Anda di halaman 1dari 2

Assalamu’alaikum wr.

Wb

Nuwun, dumatheng Para sepuh, pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan

lan para rawuh kakung miwah putri ingkang tansah kula kurmati.

Kapurwakan kanthi ngujukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT, kula
ingkang minangka sulih sarira saking Bapak Ihsan sakulawarga, ngaturaken pambagya
sugeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun awit saking rawuh panjenengan sedaya.

Salajengipun, kados sampun sami priksa, bilih Bapak Ihsan sekalian dinten menika
kagungan kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun Dianing Tyas dhaup kaliyan Harun
Pambudi putranipun Bapak Hadi Kusumo.

Awit rahmat saking Gusti Allah SWT kita saged manunggal ing pahargyan menika
lan donga pangestu panjenengan sedaya, upacara ijab sampun lumampah kalawau wanci
tabuh 09.00 enjing kanthi lancar mboten wonten pepalang punapa kemawon.

Para rawuh sedaya, kasuwun paring tambahing donga pamuji, mugi


pinanganten anggenipun badhe mangun bebrayan, tansah manggihi kabagyan saha
kamulyan, dadosa kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah, lan mangke pinaringana
putra ingkang sholeh lan sholihah.

Para rawuh kakung saha putri ingkang tuhu kinurmatan,


Kalaksanan pahargyan ing wanci punika awit rahmating Gusti ingkang Maha Kuwaos
kaliyan hamung karana paring pambiyantunipun sanak kadang, tangga tepalih, punapa dene
tandha tresna saking para tamu sedaya. Panjenenganipun Bapak Ihsan saha kulawarga,
mboten saged atur piwales menapa-menapa, kejawi namung ngaturaken gunging panuwun
mugi para rawuh kakung-putri ginanjar wilujeng lan karahayon saking ngarsa dalem Allah
SWT.

Salajengipun Bapak Ihsan sekalian ugi nglenggana, kathah kekirangan saha kalepatan
anggenipun nampi saha ngacarani rawuh panjenengan sedaya, wiwit saking kirang aruh,
lungguh, tuwin suguh ingkang mboten damel suka renaning penggalih sagung para tamu,
pamilaa Bapak Ihsan sakulawarga nyuwun agunging samudra pangaksami.
Minangka panutuping atur, mbok bilih wonten lepat atur kula, keparenga para tamu
paring agunging pangaksami. Nuwun

Wassalamu’alaikum wr. wb.

SITI ISTIQOMAH

028

X MIPA 5