kebanyakan sungai telah mengalami kemerosotan dari segi kualiti
air yang berpunca daripada tindakan manusia sendiri.Bincangkan.(5+0)

38 Kenaikan harga bahan bakar seringkali dijadikan alasan sebagai punca Punca kenaikan :
utama kenaikan harga barang. Walau bagaimanapun terdapat situasi lain Kenaikan harga bahan
yang mempengaruhi kenaikan tersebut. Bincangkan. (1+4) bakar(WAJIB)
Punca lain
39 Kerajaan Malaysia begitu serius menangani masalah jenayah yang Langkah-langkah
berlaku di negara ini. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh

3
kerajaan bagi mengatasi kegiatan ini.(5+0)
40 Fenomena jerebu yang berlaku baru-baru ini adalah disebabkan oleh Punca & Kesan
manusia sendiri. Akibatnya mereka yang terpaksa menanggung kesan
yang memudaratkan. Bincangkan.(3+2@2+3)
41 Tadbir urus yang baik memainkan peranan penting dalam usaha Kepentingan
membangunkan negara mencapai Wawasan 2020. Jelaskan. (5+0)
42 Semangat patriotisma pentingkepadasemuawarganegara di Malaysia. Cara
Olehhal yang demikian,pelbagai
caradapatdilakukanolehwarganegarauntukmenunjukkansemangattersebut.
Bincangkan.(5+0)
43 Jenayah penyeludupan merupakan salah satu permasalahan yang wujud Sebab & Kesan
antara dua buah negara yang berjiran dan bersempadan. Jelaskan sebab
kegiatan ini kian berleluasa dan implikasinya ke atas kedua-dua negara.
(2+3@3+2)
44 Pembangunan merupakan suatu proses yang penting untuk menghasilkan Kebaikan dan keburukan
kemajuan kepada rakyat dan negara. Namun demikian, kepesatan
pembangunan tidak dapat lari daripada ketirisan nilai mulia
kemanusiaan.Jelaskan. (2+3@3+2)
45 E-niaga merupakan konsep dan platform perniagaan maya yang menjadi Sebab
kegemaran dan kegilaan generasi baharu . Namun demikian sambutan
dan penerimaan terhadap konsep ini masih rendah berbanding negara
maju lain di dunia. Huraikan. (5+0)

4
LatihanMengenalpastiKehendakSoalanEsei Penggal 1

Bil Esei Kehendak Soalan


1 Globalisasi membawa banyak faedah kepada ekonomi negara
Malaysia.Namun demikian, sekiranya tidak membuat persediaan yang
mencukupi, cabaran globalisasi ini boleh membawa kesan sebaliknya
kepada negara. Bincangkan.
2 Modal insan yang berkualiti memberi manfaat kepada negara.Oleh itu,
kerajaan menjalankan pelbagai usaha kearah mencapai hasrat tersebut.
Bincangkan .
3 Dewasa ini, terdapat pelbagai rungutan tentang sistem pengangkutan
awam di Malaysia. Namun begitu,terdapat pelbagai langkah untuk
menambah baik perkhidmatan tersebut.Bincangkan penyataan ini.
4 Antara faktor berlakunya kemiskinan bandar termasuklah keengganan
individu merebut peluang ekonomi yang disediakan oleh
kerajaan.Bincangkan faktor-faktor berlakunya kemiskinan Bandar dan
usaha-usaha untuk menangani masalah tersebut.
5 Perkembangan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) memainkan
peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara.Pelbagai
usaha boleh dilaksanakan untuk memajukan IKS di Malaysia.Jelaskan.
6 Dasar kerajaan untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara
Hab Halal memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh .Namun begitu
terdapat pelbagai kekangan yang menghalang hasrat murni ini.
Bincangkan.
7 Kemerdekaan negara perlu diisi dengan pelbagai pendekatan untuk
mengekalkan kedaulatan .Kecemerlangan dalam pelbagai bidang
merupakan salah satu cara untuk memastikan kedaulatan sesebuah
negara terjamin.Bincangkan.
8 Modal insan yang berkualiti merupakan aset yang terpenting dalam
pembangunan sesebuah negara. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai
cabaran dalam melahirkan modal insan bagi menentukan tuntutan
negara.Jelaskan penyataan ini.
9 Budaya berhutang dalam kalangan masyarakat sama ada dengan individu
atau institusi kewangan semakin serius. Oleh itu, pelbagai usaha
dijalankan bagi menangani masalah tersebut. Bincangkan
10 “Malaysia Bebas Dadah”. Banyak cabaran yang dihadapi dalam usaha
mencapai hasrat ini. Jelaskan.
11 Gejala rasuah,penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa merupakan isu
pokok yang mengugat integriti dalam perkhidmatan awam. Kepimpinan
yang tidak baik merupakan antara faktor yang menjadi punca menularnya
gejala ini.Bincangkan.
12 Menyedari hakikat penduduk Malaysia yang terdiri daripada masyarakat
yang berbilang kaum, semangat perpaduan amat penting bagi memajukan
masyarakat dan negara.Bincangkan.
13 Perniagaan dalam talian mendatangkan keseronokan kepada peniaga,
tetapi pengguna juga perlu berhati-hati supaya perniagaan sebegini tidak
mendatangkan masalah kepada mereka.Jelaskan.

5
14 Antara isu yang berkaitan dengan kedaulatan sesebuah negara ialah isu
pemerdagangan manusia. Bincangkan masalah yang akan dihadapi oleh
negara ekoran isu pemerdagangan manusia sehingga mampu menjejaskan
imej negara tersebut.
15 E-Government merupakan strategi yang digunakan oleh kerajaan untuk
meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang ternyata
banyak memberi kebaikan kepada rakyat dan kerjaan. Bincangkan.
16 Kenaikan harga barangan yang berpunca daripada pelbagai faktor telah
menyebabkan keresahan rakyat. Oleh itu kerajaan telah mengambil
pelbagai inisiatif bagi membantu meringankan beban kewangan rakyat.
Bincangkan.
17 Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) dibentuk di bawah konsep ‘Satu
Hentian Pelbagai Perkhidmatan’ telah memberi pelbagai faedah kepada
penduduk tempatan.Bincangkan.)
18 Globalisasi merupakan proses yang menjadikan dunia tanpa sempadan
akibat kemajuan teknologi.Kerajaan dan rakyat Malaysia perlu membuat
persediaan dengan mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk
menghadapi cabaran globalisasi ini. Bincangkan.
19 Integriti penjawat awam ialah melaksanakan amanah dan kuasa yang
diberikan untuk kepentingan umum dan tidak menyalahgunakan kuasa
untuk kepentingan diri.Bincangkan langkah-langkah bagi mengurangkan
kemerosotan integriti dalam kalangan penjawat awam.
20 Perbuatan rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah diri
sendiri.Jika tidak dibendung jenayah ini akan memberi kesan yang buruk
kepada masyarakat dan negara.Bincangkan.
21 Peranan kerajaan yang dibentuk bukan sekadar untuk menentukan arah
tadbir urus negara, malah lebih daripada itu.Bincangkan
22 Perkhidmatan awam yang baik amat penting bagi melaksanakaan sistem
tadbir urus yang berkualiti.Bincangkan bentuk nilai-nilai murni dalam
pentadbiran awam yang diperlukan
23 Akhir-akhir ini , banyak rungutan yang diterima daripada orang ramai
berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan penyampaian sehingga pihak
berkenaan sering ditegur supaya memperbaiki perkhidmatan yang
diberikan.Bincangkan kepentingan perkhidmatan kaunter dan
penyampaian yang baik, serta kesannya jika keadaan itu dibiarkan
berterusan.
24 Media sering menyiarkan kisah individu atau organisasi yang menjadi
mangsa jenayah siber. Kerajaan masih menghadapi pelbagai kekangan
dalam menangani jenayah siber. Bincangkan.
25 Pemerdagangan manusia telah menjadi isu global yang disebabkan oleh
beberapa faktor dan seterusnya mendatangkan pelbagai masalah
kepada masyarakat dan negara. Bincangkan
26 Kedaulatan dan kepentingan 6sset6gic Malaysia bukan sahaja bergantung
kepada kekuatan ketenteraan semata-mata.Terdapat juga faktor-faktor
lain yang berperanan dalam mengekalkan kedaulatan dan kepentingan
6sset6gic Malaysia.
27 Pertahanan ialah 6sset penting dalam pembangunan negara.Bincangkan
usaha yang perlu dilakukan bagi menjamin keselamatan negara.
6
28 Pada masa kini, penggunaan laman maya merupakan suatu keperluan
sama ada oleh seseorang individu mahupun suatu organisasi. Malangnya,
kebelakangan ini banyak kejadian jenayah siber berlaku. Pada pendapat
anda, mengapakah jenayah siber masih berlaku dan jelaskan kesan-kesan
jenayah siber tersebut kepada pelbagai pihak.
29 Pertahanan negara perlu ditikberatkan bagi memastikan kedaulatan
negara terus terjamin.Bincangkan cabaran yang perlu dihadapi oleh
negara dalam merealisasikan matlamat ini.
30 Jenayah jalanan seperti mencuri , meragut dan rompakan tanpa senjata
telah meninggalkan kesan trauma kepada mangsa. Bincangkan langkah-
langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk
mengurangkan jenayah jalanan.
31 Pelbagai usaha telah dilakukan untuk memperkasakan pertahanan negara
bagi memastikan kedaulatan negara kita terpelihara.Namun begitu,
terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut.Ulaskan,
32 Kini,senimenjadipembantupembangunannegara. Peranannya di
dalampembangunan Negara adalahsangatbesarkeranatanpanya Negara
akanrugi.
Berikanpendapatandatentangperanansenidalampembangunannegara.
33 Sains dan teknologi banyak menyumbang kepada pembangunan sektor
pertanian di negara ini. Bincangkan
34 Biodiversiti merupakan kepelbagaian organisma dari pelbagai sumber
sama ada di daratan ataupun samudera. Biodiversiti merupakan khazanah
alam yang memberi kepentingan kepada manusia dan alam
sekitar.Bincangkan.
35 Penerokaan angkasa lepas telah membuka banyak ruang kepada manusia
untuk memperkembang bidang sains dan teknologi.Bincangkan
kepentingan penerokaan angkasa lepas.
36 Seringkali media melaporkan berita atau kes pembunuhan dan tindakan
membalas dendam merupakan antara penyebab yang menjadi punca
kepada peningkatan kes tersebut. Bincangkan.
37 Sungai merupakan elemen alam sekitar yang mempunyai hubungan rapat
dengan manusia . Walau bagaimanapuun, hubungan ini telah terputus
kerana kebanyakan sungai telah mengalami kemerosotan dari segi kualiti
air yang berpunca daripada tindakan manusia sendiri.Bincangkan.

38 Kenaikan harga bahan bakar seringkali dijadikan alasan sebagai punca


utama kenaikan harga barang. Walau bagaimanapun terdapat situasi lain
yang mempengaruhi kenaikan tersebut. Bincangkan.
39 Kerajaan Malaysia begitu serius menangani masalah jenayah yang
berlaku di negara ini. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh
kerajaan bagi mengatasi kegiatan ini.
40 Fenomena jerebu yang berlaku baru-baru ini adalah disebabkan oleh
manusia sendiri. Akibatnya mereka yang terpaksa menanggung kesan
yang memudaratkan. Bincangkan.
41 Tadbir urus yang baik memainkan peranan penting dalam usaha
membangunkan negara mencapai Wawasan 2020. Jelaskan.
42 Semangat patriotisma pentingkepadasemuawarganegara di Malaysia.
Olehhal yang demikian,pelbagai
7
caradapatdilakukanolehwarganegarauntukmenunjukkansemangattersebut.
Bincangkan.
43 Jenayah penyeludupan merupakan salah satu permasalahan yang wujud
antara dua buah negara yang berjiran dan bersempadan. Jelaskan sebab
kegiatan ini kian berleluasa dan implikasinya ke atas kedua-dua negara.
44 Pembangunan merupakan suatu proses yang penting untuk menghasilkan
kemajuan kepada rakyat dan negara. Namun demikian, kepesatan
pembangunan tidak dapat lari daripada ketirisan nilai mulia
kemanusiaan.Jelaskan.
45 E-niaga merupakan konsep dan platform perniagaan maya yang menjadi
kegemaran dan kegilaan generasi baharu . Namun demikian sambutan
dan penerimaan terhadap konsep ini masih rendah berbanding negara
maju lain di dunia. Huraikan.