Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA AGAMA ISLAM


TAHUN 2016 - 2018

[Type text]
MATLAMAT STRATEGIK : MEREALISASIKAN MURID YANG BERPENGHAYATAN NILAI-NILAI MURNI

BERLANDASKAN ISLAM

1.0 PENGENALAN

- Rancangan Jangka panjang tahun 2016 – 2018 adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi serta penghayatan murid-
murid terhadap penghayatan Pendidikan Islam ketika mereka berada di sekolah mahu pun di luar sekolah.
- Pelbagai program telah dirancang untuk memenuhi keperluan pendidikan murid-murid di sekolah ini
khususnya bagi meninngkatkan mutu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam dan mencapai
sasaran yang ditetapkan dalam KSSR
- Pihak sekolah dan PIBG sentiasa membantu dan berganding bahu bersama Panitia Pendidikan Islam dalam
memartabatkan mutu Pendidikan Islam di sekolah ini khususnya dalam menjayakan program-program yang telah
dirancang.

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 1


2.0 MATLAMAT PERANCANGAN STRATEGIK

Pendidikan Islam Sekolah Rendah merupakan pendidikan awal untuk meneruskan fardu ain berteraskan
Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam dengan memberi tumpuan untuk melahirkan
insan yang seimbang, berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan beramal soleh sebagai
hamba Allah yan bertaqwa
berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

3.0 OBJEKTIF

3.1 - Meningkatkan keupayaan murid lancar Al-Quran dan khatam Al-Quran di Tahap 2 hingga 95%
3.2 - Melahirkan murid yang celik jawi,mampu membaca dan menulis jawi menjelang tahun 2018.
3.3 - Melahirkan murid yang fasih menyebut, menulis dan bertutur dalam Bahasa Arab menjelang tahun 2018.
3.4 - Melahirkan murid yang boleh menguasai perkara-perkara asas dan bacaan-bacaan dalam solat.

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 2


4. CABARAN-CABARAN UTAMA

4.1. Masalah kemahiran bacaan Al-Quran dan khatam Al-Quran.

4.2. Tahap murid menguasai Jawi masih sederhana dan lemah terutama kelas-kelas
Harmoni

dan Amanah.

4.3. Murid tidak dapat menguasai Bahasa Arab dengan baik.

4.5. Terdapat murid-murid yang masih tidak menghafal dan menguasai bacaan-bacaan dalam
solat.

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 3


5.0 OBJEKTIF,PETUNJUK PRESTASI UTAMA ,TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 4


SASARAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF KPI TOV
2015 2016 2017 2018
Meningkatkan
5.1 keupayaan murid lancar % murid yang lancar bacaan Al-Quran 55% 60% 70% 85% 95%
Al-Quran dan khatam Al-
Quran hingga 95%
menjelang tahun 2018. % murid di Tahap 2 khatam Al-Quran 35% 55% 70% 80% 95%

Melahirkan murid yang


celik jawi,mampu % murid celik jawi,tahu membaca dan 70% 80% 90% 100%
60%
membaca dan menulis menulis jawi
jawi menjelang tahun
2018.

Melahirkan murid yang


fasih menyebut, menulis % murid yang menguasai Bahasa Arab 40% 55% 75% 90% 100%
dan bertutur dalam
Bahasa Arab menjelang
tahun 2018.

Melahirkan murid yang


boleh menguasai % murid yang menguasai perkara-perkara 60% 70% 80% 90% 100%
perkara-perkara asas asas dalam solat
dan bacaan-bacaan
dalam solat. % murid yang menguasai bacaan-bacaan 70% 75% 80% 95% 100%
dalam solat
(Anjakan 3 )

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 5


6.0 PELAN TINDAKAN

STRATEGIK PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB KEBERHASILAN

Murid dapat membaca


1 Meningkatkan keupayaan 1.Gerak Gempur
murid lancar Al-Quran dan Al-Quran dengan lancar.
Al-Quran Semua Guru GPI
khatam Al-Quran di Tahap 2
Murid Tahap 2 dapat khatam
2. Literasi Al-Quran
hingga 95% menjelang tahun
Al-Quran dengan baik.
2018. 3.Tasmik

1.Pendedahan kepada semua


Melahirkan murid yang celik pelajar akan kepentingan
jawi,mampu membaca dan penulisan Jawi.
menulis jawi menjelang tahun
2. Mengadakan Program Pintar Murid berkebolehan membaca
2018. Semua Guru PAI
Jawi. dan menulis Jawi dengan baik.

3. Mengadakan kelas Pemulihan


Jawi.

4.Pertandingan Kuiz Imlak


kepada pelajar Tahap 2.

Melahirkan murid yang fasih 1.Kem Celik Bahasa Arab.

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 6


menyebut, menulis dan 2. Info Bahasa Arab. Murid dapat menguasai
bertutur dalam Bahasa Arab Bahasa Arab dengan baik dan
3. Perkataan Mingguan Bahasa Semua Guru PAI
menjelang tahun 2018 berkesan.
Arab.

Melahirkan murid yang boleh


1.Kem Bestari Solat.
menguasai perkara-perkara
Murid dapat menguasai
2. Ops PAFA
asas dan bacaan-bacaan
perkara-perkara asas dal solat
dalam solat. 3. Info Agama
Semua Guru PAI dan bacaan-bacaan dalam
solat dengan baik serta dapat
menghayati perkara asas
Fardhu Ain.

Mencapai 100% penglibatan


2. Melahirkan guru yang Kursus / Latihan / modul
guru-guru PAI yang
berkebolehan, kreatif dan
memahami dan dapat
inovatif.
Semua Guru PAI
LADAP menghayati program dengan
(Anjakan 4)
. baik.

3 Memberikan penghargaan Semua Guru PAI Mencapai 100% kehadiran


Berusaha menarik minat
kepada murid yang berpotensi. murid dalam Kem Bestari

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 7


murid-murid supaya datang
Meletakkan info mengenai Kem Solat.
ke Kem Bestari Solat
Bestari Solat di persekitaran
(Anjakan 3) sekolah.

PK1 Meningkatkan kerjasama


ibubapa dengan pihak sekolah
4 Memastikan ibu bapa tahu Perjumpaan Ibu bapa untuk PKHEM
untuk melahirkan insan yang
dan mengambil berat menerangkan kepentingan Kem
Guru-guru PAI seimbang,berilmu,beriman
masalah pembelajaran anak- Bestari Solat
Kaunselor Sekolah dan berakhlak mulia.
anak mereka.

Program Motivasi
( Anjakan 9)

7.0 HARAPAN

Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal
Soleh dan berakhlak mullia berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah supaya menjadi khalifah Allah yang

Bertakwa dan menyumbang kea rah mempertingkatkan tamadun bangsa dan Negara selaras dengan

Aspirasi system yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.

8.0 PELAN OPERASI

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 8


Program/Projek Gerak Gempur Al-Quran

Objektif Melahirkan murid celik Al-Quran

Tempoh Febuari, April, Jun dan Oktober 2015

Kumpulan Sasaran Murid Tahun 6 Yang Masih Membaca Iqrak

Tanggungjawab Semua guru GPI

Proses Kerja 1. Mesyuarat :

a. Taklimat program

b. Lantikan Jawatankuasa Program

c. Kenal pasti kumpulan sasaran

d. Perbincangan pelaksanaan

2. Menyediakam sumber /Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi.

6. Pemantauan, penilaian, pelaporan dan post mortem.

Kekangan Pengawasan ibubapa tentang pentingnya Al-Quran ketika berada di rumah masih rendah.

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbir sekolah

Penilaian Penilaian dibuat setiap bulan berdasarkan latihan yang disediakan.

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 9


Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian,hasil penilaian,penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan.

Kos

Perancangan strategik Panitia PAI m/s 10