Anda di halaman 1dari 631

This is a reproduction of a library book that was digitized

by Google as part of an ongoing effort to preserve the


information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com
δΑΝΤΑ οκυζ %

<
Οίίί οί | Η
ζ ΡΓοίοδδΟΓ β\_
ΓΠ
Βοηηίε Μ. Κίη^δίεγ '.^'
Ο
μ- α
ι—(
ζ
ι—<
<
υ <

μ-
Ο ι—ι
Η
>~

</) (—1

> >
Ζ -<

Φι δΑΝΤΑ οκυζ
ΤΗΕ

ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ;
«ΓΙΤΗ ΑΝ

ΙΝΤΕΚίΙΝΕΑΚ ΤΜΝ8ΙΑΤΙ0Ν,

ΕΟΚ ΤΗΕ ϋ8Ε ΟΡ 30ΗΟΟΙ£ ΑΝϋ ΡΚίνΑΤΕ


ΙΕΑΚΝΕΚ8,

ΗΑΜΙίΤΟΝΙΑΝ 5Υ5ΤΕΜ,

Α8 ΙΜΡΚΟνΕϋ ΒΥ

ΤΗ0ΜΑ8 ΟΙ,ΑΕΚ,
ΕάϊΙοΓ οί ΐΗβ Ι^αίίη &ηά ΟΓβοΙί ΙηΙει-ΙίηβαΓ Οίακβϊοβ.

ϋΑνίϋ ΜοΚΑΥ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΙΝϋ.


ΝΕ\ν ΥΟΚΚ
ίηίν. ϋ&Γαο, — *»η*° Οηα \999

Εηΐ6Γβ<ϊ, &οοοΓ<ϋη£ (ο Αοί οΓ Οοη^Γβββ, ΐη Ιΐιβ ^θεγ 1859, \>γ


0ΗΑΒΙΈ5 Ώκ 811ΥΕΚ,
Ϊη Ιΐΐθ ΟβιΊε'β ΟίΒοΘ οΓ ΙΙιβ ΡίδίτΐοΙ ΓοπγΙ οΓ ΐΐΐθ υηίΐβίΐ 81Β.16Β Γογ ϋιβ Εωΐβιη
ΡϊβΙγϊοΙ οΓ Ροιιηβ^ΐνίΐιπίΐ.

ΚβρΗηΙβά ϋβοβπΛβΓ 1964

Οορ3ίη§;Ιιΐ;,
ΟΗΑΚΙ,Εδ Ώε ΒΐΙ,νΕΚ & 8θΝ8.
1887.

ΡΗηίβά ϊη Οιβ υηϋβά 8ίαίβ8 ο/ Ατηβτΐοα


ΡΗΕΓΑϋΕ.

1^7
Τηιβ ΐηΐβΓίϊηβ&Γ βάίίϊοη οί ίηβ Αη&ο&δίβ οί Χβηο-
ρηοη Ηε8 οββη ο&ΓβίαΙΙγ ίΓ&ηδΙαίβά ογ ίΐιβ βάϊίοΓ οί
ίηβ Ι/αίϊη άπα Οτββίϊ δβΓΪβδ ο£ ΐηΐθΓΐΐηβ&Γ οΐαδδϊοδ.
ΗΪ8 ρΐαη ίδ δοπιβ\νηΕί ρβουϋ&Γ, ββϊη^ ϊηίβπηβάί&ίβ
οβΐ^νβθη ίηβ &γ&ίβταΒ οί ΗΕΐηίΙίοη άπα Ιιο&β. Τΐιβ
ηηοοηίΰ αηά ίΓβηυβηίΙγ υηίηίβΐΐΐ^ϊοΐβ ββηίβηοβδ οί
Η&πιϊΐΐο,η ΕΓβ βνοϊάβά, \ν1ιϊ1β οη ίηβ οίΙιβΓ Ιι&ηά ΐήβ
νθΛαΙ &ηά ^Γ&πιπι&ίϊο&Ι ιηβειηϊη^δ &γθ £Ϊνβη -ννΐΐΐι αη
ΕοοτίΓ&ογ ίυΐΐγ βςτιαΐ ίο Ιιΐδ, ϊί ηοί 8ΠΓρ&88ΐη^ ϋ. Βγ
ΐήϊδ ρΐ&η ίηβ δβηδβ οί ίΐιβ ΐθχΐ Ϊ8 αίδο οοηνβ^βά πιοΓβ
ρΓβοΪΒβΙγ ΐηαη Ϊ8 άοηβ βϊίΙιβΓ βγ ίηβ ρΐ&η οί Η&ππίίοη
ογ ίΰ&ί οί Ιιοοίίβ—-βνβΓγ ϊάίοιηειίΐο &ηά ^Γ&πιιηΕίϊοαΙ
άίήηοηΐΐγ οβίη^ οοιηρίβίβΐγ ονβι-οοιηθ.
Τΐιβ "ϊρογΙς \νί11 ββ ίουηά οί ^Γβ&ί δβΓνΐοβ ίο ίΐαβ
δίηάβηΐ οί ίηβ ΟτΓββΙί Ιαη^υ&^β, &8 ϊί Γβπιονβδ ιη&η^
οί ΐΐιβ άϊίΒοηΙΐϊβδ 80 ρβΓρΙβχίη^ ίη ϊΐδ δΐηάγ.
Τηβ τΐ8β οί & ΐβτν 8Ϊ^η8 &ηο! οη&ι-αοίβΓδ, βχρί&ΐηβά
οη αηοΙηβΓ ρ&§6, η&8, ίη α πιβ&8υΓβ, βη&ΜβεΙ ίηβ &η-
ίηοΓ ίο &οοοπιρ1Ϊ8ΐι μΊι&ϊ ηβ η&8 αοονβ δβί ίοι-ίη.

ΤΗΟΜΑ8 ΟΙΑΚΚ.
(ϋΐ)
ΕΧ Ρ!·ΑΝ ΑΤΙ0Ν8

Τη» αηίοη οί («ο ογ ηιοη νοτάβ 1>7 η^ρηβηβ άβηοίβι, ίη»ί 11 ιγ ίο£βίη«
•χρτβββ Ιηβ ιηββ,ηίη£ οί οηβ ΘΓββκ νοπΐ ; αβ,
γίγνονται.
νβ-οοτη.
^ηβη Ιττο ογ ιηοΓβ νοτάβ, βηιρίοχβά Ιο βχρι-οββ & Θγθοκ ιτογ<1, &Γβ 8θρ&,
ΤΑΪβά ογ οηβ ογ ιηοΓβ ποΓάβ ρΐαοβά οοίπββη ίηοιη, βηοη ίηίβΓροβΗίοη ιι
άοηοΐβά 1>7 & 6^ιιγθ 1 ρΓθδχβο! ίο ίηβ ποτά ηβχί ρΓβΟθάίης ΛβΙ ΐηΙθΓροββά,
»η(1 «,ηοΙηβΓ &£ΐΐΓβ 1 ρΐαοβά 1>βΓθΓβ Ιϊβ ηβχ* βιυ;οββ<ΓΪη£ ποτά ; Μ,
ουτω δκχτι^εϊς Ύΐάντας.
'ηιιτίη& βο 'άίβροββά 8.11.
Αη £η£ΐϊβη ποτά οτ ββηίβηοβ ίηοίικίβά »ΗΜη ρβ,ΓβηΙηββββ ( ) 1· βι. ϊηιϋ
ηΐίοη Λ&Ι βικη νοτά οτ ββηίβηοβ ίβ ηοΐ οχρΓβββθά ίη Ογοοκ: ; αβ
άφιχνείτο 7ϊγός αυτόν τών παρά βασιλέως.
αίβά-Ιο-οοιηβ (ο ηϊιη οί-Ιηβ (ρβΓβοηβ ββηί) Γγοπ» (ίαβ) «ιίηβ;.
ΐνηβη α »ογ<1 ρΐαοοά ίη ρ&ΓοηΙηββοβ ίβ ίΐα.1ίοΪΕβ<1, Η βηονβ Ιη&Ι Ιηβ ιτοπ)
»οοτο ίί ϊ> βΗηβΓ βυρθΓ&ηοηβ ογ ηοΐ (ο |>β βχρΓββββά ϊη Εηςίίβη ; ω,
έβονλετο τώ άμφοτέρω παΐδβ.
ηβ-άββίτβά (<λ«) 1>ο11ι (Μβ) β»ηβ.
Α ά»βη άίτβο(β Λβ «όγ<1 »1>ονβ Η (ο οβ οπαίηβί ίη Ιηβ ΐΓΒ,ηβΙα,ΰοη ; αβ,
ό Κνρος.
— 07Π18.
νΠιβΓβ «α ίΐ&ΐίοίζβά ποτά οτ ββηίβηοβ νίΐηίη ρΒτβηΙηββββ ί· ίοΐίοιτβά Ιι;
κοοίηθΓ ιτοΓά ογ ββηίβηοβ, αίβο ίη ραΓβηίαββββ, οαΐ ηοΐ ίη ίΐαϋοβ, Ιηβ Ιβ,ΙΙβΓ
ίοπηβ Ιηβ ρΓορβΓ Γββ.(1ίη£ ; ω,
ετύγχανε παρών.
η&ρρβηοά (ίίίηρ-ρΓαεηΙ) (Ιο-1>β-ρΓβββηΙ).
νηβη & τοΓά ογ ββηίβηοβ ί· ραί ίη οΓ&οΒίβΙβ [ ] ίί ββπββ Μ «η βχρίβ,η»-
Βοη, ίη Ιηβ ηαΙαίΌ οί λ ηοίβ ; ϋαΐ νηβη Ιηβ Γβαάίη£ (ηαβ βηβίοββά ίβ (ο ο·
α*βά ίηβ(βαά οί Ιηβ ΙίΙβΓ&Ι ίταηβΐ&ΐίοη, » ΥβΓίίο&Ι Ιίηβ ( | ) ίβ ρίοοβά 8.1 1)μ
ββ£Ϊηηϊη£ οί Ιηβ Γβαάίη£ ΙηβΙ ίβ ίο 1» οη>.η£βά; Μ,
Ιχριεν.
| ιηί£ηΙ-η«,τβ (ιηβωββίνββ) [ιηί£ηΙ οβ].
ιι* \
ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ^Β

Α8 ΤΟ

ΤΗΕ ΜΕΚΙΤ8 Οϊ

Ταϋτηοηι/ ο/ βάίόταΐΐά ηαη ίη /ανουτ ο/ ϋκ ίηίΐτΐίηΐαη/ βφχΐβη


ο/ ΙταηβΙαΙίοηί, α3 Οίίηρ οαί αάαρίΐά /οτ Ιαατηίηρ α Ιαη-
ριιαρΐ.
Μιι-τον. — Τνβ άο άπι'ιββ Ιο βρεηά ββνβη ογ ι'ιφΐ γββ.τ& πιβΓβΙ^
ίη βοΓαρϊηξ Ιο^βΙηβΓ &Β πιυοη Ι,αΙίη &ώΛ Οτβοί αβ πιίβηί 1)β
Ιβαιτηβά βαβίΐ; β,ηά άβΙϊβΗΐίυΙΙ^ ίη οηβ ^&γ.
ΙΓ, δΛβΓ βοπιβ ρΓεραπιΙοι^ βΓουηάβ οί βρβββη 1>7 ΙίιβΪΓ οβΓί&ΐη
Γογπιβ ίηίο ωβωοΓ^, ίΐιβ^ νβΓβ Ιβά Ιο ίηβ ρταχίβ ΙηβΓβοί ίη
«όπιο οηοηβη βηοιΊ 1>οο1ί 1«38οηΐά ίΗοτοηρΜρ ίο ΐΗαη, [Ιηαΐ ίβ, Γβαά
αηά (ταηδίαΐβά Ιο Ιηβηα], ντηϊοΐι ττουΐό οήηξ Ιηβ πηοΐβ Ι&η^ιια^β
ηυίΛΙ^ ϊηίο ΙηβΐΓ ροπβτ. Τηίβ I Ιακβ (ο 1>θ Ιηβ πιοβί ηαίητ&ΐ
4ηι1 πιοβΐ ρι-οβΙ&Μβ οΓ ΙβαΓηίης 1&η§ιι&£β8.
[ΟηΠάΓβη] βΗουΙά Ιιβ£ίη ττίΐη Ιηβ οηίβί αηά ηβοβββ&ι^ Γυΐββ
οί βοπιβ £θο<1 £ΓαπιιηαΓ, βίΐηετ ίηαΐ γιΟϊγ υββά, ογ 1>βΙΙεΓ ; β,ηά
νηίΐβ Ιηίβ ίβ άοίη£, ΙηβΪΓ βρββοη ίβ (ο ββ Γαβηίοηβά' Ιο α άίβΐϊηοΐ
μκΙ οΐβατ ρτοηυηοίαΜοη, &β ηβατ &8 τοαγ οβ ίο Ιηβ Ιίαΐϊβ,η, ββρβ-
βίαΐΐ^ ίη ΐΗβ νοπβίβ. Νβχί, (ο πιιΛβ ίηβπι βχρβΓί ϊη Ιηβ υ8βίΊι11β«ί
ροίηΐ9 οί £τ&αιιη*Γ, βοπιβ ε&βγ αηά αβίίςηίίαΐ Ιχ>οκ βηονίά η*
Γβ»(1 (ο ίηβπι.
[Βγ Ιηίβ, Μίΐίοη πιβαηβ ίηβ,ί Ιηβ ίβ&οηβΓ βηοαία τββΑ βο«.β
εαβ^ Ι.αΙίη ΙκκΛ ίο ηΐβ ρυρίΐβ, β,ηά ίταηβίαίβ αηά βχρίαϊη ίί Γβ-
ρβ&ίβάΊ^, αηίίΐ ίηβ^ αηάβΓβίαηά βηοη ΙαΙηι ροοκ. βηά ο&η ίηβπ>
■βίνββ Ιτ&ηβΙ&Ιθ ϋ.1
(*)
η ΤΕΒΤΙΜ0ΝΙΑΙ.8.

<7οην Ιλοκε, ,απίΙιοΓ οί Ιΐιο " Εββαν^ οη Λο Ηαηιαη υηάει*


βίαηάίης." — Τ^ηβη Ι οοηβίάβΓ ννηαί αάο ίβ ηιαάβ αΐχηιί α Ιίίίΐβ
Ιιαίίη αηά ΟΓββΙι, ηοττ ιηαην νεαΓβ αΓβ βρβηί ίη ίί, αηά «ίιαΐ α
ηοίββ αηΐ 1)υβίηε88 ίί ιηαίεββ (ο ηο ρυτροββ, Ι οαη ΙιαΓάΙν ίοΓ&βαΓ
ίηίηκίης ίηαί Ιηβ ραΓοηΙβ οί οηϋάΓβη βίίΐΐ Ηνβ ϊη ΓοαΓ οί Λβ
βοηοοΙπιαβΙβΓ'β Γοά, -ινΙιίοΗ ίήβγ Ιοοίί οη 08 ίηβ οηΐ; ίηβΐηιπιβηί
οί εάηβαίίοη ; αβ α 1αη£ηα£β ογ ίντο (ο οβ ηίβ νίηοΐβ οηβίηβββ.
Ηοϊτ βίββ ίβ ίί ροββίΜβ Ιηαί α οηϋά βηοηΐά 1>β εηαίηβά (ο ίηε οαΓ,
ββτβη, βί^ηί, ογ ίβη ο£ Λβ οββί ^βαΓβ οί ηίβ Ιϊίβ, Ιο £βί α 1αη•
βϋ&^β ογ ίντο, τνηίοη, Ι Ιηίηΐί, πιίςηί 1>β Ιια<1 αί α £ΓβαΙ άβαΐ
οηβαρβΓ ΓίΐΙβ οί ραίηβ αηά ίίπιβ, αηά 1>β Ιβαπιβά αίπιοβΐ ϊη ρΐανίη;;.
[Τηβ ϋτβί ρπ>)βοΙ οί Ιιοεκε] ίβ ίο ίΓΟίΛΙε ίηε οηϋά νπίη ηο
£ταιηιηαΓ αί αΐΐ, 1>ιιί ίο ηανε Ι,αΙίη αβ Εηςίίβη ηαβ 1>οοη, ν>ϊίηοιιί
ίηβ ρβΓρΙβχϊΙν οί ηιΐββ, ίαϋβά ίηΐο ηίπι , ίοΓ, ϊί ;οα ντί11 οοηβίάβΓ
ίί, Εαίϊη Ϊ8 ηο πιογθ υηκηοντη ίο α οηϋά, ννΐιεη Ηε οοπιββ ΐη£ο Ιΐιε
ντοήά, ίηαη Έη^Ηβη; αηά νεί ηε ΙεαΓηβ Εη^ΗβΗ νήίΐιοϋί α
πκιβΙογ, Γϋΐβ, ογ (ζηααταατ ; αηά βο πιίρ;1ιΙ ηε Ιιαίίη, ίοο, αβ Τυΐΐν
άίά, ίί ηε ηαά βοηιοΐιοάν αΐννανβ ίο ίαΐκ ίο ηίπϊ ϊη ίηϊβ Ιαηςααςο.
Αηά ντηεη ντο βο οήεη βββ α ΓγοποΙι «-οπιαη ίβαβη αη Εηςίίβη
ρτ\ ίο βρβακ αηά τεαά ΕΓεηοη ρεΓίβοίΙ^ ϊη α ^βαΓ ογ ί\νο, ννίίη-
ουτ αην ταίε οί £ΓαωιηαΓ, ογ αηνίηίης είβε οαί ρΓαΙΙϋη§ ίο Ιιογ.
Ι οαηηοί 1>αί ντοηάβΓ ηοτν ςεηίίειηεη ηανε ονβΓβεεη ίηϊβ ν?α^ ίοι
ίηοΐΓ βοηβ. Ιί, ίοΉβίητβ, α ηιαη οοιϋά 1>β £οί, ντίιο, ηίηιββίί
βρβακιη;; §οοά Ιιαίίη, ΐ'οηΐά αΐντα^β 1)8 αΐκιιιί 7011Γ βοη, ίαΐΐί οοη-
ρίαηίΐ/ ίο ηϊηι, αηά βηββΓ ηϊηι ίο βρβακ αηά Γβαά ηοίΗϊης εΐββ,
ίηϊβ ντουΐά οβ ίηβ ίηαο αηά ^εηυϊηβ νιαγ, αηά ίηαί πηίεη Ι ντουΐά
ρΓοροβε, ηοί οηΐν αβ ίηβ εαβίεβί αηά Πεβί, πηεΓείη α οηϋά ηιίςηί,
ντϊΐηοϋί ραίηβ ογ οηϊάΐης, ςβί α Ιαηςηαςε νι-ηίοη οίηεΓβ αΓβ νοη(
ίο 1)θ ν?ηϊρΙ ίοΓ αί βοΐιοοΐ βϊχ ογ ββνβη τβαΓβ ΙοββΙηβΓ ; βαΐ αίβο
αβ ίηαί ννηετβίη, αί Ιηβ βαηιε Ιϊηιβ, ηε ηιϊςηί Ιιανβ 1ιΐ8 πιϊηά αηά
ηιαηηβΓβ ίοτηιβά, αηά 1>β ϊηβίπιοίεά ίη αΐΐ οΙηβΓ ραΓί9 οί Ιίηοιν•
Ιεάςβ οί ίΗΐηςβ ίηαί ίαΐΐ ιιηάεΓ Ιϊίβ ββηβεβ, αηά τεςαίΓο Ιίίίΐβ
ηιοΓθ ίηαη ιηβτηοτγ. Βυί ίί βαοΐι α ηιαη οαηηοί 1>β ςοί ντίιο
βροαίιβ ςοοά ΙιΒ,ύη, ίηβ ηβχί οηβί ίηίης ίβ (ο Ηανε Ιιϊπι ίαυ^ηί αβ
ηεαΓ ίηίβ νία^ α8 ηια^ Ηε, \νΗίοη ίβ Ην ίαύΐης β&Βΐβ &α8^ αηά
ρΐεαβαηί Ιιοοίί, βιΐϋΐι αβ /Εβορ'β Εαοΐββ, αηά «τϊίίη^ ίηβ Εη^ϋβΙ
:ΐ'αηβ1αΐίοη (ιηαάθ αβ ΙϊΐβΓα.1 αβ οαη 1>β) ίη οηβ Ιίηβ, αηά ίΐιβ ί.αΐϊιι
•ΛϋΓάβ ννηίοη αηβντβΓ βαοη οί ίηβω, ^βί ονεΓ ίί ίη αηοίηβι
Γηεββ Ιεί Ηϊηι τβαά βνεΓ7 άα;' ονβΓ αηά ονβΓ αςαίη, ΙίΙΙ ηε ρβΓ
»ηΙ)ν ηηά«Γβΐαι.ι.ι. 1 1. Τ,αί η; αηά ίηεη §ε οη ίο αηοίηβτ Εα.Μ•
ΤΕ8ΤΙΜ0ΝΙΑΙΛ. τη
(ΠΙ Ηβ ίβ αίβο ροχ-ίβοί ϊη (Ηαί, ηοί οπιίΙΙίη^ νΗαί Ιιβ ίβ αΐτβαά;
ρβΓίεοί ϊη, Ηαί βοπιβίϊηιββ Γβνίβπίης (Ηαί Ιο Ιεββρ ίί ίη Ιιΐι
ιηβπιοΓ;.
ΤΗβ ίοπηαίίοη οί (Ηβ νβΛ 6γβΙ, αηά αίΐεπταΓάβ (Ηβ άβοΐβη·
βίοηβ οί ίΗβ ηουηβ αηά ρτοηοαηβ, ρβτίβοΐΐ; 1βαι·ηοά 1>7 Ηβατί,
ίαείϋίαίβ Ηΐ» αοα,ααϊηίβηββ νίίΗ ΐΐιβ ββηίυβ αηά ιηαηηβΓ οί (Ηβ
Ιιαίίη ίοη^υβ, νΗίοΗ ναπββ (Ηβ βίςηίίίβαίίοη οί νβΛβ αηά ηουηβ.
ηοί αβ ΙΗβ πιοάβΓη Ι&η^ααβββ άο, 1>7 ραΓίϊεΙββ ρΓεδχβά, 1>ιι* Η^
οίιαηςΐη^ ΙΗβ Ιαβί βγΙΙαΜθ. Μογθ ίΗαη ΙΗϊβ οί £Γ&ιηιηαι·, I ίΗίηΙι,
ηβ ηεεά ηοί Ηανβ, ίϊΐΐ Ηβ οαη τββΔ Ηίιηββίί δαηβίίί ΜίηβΓνα.
Αβ ηβ αάναηοββ ϊη αβφΐίτίης α Ιεηοπίβάςβ οί ™)Γά8, Ηβ ιηυβί
αάναηββ, ραη ραηι, ίη οΗίαίηίης α (ΗοτουςΗ αηά οπίίοαΐ ΙιηοΜΤ-
Ιβά&β οί (ζταιηιηαΓ. \νΗβη 1>7 ΐΗίβ ντα^ οί ίηίβιΊίηίης 1<αίίη αηά
Εη^ΙϊβΗ οηβ ντϊΐη αηοίΗβΓ, ηβ Ηαβ £θί α ηοοάβΓαίβ Ιηον1βά;»β οί
(Ηβ 1<αίίη Ιοη^αβ, ηβ πια^ ίΗβη 1>θ αάναηβίτά α Ιίίίΐβ ίατίΗβΓ, (ο
Λβ Γεαάίης οί βοηιβ οίΗβτ βαβ^ ΙιαΙίη Ηοοκ, βυοΗ αβ ·Τοβ(ίη, ο'
Ευίι-ορίυβ ; αηά, Ιο πια^β (Ιιβ Γβοάϊη^ αηά ηηάεΓ8ΐαηάίη§ οί Η
Ιηβ 1β88 ίεάίουβ αηά άϊβίβυΐί (ο Ηίπι, Ιβί Ηίπι Ηβΐρ Ηίπιβεΐί \νΐ(Η
(ηβ ΕηςΙίβΗ (Γαηβίαίίοη. Νογ Ιεί (ηβ οΗίεοΙίοη, (Ηαί Ιιβ \νί!1 ίΗεη
κηοπ ίί οηΐ^ Η7 το(β, ίη^Ηί αη7 οηβ. ΤΗίβ, ντηβη ^εΐΐ οοηβί-
άβΓβά, ίβ ηοί οί αη^ ηιοπιβηί α^αίηβί, Ηυ( ρ1αίη1}Γ ίοΓ, ίΗίβ ττα;
>ί ΙβΛΓηϊη^ 8, Ιαη^ϋίΐββ. Γογ 1αη§ϋ»§β8 »γθ οηΐ^ (ο Ηβ ΙβαΓηβΟ
^ γο(θ ; αηά α ηιαη ττηο άοεβ ηο( βρβακ Έη§1ίβΗ αηά Ιιαίίη ρβτ-
ίβοί^ Η^ Γο(β, βο ίΗαί Ηανιη£ ΐΗου^Ηί οί (Ηβ ΐΗίη^ Ηβ ντουΐά
βρβαΐι οί, Ηΐβ ίοηςαβ, οί οοηΓβθ ττίίΗοηί (ΗουςΗί οί ι-υΐβ ογ £Γίΐηι
Μ8.Γ, ίαΐΐβ ΐη(ο (Ηβ ρΓορβΓ βχρτβββΐοη αηά ίάίοπι οί ίΗαί Ιαη^υαςβ,
άοββ ηοί βρβαϊ ϊί πβΐΐ, πογ ίβ ηιαβίβΓ οί ίί. Ι.αη^υα§β8 τνβΓί
ηα&άβ, ηοί Η; Γαΐββ οί &γ(, Ηοί Ηγ αβοϊάβηί, αηά ίΗβ οοιηπιοη υ86
ϊί (Ηβ ρβορίβ ; αηά Ηβ ίΗαί βρβαΙίΒ ίΗβπι νβΠ Η08 ηο οίΗβΓ Γαΐβ
Ηυί ίΗαί, πογ αη^ίΗίηβ ίο ίΓυβί ίο Ηη( Ηΐβ πιβπΐ0Γ7, αηά (Ηβ ΗαΗΐί
οί βρβα^ίης αίιβΓ (Ηβ ίαβΗίοη Ιβατηβά Λόπι (Ηοββ (Ηαί ατβ αΐΐοντβά
ίο βρεα^ ρΓορβΗ^, ττΗίοΗ, ϊη οίΗβΓ ττοτάβ, ϊβ οηΐ^ ίο βροα^ Η;
ΓΟΐβ.
8τι>νεγ δχιτΗ. — ΤΗβ Ηαηιίΐίοηίαη β^βίβηι, οη ίΗβ οίΗβΓ Ηαηά,
1*1. ΤεαοΗββ αη υη^ηοττη (οη^^ Η^ ίΗβ οίοεββί ίηίβΓϋηβαΓ ίΓαηβ-
Ιαίίοηβ, ίηβίβαά οί Ιεατϊης α Ηθ7 ίο βχρΙοΓβ Ηΐβ νι&γ \>γ ίΗβ
Ιβχίεοη ογ άΐβίϊοηαι-;. 2ά. Ιί ροβίροηββ (Ηβ βίϋά^ οί ^Γαπιηιαι
(ίΐΐ α οοηβϊάβΓαΗΙβ ρΓοςΓβββ Ηαβ Ηββη ηιαάβ ίη (Ηβ 1αη§υα£β, αηά
α ξτβαί άβςτββ οί ρΓΟβίίεαΙ ^ταπιπαοτ Ηαβ Ηββη αοςαή-βά. 3ά. Ιί
ν'Μίίίηίββ ίΗο οΗεβΓίυΙηβββ αηά οοηιρβίίίίοη οί (Ηβ ΐ·*ηααβίθηαη
►ν ΤΕ8ΤΙΜ0ΝΙΑΙ-8.
β/βί^αι ϊογ Λβ άηΐΐ βοΐίΐαθθ οί ίίιο <3ϊοίΐοηβΓ7. Έγ Ιπβββ πιββΜ
α ίχ^ βηάβ ηβ ίβ ιηαίιίης α ρΓΟβΓβββ, &ηά Ιβαπιίης βσπιβίηίηβ
Γγοιτ. (ηβ νβΓ7 1)β§ϊηηίη§. Ηβ ίβ ηοί ονβΓντηβΙπιβά \ήΙ;η ιηε 6γ8*
βρρβαΓ&ηοβ οί ίηβυρβΓ&1)1θ άϋϋουΐΐίεβ ; Ιιβ Γβοβίνββ βοπιβ ΙίΙΙΙβ
ρ»7 Γγοπι Ιηβ 6γ84 ωοπιβηΐ οΓ Ιιϊβ αρρΓβηΐίοββηίρ, αηά ίβ ηοί
οοηιρβΙΙβά Ιο παϊ( Γογ ΓβωυηβΓ&ΐίοη ίίΐΐ ηβ ίβ ου( οί ηίβ Ιίηΐθ,
Τηβ βίαάβηΐ, ηατίης ν -.ςυΪΓβά Ιηβ ^Γβ&Ι β,Γΐ οί υηάβΓβίαηάίηβ
Λβ ββηββ οί ^ηαΐ ίβ \νΐ Ίΐβη ίη Β,ηοίΗβΓ Ιοη{*υβ, ηιαγ {*ο ίηΐο (ηβ
ίΐϋά^ οί Λβ Ιοηβϋα^β αβ Ιββρί^ β,ηά αβ βχίβηβίνβΐ^ αβ ηβ ρΐβαβββ
Γηβ οΐά β^βίβιη αίπιβ αϊ ϋββίηηίη^ \τίίη α άβρίη αηά αοοαι-αο;
ττηΐοη ηιαη; πιβη ηβνβΓ ν/'ύΐ παηΐ, πηίοη άίβςυβίβ ηιβ^ ίι·οπι
ΐτηνίη§ βνβη αϊ ωοίΐθΐ-α^ί β,ΙίαίηπιβηΙβ, αηά ίβ α )βββ βαβ^, αηά
ηοί πιοΓβ οβΓίαίη τοαά Ιο α ρΓοίοιιηιΙ βΐπΐΐ ϊη α Ιαπ^ιιαςβ, Ιηαη ίί
ιΐίβηΐίοη (ο βΓαωπιβ,Γ η&ά 1>ββη όβίβΓΓβά (ο α ΙαΙβΓ ρβποά.
Ιη £ηβ, \νβ βτβ βίχοη^ ρβΐΉυβόΙβά' Ιη&Ι, (ηβ Ιίιηθ 1)βίης βϊνβη,
Ιηίβ θ^βίθοι \τί11 ωαΙίΘ ββΙΙβΓ βοΙιοΙαΓβ ; αηά, (Ηβ άβ§Γββ οί
■οηυ1&Γβηΐ| οβίη§ βίτβη, α ηιυοη βηοι-ΙβΓ Ιϊωβ πίΐΐ 1>β ηββάβά.
Ιί ΙηβΓβ ίβ Άηγ ΙπιΙη ϊη ίηίβ, ίί «Ϊ11 ηιι&β Μγ. Ηαιηίΐΐοη οηβ οί
Ιήβ πιοβί υββίαΐ πιβη οί ηϊβ β)ξβ ; ίοΓ, ίί ΙηβΓβ ίβ β,Γ^ιηϊηβ \τηίοη
ΙΙΙβ Γβββοΐίηβ πιβη νπΐη ηβίαηοηοΐ^ αηά ΓββΓβΙ, ίί ίβ ιηβ *γμΙ
»ί πΐύΠαΙ Ιϊωβ, ρ&ΓβηΙ&Ι ωοηβγ, β,ηά ρυβπΐβ Ηαρρίηβββ, ίο Λ«
■«τβββηΐ ωβΐήοά οί ριΐΓβιιϊη£ ΐΛΐίη αηά Οτββίί.
ΤΠΒ

ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ

ΒΟΟΚ 1.

Ο Η Α Ρ Τ Ε Κ I.

Δαρε/Όυ χαι Παριχτάτιδος γίγνονται δνο Λαίδες,


Ορ Ρακιπβ αικί Ρατγ8&1\Β βτθ-βοπι Ινο βοή·,
πρεσβί*τερος μεν Αρταξέρξης, &έ νεώτερος
ιΐηβ) βΙάβΓ (ίηάεΐά) ΑΓίβχβΓΧββ, (&"<) (ίηβ) ;οαη^βΙ
Κΰρος. 'Ε7ϊίί & Ααρείος τρ&ένει χαι ντιώπτενε
Ο^πιβ. ΑΓίβΓ — ϋ&Γίαβ ιτω-βϊοΐι, »η<1 βαβρββίβοί (ίηβ)
τελεντην τον βίου, εβονλετο τω άμφστέρω
βηά (ο/-ίλβ) (ηίβ) Ιίίβ, οβ-άββΪΓβά (<Α«) βοΐη (Μ>)
παΐσε παρειναι. Ό ηρεαβ\*τερος μεν
βοηβ Ιο-Ηβ-ρΓβββηΙ (νΐΐη Μπι). ΤΗβ βΙάβΓ ίη(1θθό!
ονν ετνγχανε παρών" δέ μετα,7ΐέμ·
(«ΑβΓβ/οΓβ) Η&ρρβηβά | (ίβί'η^-ρΓίκηί) (·» 1>β ρΓβββηΙ); βυΐ ηβ-ββηάβ
πέτα*. Κυρον ό\ηο της άρχης, ης εηοίησε
Γογ Ο^πιβ (τοω Λβ ςονοπιιηβηΐ, οΓ-τΜοΙι 'ηβ (Κ&ά) Ίηαάβ
αντον βατραπην χαι ά«έδει£ε αυτόν δ«
Ιιϊιη βαίπιρ, β.ηά Ήβ (η&ά) 'αρροίηΐβά' ηϊπι (1κ>
στρατ^/όν πάντων, 'όσοι αθροίζονται εις
Οοιηιη&ηάθΓ οί-&11 (ώβ ΓοΓΟββ), &α~να&ηγ-αα ιηιΐΒίβΓ 1η
πεδίον Καστωλού. Ό Κύρος ονν αναβαίνει
(&β) ρΐαίη οΓ-ΟαβΙοΙαβ. — Ο^πιβ ΛβΓβίΟΓβ £θβ»-η|
λαβών Ύιΰβαφέρνην ώς φίλον,
(«· βη Γ»Ιο·γ) η»νίο£-ί»κβη (ιπΐη Ιιϊιη) Τϊβ8βρ1ιβΓηββ Η (β) {ηβαά.
( 9 )
10 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

και άνέδη έχων σε τριακόσιους ΐηίλιτας


&ηά ίβ-πβηΐ-ιιρ Ιιατίη^ &1βο (πΐΐΐι Ιιίιη) ΐΗΓ66-ηυηάΓβά Ηθανν-απηθά-ιαοο
τών Ελλήνων, άρχοντα σε ανιών Πενία»
οί-Ιηβ βΓββΙίβ, (αηά) (Ιηβ) οοιηηιαηάβΓ &1>ο οί-Ιηβηι Χβηίαβ
Παρράσισν.
(*ηβ) Ρβ,ιτηαβϊβ,η.
Έπεϊ σε Δαρείος Ιτελείτ^σε, χοά Αρταξέρξης
ΑίΙβΓ — ϋιιηυΒ άϊβά, β,ηά ΑτΙαχβΓΧββ
νατίστη εις την βασιλείαν, Τισσαφέρνης ίια-
«Τ3.3-ββΙα.Ι>1Ϊ3ΐιβ(1 ίη Ιηβ κιϊηςάοπι, Τίββαρηβπιοβ ο&-
δάλλει τον Κυρον προς τον άδελφόν, ως
Ιαιηηίηιοβ — 0;ηΐ8 Ιο (<Α«) (Κι») ΟΓυώθΓ, &3-ηον-ΙααΙ
ίπιβουλεύοι αΰτώ. Ό σε πείθεται
αο-ηιΪ£πΙ-οθ-ρ1οΙΙίιΐ£ 8,£ΐιϊη8ΐ-ηίπι. — (ΑιΙαχβΓχββ) ίηάββά οθΐϊβνβι
Τε χαϊ συλλαμβάνει Κυρον ως άποχτενών
ίΙΜβι β,ηά 8,180 ηβ-ατΓβδίβ 0;ηιβ | αβ-ϊί αίοκαι-^ίΐΐίη^ ;
σε ή μήτηρ
[ιτϊΟι Λβ ϊηίβηΐίοη οΓ ραΗίης ηίπι Ιο άβα,Ιη;] οαΐ (ίλβ) (Ιιίβ) ηιοίηβι
\ζμχΤΎ\σα\άνγι αυτόν, άηοηεμτίει
Β»τϊη§-βηΙτβίΐΙβ(1-ίθΓ-1ιβΓ-οτηι-88Λβ (ραηίοη Γογ) Πιπί βοηά)
τιάλιν επί τήν αρχήν. Ό δ' ως απήλθε,
(Ιώη) 1>ιιοΐ£ (ο — (Ιιίβ) §ονβηιιηβηΙ. — Βαί παβη ηβ-άβραιΐβίΐ,
κινδυνευσας χαϊ ατιμασθείς, βουλεύεται
(αίίβι*) 1ι&νΐη£-1>θ6η-ίιι-(ΐ8.η£θΓ απά άΪ8£Γ8,06<1, ηθ-ώβΙίοβΓΕίβι
δπως μιρχοτε έσται έτι επί τφ
Ιιοιτ 'ηβ-βη&ΙΙ ηβτβΓ 'οβ ηβΓβαίΙβΓ (άβρβηάβηΐ) οη — (Μβ)
άσελφό, άλλ' ην δύνηται βασιλεύσει άντ'
ΙκοΙηβΓ, οηΐ ίί ηβ-βοαίά ηβ-νοιι1(1-Γβί£ΐι ίηβΙοα<]
Βχείνου. Παρΰσατις μεν 8η ή μητηρ νηηρχτη ταί
οί-ηίπι. Ρ&Γ^βαΙίβ ίηΛββά — ΙΙιβ ιιιοΛθγ «-βηΙ-ίοΓ —■
Κΰρω, φιλούσα αντον μάλλον η τον βασιλεύοντα
0^ηΐ8, Ιονίης Ιιϊπι ηιο-β Ιηαη ίη& Γβΐ£ηίη£
Άρτα^ερ^ν. "Οστις δ' άφικνεϊτο 7ίρος αΰτο*
ΑτΙαζβΓχβΒ. λνΐιοβτβΓ ίηιΐβοά αββά-Ιο-οοηιο Ιο ηϊπ
τών παροϊ βασιλέως, ούτω σΊατι&εϊ$
]ί-&β (ηθΓβοηβ »«ηί^ Γγοπι (Γιβ) Ιτϊηις, | 'η&νίηκ βο 'Ίίβροββι
ΒΟΟΚ. 1. — ΟΗΑΡΤΕΚ I. 1]

πάντα*,, ωστε αηετάμ


•11, [ϊβ,νϊηυ βο άίβροββό' 8.11 Ιον&Γάι ΜπιβοΙΓ,] ΙηαΙ πβ-ιιββά-Ιο-
ηετο είναι φίλους αυτοί
'βοηά (ΐΐΐθπι) ι&ντΛγ -ΓΐΌπι-ηΐιιι (ίηοΐίηβά) (ο-1>6 ίΗθηάβ Ιο-ηΐηιβοΐί'
«άλλον η βασιλεϊ. Και δί έηεμελεϊτο τώ»
κ^ογθ Ιο&η '4ο (Ιηβ) 'κ:ίη£. Αηά &1βο ηβ-ΙοοΙκ-ο&Γβ οί-Ιηβ
βαρβάρων παρ ίαυτώ, ώς τε εϊησαν Ίχανοϊ
οαΓοαηαοδ νίΐη Μπα, ίη-0Γάβι*-Ιηα( ηο(-οη1^ 11ΐ67-ιιιί£η1-1)0 &(
τίολεμεϊν χαι έχοιεν εννοϊχώς
Ιο-πϋςο-παΓ ουί-αίβο | πιί£η1^ηαν6 (Ιηοιηδοίνθβ) [πιίςηΐ οβ] πβΐΐ-άίδροβοά
αιτώ. Δί η^ροιζε την 'Έ,λληνιχην δΰναμιν
Ιο-ηίιη. ΒυΙ ηβ-οοίΐοοίβά Ιηβ Ογοοκ: Γογο·
ίπιχριυιτόμενος ώς μάλιβτα έδννατο, ότχιος ότι
οοηοβιι1ίη£ (Ιηίδ) αβ παοβΐ ηβ-οοιιΐά, ίη-ΟΓάβΓ Ιη&Ι
λάβοι βασιλέα άηαρασχενοτατον. "Ώδε οΰι
ίΐθ-ιηίςϋΐ-ΐιιίτβ Ιηο-κ:ϊη£ Ιηβ-ιιΐ08ΐ-υηρΓθρ&Γθ(1. Τηυβ ΙηβΓοΓοη
εποιείτο την συλλογήν. 'Οτχόσας φυλαχάς
(ϋά-ϋβ-ηιηΐίβ Λβ οοΐΐβοΐϊοη (οΓ ΐΓΟορβ). Αβ-Ίηαη; £>ιι-Π8οηί 'αι
είχε έν ταίς 7ΐόλεσι, 7ΐαρήγγειλε τοις εχάστοις
Ιβ-η&ά ίη Ιηβ οίΐίββ, ηο-ββηΐ-ίηδίτυοίίοηβ — Ιο-β&οΐι
Ρρουράρχρις λαμβάνειν ΥΙελοποννηβίους άνδρας ότι
βοπιιηιιηιΙβΓ-υΓ-Ιηβαι Ιο-Ιαίτο ΡθΙοροηηθδϊ&η πιβη &8
πλείστους χαι βελτίατους, ώς
ηΐΕϋ.ν-Λβ (Ιηβ? βοοίά) &η<1 (Λβ) οβδί (βοΐάΐβη), ίη&βηιαοη-·^
Τισσαφέρνους έηιβουλενοντος τάίς ηόλεσι. Κα*
ΤίδδαρόθΠίοδ Ϊβ-ρ1υ11ϊη§-α£8.ίηδ1 Λβ σιΐϊββ. —
γαρ α'ι Ίανιχαϊ πόλεις ησαν το άρχαχον
ΙΌγ Ιηο Ιοηίαη οϊΐίββ νβΓβ — ιοΓίηβΓΐ; (αηάβΓ 11>·
Τισσαφέρνους, δε&ομέναι Ι*
(ΟτβΓηηιβηΙ) οΓ-Τίβδ&ρηβπιββ, (Ιηβί) ηανίη(»-1>ββη-(;ΐνβη (Ιο ηίηι) 1>7
βασιλέως, τότε δ' άφεστήχεσαν προς Κνρον
(Ιηβ) ϋηβ, αΓίβι-ιταπΙβ Ιηβ^-ηαά-ΓβνοΙΙβά Ιο Οττα»
τίασαι πλην Μιλτίτου. Δί Τισσαφέρνης ηροαισ-
•11 (οΓ Ιηβιη) βχοβρί Μίΐβΐυβ. ΒιιΙ Τίββ&ρηβπιββ (ι&νίη^-Ιιβ-
§όμενος έν Μιλήτα βουλενομί-
ίοΓβ^β,οά-ρβΓΡίΐνβά (Λ&ί οβΓί&ίη ρβΓβοηβ) ίη Μίΐβίυί «τβ-ρίαρ
12 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

νους :ά αυτά ταύτα άποστηναι προς


ηίηβ — Ιΐιβββ τβΓ^-βαπιβ (ίϋηββ) | Ιο-Ιιανο-Γονοΐΐβά [Ιο Γβτοΐί] ίο
Κίρον, τοϋς μίϊ> αυτών άηέχτεινε, τους Κ
Οτηιβ, | ϋιβ ώ(1ββ>1 [βυπίθ ίηάθβ(1] οί-Ιϊβιη Ιΐθ-ΜΙΙβά, | (Ιιβ 1>α(
έξέβαλεν. Ό & Κίρος νηολαβών τοϋς
[1>αί οϋιβΓβ] Ιΐθ-ϋαηίκΐΐθά. — Βαί Ο^ταβ Ηανίη£-Γβοβίνβ(1 | (<λ«
φειγοντας συλλί£ας στράτευμα
β»0ίηρ) (ΐΗβ βχϊΐββ) (αηά) 1ι&τϊη£-οο11β<;(β<1 (ω>) 8.Π117
Ιπολίόρκει Μιλ)7Ταν χαϊ χατά ^ην και κατά
Ιιβ-^εβίβςβά Μίΐβίαβ 1>ο0ι 1>7 1»ηά &η<1 1>7
θάλατταν, χαϊ επειρατο χατάγειν τους έχηεη-
ββα, αηά Ηβ-βηάβανοιίΓθά Ιο-1>ηη§-1>&<ϊ1ί | (ίλβ λανήφ-
τωκότας. Και αυ αΰτ>7 άλλ>7
(6<εη)-οίη'ν«ι-ο«<) ((ίβ ειίΐββ). Αηά Β£ίΐίιι (Ηβι-β-ναβ ΙΜβ οΛβτ
πρόφασις αντώ του ά&ροίζειν στράτευμα.
μΓβΙβχΙ ΓοΓ-Μιη | (ο/-«Λί Ιο-οοίί(οΙ) (ίοΓ &Β8θΐηΜίη£) (β,η) αηιι;.
Δί πέμπων προς βασιλέα τιξίον ών
Ρογ ββηιΐία;* (ο (Λβ) Μηβ 1ιβ-Γβςιιβ8(βά (ΰι&1) 1>βίιις
αδελφός αύτου, ταύτας τάς πάλεις ίο^ναι
1>Γο11ιβΓ οί-1ιίιη, ϋιοββ — οϊΐϊββ (οηςίιΐ) Ιο-1ι»τ6-1>ββη-£ίγβη
οΓ μάλλον η Ίυσσαφέρνην ο,ρχειν
Ιο-Μπΐ8β1Γ πιϋιβΓ 11»η (Λ&Ι) Τίββ&ρΐιβπιββ (ίΛοαΙά) ηι1·
αυτών, χαϊ ή μητηρ συνεπραττεν αΰτώ
ώοω, »ηά — (Μι) ηιοΙΙιβΓ βυρροΓίοΛ ηιιη (!η)
ταύτα" ώστε βασιλεύς ουκ μεν ησ^άνετο
ύά» ϊ (ΙιοΓβίοΓθ (&©) ^ίη£ 'άχά ηοΐ ίηάββά 'ρβΓβοίτβ
τής έτίιβουλης προς εαυτόν, 8ε ένόμιζε αυτόν
ϋιβ ρίοί α§ιιίηβΙ 1αίαΐ8β1Γ, 1>υί 1ΐθ-ΰιοιΐ£Μ Ηβ (Οττηι)
πολεμουντα Τισσαφερνει &ζπαναν αμφΐ
5^1ιΙίη(5 πίϋι-ΤΪΒβαρΙιβΓηβΒ βρβηάί (Μβ αιβαηβ) οροη
τά στρατειγίατα · ώστε ουδέν Ύΐχ&ετο
| (<1«) (Μβ) οποίοι ; | ΛβΓβΓοΓβ ΊΜτιμ ηοΐ 'ΙιαΙβά
αυτών ηολεμούνΤων.
οΓ-ώβπι &ςίΰη§ [ΛβΓβίοΓβ Ιιβ ν&β ηοΐ άίβρΙθΛββά νϊϋι Ιηβΐι
Και γαρ ό Κύρος άπέπεμπε βασιλεϊ
ΜηΚ »1 »«1· ΙΌγ — Ο^τβ» ΓβηιίΜβά 'Ιο (ϋιβ) '1ϋη(
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΚΚ I. 18

Τους δασμούς γιγνομένονς εχ των πόλεων, ων


Λβ (τίουΐββ &τίϋίη£ Γγοπι Ιηβ οίϋβ·, ττΐιίβ!»
Τισσαφέρνης έτνγχανεν έχων.
ΓΪ88&ρίΐ6Γϋβ9 | ηαρρ6θθά ηαττη£ [Ιι&ά].
Δ' άλλο στράτευμα σννελέγετο αντφ Ι»
ΒαΙ α,ηοίηβΓ &ττηγ ιτβ,β-οοίΐβοΐβιΐ ΓοΓ-Ιιίπι 1»
Χερροιτ;σω τγ χαταΐ'Τίπέρας Άβν&ου, τόνδε
0ΗθΓ8υϋ68τΐ8 (ίη ίΛβ) η§ηι-ον€Γ-&£8.ίη3ΐ Αο^άοβ, Ιηίβ (νΑΐ'
τον τρόπον. Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος ην
ιηβ ΒΐϋΐιιιβΓ (ΙηβΓβοΓ.) 01βαπΙιιΐ8 (α) ίαοβιΐίυαιοηί&π τι&β («ο
φυγάς ' ό Κύρος συγγενόμενος τοι'τω
αχϋ6 ,' — Ο^ηΐί 1ιανϊη£-1)6βυπΐ6-αο<ιυ&ίηΐ6<1 ιΗΐΙϊ-ΐηϊί (ιββ&ι
τε -τγάα&η αντον χαΧ δίδωσιν αντφ
ηοΐ-οηΐ^ νβ.8 *Τηκ:κ;-πΗη-84ιηΪΓο,Ιίοη (Γογ) ηίηι, 1)α(-&1βο £Ϊνβ8 Μπι
μύριους δαρειχους. Ό δέ λαβών το χρνοίον
Ιβη-Ιηυαβαηά άαποβ. — ΒιιΙ η&νίιΐ£-1&κβη Ιηβ £θ\ά
βυνέλεξε στράτευα από τσίτων τών χρημάτων,
1ιβ-οο11βοίβά (»η) &πη? | Γγοπι Ιΐιβββ — Ιηΐη£Ι
χαϊ ορμώμενος εχ Χερβονη'σου
[1>7 πιβαηβ ΙηβΓβοΓ], Ληά πΐ3.κίη£-ίπ-ιιρΙίοη8 Γγοπι (Ιηβ) ΟηβΓΒοηββιΐΒ
ίηολέμει τοις Θραζι, τοις οιχονσι νπερ
ηβ-»8.£βΛ-ττ8τ &£&ϊη8ΐ (Ιηβ) Τητ&οίαηβ, — (ποο) άπβΐΐ &1>οτθ (Ιηβ)
Έλλη'σποντον, χαϊ ώφέλει τους Έλληνας" χαϊ
ΗβΙΙββροηΙ, βη<1 ηβ-»α8-οΓ-ββΓΥΪοβ Ιο-Ιηβ ΟΓββ^β; &ηά
ώστε αϊ Έλλεσποντιακαί πόλεις εχούΰαι σννεβάλ-
ιο-Ιη&Ι Ιηβ Ηβΐΐββροηϋαη Ιονηβ κίΐΐϊιι^]; εοηΐπ-
λοντο χρτψατα αντφ εις την τροφπν των
οιιΐβά (Ιηβ η6β688αχ7) Λίη^β Ιο-ηϊπι Γογ Ιηβ ηουτίβηιηβηΐ οΓ-Ιηβ
στρατιωτών. Τούτο δ' αυ αντω το ατράτευμα
•οΙαίβΓβ. | ΤΜβ ίηάββά &ςαίη (ναβ) Ιήαβ — (»η ) *τπ>7
τρεφόμενον έλάν&ανεν αντφ.
οβίη£ η3»;η(Αίηβ(1 ββοΓβίβά ΓοΓ-ηίηι [*ηη« &£>,ϊη αη κπηγ ν&> μ
Αρίστιππος δέ ό Θετταλος
«τβΐΐ; πι&ίηΐ&ίηβά' Γογ ηίιη]. ΑΗβΙίρρηβ — Λβ Τηβββ&Ιϊ&η
ών ετνγγανεν αντω ζένος,
, 1>βίη§ ηαρρβηβά Ιο-ηίιη (α) £ΐΐθ8ΐ-(ηβηά [ηβ,ρρβηβά' (ο Ιμ ηΐβ
14 ΤΗΕ ΑΝΑΒΛ8Ι8 Ο* ΧΕΝΟΡΗΟΪ».

χαί ηιεζόμενος ντώ τώ»


£υβ•( Βουηά 1>7 ίηβ Ιίββ οί ηοβρίωϋΓρ], &ηά 0βίη£-ρΓ688β(1 Ι>7 Ιη«

άντιστασιωτών οίκοι έρχεται προς τον Κίίρον, χαϊ


ορρο8ίΐβ-Γ&οιίοη αΐ-βοιηο ηθ-£υ«8 Ιο — 0>'ηΐ8, β,ηά

αίτει αυτόν εις δισχιλίονς ξένους χαϊ μισ£*»


'βο,υυβω (οί-) Κίηι — ΐν/υ- ϊαουβ&ικί ιηβΓοβηαιίββ, &ηά ρα]

τριών μηνών, ώς οντω αν ηεριγε•


(ίοτ ΐΗβιη Γογ) ΙΙΐΓββ πιοηιΐιβ, ω ΙΙιυβ | 'αβ ηή<;πΙ Ίιιινβ-οβοη

νόμνος των άντιστασιωτών.


βιιροποΓ [βο ΐΗαί Ιμ ιηί^ΙιΙ οβ βιιρβποΓ Ιο] Ιΐιο ορροβΐτβ-Γ&οΙίοη.

Ό δί Κί'ρος σΥλυσιν αιτώ εις τετρα-


— ΒαΙ 0;ηιβ (τίνββ Ιιίιη Ιο (Οιβ ιιιιπιΙιογ οΓ ) ιοιιτ-

χισχιλίους χαί μισ^όν εξ μηνών, χαί δείται


ΛυϋΗΐΐΗ(1 αηά ραγ (Γογ) βίχ ιηοηΐη», αηά ηβ-Γβα,ηββΙΙ

αίτου μτι πρόσ&εν καταλυσαι προς


οΓ-Ιιίιη ηο-'»οιι1<1 ηοΐ δΓβΙ 'ΐβπηίηιιΐβ (Ιηο βΙΗΓο) α^αίηβί

τους άντιστασιώτας πριν αν αυμβονΤ^νσηται


ΙΙιθ ορρο8ίΙ«-ί'ιιοήοη οθΓογο (ΛλΙ) — ηο-βοοαΙά-οοηβαΗ

χίτώ. Οΰτω δε αν τό στράτευμα τρε•


πίΐΐι-ηϊιη [Οχηιβ]. | Τΐιαβ — αραιή — (β,η) απη; 1>6ί磕

φόμενον έλάν&ανεν αιτώ


■ηαϊηίαίηβιΐ βθογοΚ;(1 Γογ-Μπι [ΐΗιιβ α^αίη αη απη; ινιΐδ ββοΓβΙΙ;

εν Θετταλία. Έχέλευσε Πρό£ενον


ιη&ϊιι(αϊηβ(1 Γογ Ιιίιη] ίη Τηββδβ,ΐν. Ηβ-ΟΓάβΓβά ΡΓΟΧβηαβ

δε τόν Βοιώτιον όντα ξένον αιτώ


— Ιηβ ΒοβοΙϊβ,η | 1>6ίη£ (») £ΐιβ8ΐ (οΓ ) Ιιίιη [»ηο τ« ϊη ώβ ϋβ»

λαίόντα πλε/'στους
οί ηοβρί(α1ϊ(7 *«1η ηίηι] (Ιηβ,Ι) | ηανίηκ-ΐιιΐίβη [1ΐΛνίη£ οοΐΐβοΐβά] «,β-ιηαη;

άνδρας ότι παραχενέσ$αι, ώς βουλόμενος


πιβη αβ-ροββίΜβ (ο-οοηιβ-Ιο ('«"ΐ)> Μ-ίί ηβ-1Τ6Γβ-Ίτί«ηΐη£

στρατεί>εσ$αι εις Πισι'δας, ώς, των


Ιο-ΐβαά-αη-απη; β,βαίηβΐ (Ιηβ) Ρίδίαίαηβ, ΐη-αβ-ηιυοη-ιΐΒ, Ιη«

Πισιδών παρεχόντων πράματα Τγ χώρα εαιτου.


Ρίβίάΐ&ηβ ϊ»βϊη£-ρΓβΙ«η(1πΐ£ Οιίιι^ ϊη-ύιο ρΓονίηοβ οΓ-ηίι&ββΙτ'

'Έ,χέλευσε δε Σοφα/νετο*
[ίο» Ιηβ Γώίάίί,ηβ ίοΓββΙβι! ηί» »«γΗΙογ)βη]. ΙΙο-•ιγ•1«;γ«ι1 ».1βυ δορηββηβΜ»
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΕ II. 1ΰ

τον Στυμφάλιον χαι Σωκράτη τον Άχαών, Τούτους


ώβ βΙγπιρΙι&ϋΒΐι αηά ΒοοηιΙβι &β ΑοΙιαίαη, ΙΙιομ
χαι όντας ξένους, λαβόντας
ϋβο 1>βίη£ (Μβ) £ΐΐ68ΐ-ίΓίο£(1», (ΰι&Ι) | 1>β,νίη£-1&κβη [ο«νίιΐ£ οο1Ιβο(βά]
ηλείςτους άνδρας δτι «λ^ειν, ώς
Μ-ιηαη; ηοη Μ-ροηΙΜβ | (ο-ϊιατβ-οοιηβ [Ιο οοηΜ ίο Ιϋιη], Μ
ηόλεμίρκη Ύισσαφέρνει συν τοις φυγάσι
&θ-ν&8-αύοαΙ-πα£ίΐ]£-π&Γ λ£αίηβΙ-ΤΪ88&ρ1ιβΓηθ8 νϊΐΗ ΰΐθ βχίΐθ*
Των Μιλ^σ/'ων. Και ούτοι εποιονν οΰτως.
οΓ-ώο Μίΐοβίαηβ. Αηά Λβ7 ΛΜ μ.

ΟΗΑΡΤΕΚ II.

Έπεΐ δ* έοϋχει αυτά) ν$η ηορεΰεα^αι


Αρτε η ϊηάββ<1 ί(-ββθΐιιβ<1 Ιο-ίϊπι αΐτΐ&ά^ (ϋιηβ) | Ιο-£0
άνω, μεν εηοιεϊτο
πρ, [Ιο ιηατεΐι ίηΐο ΐΗβ ίηΙβήοΓ &£αίηβ( Μβ ογοΛβγ], — Ιΐθ-ιη&άο
τΐπν ηρόφαβιν ώς βουΤυόμενος έχβάλείν
ίίλβ) ν'ΐΜβ) ρτοΐβχΐ, ΙΙι&Ι (λβ-νίβλιη^) (Ιιβ ντ&Β άββίτουβ) Ιο-οχρο*
ΠάΤ/'οας «αιτάπασιν εχ ττϊς χώρας ' χαϊ αθροίζει
(Λβ) Ρκίϋ&υβ βηΙίΓβΙί Γγοπι ΙΗβ ίβιτίΐ0Γ7; »η(1 Ιιο-οοΙΙβοιβ
ϊνταϋ^α ώς επί τοι'τους τό τε βαρβαρίχον
ΛβΓβ, &Β-ΙΓ α^αίοβΐ ΙΙιβββ (Ρίβίάϊιιηβ), ΙΙιβ — ο^ιο&Γίαη
««αϊ το Έλλ^ικον στράτευμα, χαϊ παρα^έλλει Τβ
ΛΏά ΐΗβ ΘΓβοίαη απη^, &ηά Ιΐθ-ββηάβ-ιτΟΓά ηο(·οη1;
τ^ϊ Κλεάρχφ ηχειν λαδόντι όσον στράτευμα
— Ιο-01β»Γθ1ιϋί Ιο-οοωβ (Ιο Μπι) ] Ιακίη£ «Ίι&Ιβί'θΓ απη;
ζν αντύ) χαι τα> Άρια-
4ιβΓβ-ιτ&β Ιλ-Μπι [οΓίη£Ϊη£ «.11 Ιΐιβ ίοΓβββ Ιιο Ιιαά] 1>ιι1-Β.1βο — Αγϊλ-
τίιχηφ, αυναλλαγέντι ηρός τους
ώρΓ ι*, (ΛβΙ) 1»τΐη£-οββη-Γοοοηοί1βά νίΐΐι — (Λοββ ορροϊβά
οιχοι άποπεμ-ψαι ηρός εαυτόν
ίο Μπι) &1-Ιιοιηθ | (ίο-λαρβ-ββη<) {Ιο βοηά) Ιο ΜπίΒβΙΓ (Ιηβ,
βτράτευμα ό εΐχε' χαϊ 7ίαραγγέλλει Πενία τφ
«τα; «ίΜοη ίθ-ηαά ; »η<1 ηβ-8βηΙ-ιτθΓ<1 Ιο-Χβηύυ *"
16 ΤΗΚ ΛΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΚΟΝ.

'Αρκάδι, δς προεστήχει τον ξενικοί- ^ ταϊς


Λτεικίίαη, πΐιο ηαά-Ικβη-οοαιιιίΑηΐΙβΓ-ονεΓ ιηβ πιβΓΟβη&Πθ* ΐη ιηβ
πόλεσι αιτώ, %χειν λαβόντα τοιη, ϊ^ρας,
ίοντΏΒ ίοΓ-ηΰη, (ο-οοιηο { ΐΛκ:1η£ [ΐ>πη§ϊη£] (εΙΙ) &β η*ΐ^
πλνν ο7ΐοαοι ήσαν ίχανοι φνλάττειν τάς άχρι/πόλεις
βχοβρί αβ-ιιιαη7-αβ ιτοη ΒυαΊοίβηΙ Ιο-£ααη] Ιηβ οίΐ&άΐϊι
'Έ,χάλεσε δε χαι τονς πολιορχονντας Ήίίλτ,τον
Ηβ-ο&ΗβιΙ-ίοΓ — θ,ίβο — (Ιΐιοββ) 1)6βϊβ£ίο£ Μίΐβϊατ
χαι έχέλεναε τονς φυγάδας στρατενεσ^αι σίτ αιτώ,
αη<1 1ι6-6χΙιογΙθ(1 Ιηβ βχίΐββ Ιο-ββι-νβ-αβ-βοΙάϊθΓβ νϊΐΚ ηίιη,
υποσχόμενος αντοϊς, ει καλώς χαταπράζειεν,
&ΐ8.νίη£-ρΓθππ&βϋ Ιο-Ιηβιη, ιί ι1ΐθ-8ΐ]ου1ά βαοοοββίαΐΐγ 'β,οοοιιιρίΐβη
έφ' ά έστρατενετο, μή πρόσ&εν πανσασ^αι
(Λβ οΜβοΙβ) Γογ^ΜοΙι ηο-ΙοοΒ:-Ιη6-ββ1<1, | ποί (βηΐ) Ιο-οββ»
πρϊν χαταγάγοι αίνους οιχαδε.
οβίοΓβ ηο-πηςηι-ηανο-ΐθά Ιηβιη Βοαίθ [ηβ πουΐά ηοΐ 06Ε86 1)βΓθΓ«
Οι 8ε ήδέΐύς επεί&οντο ■ γαρ
ϊλ 1β<1 ίηβηι ηοιηβ]. — — 'Τηβ^ οηββΓΓιιΙΙ^ Όοβ^βά (Μπι) ; ίοι
εηίστευον αντώ' και λαβόντες τά όπλα
ϋΐ67-1)θ1ίβτ6(1 Ιιίιχι ; αηά ηανΊη^-Ιακθη — (Ιηβίτ) απηβ
παρησαν εις Σάρδεις. Πενίας μεν δη
| νβΓβ-ρΓ68βη( 8.1 [ίοϊηβά Μπι »1] δαηΐίβ. Χβηίαβ 8.1βο —
παρεγένετο εις Έ,άρδεις λαβών τους
βυηβ Ιο Ββ,πΐίβ π*.τίιΐ£-1&Β:βη («Μο Μω) Ιηβ (βοΜίβη)
εκ των πόλεων, σπλίτας εις τετρα-
Γγοιώ Ιηβ Ιοττηβ, (1)θίη§) ηοαν^απηοά-πιβη ϋ>-Ιηθ-ηιιπιΙ)6Γ-οΓ ίοατ-
χισχιλίονς' ΤΙρόζενος δε παρην έχων όπλί·
Ιηουβαπά; ΡΓΟχβηαι — | ν&Β-ρΓββοηΙ [οαηιβ] Μινίη£ ηβαν;-
τας μεν εις πεντακόσιους και χίλιους,
απηβά-ιηβη — Ιο-Λβ-ηιιι 'οβΓ-οί &τβ-ηυηάτβ<1 »ηά α-ΐηουβ&ηά,
δε πεντακόσιους γυμνητας' Χοφαίνετος δε ό
8.1βο ητβ-ηυηάι«ά Ιί^ΙιΙ-β,πηβΛ ; 8ορηεβηβΙιι· Ιϊκβιτί», 1η·
Στνμφάλιος εχων χίλιους σπλίτας ' Σωκράτης
Βΐ7ΐηρη8.1Ϊ8,η πατΗΐ£ α-Ιηοηβαηά 1ΐ68.ν7-8.πηθ<1-ιηοη ; 8οοΓ&ίββ
ίί ο Άχαώς εχων ως πεντακόσιους σπλίτας
*1·ο ϋιβ ΑοΕθα&η ηιινΐιΐ£ αΒουΙ ηνο-πιυκίΓβά ί60,Τ7-&πηθ4-πιο&*
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ Π. 17

ΐΐασίων 6 ϋίεγαρενς δε παρεγένετο έχων μεν


Ρ&βϊοη ϋιβ Μθβαι-ϋ&η &1βο οαιηβ ί&νιη£ —
εις <ριαχοσίονς όπλίτας, δε τριακόσιους
Ιο-Ι&β-ηυπΛθΓ-οΓ ίηΓ6β-1ιαιΐ(ΐΓβ<1 Ιιοατ^-απποά-ιηβη, &η<1 11ΐΓθθ-1ιαιΐ(ΐΓ0<]
ηελταστάς' χαι δε ούτος ην χαι ό Σωκράτης

τών στρατευομένων άμφΊ Μίλητον.


(καοη^) — (Λοβό) ββιτνίιΐβ-ίη-ΐΐιβ-βίπι^ »1 ΜϋβΙυι
Οτττοι μεν άφίχοντο αυτφ εις Σάρδεις.
Τίβββ ϊηάββΊ | &ΓΠΤθΐ1-&1 Ιο-Μιη ^οϊηβά Μιη] 8,1 δαηΐί*.
Τ σσαφέρνης δε χατανοήσας ταύτα, χαι ήγησάμενος
ΤΙ^βαρΙΐϋΓΏβδ - !ι&νΐιΐ£-οΙ>ΜΤΤ6<1 ιΙΐθβθ-ΙΙιίιΐβΒ, ιιηάΙιανπι^-οοΰβίάοΓθά
την παρασχευην είναι μείζονα η ώς έπί
Λβ ρΓβρ&τ&ϋοη Ιο-1>β £ΓβαΙβΓ Ιΐιβ,η Μ-ίΓ ας&ίηβΐ ((Ιιβ)
Πισίνας, πορεύεται ώς βασιλέα τάχιστα γ
Ρίβϊάί&ηβ, 1ΐθ->βΙ-οιι( (ο (Λβ) βΛπβ ββ-βρβθάϊ^ «ι
εδύνατο, έχων ώς ηενταχοσίους ιππέας. Και
Ιιβ-οοαίιΐ, 1ι&τϊη£ β,βοαΐ βνβ-ΙιαικΐΓ6<1 Οί,ν&ΐΓ^. Αηά (ϋιβ)
βασιλεύς μεν δη, έπε'ι ηχούσε παρά Τισσαφέρνους
•Λη£ — ΛβΓβίοΓβ, αΓ(«Γ ίβ-ΐιβαπί ίϊοηι Τίαβαρίιβπιβ·
τον στολον Κι-ρου άνταχαρεσχευάζετο.
(οί) ηιΐΙίΐΛΓ^-βχρθίΙίΙίοη οΓ-Ο^ηιβ 1)θ£&η-Ιο-ρΓ6ρ&]'θ·1ιίιιΐ8θΙΓ-α£&1ΐ)βΙ-ίΙ.
Κί'ρος δε, έχων ους εϊρηχα ωρμά-
Ογτκ» —, | ΐήτ1η£ Ι-Ιιανβ-βαϊά [η I ι·Μ] ρυΙ-ΜπιββΙί'-ίιι-
το άτώ Σάδεων' χαι έζελαχψει διά της Λυδίας
ιηοϋοη ίτυιιι 6&Γ(1ϊβ ; (αηά) Ιιο-ιιάν&ηοββ (1υΓθυ£ΐι — Ι*γάΪΛ
τρεις σταθμούς, είκοσι
| ώηβ βίαΐίϋηβ [Λγθθ ά&γέ πι&γοΙι], (1)θΐη£ & άΐβίαηοθ οί) ΙτϊβηΙ^
χαι δυο παρασάγγης, έπι τον ποταμόν Μαίανδρον.
ΛΛά ίνο ραπιβαη£β, Ιο ΓΐτβΓ Μ8θ&ιι<1·τ.
Τό ενρος τούτου δύο πλευρά '
ΤΗβ 0Γβα<1(1ι οί-ΐΜβ (ΓίνβΓ ιταβ) [πα ρ1ο(ΙΐΓ& ; [β,οοαΐ 200 ΓββΙ] ; (»,
γέφυρα δε έπην έζευγμένη επτά πλοίοις.
οήϋ^θ ΤΤΕβ-ΟνβΓ (ίί) 0ΟΠη6ΰΙ£<1-10£βΐ1ΐβΓ ο^-8βνβη 1>0&1«.
Αιχχβάς τούτοι εξελαίνει διΛ Φρυνι'ας
Η»τίη^-0ΓθΒββά-οτ„Γ Ιΐιίβ ήνβΓ) Ιιο-β,άν&ιηββ ϋίΓοα^Ιι Ι'ηΐ7£ΐ»
18 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι3 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ίνα ατα&μον οχτω παρασά^ας, ίΐς


οηβ β(&(ίοη [οηβ ιηαΓβη] (οβϊηυ) βί^ηί ραΓαβαη^β, <η
ΚοΤυοσσάς οιχουμένην 7ίόλιν, ενδαίμονα χαι
Οοίοδδ», (»η) ϊηπιιοίΐβά Χάνο, Μΐ»Λ\Λγ Ληί
αεγάλην. Ενταύθα έμεινεν επτά τιμέρας* χσχ
Ιαχο. Ηβιβ ηο-ΓβπίΩ.ίηβά' ββνβη (Ια^β; »η(3
Μένων 6 Θετταλος ηχε έχων χίλιους
Ηβο^ ϋιβ Τηβββαΐϊαη β&ηιβ (Ιο ηίπι) η&νϊη£ (α) ϋιοαηηά
στιλίτας χαϊ τενταχοσίονς 7ίελταστάς,
Ιιβαν^-απηβά-ιηβη &.αά ηνβ-ηαηάΓβιΙ ρείΐ&βΐ») [(ΑΓ^βϋβη],
Δόλοπας χαι Αινιάνας χαϊ Όλυν^ίους.
(Ιϊβ7 1>βίη£) Βοίορϊαηβ »ηά .£ηίαηβ 8-η(1 ΟΙ^ηί]
Εντεύθεν έζε?υαννει τρεις στα&μονς
Ηβηοβ ηβ-αάν&,ηοββ ΙΙΐΓββ βίαϋοηβ [ΙΙΐΓββ ά&γιι' ηιατοη]
εϊχοβιν τιαρασάγγας εις Κελαινάς ο'ίχουμένην
(ιηβ,Ιίηκ) 1πβηΐ7 ριιχαβ!ΐη£β (ο Οβίίβηίβ (αη) ίηηαΜίβο'
Τίολιν της Φρυγίας, μεγάλην χαϊ εν&αίμονα.
ίοντΏ οΓ-ϋιβ ΡηΓ7£ίΛη8» 1&Γ£β αηά πβ&ΐϋι^·
Έιταϊ&α βασίλεια Κνρω
| Ηβη ϋιβΓβ-ναβ (α) ραΐαββ ΓοΓ-Ο^ταβ, [ηβΓβ Ο^ι αβ ηβά λ ρ».
και μέγας παράδεισος, πλήρες α^ρ/ων ^ριων,

ά εχεϊνος έ&ήρενεν άπό ίππου, όποτε


νηΐβη ηβ η8β<*-(ο-ηυηΙ | ίτοιη ηοηβ, [οη ηοΓ8βοα<&], | παβη
βονλοιτο γυμνάσαι εαυτόν
αβ-ιηίβη^νΰη ίο-ηΛνβ-βχβΓοίΒβά [πηβη Ιιβ νίβηοώ (ο βχβΓβΙββ] Ιώηββίί
τε χαι τους ίππους. Ό ποταμός Μαίανδρος (ί>«ί
— »η<1 (Ιιβ ΙιοΓΒββ. Τηβ ΗτβΓ ΜαΐαηιΙβΓ βοιτι
δια μέσοι» δέ τον παραδείσου* δέ αι πηγαΐ
ϋίΓοακη (ϋιβ) πηόΜΙβ — οΓ-(ηβ ρ»γκ; | αη<1 ϋιβ βριίη£ΐ
αύτου εϊΰιν έχ των βασιλείων
οΓ-Η ατβ Λ·οπι (Ιιβ ρκίαββ ; [αηά ϊΐβ βρηηςβ ίβίαβ &οβ
δε χαι ρ"εΐ δίά της πόλεως Κελαινώτ».
ϋιβ ρβίβοβ]; βηά β,ίβο ί( Βοπ> ϋΐΓοα£η ϋιβ οίί; οί-ΟβΙιβηη.
Έστι δί χαι έρνμνά βασίλεια μεγάλοι
ονυκ. ι. — οηαρτκκ π. I»

βασιλέως εν Κελαιναις, ίπι ταΐς


ϋη§ [Λβ Ιπη^ οΓ ΡβΓίϊ»] ίο Οβίββηκ, (βίΙυαΙβ(1) 8.1 Λ»
τη^αις του ποταμού Μαρσι'·ου, ΰπο τ^ϊ ακρόπολη
ΙΟ11Γ068 οΓ-Ιηβ πνβΓ ΜαΓβ^Λβ» ιιηάβΓ Ιηβ οΐΐαάβΐ',
ούτος & και (>εϊ δια της πόλεως, κα*
Ιηϊβ (πνβΓ) αίβο — ποντβ ΙπΓου^η Ιηβ βίφ, &ηά
ιω(?άλλει εις τον Μαίανδρον το δέ εύρος τον
βαιρίίβθ ίηΐο Ιηβ ΜββαικΙβΓ; Ιηβ — 1)Γβαι11η οί*-Ιη·
Μαρσνον εστίν είκοσι χαι πέντε ποδών.
ΜαΓδ^αβ ίι ΙττβηΙ^ β-ηά Βνβ | οΓ-Γββτ, [ίββΐ]
Έιται&α Απόλλων λέγεται εχδεϊρα Μάραναν.
ΗβΓβ Αροΐΐο ίβ-βαίά Ιο-ηβ,νβ-ηα^βά ΜηΓβ^ιιβ,
νικήσας ερίζοντά οι περί
αανίη^-οοηςυβΓβά (ηΐιη) | οοηΙβηάίη£ — (ϋιο; βοη(βηάίη£) αοοαΙ
σοφίας, και κρεμάσαι το δέρμα εν τώ άντρφ
αιαβϊο, αηά Ιο-η&νβ-ηαη£-υρ Ιηβ βκϊη ΐη Ιηβ ο&τβ
ί&εν αί πιηγαί' διά τούτο δε 6 ποταμός
*ηβηββ Ιηβ βρπηςβ (ηββ); Γγοπι Ιηΐβ ίηάββά Ιηβ ΓΪτβι
καλείται Μαρσί'ας. Ένταϊ&α Ηέρζης, δτε άπεχώρει
Ιβ-οαϋβ(1 Μβ.γ8^08. ΗβΓβ ΧβΓΧββ, »ηβη ηβ-άβρ&Γίοά
(χ της "Ελλάδος ί|ττ>7$εϊς τγ μάχγ, λέγεται
Γγοπι — ΟΓββοβ η8.τίιι^-οβθη-άβίβαΙβά ΐη-Ιηβ 1)α111β, ίβ-βαϊά
οίκοδομησαι τε ταύτα τα βασίλεια και την
Ιο-η&νβ-ηαϋΙ ιίβο Ιηϊβ — ρ&Ι&οβ άώΛ Ιηβ
άχρόπολιν Κελαινών. Ένταϊ&α Κίρος έμεινε
οίκΐίΐβΐ οΓ-ΟβΙκηββ. ΗβΓβ Οτπιβ Γθπιίάηβό!
τρίάκοιτα ημέρας χαι Κλέαρχος 6 Ααχεδαιμόνιος
ΙίϊτΙγ ά&γβ Ληά Οΐβατοηιιβ Ιηβ Ιαοοίΐκωοηώη
φυγάς ηχε, έχων χίλιους σπλίτας, χαΧ
θχίΐβ βαοαβ (Ιο ηίπι), ηανϊη§ α-Ιηοαβαηά ηβ&,νγ-απηβά-ηιβη, αηΊ
οκτακοσ/ους Θράκας πελταστάς, και δναχοσίονς
ΒΪ£ΪιΙ-ηαηάΓ6<1 ΤηΓαοίαη Ι&Γ^βΙίβΓβ, &ηά Ιπο-ηηηάΓβά
Κράτος τοζότας. Αέ χαι άμα Σωκράτης 6
ΟήΙνη &Γ0Ϊ16Γ9. Αηά βίβο α,Ι-Ιηβ-βαπιβ-Ιίιηβ βοβπιΐββ Ιηβ
ΣυρακόβΊος παρην Ιχων τριακόσιους
βγηοΜΛΪΛΛ I »Λ8-ηΓβ8βηί [β,Γπτβά] ηανΐηα Ιητρβ-ηαηάτβ^
20 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΠΟΝ.

σηλίτας, χαι Έ,οφαίνετος 6 Αρχάς, εχων χίλιους


Υ Β&νγ-&τιηβά-Όίνη, &ηά 8ορΙιιεηβΙυ8 Ι&β Ατα&άΊ&Ώ, 1ι&γίιΐ£ &-Ιϊιοιι**η4
όπλίτας. Και ένταν^α Κνρος εηοί·ηαεν
αβαν7-αηηβ(1-ιιιβη. Αηά ΙιβΓβ 0;η» ιηαάβ (ηη)
αριθμόν χαϊ έζέτασιν τών 'Έ,λλτιων έν Τίϊ
βηιιπιβπιΐίοι: αηά β.) ηνϊβν οί-ΐΐιβ Θγ6&κ:β ίη ώ·
ηαραδείσφ, χαϊ έγένοντο οι οίψ7ϊαντες, μεν
ραΛ, «,ηά ίΙιβ^-ίΐβΓβ — &11-Ιθ£β11ΐθΓ, (χηάαά)
μνριοι χαι χίλιοι όττλίται, δε άμφ'ι τονς
Ιβη-ΙϊουΒίιηά αη<1 β,-ώοαβίΕΐί Ιιβανγ-αηηοά-ιηβη, 1>υί 8.1>οαΙ —
διοχιλίονς ηελτασταϊ.

ΈντεΐΦεν έξελαίνει δνο στα&μονς,


Ηβηββ Ιιβ-αάναηοββ Ιϊίο βΙ&Ιίοηβ [1»ο άιιγϊ πιβίοΐι],
δέχα 7ϊαρασάγγας εις ΙΙέλτας, ο'ιχονμένψ
(ηα&Κίηβ) («η ρ&πιβαη^β (ο ΡβΗα, (α) ρβορίβί
■ηάλιν. Ένταί&' έμεινε τρεις τψέρας ' έν αΐς
αϊίγ. ΉβΓθ Ιιβ-Γθΐηαϊηθά ΙηΓΟβ άα^β; {η νΜοΙι (ά&τ*)
Ε,ενίας 6 Αρχάς έριχτε τά Ανχαια χαϊ 'ε^χε
Χβηΐαβ &6 ΑΓΟ&άίαη οβΙθ&η,ΙοΑ ϋιο Ι^οη&η-ηΙββ, &ηά ΙηβΙίΙαίοά (β,)
αγώνα' τά δε ά&λα ι\σαν χρυσοί
βοηΐββΐ; [ραβίίο £&ηΐ68] ; Ιΐΐθ — ρπζββ νβΓβ £ο1άβη
στλεγγίδες ' χαι δέ Κί'ρος ε&εώρει τον ά^ώνα.
11π£ί1β ; &Ώ(1 αίβο Ο^πιβ τίονοά [Ηβ ραΐ 1ίο-£&πι·ι.
Εντεύθεν έζελαννει δνο στα^μονς, δώδεχα
Ηβαοο Ηβ-πιαΓοηβΒ-ίΌΓΐΙι Ιϊτο βίαΐϊοηβ, (ηιηΐιΐπ^) Ιντβίνο
παρασάγγας εις άγοράν Κεράμων,
ραπιβαη^Β (ο (Λβ) ηιιΐΓΐιβΙ-ρΙ&οθ ΌΓ (Λβ) ΌθΓααιϊαηΒ, (&η)
οιχονμενην τώλιν, έσχάτην
ΙηΙιαίΗίβΑ οϊ(;, (Λβ) Ι&βΙ (οη Λβ τοβΑ Ιο Μ^βΐιι) (αη4)
προς τγ Μιχτι'α χάρο.. Εντεύθεν έζελαννει τρεις
ηβχΙ-Ιο ιΐιβ Μ^βϊ&η ίβιτίΐο^. Ηβηοβ Ηβ-αάνιιηοβΒ ιηΓββ
σταθμούς, τριάχοντα ηαρασάγγας,
ιΐαΐκιηβ, [άο^β' πι&γοΙι], (ιηα.κίΐ)£) Λύΐ3Γ ραταβαη^β,
εις ηεδίον Καΰατρον, οιχουμένην πόλιν. Ένταΐ&'
Ν> (&ι) ^Ιιίη οί-Ο&^Μπιβ, (&η) ϊηΐιαύϊΐβά οίΐ7· Ηβη
ΒΟΟΚ I ΟΗΑΡΤΕΚ Π. 21

ίμεινε πέντε ημέρας ' χαι μισθός ωφείλεΤο Τοΐς


αβ-ΓβπιαϊηοιΙ 6τβ Λ»;»; »η(1 ρ»? »»»-<1ιιβ ίο-Λ·
στρατίώταις πλέον η τριών μψ>ϋ>ν, χαϊ ίόντες
ΒοΙιΙΐΒΓβ (Γογ) ιηοΓβ (Ιιαπ ΙηΓΟβ πιοηΐϋί, &ηά £θϊηβ
ηολλάχις επί τάς θύρας άπ^τουν.
ιΓΐβπ | ίο ΙΙιβ £α(β8 [Ιο Ιιίβ ςυαΓίίΓβ] Ιΐιε^-ιΐβπιιικίβίΐ (11)
Δί 6 λέγων ελπίδας διήγε
ΒαΙ — Ο^ιπιβ | 8.ι>-ίηβ Ιιορββ [βίνϊη^ Ηορβ8] | ρΛβΡβά-Ιηβ-Ιίπιβ [ρα*
και ην δήλος άνιΔμενος' γάρ ην οι>
Ιο.βΐ)> οϋ], &ηά 1ιβ-πω πιαηίΓθβΙΙ; σΗβΙτββββίΙ ; Γογ ιΐ-ιτω ηο*
προς τρόπου τον Κνρου μη άποδιδόναι
οΓ Ιϊβ ηα,Ιατβ — οί-Ο^πιβ ηοΐ Ιο-ρ»;
έχοντα.
οβ-Ιιανίης (ττΓαβΓβϊτΐΐΓΐ »ο 1» άο).
Ενταύθα Έπύαξα ή γυνή Έ,υεννέσως Τον
ΙΙβΓβ Ερ;αχα Ιίβ Υίίίβ οΓ-Β^οηηββίβ ώβ
βασιλέας Κιλιχων άφιχνεϊται, παρά
ί\Ώ% Όί (Ιΐαβ) Όί1ίοί»ηβ ωτίνοβ, (οη & γΐβϊΐ) Ιο
Κνρον " χαϊ ελέγετο δούναι Κνρω πολλά χρήματα.
07Π28 ; &η<1 8ΐΐ6-παβ-8&ί(1 Ιο-Ιιανο-^ίνοη Ο^Γαβ καιιοΐι πιοηβ^.
Κί'ρος δ' ονν τότε άπέδωχε τγ στρατιφ μισ^ον
0;πΐ8 — ΛβΓοΓοΓβ Ιΐιβη ρηΛά Ιΐιβ ιιγιιι; (ΰιβΪΓ) τνα£β·
τεττάρων μενών. Ή Κίλισσα χαί είχε
ΓοΓ-ΓοιίΓ ΕηοηΙΙΐΒ. ΤΗβ Οϋΐοί&η (ςαββη) αίβο — Η&4 (»)
φινίακας 7ϊίρί αυτήν Κίλιχας χαί Άσπεν-
ςα&τά νίιο ΗβΓ ίοοωροβοά οΓ) ΟΙΙίοίαηβ αηά Αβροη-
δίονς' χαί δε ελέγετο Κί'ρον συγγενέσ&αι τγ
Οαηβ ; 8>η(1 β,ίβο ϊ(-ηαβ-Β8.ί(1 (ΙΙιβ,Ι) 0;Γαβ Ιιαιί-οοηηβχίοη ϊτίώ-ώβ
Κιλίσσγ. Εντεύθεν δε έξελαννει δύο στά^μοϊ^ς,
Οίΐίοίαη (α,ϋββη). ΙΙοηοβ — Ηθ-ιηαΓθ1ιο8-ΓθΓΐ1ι Ιπο βΐαΐίοηβ,
δέχα παρασάγγας εις Θύμβριον, οιχονμένεν
\τ&&.\η%) Ιβη ραΓ0,8&π£8 Ιο Τί^ιηΙ>Γίυιη, (α) ρβορίοο*
τΐάλιν. Έιταϊ&α ην παρά την όδον χρήγη
Ιοιτη. ΗβΓβ ΙίβΓο-νοΒ, 1)7 Ιΐιβ το&ά (βίάβ) (β.) Γοοηοΐη
ί[ χαλονμένη Μίδου τον βασιλείας
ιτΐιίοο. ττ&»-ν&\1βά (ώβ ΓοαηΙαίη οΓ) Μίά&β, Λβ ι1η|
22 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

Φρνγων, έφ' η Μίδας λέγεται θηρενσαι τό»


οί-Ρητ^ί», &1 πηϊοη, Μίάαβ ίί-βαίίΐ 1ο-Κ»«ο-θΕρηιτβί Ιηβ
Σάτυρον, χεράσας αντττν οινω. 'Έ,ντεν&εν
6&1^τ, ηανίης-ηιίχβά Η [Ιηβ ΓουηΙαίη] πϋη-τήηβ. Ηβηββ
έξελαννει δνο στα&μονς δέχα παρασάγγας,
ηβ-ηΐ8Χ<;ηβθ-Γοι1η Ιινο βίαΐίοηβ (ιη&,1άη£) (βη ραηιβ8.η£8;
ε<ς Ίνρια'ιον οιχονμένην τώλιν. Ενταύθα έμεινε
(υ Τ^πβοιιπι (β,η) ίηη&ΒίΙβά Ιοηη. ΗβΓβ ηβ-Γβιηαίηβό!
τρεις τψέρας, χαϊ ή Κίλισσα λέγεται δεη&πναι
ΙΙΐΓβθ άα,γΒ, αηά ίηβ Οίΐϊοίαη (απββη) ίβ-βαίά Ιο-ηανβ-ΓΒ(]ΐιβ8(β<1
Κνρον έηιδείζαι το οτράτευμα αντγ.
οί-Οτηΐ8 | Ιο-ηανβ-βηοπη [Ιο βηον] | (<λ«) (ηϊβ) ωτη^ Ιο-ηοΓ.
Ονν βονλόμενος έπώειζαι, ποιείται
Ηβ ΙηβΓβίοΓβ 'ίΗΙΙίηΒ | ίο-η»νβ-βηοττη [ίοβηοντίΐ], ηιακββ (»)
έζέτασιν έν τφ «εσϊω των 'Έά,λήνων και των
Γβνίβττ ϊη Ιΐιβ ρΐαϊηβ οί-Ιηβ ΘΓββκβ αηά οΓ-Ιηβ
βαρβάρων. Έχέλευσε δέ τονς "Ελληνας οντω
6&Γΐ>&ΓΪαΠ8. Ηθ-ΟΓ(1βΓ8 ίΐΐβ ΟΓββΙίβ | 80
ταχ^ναι ώς νόμος αντοις
Ιο-ηΒ,νβ-οββη-βχΓ8,η(;β<1 [βο Ια οο ηΐ8.Γ8ΐι&,11β<1] αβ (π&8 Ιηβ) βαβίοπι ίοινίηβηι
εις μάχην χαϊ στήναι, δέ εχαΰτον
1η οβ,ιϊΐβ, β,ηά Ιο-βΙαηά (ία βηοη ΟΓάβι-), 1>α(; (Ιηβ,Ι) β&οη
συντάζαι τονς εαυτού.
(οοιηαιαηάβΓ) ναΒ-Ιο-απ&ηςβ | ίηβ οί-ηΐηιββίί [ηίβ ονη ηιβη]. | 'Τηβ^-
Ονν ετάχθησαν έτά τεττάρων.
ιτβΓβ ΙηβΓβΓοΓβ 'ωτΒ,τίξβά ΐη Γοατβ ; [Ιηβ; »βΓβ άτακτη αρ
Μένων μέν δέ, χαι οι συν αντφ είχε
Γοατ άββρ] ; Μβηοη ίηάββά — 8,η<1 | (<Λβ) (ΙΗοββ) νϊίη ηίιη ηΜ
τό δεζών, δέ Κλέαρχος χαϊ οι έχείνου
Ιηβ η^Ηΐ, 1>υ( Οΐβατβηιιβ | αηά Ιηβ οί-ηϊηι [β,ηά Μ« ηιβη]
τό ενώνυμον, οι άλλοι στρατηγοί δέ το μέσον.
Ιηβ Ιβίί, (ηβ οΙηβΓ οοπιιηωάθΓδ — Ιηβ οβηΐτβ.
Ό Κύρος ονν μέν πρώτον ε&εώρει τονς βαρβάρους
— Ο^ταβ ΙηβΓβΓοΓβ — δτβί τβνϊβνβά Ιηβ Τ>α.Γΐ>&η8,ηι
οί παρήλαννον τεταγμένοι χατά ϊλας χαϊ
— &ηά &«7-πι&Γοηβ<1-{α£(-Μιη άΥ&πη-αρ ϊη **οορβ ΛΆά
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΜΈΚ Π. 28

κατά τάξεις, 8έ είτα τους "Ελληνας


ί& οοηιραυϊββ, απά αίΊβπνΛπΙβ (Ιιο Γβνΐβπβά) *ηβ ΟΓββΙει
7ίαρελαννων έφ' άρματος χαϊ η Κ/λισσα Βφ'
Ηιΐϊης-ο^-ιηβιη ϊη (ηί«) οη&ποί, &ηά Ιΐιβ Οίΐίϋϊαη (ςαββη) ίη
άρμαμάζης. Πάντες σ£ ειχον χαλκά χοάνη, χα*
{&) οονβΓβίΙ-οαΓπαββ. Α11 — ίαΐΐ 1>ΓΕζοη ηοίπιβίβ, ααΰ
φοινιχονς χιτώνας, χαϊ χνημώας, χαϊ τάς άσπ/'σας
βιήγΙθΙ Ιυηίοβ, αηά £Γβανββ, &ηά ιηβ βηίβΐάι
ίχχεχα^αρμέναζ. Έπειση σί παοήλαβε τνάντας,
1)ιιπηβηο<1. ΑίΐβΓ — ηθ-η&α-ήόΜβη-ραβΙ
σττίσας το άρμα 7ίρ6 ττ,ς φάλαγγας,
οανίη^-βίορρβά — (1ιϊ&) οη&ήοΐ ίη-ίτοηΙ-οΓ Ιηβ ρη&Ι&ηχ, (&ηά)
τιεμ^ας ΎΙίγρητα τον έρμηνέα παρά τονς στρατ>7-
η&νϊη|τ-ββιιΙ ΡίςΓββ Ιΐιβ ΐηΙ«ΓρΓβ(«Γ (ο Ιηβ οοπαπιιιη-
γονς τών Ελλήνων έχέλενσε ηροβαλέσ&αι
άθΓ8 οΓ-ΙΙιβ (ΙγκοΙιβ Ιίο-ουωιιιαϋιΐβιΐ (Ιηβηι) Ιο-ΙηηιβΙ-ΓΌπναΓά
τά οτίλα, χαι Ιπιχωρήσαι τη»
— (Ιηβίτ) Επη», &ηά | (ο-1ιανβ-ιιιον<](1-ίοΓπαΓ<1 [Ιο ηιονβ Γοπταπί] ϋιβ
όλην φάλαγγα. 01 8ε προεϊπον ταύτα
βηϋτβ ρϊιαίαηχ. Τηβ (οοπιπιαη<1θΓΒ) — ϋηηοαηοοά Ιηββο
τοις στρατιώταις ' χαϊ έτίεϊ εβάλ·
(Ιηϊη£>) Ιο-4ηβ βοΜίοΓ3; »ηά &Γ(βΓ Η-ν&β-βοιιηάβά-ιηΐη-ΙΙιβ
ιΐιγζε, προβαλλόμενοι τά οτίλα, εη^εσαν.
ΙτπιηροΙ, ραΚίη£-ΓοΓ»οΓ(1 — (Ιηβίτ) απηβ, Ιηβ^-αάναηεβά.
Δέ έχ τούτου προϊόντων 3ασσον σνν χραυ^ρ
Αηά ίΓΟΠ» Ιΐιίβ £θίη£-οη πιοΓβ-ο,υίοκΙ; ττίΟι (α) βηοιιί, | (»)
δρόμος εγένετο τοις στρατιώταις
ηιηηίη£ η&ρροηβά Ιο-Ιηβ βοΙάίοΓβ [Ιηβ δοΙάίβΓβ οοηπηοηοοιΐ ηη-
άπό του αυτομάτου ετχι τάς οχηνάς. Και σί
°^ — Ιηβίτ-ονη-Β,οοοΓά (ο Ιηβ (βηΐβ. Αηά αίβο
πολύς φόβος άλλοις των βαρβάρων, χαϊ
(ΙϊβΓβ ναβ) (α) £ΓβαΙ ίβω· ίο-οΙηβΓ» οί-Ιϊβ ΒαΛιπβ,ηβ, «,ηά
Τε ή ΚΛισσα εφυγεν έχ της άρμαμάζης, χαϊ
— ίηβ Οίΐϊοϊϋη (φΐββη) ββά ΐτοιη Ιηβ ΡβΓδί&η-βαιτίιιςβ, &η<ϊ
οί έχ Της αγοράς εφυγον χαταλιηόντες τά
- (Ιαοβθ) ίιι Ιηβ πι&Γίβΐβ ββ4 ηανϊη£-1βίΙ-1)οηΐηά ιη<
24 ΤΠΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΠΟΝ

ωνια' 5ε ο'ι "Ελληνες ηλ^ον έτα τας


ΙΜη£» βχροββιΐ-ΐο-ιαίβ ; ΙιυΙ ΙΙιβ ϋτββίιβ νεη( (ο ΙΙμ
σχηνας σίν γέλωτι. Αε ή Κίλισσα !?>οι>ΰα

Την λαμπρότατα χαι την τάζιν τον ατοατενματος


Λβ βρΙϋπιΙοαΓ αη<1 *1ιβ (ϋϋοψίίιΐθ οΓ-ώθ ατταγ
ι&ανμασε. Αε Κνρος ησ$η ιδών τον
Η8.8-81πι<;1ί-νπΙΙι-8.<1ππΓ8,Ηοη. (Βηί) Ο^ηιβ ναβ-άοΚ^Μβά 8οβΐη£ &β
φόβον έχ τών Ελλήνων εις τονς βαρβάρους.
Γβ&Γ (ίΐ18ρΪΓβ(1) 1)^ ΙΠΟ 0ΓΒβΐ48 ΪΠΙΟ Ιΐΐβ 1)11Γ^Ι1ΓΪ»η*
ΈίΓΕΐΦεν εξελαννει τρεϊς σταθμούς, εϊχοΰι
Ηθποθ 1ΐ6-ηι&Γθ1ιβ8-ΓυΓΐ1ι ΙοΓββ βΐΗϋοηβ, (ηιαίπηξ) Κντοη^
τίαρασάγγας, ε!ς Ίχόνιον, εσχάτων ηόλιν της
ραηΐ£ΐιη£3, Ιο Ιοοηϊυιη, (Ι&θ) 1&β£ Ιο»η —
Φρυγίας. Ενταύθα έμεινε τρεις ημέρας.
οΓ-ΡΗγ^ιλ. ΙΙβΓθ ΐιβ-Γ&αΐίΐϊηθά ΙαΓββ ά&γ*.
Εντεύθεν έζελαννει δια της Λνχαονίας πέντε
Ηβηοο Ιΐθ-πιιίΓοΗθβ-ίοΓίϊι ΟίΓΟίι^ίι — Ι^οαοηία βτβ
στα&μονς, τριάχοντα ηαρασάγγας. Επέτρεπε
ιΐαΐίοηβ, (πιαίίίη;») ΙΜγΙ^ ρ&πί88,η£8. ΙΙβ-ρβπηίΙΙβά
τοις "Έ,λληβι διαρηάσαι την ταντην
ΙΙιβ ΟΓβθΒΐβ I (Ιο-Ηανβ-ρΙηηάεΓΐά) (Ιο ρΙαοάβΓ) — ΙΜβ
χώραν, ώς ουβαν ηολεμίαν. ΈνΤεν&εν Κί'ρος
οοαηΐτ^, ω 1>βίη£ Ιιοβίίΐο. Ηβηοβ Ο^πι·
άποηέμηει την Κίλνσοαν την ταγίατην
ϊβηιΙβ-αΐϊΕ^ Λβ Οϊΐϊοϊαη (ςυββη) 1>7-11ιβ | ςιιίο&ββΐ [βΙιοΓίββί]
ό&όν εις Την Κιλιχίαν' χαι αυμέπεμψεν αντγ
Γο&ά ϊηΐο — Οϊΐϊοϊα; &ηά Ιιβ-8βηΙ-πί11ι Ιιθγ (Λθ)
στρατιώτας, ονς Μένων είχε, χαϊ αυτόν.
■οΙαϊθΓβ, ΐΗα,Ι Μοηοη Ιιαά, &ηά (Μοηοη) Ιιίιηβθΐί.
Κίρος 3έ μετά τών άλλων έζελαννει δια Καπ-
07Π18 ίηάββά πϊΐΐι ΙΗθ 0&ΘΓ8 πι&γο1ι68-Γογ11ι ΐΗπ>ιΐβ;1ι Οαρ-
ηα&οχίας τέτταρας στά&μονς, εϊχοβι χαϊ ηέντε
ρ&ϋοοίΛ ίουτ βίαΐίοιιβ, (πι&Μηξ) (πβη(; β,ηά δτ·
παραα-ίγγας, ηρος Αάναν οίχουμένην ηόλιν,
ρΑΓ&88.η^8, Ιο ϋαηα (βΛ ρβορίθά ίοιτη
ΒΟΟΚ I. ΟΠΛΡΤΕΚ π. 26

μεγάλην χαΧ ενδαίμονα. Ένται&α έμειναν τρεις


1&Γ£β &ηά ττβαΐΐη^. Ηογο Ιηβ^-Γβιη&ΐηβά Ιητββ
ίΐμέρας' ίν ξ) Κνρος άηέχτεινε ΤΙέρσην
άαγβ; ύπτια% νηκη (Ιίαιθ) Ο^ηιβ ρυΙ-Ιο-άβ&Ιη (β.) ΡβΓβίιη
άνδρα Μεγαφέρνην, βασίλειον φοινιχιστήν,
(«ία») Μβ£αρηβΓηβ8 (Ι)^ ηαηιβ), (») τογιά ρηΓρΙβ-κββχβΓ
και τινα έτερον δννάστην τών υηάρχυη
(αηά) &-06Γΐαΐη οΙΙιβΓ ρονβΓίυΙ-ροΓβοη οί-Ιηβ οίη<!βΓ8-ηΪ£η-ίη-βοιηιηαη<1
αιτιασάμενος εηιβονλενειν αντώ.
οανίη^-αββαββί (Ιιϊιιι) | Ιο-οοηβρίΓβ Ιο-ηϊηι [οίοοηβρϊηη£ ηξηίηβΐ
Έιτΐϊ&εν έηειρώντο είσβάλλειν εις την
ηίιη]. Ηβηοβ Ιηο^-βη(1οανοιΐΓ8(1 (0-ΙηΐΌν-Ιηβιη86ΐνβ9 ίηίο —
Κιλιχίαν δε ή εισβολή ην οδός
Οίΐίοί»; 1>ϋΙ Ιηβ βηΐταηββ ν&· (α) Γοαά (οηΐ7 1>γο8λ1 βηοα^η Γογ ·
αμαξιτός, ισχνούς όρ&ία, χαϊ αμήχανος
βίοςίε) νταςοη-«&7> νβΓ; βίββρ, αηά ϋηρΓ&οΙίβαοΙβ 'Γογ (αη)
στοατενματι εισελ&ειν, ει τις εχώλνε. Και δί
■«πη; (ο-βηΐβΓ, ίί αη?-οηβ ορροββά. Αηά &1βο
Συέννεσις έλέγετο είναι ετύ, τών άχρων, φνλάττων
β;βηηβ<Ϊ8 ιταβ-β&ίιΐ Ιο-οβ οη Ιηβ ηβί^ηΐβ, £αατ<1ίη£
την εϊσβολήν δι' 6 έμεινεν ίιμεραν εν
Ιηβ βηΐταηοβ ; Γογ ττηίοη (Γβαβοη) ηο-ΓβΐΜΐιίηοιΙ (») άΊ·/ οη
τώ πεδ/'ω. Αέ νστεραία άγγελος ηχε λέγων
Ιηβ ρΐ&ίη. Βυί οη-Ιηβ ηβχΐ-άβ,^ (&) ιηβ8ββη£6Γ οαηιβ β&7Ϊη£
&Τί Σνέννεσις εϊη λελοηχώς τά άκρα, έηεϊ
ΙηκΙ 8}·βηηββίβ | ιηί^ΙιΙ-Ιιο ΙίΛνίη^-ΙβΠ [η»<1 ΙβΓΐ] Ιηβ ηβί£η(8, »Γ(βι
γσ^ετο 'ότι το στράτευμα Μένωνος ην εν
ηβ-ρβΓοβίνβά (η&Ι Ιηβ απηγ οί-Μβηοη πϋβ &1γθε(1/ ίη
Κιλικία, εϊσω τών ορέων, χαϊ 'ότι ήχονε
Οϋίείβ, «τίΐηίη Ιηβ ιηυαηΐ&ίηβ, &ηά 1>βοααββ ηβ-ηβ&τά (&»!)
Ύαμών έχοντα τριήρεις τάς Ααχε-
Τνηοβ η&τίης £α11β^8 (ηαηιβί.ν) — (Ιηοββ) ΌΓ (Ιηβ) '1>αοβ·
Τιμονιών χαϊ Κνρου αιτοΰ, περιπλβ-
ίκιηυηϊαοβ Εηιΐ οί-Ο^ηιβ ΜαιδβΙΓ, (»ηά ΙηΜ) 'ηβ (Ταηιοβ) 'ν&β-βαίΐ-
οιχτας άπ' Ιωνίας εις Κιλιχίαν. Κνρος δ' ον>
ίη(-τοαη<1 Γγοπι Ιοηΐα ίηίο Οϊΐίβία. ΟγΐΌΜ — ΙηβΓβΓοη
ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ανέβη έπι τά όρη, ονδενος χωλνοντος, χαι είδ*


Λ&αβηάβά (οη) ΐΗβ ιηοιιηίαϊηβ, ηο-οηο ορροδίης, αηά οο-β&Μ
τάς σχηνάς, ον οι Κίλιχες έφνλαττον. Εντεύθεν
ΰ>( ΙβηΙβ, τΛβΓβ Ιηβ Οϋίοίαηβ ΙιβρΙ-βΐΐίίπΙ Ηβηη
δε χατέβαινεν εις μ*γα χαι χαλάν πεδίον,
— πθ-άβδοβηάβά1 ΐηΐο (α) Ιειγ^θ α,ηά 1>68ΐιΙϊΓα1 ρ1&ΪΑ«
επίρ^ντον, χαι έμπλεων παντοδαπων δένδρων χαι
*6ΐ1-*ν&τ?Γβ(1. »η<1 (6βι»^)-ίιι11 οί-βΐΐ-ίπηάβ οί-Ιτβββ &ηά
αμπέλων ■ καϊ δέ φέρει πολν σησαμον χαι μελίνην,
νίηββ ; άώΛ αίδο Η-οβαχΒ πηιοη Νβ&ηχιιχη, &ηά ρ&ηίο,
και χέγχρον χαϊ πνρονς χαι χρ&ας. "Ορος 5*
»ι>(1 ωΠΙβΙ, αηά πΐιβαΐ, β,ηά υαΓίβ;. (Α) ηιοιιηίαίη (οηβ,ϊη) —
όχνρον χαι νψηλόν περιέχει αύτα
ίίτοΏξ (\>γ ΏΒ,Ιατα αηά »γΙ) &ηά ηΐ£η βιιιτουηάβ Η
πάντη εχ θαλάττης εις θάλατταν.
οη-αΐΐ-βΐάββ ίτοηι βθ&> ίο ββα.
Κατάρας δέ δια τούτου το£ πεδίον νιλασε
Βθ3θθΏΐ1ίη£ — ΙηΓθυ£η Ιηίβ — ρΐβ,ίη ηβ-ρΓΟΟοβάδ
«τταρας σταθμούς, πέντε χαϊ είκοσι παρα-
ϊοατ ία7δ' ιηαΓοϊι, (ΉαΜηβ;) 6νβ β,ηά ΙπβηΙ^ ρατ&-
σάγγας, εις Ταρσονς μεγάλην χαι ενδαίμονα πάλιν
8αη£8, Ιο Τατβυβ (&) 1ατ£θ &ηά π«Δΐιη? οίί7
της Κιλιχίας. Ενταύθα ησαν τά βασίλεια
— οί-ΟίΙϊοϊα. ΙΙθγο »βΓβ Ιηο ραΐαοβ»
Σνεννέσιος τον βασιλέως Κιλίχων ' δέ δια
οί-δ;βηηβ8Ϊ8 Ιΐιβ Ιιίηβ ΌΓ (Λβ) Όίΐίοίαηβ ; &ηά Ιοτοαςη (Ιηβ)
μέσης της πόλεως Ρεϊ ποταμός όνομα
πάάάΐο οί-Ιηβ οΐΐχ πιηβ (α) πνβΓ (Ιηβ) ηαωβ (οί ιτΜοη Ιι)
Κνδνος, ενρος δνο πλέ&ρον. Οι
0;άηαβ, (Ιηβ) 1>Γβα(11η (οί πηϊοη ϊδ) Ιϊτο ρΙβίΗπι. — (Τηοββ)
§ΐΌΐ*ού»τες ττχν ταντην πάλιν εζέλιπον μετά
Ιηη&οίΙίηβ; — ίΜδ οί17 ΑβββΉθά (Η) Ιθ£θΙηβΓ-πίΙη
Χνεννέσως εις όχνρόν χωρίον επί τά όρη, π7-Ύο>
δ^βηηββίβ ίοΓ (α) ΓοΓίίΒθά ρΐαοβ οη Ιηβ ηιοιιηίαίη*, βχοβρί
οι έχοντες τά χαπηλεϊα' χαι δέ οι οίχονντες
— (Λοββ) η&νΐη£ —- βηορβ; αηά &1«ο — (Ιηοββΐ βΐΐϊη^
ΒΓΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ Π. 27

■•■τϊχχ τχν θάλατταν εν Σόλοις χαι εν Ίσσοίς.


•«■τ ϋιβ 8βα &( 8οϋ λώΛ λι Ιββιυ,
*Κπϊ*\ξα δέ, ή γυνή Συεννέσιος άφίχετο εις Ταρσούς

πέντε ίψέρας πρότερα Κνρον' δέ εν Τγ ντίερβολγ


6νβ άβ,^β 6βΓθΓβ Ο^ηιβ; 1>αΙ ϊη Ιΐιβ ΟΓΟββιηβ-ονβι
τών ορών, των εις το πεδίον,
»'-(1ιβ ηιοαοΐαίοβ, — (ηαπίθΐ^» ΙΙιοβθ τνΐιίοη. άθβοοηά) ίο ΐΗβ ρΐαίιι,
δι» λόχοι στρατεύματος Τον Μένωνος
Ιτο οοιηραηίββ ΌΓ (Λβ) 'β,πη^ — οί-Μβηοη
άπώλοντο. Οί μεν εφασαν άρ7ϊάζοντάς
ρεήΒ^Βά. — (δοπιβ) ίηάββά ββ,ϊά | (ΙΙιβ,Ι »1ιί1β) ρΐαηάβπηβ
τι κατακοπώναι
βοπ>β11ηιΐ£ Ιο-Ιιιινβ-Ιιί'βη-οιιΙ-Ιο-ρίβοοβ [Λ»,» Λβ^ ηΐά 1)ββη οαί Ιο ρΐβοβ!
νπο τών Κιλίχων δέ οί
*1ιί1β ρ1υικΐ6πη£] \>γ Οιβ Οίΐίοίαηβ ; οαΐ — (οΐΐιβπ) (ΙαβΛ)
υττολειφ&έντας, χαι ον δνναμέονς ενρειν το άλλο
3βίυ(5-1θΓΐ-1)β1ιίηι1, ο,ηά ηοΐ σβίη^-αοΐβ Ιο-βηά ώβ ΓββΙ (οΓΙΙιβ)
στράτευμα ούδέ τάς οδούς είτα ηλανωμένους
&τηγ πογ Ιΐιβ Γοα<ΐ8 β,ΓΙθΓ ναη(1βΓίης-α)>ουΙ
άηηλέσ^αι' ούτοι δέ ονν ηοαν εκατόν όπλιται.
Ιο-Ιι&νβ-ρβήβΙιβά ; Λβββ — ΙΙιβΓβίοτβ ϊ»βΓβ α-ΙιαηάΓβά Ιιβιιν^-απικκί-ιηοη.
Δ' οί άλλοι ε7ΐίϊ τιχον, δργιζόμενοι
ΒυΙ ίΐιβ γμΙ (οΓΜβηοη'β οοιηιη»η(1) β.ΓΐβΓ Λβ^-Β,ιτϊνβά, βητΛββά
δια τον όλε&ρον τών συστρατιωτών διτίρπασαν
•4 Ιΐιβ άββίταοΐίοη — (οΓ Ιϊβίτ) ίβΙΙοντ-ΒοΜί&Γ» ρ1ιιη<1θΓβ<1
Την τε πάλιν τούς Ταρσούς, χαι τά βασίλεια τά εν
Λβ — 0Ϊ17 — Τβ,Γβαβ, β,ιηΙ Λβ ραΐαοββ — ΐη
αύτ$. Κί'ρος δέ επεί ειστίλασεν εις την πόλιν,
Η. Ο^πιβ ίιιάθθά β,ΓΙθγ Ιιβ-θηΙθΓθά ίηίο ϋΐθ οίφ,
μετεηέμ7ίεΤο τον Σνέννεσιν Λρος εαυτόν ' ό
ηηΙ-ίοΓ — 8;βηηβ8Ϊ3 (Ιο οοιηβ) Ιο ηίιη ; —
δ' εφη ούτε Λω «ρότερον ελ$εΐν είς χείρας
Ιηιί Ηθ-βαία1 | ηβνβΓ γβί ΒβΓοΓβ-ΙΙηβ Ιο-Ιι&νΘ-οοπιβ ίηΐο Καηάβ
ούδενι
ΓϋκΑ( ηοτθΓ 7βΙ οβίοΓβ Ιη,ίβ ο.α(1 Ηβ ραΐ ίίχηβθΙΓ ίη Λβ ροπβΓ οΓ] αη^-ρβΓΒοπ
28 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΗ.

χρείττονι έαντον, υϊ*τε ϊ&ελε τότε ΙέναΛ


βυρβΓίοΓ-ίη-ροπβΓ (Ιο) ΜιηββΙΓ, ηβίιΙιβΓ νοαίά-ίβ Λβη | (<ο-;ο) (£ο)
Κΐ'ρω, πριν ή γνντι έπεισε αντον, χαι ελαβι
Ιο-Ο^πιβ, οβίοι* — (Μβ) ΥίίΓβ ΊοΓοα^Ιιί Ιιίιη 'ίο-ίί, »ηά ϊβ-ΓβοβϊνβΛ
π/στεις. Μετα & ταύτα, επεϊ σννεγένοντο
·58ΐιηηοββ (οί «αΓβΙ;). ΑίΙβΓ — 11κΐΒθ-11ιίη£8, νΐιβη Λβ7-ηΐθί
άλλήλοις, Σνέννεσις μεν έδωκε Κι'ιρω πολλά χρήματα
οηβ-αηο(1ΐ6Γ, Β^βηηββίβ (χηάεεά) £ανβ Ο^ταβ ιη&η; 11ιίιΐ£ΐ
είς την στρατιάν, δέ Κύρος εχείνφ δώρα, ά
Γογ — (Μβ) άπα;, αηά Ο^πιβ (^ανβ) Ιο-ίϊιη 8"ω> ιτΜοΙι
νομίζεται τίμια παρά βαβιλεί
&Γβ-»οοβ8ΐοηιβ(1·1ο-1)β-1ιβ1ι1 Β.β-νιι1ιΐ8,1)1θ &7 (») κ.ΐη£ (ηαπιβΐ;) (»)
'ίηπον χρνσοχάλινον, χαι χρνΰονν στρεπτόν, χαι
Ϊ10Γ8Θ Ιΐ8.νίιΐβ-£ΐ-£θ1(1βη-οη(11β, αηά α-ςοίάβη Ιπιβίβά-οοίΐαι*, 8.Π01
ψελλια, χαι ^ριχτούν άχινάχψ>, χαι ΤΙερσιχήν οτολπν,
!)Γαΰβ1βΐ8, β,ηά &-£θΜοη βοΐηιίΙαΓ, αηί α-ΡβΓβί&π γοοθ,
χαι την χώραν μηχέτι άφαρπάζεσ&χι ·
ΛΏά (οθιι£Γ60(1 Λ&Ι) ΙΗθ οουηϋ"7 (π&β) ηοΙ-Ιΐ6Γ6αί(βΓ 1ο-1>6-ρ1υηάβΓθά ;
δε άηολαμϋάνειν τά τψπαβμένα άνδράηοοα,
%ηά (ί)ί&ί ύιβγ πβΓβ) Ιο-Γβοβϊνβ-ο&οΙί ΐΗβ ο&ρΐιιτοό! βΐ&τββ,
τν που εντνγχάνωσι.
\ί &ϋ^-τ?1ιβΓθ Ιο,Θ^-παθβι-ΐνϊΙΙϊ-ΙΙιβιη.

ΟΠΑΡΤΕΚ III

Ενταύθα Κύρος χαι η στρατιά έμεινε εϊχοβι*


ΙΙεκε Ο^πιβ &Ώά Ιΐΐθ &τπιγ Γθΐη&ίηθά Ιντβη^
ημέρας" ^αρ οι στρατιωται εφασαν ονχ ιεναι τον
ί&γ» ; | ίοΓ Λ© βοΙιΙΐβΓβ β&ίά ηοΐ Ιο-^ο ^^λ^*
πρόσω. Γαρ ήδη
Γ&γΙοθγ ΓίΟΓ Λθ 8θ1(1ίβΓΗ ΓοΓιιββά Ιο εο αην Γϊιγ11ιογΊ. Ρογ λ1γβ»1τ
« ' " » ' .
ντχωπιτενον ιεναι εηι ρασιλεα
Ιϊθ^-ΐΊίβροοΙβά | Ιο-£0 Αξ&νηιΐ (Λβ) κίη£; [Λ»4 Λβ7 νηη κοίπ([
εφασαν ον
»β»Ιο«1 ϋι< κίη^ οί Ρβηίϊ] ; &ηά Λβγ-ηϊά (ύχ&Ι ύ\βγ) Ίηη ηοι
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ III. 29

^σ^ω^ίΌίί ετύ τοι'τω. Κλέαρχος δε πρώτος


ΐίτβα ίυΓ Ιΐιΐβ (ρϋτρο8β> Οΐβ&τοααι — Απ4
ιβιάζρτο τονς στρατιώτας αίτου
βοίΐεϊΐνυιιπίιΐ-ΐο-οοιηροί | Οίο βυΜϊοΓβ οΓ-ηίπι [ηιβ βοΐάϊοη]
ιέναι' οι δέ τβ εβάλλον αυτόν
Ιο-£θ ; — 1>ιιΙ — (οίβ οαβη) ίεςαη-Ιο-ρβΚ ηίιη (ιτϊΐη ΒΙοηαψ
χαί τά νποζνγια τά εκείνον,
β,ηά (&1βο) (Ηβ 1)θα8ΐ8-οΓ-Ι)ϋΓ(Ιθη | ΐηβ οΓ-αίπι, [1)β1οη£ΐη£ '° °ΐ™]>
Ιπ« τ.ρζατο προϊέναι. Κλέαρχος σε μεν ΤόΤί
*Ωβτ ηβ-1>«£ΐιη Ιο-αϋναηοο. Οΐβατοοαι ίοάβθά — (Ηβη
μιχρον έζεφιγε μη τό καταπετρω&τιναι '
η»ΓΓυ»1^ β8^ϊρ^^ | ΙοβΙ Ιοβ Ιο-ηανο-1>06η-8ΐοηβ(1 ; [8ΐοηΙη£ΐο 4β&1η];
ύστερον δ\ έηεϊ έγνα οτι ον 5υντίσετα«
ί(-1βη£ΐο —, β-ΓΙογ ηο-ΐιηο* *ηαΙ ]ιο-ινου.\ά ηοΐ Ί>ο-8.ο1β
βιάσαα^αί, αυντγαγεν έχχλ-ησίαν των στρατιωτών
(ο-ιιββ-Γυι-οβ, ηβ-ΟΓΟϋκίιΙ-Ιοΐ'βΙηβ/ (α) ιηΒβΙίηκ Ι οί-Ιηβ βοΐάίβη
κιτου. Και μεν πρώτον εστως
(ί-Μιη [οί Ιιίβ βοΜίβΓβ]. Αηά — 8Λ-Βγ81 βΙαη(1ίη£ (οοίοΓβ Ιηβιη]
εσακρυε πολύν χρόνον δε οι όρώντες
1ιβ-8ίιβι1-[β8.Γ8 (Γογ ») 1οη£ Ιίιηβ ; 1)ΐιι — (ΙΊβ;) 8ββίο£-ΐΜι
έ&ανμαζον χαι «σιωπών «τα σε έλεζε
ντοοι1βΓβ(1 &ηά ϊϊϋΓ0-8ϋβηΙ; αΓίΰΓΦθ,Μβ — ηο-βροβίθ-Ιο-ϋιβιιι
τοιάδε.
Λιιβ.
Άνίρες στρατιώται, μτι θαυμάζετε δτι £αλε-
Ηοη βυΙιΙίβΓβ, 'άο ηοΐ ΊτοηιΙβΓ Ιη&Ι Ί £Γίβτ-
πώς φέρω τοις παρουσι ηράγμασι. Γαρ
Μΐιΐ; 'ύθϋΓ Ιοβ ρΓΘ8βθΙ (βίΑίθ οΓ ) ΐΜθ£Β. | Ροι
ΚΓ'ρος έγένετο ξένος εμοι
ΟγπΐΒ 1>βο«.ιοθ (α) βυββι-ίπβικί ίο-ιαύ [Γογ Ο^πιβ 1>οηηά Μιηββίί (α
χαϊ έτίμ^αε με, φενγοντα
η>β ο^ 11>β ϋββ οί 1ΐ08ρίΐ8.1ϊ(7] Β,αά 1ιβ-1ιοουιΐΓβ<1 ηιβ, (αη) βζίΐ·
Ιχ τη; πατρ/σος, τε τα αλλα,
Γγοιπ — ίΏ17) οοκίΐιίτγ, | αη<1 Ιηβ οΙηβΓβ, [αηά αίβο ίη οίηβ*
και έσωκε μυρ/ους οαρεικονς
(οίιΐ£8], ωιΐ (ίη ρίΓΐίουΙβ,τ) ηβ-£»>νβ (ηιβ) 1«η-ΐίιυϋβ&η<1 <1&τίο·
80 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ5Ι8 ΟΡ ΧΚΝΟΡΗΟΝ.

ϊίς εγω λαβών, ου κατε&έμην εμοϊ εις τό


νΜοη 1 ηανίη£-ί&κ:θη, 'άΐά ηοί 'ραΙ-1>7 ΓοΓ-ω^ββΙΓ Γοτ — (η7)
ιδίον, άλλ' ονδε κα^δυπά&^σα, άλλ' «δαπανώ»
οπη-ρητα(β (ιιββ), — ηβΐΙηβΓ<1ί<1-Ι-8ρβιι<1-ίΙ-ίη-1ιιχιΐΓ3Γ, οαΐ Ι-βρβηΙ-ίΙ
Εις υμάς. Και πρώτον /ων ετνολίμ-ηαα προς τους
ίητ ;οα. ΙΌγ &Γ8( — Ι-ηι&ιΙβ-π&Γ αςαίηβΐ Ιηβ
θράκας, χαι με^ νμών έτψαοοίψνιν ΰηεο
Τηπκήαηβ, αηιΐ Ιο^βΙΙιβΓ-νΗη ;οα Ι-(οοκ-νβη£βαηοβ (οη (Ηβη) ίοι
της "Ελλάδος, έξελαννων αϊτούς εκ της Χερσονήσου,
ΟΓββοβ, βχρβ11ίη£ Ιηβηι Γγοπι Ιηβ 0ηβΓ8οΐ)63ΐΐ8,
βονλομένονς άφαιρεΐο&αι τττν γτ\ν τούς
(Ιηβ;) άββίτίη^ ώ-(ακβ-&πιΐ7 ίηο Ιαηά (οί) Ιαβ
Έλληνας ένοιχούτας. Έπειδη δέ Κύρος έχάλει
ΟγβΛβ άπβ11ίη£-ΙηβΓβ. ΑΓΙβΓ — 07ηιβ οαΐΐβά-ιηο
ετνοοευομεν, λαβών υμάς, ίνα εΓ τ»
[-ηοα(, ΙακΛη£ ;οα (\ΗΙη πιβ), ίη-0Γ(1θΓ-11ι»1 1ί —
δεοιΤο ώφελοίην αίτόν άν&
ηβ-ιηϊ£ΐι1-ιιββ<1 (πι; αββίείβηοβ) Ι-ηιί£ηΐ-η6ΐρ Ιιίιη | ίοΓ (Ιηοββ ΙΜ1159)
ων έπα^ον ε$ ντί εκείνον.
»Γ-ι?Μοη Ι-ι«ι,8-»5βοΙβά ϋβηβ&οίαΐΐ; 1>7 Μπι [ίη Γβΐιιπι Γογ Ιηο ββηβ-
Έηεϊ δέ νμείς βοΰλεσ^ε ου
1(8 1 Ιι&νβ Γβοβίτβά Γγοπι Μπι]. βίηοβ οοπβτβΓ ;οα νίβη ηοί
σνμ7ϊορενεσ$αι, άνάγχε δτ; μοι
Ιο-β,οοοιηριιη; (Ί™)> | Ιπβ-ηβοοββϊΙ^ — (Ιβ) (ο-ιηβ [I β,ιη οοηβιταίηβά]
η προδόντα υμάς χρησ^αι φιλία Κίτρου,
βίΙηβΓ (1>;) άθβθΠίηκ ;οα | (ο-αββ Ιηβ ίτϊβηάβηίη οΓ-^ηιβ,
η 'ψενΰάμενον
[Ιο ρΓβββίΎβ (Ιιβ ίΗβηάβΜρ οί Οτπιβ], ογ Ιιατίης-Ίβΰβϊτβά (Μπι 1>; Μη)
7ϊρός εκείνον ιέναι με$ υμών. Ει μεν δ»ι
Γβ,ίβο) Ιοννη,Γάβ Ιιίηι Ιο-£θ \ήΙη γοα. | ΙΓ ϊηιΐββά —
ηοίΓ(Τω δίκαια οΓδα ουκ
Ι-ιη&ΙΙ-ιηηΙίβ .)ΐΐ8(-ΐΜιΐ£8 Ι-Ιιηοπ ηοί [ττηβΙηβΓ ίηάββά I βααΐΐ »οΙ οογ
αϊρήσομαι δ' ονν ΰμάς, και συ>
ηοίΐ/ι I κιηοπ ηοί] Ι-βηαΙΙ-ΛοΙά — ΙπβηΓοη (Ιο) ^οα, αηά ττίίη
νμιν ηείαομαι ο Τι άν δέ>7. Καϊ ουδείς
του »ί11-βιιοπιΗ-Ιο »η»1 — πι*7 οβ-ηβοβββ&Γ;. | Αηά ηο-οηβ
ΒΟΟΚ I. — ΟΟΑΡΤΒΚ III. 81

οί-ποτε ερεί, ώς εγω


ΛβΒ πβτβΓ Ίι&νο-Β&ίά, [β,ηά ίο οηβ βη»11 βτβΓ η;], 0»»Ι I
αγαγών Έλληνας εις τοϊ*ς βαρβάρους, προδοι%
(ΐΛτίη^-ΙοιΙ ΟτββκΐΒ &πιοη£ &β 1>».Γΐ»ιΠ8,η8, άβββΠίηι
τοί)$ "Ελληνας εΐλόμεν την φιλίαν των /3αρ-
(1>β ϋτββίιβ Ιοο^-ϊη-ρΓβΓβΓβηοβ ϋ>β Γηβηάβοίρ οΓ-(1)β 1)»Γ·
βάρων. Άλλ' επεϊ ΰμεϊς οΰ θέλετε 7ΐει'$εσ$αι
(«ηαηΒ. ΒυΙ βϊηοβ ;οα 'άο ηοΐ 'άαάι» Ιο-οΙ»7
εμοϊ ουδέ επεσ^αι, εγω ε^μαι συν νμϊν, χαϊ
ωβ πογ Ιο-Γοίΐο» (ιηβ), I «ίΙΙ-ΓαΙΙον («ΛΑ) 7011, »η<1
πείθομαι ο τι άν δέγ. Γαρ νομίζω
κ/ίΐΐ-βαοιιιϊι-ΐο ιτΐι&ΐ — ιη&γ οβ-ηβοβ88ΛΓ7. ΙΌγ Ι-βοη«ί<1β?
υμάς είναι εμοϊ χαϊ ιαχτρίδα και φ/'λους χαϊ
χοα Ιο-οβ (ο-ιηβ (αη<ί) (ηιχ) οοαηΐΓ7, αηά (1117) ίηβηάβ (ιηχ)
συμμάχους, χαϊ αν μεν οιμαι συν νμϊν
Γβ11ον-8ο1(1ίβΓ8, &αά Ί Π1117 ίηάββά 'ιΐιίηβ: (Λ&Ι) ιπ& ;οα (I Μη)
είναι τίμιος 67ϊου αν ω, δε ων έρημος υμών,
Ιο-1>β ίοηοιίΓβά »1»βΓβνβΓ Ί ηι&7 '1>β, 1>υΙ οβίιΐ£ <1β·(ϊΙυ(β 0Γ-70Π,
άν οιμαι ονχ είναι ιχανος οιτ' αν ωφέλησα*
Ιχη&7 ΊΙιίηΒ: (π^ββΙΓ) ηοί ίο-οβ οοιιιρβίβηΐ οΐίϊιβΓ — Ιο-Ηβΐρ
φιλον, οίτ" άν άλέ£ασ$αι ε^ρόν. Ώς συν
(») ίήβηά, οι — Γβρβί (αη) βηβιη;. ΤΙι&Ι ΙίβΓβΓο»
εμού ιόντος, οσΐη χαϊ νμεϊς άν, οντο ε^ετε
[ αιη-£οίη£, νΙιβΓβ β,ίβο 70α τα»γ (1>β £θίης), Λβη £οΜ-1«
Ττίν γνωμτην. ΤαΓτα
— (Ιϋβ) ορίηίοη (Ιομ,Ι »ιο άβίβπηϊηβά Ιο %ο νηίή 70α). | ΤηβΜ-Ιηίιΐ£ΐ
ε/τ7ΐε· δε οι στρατιώται, οϊ τε
Ηβ-ί&κΐ [Λπβ άίά Ιιβ βρβαΐι] ; ααά Ιΐιβ βοΐάίβη, | — 08-ιτβϋ
εχείνου αϊτού χαϊ οι άλλοι,
οΓ-ώο&θ οΓ-ΙιΊαιβθΙΓ, [η ττθΙΙ Λοβ« οΓ Μβ ο»η βοιηιη>η<1], αβ (Ιιβ οώβη,
άχονσαντες ταίτα, δτι φαίη ου
Ιιβατίης (ΙιβΒβ-ΙΙιίηςΒ, Ιΐιαΐ Ιιβ-βΙιυυΙιΙ-Βΐιγ (ΛαΙ Ιιβ ναβ) ηυ«
πορεί·εσ$αι πάρα βασιλέα, εη^νεσαν ' πλε/οι-ς ν
Ιο-πι&ΓοΙι-ΓοΓίΙι α§αιηΒΐ (Λβ) (1ιβ7-&ρρ1&υάβά ; χηοΓβ ϋκ,η
διαχίλιοι παρά δέ Έενίον χαϊ ΤΙασίωνος,
Ντο-ΐίοαββ,ΐΜΐ (ΒοΙάίβΓβ] Γγοπι — Χβηίαβ άώΛ Ραβώη,
82 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑδΙΒ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΗ.

λαβόντες τά όπλα χαι τά σχενοφόρα ιατροί


Ι&ϊηξ — (Ιαβίτ) βχιηβ &ηά — (&θϊγ) οβ.££α£β βη-
τοπε&εύααντο παρά Κλεάρχω. Κύρος & άπορων
οαωρβά \ηΙη ΟΙββ,Γοηαβ. Ο^ηιβ — 6βϊη£-ρεΓρ1βχβά
τε χαϊ λνσιούμενος τούτοις, μετεπέμπετο τον Κλέ-
»ηά β,ίβο άίβϋτββββά 8,1-11ιβ8β-1ηίη£8, ηη(-ίοι — 01»
αρ^ον ό ί>έ Ύ&ελε ον μεν ιέναι, λά&ρα δέ
•τοηα* ; ττηο ηοιτβτοτ νοαίά ηοΐ — £θ, αηληοιπι Ηοιτβτβτ (4ο)
των στρατ ωτών πέμπων άγγελον αντφ έλεγε
Ιηβ 8θ1αΪ6Γ8, Ββηάίιΐ£ (&) πιοβββη^θΓ (ο-Μιη, ηο-ίοΐά1 (Μη)
θαρ^εϊν, ώς τούτων χαταατγ\βομίνων εις το
Ιο-Ιβ-οΓ-βοθ(1-οοιΐΓ8.£β | 8.8 ΙηΒβθ-ΐΜη£β 1>οίη£-αιταη£6(1 ίη ΙΙιβ
δέον ' &έ
Γβα ιίτβά-ηι&ηηθΓ ; [αβ &0Ββ &παίτ8 πουΐά ί>© βαϋδί&οΐοηΐγ &ιτ&.η£6ά] ; &Ιβο
μετα,7ΐέμ7ΐεα&αι έχέλενεν αντον'
(ηβ ΓβςαββίβΛ Ο^πιβ) Ιο-ββηά (β,ηά »£ίΐίη) ΓβςυββΙ Μι»
δ' αντος έφη
(»0 οοιηβ Ιο Μηι) ; ΙοαΙ Ιιθ (β,ίίβτ οβΐη£ ββηί Γογ 8,£8,ίη) Β&ίά (Λβ,ί 1μ
ονχ ιέναι. Μετά δε ταΰτα ΰνναγαγων τούς
«τουΐά) ηοί £0. ΑΓΙβΓ — ΐΜβ &&86πιο1ίη£ | Ιηβ
στρατιώτας εαυτού, χαι τονς
— ΒοΙάίβΓβ οί-ΜηιββΙΓ, [Μβ 8θ1άίβΓβ] &Ώά — (Ιηοββ)
7ΐροοελ$όντας αντώ, χαι τον βονλόμενω> των
η»ν»η8^οίηβά Μια, αηά Ιηο άββίτοαβ οί-Ιηβ
ϊΆΑ<ων, ελεξε τοιά&ε.
' ΊΘΓ (βοΙάίβΓβ Ιο Οθ ρΓ686ηΙ), ηο-βρο^θ ίηηβ (Ιο ΙΠΘΠΙ.)
"Ανδρες στρατιώται, μέν ση σηλον οτι τά
Μβη 8θ1άΪ6Γ8, (ίί ίβ) ίηιΐβοά — βτίάβηΐ ΙηαΙ |.Ιοθ(α&8,ίη)
Κύρου έχει οί>τως πρως ήμας, άσπερ τά
οί-Ογτηι ηοΐά (Ιηβιαββίνβδ) βο Ιο 118, άβ —
ϊΐμέτερα προς έχεινον "
»ατ (αβιιϊη άο) Ιο Μηι ; [Ιηβ βΛΓαίηι οΓ Οτπιβ &η ίη Ιηβ
γάρ οντε ήμεϊς ετι
ηιηβ ηΐαϋοη (ο ηβ, ώα* οητβ ατβ (ο Μηι] ; Γογ ηβίώοΓ (βτβ) πβ ηοιτ
ατρατιώται εχείνου γε εηεΐ ον
! (Λ») βοΙιΙίθΓβ οί-Μιη [Μβ ΒοΙάίβΓβ] Β.>-1<ΜίΙ, »ΓίβΓ »β-'άο ιμιΙ
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΚΚ ΠΙ. η

σννετϊόμε^α αιτώ, οίτε εκείνος έτι μυσ^οδότης


'ίοΐΐο» ηϊιη, πογ (ΐβ) ηβ ηον ρα^ηιαβίβι
ψψϊν. "Οτι μήντοι νομίζει άδιχεϊσ^αι νφ
(ο-αβ. Τηαί ηοΐίβνβΓ ηβ-(αίη1ίβ (ΜπιββΙΓ) ίη)ϋΓβ<1
ίΐμών οϊδα' χαϊ ώστε ωυτον μετατίεμτομένου
οβ Ι-1αιυπ; 8,η<1 80-(ηα( Ιιβ 8βη<1ίη£-ΐοΓ (ηαβ)
ε^έλω ονχ ελ&εϊν, μεν το μέγιατο»,
Ι-ιτίΙΙ ηο( ηανβ-ςοηβ, [βο], Ιηάββά (νη&( ίί) (ΐβ £Γβ&(β·(,
αισχννόμενος, ότι σύνοιδα εμαυτφ
ύβίη^-αβίιιιιηθά, οβοααββ Ι-αζη-οοηβοίοαβ Ιο-ηΐ78β1Γ (οί)
εψενσμενος αυτόν πάντα, χαί δε έπειτα
Π8,νίη£-(1β0θίνβά' Μηι ίη-αΐΐ (11ιΐβ)4 &ηά ΐηάββά (ηβη-αίβο
δε&ως, μη, λαβών με ε7ΐι&γ
Ιιανιη^-ίεαΓβά, 1ββ(, ηατίη£-8βίζβ(1 η» | ηβ-πΐ8.7-ηίΐνβ-ίη8ί<:(βά' [Ιιβ ηια;
δίχην, ων νομίζει
\ηύίο(] ρυηίΒηιηβη^ (Γογ (Ιιβ (ηΐη£8) | οΓ-ντΙιίοΙι [ΐη πηΐβη] ηβ-(ηϊηκ:8 (Ιιίιη-
κδιχϊίβ&αι ντί' έμοϋ. Ονν δοχει εμοϊ
•βΐί) ίο-η:ινβ-οββη-ϊ^ιΐΓβ(1 1>7 ηιβ. ΤηβΓβίΟΓβ (ΙΜβ) βββιηβ (ο-ηιβ
είναι ονχ ώρα νψίν χά&ενδειν, ουδ' άμελειν ΐψων
ίο-οβ ηο ίϊιηβ ίοΓ-αβ (υ-βίββρ, ηοΓ ίο-ηθ£ΐβο( ουι
αυτών αλλά βουλενεσ&αι ό, Τι %ρτ\ τίαιεϊν
ββίτββ βαί Ιο-<1β1ίθθΓ£ΐΐβ — πηαΐ ίβ-ηβββββ&Γ^ (ο-άο
ιχ τούτων. Και έως τε μένομεν αυτού,
(Γγοπι (ηβββ [ηβχΐ]. Αηιΐ ω (1οη£) ίηάββά (β,β) νβ-Γβπι&ϊη ηβΓβ,
δοχεϊ μοι είναι σχεητέον, όηως μενονμεν
'Λ-χκκναί (ο-ηιβ (ο-οβ ηβοβββ&Γ^-Ιο-οβ-οοηβϋβΓβά, ηοτί 'ττβ (ια&γ) 'Γβιηαίη
ασφαλέστατα, ε/ τε ηδη δοχεϊ άηιέναι, όπως
(Ιιβ-ιηο8(-8ββυΓβΐ7, ίί &1βο (Η) ηο» βββιηβ (1>ββ() (ο-άβρ&π, ηοκ
άτίιμεν ασφαλέστατα, χαϊ οΛως εξομεν τά
*β-ηΐ8.;-(1βρ8Γΐ Ιηβ-ηιο8(-8αΓβ1;, β,ηά ηον νβ-ΒηαΙΙ-ηατβ (ηβ
επίτη'ίεια' γαρ άνευ τούτων ουδέν
ηβοβ88»ΓίβΒ-οί-1ΐΓβ ; Γογ νί(ηοα( ΙηβΒβ (πβοβββ&ήββ) | ((ηβΓβ 1β) ηο
όφελος οίτε στρατ^νοΰ οίίτε
ικίτ&ηία^β | ηβϊΙηβΓ [βϊίηβΓ] (ίο ϋιβ) βοηιηιαηάβΓ | πογ [ατ} (ίο Ιηβί
ίίίώτου.
ρηταΙβ-βοΙάϊβΓ [(ηβ βοιηιηαηάβΓ β,ηά ρηναίβ βοΐάίβτ βτβ «Ιϋβ Ιηίβοίβηΐ}.
ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟβ

Δ' ό άντ,ρ μεν φίλος άξιος πολλού


Βυ( Ιηβ ω&η (ΐ«) ϊηάββά (») ίπβηιΐ τιοιίη^ οΓ-ωαοη (β·Ιίπι»11ο»)
ω άν $ φίλος, δέ χαλεηώτατος εχθρός,
Ιο-«ηοιη Ήβ ω»; 'έβ (κ) ίποηά, 6αΙ (κ) πιοβΙ-ΜΜβΓ βηβιη;,
ω άν % πόλεμος" έχει δέ χαί δύναμιν
Ιο ιτηοηι 'ΐιβ τα&γ 'έβ (απ) βηβηι;; ηβ-οαβ — &1ίο (») £οη>·
και 7ΐεζΫιν χαί 'ανηιχπν χαί ναυτιχήν, πν
^οϋα ΓοοΙ 8,η<1 ο&τκΐιγ, αίβο (») ηβ,ΤΒ,Ι (οηβ), «ηΐβη '«*
πάντες όμΐως όρώμέν τε χαί επιστάμε$α· χαί
•Λ] β>1ϋ(β 'βββ &ηά β,ίβο κ.ηυ>τ; β,ηά! (Ιηίι Ιμ
γάρ δοχούμέν μοι *α$*?0&αι ουδέ
ηοΐ »ιηιη£β) Γογ νο-βββηι Ιο-ηιβ | Ιο-βίΙ [(ο 1>β βηο,ηιρβά] ηοί-ίηιΐββά
τχάρ^ο αυτού ' ώστε ώρα λέγειν δ τι τις
Γ&τ-Γγοπι ηϊιη ; ιτηβΓβίο™ (ίΐ ί») ίίηιβ Ιλι-»; «η·>1 — &η7-οηβ
γιγνώαχει είναι άριστον. Ειπών ταύτα επαύσατο.
Ιηυνβ Ιο-οβ οβΙΙβΓ. δα^ίη^ Ιηϊί ηβ-ίηίίηβά.
Έχ τούτο δ' άνισταντο, οι μέν «τ
ΙΙροη Ιηΐβ Ιηβη (ββτβηΐ) γομ (Ια βρβιιϊ), — (βοπιβ) ίηάββά —
Γού αυτομάτου, λεζάντες ά έγίγ-
— οί-Ιηβίτ-οίίη-β,οοοΓά, | {αΙο\ιΙ)-β&γ\η% [ΐη(βηάίη£ Ιο η;] »ηβΛ Ιηβ;-
νωσχον, χαί οι δέ έγχέλευστοι υιί
Ιηοιι^ηΐ (οί αβαϊτβ) &ηά — (οΙηβΓβ) ϊηάββά οκίβηά ο;
εχείνου εηιδειχνύντες οία εϊη ή άπορι'α
ηϊηι [ΟΙβαΓΟπηβ] ροϊηΙίη£-οαΙ »η»1 ηιΪ£ηΙ-1>β Ιηβ (ϋβοιιΐΐ^
άνευ της γνώμης Κύρου χαί μένειν χαί άτίιέναι.
«ήΐηααΐ Ιηβ βοηββηΐ οί-Οχτα» οοΐη Ιο-ι-οιη&ίη &ηά Ιο-£0.
Δέ εΓς δν 7ΐροσ7ΐοιούμενος σπεύδει»
Αηά οηβ η&ηιβΐ; (οΓ Λοββ ίηβΐηιοίοιΐ) ρΓβ(βη(1ίη£ ββτηββΙΙ^-Ιο-ίΙβΜΓ·
ηορεύεσ&αι ώς τάχιστα ε/ς την Ελλάδα,
Ιο-ρΓΟΟθβά Εβ βρββάί1;-&Β-ροββίΙ>1β (Ο ΟΓββΟβ,
εϊηε, άλλους στρατηγούς μέν έλέσ&αι
ηίά, (Ιη»1) οΙηβΓ βοηιηιο,ηάΒΓβ — | Ιο-η&τβ-1>ββη-<:ηο«βη
ώς τάχιστα, ει Κλέαρχος μτ
ΓπβΓβ ίο 1>β βηοββη] β,β βρββάίΙ^-Μ-ροββίΜβ, ίί Οΐβαι-οίαβ 'ί« ηο*
βούλεται άπάγειν δέ τά επιτήδεια
Ίτϋ1ίιΐ£ «ο-Ιβαά-Ιηβιη-οαοι: ; (Ιηβ,Ι) αίβο Ιηβ ηβοβ>8β,ηβι-οΓ4ϋ·
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΛ ΠΙ. 8ί

άγοράζεσ^αι, ο' ην ή αγορά εν τώ βαρβαρικά


Λτβ-Ιο-οβ-Κοα^Ιιί, Γογ ΙΙιβΓβ-ϊναβ — (α) ιηαΓίιβΙ ίη Λ· 1>&τί>&ΓΪΑΐι
στρατετματι, χαί ονΰχενάζεβ&αι'
»πη7, αηά-λίβο (Ιηβ) Ο8,££&£θ-ίβ-1ο-1>6<-ρ&ο^β<1-υρ ; &ηά
έλκοντας Κίρον αιτεϊν πλοία, ώς
(Οα,ί Οιβγ), £θίη£ ιο·^^τα3, Ιο-»8Β:-Γογ βΐιίρί, ίη-ΟΓάβΓ-Ιη»!
άηοπλεοιεν εάν δε μη 6ι8ζ> ταύτα, αιτεϊν
Λβχ-πι&7-ββΙ-8&ί1 ; ίΓ ΙιονβνβΓ οβ-'άο ηοΐ '£Ϊνβ ίηβκ, Ιο-*ώ
Κνρον ηγεμόνα, 'όσπις αρπάξει Βιά της φιλίας
ΰχηΐί (Γογ α) ΙβαιΙβΓ, »1ιο τίϋΐ-ίβηιΐ (Ιΐιβηι) 11ΐΓ0ΐΐ£η Ιηβ ΓήβηοΙΙ^
χώρας. 'Εάν & μηδέ διδφ ηγεμόνα
ουαηΐτϊββ. ΙΓ ηοιτβνβΓ Ιιβ-'άοββ ηοΐ-ονοο £Ϊνβ (&) Ιθ&άβΓ (Ιΐιβ^ &γθ)
συντάττεσ&αι την ταχίστην, χαϊ
Ιο-Γοπη-ΐΙιΐίΐηββΙνοβ-ίβ-οπΙβΓ-οΓ-οβ,ΙΙΙβ — Λί-ίρββίΙίΙχ-β,β-ροββίΜβ, &ηά
08 7ΐεμ4αι ηροχατάλψίομένονς τά άκρα,
λίβο | Ιο-&<ινβ-ββηΙ ηβΓβ&ΓΐβΓ ρΓ6υοοαρ;ίη£ Ιηβ ηβί£η(4, [αηά &Ιμ
όπως μνχε
Ιο ηηά ιηβη (ο ΙΑΒίβ ροββββίίοη οΓ Ιηβ ηβϊ£η(ι ίη κάναηοβ], βο-Ιήα,Ι ηβϊώβι
Κίρος νήχε οί Κίλιχες μη χατάλαδόντες
0;ηιβ πογ ϋιβ Οίΐίβίαηβ | 'γδ»7 ηοί ηανίη£-Ββίζβά-αροη

'α&τβ-οϋϋαρϊβά, [ιη&7 η0& ηβ,νβ &ηΙίοίρ&Ιβ<1 αβ, ίη 1&1ιΐη£ ροβββββίοη οΓ Ιηββο


ων εχρμεν πολλούς χαϊ ηολλά
ηβί£ηΙ>], οΓ-νηοιη [Ιηβ ΟϊΗοΙβ,ηβ] νβ-η&νβ ηιαη^-ιηεη Εηά ηιαβη
χρήματα άνηρτΐαχότες Οντος μεν 8ή
ρΐΌρβη; η»νίη£-1».1ιβη-ΐηβπι-8,ϊί&7-ΓΓοηί-Ιηβιη. Τηαβ ϊζιίααά — (ίη)
τοιαύτα εΪ7ΐε' 6έ μετά τούτον Κλίαρχος
Λίβ (ιηαηηβΓ) ηβ-·ροίο ; οαί α,ΓΐβΓ Ιηίβ Οΐβ&τεηαι
είπε τοσούτον.
ιροΐεβ ^αβι^βυ-πιυοη.
Μ^δεις νμών λεγέτω ώς μεν εμ* στρατ»τ-
'ΙλΙ ηο-οηβ οί-;οα βα; ΙηαΙ — | I ^»ιη) »οοαΐ-1β«4-
ντκτοντα ταντην την ΰτραΤΥΐγίαν'
ί{-ΐη·-&πιΐ7 (ϊη) ίηϊβ Ιηβ οοπ»πιμι4 (ΙηβΓβοΓ) ; [Ιη»1 1
γάρ ενορώ πολλοί,
••ΠΙ *οο·ρ( *ηβ οβοβ οί οοηίΓααηάβΓ] ; Γογ Ι-ρβΓοβίτβ ι&αηχ-ΐηίοβ^
86 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ

ίι' ά Τούτο ον ηοιτητέον εμοϊ ' δ*


οη-αοοοαηΐ-οί « ΗίοΙι ιΐιίβ 'παυβΙ ηοί 'οο-άοηο βν-υιο; (Ίβί ηΐη
ως ηείσομαι % μάλιστα δυνατόν, τω άνλρ\
I»;) Λ»ι Ι-8ΐ)ίΐ!1-ο)κ'ν ίη-Ηβ ιηυοη-αβ ρορβίΜβ, Λβ ηιαη,
ω άν ελησ&ε, ίνα ε'ώητε ότι και εηίσταμαι
ιτηοηα ';οιι ωά; Όηοοβο, ΙηαΙ ;οη-πια;-80β, Ιηαί αίβο 1-Η.ηο» ηο»
αρχεσ&αι χαϊ ως τις μάλιστα άλλος
Ιο-1)β-οοπιπιαπ(1β<1, | αη<1 θνοπ-ΐηαβ — αβ-ηααοη-αβ («ην) οιΐιβι
ανθρώπων. Μετά τοίτων άλλος
οΓ-ιηβη [αβ ιτβΐΐ αβ απ; οΛογ ιηαη]. Αίικτ Ιηίβ αποίπβι
ανέστη εηι&ειχννς μεν την εντ^ειαν του
»Γ08β (Ιο βροαβ:) ροίηΐίηβ-οιιΐ — Ιηβ βϊιορίϊοίΐ; — (οί Μη))
χελενοντος αΐτεϊν τά 7ΐλοια, ώσπερ Κΐ'ρον
βόΜδίηκ Ιο-β.88: — (Γογ) βηίρβ, αβ-ίί 07ηαβ '»?:ιΜ
μή ηοιονμένον τον στόλον πάλιν,
οοί 'ηβΓβαΓΙβΓ | 1)β-πιαΙίίη2 Ιηβ βββί ΓβΙιίΓη, [ογΛθγ Ιηβ βββΐ Ιο Γβ-
δ' έηιδειχννς ως ένησες εϊη αϊτεϊν
(ατή], αίβο δΐιοιτϊηβ ηοντ ίοοίίβη (αΐηίηι;) ϊΐ-ντοιι1(1-1>θ ίο-αβΙι-ΓοΓ (α)
ήγεμόνα «αρά τοντου ω λνμαινόμε^α
Ιο.ιάβΓ Γγοπι ΙΜβ (νβΓ? ρβΓβοη) νηοπι \τβ-αΓβ-Γηΐ8ΐΓα[ίιΐ(;
την 7ίοάξιν. Και & ει ηιστενσομεν τφ
(ίη) — (ηίβ) αηάβΓ(ακ:ίη£. Αηά αίβο ίί ΤΓβ-Βηα11-οοηβ<1β ίη ιΐιι
ήγεμόνι ω Κίρος άν δίδω, τι χωλνει Κίρον
ΙοαάβΓ, ττηοπι Ογηχ» πια; £ίνβ, \τηαΙ ηίηάβΓΒ (ΙηαΙ) Ο^πιβ "πια}
χαϊ χελενειν τά άκρα ηροχαταλαμβάνειν ήμιν;
αίβο ΌΓάβΓ Ιηβ ηβί^πΐβ | Ιο-ρΓβοοουρ; ίοι αβί
Γαρ εγώ μεν όχνοίιην αν
[Ιο 1>β ρΓβοοοπρίβά Γογ ηβ] ? ΙΌγ I ίικίοοιΐ 8ηα11-οβ-Γβ1υοΙαηΙ —
ίμβαίνειν εις τά πλοία, ά $ο/>7 ήμίν,
Ιο-βιηΙ)αΓκ: οη (ϋοατά) Ιηβ νβββθΐΒ, τνηίοη ηβ-ππ£ηΙ-£Ϊνβ πι,
μη χαταδνσγ ημάς αιταίς ταις τριήρεβι'
ΙοίΙ ηβ-βηοαΙά-βποπιβΓββ αβ (ίθ£βΙηβι·) πίΐη-Ίπβββ — κ»11β;ι
άν φοβοίμην έπεσ^αι τω ήγεμόνι
(πβπίΒβΙνββ; Ί βηοαίιΐ ίη(1οβ(1 'οβ-αίϊαίιΐ Ιο-Γοίίοττ Ιηβ £υί<1«
ω ίο/>7, ί*Α άγάγη ημάς ο%εν
ναοπ) ηβ-πια;-ί5ίνβ, ΙοβΙ ηθ-πιί£ηΙ-1βα<) αϊ (Ιο α ρΙ*ο«) νηβηοβ Κ-'νϋ*
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΚΚ III. 37

οί'χ εσται ο'ιόν τε έξελ&ειν βουλοΐμην δ' αν


ηοί 'οο ρο88ΐΙ)1β — Ιο-ββο&ρθ ; | Ι-νοαΙά-ΉτίβΙι — —
άπιων. Κνρου άκοντος, άπελ^άν λα&εΐΎ
άβρ&Γΐίη^ Οττιω (οοίη£) υηητϋΐΗΐ£, άθρ&,Γΐ (ο-Ηανθ-οοοοο&Ιβο!
αιτον ·
Ιιίιη [I «οηΐά Γβ,ΛβΓ, ίί άβραΚίη^ »8&ίηβΙ Ιΐιβ ϊίϋΐ οί Ο^πιβ, άορ&ι*
ό εστίν ου δυνατόν. Άλλ' έγά
«ίϋιοαΐ 1ιΪ3 ίηονίοΐ^β] ; νίποη ίβ ηοί ροββίοΐβ. ΒιιΙ I
φημι ταύτα μεν είναι φλυαρίας. & μοι
«&7 (Ιίι&Ι) Ιΐιβββ (ΙηΛη£8) ϊηάβοά εγθ &1)3ΐΐΓ(ϊίΙΪ68 ; 1>υΙΙο-ιη«
&οκεϊ άνδρας, οϊτινες επιτήδειοι, έλκοντας
ίΙ ί«βιη> (ΛαΙ) ιηβη, νΐιο (»Γβ) 61, Η&τίης-^οηβ
ηρός Κΐ'ρον συν Κλεάρχφ ερωτάν εκείνον τι
Ιο Ογπΐί τπώ ΟΙβ&τοΙιικ ίο-8.88: Ιιίπι (Γογ) «Ιι&Ι
βονλεται χρησ^αι Ύΐμϊν και εάν μεν {\
(ρηΓροββ) Ιΐθ-τπδΐιβά (ο-τΐ86 αβ; &αά 1ί Ιηάββά
πρα^ις % παραπλνιαία οϊαπερ και
ΟΏάβηΐίίίηξ ν>β βίιηίΐΛΓ (Ιο ΙΙιβ,Ι) ίη-ττίιίοΐι- Ιιίηιΐ 'ΐιβ αίβο
τρόσ&εν εχρητο τοις ζένοις, χαϊ ημάς
οβΓοΓβ "βωρίο^ιΐ — ΓοΓβί^η-ίΓοορβ, άώΛ (Ια&Ι) ιτβ (βΐιοηΐά)
επεσ^αι, και μη είναι καχίονς
Γυΐΐο» {Ιιϊιιι), &αά (Ιη&Ι νβ ηιί£ΐιΙ) ηοί Ιμ ιτοηβ (Ιΐιβ,η)
των πρόα&εν συναναβάντων τούτω*
— (&08Θ) | 1»βίοΓβ 80'ηΒ-°Ρ ττίΙη-Μιιι ; [νιο 1>ο(Όη
εάν δε ή πράξις φαίνηται μείζον
»βηί ηρ πίΐΐι Ιιϊηι] ; όαί Κ (ίβ αηαβι1αΒ:ϊιΐ£ ιηα^-βββηι £Τβ&(βΓ (Ιΐιαη)
της πρόσ^εν, και επιπονα/τέρα, και επικινδυνότερα,
βιβ ΓοπηβΓ, &Ώά πιοΓβ-άίίδοιιΙΙ, &ηά οαοΓβ-άαη^βΓΟίΐΒ,
άζιούν η πείααντα άγειν
(Ιοβη ΙΗαΙ ί»β) ΓβφίββΙ βίΙΙιβΓ (Ά&Ι) Ιι&νίη^-ροΓβϋίκΙθά (νιβ) Ιο-ΙβαΑ
ημάς, η πευβ^έντα
α» (ιτΐΐΐι Μπι), ογ ίατίη^-1>ββη-ρ6Γ8αα<1θ(1 (ο^πβ) (Ιιβ ντοαίά&ΐίοιτα·
άφιέναι προς φιλίαν' γαρ οντω χαϊ
Ιο-άβρατΙ ιο (») ίίίβηςίΐ/ (οοο,ηίτ^); ίοΓ Ιΐιαβ βίβο
επόμενοι αιτώ φίλοι, χαί άν έποίμε&α
κοοοιηρ&ηγΐοκ Πιπί '&β) ίΗοηάβ, 'πβ αίβο ηΐΒ.γ 'αοοοπιρ&η/ (Ιιίιη)
88 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ3Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

πρόθυμοι και. άπιόντες αν άηΐοιμη


ιβαΐυαβ (ϊη ηϋ ο»ιαββ), Άηά 1βανίη£ (Μηι) V» ηι»/ Ίβατβ-ηίη
ίσφαλώς' δεί'ρο άναγγειλαι δ
■αΓβΙ; ; (&αΙ) η»Γβ | Ιηβ;-ηιινβ-&ηιιοιιιι<:οά [Ιη«7 ΓβροιΊ] —
τι δ' άν λεγγ προς ταύτα ' δ' τμας
»η»4 (Ββ) — ϊη»; β»; Ιο Ιηβββ (Ιηϊιΐ£>) ; »ηά ϊη
ακοϊσαντας /3ουλει'·εσθαι προς ταύτα.
ηανϊη^-ηβαηΐ (Η) Ιο-άβΙίοοΓ&Ιβ υροη Ιηβββ (Ιηίιΐ(*>
Έ&οζε ταίτα,
[ΙΙ~ββ6ΐηβ(1-ςοθ(1 (ΓββρβοΙίη^) Ιαβ8β-1αϊιΐ£8, [Ιηβββ ρΓοροβΐΙίοηβ κτβΓβ *ρ·
και έΤυόμενοι άΐ'δρας ηεμποναι σνν Κλε-
ρΓΟνβά], &ηά ηανίη£-οηο86η ιηβη Ιηβ^-ββηά (Ιηβχη) ιτϊΐη 01β-
άρχω, οι χρώτων Κί'ρον τά δόξαντα
ΛτοίίΐΐΒ, »ηο αβίιβά Ο^ηιβ | (ηβρβοϋης) Ιΐιβ (Ιηίη#β) «βΓβ-ιββιηίηκ
τ« στρατιφ. Ό
(§οοά) Ιο-ΐηβ &πηγ [Ιηβ αυββίίοηβ &£Γββ<1 οη 1>7 Ιηβ απηχ]. ΤΥη©
δ' άπεχρίνατο, δτι άχονει Άβοοχοναν άνδρα
— αηβνβι-θά, Ιηβ,Ι ηβ-ηβα» (Ιηβ.1) ΑΙ>Γθθοιη»ί (») ιη&τ
έχ^ρον είναι £7ϊΙ τώ ποταμώ Εί'φράΤ'ρ,
ϊηϊηιϊοιιΐ ((ο Μπι) ϊβ οη Ιηβ ΗτβΓ £ιιρηΓ&(οβ,
απέχοντα δώδεκα στά&μονς' έφη ονν βον·
1)θίτ)£-ι1ί8!ΑηΙ 1»β1νθ <1&;Β'-ιηαΓβη ; ηβ-βαΜ (Ιηβ,Ι) ΙηβΓβΓοΓβ ηβ-
λεσ$αι ελ^ειν προς χοντον' χάν μεν $
άββίΓΟ» Ιο-§ο ας&ίηβΐ Ιηίβ (Αβι-οοοπι&β) ; β,ηά-ϊί — ηβ-νβΓβ
έχει εφγ χρ(£ειν έπ&εϊναι την &ίχφ>
ΙηβΓβ ηβ-βαίά (ΙϊαΙ) ηβ-1οη£βά (ο-η&νβ-ίηβίοΐβά — ρηηίβηιηβηΙ
αιτώ δ' ην φενγγ, ημείς έχει βονλενΰόμε^α ηρος
οη-ηίηι οπί ϊί ηβ-ΓβΙτβαΙ, ι»β ΙηβΓβ »Π1-<1«1ίοβΓ&ΐβ β,&οιιΙ
ταίτα. Οι αιρετοί, άκονσαντες δε ταΰτα
(αβ«β-ΐηϊιΐ£>. Τηβ άβρηϋβι ηα,νίη£-ηβατά — Ιηβ8β-1ηϊ&£·
άγγέλλονοι τοις στρατώταις· δέ τοις
κηηοιιηββ (Ιηβιη) ίο-Ιηβ βοΙάίβΓβ; Ιαί — ((ο (ήβη)
μέν ην υποψία δτι άγει προς
ίηάββοί ΙηβΓβ-ιταβ βυβρίοϊοη Ιηαί ηβ-Ϊ8-1βαάίη£ (Ιηβιη) λ^λιπΛ (Ιηβ)
βασιλέα, δε δμως εδόκει έ'πεσ$αι.
ί1η{, οηΐ ηοττβνβΓ ίΐ-βββιηβά (Ιο (ήβη οβΜ) Ιο-λοοοιηρ·η7 (λ*>Χ
ΒΟΟΚ I. — ΟΠΑΡΤΕΚ IV. 88

Προραιτοίσι <5έ μισ&ον ό δε Κϊ'ρος υτασχνεΊται


Γηε^-ωΙι-ΓοΓ-ιιιοΓβ — «β£β8; — — 0}·πιβ ρΓθαπΜ<1
δώσειν ηαβι Ίψώλιον ον έφεραν
Ιο-£ίνβ-1ιβΓβ*ΑβΓ 10-&11 ΐηβ-ηαΙΓ-ιηοΓβ (ίη&η Λαΐ) νηίοη Ιοβ;-η*<1-Γβ<-υίνο<]
ηρότερον, άντ'ι δαρειχον τρία τ,μι&αρειχα
«ΓοΓβ, (ΙηπΙ α) ϊη-ρΙ&οβ-οΓ (β) (Ι&τίο ιηΐΌβ ηα1Γ-<ΐ8χϊοι
Γοί μηνός τώ στρατιώτη- δέ ότι άγοι
Λβ ωοηία — Ίο (Μβΐΐ) 'βοΐάίβι·; 1>ιιι ιΗαΙ Ιίο-ιηί^ΙιΙ-Ιϊο-Ιοιι.Ιίη^
£7ΐι. βασιλέα, ον&άς πχονοεν οίώί ενταί&α
(ιηβπι) »£8.ίπ8ΐ (ϋβ) Ήηβ, ηο-οηβ ηβ&ηΐ, ποί-βνβη ΛθΓβ,
γε εν το> φανερφ.
(»1 ΙβωΙ) ϊιΐ(1ββ<1 ΐη — ραίιΐιο.

ΟΗΑΡΤΕΕ. IV.

Εντεύθεν έξελαννει δνο οτα%μο\*ς δέχα


Ηκνοϊ (0;ηΐ9) ρΓοοββάβ Ινο <ΐ8,7β'-πι»Γοη (ιη&ϋη£) («β
τναραβάγγας, εΛΪ τον ποταμόν Ψάρον, τό ενρος
ρ&τ&Βαηββ, (ο Ιηβ ΗνβΓ Ρβαηιβ, Ιηβ Ιιγοβ.<111ι
ου ην τρία πλευρά. Εντεύθεν έζελαννει ένα
οΓ-νηίοη ΙηΓββ ρΙβΙηΓΟ. Τηβηοβ ηβ-ρπ>οβο<ΐ8 οηβ
στα&μόν ηέντε ηαρασάγγας ετά τον ποταμον
άι^β'-ηιβ,Γοη (αιαίίίηβ) 6νβ ραπιβαο^β (ο (Ηθ Ητβγ
ΪΙνραμον, το ενρος ον στάδιον. Ένταί&εν
Ρτπωιαι, Ιηβ ΟΓββ,άΙη οΓ-νπϊοη (ίβ κ) βίαάϊιιπι. Τηβηοβ
εξελαννει δνο στα£μοϊ<ς ηεντεχαίδεχα ηαρα-
αβ-ρι-υοββ<ΐ8 Ιπο (1».νβ'-ηι»Γθ1ι (αι&ΐίίη^) ίίΓΐββη ρ»Γ»-
αάγγας εις Ίβαονς έσχάτην ηολιν της Κιλιχίας)
ι&η£· Ιο Ι88ΐιβ, 11ιβ-1»βΙ ίο«τη — ϊη-Οϋίοία,
έτίι τγ θαλάττγ, οιχονμένην, μεγάλην χα
(8ΐ(ηα(β(1) οη Ιηβ 868. (οοαβί), ρβυρίβά, 1αΓ£β »ηα
ινδοίμονα. 'Έ,νταν&α έμειναν τρεις ήμέρας' χαι
τβ&ΐΐη^. ΠβΓΟ Ιηβ^-Γβιηαίηβά Ιητοβ άα?8 ; αηά
αί τριάχοντα χαι ηέντε ντ,ες έχ ΤΙελο7ίονντ,σον
Ιηβ ΙηίΠ^ *ρ4 πνβ «ήίρβ ίϊοπι Ρβίοροηηβίαι
40 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ

παρησαν Κΐ'ρω, και ναν·


| ττβΓβ-ρΓβββηΙ (Γογ) Ογταβ, [β,Γηνθά βΐ ΰ^πιβ'β ο&ιηρ], αη<1 (Λβ) »<1·
άρχος έπ' αυτούς Πυ^α^όρας Αακεδαιμόνιος.
ηηταΐ οτβΓ Ιΐιβιη (νταβ) ΡγΛαςοτ&β (ώβ) Ι>&οβάΐΕπιοηί»η
Δε Ταμώς Αιγνητνος ήγειτο αυτών ί£ Έφέσοι»
ΒιιΙ ΤαπιοΒ (αη) Ε@7ρΙίαη οοηάιιοΐβά ϋιβπι ίτοπι ΕρΗββω
χαν πέντε και εΐκοσιν ετέρας ναυς
(ΐίΐνίη^ (ιπΛ Μπι) £τβ »η<1 ίντβηΐ; οΛβΓ 8ΐιίρ8(1)β1οΓ£ίη£ΐοΙ
Κνρου, αΐς επολιόρκει Μίλητον 'ότε ην φίλη
ΟγταΒ, τπώ-ίίΜοΙι 1ΐθ-(1ιιι<1)-οβ8ίθί;β<1 Μίΐβίαβ πίβη ίΙ-¥Μ Γπβηιΐΐχ
Ύισσαφέρνει, και συνεπολέμει Κνρω προς αυτόν.
Ιο-ΤίββαρΙιβΓηβί, αηά Ιιβ-Γου^Ηΐ-πϊώ Ο^γοβ η^αίηβΐ Μη.
Και Χειρίσοφος 6 Αακεδαιμόνος παρην επί
Αηά αίβο Οΐιβίπβορίιοθ ΙΗθ ίϋ,θ6(1&3ΐηοηϊαη ^&Β-ρΓθ86ηί οη (1>ο&Γ(1)
των νέων, μετάπεμπτος υπό Κνρου, έχαν επτακοσίος
ώβ βΐιίρβ, Ιιβ,τιιΐβ-Ιίθβη-ββιιΙ-ΓοΓ 1>7 Ο^ηιβ, Ιιβ-ΙιανίηΒ; ββνβη-1ιαη<ΐΓβ<1
σπλίτας, ων εστρατήγει παρά Κύρα,
Ιιββ,ν; -β,πηβά (βοΙάίβΓβ), οί-τΛοπι Ηβ-ττω-οοπιιηβ,ικΙβΓ Γογ Ο^ταβ,
Αί δέ νηες ωρμουν κατά την σχηνήν Κίτρου.
ΤΗβ — βΜρβ ιηοοΓβά ορροβϊίβ Λβ Ιβηί οί-Ο^ηιβ.
Ένταυ^α χαϊ οι "Έλληνες μισθοφόροι παρ'
ΗβΓβ β,ίβο Λβ βΓββκ: ιηβΐΐβηαΐΊθβ, (ιτΐιο τβΓβ) νίΐΐι
Άβροχόμα άποστάντες η,λθον παρά Κνρον,
ΑΙίΓΟΟοπιαβ, άββΟΓίίΗ^Ί™ »βηΙ Ιο 0;(τιΐ8, (ίη πιιπιοογ)
τετρακόσιοι όπλίται, χαϊ σννεστρατενοντο
ΓοαΓ-ΙιιχηιΐΓβο! 1ΐθ8,ν7-8.πιΐθά-ηιβη, Λίΐά Λοοοπορο,ηίοά-ΐΐιβ-βχρβίϋίϊοη
ίπϊ βασιλέα. Εντεύθεν έζελαννει ένα σταθ·
&£λΐη8ΐ (Λβ) β:ίη£. Πβηοβ Ιιβ-ρΐΌ0Ββά8 οιιβ άβ,^β'-
μόν, πέντε παρασά/χας επί πνλας
ομιοΚ, (ηΐ£Λύΐ£) 6τβ ρβ,Γαβαη^β (ο ( Ιΐιο) £»1ββ [ραββββ]
της Κιλικίας χαϊ της Συρίας. Ταύτα δ' ησαν
— οΓ-ΟίΙίοί» 8>η(1 — οΓ-δ^πα. Τηοββ — νβΓβ
ίΐ'ο τείχη, και τό μεν έσωθεν το προ
(πο »&1ΐ8, άβΛ (οΓ ) Λβ — ιιΙβπίΕΐΙ (οηβ) — (Λβ,Ι) Ιχίοη
ντϊς Κιλικίας Συέννεσις και φυλακή Κιλίχαν
Οίΐϊοϊα, δ^βηηββίϊ »η<1 '») εοίγ"* οΓ-Οίϋοηη»
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ IV. 41

Βίχε " δε τό ί£ω, το «ρό ττ,ς Συρίας,


ϊΐΆά (οΐιαχςβ) ; 1>ϋΙ ϋιβ βχΐβπιαΐ (οηβ), — (Λλϊ) 1>θίθΓβ — δί·"!»»
ελέγετο φυλακή βασιλέως φυλάττειν.
ίΐ-νω-βα,κΐ (ϋια( α) ςυ&τά Όί (Λβ) Ίιίης'β (βοΙάϊβΓβ) ^ιιαΜβί-ϋ.
Δια μέσον δέ τοντωυ τωταμος
ΙΤΙη-οιι^Ί (ώβ) ιη1(1(ϋβ — οί-ώβββ [ΐκίποβη Λβββ Ιίτο νναΐΐβ] (») πτβΓ
Κάρσος όνομα ρεέ, εύρος πλευρού.
Οατϋΐιβ (ογ) ηαιηβ βονβ, (ϋιβ) ΙιγοιιλΙιΙι (1>βίιΐ£ ») ρΐβώπιπϊ.
Δέ άπαν τό μέσον τών τειχών ^σαν
Βαί Ιΐΐθ-πΐιοΐο — ππάάΐβ (βραοβ 1>οϋ\νββη) Ιΐΐθ π&ΙΙ* νθΓβ
τρεις στάλοι ' και παρελ^εϊν βία ην ου '
ΙΚτββ «1α(1ία; αηά Ιο·1ιαν6-ραβ5ϋ<1 ^-ΓοΓοβ νναβ ηοΐ (ροββίΜβ);
γάρ ή πάροδος ην στενή χαϊ τά τει'^>7 χα&τχοντα
Γογ ΐΗο ρα8έ»£0 παβ η&ιτον, λικΙ Ιΐιο παΐΐβ Γβαοϊιίη£
εις τ»ίν θάλατταν, ίπερ^εν δ' ησαν κλίβανοι
ίο Ιΐΐθ βθα, β,οονθ αίβο πβΓθ ίπιρ&βΒ&Μο
πετραι ' δέ ΐίύλαι εφειστήχεσαν έπι άμφοτέροις
Γύοΐί» ; »η>1 (ΰιβ) ραββββ (Ιι&ά) Β(οοά-ογ (αϊ) βαοΐι
τοις τείχεσιν. "Ενεκα Ταϊτής τιίς
(οί) ϋιβ (II ιτμ) οη-ο,οοουηΙ-οΓ ΙΜβ —
παρόδου Κίρος μετεηέμ-^ατο τάς ναΐκ. δπως

αηοβιβάσειεν στίλίτας εΐσω χαϊ £ζω τών πυλών,


Ιΐθ-ιηΐ&;1ι1-ΐ8,ηά Ηβαν^-απηθά-ιηβιι ιτίΐίπη αηά πίϋιοιιΐ ίΐιβ ραββοβ,
και βιασάμενοι παρέλ^οιεν τους ηολε-
ιηά (πϋο) Ιϋνΐη^-ίοΓοβά (α ρο.888.£θ) ιηί^ΙΚ-ραββ-ΙΙίΓου^Ιι ίΐΐθ βηβ-
μίους, ει φυλάττοιεν επί ταίς Συρι'αις
πιγ, ίί ϋΜ7-Ί·Ϊ£Μ (7βΙ) '%ηη.τά — Λβ δ^τώο
πι'Λαις δπερ 6 Κύρος ώετο ηοιήσειν, τον Άβρο-
ραββββ ττΜοΐί — Οίπιβ Οιοα^ΙιΙ «ΓοαΙΑ-Ββ-άυηβ, — Α&γο.
κόμαν Ιγρντα τνολυ στράτευμα. Δ' Άβροχόμας
ίοταΛ3 ίανίης (α) £Γβ»1 β,πη;. ΒιιΙ Α1)Γ000ΐηΜ
ονχ ετίοίησε τοντ3, άλλ' επεϊ ηχούσε ΚΟροκ
'άΜ ηοί 'άο Οιίί, 1>ϋί αΓίβτ ϊο-1αβ&τ(1 (οί ) Ογτα»
όντα εν Κιλικία αναστρει^ας εκ Φοινίκης άπηλαυνε
|>βίιις ΐη Οίΐίβϊα Ιι&τίιιΚ-Γβάτβά ίϊοπι Ρίοβηίοϊα οβ-άβρ&τΐ·^
42 ΓΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝυΡΗΟΝ.

Λαρά βασιλέα εχων ώς ελέγετο τριάκοντα


Ιο (Λβ) Ιιίης 1ΐίινίπ£ &β ί(-ιηιβ-Βΐιί(1 | Οιίιί]
μυριάδας στρατιάς.
Ιθη-ΐΗοιιβαικΙβ [ΙΙηόο ΙιαηάΓβά ϋιουβΑηά) ηιίΙίΙιίΓγ.
Έντεϊ&εν εξελαννει οιά Συρίας ένα στα&·
Ηβηοο (Ο^ηιβ) ρΓυοββιΙβ ΙΙίΓου^Ιι δ^πα οηβ (Ιδ^ι*·
μον πέντε ηαρασάγγας, εις Μυρι'ανδρον,
□ιαπΐΐι, (ηιιικ:ίη£) £νβ ραΓ&β8.η£8, Ιο Μ^Γίαηώπιβ,
7ΐόλιν επί τγ θαλλάττγ οιχονμένην υπό
Ιο»η οη ΐΐιβ ββ» (ιν-Λβΐ) ρβορίθά 1>3Γ
Φοινίκων. Ητί δ' εμπόρων το χωρίον,
ΡΙκκηίοίιιηβ. ΙΙ-ττω λΙβο (α) πμηΙ ( Γογ Λ&Ι άίβΐηοΐ οΓ ) ώβ οοαηϋτ^ι
χαί πολλαί δλχάδες ωρμονν αυτόθι. Ένταυ$'
&ηθ Ώχα.ηγ βΙηρβ-οΓ-οαπΙβη &τήν&ά ϋιβΓβ. Ηβη
έμειναν επτά ίψέρας' χαί Ξένιας, ό Αρχάς
ίιβ-Γοαιιιίηβ(1 ββτβη άα;β; β,ηά (ΙιβΓβ) Χοηίίιβ, ϋιβ ΑΓο&άϊαη
ατρατηγός, χαί Πασι'ων ό Μεγαρενς, εμβάντες
οοιατα&ηάβτ, &ηά Ρ&βίοη Μβ£ΐΐΓίαη, 1ΐ8,νΊη£-θΐιι6α,ΐ'Β:θ<1
εις πλοΐον, χαί ενθεμένοι τά άξια
ίη (η) τββββΐ, Β,ηύ 1>ανίη£-ρΐΑοεά-οη-1)οαΓ(1 — (Λβϊτ) βΒΌοϋ
πλε/'στου, απέπλευσαν, ώς μεν τοις πλείστοις
οί-ώβ-βΓβαΙββΙ (ταΐαβ), ΙΙιβ^-ββ,ίΙθίΙ-Λ»»^, η ίηάββά Ιο-Ιΐιβ ιηο«1
ίαοχονν φιλοτιμη&έντες
ώβ7-1)ιοας1ιΙ Ιι&νίη^-Ι^βη-ιηαιΙβ^βΕίουβ-οί'-ώθίΓ-ΙιοηοιίΓ [Λ* &οβι ϋιοα;1>(,
δτι Κύρος εΓα τον
±8.1 Λβ7 »βΓβ ίηβιιβηοβά 1>7 }ο»1οιΐ87] 1>βοαιιβο ΰγηΐί &11ο«β(1 —
Κλεαρχον ε^ειν τους στρατιώτας αυτών,
01θ8.Γοηιΐ3 Ιο-Η&νβ | Ιΐιβ βοΙάίβΓβ οΓ-ώβπι, [Λβίτ ίοΜίβΓβ],
τους άπελ^όντας παρά Κλέαρχον, ώς
(ηβ,ηιβΐ^) — (Ιΐιοββ) άβ86ΐ·1ίη(* Ιο ΟΙββΓοΙίϋβ, |Μ
άηιόντας πάλιν εις Τ7;ν "Ελλάδα
4βρω1ϊιΐ5 οβ,οΐι Ιο — βΓββοβ [ιτΐιβη ΰιβγ \ηΙ*ηάβά Ι<
χαί ου προς βασιλέα. Έπεί
ιβίοηι Ιί βΓββοβ] »ηά ηοί (πιω-οΐι) &£ΐιίηβΙ (ώο) ίίη£. | ΑΛβι
Κ ίσαν αφανείς λόχοξ
— ΙΙιβ^-πθΓβ ϊπνίβίΜο [&ί(βΓ ΙΙιβίτ άίβαρρθ&Γ&ηαβ'] (αν ηιηι<»υ
βΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΗ IV. 48

δοιλ^ε ότι Κνρος διώχοι αντονς


*βηΜΐιΐΌΠ£ΐι (Ιΐιβ Ληαγ) Λ&Ι 0;ηιβ ΐϋϊ^ΙιΙ-ΓοΙΙοντ Λοιη ΊήΙϊ (ϋιβ)

τροίρεαν και όί μεν εΐ'χοντο αυτούς


'^αΐΐε^ι; β.η<1 — (βοηιβ) ίιιιίοιχΐ ρτ&γβά (Ιΐι&1) Ιΐιβγ (π>'β!>1)

λ/;<ρ^ηναι ως όντας δολίους, όί ο*


>ο-1&)ιβη α> |>βϊη£ ρβΓ6(1ίοα• (ιηβη), — (οΛβΓβ) ίηιΐοβί

φκτπρον ει άλώσοιντο. Δε Κίρος


ρΐϋβά ((Ηβπι) ίί Λοχ-βΙ]υιι1ι1-1)ϋ-οΗρΙαΓβ<1. ΒαΙ 0;ηυ

σνγχαλέοας τους στρατηγούς εΐ7ίε' Έενίας χαϊ


Ιπινίιΐβ οιι11ο(1-(,ο{;ο11ιβΓ ϋιβ ουιηω&πΐΐοΓβ βιιί(1 ; Χοηίβ,ί &η(Ι

Πασ/'ωι άπολελοπτασιν τψάς' άλλα γε


ΙΊικίυη Ηιινβ-ΙβΓΐ ιιβ ; 1>ιι1 ΊβΙ-ΙΙιβιη λΙ-ΙομΙ 'Ιβ

εί' μέντοι εηιστάσ&ωσαν, ότι ούτε άποίε-


«•ι;11 ίηιΐοοιΐ '&88υΓ0(1, Ιΐιηΐ (Ιΐβγ-'Ιιατο ηβίΙϊθΓ Ίΐβιΐ

δράχασι. γάρ οιίϊα όινη οϊχονται, ούτε


ίι\ν;ιν (οϊαηάββίΐηοΐ^), Γογ Ι-Ιιουπ ϊνΐιοτο ΙΙιβ^-ΚΓΟ-^υίη^, ϊίογ

άηοηεφενγαβι, γάρ εχω τριήρεις ώστε ίλειν


Ιιιινι;-|1](;}•-β8ίΜι|>|!<1, ίυΓ Ι-1ι;ινβ (,ΊΐΠι.•}'8 | ΪΙΙ-ΟΓίΙθΓ-Ιο ΙΐΛϊβ-Βιήτ.θά

τό ηλοιον εκείνων. Άλλα, μα


ιΐιβ «Ιιίμ οΓ-ΐΗοιη [(ο οορΙιιΐΌ ΛβΪΓ βΜρ]. ΒιιΙ, 1>;

τούς θεονς ονχ εγωγε διώζω αντονς ' οίί'


ίΐιβ βυ<1β ηοΐ βγβη-Ι \νί11-Ιο11ον Ιΐιβιη ; ηοΓ (μ(ιιιΙΙ)

ούδε/ς έρεε, ώς εγώ έως μεν τις αν ηαρχ


ιη^-υηβ 8&γ, ΛαΙ Ι, &8-1υο£-&8 ΪΏ(1βο<1 Λη^-οηβ ιηί^Μ ?1ιι> -ννίιϊί

χρώμαι, 5' έπειδάν βονληται άτίΐτ


(ιηο), ιη&ϊβ-αββ (οί ιΙιοϊγ Βθΐ-νίοβί), ΙιιιΙ β,ΓΐβΓ )ιο-ηιη}' -ινΪΓ•Η Ιο-

εναι συλλαβών αϊτούς χα'ι κακώς ηοιώ και


Ιειινβ (πιο) 1ΐΗΤίη£-86ίζ6<1 Οιιιιπ Ί ΙχιΐΗ 11 1 ΊτοηΙ (ιΐιοιη) κηιΐ

άτχοανλω τά χρτ,ματα. Άλλα Ιόντων,


Ιββροίΐ (Λβω οί Λβίτ) — β00*!8• Βαί 1βΐ-ΐ1ιβιιι-£ο,

ει'ίότες ότι εισ'ι χακίους


Κ1>υν-!ιιιτίτΐ);-1(ηονη [ΙΙιβ; ϋβίΐ)£ οοηβοίοιιβ] ι)ι»ι ΙΙιι^-ηγο »ογμ

ηερΐ τιμάς ί[ ήμεις περί εχείνονς. Καίτοι γε


Ιο^ιιγΊβ ιιβ ίϊι&η νβ 1< ι?ΗΓίΐ8 ιΗ(ίΐη. Αΐιΐιοιι^ΐι Ί ίηάβοά

ίχω χαί τέχηα και γυναίκας αυτών φρονρονμενα


44 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ίν Ύράλλεσι' άλλ' ουδέ βτεοήαηνται


»ι Τπιΐΐββ; οαΐ ϋιοχ-'βΐυϋΐ ηοί-βτβη 'οβ-άορήτβιΙ
τούτων, άλλ' απολή^οντα ένεκα της
οί-ΐΐΐθβθ, 1>υΙ 11ΐ67-β1ΐ8.11-Γ60θίτθ (Ιΐΐθΐη) οη-&οϋοαη(-οΓ — (ΐΗβΐτ)
αρετής περί εμε πρόσ&εν. Και ό μεν ειτη
$οοά-οοιΐ(1αοΙ ΙοναΓάβ ηιβ ΓοπηβιΊ^. Αηά — | 'ΐιβ ίηάοβιΐ 'βιάά
ταύτα · δε οι "Έλληνες, ει τις χαί
Λβββ ; [ϋιιιβ άίά Ιιβ βρβαΐί] ; αο(1 ώβ ϋΓ6θΚ.β, ΐί αη; (οηβ) ίη-βηβ
ό3υμότερος προς ττ;ν άνάβαβιν άχούοντες
πω άΪΒίηοΙϊηβά Ιοιτβτάι (Ιιβ ωοβηί [βχρβάϊΐίοπ] ηβ>Ηη£
Γ/ΐν άρετήν Κι'·ρου, σιη'επορενοντο η&ιον
Λβ πυ1.1υ-οοη<1ποΙ οί-07Πΐ8, αοοοιηραπίβά (Μιη) *Ηα-£Τ6&1-ρ1βίΐ8υηι
χαι ηρο^νμότερον.
ιηά »ί11ι-8Γβ»1βΓ-ο,1αθΓίΐ7-οΓ-ιηϊηά.
Μετά ταΐ*τα Κί>ρος έζελαύνει τέτταοας
Αί\ΛΤ Ιΐιβδθ (Ιΐιϊηββ) 07ηιβ ρΓοοββάβ ίοιιτ
ΰτά&μούς εΐχοΰιν τχαραΰάγγας επί τον
ύβ,^β'-πι&ΓοΙι (ιηαΐϊίης) ΙποπΙ^ ραΓαδαηςβ Ιο &6
ηοταμόν Χάλον, όντα το ενρος «λίτρου,
ΓΪνβΓ Οααΐαβ, (Η) οβϊη§ ύιβ 1>γθιι<ϊι1ι ΌΓ {'*) 'ρΐϋΐΐίηιοι,
σε ηλτ,ρη μεγάλων χαι τραέων ιχ&ίπ,ν, οί·ς οί
ιηά ίτιΐΐ οί-Ι&Γ^θ αηά Ι&πιθ Ιιβίι, πΐιίοη Ιΐιβ
Σύροι ένόμιζον θεούς, και ονχ εϊων
ΒγήΆηβ οοηιυΐβιβά (Ιο οβ) βοάβ, Β,ηά Μίά ηοί 'ρβπηίΐ (β,η^ οηβ)
ίδιχίΐν οίοε τάς περιστεράς. Αι 5ί
Ιο-ί^αΓβ (ηβίΙΙιοΓ Ιΐιοιη) ηοΓ Ιΐιβ ρί^βοηβ. Τΐΐθ —
χώμαι εν αΐς έσκήνονν ήσαν Παρυσάτισος
Η11&£β8 ίη νΜοη ΙΙιβ7-βηο8,πιρβ<1 ] ττθγθ οί-Ραι^βαΐΐβ [οβ1οιΐ£θ<1
δεδομέναι εις ζώνην.
Ιο Ρβ,Γ^βΒ,Ιίβ] η»νίη£-οοβη-5ίνβη (Ιιογ) | Γογ (Ηογ) (ξίτϋβ [Γογ ρίη-ηιοηβ/]
Έίτεϊ&εν εζελαύνει πέντε σταθμούς τριάκοντα
Τηίΐιοο Ιιβ-ρΓοοββίΙβ βνβ άα^β'-ηιβ,Γοη, (πιαΒίίης)
τναρααάγγας ετά τάς ητ,γάς τον ΊΧοταμον
ραΓωαη^β (ο | Ιΐιβ βρπο^β [βοατοββ] οΓ-Λβ ήνβτ
Δάρσ^τος τό εύρος ον πλευρού.
Ρ&γ<Ιθ8 <η« 0Γ*"^ί*» <*/-»&ιδ1} ϊΊβ Ια&Ι) ΌΓ (λ) ρΙβιΛιπιηι
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ IV. 4Λ

Ένταϊ&α τ,σαν τά βασίλεια Βελέσυος τον


ΗβΓβ τνβΓβ Ιΐΐθ ραΐ&οθβ οί-ΒβΙββ^β ] 11ι·
άρξαντος Συρίας, χαι παράδεισος, πάνυ
Ιΐ8,τίη£-ηι1βι]-ονβΓ [Λβ πϋοι·] οί-ίι^Γία, αηά (α) ρατκ:, τ*γ^
μέγας χαι καλός, εχων πάντα όσα ώρα.
Ι&γ^θ αηιΐ οβαυΙίΓυΙ, 1ιανϊη£ β.11, Ιιοιτ-Γηυο1ι-βο-βνβΓ(11υ)ββΛβοη»
φνουσι. Δε Κύρος αυτόν έζέχσ^ε χαϊ χατέχαυσε
ρΓοϋυοβ. ΒιιΙ Ο^πιβ ΌαΙ Η 'άοϊτη »η<1 συτηβο}
τά βασί?^εια.

'Κντεν&εν έξελαινει τρεις σταθμούς πεντε-


Τΐιοηοβ Ιιβ-ρΓΟΰββϋβ ΙηΓβθ άι^β'-ιηαπϊΐι (πΐ8.κ;ίη£) βί·
χαίδεχα παρασάγγας, επί τον ποταμόν Ενφράτην
Ιβεη ρ&Γθ8ηη£8, Ιο (Ιιβ πνβτ Ευρ1ιτ&(β·
όντα το ενρος τεττάρων σταδίων χαι
(Η) οβίιΐ£ (ΛβΓβ) ώβ ογκιηΙιΙι οί-ίουΓ 8(αι1ία; &ηά (ΙϊβΓβ
πόλις αιτό^ι θά-^αχος ονόματι φχειτο
»»»»,) ΟΪ17 ΛβΓβ ΤΙιιιρβαοιίΒ 07-ηβ,ιηβ (»ΜοΙι) «Β,Β-ίηΙιαοΙίβά,
μεγάλη χαι ευδαίμων. 'Έ,νταν&α
(β,ηά ναίοΐι ναβ) Ιβ,ηξβ ααιΐ πβαΐΐΐι;. ΤΙιβΓβ
έμειναν τάντε ήμερος ' χαϊ Κύρος μεταπεμ^άμενος
ΐΗβ^-Γυιη&ίηθΛ βνβ (Ια^β ; αηά Ο^ηιβ Ιι&νΐη£-8βηΙ-ίο>
τονς στρατηγούς των Ελλήνων, έλεγεν ότι ή
Ιϊβ οοιαπι&ηάβΓί οί-11ιβ (ϋτββίίβ, β&ίά Λ»* ΙΚβ
οδός έσοιτο είς Βαβυλώνα προς μέγαν
τοΛά πιί£ΐιΙ-1ΐθΓβαΓΐ6Γ-1)θ (ο Βαο^ΐοη α£αίη3ΐ (Ιΰβ; ΚΙ**!
βασιλέα" χαϊ χελενει αϊτούς λέγειν ταύτα
1ώΐ£; αηά Ββ-Γβα,υββΙβ Λέπι Ιο-Ιείΐ Ιΐιεβο (ώίηρ
τοις στρατιώταις, χαι άναπε&ειν επεσ^αι.
Ιο-(1ιβ βοΐάίεη, β,ηά Ιο-ρεΓ8ΐια(1ε (ϋιεηι) Ιο- )11υ» (Μιη;
Δ' οι ποιήσαντες έχχλησίαι
Αηά ιτηη | \ι&ν\η%-ινΛΑβ [Ιι&νίΏ£ ο&Ηβά] (αη) &88επιοΐ7 (ο! ιαθ βοΐσΐίβη)
απήγγελλον ταίτα. Δέ οι στρατιώτου
οοιηιηαηΐοαίβά ΐΗεΒθ (ΐΜη£8 Ιο Λέω). ΒαΙ Ιΐιβ βοΐάΐβη
εγαλέπαινον τοις στρατηγοϊς, χαί εφασαν αυτούς
»βΓθ-Β,ηβΐ7 νίΛ-ΙΙΐθ εοοαιη&ηΐΙεΓβ, &ηά *ο1<ί Ίιβη
40 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ618 0Ρ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

πάλαι ειδόντας ταίτα


((!»() Ίιην-ίοχ ι1τ6&(1;->>βΓθΓ6 Ίίηονη Ιΐιυϋβ-ΐΐιίηβ», (ώΜ ΙΙιβχ)
χρντειν χαϊ εφασαν
οοηουαΐ ( ίΐιοπο ίτονα ΙΙιβ βοΜίβΓβ) ; »η.1 ιΐιυ^-βιιϊιΐ (ίϊβ.1 Λβγ »οα!<1)
ονχ Ιεναι, εάν μή τις 5ίίώ χρήματα αΐτοΐς
οο( ({Ο, αηίοββ βοιηβ-ηηβ β1ιοιι1<1-£Ϊνβ πιοηβχ (ο-ώβη
ώσπερ χαί τοις ηροτέροις άνα-
|μ αίβο (Ιιικί 1>6βη ςίτβη) (ο-ώβ ΓοηηβΓ (βοΐάίβη) 1ι>τίιι&-
βάσι μετά Κ«'·ρου
(οηβ-υρ »ίι!ι Ο^πιβ, [ίη Ιϋΐβ πιαηηβΓ ιιβ Ιιαά 1>οβη βίτβη (ο ιΐιβ (οΐάίβη,
παρά τον πατέρα τον
π\ιο \ι&ά ίοΓίηθΓΐ^ αοοοοαραηίβά Ο^ταβ] Ιο Ιΐιβ ΓλιΙιογ —
Κΐ'ρον, χαι ταίτα ονχ ιόντων επϊ μάχην, άλλα
οί-Ι'νπυ, ιιηιΐ ιΐιίβ ηο( £θίη£ (ο 1>»ιϋβ, 1>α(
του πατρός χαλονντος Κνρον. 01 οτοατηγοι
ϋιβ ΓαιΙιβΓ (ηιβΓβΙ;) ββηϋίη£-ΓθΓ Ο^ηιβ. Τ&β οοιηπι&ηιΙβΓ»
άηήγγελλον ταίτα Κί'ρω* δ' 6 ντιέσχετο
Γοροπυί 11ιβ8ο (11ιίη§8) ίο-Ο^πιβ; ιπκΐ »1ιο ρι-οιιηβοιΐ
δώσειν πέντε μνάς αργυρίου εχάστω άν&ρι, ετιάν
(ο-£Ϊνβ Γινθ ιπίιΐ86 οΓ-βϋνβΓ Ιο-οαοΐι ιη&η, «Ιιυη
ήχωσι εις Βαβυλώνα, χαϊ τον εντελή μισ&ον
Οιβ;-&ΠΊΤβ<1 αϊ ΒαΙ>;1οη, »ηά — (Λβίτ) βηΐίτβ ρ»χ
μέχρι άν χαταατήβη τους "Ελληνας πάλιν
αηΐϋ 'ΐιο βΐιοαίά 'ρΐ&οβ (Ιιβ ΟΓββΙ» 1>α(&-ιΐ£ΐιίη
εις Ίωνίαν. Τό πολύ μεν οτι του Ελληνικοί
Ιη Ιογπλ. ΤΗθ ηιο3ΐ ΐηάθοά — οΓ-ΐΗβ ΟΓββΙε
οντάς ε7ΐείσ&η.
(ΓοΓΟβ) 'ιτιι» Λαβ 'ρβηα&άβύ (Ιο αοοοιηρ&ηχ Μ™).
Δί Μίνων, ποίν είναι δήλον τί οι άλλοι
ΒαΙ Μβηοη, ΒβίοΓβ | Ιο-Ικ [Η ίβ] βνίιίοηΐ ττΙιλι (Ιιβ οΙΙιθγ
στρατιώται ποιζίσοιχτι, πότερσν «Λύονται Κΰρω
«οΙάίβΓβ «ίΐΐ-άο, -ντΗβιΙΐΒΓ [1ιο>·-κΊ11-1υΠοίτ 0;πιι
ί οΰ, οννέλλεζε τό στράτευμα αίτου £ωΡ*$
>Γ ηο(, »Βκβιη1)1ο(1 | (Ιιβ ατΐαγ οΓ-ΙιίιηβοΙΓ [Μ» «11117] »ρ»ιΊ
των άλλων, χαι έλε£ε τάδε. Άνδρες
Ετίΐη-ϋ»* «ϋιβπ, καΛ βροΙω | Λοββ (Λίη^β) [Ιΐιαι]. Μβ»
ΒΟΟΚ I. — ΟΠΑΡΤΕΚ IV. 47

ϊάν πεκτ^ιττε μοι, προΤίμτ;σεσ$ε νηο Κνροι


ιί 70«-ιηί§1ιΙ-1)β-ρ<!Γ8υΜ)β(1 1ΐ7-ιιιβ, ;οα-νί11-1>β-ΙιοηοιΐΓβ(1 1>7 Ο^πιΙ
7ΐλέον τών άλλων στρατίώτων οίτί
ηοη (ίϊβ,η) ϋιβ οΐΐιβι βοΜϊβτβ (»ηά ώιβ) Ίιβνϊηυ ηβί(1ι«
χινδννΐίναντες, οΐτε ποντ&αντες. Ίί ονν
'ίηΐηττβά-ά&ηζβτ, οογ 1ιβνίιΐ£-1»Ι)υατβ(1. Λβι-βΓοΓ»
χελενω 7ΐοιϊ*παι : Κνρος νχη> δεϊταΛ
άο-Ι-Γβΐ)ϋββΙ (οί 7οπ) | (ο-ΐιηνβ-άοιιβ ? [(ο άο] 1 Ογτηβ ηο» ν&ηΐι
τονς Έλληνας επεσ^αι ε'πϊ βασιλέα"
Λθ θΓββΙ» Ιο-&οοοιιιρηιΐ7 (Μπι) η.£ίΐίηίΙ (ώβ) Ήη£;
εγώ ονν φημι νμάς χρτ,ναι
Γ ΛβΓβΓοΓβ β»7 | (ΙϊβΛ) 7οα Ιο-οβ&ονβ [Λ»ί ίί 1»1ιονββ 70η]
&να6τ,ναι τον τι&ταμόν Ει^ράτ^ν, πριν είναι
Ιο-Ιιανβ-ΟΓΟβββί ΐΗβ ΓΪνβΓ Ειιρίιπιΐββ, 1>βΓθΓβ | Ιο-1>β [Η ϊβ]
δήλον δ τι οί' άλλοι "Ελληνες άτχοχρινοννται
πιηηίΓββΙ — Ιΐβ οΙϊβΓ Οι-εβκ.6 ιτί11-»ηβ»βτ
Κΐ'ρω. Γαρ ην μεν ψηφίσωνται ίπεσ3αι,
Οτηιβ. Γογ ίί ίικίββιΐ ΙΙιβ7-βΙιοιι1(1·άβ(βπιιϊηβ-1)7-1>ιιΙ1ο( Ιο-Γοίΐο»,
νμεϊς δόξετε είναι αίτιοι, άρξαντες το»
(Λβη) 7°" τΗΙΙ-αρρβ&Γ ίο-ββ (Λβ) οααββ, | 1ι&νίης-1>β£ΐιη οί-Ιίβ
ΰναβαϊνειν, και νμϊν
ΟΓΟββίηβ-ονβΓ, [μ 1&νίη£ δΓβΙ 0Γθ88βά οτβΓ Βιβ Ητ·γ], »η<1 ίο-700
ως οναι ηοο^νμοτάτοις Κί'ρος είσεται
μ 1)βίη^ ηιοβΙ-ρΓοπιρΙ, Ο^πιβ ρβΓοβϊτβ (*ηά Μ&ηοιτ1βά£·
χάριν, χαϊ αποδώσει" δ' επισταται
(ίβ) Γατοογ, »ηά «Ϊ11-Γβριΐ7 (ίί) ; | 1>ηΙ 1ιβ-1ιηο»« (Ιιο» Ιο Λο ΛΙι)
8ί χαϊ Τις άλλος·
V βτβη-ιίβο ω; οΙΙιθγ (άοββ) ; [ΐϋΐ ϊιβ Ιηοντβ ίοιτ (ο ηιπνΑ » ί»νοπτ,
δ' ην οι άλλοι άποτ^ηφίβωνται,
υ *βΗ μ &η7 οΛβΓ πιαη] ; 1>ιιΙ ίί Ι&β οΙΙιβΓΒ 8ΐιου1ά-1>».11οΙ-*.£ΐιίη«1-ϊϊ,
άπαντες μεν άηιμεν εις τονμπαλιν'
|»β) »11-ίθ£β11ιβΓ ίηάββά | άβρβ,Γΐ Ιο Λβ-οοηΙτ»Γ7; [Γβίηπι 1>αοΜ
δέ νμϊν, ώς μόνοις 7ΐει§ομένοις πιστο-
»8&ίη] ; ΙηιΙ 7αα> *8 »1οηβ 1>βΐη£-ρβι·8θ8,<1β<1 (ωά ω 1>βϊιΐ£) ιηοβΐ-
τάτοις χρήσεται χαϊ εις ψρονρια χαϊ
'ύΆΪΏΐ ίβ-νϋΐ-ιΐίβ (ωά βηιρ1θ7) ΙοΙΙ ϊη £«ηιοη· ω4
*8 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

εις λοχαγίας, χαί οιδα ότι ως φίλοι Κί'ροι


Γογ οαρί&ΐιιοίβδ, β,ηά-αίβο Ι-ίοον ΙΙι&Ι αβ Γηβηάβ οί-ΟγτιΧΜ

τεϊ'£εσ$ε ούτινος άλλον &ν δέησ&ε.


χη-.ι-ητί11-0Γ>Ιαίη »1ι»ΙβνβΓ βίββ "7011 ηιαχ 'ΓβςιιίΓβ. (Τ&β βοΐάίβη)

Άχονααττες ταύτα, επεί'^οντο, χαί διέδησαν


ΐιατίη£-1ΐ68.Γα ίΐιο^ο (Ιΐιίη^β), \ν8Γθ-ρβΓ8ΐΐ8,α!β(1, &ηά 0Γθ88βό%ονβΓ

ηρίν τους άλλους άποχρίνασ^αι. Δε εηεϊ


βοΓογθ (ίΐιβ,ΐ) Λβ ο11ιογ8 αΐ)5«βΓ0(1. ΙϊιιΙ ντΗβη

Κύρος γσ&ετο διχχβεβηχότας, π


Ογταβ ρβΓοβίτβά (Ιίβιη) Ιιβ,τϊηβ-ΟΓΟβββά-οτβΓ (Λβ ήτβΓ), Ίο ηοΐ-οηΐ;

ίίσ&η, χαί πέμψας Γλούν τω οτρατενματι


Ύθ,β-ρίβαβθά, 1>ιιΙ-λ1βο Ιι&νΐη^-ββηΙ Οΐυβ ίο ϋιβ εγπι7

είτχζν, 'Ενώ μέν ω άνδρες, ηδη επαινώ


οΓ Μβηοη) βηΜ. Ι ίικίοοά Ο ιηοη, ηοπ ρΓβ,ϊββ

υμάς' δε μελήβει έμοί όπως χαί νμεϊς


χοα ; | 1>ο* ϊί-βϊι&11-1)β-β.-οβ.Γβ ίο-ιηο Ιιοιτ &1βο ;οπ

επαινέσ>ττε εμε,
αιϊ£ΐι1-ρπιί80 ηκ), [1>υΙ Ι ννϊΐΐ (ο,Ιιο ο&γθ, ΛαΙ ;οα «,Ιβο βΗβ,ΙΙ ρπιϊββ ιηβ],

η μηχέη νομίζετε με Κίρον. Οί στρατιώται


ογ ηο-Ιοη^βΓ 4ΜηΒ: ηιβ Οτηιβ. Τΐιβ βοΐάίβη

δντες δη μεν εν μεγάλαις έλπίΰι ενχρντο αυτόν


Ιημιι•; ηο\ϊ ϊηιΐββιΐ ϊη £Γ68,1 Ιιοροβ | \νίίΙιι:ι1 Μπι

εύτνχηοαι- δε χαί ελέγετο


Ιο-Ηηνο-1)ββη-ΓοΓ(ιιηίΐ(4! ; [ρπ^βά Γογ ΗΪ9 βιιοοβββ] ; αικί »1βο Ιιβ-ητ&β-βαϊά

ηέμψαι μεγαλοπρεπώς δώρα Μένωνι. Δε,


ίο-Ηιινθ-δοηΙ ίη-β,-ιηαςηίδοβηΙ-ιιιαηηβΓ ρΓβ8βη18 Ιο-Μβηοη. Αηά,

ΐοιτίσας ταύτα, διάβαινε ' δε χαί


ιανίη»-<1υηθ ίΐιβββ (ΙΜιΐββ), Ιιβ-ΟΓΟββθά-οτβΓ (ώο ΗτβΓ); &ηά αίβο

ίηαν τό άλλο ατοάτευμα αννείπετο αύτώ. Και


•.II ι.Ιιο οΛθγ απιιν Γοΐίοπεά Ιιίιη. Αηά

ουδείς των δια,βαινόντων τον ποταμόν


»0-θηβ (θΓ ίΪ08β) ΟΓΟβδίη^ ΙΙΐΟ ΓΪΤβΓ

ίβρέ%&η ανωτέρω των μαστών ίπο το£


»αβ-»οΙΙο(1 ϊί<;1ιοΓ (ώαη) Ιΐιο ΟΓθίιβΙί \>γ ϋϊβ

τοταμού. Δε οί ®α^αχψ>οί ελεγον, δτι ούτος


■ΐτβΓ. ΒαΙ Βιβ ΊΊι;ιρ8ΐι>:οη1 «λϊ<1 •*»* 41^
ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ V. 4δ

ο ποταμός ου τνώηοτε γένοιτο αναβατός 7ΐεζγ


(ίΑ«) πνβΓ ηβνοΓ ιιΙ-ιιην-Ιϊωο ιιιί^1ι(-1>β ραββαόΐβ οη-ίοο»

εί μη τότε, άλλα ηλοίοις' ά Ά6ρο-


[ΪΙ ηοΐ [βχοβρί] Ιΐιβη, οηΙ (8ΐιτ*7>) ϊη-οο&ίβ; ίτΜοΙι Α&ΓΟ-

χόμας ηροϊών τοπ κατεκαιχτεν, ίνα Κύρος


ηοιηαβ |;οϊη(;-οθΐΌΓβ '1ι»ά ίΗβη Ί)ατηί, ΛαΙ Ονπιι

μη 8ιχχ£γ. Αη έδόχει εη•αι


πιί^ΐιΐ ηοΐ 'οΓΟββ-ονβΓ (Λβ πϊογ). (ΤΜβ) Ιΐιβη βουιηικί Ιο-Ιιο (»)

^ειον. χαϊ τον ποταμον σαφώς ντϊο-


Ιίν ίιιθ (ίηΙβΓροβΐϋοη), ιιικί (ΐΗαί) ΐΐιο ΗνβΓ ιηαηϊίθβίΓν Γβ-

χωρηοαι Κι-ρύ) ώς βααιλεναοντι. Έιτεί&εν


Ιΐβςίθά Γογ 0)πΐ3 β,β ιιΐκιυί π-ί^ιπη^. Ηθηοβ

(ξελαύνει διά της Συρίας εννέα στά&μοΰς,


Βθ-&<1ναηηο8 ΟίΓουβΙί — δνΓίίι ηίηβ (1ιινί'"ΐηιΐΓ<;1ι, (ιιιίι1άιΐ{;)

ηεντήχοντα παρααάγγας, χαϊ άφιχνοϋνται προς


ΒΓΙχ ρατ3.8αη^9, &ηά ίΐιον-οιιιηβ Ιο

τον ηοταμόν Άράζ-ην. Έϊταυ^α ^σαν πολλαϊ


'ΙΐΟ ΓίνβΓ ΑΓΕΙΧΘ8. ΗβΓΘ 11ΐ6Γ©-^βΓΟ 1118,117

κώμαι ^σταϊ σίτου χαϊ οίνου. Ένΐαϊ&α έμειναν


τϊΙΐΗ^ββ Γαΐΐ οΓ-οογιι ιιυιΐ ννίηο. ΗβΓβ ίΙιον-ΓΟίηιιίιιοά

τρεις ημέρας, χαϊ επεσιτίσαντο.


ώΓββ ά&γί, »ηά ρΓΟνίβίοηβά (Λβ απην).

ΟΗΑΡΤΕΒ V.

Εντεύθεν εζελαΰνει διά της Άρα£ι'ας, έχων


Τηβνοβ Ιιο-ιιιαΓθ1ΐ68 ϋίΓοα^Ιι — Ατ&Μα, Η&νϊπ£

τον ηοταμον Έ,νφράτην εν ^ζια, ηέντε


Ιΐιβ ΓίνβΓ Επρίιπιίβο οη (ΙΗβ) Ηβΐιΐ, (πΐ8.1ίϊηκ) 6τβ

έρημους στά&μονς,
άθβοιΊ βίαίίοιίδ, [βνβ ά&γΒ' πιλγοΙι ΙΗγοτι^Ιι Ιΐιβ άοδθΓΐ], (η,ηά;

τριάκοντα και πείτε παρασά^^ας. Δε εν τούτοι


Ιΐιίτΐν «ηά βνβ ριιπίϊίΐη^δ. Ι3ιιΙ ίη ίΐιΐι.

τ<ρ Τ07ϊ6) ίί γη ην μεν πεδίον, άπαν


— <1ί£.ΐΓΪβΙ-ϋ('-οοϋΐιΙιτ' (1ΐϋ £Γ0ηη(1 ϊτω ϊοι1οο<1 (β,) οίαϊη, βηΐίτυΐ^
48 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΠΟΝ.

εις λοχαγίας, χοά οιδα ότι ώς φίλοι Κνρον


Γογ βαρί&ϊηοίββ, αηά-αίβο Ι-Ιεηον Ιη&Ι ω Γπβπάβ οί-Ογτοι
τενζεο&ε ούτινος άλλου άν δέησ&ε.
7θυ-νϊ11-οοΙβ,ίη ντη&ΙβνβΓ βίββ ^οιι ιηα^ 'Γβηιιίτβ. (Τηβ βοΐάϊθ»)
Άχονοαττες ταύτα, έπεί&οντο, χαά δάβιηοαν
ίατίη^-πβατα Ιηβ8β (ΐΜη^β), νβΓβ-ρβΓ8υιι<1β<1, »η(1 οι-οβββά-ονβι
πριν τονς άλλους άποχρινασ$αι. Δέ «πει
ββίοΓβ (ΙηαΙ) ϋιβ οίηβΓβ κηιιτβηά. ΒυΙ ττηβη
Κύρος Ύΐβ&ετο δναβεβηχάτας, τ«
Ο^ταβ ρβΓΟβίτβά (Ιηβηι) Ιιβ,τίη^-ΟΓΟβββά-ονβΓ (Ιοβ ητβΓ), 'ηβ ηοΐ-οηΐ;
Ιΐβ&η, χαϊ πέμ-ψας Γλούν <ρώ ατρατενματι
τραβ-ρίβαββά, 1>υ1-&ΐ80 η&νίη£-8βηΙ Οΐυβ Ιο-1οβ αηιΐ7
είτίεν, Έγώ μέν ω άνδρες, ηδη «παινώ
οί Μεηοη) βαίά, I ίηάββά Ο πιβη, ηοττ ρπιίίβ
υμάς" δέ μελήοει έμοι όπως χαϊ νμεις
γοιχ ; | 1>ιιΐ ίί-Βη&11-οβ-ίΐ-08.Γβ Ιο-πιβ ηοντ αίβο 70α
επαινέσατε εμε,
πήβηΙ-ρι-ώΒβ πμ, [οιιΐ I ιήΐΐ 1»ϊβ οβτβ, Ιη»1 7011 »1βο βη»11 ρηιίββ πιβ],
η μτηχέτι νομίζετε με Κύρον. 01 στρατιώτα*
ογ ηο-1οη£βΓ ΙΜη^ πιβ Ογταί. Τηβ βοΐάϊβη
δντες δη μεν εν μεγάλαις ελπι'σι εύχοντο αυτόν
(>βίη£ ηον ίηάβθά ίη £Γ6αΙ ηορββ | ντίβηοά ηϊπι
ευτυχησαι' δέ χαϊ ελέγετο
Ιο-η&τβ-οββη-ίοΓίαη&Ιβ ; [ρπι^θά Γογ Μβ βαοοβ»] ; αηά αίβο οβ-παβ-βαΐά
τΐέμ-ψαι μεγαλοπρεπώς δώρα Μένωνι. Δέ,
ίο-ηατβ-ββηΐ ϊη-ιι-πιαςηϊποοιιΙ-πι&ηηβΓ ρΓβββηΙβ Ιο-Μβηοη. Αη<1,
Ίοιτίσας ταύτα, διάβαινε" δε χαϊ
ιανΐη^-άοηβ Ιηβββ (ΐΜη£8), ηβ-ΟΓΟβββά-ονβΓ (Ιηβ γϊτογ); &ηά ιΐοο
ίπαν το άλλο στράτευμα συνει'πετο αυτώ. Καϊ
»11 Ιηβ οΙπβΓ απηγ ίοΐΐονβιΐ ηίιη. Αηά
ουδείς τών διαβαινόντων τον ποταμό»
ιο-οηβ — (οΓ Ιηοββ) ΟΓΟβδίη^ Ιηβ τνητ
(6ρέχ§η ανωτέρω τών μαστών υπό τοί

τοταμού. Δέ οί Θαψαχηνοι έλε^ον, ότι ούτος


4τβτ. ΒαΙ Λβ Τηαρβαοβηΐ «»ίά α&·
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΕ V. 45

ό ποταμός ον τιώποτε γένοιτο αναβατός 7ΐεζγ


(ίλ<) ητβΓ Π6Τ6Γ &1-ϋΐΐ7-1ίιιΐθ ιηίβΐιΐ-οβ ρ&Μ&61θ οη-£οοΙ
εϊ μη τότε, αλλά πλοίοις' ά Άβρο·
[ΪΙ ηοΐ [βχοβρί] Οιβη, οαΐ (ο,ΐϊίβχβ) ϊη-1)οιιίβ ; ιτΜοΙι Αογο-
χόμας προϊων τότ* χατέχανσεν, ίνα Κύρος
«οπιαβ ςοίη£-1>βΓυΓβ 'ΙμμΙ Λβη 'οιιτηΐ, Λ»1 Ογται
μη διαβγ. Αη έδόχει εϊναι
ηΐ£Μ ηοΐ 'ϋΓΟββ-ονβΓ (Λβ ΓίνβΓ). (Τηίβ) Ιΐιβη βββιηβά Ιο-οβ (»)
ϊεϊον. χαι τον ποταμόν σαφώς ντϊο-
Ιϊνϊηβ (ίηΙ«ΓροβίΙίοη), »ηά (ΐΐι&ί) Ιηβ πνβΓ πΐΒ,ηίΓββϋ; τβ-
χωρηοαι Κνρφ ώς βασιλενσοντι. "Εντεύθεν
ύβάβά Ιμγ ι;νπι? λβ αοουΙ-Γ6Ϊ£ηΐη£. Ηβηοβ
ίξελαννει δια της Συρίας εννέα στά&μονς,
Ββ-αάν&ηο68 Ιητοιΐ£ΐι — δ^ή& ηίηβ άα^β'-πι&ΓοΙι, (ηι&Ηιις)
ηεντήχοντα ηαρασάγγας, χαϊ άφιχνοννται προς
&ΐίγ ραΓ&βαη£3, &αά Ιη,θ^-ΟΒ,ιηθ Ιο
Τον ποταμόν Άράζην. Ένταΐ&α ηβαν ηολλαϊ
'&β ΗνβΓ ΑΓ&Χ08. Ηθγθ ίΙιβΓθ-πβΓθ πιαιι^
χώμαι μεστοί αίτον χαϊ οΐνον. Ενταύθα έμειναν
νϋ1&§68 Γαΐΐ οί-οοπι αηά πιηβ. Ηθγθ ϋΐθ^-ΓθΐηαΙηθό
τρεις ημέρας, χαϊ επεσιτι'σαντο.
ύιΐΜ ά&}Β, &ηά ρΓΟΥΪβίοηβά (Ιοβ Β,παγ).

ΟΗΑΡΤΕΕ V.

Έντεΐ&εν έξελαννει διά της Αραβίας, έχον


Τβενοε Ιιβ-πιαΓοΙιββ ΰίτυχιφ — Αγ&1>Ιβ>, 1ι»νίη|
Τον ηοταμον Ενφράτην εν δεξιά, ηέντε
ώθ ΗνβΓ ΕιζρΗΓΒ,Ιββ οη (Λβ) ΗβηΙ, (ιη&κϊηβ) 6τβ
έρημους σταθμούς,
άββοΓΐ βίΛΐίοηβ, [6τβ ά&γβ' πιλγοΗ Λγοπ^Ιι Λβ άβββι-Ι], (»ηά;
τριάχοντα χαϊ ηέντε ηαρααάγγας. Δε εν τοΰτοί
ΟήΛγ απά Λτβ ρ&ΓΜ&η^β. ΒιιΙ ίη (Μι
τω τότιφ ή γη ην μεν «εοϊον, άπα*
(1Ϊ£ΙΓίο(-οΓ-οοτιηΐτν (γγοοιηΙ π&8 ΰιάβθά (β>) Βίαιη, βηϋτβΐ^
Μ ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΚΝΟΡΗΟΝ.

Ίμαλον ώσπερ θάλαττα, δέ πλήρες άφιν&ίον,

ει δί χαι Τι άλλο ύλης η χαλάμον


ίί ίπάββά »1βο 11117 οώβΓ (Ιιίηά) οΓ-ιιικΙβηνοοά οτ οΓ-Γββά
ίνην, άπαντα ησαν ενώδη ώσπερ αρώματα*
«αβ-οη-ίΙ, 8,11 »βΓβ (β,β) οάοπΓεΓουβ μ ρβΓίαηιβι;
ί' ονδει δένδρον ενην. Δέ παντοία
6υΙ ηο Ιτββ νακ-ΙΙιβΓβοη. ΒυΙ (Ιβιβ Ιϊθγβ ιτβΓβ) τ&τίοοι
θηρία, πλείστοι μεν άγριοι δνοι, δε
ιτίΐά-απίιηιιΐβ, Λβ-ωοβΙ (ηυπιβΓοαβ) ίη<1εβ<1 (νβΓβ) ιτίΐά αββββ, &1ιο
πολλοί στρον^οί οι μεγάλοι" δε χαϊ ώτίδες
Εα&ηγ | βραιτοπβ ϋιβ 1&Γ£β [οβίτΐοΐιββ] ; &ηά λίβο οαΒίατά
χαι δορχάδες ένησαν δε οι ιππείς ενίοτε
&ηο* &οΙβ1ορβ8 ττθΓβ-ΙΙιβΓβοη ; αηά ϋιβ ΗοΓΒβαίθΐι βοηιβίϊιηθβ
ΐδίωχον ταίτα τά θηρία. Και μεν οι όι·οι
ραΓβυβά ϋιεβε — πΐ1(1-&ηίιηαΐ8. Αηά ΐηάοβά ϋιβ ιτίΐά-κββθβ
ϊπεϊ τις διώχοι, προ&ραμόντες
(τΐιβη β,ηγ-οηβ οαΪ£ΐιΙ~ριΐΓβιΐθ (ϋιβπι), 1ιιινϊη£-ηιη-1>βΓθΓθ (βοηιβ άίβΐ&ηεβ)
ϊστασαν' γάρ ετρεχον πολν θάττον τών
β(οθ(1-βΙί11; Γογ ϋιβ;-πιη ιηιιβίι (ηιοΓβ) ηιιϊεϋ; (ϋ»η) ϋ>»
ίππων χαϊ πάλιν επεί οι ίπποι πλησιάζοιεν
Ιιοπμ; ααά α§αίη νΐιβη ϋιβ Ιιαηββ ιηί£ΐιΙ-»,ρρΓο*ο1ι
εποίονν ταιτον. χαι ην ον λαβείν
ύινγ-Αϋ ϋιβ-β&πιβ (ϋιϊη£) ; »ηΊ Ιί-»»« ηοΐ (ροββίΜβ) Ιο-Ιαίη
ει μη οι ιππείς δναστάντες
(ϋιβπι) | Ιί ηοί [υηίοββ] ϋιβ ΙιοΓββιηβη βΐΛΐίοηβ<1-»1-ίηι«Γτιι1ι
θηρώεν διαδεχόμενοι τοις
«βοαΜ-ΗυηΙ (ϋιβπι), (β,ΐίο) 8<ιεεεβ(1ϊη£ (οηβ αηοΛθΓ) 'ιήϋι (ΓΓββη) —
ϊπποις. Δέ τά χρέα τύν αλισχομέι>ων ην
'ηοΓβεβ. Αηά ϋιβ βββίι ΌΓ — (ίΐιοββ) 'ειιυ£ηΙ ηι
παραπλήσια τοις έλαφείοις, δέ άπαλώτΓρα.
ϋϊβ ϋιβ βιλ^β' (βββίι), |>α( ιηοΓβ-ΙβηιΙβι
Δέ οικείς έλαβε Στρον^ον: δε οι τών
ΒηΙ ηο-οηβ ίοοϊ (»η) οβιπεπ ; | β,ηά — (ϋιοββ) οΓ-ϋ>·
Ιππέων διώξαντες ταχν
αοηβιηβη οιινίιΐ£-ραΓ8ΐΐ6<1 [»ηά ϋιοββ ηοηβπίθη ϋι&ι ριΐΓβιιβά ϋιβπι] ηαίοϋΐ;
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΒΚ Τ. 61

ϊτιανιητο' γαρ άπεσπάτο πολύ


ίβίΐβιβά ; ] ίοΓ ϊΙ-»ίΐη<ΐΓθ»-ίΐ8β1ί αιαοη [Γογ Η οοΐίίήρρβό Ιηβ ηοη»
ώενγοναα, ζρόμφ μέν τοις
ηβηΐ βββίιΐ| (»»&7 ίίοπι ΙΐΜΐη), ίη-ηιηηίη£ (ηι1η£) — — (ϊ(()
ποσί, & ταίς ητέρνζιν αϊρονσα, ώσπερ
ΓββΙ, β.ηά — (ΐ(β) νϊη£ΐ Γ8,ίβίη£ (Ιηβββ), ■!
χρωμει^ ϊστϊφ. Δϊ εστι λαμβάνειν τάς
οηος (») βαίΐ. Βα* ίΙ-ί« (ροββίΜβ) Ιο-ί&ίβ Ιη·
ώτ/δας, αν τις άνκττ^ ταχύ* ^αρ
ί)αίΐ:ιπΐ8, Μ ανγ-οαβ βηοιιΙά-'βΙ&Γΐ (Ιίβηι) Όρ ςαίοΐΐΐ^; ίοΓ
πετονται βραχύ ώσπερ πέρδικες, χαί
ύιαγ-Άγ (ε) βηυΛ (άίιίαηοβ) 1ϋβ-&β ρ&ητίιΐ£ββ, αηί
ταχύ άπα^ορεύουσι. Δε τά χρεα αυτών ην
■ροβιϋΐ; οη. ΒοΙ Ιηβ βοβα οί-Ιηβηι ιηι
ίέιστα.

Ώορενόμενοι δε δια ταύτας ηίς χώρας άφι


λίβ.Γοηίιΐ£ — ΙοΓοα^η ιηίβ — οοοηιτχ *η·7
χούνται έτχΐ τον 7ίοταμόν Μάσχαν, το βί'ρο$
ΟΟΟΙβ ΙΟ Ιΐΐβ ΓΪνβΓ Μ0008,8, Ιηβ 1}Γ6&άΐ]ΐ
πλεθριαίο»·. Ένταυ$α ην μεγάλη
(οΓ νηίοη 18 ») ρΐβΐηπιιη. Ηβη ΛβΓθ-ττβΛ (») 1*τ£·
ίρήμη τχόλις, δ' όνομα αύτη Κορσατνή'
άβββπβά οϋ;, 1οπ4 (Ιηβ) ηαιηβ (Ιο-ίι) (οί Η ντ&β) Οοηοίβ ;
δ' α»"τ)7 ηεριερΡεϊτο ντώ του Μάσχα
Ι,ιυκί Ιΐιΐβ (οϊΐ7) ϊτω-βοττβά-Γοαηά 1>7 Ιηβ Μ&μμ 'ιη ^»)
κύκλω. Ένταϊ&'
Όίτοΐβ [Ιηβ πτβΓ Μ&βοω βοιτβά Γοαηά «ΛιοαΙ Ιηίβ οΐφ]. Ηβη
ϊμειναν τρεις ημέρας χαί εΐίεαιτίΰαντο.
ίβ^-Γβηιαίηβά ΙηΓββ ά»^ι β,ηά ρΓονίβίοηβά (Λ· κτηιγ).
Εντεύθεν έξελαννει τρεις χαί δέχα
Τΐιβηοβ 'ίιβ (Οτταβ) 'ρΓοοββάβ | ΙηΓββ «,ηά («η [ΙηίιίΜΙ
ιρτ,μονς σταθμούς ένενήχοντα
άοΐΐτΐ βΙ&Ιίοηβ (ογ (Ι»;»* ιη&τοΐι) (πιιι)ώΐ£) ηίπβί;
παροσα^ος, έχων τον ηοταμόν Εΰφράτιγν εν
ρ»ΓΜ&η£ί, ηατϊη£ Οίο ΗτβΓ ΕαρηιΧβ* οη !(^«
52 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ.

δεζιή., χαϊ άφιχνεϊται επί Πΐ'λας. Έν τούτοις


ήζϊΐΐ, ΆΏά Ιΐβ-&ΓΓίνβ8 Λΐ (Λβ) ΟλΙ«Β. Ιη ΙΙιβΜ
τοις στα&μοίς 7ίολλά των υποζυγίων άτιώλετο
— ΒΙαϋοηβ πιαη; οί-Ιβθ ϋβαβίβ-οΓ-Ιηιΐ'άεη ρβήϊΐιβά
ίσιο λιμού" γάρ ην ου χόρτος ονδε ουδέν
οί ΙιαηββΓ; ίοΓ ΰιβΓβ-ναβ ηο £Γ8.ββ πογ &η;
ιλλο δένδρον, αλλά ή αποκτά χώρα ην
(οίλβΓ) (Μηά οί) Ιτββ, 1>πΙ 4Ηβ βηίίτβ οουηΐΓ7 «Μ
ψιλή* οι 0£ εϊΌΐκουτες
οεγθ (1>βίη£ άοΒίίΙηΙβ οί νβ^βίί,Ιϊοη) ; | (Ιιβ — Ϊη1ι»1)ί1ίη§
ορνττοντες χαϊ τοιονντες
ίηΙι&ΜίβηΙβ οί Λίβ άοβοΓί ϋβίτίοΐ] ςηωτ^ίηκ β.η<1 Γ»ΜοηΙιΐ(
άλέτας όνους ηαρά τον ποταμον, ηγον
|,£ηη<ϋιΐ£ υρρβΓ-βΙοηββ [ηιϋΐιΐοηβι] ηβ&τ ίηβ ηνβι·, οαιτίβά
εις Βαβυλώνα χαϊ επωλουν, χαϊ άντα-
(Λβπι) (ο ΒαΙ>;1οη &ηά βοΜ (ιΐιβπι), &η<1 |>α}1η£-
ΤΌράζΌντες σϊτον έζων. Ό δέ σίτος ε'πέλιπε
ιη-Γοίυτη οοπι Ητβά (ΛθΓβοη). — Αίβο οογπ ΓλΠθι)
τό στράτευμα, χοιϊ ου πρι'ασ^αι
ώβ βπη7, αηιΐ ϋ-παβ ηο( (ροββίΜβ) ίο-βυ^ (&Π7)
εί μη εν τγ Αυδία αγορά εν τω βαρ>
|ϊί ηοΐ [αηΐβββ] ίη Λβ Ι^άίο,η πι&χκθΙ &πιοη£ Ιβθ ο&τ
δαριχφ Κύρου, την χατά&ην αλεύρων ή
οατίβ,η (ΓοΓΟββ) οΐ-ΰγτΜΒ, ϋχβ οαρΐΐοο οΓ-ιτ1ιβ&1·ΰοαΓ οι
άλφίτων τεττάρων αίγλων. Ό δε σίγλος
οατίβ^-ιηβ*! (οβϊηκ βοΐά Γογ) ίοητ βί^Η. Τΐιβ — βί^ΐαι
δύναται ε«τά *Αττικούς 66Όλους χαϊ ήμιοβόλιον'
ΐβ-νοίΐΐι ββτβη Αΐΰο οοοϋ β,ικί (α) Ιιβ,ΙΓ-οϋοΙαβ ;
δε ή χαπί&η έχωρει δύο Άττιχάς χρίννχας.
»η<1 (Ιιβ οβ,ρίΛο οοηίαϊηβά ίνο Αΐιϊο οϊοεηίοββ.
Ονν οί στρατιώται διεγίγνοντο εσ&ίοντες χρέα
|Τ1»ΓβΓοΓβ ϋχο βοΙάίβΓΒ οοηΐίηαβά βαιίηρ; βββι
Ήν δε
[ΙηβΓβίοΓβ Λβ βο1<1Ϊ6Γ8 Ηνβ(1 βηϋτθΐ7 οη 068η], Τηοη-ΐτβΓβ αίβο (80πμ)
τούτων τώϊ' ατα&μών, ους τιλαννε
•Γ-11ι·<β — ά&78'-ιη&το1ιβΒ, ιτίϊοΐι Ηβ-ατ^βά-οη («" »* *ο ηυ&β Ι1ιβπι|
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ V. 68

ηάνχ μαχρονς, όποτε βονλο,το διατελέοαι


Γβι/ 1οη£, πηοηβνβΓ ηβ-ηιΐ£ηΙ-Ίτί8η | (ο-&ηΪ8η-Ιηβ-η)αά [(ο Μ
η «ρός ΰδωρ, η προς χιλόν. Καϊ ο>ί
πτ«1 βϊΙηβΓ 8.1 να(6Γ, ογ ΕΙ ίοΓαχβ. Αηά ϊηάβθά
ποτε στενοχώριας και πηλού φανέντος 8ναπ>
ηιοβ-ιτηβη | ηαττοντ-ρίοοβ αηά ιηπά ηανϊη£-αρρεαΓθά άΐθΐοιιΐ·»
ρεντου ταϊς άμάξαις,
οΓ-ραβ»&£β ΓοΓ-Ιηβ πα^οηβ, [» ηαποιτ αηά ιηηάά; το&ά αρρβατβά,
6 Κύρος επέστη
«τηΐοη ιτλ» οί (ΙίΒοαΙΙ ραββα^β Γογ ττα^οηβ], — 07ηιβ βίοοά
συν τοΐς άρίστοις χαϊ ευδαιμονεστάτοις περί
«ηώ Ιηβ ηΐ06ΐ-άί8ΐϊη£υΪ8η«ά αηά ηΐ08ΐ-»68,1ΐ)ΐ7 αοουι
αντον, χαά έταζε Γλούν χαχ Πι'νρίττα,
αϊηι, αηά ΟΓάβΓθά Θΐηβ αηά Ρί8™8> (ίηαΐ)
λα6'όντας του βαρβαριχού στρατοί, συνεχ-
η&νίη^-ϊαΐίβη (α ρατί) οί-ίηβ οαΓΟαηαη απη^, Ιο-βχϋί-
6ιβάζειν τάς άμαξας. Δ' επεϊ έδόχουν αντώ
βαϊβ ύηβ να^οηβ. Βαί ιτηοη Ιηβ7-8θ6Πΐβά Ιο-ηϊιη
παεΐν σχολαΐως, ώσπερ οργγ εχέλευσε τους
6ο-άο (ΙΗ8) ΙαΓάίΙ^, αβ-ίί ϊη-αη£βΓ ηβ-ΟΓάβΓβά ώ«
χρατι'στους Τίέρσας περί αντον σννεπνσ-
0ΐ08(-άί8ϋη8;υΪ8ηβά ΡβΓβίαηβ αοοαΐ ηίηι | (οςβΙηβΓ-Ιο-ηανβ-αοοβ-
τίενσαι τάς άμάζας. Έι&α δη ην θεάσασ-
ΙβταΙοά [(ο ηαβίβη] Ιηβ ττα^οηβ. Τηβτβ Ιηβη νταβ ίο-οβ-
$αι Τι μέρος της ευταξίας. Γαρ
βεβη βοηιβ ροηίοη (οί) — £οοά-οΓάβΓ (αηά άίβοϊρΐίηβ). Ροι
'ρί^αντες τους πορφυρούς χάνους, οπού έχαστος
□ατίη^-ΙηΓοττη-οϊ — (Ιηοίτ) ρατρίβ οΙοβ,Βΐβ, ντηβΓβ βαοϊ
ϊτυχεν έοτηχώς ίει*
[|ηαρρβηθά ηανΐη£-1)θβη-8ΐαηάΐη£ [ηαρρβηοά Ιο ηατβ βίοοά] | (η67-8βητ>
Το, άσπερ τις άν άράμοι
Ιηεηιββίνββ, [Ιηβ7 πιβηβά], αβ-ίί | αη^-οηβ ιηΪ£ηΙ ηιη [οη α ταοβ]
ηερϊ νίχη;, χαϊ χατά μάλα πρανούς γηλόφον,
ιοί τϊοΐοΓ7, αηά άοντη (α) τβΓ^ βίββρ ηίΰ,
έχοντες τε τούτους τους πολυτελείς χιτώνας,
Ιιαγ1η£ αΐίο (οη) Ιηοβο — γϊοε (αηίοι,
54 1ΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ.

και τάς ποιχϊλας άναζιψίδας, οε χαϊ ενιοι


ιπά — ν»ηβ£ΐι(β<1 ίτοκββΓβ, »ηά &1βο >οπ>β (1ι*τ1ε£)
στρεητονς ηερι τοις τραχηλοις, χαϊ ψελλια
Λβλι.» β,ΐκιιιΐ — (Ιϊβίτ) οοοΙ», ί.η<1 οηοο1β(·
7ΐερΊ ταις χερσίν εί&ί<ς δε εισπηδήσαντες
§Λ>υυΙ — (ΙΗβίτ) | Ιι&ηάβ ; [»πβ1«] ; άΪΓβού^ &1βο 1ΐ8.νίη£-1βαροά'
συν τοιτοίς εις τον πηλον εζεχόμνσαι
νί(1ι ίΐιοββ (οπιαπιοη(?) ίηΐο Ιΐιβ νααά Λθ7-6η>ακ1ιΙ-οα1
τάς άμάζας μετεώρους θάττον η ως τις
(Ιιβ ν&^οηβ ΙίίΊβίΙ-ιιρ ςυίοΙίβΓ Οιω (»«η-<λι«) &Π7-οηο
αν ίϋετο. Δί το αχψτνχν Κύρος &}λος
ιιίβΜ πιινβ-ίηοοί»1)1. ΑηΛ (οη) ίηβ νΐιοΐβ | Ο^ηιβ «ω βνϊάβηΙ
σπη'&ον «ασαν την όδον
ίΐ£ΐ8ΐβηαΐ8 &11 ϋιβ Γο&ίΐ, [Οτηιβ ιτω βτίιίβηύ; 1ια8(βηϊιΐ£
χαϊ οΰ διατριβών, μη οτίου έχα&έζετο
ώβ ιηακίι], »ηά ηοί <1β1&;ίης, ηηΐβββ νΙιβΓβ Ιιβ-Ιιβ,ΙΙβά
ενεχα επισιτατμοϋ η τίνος άλλον άναγχαίου,
οη-β,οοοιιηΙ-οΓ ρι-ονίβίοηβ ογ οΓ-βοιηβ οίίβΓ 0006881117
νομίζων 'όσω μεν θάττον έλ^οι
{ϋι\Λ(ΐ), (αΐηκ:1ιΐ£ (0ι»1) &7-ηον-ιηπο1ι — ΙΙιβ-ηιοΓβ-ΒρββιΙϋ; 1ιβ-ιηΪ£ΐι(-£ο
τοσοϊ'τω άτίαρασχεναστοτέρω μαχεισ^αι
1>7-8θ-ιιιαο1ι ΙΙιβ-οιΟΓβ-ηηρΓβριΐΓβά (Ιιβ ιπί^Μ οοπιβ) (ο-ϋ£ΐιΐ
βασιλεϊ, δε 'όσω σχολαιότερον
((Ιιβ) 1»η£, »ηά 1>;-1ιοιτ-ιηυοΙι ΙΙιβ-ηιοΓβ-ΙοταϊΙ; ιπίκ^' ΒΜΗΓβΙι)
τοσοντω ττλέον ατράτευμα συνάγειρεσ^αι
β^-βο-πιιιοΗ Ιϊιο-ιηοΓβ (ηαηιβτοαβ) κτπιγ Ϊ8-(ο-ί>ο-οο11οοΙ«ά
βαβιλεϊ. Καϊ δ' ην συνιδεϊν τφ ηροσέ·
'ίοΓ (ΐΗβ) 'κ.ίη£. I Αηά *1βο 1(-ιηι (ο-ρβτββίτβ Ιο-ώβ άίτβο(-
χοντι τον νουν
|ιΐ£ (Ηο ιηΐηά [&ηά ϋ ζηΐ£ο( Γβ&άΐΐ^ οβ ρβΓοβίνοά 1)7 &»7 οη·
η αρχη βασιλέως ονσα
ϋτβοϋη£ ηΐ« βίίβηύοη Ιο ϊί] | (ίο οιαρίτβ 'οί (Οίο) '1ιϊι>£ (ω) 1>βίΒ£
ισχυρά μέι
ιίτοη£ ίηάαοά [&»( (Ιιβ βιηρΐτβ οί (Ιιβ 1άη£ ιτω ίηάββά βίτοη£] 'Γγμ»
7ίλν$ει /Ι^ρας χα* άν&ρώηων,
(01·) 4η<ι1ίίία(1β(»ηάβχίβηί οί) (βπκοητ αηά ((Ιβ ηαιηοβτ) αί-πηιι
ΒΟΟΚ ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ V. βή

ϋ άα^ενής τοις μήχεσι των οδών χαι τα


Ιιυΐ *ο>Ιι Ι>7-ύΜ Ιοο^ϋυ οΓ-ϋιβ γο*4> »ηά 1 Ιη-ιη·
διεσπάσ^αι τάς δυνάμεις, ει τις
Ιο-ΙΐΗϊο-ϊβραΓαιβΛ [ίη Ιηβ (ΙίίρβΓβίοη] (οί) — (ί«) Γοι-οβ», ίίιη^-οη·
ιποιειτο τον πόλεμον διά ταχέων.
ιηιωβ — *&γ ίΐ) \>γ ςαίοι: (ιηοτοιηβηΐ·).
Δί πίραν του ποταμού Εί'φράτου, κατά
ΒαΙ >>υ;υη(1 ώβ ΓίνβΓ ΕυρΙιηΙββ, ώΓοα^Ιι (ϋιβ ορροιίΐ»)
τους ερήμους στα&μονς ην
— | (ΙβββΓΐ ιΐϋϋοη· [πιαι-οηβ· Ιηπκΐ£ΐι Ιη« άβββΚ] ύηη-ιηι
ευδαίμων χαά μεγάλη πόλις, δί όνομα
(λώ) ορυΐεοί β,πιΐ Ιβτυβ οϊι;, »ηά (ίΐί) ηωιβ (»»»)
Χαρμάνι· Έχ ταιτ^ς οί στρατιώται ^όραζοί'
ΟΙιαπιΐΗηΛβ. ϊΊόπι ϋιϊβ (οίΐ;) Ιΐιβ ιοίάίβη (>Γ(>ιΐ£ηΙ
τά επιτήδεια διαβαΐνοντες σχεδίας ωδε'
Ιηβ ηβοβββαπθβ-οΓ-Ιίίβ ΟΓΟββία^-οτβΓ οιι-ΐ6ΐηροΓ&ΐ7-Γ8.ίΊβ (ιη»ά6) ιηαβ;
επίμπλασαν χονφου χόρτου διφθέρας άς
ώβ^-βΐΐβιΐ ττϊίΐι | Κ^Μ 8γ*μ [η»?] (&·) βίαηβ, »ηίοο
εϊχον ατεγάοματα, είτα ανντ,γον
Ιηβ;-ηι.ά (μ) οονβΗη$ (Γογ Οιβϊτ ΙβηΙί), Ιΐιβη ϋιβ^-αιιίΐβιΐ-ΐοκβϋ η
χαϊ ουνέαηων ως το
(Ιΐιβ βά£ββ) αη4 | 'ίτβίτ (Ιηβιη) 'Ιο^βΙΙιβΓ [ββνβά Ιαβπι] 80-ιηι.Ι 14μ
£δωρ μη άπτεο&αι της χάρφης · επί Τοντ η>
ΨΛίατ (οοαίά) ηοΐ (ίο)-(οαοα Ιΐηθ Ε&7> οι 1'.«Ν
δάβαινον, χαί έλάμβανον τά επιτήδεια, τέ
11ΐ67-οι:οββ6ά-ονθΓ, &ηθί ρΓοοαηά Ιΐιβ ηβοββββΗββ, ηοί-( αϊ/
οΐνον πεπονημίνον έχ της βαλάνου της όηο
«ϊηβ ηιαάβ οί Ιίΐθ ΓπιϊΙ — ίιοιη
του φοίνιχος, χαι οϊτον μελίΐΎΐς' γάρ τούτο ην
οβ ρ&Ιιη-Ιτβθ, βιιΐ-ιιίβο οοπι οΓ-ρ&ηηίο ; Γογ Ιαϊι ιτη
ήλειατον εν Τγ Χ^Ρ9··
0ΐ08(-ρ1θΒ(ίΓα1 ΐη — (Ιηίβ) οοαηΐτ^.
Δ« ί'νταυ$α των στρατιωτών τε του Μ£Μ.»Ός
Αηά ηβΓβ Ιοβ βοΜίβΓβ ηοί-οηΐ; — οί-Μοαοη
και των του Κλεάρχου άμφιλεξάντων
Ιιαί-βίβο — (Ιηοββ) οί-ΟΙοατβηαι 1ι·>τίη£-1>ββη-<1ί8ραοΐ)£-·.1>οα1
56 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

τι, ο Κλέαρχος χρίνας τον τοί


■οηιβΙηίη£, — ΟΙβ&ΓοΙιΐϋ | η8,νϊη£-^α<]£6<1 [3υ<1βϊι>β] Ιηβ (βοΙϋβΓ) —
Μένανος ά&ιχεϊν ενέβαλε 7ΐλ·ηγάς'
οΐ-Μβηοη | Ιο-<1ο-ιποη£ [Ιο 1>β ίη ιηο ?π·οη£] ίηΒίοΙβά Μοιτβ (οη ηϊιη) ;
δέ 6 έλ&ών προς το στράτευμα «αυτού
ΙηιΙ ι?ηο ηανϊη£-£θηβ | Ιο Ιηβ &πηγ οί-ηίηιββίί [Ιο (1»
έλεγε ' δ' οί
Ληαγ, Ιο «Μοη Ιιβ 1>β1οη£6(ϊ] Ιο\ά [νη&Ι η&ά οβίαΐίθη Ιιίιη] ; 1>αΙ Ιη»
στραΤίώταί άχοναανχες ισχυρώς έχαλέ·
■οίαϊβπ η»γίη£-ηβ»Γ<1 (Ιηϊβ) 'ιτβη νβηβιηβηΐΐ; 'ίπϊ
ηαινον, χαϊ ώργίζοντο τώ Κλεάρχω. Δέ Τ\
Ιβίβνΐ, &ηά βηΓ&£θ(1 — (β,Ι) Οΐβακηαβ. Αηά ΙΜ
αΰτγ ήμέρα Κλέαρχος, έλ&ών επί τ-ήν &ιάβασιν
ββηιβ ά»}Γ Οΐθ&τοηυβ, ηατϊη£-£οηβ Ιο Ιηβ οτο»ϊη|
Του ποταμού, χαϊ έχει χατασχεψάμενος την άγοράν,
οί-Ιηβ ΗνβΓ, &η<1 Ιϊθγθ η&νίη£-ίη8ρβοΙβ<ϊ Ιηβ ηι&ΓΒΐθί
άφιππεΰει έπϊ τττν σχηνην εαυτού
Ιιβ-η(1β8-&π&7 I *° &β ΙβηΙ οΓ-ηίηΐ8β1ΐ [Ιο ηίβ οττη ίβη'
δια του στρατεύματος Μένωνος, σϋν όλ/^οι^
&ΐΌΐΐ£ΐι Ιηβ Λπηγ οί-Μβηοη, | τήΐη (») ίβ»
τοις περί αυτόν δέ Κύρος
(ΓοΙΙοίτβΓβ, ηαηιβΐ;) (<Αβ) (Ιηοββ) αβοαΐ Πιπί; οηΐ 0;ηΐ8 'ηικΙ
οΰτω ηχεν, άλλ' έτι προσήλαυνε ' δε Τις
ηοί-χεί 'οοηιβ, οαΐ βΐίΐΐ ρΓΟβββάβά (οη ηίβ πιαΓοΙι) ; βαΐ βοπιβ-οηβ
των στρατιωτών Μένωνος σχίζων ξύλα, ώς
οί-Ιηβ ΒοΜίβΓβ οΓ-Μβηοη (τ»ηο ν&β) βρ1ί(1ίη£ ιτοοά, ω
ε<τδε τον Κλέαρχου διελαΰνοντα, ϊτ(σι
ηβ-βαιτ — Οΐββτοηιιβ ΓΪ<1ϊη£-ΙήΓοα£η (Ιηβ βαπιρ), ΙηΓοιτβ (&( ηϊιη)
τγ άζίνγ' χαι αυτός μέν τΐμαρτε*
ΊτΚη — (ηίβ) 'αζβ; β,ηά (πίβ (βοΙάίβΓ) ϊηάββά ηιίβ9β<]
χύτού* δ' άλλος λί&φ χαϊ άλλος,
Μιη, 6αΐ β,ηοΙηβΓ (Ιητοττβ) 'πί(ο (α) 'βίοηβ &η<1-α1«ο «,ηοίηβΓ,
είτα πολλοί, χραυγης γενομένης.
ίηβη ηιαη^, (α) βηοαΐ (αϊ Ιηβ βαζαβ Ιΐηιο) ηανίη£-οοβιΐΓΓβό'.
Δε ό χαταφεύγει εις τό στράτευμα ε'αυτοΰ,
Βαι — (ΟΙβ&Γοηυβ) 1&κ:β8-ΓβΓυ£β | ίη Ιηβ απη; οί-ηίιηββίΐ
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ V. 57

και ει'&ύς παραγγέλλει εις


[1η ηί* οιτη ο,ηαρ], »ηΊ ϊιιιιιμΜϊλκΊϊ «ιΐΐ* Ρ»ϊ» οιβη] (ο
τά όπλα' και- έκέλευσε τονς μεν σπλίτας
— απηβ ; &η<1 Ιΐθ-θΓ<1βΓ0<1 | ι ! — ηεαν}'-;ιπη«ά -πιοη
οιτου μειναι $έν-
οΜι ιιιι [Ιπ.ι ίβατ7-&πηβ(1 πιβη] | Ιο-Ιι&τβ-Γοπιιιϊηβά [Ιο Γοιηπίπ] Ιΐ!ΐνίη£-
τας τας άστίδας προς τα γόνατα ' σε αυτός
ρΐ&ΰβά — ( ιΐιβϊτ) κΙιίοΜ* αςαϊηβΐ — (Ιίβίτ) β:ώ6θβ; Βιιΐ ηο
λαβών τονς Θράκας και τονς ιππέας,
1 1ιανίη£-1&1εβη [ϋιΚϊη^] ΤΙΐΓ&οίαηΒ 8-ηά ιΐιο ΙιοΓδβηίθη,
οι ήσαν αντζί εν τφ στρατεύματι πλείονς ή
&<Ί( πβη *νϊιϊι-1ηιη ίη Ιΐιβ &ΓΠ17 ηιοΓβ ΙΗ&η
τετταραχοντα σε οι π?*εϊστοι τούτων
(οτΐγ (ΐη ηιιιηΐιετ), ΙιαΙ Ιΐιε ιπιιίΐ υΓ-ιΙιεββ (ττθΓβ)
θράκες, ηλαννεν έπι τονς Μένωνος, ώστ'
ΤΙίΓαοίαοβ, ρι-οοββάβά-οιιΐ αξαΐηθΐ Οίο (Ιτοορβ) οΓ-Μβηοη, βο (ΙΗ&Ι)
εκείνους έκπεπληχ^αι και Μένωνα
ίϊινγ νθΓ6-8ΐηΐΰΐ£ (\νϊ(1ι αβΙοηΪΒΐιπίθηΙ, &8 \ν«3) β,ίβο Μβηοη
αυτόν, και τρέχειν έπι τά όπλα. Δε
ΜιηδθΙΓ, Β,ηά (βο ιΐιιιί (1ιο>') ηιη Ιο — &πηβ. Βαί
και οί έστασαν άπορονντες τφ ηράγ·
αίβο — (βοπιβ) βίοοά βββίΙΜίη^ (ιώοηΐ) ίΐιο &ί-
ματι.
Γβ,ίτ (ηοΐ Ε.ηο»ίιΐ£ ννΐιιιΐ (ο ηκιΚο οΓ ίΐ).
Ό σί Πρόξενος, γαρ έτυχε προβιών ύστερος,
— Βαί Ργοχοπιιβ, { ίοΓ ίθ-ΐι&ρρβπθά &ρρτοαο1ιΐιΐ£ \&8ί
και τάξις τών όπλίι·
(ίη ονάοτ), [»ηο 1>Γθνι^1ι( ιιρ ι'ηβ γιϊιιγ], &αά (α) (Ιίνίβίοη οΓ-ώο ηβ»τ)τ
χών έπομένη αντφ, άγων ουν
»Γΐϋοι1-ιηοη Γοΐίοιτίης Μιη, 1βα(1ίη£ ΟιΟΓβΓοΓβ (Ιιΐβ βοΐάϊβη)
εύ$ϋς εις τό μέσον άμφοτέρον
ίιηαιΐ! ΙϊιιΙυΙν | ίηΐο Ιΐιο ιηίιΜΙο υί-ΙιυΙΗ [ίηΐο Λβ βρ&οβ 1>©
Ι^ετΌ τά όπλα, και έδεϊτο τον Κλε·
Οτββη 1>ο11ι] βίοοά (οηάβΓ) — ιιπηβ, &ηά Γβφΐίτοά οί — <31β
άρχου μη ποιειν ταύτα. Αέ 6
58 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8ΙΒ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ίχαλέπαινεν, ότι αυτού σετίσαντος ολίγον χατα-


ντΆ*-\ττΉηιοΛ, οβοααβθ Ιιθ ηανίΐ]£-ναηΙθ<1 ΙίΙΙΙβ Ιο-ΐι&τβ-
λευσ^νναι, πράως λέγοι το πά$ος
Οββο-81006(1, (ΙηιΛ Ιιβ, Ρτοχθηηβ,) 'βηουΐά ιηϊ1(1ΐ7 'πίθηΐΐοη | Λθ βυββΓΪη£
αιτου έκέλευέ τε αιτόν έξίστασ&αι
οΓ-ηίιη [1ιΐ« Ϊ11 (Γβ&ΙπιβηΙ] Ιιβ-ΟΓάβΓθά — ηίιη (Ιηβη) Ιο-βΙαο<1-οα(
έχ τον μέσον. Αέ Κίρος χαι εν τούτω έη^ει,
Γγοπι Ιηο πιί<1(11β. ΒιιΙ ΟγταΒ «.Ιβο λ\ Ιηίβ οαιηβ-αρ,
χολ εην&ετο το πράγμα" 6' εν&νς έλαβε
κηά ίηςυίΓβά-ίοΙο Λβ &βαϊτ; — ((Ηβη) 'ηβ ίπιΐΏθάΐαΐβΙχ ιΙοο«
τα παλτά «ς τάς χείρας, χαι συν τοις
— ]&Γβ1ίηι ίη — (Ιιίι) ηιηάι, »η<1 νίϋι — (ώο«β)
παροΐκη των πιστών, ηχεν έλαννων εις τό
ρΓβββηΙ οί — (Μβ) Γ»ίΙηΓιι1-αη«η<1&πυ, ο&ηιβ ηι»1βηίη£ Ιο ϋιβ
αέαον, χαι λέγει τάδε. Κλέαρχε χαι
α\άβΙ (οί Ιηβηι), β,ηά βρβακβ Λαβ. Ο-ΟΙβ&Γοηιΐί β,ηά
Πρόξενε, χαι οι άλλοι "Ελλιτνες οι παρόντες,
ΡΓΟΧ60118, Ληά (?οιι) Λβ οΙηβΓ Οηβκβ «ΙΐΟ ΛΓβ-ρΓβββηΙ,
ίστε ονχ δ τι ποιείτε. Γαρ ει συτά-ψετε
7οη-κηοιτ ηοΐ ιτηαί γοη-Λη-Λοίη^. ΐοτ Ιί 7θΐι-«η»11-,)οίη-ίιι
Τινα μάχην άλληλοις, νομίζετε έμί
ιηγ οα,ιιΐβ »Ηη-οηβ-β.ηοι1ΐ6Γ, | ΐΜη»; [ο« «βατβά] (Οι»1) ]
τε χαταχεχόψεσ^αι εν ττ$ε τ^ ήμέρα, χαι
ηοΐ-οηΐχ »ί11-ίοβί»ηΙΐ7-1>β-οαΙ-ο1Γ ίη ώϊβ ((λ<) (τβΐ7) <1»7> οπΙ-».1*ο
νμάς ον ΐίολν ύστερον εμοϋ' γαρ τώ> τίμετέρων
ΤΟΠ ηοί Ιοη»; »ίΐβΓ ηι« ; [ Γογ — οατ-·,βΈίη
εχόντων χαχώς πάντες οί>τοι
Δανίας ϊ>&άΙγ [Γογ ίί οητ β,βΊιίη %ο ίΐΐ] «,11 ιηβββ
βάρβαροι, ονς οράτε έσονται ηολεμιάτεροι Ϋιμιν
·>νΙ»,π*η<, Ιη&Ι ;οιι-βββ ιτίΐΐ-ηβ πιΟΓβ-ηοβϋΙβ Ιο-ηι
των όντων παρά βασιλεϊ
&&η) — (Ιήο&θ οαχο&Ηαηβ) | 1>βϊη£ [κηο »Γβ] ιτίώ (Λβ) κίη;.
Ό Κλέαρχος άχονσας ταίτα «βένετο ιρ
— 01β»Γοηα« ηεβιίη£ Ιηβββ (ΙΜ磫) | ηβο&ηιβ 1β
ί'αιτά) * χαι αμφότεροι παιχτά·
ϋηιββίί'; [ηβοτβηά ·β1Γ-ροβ*βββ1οη] ; «.η<1 1>ο11ι (ρ»Γίίβ·) ηανίη;.
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΤΙ. 69

ιιενοι ί&εντο τά όπλα κατά


ιβ&βοά (&οπι ϋτϊίβ) ρΐϊοβά — (ϋιβίτ) Ληηι ίη (ίΐχβίι «ρρτοιΗ·*·1
νώρα*

ΟΗΑΡΤΕΚ VI.

Προϊόντων εντεϋ&εν Ιχνια καϊ κόπρος Σππω»


Ρηοεικοικβ ϋιβηοβ (Λβ) Γυυΐΐίερι λώΛ άαη£ οί-ΙιιΛβ·
ίψαίνετο' ό στίβος δ' ειχάζετο είναι ώς
»ρρβ»Γοι1; Οι* Ιτβ,οΐι ίη<1οβ<] ν&β-ουυίβοΐαΐ'βά Ιο-1>β »1>ουΙ (11ιι>1)
δισχιΤάων ίππων. Ούτοι προϊόντες εχαιον καϊ
οΓ-[«ο-ΙΙιοϋ.Η»η<1 1>οΓ8βι. Τϋυββ £υίη£-1>«ΓθΓβ 1>ιιπιβ<1 1>υϋι (&«»
χιλον καϊ τι άλλο εϊ ην χοτ,σιμον. Όροντγ^
ΓοάιΙβΓ &ηά ΆΏγ-&\η% βίββ, II (Η) »&8 υββΓυΙ. ΟγοπΙ»·
5ί, ΤΙέρσης άντ,ρ τε προσήκων γένει
ίηάββά, (α) ΡβΓβϊαο ιηαο ηοι·οη1? οβίπ£-ΓβΙ*Ιβ<1 1>^-1>ϊγ11ι Ίο (&·/
βασιλει, καϊ τά 7Χολέμια λεγόμενος
Ίαη£, Ιηιΐ-ιιίβο (ω Γββρβοΐβ) — »8τΙίΙιο-ΗΐΓϋίΓβ Ι»Ιη(-οοη·ί<1·η(Ι
εν τοϊς άρϊστοίς Περσών, έπιδουλενει
ιιηοη£ Ιΐιβ Πΐ08ΐ-(1ί8ΐίη8ΐιίί1ιβ<1 'οί (ώβ) 'ΡβΓβίΕηι, ρ1οΙί-»κ»ίηίΙ
Κΐ'ρω, καϊ πρόσ$εν πολεντίσας
Ο^πιβ, »ηά (ττίΟι ιτΐιοπι) Ιιβ-Ίιιυΐ ΓυπηβΓΐ; Ί>ββη-αΙ-«»Γ,
οε καταλλα/είς. Οίτος είτπε Κνρω εΐ
οηΐ Ιι&ά-οβοοιηβ-ΓβοοηοίΙβά. ΤΙιϊβ (ρβΓβοη) ββ,ίά (ο-0;ηι>, ϊί
δοίη αιτώ χιλίονς ιππέας, δτι ε'νείρευοΌς
Ιιβ-ιτοιι1(1-£ίνθ Ιιίπι ιι-ΐΗοιιβΗπά ΙιοΓβθπιβη, Λ»1 1ΐΒ,τίΐ]£-1β.1η-ίη-ιιια1>α«1>
άν νί κατακάνοι τονς ιππέας προκατα-
'α» ιτοηΐά βίώθΓ ΜββΙτο; Ιΐιβ ΙιΟΓββπιβη 1>απιΐη£-<)οιπι-«νβΓ7-
καϊοντας η ελοι πολλούς αυτών ζώντας, και
ύήη^-1>6ΓθΓ6-11ΐ6ΐη, ογ ιηί£ΐιΙ-ΙαΒ:θ πι&η7 οΓ-ϋιβπι ιιΐΐνο, | &ιιά
χώλναειε επιόντας τον καϊειν,
νοαΙά-ΜηάβΓ ((Ιιβηι) £θίΐ]£-8,£αίηβΙ οΓ-Λβ Ιο-1>απι, [β,ηά «οαΐά Ιιϊηάβτ
καϊ 7ίοΐΥΐσειεν,
βιβιη Γγοπι £οίη£ ωά 1>απιίη£ βνβΓ^ΙΙιίηβ], | &ηά νοαίά-αι&ιιβ, [ιηά ψοαϋ
60 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ.

ώστε αυτούς ίδόντας το στράτευμα Κνρο·


βαηββ], ΙηαΙ Ιηβ^τ ηανϊβ£-ββ6η Ιηβ αηη7 οί-Ογη»
μήτωτε δύνασ&αι διαγγεϊλαι
νουΐά ηβνβΓ Ί>β-8.ο1β | Ιο-ηανβ-ΙοΙά [Ιο ίβϋ] (ΪΙ) 'ίο (11·/
βασιλει. Δε τω Κύρω άχονσαντι ταίτα
'Ε.ίη§. | ΒαΙ Ιο — Ο^πιβ ηβατϊη£ Ιηβββ (Ιηίη£·;
§δόχε* είναι ωφέλιμα,
1(-βββπιβ(1 (ο-οβ αάναηΙα£βοα8, [1>ηΙ Ο^πιβ ηβατίη£ ίηβββ ρΓοροβΗιοηι
χαί εχέλευσεν αυτόν
•,ρρΓονβά οί Ιηβπ» 8,8 1>θίη£ ααταηΙα£βου8], Άαά ηβ-οπΙβΓβι! Ιιίιη
λαμβάνειν μέρος 7ίαρ' εκάστου των τιγε-
Ιο-Ιαίΐθ (α) ρ&τΐ (οί Ιηβ Ιτοορβ) ίτοχη β&βα οί-Ιηβ οοιη-
αόνων. Ό δ' Όρόντης, νομίσας Τοι>ς ιητύας
ιηαηάβΓΒ. — Βη[ ΟΓοηΙββ, η»νϊη£-Ιηου£ηΙ Ιηβ ηοΓββιηβη
Είναι έτοιμους αιτώ, γράφει έηιατολην πάρα
β-οβ Γβ&ά^ ίθΓ-Μπ>, ϊίήΐββ (») ΙβΚοτ Ιο (Ιηβ)
βααιλέα, 'ότι ηζοι έχων ηλείστους ιππέας
Β.ϊη£, ΙηιιΙ ηβ-πουΐά-οοπιβ ηανίη£ Ιηβ-πΐ08ΐ ηοΓ8βηΐθη
ώς αν δύνηται '
ΙηαΙ Ίβ πιί(;ηΙ Ί>ο-αΙ>1θ (Ιο οΙ)Ιαίη) ; [ΙηβΙ ηβ νοοίά οοηιβ (ο Μπι »Ηη
άλλα εκέλευε
(I» £ΓβαΙβ9( ηηπιΙιΟΓ οί ηοΓββιηβη Ιιβ οοηΐά οοίώη] ; 1>ηί Ιβ-Γβ^υββΙβο1
φράΰαι Τοις Ίητϊεϋαιν εαυτού
(ηίηι) | Ιο-ηβ-νβ-ΙοΙί! Ιηβ ηοΓββπιβη οί-ηίηι [ίο Ιθΐΐ ηΐβ ηοΓββπιβη]
ίτίοδέχεσ^αι αυτόν ώς φίλνον. Και ένην
Ιο-Γοοβίτβ Ιιίιη &β (β.) Γποηά. Αηά ΙηβΓβ | παβ [ιτβη]
εν τγ επιστολγ δέ ΰηομντ,ματα ηρόα^εν φιλίας
ίη Ιηβ ΙβΙίβΓ ηοΐ-οηΐ; Γβπιΐηίβοβηοββ οί-ίοπηβτ ίπεηαβηίρι
και πίστεως. Αϊδωΰι ταύτην την έηιστόλπν
οηΐ-β,ίβο οί-ηάβΙΚ; ((ο Μπι). Ξβ-£&τβ ΙΜβ Ιηβ ΙβΜα
πιστώ άνδρί, ώς ωετο. δε ο λαβών
Ιτ (β.) 'ίαίΐηίαΐ ηα»η, Η ηβ-Ιηοη^ηΙ; οηΐ — (ηβ) ϊ&ίίη£ (Ιηβ 1ο((βτ)
δίδωοΊ Κύρω. Δέ ό Κύρος άναγνούς αυτήν
£»νβ (ίΐ) Ιο-Ο^πιβ. ΒαΙ — Ο^Γηβ ηανίη£-Γβο,<1 ϋ
(Τυλλαμβάνει "Όρόντην, χαϊ αυγχαλεϊ εις την
ΗηιΙι ΟτοηΙββ, αηά ηβ-οοηνοίιββ | ίο Ιη·
ΒΟΟΚ 1. ΟΠΑΡΤΕΚ VI. 61

τχηνην εαυτού τους επτά άριστους


ίβηί οί-οίιιΐ8β1Γ [ίη Μβ ονη Ιβηϊ] ιϊια βονβη ηΐ08ΐ-<1ϊβ1ίη£ΐιί8αβ<1
Περσών τών περί αυτόν και ε'χελευε τούς
Όί (Ιΐιβ) 'ΡβΓβΙαηβ — *6οα( ηϊιη; αηά 1ΐ6-ηΓ0!θΓβ(1 Ιηβ
στρατηγούς των Ελλήνων άγαγειν όπλίτας,
οαηιιηαα(1βΓ8 οί-Ιηβ ΟΓββΙίβ Ιο-1>ηιΐ£-ιιρ ηοαν^-απηοά-πιοιίι
σε θέσ&αι τούτους τά όπλα περί
ζηά | Ιο-ΐι&νθ-ρΐ&οβά [Ιο ρΐαοβ] Ιηοβθ — (ίη) &τιηβ αΓοιιοά
την σχηνήν αΰτού. Δε οί ε'ποιτίσαν
[Λβ Ιβηί οί-αϊια [αΐι ΙβηΙ]. Αηά —
ταύτα ά^α^όντες ώς τρισχιλίονς όπλίτας.
ΙηβΜ (Ιη1η£β) Ιιηηβίη^ »1>οαΙ ΙηΐΌβ-ίηοΐϋΐ*η<1 ηβ&ν^-Λπηβά-πιβη.
Δέ χαϊ παρεχάλεσε εϊσω Κλεαρχον σνμβονλον,
Αηά 8.180 ηβ-ο&ΙΙβά ττίΐοίη ΟΙββΓοηιιβ (ω) οοιιηββΠοΓ,
ός γε έδόχει χαϊ αντφ χαϊ τοις άλλοις
»ηο αΙ-1β&8ΐ Βββηιβά οοώ Ιο-οίηΐ8β1Γ β,ηά Ιήβ οΙΙιβΓβ 'ΐο-οβ
Μάλιστα προτιμ^^ναι των Ελλήνων. Δ' ε'πεϊ
ιΐιβ-ιηοβΐ 'ηοηοαηά οί-Ιηβ θΓββκ.8. ΒιιΙ β,ίΙβΓ
ΐξηλ&εν εξήγγειλε τοις φίλοις την χρίσιν τον
Ιιβ-οαιηβ-οηΙ ηβ-ΓβΙ&Ιβά <β — (Μ») ίηεηίΐβ ώβ ΙΠ8.1 —
Ορόντου, ώς ε^ένετο* ^άρ ην ονχ
ΰί-ΟΓοηΙββ, οοπ ϊΐ-παβ (οοηάιιοΐοά) ; Γογ Ιηοι-β-παβ ηο
απόρρητον. Έφ»7 σε Κύρον άρχει»»
9β0Γβ07 (βη^οίπβά), ΙΙο-β&ίά — (ΙηαΙ) 07ηΐ8 1>θ£&α
ι ου Τϋόγον ώδε"
ώβ βολβοί Ιηοβ ;
Παρεκάλεσα νμάς άν5ρ?ς φίλοι, δπως βον-
Ι-ηΛνβ-ίηνίΙβίΙ ^οα (Ο-ηιβη) (ιαγ) ΪΗνηάΒ, Λ»1 άβ-
λενόμενος συν νμιν πράξω περί, τουτουι' ΌρόνΤου
1ίΙ>θΓ&ιϊη£ πίΐή 70α Ι-πϊΙΙ-άο ΓθβρβοΙίης Ιηίβ Οιτοηϋβι
τοΰτο δ Τι δίχαιόν έστι χαϊ πρός θεών
| Ια&Ι «αα(βτ·Γ 3ηΜ ίβ [(□&( πηίοο ΐβ ^ηβί] οοΐα ΗβίοΓβ §οάι
και πρός ανθρώπων. Γαρ πρώτον μεν 6 εμος
καά ϊβίοΓβ ιηβη. Ρογ ηΓβί ίικίεβι] — ω;
πατήρ «σωχε τούτον είναι νηήχοον εμοί. Δ
'&ΛβΓ 8»νβ Ιήίϊ Ιηιαη) (ο-1>β οοβάίβηί *η-ηι·>. *»ηΙ
62 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ΐηει ταχθείς, ώς αϊτός εφη, ντώ Τον έμον


»ηβη ηβνϊηβ-Κίβη-οπΙβΓβά, ω 'ΐιβ ηίιηβεΙΓ Ί&ίά, ϊ>γ (<Λ«) η»7
αδελφού, οίκος επολέμτ,σεν εμοϊ ϊχ&ν
ΟΓυΙηβΓ, Ιηίβ (ΟΓοηΙββ) πΐΛι1ο-\ν&Γ-»£ΐιιακΙ οιβ (ϊβ) η&τιηβ
τχτν άχρόηολιν εν Σάρδεσι χαϊ εγώ ηροσ7ϊολεμώ*
Ιηβ οίι&ϋβΐ ίη Βαηΐίβ, &ηά I ηιακ.ΐη£-ντ&ι,-α£8Λη§Ι
αντον εποίησα ώστε δόξαι
αύη | ιηιιιΐβ (ίΐ βο) [ο&ιτίοά Η οη ·ο] Ιηαΐ (Η) Βββιηβά (1χ>«1)
τοντω Λαι'·σασ3αι τον ηολέμον προς
10-1018 (ρβΓβοη) Ιο-ηανβ-ριι1-αη-βη<1 (Ιο) Ιηβ ποτ &£&ϊχυ1
εμε, χαϊ ελαδον δεξιάν χαϊ έδωκα.
ιηβ, &η<1 Ι-ίοοΒ: (Μβ) ΓΪ(;η1-ηιιη(1 β,ηά ββ,νβ (Μιη ιηίηβ ία
Μετά ταίτα ίφη, ώ Όρόντα εστίν
ΓΗβηίΙβόίρ). ΑΓιβΓ Ιηβββ οβ-β&ίά, Ο ΟΓοηΙββ ϊβ-Ιηβκ
δ τι τ,δίχησα σε; Άηεχοίνατο
ΙιντηαΙ Εη; Ιηΐηβ; ίη νηϊοη] Ι-ηιινβ-ιη-οη£β<1 ;οα ? Ηβ-β>ηβιτβΓβ<1
ότι ον. Δε 6 Κύρος πάλιν τ,οώτα'
ΙηΕΐ (ΙηβΓβ-ϊβ) ηοΐ. Βυΐ — Ο^ηιβ 8,£αίη ίηα,υίτβά ; (όΜά ;οο)
ονχονν ύστερον, ώς σν αϊτός ομολογείς, άτχοστάς
ηοΙ-Ιηβη Β,ΓιβπταηΐΒ, αι ;οα ;οαπβΙί βοηίβββ, ηατϊη£-£οηβ-οτβι
εις Μνσονς άδιχονμενος ονδέν νή έμοϋ
Ιο ((ηβ) Μ^βίαηβ, 1>6ίη£-Η^ιιΐ'6ά' (ίη) ηο (ηα&ηηβΓ) 1>7 ηιβ,
εηοίεις χαχώς τνν εμτν χώοαν, δ τι
κί 111 (αςιιϊηιΐ) — ηΐ7 Χβτηιοτγ, | ιτη&Ι «η7-βιϊη(
εδίνω; Ό Όοόντης εφη.
[ίη πηαΙβνβΓ] 7ου-οου1ά? — ΟΓυηΙββ βαίά (ΙοαΙ ηβ άίά).
Ονχονν Ιφη 6 Κί'ρος σποτ" αν εγνας
(Όίά 7οη) ηοΙ-Ιηβη μΜ — Ο^τυβ | «ηβη α£Β,ίη ^ου-^ηβκ
Ττρ δνναμιν σεαντον
Ιηβ >1τβη£1η οΓ-7οατίβ1Γ, [ιτηβη γον ττθγθ αιταΓβ οί Ιηβ ΙίΜΐβ ι <βη£ΐ)ι
ελθων επί τον βωμοί της
γοα ροβΒββββά Ε£&ίη8ΐ ηιβ], οοηιίηβ; Ιο Ιηβ «,Ιιλγ —
Αρτέμιδος, έφγ;α§α τε μεταμέλειν σοι,
οί-ΰίΐηα, 7οα-β&'Ί (ΙΊ»1 ϊ() ηο!-οηΐ7 Γβρβηιβά ;ορ
χαί, ηείσας έμέ τχάλιν εδωχάς αοι
•ηΐ-κΐη, η&τίηκ-ρβηα&ιΙβΊ ηιβ, 'γοα &%&ίη 'β&τβ α»
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ VI. 68

τνστά, χαϊ έλαβες παρ έμον; Και


ρΐβά^βί (οΓ £θθά ΓαϊΙη), αηά Γβοβίνβά (Ιϊβ βαηιβ) ίτυιη πιθ ? Αηά
6 Όροντης ώμολόγει ταντα Τι' ονν, εφη
— Οτοηιββ οοηΓοβββά Ιηοβθ (ϋηηςβ). (Ιη) ΐτηαΐ Ιηβη, βαίά
ι> Κί'ρος, άδιχ^εϊς νπ εμον,
— Οίπιβ, | ηανίη|»-1>6<!η-ίη)αΓβά 6; ωβ, [ηαβί Οιοη 1>ββη ϊι^ιΐΓβά
ννν το τρίτον γέγονας φανερός
πιβ], (ΙηαΙ) ηον (Γογ) Ιηβ Ιηίτά (Ιίπιβ) γου-ΐιανβ-οοβη ιηαηίίββιΐ^
ΐΛιβουλεννν μοι; Δέ του Όρόντου ειπόντος οτι
ρ1οΙ(ίη£-α£αίη8ΐ ιηβ? ΒαΙ — ΟΓοηΙββ 8ΗΥΪη£, Λα*
αδιχη^εις οι'<5έν. Ό Κνρος τ,ράττησεν
ηανίη§-1>β6η-ίη]ιΐΓ6ά (ϊη) ηοΙηίη£ (πβ άΐά βο). — Ονηιβ αβίεοά
αντόν Όμολογεϊς ονν γεγενησ&αι άδιχος περί
Ιιίιη ; Υοα-οοηϊβΜ ϋιβΓβΓοη Ιο-ηανβ-Βοβη υη^αβί ίοπαΜβ
εμέ', Γαρ η άνάγχη, έφη 6
πιο ? (I οοηίθββ Η) Γογ οβΓίαίηΙν (ΙηβΓθ ΐβ &) ηβοοββίΐ^, βαίά —
Όρόντης. Έχ τούτο 6 ΚΓ'ρος πάλιν τ,ρώπτ,βεν
Ογοογ.03. ΑΓιβΓ ϋιΐβ — Ο^ηιβ αςαίη αβίίβίΐ;
"Αν έτι ονν γένοιο 7Κ>λέμιος τω εμώ ά&ελφώ,
ΚΡοιιΙά '7οα Γβί Ιηβη 'οβοοιηβ Ιιοβιίΐβ — Ιο-ιη; ΟΓΟίηβτ,
ίέ φίλος χαϊ ηιστός έμοϊ; Ό δέ άηεχρίνατο
οηΐ Γπβηάΐ^ αηά ΓαϊΐηΓαΙ Ιο-ιηο ? — Αηά ηο-αηβπβΓθά,
ότι οί'δ' εΐ γενοίμην, ώ Κίρε, αν έτι
ΙηαΙ ηβίΙηβΓ ϊί Ι-βΙιοοΚΙ-Ιιβοοιηο (βο), Ο Ονηιβ, »οα1<)-ίΙ νβΐ-βνβι
δόζαιμι, σοι γε ποτέ. Προς ταιτα ΚΓ'ρος
βοβηι-βο, Ιο-νοα αΐ-ΐοαβί πόνοι*. Οη Ιηίβ ϋνπΐί
είπε Τοις παρονσιν. Ό άντφ μεν
βαίά — ((ο (ηοβ«) ρΓβββαί — (ΤΜβ) ηυχη ίηάοβά 'ηχ
μεν πεποίτ,χε τοιαύτα δε λέγει τοιαύτα. Δέ
οβιΊαίηΙγ Μυιΐθ βΐϋη-Ιηϊη^β αηά ηο-αοΐ^ηυτνίβάςοβ Ιηβ-βαιηβ. Αηά
υμών σϋ ώ Κλέαρχε πρώτος άπόφηνα
»Γ-νοιι (ρΓβδβηΙ) 'άο νοα Ο ΟΙοαπιήαβ ΠΓ8ί 'ιΐβοΐατ
γνώμτην, ο Τι δοχει σοι. Δε Κλέαρχος
(τοηι·) ορίοίοη, ιτηαΙβνβΓ βββιηβ (π(;ηΙ) Ιο-νοο. Αηά Οβαη-ηοι
ιϊηε τά&ε' Ένώ συμβουλεύω τον τούτον άν·3ρα
φοίβ Ιηηβ; Τ αάνίββ (£ηα() — *.(»« φοι
64 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ηοιεϊσ&αι έχ7ΐοδων ως τάχνστα, ως


οβ-ραι οηί-οί-ΙΙιβ-τΐΈ; μ ηαίοΐϋ; (ει ροββίΜβ), ώ»1 4(-βιε)
μ-ηχέτι δέη φυλάττεα^αι τούτον,
ηο-ΙοηςβΓ 'οβ-ηβοβββΕτγ (ο-£ΐιιτ<1·ΕςΕίηΒΐ Ιολι (ρβηοη),
αλλά ύι οχρλη τιμϊν, χατά το είναι
ίαΐ (ώαΐ) 0ΐ6ΐ·θ-πΐΕ7-οβ ΙβίιυΓβ Ιο-υβ, | οοηοβπηιΐ£ ϋιο Ιο-Μ
νούτον τχοιεϊν εν τούτους
ΙΜβ-οηο [ιο ίατ αβ γθΙεΙοθ Ιο ώίβ μεπ] Ιο-άο &οοά (Ιο) ιΙιομ
τους ε&ελοντάς φίλους. Δέ έφη ταύτη
— ντϋ1ϊη£ ((ο οβ) Γπβηάβ. Αηά Ιιβ-ΙΕίά ίη-ΙΙηι
τγ γνώμγ χαι τους άλλους προο&έσ&αι. Μετά
— ορίηίοη εΙβο Λβ οϋιβπ οοποιιγγθ(1. ΑίΐβΓ
ταύτα, Κΰρου χελεύοντος, ατχα,ντες χαϊ οι
Ιϊβββ (ώίηςβ), 0;ηιι ΟΓάοπηβ (ϊ')> α.ϋ βνβη Λβ
συγγενείς άναστάντες ελαβον τον Όοόντνμι
ΓβίΕΙϊοηβ (οΓΟΓοηίβι) ΓΪ8ίιΐ£-ιιρ Ιοοκ" — ΟγοπΙοι
της ζώνης ετίι θανάτω'
(ο;) Λβ ^ίτάΐβ | ει-Ιο άβ&Οι ; [ίη Ιοίίβη οί Ιιϊβ 1>βίη£ οοηάοηιηβ(1
δβ ε/ττα οΐς 7ΐροσετάχ$η έξηγον
Ιο άθΕΐΚ] ; βαΐ ΐΗβη (ΙΙιοιθ) Ιο-πΐιοιη Η-νΕβ-οοιηιιίΕηάοά, \&ά
αυτόν. Δ' έηεϊ εϊδον αυτόν οίπερ 7ϊγόο&εν
Ιιίηι (οαΐ). ΒυΙ νΐιβη (Λοββ) 8Ε» Μηι νΐιο ΓοηπβΓΐ;
ηοοαεχύνουν, χαϊ τότε προσεχύνησαν,
α&βά-Ιο-\>ονί-άοτηι (1>θίθΓβ Μηι), επΛ Ιηβη (εΙιο) Ιηβ^-οοίϊβϊ-Λοττιι
χαίπερ είδότες, ότι άγοιτο έηι θάνατον.
(1»ίοΓ0 Μπι ) Εΐώοα£η ΙίηοκΊπβ, Ιΐιαΐ ηβ-πιϊί;ηΙ-οβ-1β(1 (ο άβΕΐη.
Δί ετιεϊ ειατηνέχ^η ττν αχηνπν Άρταπάτου, του
Αηά Ιηβη ηβ-πΕβ-Τβά Ιο-Ιηβ ΙβηΙ οί-ΑΓίβρ&Ιαβ, &«
πιστότατου των σχηητούχων Κΰρου,
ΜΟβΙ-ίΕΗηΓιιΙ (&ηά Ιηιβίθβ) οΓ-Ιηβ | Βΰβρίτο-οβΕΓβ» [αβηβΓβ] οί-νγτιΐΒ,
μετά ταύτα ουδείς τΐώπατε είδε Όρόνττην ούτβ
εΓΙογ Ιηίι ηο-οηβ βνβΓ ιε« ΟτοηΙββ, ηβΗηβι
ζωντα ούτε τε&νηχότα, ουδέ ουδείς ειδως
\ϊτίη£ ηΟΓ η&τίη£ άίβά, | πογ Επ;-οηβ ηΕν1η£-ΕΊϊθΐπ
ϊλεγεν 07ϊως απέθανε1
ΕΕΐ-ηΙά [πογ . 'υΐά Εηχοηβ οΓ ηϊι ονη ι;ηοιτ1·<ΐ£β βε;] ηο» ο» <1ϊβ<1
ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΚ ΥΠ. 6δ

δ* άλλοι εϊχαζον άλλως.


Ι&οά οίηβη οοη]βοΙιΐΓβ(1 οίηβπτίβθ [ηοπιθ <κ η^θοϋιτοά ΙΙιίι, Ληά

Δε ονδε'ις τάφος αϊτοί τώποτι


οίΗοΓβ ΙΙιαΙ]. Βαί ηο Ιοπιο ο('-1ιίιιι '»μ βιβτ

ίφανγ\.
'κβη.

ΟΗΑΡΤΕΚ VII.

Έντεϊ&εν έξελαννει δ«χ της Βαβυλωνίας


Ηενοβ ηβ-ρΓΟβββάβ Ιοπ>ιΐ£η Ιηβ Βα.Ι>^1οηϊη.η (ρΓΟνίηοβ)

τρεις στα&μονς σωδεχα παρασάγγας. Δ' έν


ιΐιπιβ (]ιΐ}'5'-ηι;ιπΊι (πααίιίη^) Ιννοΐνο ρ&Γ&88.η£β. ΑπΊ οη

τφ τρί'τα> στα&μφ Κνρος ποιείται, περϊ μέσος


Ιηβ ίΐιϊπ! άαγΊ ιιΐΛΓϋΚ 0}τιΐ8 πιαΚοβ, &1>υαΙ (Ιηβ) ιιή<1ι!1θ

ννχηας, έζέτασιν των Ελλήνων χαϊ των Βαρβάρων,


ο-Γ-ιιΙ^Μ, α-Γβνΐβντ οί-Ιηβ ΰΐΌβ^β 8ΐκ1 οί-[1ιο Β&ΓΟ&ηαηβ,
εν τω πεδία ■ ^άρ εδόχει βασιλέα ηζειν
οη Ιηβ ρΐηϊη ; Γογ ηβ-Ιηου£ηΙ (Ιη&Ι ΙΗο) ϋη£ ιτοα1(1-&ΓΠΤο

εις την εω ετίιανσαν συν τφ 0Τγατενματι


οη Ιί.θ πιοπιίιΐ£ βοηιϊης \νίΐΗ Ιηβ απιι^ (ιιηιΐ)

μαχονμενον ' χαϊ μεν εχέλενε Κλέαρχον ήγεισ^αί


ο£Γβπιΐ(;-οιι.ιϋβ ; ιιηιΐ — ηβ-0Γ<1βΓβ<1 ΟΙβαΓοηηβ Ιο-Ια,Ιιβ-βοιηηΐΜΐά'

τον δεξων χερως, δε Μένωνα τον Θετταλον τον


οΓΐΙιβ ΓΪ£ηΙ ντίης, αηιΐ Μβηοη ϋιβ ΤηβΜ&Ιϊ&η οί-Ιηβ

ενωνιψου δε αυτός διέταζε Τους εαυτού.


ΜΙ ; ουί ηβ-ηίιηββΙΓ <1πι » - υρ-ίη -οπίβι•- (>Γ-1)ΐι111β [ Ιηο οί-ηίηιββίί

Δε μετά την έξέτασιν άμα


[ηϊϊ ο»η ίτοορβ]. ΒιιΙ ιιίΙΟΓ Ιηβ Γβνΐβιτ | »1-Λβ-βαηΐΒΐίιηβ

τγ έπιονσγ ίιμερα, αυτόμολοι έχοντες


•ΓΪΙί-Ιήο οοπιϊηη; <1ι> ν, [ ιιΐ (Ιιιλτπ οΓ <1»}•], (1θ9ογΙογ8 βοηιΐη*

παρά μεγάλον βασιλέως άητγγελλον Κίρα.


(τοχα (Ιηο) £ΓβαΙ Ήη£ ΐηΓοπηβά Ογηιι

περί. της στρατιάς βασιλέως. Δε Κΰρος,


66 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ5Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

Τυγχαλέσας τους στρατηγούς χαϊ λοχαγούς τώ»


1>ατίϋ§-α3ββιηΙ>1β<1 ώβ £οη(!πι]8 ηηά οαρίαίηβ οΓ-ώ·
Ελλήνων, συνεβουλενετό τε, ηώς αν
βτΐΐίί, οοηίαΙΙβά (ιτίίΐι Ιΐιοιη) ηοΐ-οηΐ;, Ιιο» 'ΐιβ ιηϊςΐ)
ποιοϊτο την μάχην, και αντός
Ιΐ'πιαίιβ ϋιβ β»Ηΐβ, [οοηάαοί Λβ βη£α§βπΐθοΙ], ΒαΙ^&Ιβο 1μ
θαρρννων τοιάδε παργνει . *0 "Ελληνες άνδρες,
βηοοιΐΓα£ίη£ Λιΐ8 6χΙιυΓΐο<1 (Λβπι). 0 βΓβοίαη ιηθη,
ονχ άπορων βαρβάρων ανθρώπων
(ΐί ϊβ) ηοΐ (ϊογ) 1><ϊίη£-ίη-ϊνιιηΙ οΓ-οιΐΓΐ)ΐΐΓίαη ηΐβη (ΙΙι&Ι)
άγω υμάς συμμάχους, αλλά νομίζων
Ι-Ιεΐΐά γοα (ν/ϊΐϊι ιηο αβ) αιιχϊΐϊιιηθβ, 1>αΙ Ιΐιίυ1άη£
ΰμάς είναι άμείνονας χαϊ χρείττους πολλώι
γοα Ιο-1)β ωοΓβ-ββίοίβηΙ αηά ΒεΙΙβΓ (Λεπ) ηιαη;
βαρβάρων, διά τούτο
(ογ α %τβ&1 ιηα11ϊ1ϋ<3β οί ) 1>ατΙ)ΐιπ:ιηβ, Ί ίοΓ Λΐ8 (ι-βαβοη αίοηβ)
7ίροσέλαβον. Ονν 'ότκύς εσεσθε άνδρες
'ΐαίιο-^οα-ΐνίΐΐι (ιηο). (866) Ιΐιβη Ι&αΙ ^οα-ϊνίΐΐ-ΐοθ ηαβη
άζιοι της ελευθερίας £ς χέχτησθε χαϊ υπέρ
ιτοΓίΙι^ οί-ΙΙΐθ 1ίΙ)βΓΐ7 πΐιΐοΐι ^οα-Ιιανβ-αο^υίΓοά &ηά Γοι
ης εγώ ενδαιμονίζω υμάς. Γαρ ευ ιστέ,
γΜβΙ) I 'βδίββηι ^οα 'ΓοΓίυηαΙβ. Γογ '^οϊι ττοΐΐ 'ΐίηοττ,
δτι άν ελοίμην τνψ έλευθερίαν άντ'ι πάντων
ϋαΧ Ί κτοαίά 'ρΓβΓβΓ — ΙίββΠ^ ββίοΓβ αΐΐ
ων εχω χαϊ άλλων πολλαπλασίων.
(ΙϊβΙ) ττΐιίοΐι 1-ία.νβ, αηά οΙΙιθγ (ϋιΐηςβ) ηαηιβΓοα·
Δέ χαϊ 'όπως ειδντε εις
[ΛωΛ £ΓΘ&(6γ), ΒαΙ αίβο Ιη-οπ1βΓ-ϋι&1 *7θα (πιιι^) :κηον Ιο
οίον αγώνα έρχεσθε, εγώ εί&ώς
*1ι&Λ (]ήα<1 οί ) οοηΐβαΐ ^υα-οοπίθ, | I Ιιανΐη^-ΐΐηοπη [I 1εηονπΐ£
διδάζω υμάς. Γαρ το πλήθος μεν πολύ
\τβ11] νίΙΜηίοπη ^οα. ΙΌγ Ιΐιβ ηηιΐιίΐυιΐο (ίβ) ίηιΐοοιΐ Ιατξβ,
χαΧ έπίασι πολλή χραυγγ' άν άνάσ-
«ηά Ιΐιβχ-οοιηβ-οη 'τπΐϊ (α) '^ΓβαΙ ββοιιΐ; 1>ιαί βΐιοηΐΐ ^οπ.
χησθε ταύτα, χαι τά άλλα
««νβ-βηβίαϊηββ Λϊβ, η.η<1 (ω Γββρβοίβ) Ιΐιβ οΛθγ (Ιο'χτςιΐ
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΥΠ. 67

$οχώ μοι αισχννεσ^αι γνώσεσ&ε οίους τονς


Ι-Μβηι Ιο-ηΐ}·ββΙί Ιυ-ύο-ΛβΙιαιιιοιι (ιΐιηΐ) ^οα-ΐίίΐΐ-ΐιηο» »ηβ,1 ώβ
ανθρώπους όντας έν τγ %ώροι ήμιν.
ιηβη | 1>βιιΐ£ [όοπι] ία — (ΙΜβ) οοαηΐτ^ ( «Γβ οί υββ) Ιο-αι
Δέ νμών όντων ανδρών, χαι
(αβ βυΙιΙίοΓβ). ΒαΙ νου οβϊη£ πιβη (οΓ οοαηΐ£β), από*
γενομένων είτόλμων,
α&νίηξ-Ιιοοοιηβ 1>οι<ι (οηά βρίτίΐβιΐ), (βο ω Ιο οοοααβΓ ίη Ιΐιο β,ρ-
έγώ μεν ποιήσω τον νμών
ρπ>αοΜη£ βη^Λββιηβηί), I ΐηάβοά πίΐΐ-ιη&ΐιβ (ίΑ«) (Ιηοβθ) οΓ-νοϋ
βουλόμενον άπιέναι ο'ιχαδε άπελ&ειν ζηΤιωτόν
άβίίτίη^ Ιο-^ο ηοιιιβ | Ιο-ηΒ,νβ-άοριΐΓΐβιι [Ιο-Γβιατη] βηνίβά
τοις οιχοι * δε οίμαί ποιτ,σειν πολλούς
— (1>7 ιηοβο) αΐ^ποηιβ ; 1>ιιΙ Ι-ιΜιιβ: Ιο-'ηιακ.θ πιαην 'ηοΓβ&ΓιβΓ
ε'λεσ&αι τά
| (ο-ϋιινθ-υιΙ<βιι-ΓθΓ-νουΓ86ΐν68 [(ο ρΓβίβΓ] ιηο (ιηίη£8 (ο οβ οοΐαίηοά)
παρ' εμοϊ άντι τών οιχοι.
πϊιη οίο 1)βίυι°θ — (ιηοβο ιηαι αίΛγ οβ οοΐαίηβά) αι-ηυιηβ.
Έιταϊ&α Γαυλί'τ^ς Σάμιος φυγάς, δέ
Τηβη ΟκυΙίΙοβ (α) δαιιιίαη βχίΐο, οαΐ (α)
τϊιστος Κνρω παρών ειπε' χαι μην ώ
ίιηΙιιΊιι (β,ιΙηβΓβηΙ οΓ) Ο^τιιβ οβίη^-ρι-οβοηι βαίά; &ηά 7β1» Ο
Κϊ'ρε τίνες λέγονσι, ότι νυν ίπισχνΥΐ πολλοί
Ε}τυ5, βοαιβ βιιν, ιηβ,ι ιιοτν νοϋ-μΓοιαϊββ ιιιαην (Ιηίη^β)
διά το εινα εν τοιοντω του προ-
οη-αοβηιιηΙ-οΓ | Ιόβ Ιο-οβ [Ιοβίηβ] ίη βιιοη. (β, βιαίβ) οί — β,ρ-
ΰώντος κινδύνου* δέ άν τι γένεται εν,
ρΓοαοηϊιι§ άαηςβΓ; οοΐ βηοαίά1 8.ην.ΐηίη^ η&ρροο ττθίΐ, [οαΙ
φασ'ι σε ον μεμ·
ΒηοιιΜ 8αοο688 λΐίοηά νοα], Ιοον-β&7 | (Ιοαι) 7011 ΊτοαΙά ηοΐ 'οανο-
νησ^αι '
ηπιβιιιϋβι-βιΐ ; [ιϊιεΙ 7ου "οχιΐά π°1 πογολΓΙογ ηιηβιηοβΓ 70υΓ ρΓοιηϊβοβ]
δ' ενιοι οι'δ' ει μεμνώό τε χαι βονλοιο
— βοπίθ (βίβο 88,7 ηβϊιηβΓ ίί 7ου-ΓοϊηοιιιΙκ;Γ &η<ι &1βο ιηαγ-ιηβΐ]
&ί*νασ$αι αν άποδονναι όσα νπισχνφ. Ό Κύρος
»ϊ11-7οα-οβ-β 61β — ιο-κίνβ »ηβ,( γοα-ρΓοιπΙβο. — Οντα·
88 ΧΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

άχούσας ταΰτα ελεξεν Άλλ' εστί νφϊν ώ άνδρες


ΙιβΛί-ίπ;; 11ιί8 8&ίά; ΒπΙ ΛβΓβίβ Ιο-αβ, Ο πιβη,

ή άρχη ή πατρώα,
| (Ιιβ βιηρίτβ Ιϊβ ραΙβΓηβΙ, [Λο βιηρϊτβ, ΛαΙ ϊ>β1οη|;θ(1 (ο 1117 ίηϋιβΓ],

μεν μέχρι ιρός μεαημβρίαν οί)


(ϊϊΜΛ) ίηάββά (βχίβηάβ) βο-ΓίΐΓ Ιο ( Μιβ ) βοιιιΗ «ΉβΓβ

άνθρωποι ον δύνανται οϊχεϊν δια καύμα,


ιηβη '&Γβ ηοί '&οΐβ Ιο-άϊτβΙΙ 1>7-Γβ8,8οη-οΓ ηβ&ι,

5έ μέχρι προς άρχτον ον δια


λιηΙ Θο-Γαχ Ιο (ιΛίο) ηηΓίΙι νηβΓθ (ύιβγ οαηηοΐ Ιΐνο) ίοτ

χειμώνα" δε οι φίλοι τον εμού αδελφού σατρα-


οοΐί; βυΐ Ιηβ ίηβηίβ οί — ιη^ ϋΓοΙΙιβΓ (ξονβπι-ιιβ-

ηεύονβι πάιτα τα εν μέαω τούτον.


ΚΊίΓηρρ 8.11 (Λο οοηηΐΗββ 8ίΙιΐίΐΙο<1) — ίη (ίΐαο) ιυκΜΙο οί-Λβββ

Δε ην νιχήσωμεν δεϊ ήρας


(ηοΓίΙιβΓη &η(1 βοιιΐΗβπι ΙίπιίΙβ). Βυί ίί πβ-οοηςυβΓ ϊ(-1>θοοιιι68 ιιβ

ηοιηβαι τονς ημετέρους φίλους εγκρατείς τούτων.


(ο-αιηΚο — οατ Γποηιΐβ πι&β(£Γ8 οΓ-ΙηοΜ

Ώστε ου δέδοιχα τούτο μη $χ<ύ


(οομιιΙγϊιμ). Βο-Ιηαί Ι-'ηανβ ηυΐ "ίεαΓβιΙ Ιΐιίβ, ΙβηΙ Ι-Ιια,νβ

ονχ τι 6 δώ εχάβτω των φίλων,


ηοί αη^-ΐΜη•; ντίιίοη Ι-πιί<;1ιΙ-(;ίγ6 Ιο-βαοη — ΌΓ (ιηγ) ίπβηάί,

αν ^ένττται ευ, άλλα, μη εχω


Ι βποαίά ϋ-ηαρροη ινοΐΐ, [β!ιοπ1<] πο 1)6 βιιοοβββίυΐ], βυί ΙοβΙ Γ-Ηανο

ονχ ιχανούς, οΐς δώ. Δί


ηοί (Γπβηάβ) βηοιιςη, Ιο-πηοπι Ι-ηΗςΜ-ςίνο. ΒιιΙ Ί-\τΐ11

χαϊ δώσω εχάατω υμών 'Έ,λλήνων χρνσούν


&\ηο Έίνβ Ιο-βαοη οί-7θΐι βΐΌβΙιβ (λ) £ο1<1οπ

ΰτέφανον. Δε οί άχονσαντες ταΰτα,


ΟΓβινη. ΒιιΙ (Ιιβ (Ογοο!(8 ρΓβββηΙ) Ιιυιιήης Ιΐιββο (Ιηί磫),

αΰτοι' ηοαν τε ηολν προθυμότεροι,


Λβ7 \»0Γβ ηοΙ-οηΐ7 ιηηοη 'πιΟΓβ (βηοοαΓα^βά κη&) 'ρπ>πιρΙ-Γοι•-ιι<;11οηρ

χαϊ εζήγγελλον τοις άλλοις.


0π*-η1βο ΙΙιβ^-ΓβροΓίβά («Ίιιιί ίήβγ ηαά Ιιβιιπί) Ιο-Ιΐιο οίηβΓβ (οί Ιη•

Δέ τε οί στρατ^οΐ 7ΐαρ' αΰτ•»ν, και τινές


θΓβθΙιβ). Αηά ΖιαΙ-οηΙ^ Λβ οοπιιηαηά'βΓβ β-ΙιοιιΙ ϊρ 1>υϊ-α1»ο ιοηβ
ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ VII. 61

των άλλων Ελλήνων εΐβγεσαν άξιοϋντει


ο£-ΐ!αβ οΙΙιογ βΓββκ:> βηΙβΓβά (Ιιϊη ΙβηΙ) ιΐββϊπη^

ει&έναι τι έσται οφίσιν, εάν κραττίσωσι.


Ιο-1ίηιι» »Κη.Ι (γβιτιιπΙ) βΙιιΟΜιθ Ιο-Ι Ιιοιη, ίί ΙΙιο^-βΙιυιιΜ-οοίΗίαβΓ.

Δε 6 εμηαΟΛς την γνωμτην απάντων,


ΒαΙ — (Ιιβ) Ιιατϊης-βιιΙΐβϋβά 11ι« ηιίηιΐί οΓ-ιιΙΙ,

άηέτίεμτίε' Δε πάντες δσοιπερ διελέγοντο


'βοηΐ (Ιΐιιίπι) 'κ»•αχ. Αιπί ιιΐΐ «ΊιοονοΓ οοηνβΓββί

παρεκελεΰοντο αύτω, μη μάχεσ^αι,


<ιΗ11> Ηιη) ριΙκίΓίοιΙ Μη>, ηοΐ Ιυ-6(ζΊ' (ρβΓβοηαΙΙ/),

άλλ' τάττεσ^αι όπισθεν εαυτών.


βοί Ιο-ρΙαοβ-ΜηιββΙΓ 1>βΙιίαί1 (ώβ Ιίηο οί 1>α111β) οί-ΛβιηββΙνββ.

Έν δε τφ τοΰτω καιρώ Κλέαρχος ιίρετο τον Κυρον


ΑΙ — — ΙΜβ Ιίιηβ Οΐβ&τοουβ ίηηαίτβά-οί — ΰ^ται

πως ώδε' Οίει γάρ σοι ω Κίρε τον


βοπιβ-Ιιοιτ ώαβ ; ϋο-^ου-ΛίηΙί Ιίβη (ίο-^οιι), Ο 0}•ηΐ3, (ιίικί) — (;οατ

άδελφόν μα,χεϊο&αι; Ντι Δι εφη 6 Κνρος


1)Γ0ΐ1ΐ0Γ »ί11-6|;1ιΙ? Υβ8, !}>• ^ ιιρϊΙϋΓ, ηκίιΐ — 0>•πιβ,

είπερ γε εστί παις Δαρείου καϊ Παρυσάτιδος.


ίί ίηάββά Ιιβ-ίβ (ϋιβ) βι)ιι <>Γ-Ι)&πιΐ8 »ηι1 Ραι^βαϋ*,

δε εμάς αδελφός, εγω ου λττψομαι


»ηά ιη; 1>γοΙ)μιγ, Ι 'βΐιοΐΐ ιιοί 'Ιβϊβ (ροββοββίοη οί

•νανν' άμαχεί.
ΰιβββ («Ιοπιίιποηβ) ΐττίιΙιοιιΙ-Λ-ββΜ-

Ένταυ$α δτί έν τγ ε£οπλισια


ΤΙιβΓβ ϊιιιΙιμμΙ (οΓ Λοββ) («ι») — ιιηάβΓ-ίίπηβ (ώ•,

αριθμός εγένετο των μεν 'Έ,λλήνων μύρια και


ηαιηββΓ »ω οΓ-1)ιο — ΟτοβΙίΒ («η-ΙΙιοιίΒαηΑ β,ηί

τετρακόσια ασπίς, δε δνβχΐλιοι και πέντα-

κόσιοι πελτασταϊ,, δε των βαρβάρων


Ιιιιηιΐπκΐ (ΒΓ(,ΌΐίθΓ8, αη(1 (Ιίιβ ηιιιηΙ«ι•) οΓ-ΙΙιο βαΛιιπιιηι

ιιετά Κυρου δέκα μυριάδες, και


«ίΐΐι ΰχπι» (ν») | («η Ιβη-ϋιοιιβαηάβ, [οηβ ΗιιιηΙγοιΙ ΙΗοηΜίηά], ΛηΛ

άμφι τά ειχοΟι δρεπανηφόρα άρματα. Δε


»*>ουΙ — ΙκοηΙγ βογίΐιβ -ΙμμιΗιιβ ί/ιλιϊοΙη. Αη<1 ί&β ηαηιΐ»!•)
68 ΙΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

άχονοιχς ταύτα ελεξεν' Άλλ' έστι τιμιν ώ άνδρες


1ιβ&πη£ (Μ· βίΐίιΐ; ΒαΙ ΙηβΓβ-ίβ Ιο-α«, Ο ωβη,
ί άρχτι η πατρώα,
|(>ιβ βιηρίτβ ώβ ραΐβπιαΐ, [ίπ« βιηρίτβ, ΛαΙ 1>θΙοη£β(1 1( ηι; ΓαΙαβΓ],
μεν μέχρι προς μεσημβρίαν ο6
(ιτοϊβΐ)) ϊηάββά' (βχίβηά·) βο-ίατ (ο (ώβ) βοαϋι ιταβη
άνθρωποι ον δύνανται οιχεϊν δια καύμα,
παβη '&γθ ηοΐ '&Μβ Ιο-ανβ11 ^-Γθ&βοη-οί ηβ&Ι,
δέ μέχρι προς άρκτον ον δια
λώΛ βο-ίω (ο (Λθ) οηΓΰι νηβΓβ (Ιίβ; οαηηοΐ Ιίνβ) ίοι
χειμώνα" δέ οι φίλοι τον εμού αδελφού σατρα-
οοΐά ; ουί Ιηβ ίτίθηάβ οΓ — 1117 ογοΙοθγ £ονοπι-ιιβ-
ηενονσι πάντα τα εν μέσω τούτων.
Μ(ταρ& αϊ] (Ιηβ οοιιηΐηββ βΐϋι&ίθά) — ίη (Λθ) ηαΐάάΐθ οί-ώβββ
Δέ ην νικήσωμεν δει ήνάς
(ηοΓίηβπι Ληά ΒοαϋΐθΓη Ιΐηιϋι). ΒαΙ ΐί ττβ-οοηςυβΓ Η-Ιηοοηιβι αϊ
τίοιήσαι τονς ήμετέρονς φίλονς εγκρατείς τούτων.
Ιο-ηιιώθ — οατ ίπθΐιάβ πιαβΙβΉ οί-ΙαοΜ
"Ωστε ον δέδοιχα τούτο μγι ε*χω
(οοαηΐπββ). δο-ίηαΐ Ι-'οατβ ηο4 'ίβ&Γβά ΙΜβ, ΙββΙ Ι-ηατβ
ονχ τι 6 δω έχάστω των φίλων,
ηοΐ αη;-1ηυΐ£ ιταΐοα Ι-ιηί£ηΙ-£Ϊνβ Ιο-βαοΐι — ΌΓ (ηι;) ίήβηάβ,
αν γένηται εν, άλλα, μη εχω
| Β&οοΜ ίΐ-ΐιαρροη νβΐΐ, [βΙηοαΙΛ νβ 1>β βυοοοββίιιΐ], οοΐ 1β·1 Ι-Ιιατ·
ονχ ικανούς, οΐς δω. Αέ
ηο* (Γήβηάβ) βηουςη, Ιο-πηοηι Ι-ωί^ηί-Βίνθ. Βυί Ί-νί]]
χαι δώσω έχάστω ΰμών Ελλήνων χρνσούν
»1βο 'κϊτβ Ιο-β&οη οΓ-7011 βΓββΙίβ (») βοΜβΏ
στέφανον. Αέ οι άχονσαντες ταύτα,
αοιη. ΒαΙ Ιηβ (βηβ^ι ριβηη() ηβαπη£ Ιϊβββ (ΙΜιΐ£ΐ),
αντοί ηβαν τε πολύ προθυμότεροι,
ώθ; νβΓθ ηοΐ-οηΐ^ πιαοη 'ιώογθ (βηοοιιτ&^θά &Ώά) ιρΓθΐηρΙ-ίθΓ-&οϋοηι
χαι έξήγγελλον τοις άλλοις.
6πΙ-(ΐ1βο ώβ^-ΓθροΓίβά (ιτη&1 Ιη«3Γ η&ά1 ηβατά) Ιο-ϋιο οίαβηι (οί Λ·
Δϊ τε οι στραΤΥίγοι παρ' αύτ·*ν, χαι τινές
Θγμκβ). Αη<1 ι·ο(-οη1; ϋιβ οοπιηιαηάβΓβ «ύοαΐ I» Ιηιΐ-ιίβο ιοηο
ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΥΠ. 61

των άλλων Ελλήνων ειογεσαν α£ιοΰντε(


οΓ-Λβ οιΗογ (ίπιι,Ίίβ βηι«Γ0(1 (Μβ ίβηΐ) (Ιοβίηηβ

εΐδέναι τι έσται σφίσιν, εάν χραττίσωσι.


ίο-&ηο» »1ιιιΙ (γοϊ?!ιγ(1) βΐιιιΐΐ <>>« Ιυ-ιΐιοιη, ϋ' ΙΙιβ^-βΙιυιιΙιΙ-οοικιυβΓ.

Δέ ό εμππχλας τΐχν γνώμην ότίάνΤων,


Βυί — (Ιιο) Ιι&νίης-βαΙϊβ&βά ώβ πήηιΐβ <>{ εΙΙ,

άπέπεμτΐέ* Δέ πάντες οαοαιερ διελέγοντο


'βοηΐ (11ιυ:υ) 'αινη,)». Λικί ιιΐΐ ν1κ>ονυΓ οοητβη«4

παρεχελεΰοντο αΰτω, μη μάχεσ&αι,


<ιήΰι ϊίια) βι&ΟΓίβά Ιιίιη, ηοί Ιο-β£ΐιΙ (ρβηοηαΐΐχ),

άλλ' τάττεσ^αι όπισθεν εαυτών.


ΙηιΙ Ιο-ρΙ&οθ-ΜπίδβΙΓ ϋβΐιΐηά (Ι&β Ιίηβ οί βαΐΐΐβ) οΓ-ΛθπιββΙτθβ.

Έν δέ τω τοΰτω καιρώ Κλέαρχος ηρετο τον Κύρον


ΑΙ — — ϋιϊβ Ιΐηιβ 01ο»π:Ιιιΐ8 ϊηήΐιίτβά-οΓ — ΰγτηΜ

7ίως ώδε1 Οϊει γαρ σοι ώ Κυρε τον


βοηΐθ-ΐιοπ ιΐιυβ ; ϋο-^οιι-ιΜηκ: Ιΐιοη (Ιο-φυιι ), 0 ('}•πΐ8, (ϊΗηί ) — ( }-οιιγ

αδελφό ν μαχεισ^αι; Ντι Δί' εφη 6 Κύρος


ν>Γ0ΐ1ιβΓ ^ίΐ-β^ΐιΐί Υβ8, 1>ί^ορίΙβΓ, βαίά — ΰγταί,

είΛερ γε εστι' παις Δαρείου και Παρυσάτιδος.


ίί ΐηϊΐθβά Ιιβ-ία (ϋΐθ) 8οη οί-Ό&ΓΪυβ β>ηά Ρ&τ^βαϋβ,

δε εμος αδελφός, εγώ ου λ»τψομαι


»Π(1 ιη; ΒγοΙΙιθγ, Ι "βΐι&ΐΐ ιιοί 'Ι&ία (ροβββββίοη οί

ταϋν άμαχεί.
Ιίβββ ((Ιοπήηϊοηδ) νίΐΐίοιιΐ-ιι-βςΐιΐ.

Ένταυ&α δτί εν τγ εξθ7ΐλιϋία


ΤΙιογο ίηάοβ<1 (οΓ Ιΐιοβθ) (ίη) — ιιη<1οι•-&πΐ)8 (&•,

αριθμός «βένετο των μεν Έλλτίνων μύρια χοχ


ηαιιώοΓ ιταβ οί-ΐΐιο — ΘγθθΙμ («η-ϋιοιιβ&ηά &η4

τετρακόσια άσπϊς, δέ δισχι'λιοι χαί πέντα-


Γουτ-ηαη<ΐΓθά Ηβ8.Τ7-αηηβά-ιηβη, &ηά Ιιτο-Ιΐιουβιιηιΐ &ηά δνβ-

χόσιοι πελτασταΐ, δέ των βαρβάρων


ΙιαηιίΓοΛ (ΑΓ^βϋβΓβ, αη<1 (Λβ ηιιιηββΓ) οί-ΙΙιβ 1>αιΊ>απιιηι

Μετά Κυρου δέκα μυριάδες, και


«τίΐΐι Ο^πιβ (ΥΓϊ») | ίβη ώη-ΐϊουβηηιΐβ, [οηβ ΙιυηάΓβά ΐΗοιΐ8ΐιηι1], ιηιΐ

άμφϊ τα εΓκοσι δρεπαν>7φόρα άρματα. Δέ


ϊοοαΐ — ίττβηίγ βοχΙΙιΐ'-Ιιοβχίη^ ιΙικι-ίοΐΜ. Αηά (Οιβ ηιιηιαβΓ)
ΓΟ ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι3 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

τών πολεμίων έλέγοντο είναι έχατοΊ χού ειχοΟι


οί-Ιύβ βηβυι; ψ&&-Λ&\ά Ιο-Ββ | &-ύηηάτβά »ηά ΙιτβηΙ}
μιφιαλες, χαϊ διαχόσια δρεπανηφόρα
Ιβη-ιίιι>ιιΐΊιο(ΐ8, [1,200,000], ααιΐ 1«ο-1ιυοιΐΓβ<1 8<:;ι1ιβ-οειιηιΐ£
άρματα. Αέ ησαν έζαχισχίλιοι άλλοι ιππείς,
οΐιαηοΐδ. Ααά ΐΗθΓβ-»βΓθ 8Ϊχ-Ιαυυβ&α<1 οώβΓ ΙιοΓββιπθη,
Άρτα^ερσ^ς ^ρ^εν* οΓτοι ησαν
οί-τνοοιη Ατϋι^ϋΓβββ ΙιαΐΙ-ΙΙιυ-οοιηΐΏαηά ; (Ιιββθ (Ιιοηβηιβη) νοη
τεταγμένοι προ βασιλέως αυτού. Δε
(Ιτανη-ιιρ 1»ΓοΓβ (Λβ) 1ιίιΐ£ ΜιηββΙΓ. ΒυΙ 'αί (&·)
στρατεύματος του βασ&έως ησαν τετταρες
ι8.πη; οΓ-ιΗβ ιΙιβΓθ-τθΓβ ίοιιτ (οβΐη£)
άρ^οττες χαϊ στρατηγοί χαι ηγεμόνες, έκαστος
0θΐηιιΐΆΐι*ΙοΓ8 &ηά ςοηβηιΐβ &η<1 Ιε&άβΓβ, β&οΐι
τριάχοντα μυριάδων
(Ιιατίηρ; ααάβΓ Ιιίβ οοηιηι&ηά) | ΐΚιϊη^ Ιβη-ώοαβαικίβ, [300,000],
Άβροχόμας, Τισσαφέρνης, Τωβρνας,

Άρβάχης. Αέ τοίτων 7ϊαρεγένοντο εν τγ μάχγ


Λτοηβββ. ΒαΙ οί-ΐΐιοβ© 11ιβΓβ-ϊ¥θΓβ-ρΓΌ8βηΙ ϊη ϋιο Ιηιυβ
ένεντχοιτα μυριάδες, χαϊ εκατόν και
\ ηίηο-ϋιιη<ΐΓθ(1 (βη-Ιοοα8&η<ΐ8, [900,000], καΛ β,-ηυηϋι-βά &ηά
τίεντήχοντα &ρε7ΐανηφόρα άρματα" ^άρ Άβροχόμας
6Γ(^ βο^ΐΐιβ-οβαπηι; οίιβποΐί; Γογ ΑίΜΌΟοαι*·
έλαννων έχ Φοινίχης υστέρησε της μάχης πέντε
χακηϋΛΏζ {τοχα ΡΒοεηίοϊβ, β,ιτίνβα-ιιίΊβΓ Λβ ί&ΐΐΐβ 6τβ
ημέρας. Αέ οι αντομολήσαντες έχ τώι
Α&γΒ. Αηά — (ώοΜ) Ιι&τίη^-άβββΓίοά ίτοΐΒ ΙΗ·
πολεμ/ων παρά μεγάλου βασιλέως
βηβιηχ (Λβ.4 νβη) ττ\Λ (Οιβ) £ΓββΙ Ιιίηϋ
ηγγελλον ταίτα προς Κίρον προ της μάχης '
ιηηοιιυοβά' ϋιοη (ΐΜο£β) Ιο Ο^ηιβ ϋβίοΓθ ώβ Ι>&1(1ο;
χάι, μετά την μάχην, οϊ ύστερον
καά, β,ίΙβΓ (Ιιβ οαΐΐΐα, — (Λοββ ϋι&ί) ΛβΓβιιΓίβι
έλήφ&ησαν τγγελλον ταύτα.
»βΓβ-(»1ί«η-ρΓί8οηθΓ8 ΓβροΓίβά Λβ-ββ,ιηβ (ΙΜη£β).
ΒΟΟΚ I. — ΟΠΑΡΤΕΚ VII. 71

Δϊ έντει&εν Κνρος έξελαννει ίνα στά&μον


Ααά Ιΐιβηοθ Ο^ι-υβ ρΓυοοϋάβ οπβ άα^β'-πι&ΓοΙι,
τρείς 7ΐαρασά^ας παντϊ τω στρατεΰμαΤι,
(ΐη&Βΐίος) Ιηι·ββ ριίΓΜϊΏ^β, νίιη-8,11 ϋιβ &τναγ,
χαϊ τω Ελληνικά χαϊ τώ βαρβαρικά συντε-
οοίη Ιΐιβ Οτεοκ: &η(1 Ιηβ ο&χΰαηαη, άΓ&νη-υρ-ίη-
ταγμένφ' γαρ ωετο βασιλέα μαχύσ^αι
θΓάβΓ-οί-1>αΐΙΙθ ϊ ίοτ ηβ-ΙηουςηΙ (Λα4 Λ·) Ικ1η£ ιτοιι1ά-οββΓ-ο»111·
ταυτρ τγ ήμερα ' γαρ χατά μέσον τό»
(οη) ιηβ,Ι — (βαηιβ) ά»; ; Γογ β,βοιιΐ (Ιηβ) ιη1<1(11β (οΓ ) ίΐΜ
ντα^μόν ην τάφρος ορνχτή βαρεία, τό
ά^β'-ωιιι-οΐι ΙηβΓβ-νιιβ (Γοαηά) 6>-(1ίιοη <1<ΐ£ άββρ, ΰι«
ενρος μεν πέντε οργνιαι, δέ τό βά&ος τρεις
ΟΓβκΗη ίοϋοοιΐ (ιη·) 6νβ Γαΐηοιηβ, Ληά Ιηβ άβρίη ιηΓββ
ορ"/νιαι. Δέ ή τάφρος παρετέτατο άνω δια τοί
Γ&ΐουιηβ. Αηά Ιηβ άίΐοη τ?ω-βχΙβηάβά ηρ ΙηΐΌΐιςη Ιη«
πεδίου επί δώδεκα παρασά^ας, μέχρι τείχους
ρΐαϊη (ο Ινβίνβ ρηταβαη^β, ϊυβί-ΐο (ϋιβ) να\\»
τον Μ>7δ<Ό$. Έν&α δή εισιν αϊ διώρνχες ρέονσαι
— οΓ-ΜβιΙί». ΙΙβΓβ — ΗΓβ (Ιιβ οαηαΐβ βονίη£
από του ποταμού Ίίγρητος ■ δέ εισ'ι τέτταρες,
Γγοπι Ιηβ ηνβΓ Ύϊςήί ; &αά ιηβΓβ-ατβ Γοιιτ (οί Ιηβηι),
τό μίν ενρος πλε^ριαϊαι, δέ ϊσχνρώς
Ιηβ — 1>Γ6α«11ίι (οί β&βη ίβ) οΓ-Ιηβ-βϊιβ-οι-Λ-ρΙβΙηπιιη, αηά
βα&εϊαι, χαϊ σιταγωγά πλοία πλεϊ «ν αύταις'
<1ββρ, α,ηά οοΓη-οαιτ^ίη^ νββββίβ βαΟ οη ώεαι;
δέ εισβάλλονσι εις τον Έ,νφράττ,ν, δέ δια-
&η<1 Ιηε^-άίββηΑΓββ-Ιηβϊτ-ναΙβΓ ΐηΐο Ιηβ ΚυρΟΓ&Ιββ, »η<1 (ηβ;-
λείπουσι εχάστη παρασάγγην, γέφνραι δ'
1β»νβ (ββίττοβη) ββ.οη 8,-ρ&ι·&3ΗΏ£, βηϋ^βί 8.180
Ιπε'/Τιν. Ή ν δέ στενή πάροδοι;
'βτβ (Ιπγοτπι) ΌτβΓ (Ιηβηι). ΤηβΓβ-»8.β — (») ηβ,ιτυι» ρ»888,ββ
παρα τον Ευφράτ^ν, μεταξύ του ποταμού χαι
*1οη£ Ιηβ £υρηηαβ8, οβίνβοη Ιηβ ήνβΓ &ηά
της τάφρον ώς τό εύρος εϊχοσι ποδών. Ίαντηΐ'
Ιοβ Ιιβηβη &1>οα1 Ιηβ ΟΓβο,ιΙιη οΓ-ΙνβηΙ; Γοο(. Τηΐβ
ί£ ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟμ.

δε Την τάφφσν με^ας βασιλεύς ποιεί άντι


— — ίτβηοΐι (Ιηβ) £Γβα( Ιώΐβ ηι&Ιιββ ίΟΓ («'
ΐρνματος, επειδή πνν^άνεται Κνρον Λροσελαύνοντα.
άβΓβηοβ, β,ΓΐβΓ ηβ-ΙιβαΓά-οί Ογηιβ Ώΐ*πΛήη£-»£Λ\ηΛ
Ύαντην την πάροδον δη Τε Κί5ρί5ς και
(Μια). Ιΐιίβ — ρα88α,£β ίηάββά ηοΐ-οηΐ; ϋ^ηιβ 1)ΐιΙ-&ΐ80
γ στρατιά τϊαρ^λ^ε, χαΧ έγενοντο είσω της
Ιηο αηη^ π6η(-ΙηΓοα£η, &ηά (βο) οοοααΐθ ^ϊΐΗϊη ίη&
τάφρον. Βασιλεύς μεν οΰκ οΰν εμαχεαατο
Ιτβηοΐι. (Τηβ) Ιώΐ); ϊηάββά "(Ιίά ηοΐ ΛβΓβίοΓβ 'οίΓβΓ-1>β>ί11β
ταύτ^ τγ ήμερα, άλλα πολλά Ιχνη και «πιων
οη-ΛαΙ — 1>αί ιηαη; (ηοιιι 1>οΙη οί-ηοΓβββ
και ανθρώπων ΐΛοχωροι/ντων ί^σαν φανερά.
8,11(1 οΓ-πίθη ΓθΙτθαΙϊη^ ιτβΓβ γίβΐΜθ.
Ένταν&α Κνρος καλεσας Σιλανόν τον Άμβρα-
ΤΗβΓβ Ο^πιβ ηανϊης-οαίΐβά δίΐ&ηυβ ΰιβ ΑπΛγλ-
χιώτην μάντιν, εδωκεν αντζ τρισχιλίονς δαρειχούς,
οίη,η 8θο(1ΐ8α;θΓ, βανβ οϊηι 11ΐΓ66-11ιοιιβαη(1 άαπο·,
δτι πρότερον τγ ένδεχάτγ άπ' έχείνης της
1>θο&α3θ ρΓβνίου8ΐ7 οη-ΐϊιβ θΐβτβηΐΐι ίϊοηι ϋιαΐ —
Υΐμέρας θνόμενος, ε\7ίεν αντφ δτι βασιλεύς
ά&γ (ττπϋθ) ■αοτϊ£αϊΐ)£, ηβ-βαΜ Ιο-αίιη Ιηαί (&β) Ιύη(
ον μαχεϊΤαυ δέχα ήμερων Κνρος δ'
'ττοιιΐά ηοί 'β^ΐιΐ (Γογ) Ιβη άα^8; Ο^ηω Ιηβ*
ειπεν, ονχ άρα έτι μαχειται, ει ο»
«8,1(1, ηβ-*ιη11 ηοί Ιηβη (ηβτβ&Γΐβτ '&βηΐ, ΐί ηβ-ΊπΙΙ ηοί
ωαχεΐται εν ταύταις ταΐς τ^ιεραϊς · δ' εάν άλη-
ΐχΐίΐ 'η Ιηβββ — άβ,^β; ΙιαΙ ϊί 7θα-Βρβ8,κ:-
^ευσ^ς, ντίισχνονμαί σοι δέκα τάλαντα. Ύοΰτο
Ιηβ-ίπιΙη, Ι-ρι-οηπδβ ;οα ίβη (αίβηίβ. ΤΜι
τό χρυσών τότε άττεδωκεν, εΛεϊ αί δεκα ^μερα
— £θΙά 'ηβ Ιηβη 'ρβ,ίά, \?ηβη Ιηβ 4βη άαγι
παρηλ^ον. '&πεϊ δ' επί τγ τάφρφ, βασιλεύς
ιΐιιρρβά. ΑίίβΓ ίηάββά, 8,1 (ηβ (τβηαη, (ύιβ) Ιύα|
εκώλυε τό στράτευμα Κ»ρου δυαβαίνειν,
'ρΓβνβηΙ Λβ κπαχ οί-Ο^πυ Ιο-ίο-ϋττοοβίι (Η)
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΕ νίΠ. 78

ίδοζε χαΐ Κνρω χαι τοις άλλοις άπεγναχεναι


αβ-βοβοίθά Ιχ)1η Ιο-Ο^ηυ »η<1 Ιο-Ιοο οΙΙιθγβ Ιο-Η&νο-^ίτβη-υρ
τοΰ μάχεσαι" &στε τγ νστεραία Κϋρος
Ιϊβ (άββί^η) Ιο-&£ηΙ; βο-Λβ,ί οο-Λθ ίοΐίοιτίη; ϋγται
ετϊορενετο μάλλον τμελημενως. Αέ
ρΓ00ββ(1θ«1 (οη ηίβ πιαγοΙι) πιογο ηβςΐίςβηΐΐγ. Βαί
τ$ τρίτγ εηοιεϊτο την ηορείαν τε χά&ήμενος
οιι-ϋιβ ()ι!γ<1 (<1»ί) ϊβ-ωίκΐβ Ιηβ πιατοη ηο(-οη1; βθίη^-βΟΗΐβά
ελϊ τον άρματος, χαί εχων προ αντον
\& — (ηίβ) οη&ήοΐ, 1>αΙ~α1βο η&.νίΏ£ ββίοΓθ ηίχη
ολίγους εν τάξει ' σε το πολύ
Ι&ψ (ηβη, (Ιτ&νη ορ) ΐη ΟΓάβΓ ; όηΐ 4ηβ £τβ&(βΓ (ρβτ4 οί
αντφ επορευετο άνατεταφαγμένον,
Ιηβ &πηγ) ΓοΓ-ηίιη ρΓοοββάβά-οη | Ιΐ8.νίη£-1>ββη-ρηΙ-ΐη-(1ϊ.«0Γΐ1βΓ, [ιτίΐηοηΐ
χαι ηολλά τών οπλών τοις στρο>
0>>96Γτϊη£ αη7 οτάΐτ], β,οά αίΛαγ οί-Ιηβ «.πηί ίοΓ-Λβ βοΐ-
ταόταις -ηγοντο επί άμαζών χαι νηοζνγ'ιων.
(1Ϊ6Γ8 ΐίθΓβ-Ο&ΠΊθά ΟΠ ΊΤ&£θη0 Ληά 1>θ8,3ΐβ-θί-1)αΓ(ίβΙ1.

ΟΗΑΡΤΕΚ VIII.

Και νρ> ήδη τε άμφι πλη^ονααν ά^οράν,


Αηά ϋ-ναβ ηον ηοΐ-οηΐ}· αΛ>οιιΙ Γιιΐΐ ιηβχΐιβΐ (ώηβ),
και 6 ΰΤα&μός ην ηληαίον Ιν$α έμελλε χατα-
»α(-αΐ8ο Ιηβ 8ΐ&ϋοη νι&9 ηβαΓ νηβΓβ ηθ-ναβ-αοοιιΐ (ο-(βΓ·
Ινειν τρίχα Πατα^ΊΛΐς Πέρσας άντηρ,
,Λΐη&ίβ (Ιηβ άιι^Ν ηιιιι*οα) ιτηβη Ρ&.(Δ£Η&8 (α) ΡβΓβϊαη ιηαη,
*,Ίλ> ταστάν άμφι Κϋρον ηροφαίνετα,
οΓ-4ηβ Γβ,ίιηΓαΙ (κΙηβΓβηίβ) »1>οϋί Οτηιβ ιιρρβ&π
έλαννων ανά κράτος τφ Ιηπφ 'ώρονντι'
Γ<<1ίη£ »1 Γα1Ι-8ρββ<1 — (ΐϊίΐη Μβ) ηοΓββ βνββ,Ιίη^,
χαι εν&νς έβόα παβίν, οις ενετνγγανε,
ιού ίπιπΐθ<ϋ&(βΐ7 ηβ-οΕίΙοά-ουΙ Ιο-&11, ιτηοιη ηβ-ιηβΐ,
χαί βαρβαριχως χαι 'Έ.λληνιχως, δτι
οοίη | ϊη-1>ατονί&η [1η Ρβηίαη] «,ηά ίη-Θτββϊ, Ιη*>1 (&··
74 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΙ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

βαβιλεύς προσέρχεται σΐ^ πολλώ στρατεύματα


Ήιΐ£ αρρΓοκ,οηββ ινΚιΐ (&) Ιητ^θ &πη7,
ηαρεσχενασμένος ώς εις μάχην. *Εϊ>$α δ>7 ίχε-
ρΓβρΛΓβά ιΐ8 ίοΓ 1)11 ιιΐβ. Τηοη ϊη<1ββ<1 ΙηβΓβ-
νειο πολύς τάραχος" γαρ οι "Ελληνες χαί
π&β £ΐ*βαΙ οοΰΓιΐϋϊοη ; Γογ Ιηβ (τΓοεϊϊβ &αά &1βο
πάντες εδόχονν αντ'ιχα ετινηε-
8.11 Ιηου§ηΙ (Ιηβ,Ι) 'ΐιβ (Ιηβ ϊϊϊη§) ^οαΐά βικίάβηΐ^ 'ΓλΙΙ
σεΐσ&χι σφίσιν άτάχτοις' Κίρος τε, χατατίΥ&ΰας
οη Ιΐιβιη ίη-(3ί80Γ(1βΓ; Ο^πιβ ηοΙ-οηΐ7, η&νίη£-Ιβιιρβ(1-(1υϊπι
άπό τον άρματος, ένέ&ν τον θώρακα, χαι
ίτονα Ιηβ οηαποί, ρυΐ-οη — (Μβ) ΟΓβαβΙ-ρΙαΙβ, ουί-αίβο
ανανάς επί τον Ιηηον έλαβε τα παλτά
ηιοαηΙίιΐ£ οη — (πί8) ηοΓββ ηο-Ιοοκ: — (ηϊβ) ^νβΐίηβ
εις τάς χείρας, τε τιαρ-ηγγελλε πάσι τοις
να — (Ιϊίδ) Ηαη(ΐ8, (αηά) ηοΐ-οηΐ^ άϊά-ηθ-ΟΓάβΓ αΐΐ Ιαβ
άλλοις ε£οπλί£εσ3αι, χαι εχαστον κα$ίστασ$αί
Γββι Ιο-απη-ΙηβπίδβΙνοβ, 1>αΙ-8,ΐ8ο θαοη-οηβ | Ιο-ρίαοβ-ηΐιηβθΐί
εις Την τάζιν έαντοΰ.
οι Ιΐιβ Γαηΐι οί-ηίιηββΙΓ [Ιο βΐ&Ιίοη ηϊιηδοΙΓ ίη ηϊβ ονη γβ,ώβ:].
"Εν&α δη χα^ίσταντο σνν
ΤηβΓβ ίικίββά (ϊη ΙηβίΓ ρΓορβΓ βίαϋοηβ) Ιηθ^-ρίαοθό-ΐηβιηίοΐνββ νίΐη
πολλτ) σπου&Ύΐ, Κλέαρχος μεν εχων τα δεξιά
ςτβ&ί ηαδίο, ΟΙβ&Γοηαβ ίη<1οο<1 Ιιανϊη£ Λθ ήβηΐ
τοΰ κέρατος προς τώ ποταμφ Ειφράτ*?, δε
οί-Ιηε (η^Μ) »ίηδ ηεηΙ' *ηβ ΗνβΓ ΕυρΙίΓηΙββ, οαί
Πρόξενος εχόμενος ο' οι άλλοι
Ρπ>χβηιΐ8 ηιινίηβ (Ιιίβ βΙ&Ιϊοη ηβχΐ Ιο ηίηι) »η<1 Ιηβ οίηβη
μετά τούτον. Δέ Μένων και το
»Γ(«γ Ιηίβ (ίη ογοΙογ). ΒιιΙ Μβηοη αηά — (ηϊβ)
στράτευμα εσ^ε το είώνυμον χέρας τον Έλληνιχον.
»πη7 ηβ,ά Ιηβ ΙβΓΙ ττίη^ οί-ίηβ Οηοί
Δέ τοΰ βαρβαριχον ιππείς μεν ΤΙαφλα-
(λτπιι,. ΒηΙ οί-ίηβ οαΛαπαπ (ΓοΐΈβ) ηοΓββιηοη ηαιηβΐ7 (Ιηβ) Ραρηία-
^<5νες εις χίλιους Ιατηααν παρά Κλέαρχο*
£οηΐαι> λΙ>ηηΙ · *κοη·<ιηά βίοοά ηβ&τ ΟΙβαΓβηα»
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ VIII. 76

χαι το 'Ελληνιχόν πελταστιχόν έν τφ δ*ξιφ'


Ληά Ιηβ ΟΓββκ ροΐΐϋβΐίο (ΓοΓοβ) οη Ιηβ ι*ί£ηΙ,
5ε έν τφ ενωνΰμφ τε ΆριαΙος 6 νπαργρς
ηυΐ οη Ιηβ ΙβίΙ (π&β) ηοΐ-οηΐ/ ΛιΊ&αβ Ιηβ ΙίβαΙβηαηΙ
Κνροί; χαι τό άλλο βαρβαριχόν Κΰρος δέ
οί-ϋ^Γαβ, βυΐ-αίβο Ιηβ οΙηβΓ οαΓΟατωη (ΓοΓΟβ) ; 0;ηΐ8 8.1*0
χαΐ ιππείς μετ' αιτοϋ οσον έζαχόσιοι,
*ηά (Ιηβ) ηοπ»!ΐηθη νΐΐη ηίηι αοοαΐ βίχ-ηαηάΓβά (πβΓβ ΐη Ιηβ
αιτοϊ μεν ώπλισμένοι θώραζι χαι
οβηίτβ), Ιηβ^ ϊηάβοά ηηνίϋ£-1)6ΐ:η-&πη6ά πίΙη-ΟΓοαβΙρΙ&Ιββ &ηά
παραμηριδ'ιοις, χαι πάντες χράνεσι πλην Κΰρου-
«πηυαΓ-ΓυΓ-ιηβ-Ιηίςηβ, αηιΐ β,ΙΙ νήη-ηβΐηιβίβ, βχοβρί ΟγτΌΛ ;
Κΰρος δε καθίστατο εις ττην μάχην έχων
ΟγταΒ ίηάββά βΐ&ϋυηβιΐ-ηηηββίΐ Ιη ώβ 1>αα1β η&τίη£
την χεφαλην ψιλην σε χαι λέγεται
— (ηϊβ) ηεα<1 οητβ; »ηΛ (Η ίβ) λΙβο βιιίιΐ (Ιηαΐ)
τονς άλλους Πέρσας διακινδυνεύειν έν τφ πολέμφ
Ιηβ οίηϋΓ ΡβΓδίΐΐηβ βχρυββ-ιηβιηβοΐνοβ ΐη — οαιίΐθ
■ΐάΐς ·ψίλαΐς χεφαλαϊς. Δε πάντες οι Ιπποι,
— νίιη-Ιιβτβ ηβαάβ. ΑΙβο αΐΐ Ιηβ ηοηββ, (ηΒΐηβΙ/)
οί μετά Κΰρου, είχον χαι προμετίύ-
— (ώοββ) νίιη Ο^πιβ, ηαά ουίη άβίβηβΐνβ-απηουΓ-οη-ιηβίΓ·
ηίδια χαϊ προστερν'ιδια' δε οι ίππεϊς χαι
ΓοΓβηβικίΒ &οά ά6Γβη8Ϊν6-αΓΐηυοΓ-ΓυΓ-ιηβ-1>Γ6ΐΐ8ΐ; αηά Ιηβ ηοΓββιηβη &1βο
είχον Έλληνιχάς |ΐζα^α/ρας.
η&(1 ϋτυυίαη ινοηΐβ.
Καϊ ην ηδη τε μέσον ημέρας,
Αηιΐ Η-ναβ ηυν ηοΐ-οηΐ; (ίηβ) ιηί<1(11β ΌΓ(Ιηβ) '<1&7>
χαι ουπίΛ ησαν ο'ι πολέμοι χαταφανεΐς' δέ
ηηΙ-&1βο ηυΐ-^βΐ \?θγθ Ιηβ βηβηι/ νϊβίοΐβ ; ϋηι
ήνίχα έγ'ιγνετο δείλη χονιορτός έφάνη, ωσπερ
ντηβη ίι-\ταβ θΕΓΐ;-&1Ϊ6Πΐοοη α-<1ιιβΙ &ρρβηΓβά', 1ίκβ-&1
λευχη νεφέλε, δέ οΰ συχνφ χρόιφ ύστερον
(λ) »ήίΙβ οΐυαά, ΙηιΙ 'ίη ηο 'ηιυοίι ιίιηβ β,ΓιβΓ,
τις ώσπερ μελάνια έν τφ πεδ'ιφ έπί
ΒοηιοΙηΐη£ Ιϊίβ οΐ&οκηβδβ (&ρρθ&Γβ<1) οη Ιηβ ρΐαίη οη
ΤΠΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΗ.

ηολύ. Δε δτε εγ'νγνοντο έγγύτερον,


ιηαβη [ηιιιοη οζίοηά^ά]. ΒιιΙ νϊιβη Ιηβ^-βββιιιηθ ιιβιΐΓβΓ,
και δη τάχα τις χαλκός ήατραπτε, χαι
»ηι1 — ΐηβΓβιιροη ·οηιβ11ιίπβ (Ιϋβ) βπιββ χΐβαπιβά-ΓοΠη, &ηά
αί λόγχαι χαι αί τάξεις εγ'νγνοντο καταφανείς.
ηβ βρββΓβ &ηά Ιηβ Γαηΐιβ Όββαιηθ νΪ8ίο1β>
ΚαΙ ησαν ιππείς μεν λενχο&ωραχες επί
Αηά 1ϋβΓ6-π6Γθ ηοΓββπιβη — (ηανίιΐ£) πηΐΙβ-βοΓ8β1β(£ οη
τον ενωνύμον τών πολεμίων, Τισσαφέρνης έλέγετο
Ιηβ ΙβΓΙ οΓ-Ιηβ βιιβηι;, ΤΪ38ΐιρηβπιβΒ ιτ&β-β&ίά
άρχειν τούτων εχόμενοι δε τούτων
Ιο-ουωΐϋ&ο(3 Ιηβββ; ηβχΐ Ιηβη ((ο) Ιηβββ (»βΓβ Λβ)
γερ\>οφόροι' εχόμενοι δε όπλϊται
ϊήβίίβΓ-βηίβΙίΙ-οβίΐΓβΓβ; ηβχΐ β,ίβο (Ιο Ιηβββ νβΓβ) ηββ,νχ-βχηιβίΐ-ιιιβΐ)
σύν ξνλ'ιναις άσπίσι ποδηρεσι ' δ' οντοι έλέγοντο
ϊτίΐη »οο(1βη βηίβΐάβ Γββ,οηίηβ-Ιο-Ιηβ-ΓββΙ ; &ηά Ιηβββ ντβΓβ-βακ!
άναι Αιγύπτιοι" δ' άλλοι ιππείς
Ιο-οβ Ε&τρϋ&ηι ; αηά (ηβχΐ ίοΐίοπβά) οίηβΓ ηοΓββηιβη (ηβχΐ)
Αλλοι τοί,οται. Παίκτες οντοι
οίηβΓ βοππιβη. Α11 — Ιηβη (ιηιιχοηθά1 Ιβ£βΙηβΓ)
χατά ε$νη, εχαστον το ε&νος επορεύετο
&βββΓ<ϋη£-Ιο (Ιπβϊτ) ηαϋοη, ββ,οη — ηαΐίοη ιη&τβηβΑ-οη
εν πλαισ'ιω πληρει ανθρώπων. Δε
| ίη (αη) ο))1οη£ Γαΐί οί-ηιβίι [ίη βοΐίά βοίαιηη]. Αη<1
ηρο αυτών άρματα διαλείποντα σνχνόν
ββίοΓβ Ιηβω (ΐίβΓβ) οΐίαήοΐβ 1βανίη£ (») οοηβίιΙοπΛΙβ (βραββ)
απ αλλήλων, τα δη καλούμενα δρεπανη-
ββίκββη οηβ-»ηοΙηβΓ, — (ϋιβββ) ίηάββά' ττβΓβ-!.·&11θά ββγίηβ
φόρα' είχον δε τα δρέπανα άποτεταμένα έχ
οη&Ηοϊβ ; Ιηβ^-ηβ,ά — Ιηβ βοτϋιοι θχίβηάβά ίϊοχη
τών αξόνων εις πλάγιον, χαι υπό
ιηβ βχΐββ ίη (βη) οΜιςαβ (άΐηοΰοη), »ηό (οίηβι-β) αηάβι
το'ις δ'ιφροις βλέποντα εις γην ως

διαχόπτειν δτω έντνγχάνοιεν. Δε χ. γνώμη


(ο-βυΙ-Ιηηη^η «ηαΙβνβΓ Ιηβ7-ιηίκηΙ-ιη··*. Αηά Ιηβ | 4·>ϊ£η
βοοκ ι. — οηαρτκκ νπι. 77

ην ως έλωντων χαι Ιναχο^όντ^ν εις


(θί Ιηβπι) ιτμ ΙηαΙ πβΓβ*ίΊβΓ-<1ηγϊη£-1ηΙο, Εηά βαΙΙϊη£-ΙηΓου£* ίηίβ
τάς τάξεις των Ελλήνων.
0μ ηοΐυ οΓ-ΐηβ βΓββΙιβ. [Πη ί»Λρ> οί (ηβη οηβ,Ηοί»
"0 Κνρος
«Μ Ιο άήνβ ϊηΐο, «η<1 οαΐ Λι-ου^η Ιηβ πιηΐςβ οί Οιβ ΘΓββΙιβ.] νΓ1ιβ.ί Ο^ηα
μέντοι εΐ7ΐεν δτε χαλέσας 7χαρεχελενετο
ηο^βνβΓ 8&ΐά ^ηυη ηανίη£-οα11θ<1 (Ιηβ παβη) ηβ-βχηοΓίοά
τοις "Ελλησι άνέχεσ^αι την χρανγην των βαρ-
Ιηβ ΟτεβΙίβ Ιο-8ηβ(&ίη Ιηβ βΐιοιιΐ οί-Ιηβ 1«τ-
6άγων, τούτο έψεύσ&η ' γαρ ηροσγεσαν ου
η&η&ηβ, ΐη-11ιΐ3 Ιιβ-ναβ-άβοβίτβά ; ίοτ Ιηβ7-αρρΓοαοο.βά ηοΐ Ίτΐώ (α)
χρανγγ, άλλα βιγϊίι ώς άνυστάν,
Έηουί, ΙηιΙ 'ίη (»β ηιιιοη) 'βίίβηοβ, 8.8 (ΪΙ »»8) ροββίΜβ,
χαί ήσνχγ, εν ίσω χαί βραδέως. Και εν
»■(! ςαίβΐΐ;, ίη (»η) βτβη (>(«ρ) α,ηά ιίοιτί;. Αηά »1
τούτω Κΰρος, 7Χαρελαύνων αυτός σύν ΤΙΐγαητ*.
Ιηίί (Ιίπιβ) 0;ηΐ8, Η(1ίη^-1)7 ηίπιβΘΐΓ ιτΙΛ Ρί£Γβ·,
τφ έρμηνεϊ, χαί τρισιν η τέτταρσι άλλοις, έ66α
Ιηβ ίηΙβΓρΓβΙβΓ, αηά Λη» ογ Γοατ οίοβη, 1>β-οιι11βά-οη(
τζ Κλεαρχω άγειν το στράτευμα κατά τό
— Ιο-ΟΙβαΓοηαβ Ιο-Ιβ&4 — (ηΐβ) β,πη^τ &£αϊηβΙ Ιηβ
μέσον των τίολεμίων, οτι βασιλεύς ε'ιη έχεϊ'
οβηίτβ οί-Ιηβ βηβιηγ, Ιη&Ι (Ιηβ) &:ΐη£ παί^ηΐ-^β (οβΓθ ;
χάν εφη ννχωμεν τοντο ηάντα πετχοιηται
*ηά-ϊΙ, β&ίά-ηβ, νο-βοηο,υβΓ (ϊη) Ιηίβ (ηαβ,ι-ίβΓ) 8.11 ηαβ-οββη-άοηβ
ί\μϊν. Αέ 6 Κλέαρχος όρων τό μίοον στίφος,
ΓθΓ-αβ. Βυί — Οΐβατβηαβ βββίη£ — (ΙηβΛ) ππάάΐβ άβηββ-ηοά;
χαϊ άχούων Κυρου βασιλέα δντα
(οί «οΙάίβΓ»), Λπά ηβ«τίη£ ίτονα-ΟγταΜ (οί Ιηβ) «:1η£ η«1η(
Ιζω τοϋ Έλληνιχον ει<ωννμου, γαρ βασιλεύς
ηογοηά Ιηβ βτβοϊβη ΙβΓΐ, Γογ (Ιηβ) «:1η£
ηεριην τοσούτον ηλή&ει, ωστε εγων τό μέσον
«οβίΐβά βο-ιηιιοη ίη-πιαίϋΐαάο, | βο-Ιηβ.1 ηαν1η£ Ιηβ ιηίάϋβ
εαυτού ην
•ί-ΜιηββΙΓ [βο ϋ>»1, 8(αϋοηβ4 ίη Ιηβ οβηίρβ οί ηί« βχπι;,] ηβ-ιτΜ (·τβο I
?8 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ονχ ή^ελεν άποσπάσαι τό 8εζιόν χέρας άπο


'ά\ά οοΐ 'τίβΐι Ιο-ιΐπκν-οϊ Ιΐιβ ήβΐιΐ ττϊπβ ίτοα
τον ποταμοϋ, φοβούμενος μη κυκλωθείς εχατέ·
ϋΐθ ΓίνοΓ, Γοιιγϊιι£ ΙυβΙ Ιιο-ιηίςΙιΙ-ύθ-βυΓΓυαηθθά οη-Ιιούι-
ρω&εν, δε τφ Κι'ρω άπεχρίνατο, δτι μέλοι
βίάββ, ηοΐ — Ιο-Ο^Γϋ8 Ιιβ-ΓυρΙίϋΐΙ, I Ιΐιαΐ ίΙ-νοιιΙιΙ-οβ-β,-ο&Γβ
αιτφ όπως εχοι χαλώς.
Ιο Ιιίιΐ) ι1ιιι.Ι Η-ιιι<ι>-Ιιανβ (ίΙδοΙΓ ) γτβϋ [ΛαΙ Ηο «τοαίά οατβ,

ώΕΙ βνβΓγΙΙιίη£ βΙιοιιΜ Ιβπηίηαΐβ νοί^.


Καϊ εν τοντφ τφ χαίρω τό μεν βαρβαριχον
Αϋίΐ αΊιηο£ Ιΐιίδ — Ιίιιιο ΙΚθ — ΒιΐΓΐΐϋπαη
στράτευμα προβεί όμαλως, £ε τό Έλλ»7-
Λτναγ αιΐνιιηςβιΐ βιοιιιΐιΐγ (&η<1 βςηαΐΐ;), αυί ώβ Ογβ-
νιχόν ετι μενον εν τφ αντφ, συνε-
οϊλώ (Ατναγ) εΐίΐΐ Γ6ΐηαΐηΪΏ£ ϊη Ιΐιβ βαιηο (ρΐ&οθ), παβ-Γοηηθά-
τάττετο έχ των ετι ηροσιόντων. Και ό
Ιη-οΓάοΓ-οΓ-οβ,ΙΙΙο ίϊοιη — (Λοβό) βΐίΐΐ οοηιίη^-αρ. Αηά —
Κΰρος παρελαυνων ου 7ΐάνν ηρος αντφ τφ
Ογπα Γίιΐίη^-μ&βΐ ηοΐ τβΓ7 ηβ»Γ Ιο-ΐΜβ (Μβ) —
στρατετ^τι, χατε^εάτο αποβλέπων έχατέρωσε,
&Γ1Β7, βιΐΓνβ;β<1 (Λβ α,πηίβί) 1οο1ήη£-αΙ βϋοΙι-βΜβ,
τε εις τους πολεμίους χαΧ τους
ηοΐ-οηΐ; Ιοητάί ώο βηβιη; Ι>α(-(ΐ1βο ((οπατάβ) — (Μι)
φίλους. Αέ Ηενοφών 'Α&ηναϊος ίδών αυτό»
Γπβηΐβ. ΒαΙ Χβηορίοη (αη) Αϋιβηΐαπ βοοϊιΐ£ 1»ίη
άπο Τον Έλλγμ>ιχοΰ, ΰπελάσας ώς βυναν
ίϊοπι Ιΐιβ βΓβοϊαη (Ηηβ), 1ιβ,νίιΐ£-ΐ'ί(1<]βη-αρ αβ-ϊί (ο-Ιιανβ
τήβαι, ήρετο ει τι ηαραγγελλοι
ιηβΐ (Μη), Λδίβά Ιί Ιιβ-πια^-Ίιιινβ αη^-Ιηίη^ 'Ιο-οπΙβΓ
δ δ' έηιστησας είπε, χαϊ εχελενε
λΙιο — οηνίηβ-βίορροιΐ (Μβ ηοΓββ) βαϊά", αηά-αίβο οτάνηά (Μη)
λε^ει» ηαβιν, οτι χαά τά Ιερά χαι τά σφάγια
Ιο-ΙαΜ β,ΙΙ, ΐΗαΙ βοώ ιΗθ βηοΓίΰοοβ Λβ τίοϋηιβ (ιτβτ«]
ΒΟΟΚ I. — ΟΠΑΡΤΕΚ VIII. 79

<ιαλα. Αέγων δε ταΰτα τ,χουαε θορύβου ιόντος


Γανου,ΓαοΙο. δα^ϊης — ιοϊβ ηβ-ηβατα* (α) ηυϊββ £θΐηβ;
δια των τάξεων, χαι τ,ρετο τις ό θόρυβος
ΐΒΓυα§η Ιηο ηιηΐΐβ, αη*1 οθ-ϊικιιηγθο! Ιΐιβ ηοίβε
ενη. Ό δε Ξενοφών ειπεν, δτι το συνάμα
ιηΐ|τηΜΜ. — Απ<1 Χοηυρίιυο ιακί, ΙηαΙ Ιηο ναιοη-ΗΓυπΙ 'ΐβ
]δγ; παρέρχεται δεύτερον. Και
00* 'ραίϋϊιι^ (ΙύΓοαςο Ιηο ΓΛηΙίβ) Γοι*-1ϋ6-8βουοι1-ιϊιηβ. Αη<1
δς (θαύμασε τις παραγγέλλει, χαι
Ι(κΑο) (Ο^τυβ) ΗυιιιΙβΓβά κηβ,ι-μυΓβοη (ξίνυβ-οιιΐ (ΐΗβ ννοπΐ), Εηι3
^ρετο ο τι τό σύνθημα ε'ιη. Ό δ' απεχρίνατο,
ηο-ιΐϋκιοΐΐ νη,Λΐ ιΗθ ναΐΰη-νυπ] ιηΐ<;01-06. — Αηά Ιιβ-Γορίίοά,
δτι Ζεϋς σωτ>;ρ χαι νίχη. Ό δε Κύρος
ΙηαΙ (Η \τ&8) .ΙυρίΐοΓ (Ιηβ) ρΓβββΓνβΓ *η<1 νίοΙθΓ7· — Αη<1 Ο^ηιβ
άχοΰσας, εφη, άλλα τε δέχομαι χαι έστω
ΙίΛνίηβ-ηβαΓίΙ (ΪΙ). 80.1(1, 1>ιιΙ Ί ηοΐ-οηΐ; 'Γοοθϊνβ (ίΐ) οοΐ-ηίβο ΙβΙ-ίΙ-ηβ
τοϋτο. Δε ειπών ταϋτα άπήλαυνε εις την
βο. Αηά ηανιης-βακί Ιηίβ ηβ-Γοάθ-&«Γα7 (ο | Ιο-Ιηβ
χώραν ε'αυτοΰ' χαι τώ φάλ-
ρΐβίβ οΓ-ηίπιββΙΓ; [Ιο ηίβ ο»η βΐηΐίοη ίη Λβ Ιϊηβ ;] β,ηςί Ιηβ-ητο &τ·
λαγγε διειχέτην άπ' αλλήλων ονχέτι τρία 5?
ηιΐβ8 νβΓβ-βρατΙ ΐτουα οηβ-αηοΙηβΓ ηοΙ-ηιΟΓθ-Ιηαη ίητβθ οι
τετταρα σταδία, ήν'ιχα οι "Ελληνες τε επαιάνιζον
Γουτ βίαάϊα, πηβη Ιηβ βτοοίίδ ηοΐ-οοΐ^ Β&η£-1ηβ-ρ88&ιι'
χαι ήρχοντο ϊεναι άντ'ιοι τοις πολεμίοις. Δε
οα(-α1βο οβ§αη Ιο-£0 β,Β&ίηβΙ Ιηβ βηβιια;. ΒαΙ
ως πορευομένων Τι ττ(ς φάλαγγος εζεχύ-
«8 (Ιηβ^) νοΓβ-ρΓΟΜβάίη;* βοιηβ (ραιΐ) οί-Λβ ρηαΐαηχ βαοΐυ-
μαινε τό επιλειπόμενον ηρξατο
ΑίβΐΙ (Γγοπι Ιηο ΓββΙ) 106 (ρ&Π) 1βΓ&-οβηίχι<1 οε^αο
θειν δρόμω' χαι πάντες άμα έφ&έγξαντο
Ιο-ηιη ιτίΐα-βρββά ; αηά (Ιηβ/) &11 Ιο^βιηβΓ ιη&άβ-α-ηοίββ
οίόνπερ ελελ'ιζουΰι τω 'Έ,νυαλίω, χαι δε πάντες
ίώθ-αβ Ιηβ^-βηοηΙ ίο — ΜαΓβ, &Ώά &1βο αϊ]
?$εον. Δε τίνες λεγουσι, ώς χαι εδούπησαν
ηα. ΑώΛ ίοπιβ βπν, ίηη.1 Ίηβγ %!βο 'Βοαηάοά
80 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑΒίί} ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

τοις άσπίαι προς τά δόρατα, ποωνντες


— νϊϋι (Ιηβϊτ) 'βΐιίβΐάβ α^αίηβΐ Ιΐιο βρβαΓβ, ο&αβίη£
φόβον τοις ιπποις. Δε πριν τόξενμα
Γβ»Γ Ιο-Ιηβ ΪΟΓΒΘ8. ΒοΙ σβίο» (ΙηαΙ) (ω) «,ιτοι»
εξιχνεϊσ&αι, οί βάρβαροι έχχλίνονοι, χαι
ΓβαοηβΒ (Ιηβιη), Ιηβ 1)λγΙιηπιιιι8 ςίνβ-να;, αηά
φεύγονσι. Καϊ ο>? ενταί&α μεν οί "Ελληνες
βββ. Αηά &1βο ΟΐΒΓβ ίηιΐββά Ιηβ 3Γ©β1υ
έδίωχον χατά κράτος, δε έβόων άλλήλοις
Γοΐΐονβά τπΐη ΐΐιβΐτ) ιηϊβΐιΐ, »ηά οα11ίη£-οα( Ιο-οηβ-β,ηοΛβι
μη θείν δρόμφ, άλλα επεσ^αι εν τάζει. Δε
ηοΐ Ιο-ηιη τήΐη-βρββίΐ, 1>υΙ Ιο-ίοΐΐοπ ίη ογ(1«γ. Βαί
τά άρματα, χενά ηνιόχων, εφεροντο τά μεν
Ιηβ οηαήοΐβ, νοΐά οΓ-<1πνβΓ8, νβΓβ-βοπι — (βοιηβ) ίηάοβ<1
δια τών πολεμίων αυτών, δε τά
Ιηι-ου£η (Ιηβ ΓΛηΙίΒ) οΓ-Ιηβ βηβιη; ΙηβηΐΒβΙτββ, οιιί — (οίηβπ)
και διά των 'Έ,λληνων. Δε οί,
ΛίβΟ 1ηΐ*θυ£η (Ιηβ Γ&ηλβ) οί-Ιηβ ΟΓ66Β18. Βυί
επεΐ πρόίδοιεν, διίσταντο .
νηβη Ιηβ^-οοηΐά 3ββ (Ιηβιη οοπππβ) | Ιηβγ-βΙοοά-β,ρΒ,Γΐ [Λβ^ οροηβά Ιηβί»
δ' εστί δστις χαι χατελήφ&η,
Γ&ηΜβ] ; οαΐ ΙηβΓβ-παβ θοιηβ-οηθ-ρβΓβοη (τνηο) ιιίβο παβ-βαη^ηί,
ωσπερ εν Ίπποδρόμα, έχπλαγε'ις' χαι
Μ ίη (») Γ&οβ-οουτββ, ηβ-ηανΐης-οββη-βίταβίι-ιήΐη-ίβιιτ; β,ηά
ϊφασαν μέντοι ουδέ τούτον 7{α&εϊν ουδέν"
Ιηβ^-Β&ίά ηοπβτβΓ (ΙηαΙ) ηβίΙηβΓ 'ύίά ΙΙιίβ-ρβΓβοη 'βαββΓ | ηοΐΜη£;
ούδ' ουδείς άλλος δε
[Ιη »η^ 11ιίη§] ; | ηβϊΙηβΓ 'άϊά ηο-οηβ οΙηβΓ ϊηάββά [πογ άϊά &ογ οη·
των 'Έλληνων επα&εν ουδέν εν
βΐίβ] οΓ-Ιηβ βΓββίβ | βιιββΓ ηο(1ιϊη£ [βιιϊβΓ «,η; Ιηίη({] !■
ταννγ τγ μάχγ. πλην επί τω ευώνυμα Τις
ΙΜβ — οαΙΙΪβ, βχοβρί οη Ιηβ Ιοίί, βοπιο-οβ·
Ιλε^ετο τοζευ%ηναι.
ιτ&8 β&ίΛ Ιο-η&νβ-ϋββη-ΒηοΙ-τήΙη-ιιη-Μτο».
Δέ Κύρος όρων τοϋς "Ελληνας νικώντας καϊ
ΒαΙ ΟγτιΐΒ *ββϊη£ Ιηβ Οηβΐυ βοηφιβηηκ %η4
ΒϋΟΚ I. ΟΗΑΡΤΕΚ VIII. 81

διώκοντας τό χα&' αυτούς, ήδόμενος


ραηαίιΐζ ϋιβ (ρ&τΐ ο£ ϋιβ 011117) ορροββά-ΐο ϋιβπα, Ιχ*αΐ£-ρ1βΕυϊθ<1.
χαΐ Ύίγοσχννονμένος ήδη ως βασιλεύς ντώ των
υιά 1>βίηι;-8α1ιιΙθά ηο» &β Ιίηβ; 1>7 — (ϋιοββ)
άμφ' σ-ντόν, ούδ' ώς εζήχ^η διωχειν,
ιΐηνα ϋιη, πογ (?βΙ) ιτω-'ΐιβ ϋιω Ίβά-Β«α; Ιο-ρηηαβ (ώβ ηβταγ),
άλλα έχων σννεσηειρανμενην την τάζιν τών
ίαΐ χιββρίηκ άτηιπι-αρ-ίη-ο1ο8β-οΓ<1βΓ ϋιβ 1»ιιά οί-ϋιβ
εξακοσίων Ι7ΐ7ίεων σύν εαντφ, ε7ίεμελειΤο δ τι
■ΐχ-ηαηάΓθά Ιιοΐΐβπίθη ιπϋι Ιιΐηιββίί, Ιιβ-ο&ΓοίαΙΙ^-^&ΙΰΙΐθΐΙ »1ΐ8ΐ
βασιλεύς τιονησει' γάο και γδει αυτόν
{ΰιβ) ίίοξ ττοαίά-άο; !οι 'ΐιβ νβΐΐ 'ϊηβ» (Ηιτη/
οτι εχοι μέσον τον Περσικοί στρατεύματος.
ώ&Ι Ιιβ-ϊβρΙ ϋιβ-ββηίτβ οί-ϋιβ Ρβπίαα βχιη^.
Και δέ ηάντες οι άρχοντες των βαρβάρων
Αηί &1βο ·11 (Ιιβ οοπιπΐΛη<1βΓΒ οί-ϋιβ ί&Γοιιπΐ,ηι
εχοιτες τό μέσον αυτών τχγούντο,
οοουρτίη^ &β οβηΐΓβ οί-ΛβίΓ (οοπιπι»ηά) Ιβά (Ιίβηι Ιΐιαί
νομίζοντες οντω χαϊ είναι εν άσφαλεστάτω
ΐηΐο αοΐίοη) ϋιπι1άη£ ϋιαβ αίβο Ιο-οβ — ϋιβ-πιοΒί-ββοιιΐ'β
ην ή Ισχύς αντων γ εχατέρω&εν,
Ιί | ϋιβ βίτβη^ΐΐι αΓ-ΙΙιβιη [Λβίτ Β(τβιΐ|;ϋι] 8ΐιοαΙ<1-1>β οη-βίώεΓ-βίίΙβ,
χαι ει χργζοιεν ηαραγγεΐλαι τι, τό
ιηά, Ιί ϋιβ^-βϋουΐά-ναηΐ Ιο-οήΐβτ αη;-ϋΐΗ]£, (ϋιαΐ) (Ιιβ
ΰτράτενμα άν αίσ&άνεσ&αι ήμίσει χρόνω. Και
κτταγ ηια; ρβΓββϊνβ ϊη-Ιι&ΙΓ (ϋιβ) (ϊιηβ. Αηά
δή βασιλεύς εχων τότε μέσον της
βγθη-ίη<1«β<1 (ϋιβ) Ιάηβ 1ιανϊη£ ϋιβη (ϋιβ) ββηιτβ οί-ϋιβ
στρατιάς αντον εγενετο δμως Ιζω
| β,πη7 οΓ-ϋπι [οί ΗΙβ βτπι;] »β* ηβνβι-ϋιβίββ» 6β;οη<1 (ϋιβ)
ευωνύμου κέρατος τον Κυρου. Έπεϊ, δε ουδείς
ΙβίΙ ν'ναξ — οί-ΰγτια. ΉΤιβη υκΐββά πο-οό
ίμάχετο εκ τον άντίον αντώ ονδε
Γυα^Μ ίΓοηι ϋιβ ορροβίΐβ (ρβ,Γί) (βίϋητ) Β,ριίηβΙ-ϊιιιΐΜΐΙί (πογ) (ογ)
Τοις τεταγμένους Ιμπροσ^εν αντον,
(ϋιοββ οΓ Μβ οττώ ίτοορβ) άταιτη-αρ οβΓοιβ Ιιίπι.
82 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΒΝΟΡΗΟΗ.

εηέχαμητεν ώς εις χυχλαΟιν.


Ιιβ-οοίϋΐηβηοβά-νΙιεβΙϊιις-Γοηηΰ &8 ΓοΓ-Λβ-ρατροββ-οΓ βαιτοαηάίη^
Έν^α δη Κύρος δείσας μη γενόμενος δπισ&εν
ϊηβη ΐοάοβά Οχπιβ, ΓβαΗη£ ΙεβΙ οανίη£-£θΙ ίη-Ιηβ-Γβ&Γ
χαταχόψγ τό Έλληνιχόν ελαύνει άντίος '
1>β-ιηί£ΐ.Ι-3αΙ-Ιο-ρΪ60β· Ιϊβ ΘΓβϋίαη (Γογοοβ), πιονββ-οη ϋ^αίηρΐ
χαί εμβολών σύν τοις εξαχοσίοις
[Ιιχχα) ; αηά αιΐϊίηβ-οη&Γβθά «ΐΐη Ιηο Βίχ-ηαπάΓβά (ηοΓβθπίθη ττίΐη
νιχο). τους τεταγμένους ηρό βασιλέως,
Αήη), οοηςιιβΓί — (Ιηοββ) άταητη-αρ 1>βΓθΓβ (Ιηο) ϊϊηβι
χαί έτρεψε εις φνγην τους εξαχιο χίλιους,
ιιηά Ιαι-ηβ ϊηΐο ύί^ΐιΐ Ιΐιβ βίχ-ΐηοαβ&οίΐ (ηοΓββηιβο
χαί αυτός λέγεται άτχαχτειναι
ζΟΛτάαιζ 1ίίη§), αηά Ιιβ (Ο^ηιβ) ίζ-β&Ίά ΐο-η»νβ-ΐ£ί11β<1
τν Χΐι?ι ^υτοϋ Άοταγέοσην
|!πί1π-1ηβ Ιιιιηά οΓ-ηίηΐ8ε1Γ [ΐτίΐο Ιιΐβ οπη Ηαικί] ΑτΙα£βΓ8β«
τον άρχοντα αυτών. Δέ ώς ή τροπή έγένετο,
Ιηβ οοιιιιικιηάοΓ οΓ-Ιηβιη. ΒυΙ Β3 Ιηβ ΓΟΐιΙ οοουιτεά,
χαί οι εζαχόσιοι Κύρον, διασπείρονται
&1βο ΙΙιθ βΐχ-ηαηάτθά1 (ηοηβηιβη) οί-Ο^ηιβ, Β^β-ΐΐίβρβηβά
όρμήσαντες εις τό διώχειν' ηλήν ηάνυ
1ιανίη^-Γϋ^1ι*ί(1-οη | Ιο ΙΙιβ ριΐΓ8ΐήη£ ; [ϊη ραηηΐΐ] ; βχοερί (β) τβΐ7
ολίγοι χατελείφ^ησαν άμφ' αυτόν,
£β», (ΙηιιΙ) »0Γβ-1βΓΐ &\»>αΙ ηίιη, (ιιηά νιαο νβΓβ)
σχεδόν ο'ι χαλούμενοι όμοτράτιεζοι. Ή.ν
ηβ&ιΊ^-αΙΙ — (Ιοοβο ιτηο) &Γβ-ο»Πϋί1 ΙαΜβ-οοιιιραηίοηΒ. Βοίηα
δε συν τούτοις, καμόρα βασιλέα χαί τό
ΙηβΓβΓοίΌ ιτιΛ Ιηοββ, ηο-ββββ (Ιηο) κίη£ &ηά Ιηβ
στίφος άμφ' έχεινον, χαί ευ^ύς ουχ
Αβηβο-οοα^-βυατά1 ατοαιιά Μιη, &ηά ίιηιηθά'ΐ&ιοί/ ηο-'άίά ηο!
ηνέσχετο άλλ' εΐ7ϊών, ορώ τον άνδρα, Ιετο ετΐ
'τθΒϋτϋΐο-αίιηββΙΓ, οιιί 8α^ίη£, Ι-ββο Ιηο ιη&.η, ηο-ηιβοοιΐ οη
αυτόν χαί 7Χα'ιει κατά τό στέρνον, χαί
αίπχ; αηά Βίτίίεββ αϊ — (ηίβ) ογθμΙ, αηά
τιτρώσχει δια του θάραχος, ώς ΚΤασίας ό
νοαηάι (οιιη) Ιητοιΐ£η Ιηο ΟΓβηβι-ρΙ&Ιβ. μ Οίοβϊ&β Ιηι
ΒΟΟΚ I. ΟΗΑΡΤΕΚ VIII. 88

Ιατρός φγ&Ί, χαι αϊτός φησ'ι ίάσ$αι


ρΐ^ϊκ-ίαπ βιψβ, »ηά (πιοΓβονοι·) Ιιο-ΙιϊιιΐϊυΙΓ »λ}·» ((1ι»1) Ιιβ-1ιβιιΙβ(1
τό τραίνα. Δε τις παίοντα
ύΐ6 ητοααϋ. ΒαΙ βοιηο-οηβ, (νΐιίΐθ Ιιο ν&8) 81η1ιίη£ (αϊ ιΐιβ 1ιΐιΐ£)
άχοντ'ιζει αιτόν βιαίως παλτφ ίτιό τον
Ιιϊΐβ Β{ια νίοΐεηιΐγ 'νϋΐι (&) ^ανβΐϊο ηηάβτ Οιβ
οφ^αλμόν χαι ενταν^α χαι βασιλεύς
βχβ ; &η<1 (Ιιογο (Ιηβη νβΓβ) οοΐΐι (Λβ) ^ίη8
χαι Κνρος μαχόμενοι, χαι οι
»ηύ Οίπω β^πιίη)*, &ηά — (Λοβθ Ι&βνίββ) 8.οοο(
αϊτούς υπέρ έχατέρον ·
Λβπι (»βΓβ ε^Ηΐίης), Γογ ββοΐι (οΓ ΛβΐΓ οιτη οΗϊβΓβ) ;
όπόσοι μεν των άμφί βασιλέα άπε&νησχον
Ιιοντ-ιηαη^ ΐηιΐββίΐ — (οΓ Ιλοβο) ίΐ!>ουΙ (ΐΗβ) Ιίίη^ ^'κά
Κτησίας λέγει' γαρ ην παρ έχε'ινω'
(ϊη 1>&111ε) 0Ε68Ϊ&Ι Ιβϊΐβ (αβ) ; | Γογ Ιιβ-παβ &1>υιι( Ηίιη ;
ίε τε Κί'ρος αντός
[Γογ Ιιο αΐίβηάοά Ι&β Ιάη^τ'β ρβηοη] ; αηά ηοΐ-οηΐ^ Ο^ται ΙιίπιηΙΓ
άπε^ανε, χαι οχτώ, οι άριστοι των
άίβά, Ιηιΐ-αΐίο βίςΐιι, ιοβ ιηοβί-άίβϋηςυϊβΐιβά (ρβΓβοηβ) —
περί αντόν, εχειντο ετί αιτώ. Δε
[οΓ ιΗοββ) αοουΐ Ιιϊιη, \αγ (άααά) οη ηϊιη. Βιιί
Άρταπάτ^ς, ό πιστότατος αιτώ των σχηπ
ΑΓΐαραΙβΒ, ΙΙιθ ιηοεΙ-ΓαίιΙιΓιιΙ Ιο-Μηι — (οΓ Ηίβ) βοορίτβ-
τονγων θεράπων, λέγεται, έπειδτη είδε Κνρον
6θαπη£ ΒθΓν&ηΙβ, ϊβ-8&ϊ(1, &Γ16Γ Ιιο-μιτ (/^ηιβ
πεπτωχότα, καταπ^^σας από τον Ιππου
Γαΐΐβη, (ΙΙϊβ.1) Ιιιινϊη^-ΐβϊίρείΐ Γγοπι — (Ιιϊβ) Ιιογμ
ηεριπεσεϊν αιτώ. Και οι μεν φασι
Ιο-1ι»τβ-11ΐΓθϊίΕ (ΜπιββΙΓ ) οη-Μπι. Ααά — (βοαιθ) ίο(1εε(1 β»7 (1ΐ8ΐ)
βασιλέα χελενσα'ι τινα επισφάζαι
(Λβ) ϋη§ ΟΓάοΓβά βοπιβ οηβ | Ιο-Ιιβνβ-Ιίίΐΐβά [Ιο ϊϋ!]
αίτον Κνρω, οι δε σπασάμενορ
\ϋαι (Ιγίη&) οη-Ογηια, — 1>υΙ (οίΗβΓβ 8»7ι Ιοαί) Η«.νίη£-(ΙΓ8,νιι
τον άχινάχην, έπισφάζασ^αι εαυτόν γαρ
- (Ιιϊβ) βοΐιηΐι&Γ, Ιιβ-1ά11ο<1 ΜπιμΙΓ: Γ«
84 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΕΝΟΪΉΰΝ.

εϊχε χρνσοϋν δε χαί εφάρει στρεπτόν, χολ


Ηο-ήϋΐΐ (&) βοΐάβη-οηβ ; αηά &\»ο Ιιο-κογο (») οΐκάη, »η(3
ψελλοί, και τάλλα, ώσπερ οι άριστο·
ΟΓ&ΟθΙβΙβ, &ηά (8110Ο.) 010.6Γ (ΟΓΠΕΠΙβηΙ*), Μ ώβ Π10βί-<1ΐβΙίΐ1£αί8ΐ)64
Περσών ■ γάρ ετετ'ιμ·ηΤο
ΌΓ (Λβ) 'ΡβηΙκη· (αι-β &οοα>(οηιβ<1 Ιο «βατ) > Γογ ηβ-ο&ά-οβοη-ηοηοατοι]
νπό Κόρου τε δι εννοιαν χαί
\>γ ΰγται ηοΐ-οηΐ; Γογ (Μβ) κοοά-νίΙΙ-κηά-Λ&οοΰοη, ουι-&1«ο (Γογ 1ώ)
πιστότητα.

ΟΗΑΡΤΕΚ IX.

Οντως ούν μεν ετελευτ^σε Κϋρος, άντηρ ων


Τίιιβ ηοντ ίηάοβά άίβά β;ηΐ8, (») ιηαυ οβίιΐ£
τε Των Περσών γενομένων μετα Κυρον
ποί-οηΐ^ ΌΓ (»11) ΗΗβ ΡβΓβίαηβ βχίβϋη£ βϊηοβ ΟγταΜ
τον άρχαϊον, βασιλιχάτατος, χαί ά£ιωτατος
Λβ «Μ«Γ, ρπηοβΐ^, 1>υ(-αΐΒ0 Οιβ-πιοβί-γτοΓίΙΐί
αρχειν, ώς ομολογείται παρά πάντων των
£ο-Γ6Ϊ£ΐι, αβ ίβ-α^Γββά-Ιο 07 8.11 — | (ΙΙιομ
δοχονντων γετ4σ§αι εν πείρα Κνρον.
&ρρβ&ηη(! Ιο-οανβ-οοβη 1η (ώβ) βζρβηβηοβ οΓ-Οχται [βιοη ίηϋ-
Γάρ μεν πρώτον, ων ετι
αιαίβΐχ β,οςιααΐηΐβά ττϊίΐι 07ηιβ]. Γογ ϊηιΐββά βΓβΙ, 1>βίη£ ^βί (β.)
παις, οτε έπαιδενετο χαι συν τφ άδελφω
ϊ>ογ, νο,βη ηβ-ιται-οάαο&Ιοά οοΐΐι νιΛ — (ηΐι) ΟΓοϋιβι
χαί ούν τοις άλλοις παισ'ι, ενομίζετο χράτιστος
*ηά ιτίΐη Ιηο οίΗβΓ οο^β, αβ-παβ-ΐϋου£ΐιΙ ((ο οβ) ΰιο-οβ·!
πάντων πάντα. Γάρ πάντες οί παίδες
οΓ-8,11 ϊη-8.11-ί1ιϊη8β. Γογ β>11 ίΐιβ βοηι
Περσών τών αρίστων παιδεύονται επί ταϊς
»Γ-ΡβΓ8ΐαη5 — βιη1ηβηί-1η-Γ8>η«:, υο-βάαο&Ιβά | (Λ Ιηβ
θύραις βασιλέως" εν&α Τις &ν
β·Λβ» ΌΓ 'Λβ) 'κίηβ; [ίη Ιΐβ γο^λΙ ρβ,ΐβ,οβ] ; Ιη,βΓβ οηβ τη»^
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤιίΚ IX. 8δ

καταμά&οι μεν Ύκολλην ΐωφροσύ-


Ιθ&γώ ΐηάοβά πιυοη (οΓ Ιηβ) νίβάοχη-οΓ-ΙβηιροΓ&ιιοο-Αηά-
νην, δ' εαχι ονν' άχοϋβαι ούτ' ιδεϊν
«ιοάββΐ/, 1>α1 ίΐ-ίβ (ροββίοΐβ) ηοΐΙηβΓ ίο-ηβιτ ηοΓ Ιο-βββ
ονδέν αισχρόν. Δ' οι παίδες χαί θεύνται τους
ηγ-ϋήηξ ολβά. ΒυΙ Ιηβ Ικ>7« οοΐη «ββ — (Ιηοββ)
Τιμωμένους νιχο βασιλέως χαι άχονονσι,
αοηοηταΐ ογ (ϋι«) ϊϊη^ &ηά Ιιο&τ (ΟιοΓβοΠ,
και άλλους άτιμαζομένους ' ώστε ει&ΰς
ωά (ΐη Ιίΐβ ιηαηηβτ οί) οίηβη ο«ίη£-4ϊί£Γ»οβ<1 ; βο-Ιη&Ι ΜηΪ£ηΙν«7
&ντες τιαϊδες μαν^άνουσι τε άρχειν χαί
οβίη£ (7β0 Ικ>7· Ιη^-ΐο&τη ηο(-οηΐ7 Ιο-£ονβΓη 1>αί-&1β?
άρ^εσ^αι. *Εν$α Κνρος μεν έ&όχει πρώτον
Ιο-θ6-£ονοΓθβά. ΤηβΓβ Ογτα» ΐηάβεά ?ββπιβ<1 δτβΐ (οί *11)
είναι αι&ημονέστατος των ηλιχιωτων, τε
(ο-οβ 11)8-π]08>ιτιγιι)**ι^ ^ ^ — (οίηϊβ) βο,ιια1ι-ΐιι-α£6, (»ηά) ηοΐ-οηΐ;
πε&εσ&αί τοις πρεσβύτερος και μάλλον
Ιο-οοβ7 ιίιβ οΐάοη ουΙ-Λίβο ηιυοπ-ιηοΓΟ (ΓΡ,&ά'ύγ (η&η)
τών ίποδεεστέρον εαυτόν* ετϊειτα
— (Ιηοββ) ηιοΓο-ϊηίβΗοΓ (Ιο) »,ΐιη (ΐη Γ»ηΙ) ; «ηά ηβχι-ιηοη
φιλιππότατος, ζαί χρ^σΦαι τοις
Ωβ-ιναβ-ιηοβΙ-Γοηά-οΓ-ηοΓΒββ, (νββ »1>1β) Ιο-αβο (ογ ιηαη&£α) 1)ιθ
ίπποις άριστα. Δ' εχρινον αυτόν
00Γ808 (ΐη Ιηβ) οββί (ηι&ηηβΓ). Ληά ιηβ7-ϋίθβπιβά ηϊιη
είναι χαι φιλομα&έστατον χαι μελετηρότα-
Ιο-οβ ϋίβο 11ΐθ-ιηο8ΐ-ά6ΒΪΓοα8-ΐη-1β&Γηΐη£, βηά ιηοεί-άϊΐίςβηΐ Ληά-ϊηάβί&τ
τον των έργων εις τον ηόλεμον,
ύ^Με \(ϊη) ώβ ορεηϋοηι Γογ — ττ&τ, [ΐη ϊτω-ΐϊκθ βχβΓΟΪΒββ],
Τε τοζιχης χαι άχοντίσεως. Έπεϊ
ηοΙ-οηΐ7 (Ιηοββ) οΓ-ογοπογ; 1>ηΙ-&ΐ80 (Ιηοββ) οί-ΙηΓοιτΐηβ-Ιηβ-ά&Γΐ. ^ηβη
σε έπρεπε τ^ Ύίλιχ'ια, ψ> χαι φιλο&ηρότατος,
ΐηάθβά ΐΐ-οβοαιηο — (ηΐι) »£β, ηβ-παβ οοΐη ιηοβϋ Γοηά-οΓ-ηοηΙίηβ,
χαι μέντοι φιλοχινδυνότατος προς
Ληά βνβη ιηο5(-Γοο(1-οΓ-(ΐ8η£θΓ-&η<1-&4ΐτ6ηϊατο (ΐη βηοοηηΐβη) Η£αίη8ΐ
τά θηρία. Και ποτέ ονχ ετρεσεν αρχτον
— «ΠΑ-ΙονΙ· Αηί οηββ ηβ-'άΐα ηοΐ 'Γβ&τ (») βηβ-οβαι
84 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΪΉΟΝ.

ειΖε χρνβοΰν δε χαί έφόρει στρεπτόν, χα*


Ιιο-Ιιιιϋ (λ) £ο1άβα-οηβ; αικί η1»ο Ιιο-μόγο (β.) οποίο, ωά
•^έλλιχχ, χαί τάλλα, ώσπερ οι άριστο»
ΟΓ&οβΙβΙβ, Β,ηά (βιιοη) οΙΙιογ (οπι&ηιοηΐβ), ιβ Ιΐιβ πιο·ν<1Ϊ8ϋΐ)£<ιίι1ιο4
Περσών · γαρ ετετίμηΤο
Όί (Οιβ) 'Ρβτβίαη· («το κοοαβίοιηβά Ιο «βατ) ; Γογ ηο-ηκΙ-οοοη-ηοηοατΜ]
ίσιο Κόρου τε $ΐ εϋνοιαν χαί
1>7 Ι'νταβ ηοΐ-οηΐ; Γογ (ηίβ) £θοά-ι*ί11-»η(1-«ΙΓΜϋοη, οαΙ-βΛβο (Γογ ηΐί)
πιστότατα.
νβΓ7-£ΓΘΛ&-βι1β1ίΐ7.

ΟΗΑΡΤΕΚ IX.

Οντως οϋν μεν ετελεντγιαε Κΰρος, άν»7ρ ώ*


Τηοβ ηοιτ ϊη(1ββ<1 άίβά Ο^πιβ, (β.) πιαη 1>βίιΐ£
τε Των Περσών γενομένων μετα Κυρον
ηοΐ-οηΐ^ ΌΓ (&11) Ηηο ΡθΓβί&ηβ θχί8ΐϊη£ βίηοθ Ο^ταβ
τον άρχαΐον, βαβιλιχώτατος, χαί άζιύτατος
&θ β1(1εΓ, ρΗποβΙ^, 1)υ£-αΐ80 Ιηθ-πιθ8ΐ-νοι·Ιη7
άρχειν, ώς ομολογείται παρά 7(άντων των
Ιο-ηίβη, 8.8 ίβ-8,£Γθβά-Ιο 07 &11 — | (ΐΗο«β
δοχούντων γετ·εσ§αι εν πείρα Κυρου.
*ρρβ&Ηχΐ£ Ιο-ηΑνβ-οοβη ίη (Ιοβ) οχροποηοο οί-Ο^ται [ΙηοΜ ίηΰ-
Γαρ μεν πρώτον, ων ετι
πα&Αγ Λοα,ηαίηΐβά πίϋι Ογπιβ]. Ρογ ίηάββά βηΐ, οβίη£ χβΐ (»)
παις, δτε επαιδεΰετο χαι ονν τω ά&ελφφ
607, »ηβιι ηβ-ϊί&β-βάαοβ,Ιοά 1>οϋι «-ίΐη — (ηίβ) ΟΓΟίηβι
χαί ονν τοις άλλοις παισί, ενομίζετο χράτιστος
ιηά πί(η Λβ οΛογ 0078, ηο-πα8-Ιηοιΐ£Μ ((ο Ιβ) Λβ-Βββΐ
πάντων πάντα. Γάρ πάντες οι παίδες
οί-αΐΐ ΐη-β,ΙΙ-ΐΗη^β. Ρογ λΜ ίηβ βοηι
Περσών τών αρίστων παιδεύονται επί ταΐς
«Γ-ΡθΓ8Ϊαη8 — βιηπιβηΙ-ίη-Γ&ηκ, αΓβ-βάαο&Ιοά | αϊ ϋιο
θύραις βασιλέως" Ιν$α τις άν
υ»1ββ ΌΓ'Λβ) 'κίηβ! [ίη Λβ Γ07Μ ρ&Ιαοβ] ; ΙΙιβΓβ οηβ τη»7
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤιίΕ IX. 85

καταμά^οι μέν πολλιην Ίωφροσύ-


Ιθ&τη ίη(1οβ(1 ιηυοη (οί ϋΐθ) νϊβ<1οιη-οΓ-ΐβιηρ«Γ&οοθ-αη<1-
νην, ο' Ιση ουΤ1 άχοϋααι ούτ* ιδεϊν
«ιοάββΐ/, 1>ηΙ ίΐ-ίβ (ροβ8ίΙ)1ο) ηβίΙηβΓ Ιο-ηβ&τ ηοΓ Ιο-Μ·
ουδέν αίσχρόν. Δ' οι παίδες χαί θεωνται τους
ηγ-ϋαηζ οβ,ββ. Βιι4 Ι&β οο^β 1>οΙη βββ — (Ιηοββ)
Τιμωμένους υπό βασιλέως χαί άχονουσι,
(ιοηοητβιΐ ο; (Λβ) Ιεϊιικ »η<1 ηβΜ (ΙηβΓβοΓ),
και άλλους άτιμαζομένους ' ώστε εί&ϋζ
ιηά (ΐη Ιϊϊβ ηιαηηθΓ οί) οΙηβΓΒ 1>βίη£-<ϋβ£Γ&οβ<1 ; ΒΟ-ΙηΜ Βΐταϊ(;ηΙνιι;
δντες παίδες μαν&άνουσι τε άρχειν χαί
οβπΐ£ ί^βΐ) Ικ>7Β Ιηβ/-1β»πι ηοΐ-οηΐγ Ιο-£ονβπι 1>α1-&ΐ80
άρχεσ^αι. "Έ,ν^α Κΰρος μεν έδόχει πρώτον
Ιο-&€-£οτβΓηβά. ΤΙιβΓβ Ο^ηιβ ίηάθβά Βββιηθά ήτβΐ (οί β,Π)
είναι αιδημονέστατος τών ηλιχιωτών, τε
4ο-Ββ ίήβ-ναο^Μίίη^^^ι — (οΓΜβ) βςααΐβ-ίη-α^β, (&ηά) ηοί-οηΐ}
πεί$εσ$αι τοις πρεσβυτέροις χαι μάλλον
ίο-οΙ»7 ^β βΙάβΓβ 1>υ(-8.ΐ80 πιιιοπ-ιηοΓβ (ΐΌβ.οϋΐ7 Λωι)
τών ντίοδεεστέρον εαυτοϋ' δ' έπειτα
— (Ιηοββ) ιηοΓθ-ίηίεποΓ (ίο) ηϊχη (ΐη ηηλ) ; &ηά ηβχΙ-Ιηβη
φίλιππότατος, χαί %ρήο§αι τοις
1ΐθ-ν&8-πιθΒΐ-ίΌπ(1-οΓ-ηοΓ8θ8, &η<1 (ντ&8 &1)1θ) Ιο-υββ (ογ ιηαηβ,^ο) Ιηβ
Ιπποις άριστα. Δ' εχρινον αυτόν
ΙιΟΓβθβ (ΐη ίηβ) 1>βΒΐ (ηιαηηοΓ). Αηά ΐηβ^-άΐβοβΓηθίΙ ηΐηα
είναι χαί φίλομα&έβτατον χαί μελετηρότα-
Ιο-1>β αίβο Ιηο-ηιο8ΐ-<ΐθ8ΪΓοιΐ3-ϊηΊυαΓηίη£, αηά ιηθ8ΐ~άΐ1Ϊ£βη1 β,ηά-ΐηάθία·
τον τών έργων εις τον πόλεμον,
ϋ§Μ» }(ίη) Ιηβ ορβηΰοηι ίοτ — ψκ, [ΐη ιτβχΐϋβ βιβΓοίββΒ],
Τε τοζιχής χαί άχοντΊσεως. 'Έ,πεί
ηοΐ-οηΐ^ (ίηοββ) οί-οχοηοι^ βπΐ-ίΐίβο (Ιηοββ) οί-ΙηΓθΐηη£-Ιηθ-<ΐ9,Γΐ. Τίηβη
δε έπρεπε τγ τίλιχ'ια, ην χαί φιλο&ηρ&τατος,
ϊηάββά ϊΙ-1)6οαιη6 — (Ιιΐβ) α£β, ηο-παβ 1>οΙη ηιοβί Γοη4-οΓ-ηηηΙΐη£,
χαι μέντοι φιλοχινδυνότατος προς
»ηά βτβη ιηο8ΐ-ίοηα'-οΓ-ά&η§βΓ-αηά-8,άτβηΙυΓβ(ΐηθηβοιιηΙβΓ8)α£&ΐηΒΐ
Ταζ θηρία. Και ποτέ ουχ έτρεσεν άρκτο»·
ιΗ1<1->ιμιΙ· Δηί οηοβ ηβ-'άΐά1 ηοΐ 'Γββχ (β,) βηβ-οββι
86 ΤΗΒ ΑΝΑΒΛ5Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

εηιφερομένην, άλλα συμπεσών


(ιτηβη) βΙ(αο1ίίη£ (Ιιϊιη), | βιιΐ ί&11ίη(;-Ιυ|;βιηβΓ [οαΐ ίη Ιηβ >1
χαΤΐατιάσ^η άπο τον Ιπποι-,
ΐΑθ\ί ΛΏά ΟΟΠβΐοΙ] ηβ-1Τ&Β-<ΐΓΙΙ££θ<1 ΙΓΟίη (Ϊ1Ϊ8) ηοϊββ,
χαί μεν επα$ε τα χάί, τά§
[β,ηά ίηιΐθβά Ιΐθ-βυΙΓβΓβά' ϋιβ [ίιβ ηοβίνβά βοηιβ ιτουηάι] β,ηιΐ, ϋιβ
ώτειλάς ών είχε φανεράς, δε τέλος
80ΛΓ8 οΓ-ννηίοη ηβ-ηοώ νίβίυΐβ (οη Μ» 1>ο<1;), οιιΐ 8.1-1η8ΐ
χατέχανε, χαί μέντοι εηο'ιηΰε τον πρώτο»
ηβ-ίϋίειΐ (ϋιβ οβιχ), β,ηά 1η<1β«1 ηβ-πκώβ ϋιβ (ρβΓβαη) βπ)
ροηδησαντα μαχαριστον πολλοίς.
3θηιίης-Ιο-8.88ί81 (Μηι) Ιο-Ιιβ-οοηβίιΙβΓβά-τβΓγ-η&ρρ; ο^-ηιαη^."
Έπεϊ δε χατεηέμφ^η ντιο τοϋ πατρός
ννΐιβη ίηάοβά ηβ-παβ-ββηΐ-άυπη 1>7 — (Μα) Γ&ΙηβΓ (88
Λχτράπ>7ς Λυδίας τε χαί της μεγάλης Φρυγίας
«(Γαρ οΓ-1>;άί& β,ηά αίβο οί-Ιηβ ΟτβαΙ Ρηι-^ίζί»
και Καππαδοκίας, δε χαί απεδείχθη στρατηγός
ναά Οαρρα^οοίβ., ^ ΛΐηΛ Ιϋίβνίβθ αμροίπιβιΐ βοηιιηαηίίβι
πάντων, οϊς ^χα&ηχει ά$ροίζεσ&αι εις πεδίον
οί-8.11, Ιο-«1ιοηι ίΐ-αρρβηαίηβ (ο-6β-8.88βηιΙ>1βά ίη (ϋιβ) ρΐαΐη
Καστωλοΰ, πρώτων μεν επέδειζεν αυτόν οΤί
οί-ΟαβΙοΙαβ, 6γβΙ ύκίοβά ηβ-8ηοπβ<1 ΜαιβοΙΓ | Ιη»ι
τιοιοίτο περί πλείστου,
ηβ-ΊηιιιΙβ (ίΐ) Γογ 'ηπηββΙΓ τβιγ-ιηιιβη, [ΙηαΙ ηβ ηβΙΛ Η οί ϋιβ £ΓββΛ
εϊ σπείσαίτο τω χαι
οβί ίηιροΓίαηοβ (ο ηίηΐΒβΙί], ίί ηβ-ηκκίβ-β,-ΐτβαΐγ — (νίΐη α,η; οηβ), αηά
εϊ σύν^οιτο τω χαϊ ει τω
Ιί ηβ-ηι&Λΐβ-αη-&£ΓββηιβηΙ — (τιϊΐη &ηγ οηβ), «.ηά ίί — (Ιο β,η; ςηβ;
υπόσχοίτό τι ψεΰδεσ^αι μηδέν. Και γοφ
αβ-ρΓυιιιΪ8βτ1 »Μ^-11ιϊη£, Ιο-άβοβΐτβ (ίη) ηοΐΜη£. Αη<ί —
ούν μεν αί πόλεις εηιτρετχάμεναι αίτω επίστευον
βΐθΓθΓοΓβ ίηιΐοβύ Ιηβ βίΐΐββ βηίτυθίίης-ΐηβηιββίνβδ Ιο-ηίιη, οοαδάύϋ
δ' οί άνδρες επίστευον
ίη Μμ) Μ-αΙβο (ίη ΙίΙΐβ ιηη,ηηβΓ ΛΙά ρηνβ,Ιβ) — ηιβη ουηηάο
χαί εϊ τις εγένετο πολέμιος, Κΰροι
'(» αίιη); &η(1 ίί Βηχοηβ Ββοαηιβ ηοβίίΐβ, 0?γιι«
800Κ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ IX. 81

σπεισαμενου ε7ΐίστευε άν
\ϊ&ν\Ώξ~ιΐί&Λο-Α-ΙΓθΆΐγ (πιώ Μιη) Ιΐθ-νπΐ]!-ουηΙΜοηΙ(ίηαΙ) 'ηθΐτοα1(1(ηατ6ΐο}
ηαθεϊν μηδέν παρά τάς σπόντας. Ύοιγαροϋν εηει
βιιΟυΓ ηοιηίυξ ουηιπιι·^ Ιυ-ίΙΐθ ΙτβαΙ^. ΤηοΓβΓυΓβ νηβη
ι.πο?Λμησε Ύισσαφέρνει, πασαι αϊ πάλεις
ηβ-νΑκνιΙ-νατ (ηκαίηβΐ) ΤίΜΜψϋυΓηυβ, &11 Ιπβ Ιοιπυ
ίχοΰσαι είλοιτο Κΰρον άντί Τισσαφέρνους πλην
ι νοίιιηΐιιη^. ίΊιυ^θ Ονπιβ 6υΓπΓβ Τϊ&ΜίμηβΓηθβ θΧΰβρΙ (Ιηβ)
ΜΑισίων δε ούτοι έφοβοϋντο αντόν δτι ονχ
Μϋββύιηβ ; οαΐ Ιηβ^ Γβ&τβ<1 Ιιΐιη, ϋβοαοΜ ηο-'άίίΐ ηοΐ
>7$ελε προότ^αι τους φεύγοντας. Γαρ
'ντίβΐι Ιυ-ιιΙ>ιιη(1υη | — (Ιΐιοββ) βοβίη£ [ίηβ βχίΐββ]. ΙΥγ
χαί έπεδείχνυντο έργω, χαι έλεγεν, δτι
'ηβ αίβο 'βηυιτβά '1>7 (η!ι) 'άϋοιίβ, &ηά &α\ά, Ιην
άν ον ποτε προοίτο έπεΊ άπαζ έγένετο
Ήθ πυυΐιΐ ηοΐ βνβΓ Μθηογι (Ιΐιβιη), νηοη οηοβ ηβ-6θθαηΐθ (λ)
φίλος αιτοϊς, ονδ' εΐ μεν γένοιντο έτι μείους
Γιϊοηά ιο-Ιπβιη, πογ Ιί ίηιΐυβά Ιηβ7-8ηου1ά-1)βοοιηθ ^βί Ιοβι
& πράζειαν ετι χάχιον.
(ίη ηυπιΙ>6Γ), &ηά βηοαΜ-βυβοΓ (α) γβΐ νοΓΡβ (οοηάίΐίοη Ιηαη Ιηβ}
Κα» εΐ τις ποιησειεν αντόν τι άγα&όν
πβΓβ ίη). Αη<1 ίί &Π7-οηθ βηυυΐιΐ-άο Μπα αη7-1ήίη§ ξοοά
η χαχόν, ην δε φανερός πειφώμενος
ογ οαά, ϊΐ-π&β ίηάββά βνίάβηΐ (Ιηβ,Ι ηβ ψμ) βΐηνίη^
νιχάν χαι δε τίνες εζεφερον
Κο-οοηηηοτ (ίη Ιηββο ΓββροοΙβ); &ηά αίβο βοιηο αββά-Ιο-ιηθπΙίοη (»)
ενχην αντον, ώς ενχοιτο ζην τοσούτον χρόνον,
ιτίβΐι οΓ-ηίιη, Ιη&Ι ηβ-άοβίτβά Ιο-Ιίτβ &ο-1οη£ (&) Ιίπαο,
έστε άλεξόμενος, νιχωη χαι τους
αηΐΐΐ 1ηβ, Γβηαίιίη^ (Ιπβηι), 'ιηίβηΐ-βχοθΐ βοΐη — (Ιηοη)
ποιοΰντας εί> χαί τους χαχώς.
*ο*άη£ »βΠ αηά — (Ιηοββ αοϋος) 111 (Ιο ηΐιη)
Και γάς οΰν δη πλείστοι επε&ύαησαν
Αηά — ΙηβΓβΓοΓβ Ιηιΐγ Λο-πιοβΙ (οί ηιβη) άββίτοα
τροέσ&αι αντφ ενί άνδρί γε τών έφ' ίιμών
Ιο-οοηιιηίΙ Ιο-ηίηι ((ηβ) οηβ (οηΐ;) ηι&η αΐ-ΐο&βΐ — ΐη οατ (ίπηβ)
ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

<Ολ χρήματα χαι πόλεις χαι τά σώματα


— (ιηβίτ) ρΐΌρβιΐ^, — (ίηβίτ) Ιονηβ, | αηά Ιηβ Ικχϋβί
εαυτών.
οί-Ιηβιη [β,ηΊ ϋιβίτ ρβΓβοηβ].
Ου μεν δη αν τις εϊποι ούδε τοϋτ', ώς ε'ια τους
Νογ ίηάεβά — οβ,η 11117-000 β&7 — 'ηϊβ, ηβ-ΐβΐ Λβ
χαχοΰργους χαι άδικους χαταγεΤΛν, άλλ'
βτϋάοθΓβ θ,ηά ηη^υβί άβπάθ (ηΐβ β,αΐηοηΐ^), 1>αΙ
αφελέστατα πάντων ειτιμωρεϊτο. Δ'
ιηοβί-αηβραπη^ΐ^ οί-αΐΐ (πιβη) η6-ριιηΪ3η6(1 (1χ&η8£ΐ'6880Γ8). | Αηά
γρ> 7ίολλάχις ίδεϊν, παρα
Η-π&8 οίΊβη Ιο-βββ, [ο,ηά ΙηβΓβ ινβΓβ οίΊβη Ιο 1>β 8ββη], | οη
τάς βτειβομένας οδούς, άν&ρώπους
Ιηβ Ιτοι1(ίοη το»Λβ [οη Ιηβ ΓΓβα,ηβηΙβά1 ΓΟ&άβ] ιηβη
στερομένους χαι ποίων, χαι χειρών χαι
Ιβρηνβά — οί-ΓββΙ, — (ογ) οί-ηαοΰβ, — (ογ)
οφθαλμών ώστε εν τγ άρχγ Κύρου εγένετο
οί-β^ββ ; βο-Ιη&Ι ϊη Ιηβ άοιηίηίοη οΓ-0}τυβ Η-ιτμ
χαί Έλληνι χαι /3αρ6αρω, μηδέν
(ροββίοΐθ) Τογ βοΐη Ογβοβ: αηά οαΛαπαπ, 'άοίης ηο(ηϊη£
άδιχούντι, πορεΰεσ&αι άδεώς, δτίοι τις ή&ελεν,
'τγοπβ, Ιο-Ιτβ,νβΐ ΓβαιΊβββΙ;, τήΙηβΓβοβνβΓ οηβ ιτίβηοι],
ϊχρντι ο Τι ηροχωροΊ-η.
(αη<1) ηανίη£ (τηίη ηϊιη) νηβ,ΙβνβΓ ηβ-ηιΊ£ηΙ-ρΓθοββ(1-»ί11ι (Ιη»1 βυίίβα
'Ω.μολόγΥ!Το γε μεντοι
οίβ οοηνβηίβηοβ). Ι^ηβ,β-οββη-β,οίΣηοττΙθάββά — ίηάββά (ΙηαΙ)
Τιμάν διαφερόντως τους άγαμους εις πόλίμον.
ηβ-ηοηοητβά νβΓ^-ιηαοΙι | — (Ιηοββ) βοοά Γορ »&γ
Και
[Ιηοββ ηηνύ)£ α άΐβροβίίίοη Γογ, αηά βϊϊΐΐβά 1η, πτύλίΆτγ »8&ίτ«]. Αηα
αεν 7Χ0λεμος ην αΰτφ πρώτον
ίηάββά | (») νβχ »ω Ιο-ηίπι ΠΓβΙ [ηΐβ βτβΐ ίτβτ τταβ^
τιρος ΤΙιοίδας χαι Μυσούς" χαι ούΐ' αυτός
&£&ίηβ( (Ιηβ) ΡίβίάίΒ,ηβ αηά Μ^βίβ,ηβ; «ηά ΙηβΓβι'οΓβ ηίιηββίί
στρατευόμενος εις ταύτας τάς χώρας, οΐ>ς
ι»αίη£-ηα-βχιη; ίηΐο Ιηβββ — ρΐαοββ, (Ιηοββ) νηοη
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ IX. 89

Ιωρα θέλοντας χιν&υμεύειν τούτους


Ιΐθ-8ΐιιτ πϋΐίη^ Ιυ-εηοοαηΙοΓ-άαη^βΓ (ΐη ΙιΪ3 δοτνίοθ) Λβ-ρ&ηιβ
χαΐ εποίει άρχοντας ^"Ρ0^ *?5 χατεστρεφετο,
(αί»ο) 1ΐθ-ιηα<]θ πι1βΓ3 ΌΓ (Λβ) "ρΐ&οββ νΐιϊοΐι Ιιβ-βυΙ^αξ&ΙειΙ,
5ί έπειτα χαΐ έτίμα δώροις άλλψ
ωά ΒίοΓβονοΓ 'Ιιβ ο,ίδο ΊιοηοιίΓβά (ΙΗοιη) πίώ-ΐΐνταηΐβ ίη-αηοΛβΓ (ηΐίΐη
"Ώστε μεν τους άγο&ούς φα'ινεσ^αι
ηβΓ). 8α (Λβ,Ι) ίικίεβά | ϋιβ βοοά [ΐπινβ ιηοη] βφροΜ
ενδαιμονεστάτους, δέ τους χαχούς
(ίο οβ) 11ιβ-ηιθ3ΐ-ΓοΓΐϋΐι»Ιβ, 1>αΙ (ώ&Ι) ϋιβ ϋαά [οοϊταιιΐδ]
άζωϋσ^αι είναι δούλους τούτων.
ϊΡβΓβ-οοηείι1θΓβ(1-ιτοΓΛ7 (011Ι7) Ιο-οβ (Λβ) βίανεβ οΓ-ΐΗβ9β (1>Γβ.νβ
Ύοιγαροϋν %ν πολλή άφ^ονία αντφ
πιβη). ΤίβΓοΓοΓβ ΐΗοΓβ-ντϊί (α) £ΓβΕΐ β,έαηάβ,ηοβ Ιο-ΐιϊηι
τον θελόντων χινδυνεύειν, οπου τις
[ΰγτια] οΓ-&03β ντϋΐϊη^ Ιο-βηοοαηΙβΓ-άαηςβΓ, πιβη 8.117-0110
οιοιίΌ Κϋρον αισ&ήσεσ$αι.
ιηίβΙιΙ-ΐΜηΒ: (ώαΐ) Ο^πΐί ττοαΙΛ-ρβΓΟβϊτβ (ϊίιη).
Μεν γε εις διχαιοσύνην, εΐ τις γένοιτο
Ιη-ΙτηΛ — &3-Γ«£αΓί3 ίπβϋοβ, ίί »ο?-οηβ πιΐ^ΐιΐ-οβοοηιο
φανερός αυτφ βουλόμενος έπώε'ιχνυσ&αι,
ϊρριίΓοπΙ Ιο ίιίιη (αβ) (Ιοδίτίη^ Ιο-δΐιοϊτ (ΛΪ3 τϊγ-
περι παντός εποιεϊτο ποιειν τούτους
(ηβ !η Μιηδβΐί), αΙ>ονβ αΐΐ, Ιιβ-ο&ιΐΒοΛ Ιο-πιαίΕβ βιιοΐι
πλουσιοτέρους τον φιλόχερδούντων
(Ρ6Γ80Π3) Ηθ1ΐ«Γ (1118.11) (Λθ3β) 80θ1ίΪΕ§-β1ΐίη
ίχ του άδίχου. ΚαΙ γαρ ·ούν τε πολλά άλλα
— ίη)υ8ίίοβ. Αηά ΟιβΓθΓοΓβ — ηοΐ-οηΐ; ηιαη^ οΐΐιοι
διεχειρίξετό δικαίως αυτφ, χαι εχρήσατο
(ΐΜηββ) »βΓβ-»ίΙηιίηϊίΙβΓβ<1 ]αβΙΐ7 ίοΓ-Μπι, ροΐ-βίβο Ιιβ-Ιβ,ά-ίΙιβ-ϋδβ-οΓ
άλη^ινφ στρατεύματι. Γάρ
(α) Γβαΐ »Γηΐ7, (β.ηά οηβ \70ΐΐ1ΐ7 οΓ Λβ ηα:ιΐθ). Γογ
και στρατηγοί χαι λοχαγοί έπλευσαν προς εχεϊνον

ου ενεχα χρημάτων,
ίοβωο Ιο Ιιΐτη Γγοπ> οΛβΓ οοαηΐπββ] ηοΐ οη-αοοοαιιΐ οί-ιηοηο^,
«β
90 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

άλλ' ετίει έγνωσαν είναι χερδαλεώτερον πειθαρχεί»


6υΙ αίΐβτ ΙΗβ^-Ιιηβϊί (ίί) Ιο-1)θ ιηοΓθ-ρΓθ6ΐαΙ>1θ 1λ οββ}
Κνρφ χαλώς, η το κέρδος κατά μήνα.
νβη<1 ββΓνβ) Οίηιβ ντβΐΐ, | ΐΗ&η Ιΐιβ βο,ίη ί'οΓ (&) πιοηιΐι
Άλλα μεν εί τις γέ, αΰτω
[&&□ Μίθίτ αιοηΐΐιΐ^ πα^ββ]. ΒυΙ ϊηάΰβά ίί αη^-οηθ αί-ΐβ&δί, Ιιβ
7ίροστάζαντι τι, νπηρετήσειεν χαλώς
1ιανίη£-οοιηιηαη(1β(1 8>η7-ί1ιίη£, 8ΐιοτι1(1-1ΐ8,το-α8ΒΪβΙβ<1-Ιο-άο (ίί) ν/β]1
ονδενί πωΛοτε εϊασε την προθυμία*
Ιο-ηο-υηο (αοΗη^ ΙΙιυβ) (ϋά-'ΐιβ βνβΓ 'ρβπηίΐ — (Μβ) βίαοι-ίΐ}
άχάριοτον. Τοιγαροΰν διη χράτιστοι νσΐηρε-
(Ιο §ο) αιίΓοιναπΙβιί. Τ^βΓβΓοΓβ ΙπιΙ^ | 11ΐ6-1>θ8ΐ εβΓναηΙδ-αηά-
ται παντός έργου ελεχ^ηααν γενέσθαι
οβΐοοΓβ οΓ-βνβΓ^ ϊτογΙς (ογ πηάβΓίαΙιΐη^) ποΓΟ-βαΐά ίο-ϋβ
Κΰρω.
ίο-Ο^πιβ [Ιΐιο 1>β8ΐ Ιαΐεηΐβ Γογ 8.11 αβαΪΓβ ιτβΓβ 8.1 Λβ οοηιιη&ηά οΓ Ο^ηιβ].
Εί $έ όρφ-η τινα όντα δεινόν οιχονόμον έχ τον
ΙΓ αίβο 1ΐ6-8α\7 &η7-οηθ (δβΐϊί^) (α) 8Η.ΠΓ\ι1 ιηαηα^οΓ | Γγοιπ —
διχα'ιου, χαι χαταΰχενάζοντά, τε
ίαβίίυβ, [οοηβίδίβηί ίΓΐΛ ^βίϊοβ], αηΛ ίιηρΓονίη^-ϋιβ-ΙιιικΙ, ηοΐ-οηΐ;
χώρας, νις άρχοι, χαι τιοιονντα ηροσ-
Όί (Ι&θ) ιοο\ΐΏΐτγ) ντίιϊοΐι Ιιβ-βονοΓηβά, οιιΐ-αίδο ιηα1άη£ (αη) ίηοΓοιίϋβά-
68ους άν τχώ,τνοτε άφε'ιλετο ονδένα
ρΐΌάαοβ (ΙΙιβΓβΓΓοιη) 'ΐΐθ \7θυΜ ηονβΓ Ίϊΐκ.ο-ιι^ιΐ7 αη^-ώίη^ (Γγομ
άλλ' άει προσεδίδου πλείω" ωστε
βιιοΐι α ρβΓ8οη), βηΐ αΐ^α^β (ΓαΛβΓ) ίΐθ-ααΜοιΙ ιηοΓβ; 8ο-Ιβαί
και επόνουν ήδέως, καϊ εχτώντο θαρραλέος,
— (Γηβη) ΙαουιχΓβιΙ ο&βθΓΓαΙΙ}*, ααά αοςυΪΓβά (ρΓοροΓφ) ουηίΜβπΙΙ^,
καϊ αύ ο τις εηέηατο ηχιστα έκρυπτε
8ηά ιηοΓβυνβΓ ντίιαΐ αη^-οηθ ΙιαίΙ-αο^ϋΪΓβΛ Ιΐιβ-ΐβαδί άΐά-ηθ-οοηοβαΐ (ίί)
Κυρον γαρ εφαίνετο ου φ^ονών
Γτοιη-Ο^πΐδ ; [ Γογ Ιΐθ-τνα8-ηι&ηίΓβ8ΐΐ7 ηοί βην^ίη^ [Γογ Ηθ ΓηαηίΓββίΙ^
τοις φανερως 7χλουτονΰιν, άλλα
άΐά ηοΐ βηνχ] — (Πιοδβ ττΐιο) ορβαΐ^ αοα,αΪΓβ-ποΙιβδ, βυ(
Ηειρώμενος χρήσ^αι τοϊς χρήμαβι
ν&8-βοαοϋνοαπο^ Ιο-υβο (ογ ραί ίηΐο σίΓΟίιΙαΙΐοη) ποαίίτ
ΒΟΟΚ Ι. — ΟΠΑΡΤΕΚ IX. 91

Των άποχρυπτομένων. "Οσους φίλους γε μή*


οΓ-ΙΙυββ οοηοβαΙίηΒ (ΪΙ). Αβ-Ίηαη^ ίΥίβηάβ 'α« — ΐηάββά

ποιήσαιτο, καϊ γνοίη οντάς εύνους,


αθ-ιηί£ΐιι-ιιι:ικβ, ιιηιΐ κ,ηβπ (Ιοοπι &β) οεϊη£ ποΙΙ-υΜβροδβό! (Ιο Ιιΐιιι

και χρίνειε είναι Ικανούς συνεργούς,


ι»:1ί ), ιιηιΐ υιί^!ιί^υ(1^θ (ώβπι) Ιο-1>6 61 οο-οροΓ&ΙΟΓβ,

δ Τι βουλόμενος τυγχάνοι χατεργάζεσθαι,


Ι,ίη νϊι&ΙβνβΓ κί*1ιϊη£ Ιιο-ιπί^Ιιΐ-Ιιιιρροη Ιο-αοοοωρϋδϊι, [ί»

ομολογείται
ιτΙιαΙβτβΓ Ιΐθ υιϊ<;1ι( Ιιαρρβη Ιο \τίβ1ι (ο βχοοιηρίϊβΐι], ϊβ-ίβ-αοΐίΐιοϊίΐβάββί

προς πάντων γενέσθαι δη χράπστος


Ι) ν η11 ΐο-Ηιινο-1»(Μ:ιι Οίταπηΐ}- ώβ-1>68ί (ίΐηιΐ πιοβΐ βκιϊΙΓαΙ)

θεράπευε-" Γαρ
.ο-ϋίιυπϋΐι -ίι^ ίϊίοηάβ, β,ηά ιιΐΐηοΐα Ιΐκ'ΐη (ο Μπιδβΐί'). Ροΐ

και αυτ τοϋτο ένεκα ουπερ αϊτός


ηίβο (Γογ) ιΜβ ε&ηιβ (Γβαβοη) οη-αοοοιιηΐ οί-πΐιίοΐι ίθ-Μηΐ8β1ί

φετο δείσθαι φίλων ως εχοι συνερ-


&ου£ΐιΙ (ΛαΙ) Ιιβ-η6βι1β<1 Γποηίΐβ (ιπιπιοί}-) Ιΐυιΐ Ιιο ιηί^ΙιΙ-Ικινο οο-ορο*

^οϋς, και αυτός επειράτο είναι χράτιστος συνεργός


Γ&ΙΟΓ8, ίΐιπί ϊιβ-ΜπίδοΙΓ 6η(1υανοαΓ6<1 Ιο-βο ι1ιο-1>ο§ι αββΐβίαπ:

τοίς φίλοις ότου τούτου αισθάνοιτα


Ηο — (Ιιΐβ) 'ίτίβηίΐδ (ϊη) ^νηιιιονβΓ ΛαΙ Ηο-ππ^Ια-ρΐΐΓοοΐνβ

Ιχαστον επιθυμούντα.
6&οη-οηβ (ναβ) άββίτΐη^ (Ιο βΟοοΙ).

Δε μεν οΐμαι γε ων ε\ς άνηρ


Αοιΐ ίιιιΙ«!ΐ•(1 Ι-ίΜιιΙί | (ιΐκιΐ) 'οβ β.1-1βα8ΐ οβίηβ οηο ιιιιιη [Ιΐκιΐ ηβ

ελάμβανε πλείστα σωρα


οί ηηγ οηβ ιηιιη η Ι ΙβαβΙ] 'Γβοοίνβί Ιηβ-ιηοβί ρΓεββηΙβ, (αηά ΙΜβ)

ίίά πολλά" σε ταΰτα διεο'ι&ου τοϊς


ίοΓ ιπηηγ (Γβαβοηβ); 1>υΙ Ιΐιβββ (ρΓβ8βηΐ8) 1ιβ-άΪ8ΐποαΙβ(1 *Ιο —

φίλοις μάλιστα οΊη


<Βϊβ) Τηουιΐβ τβΓ^-ιηιιοΙι (οχοοΙΠη») οβτΐίΐίηΐ; (ϊη ΙΜβ Γοβροοί)

Λάντων, σχοπων προς τους τρόπους εκάστου,


αΐΐ (ιηοη). 1οοκ:ίη£ Ιο ΙΙιβ ηιηηηθΓβ οΓ-ίϊίΐοΗ,

και δτου όρω>7 εκαστον μάλιστα δεόμενον


αιιά (Ιο ί!ι;ι[) οΓ ννΐι ϊοΗ 1ιο-^:ι \ν οα(Ίι-οοθ ϋιβ-αιο8ΐ ηοοά**1
92 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8ΙΒ ΟΚ ΧΕΝΟΡΠΟΝ.

Καϊ δβα τις ηέμ7ίοι χόσμον


Αηιΐ «Ίιιιΐονιτ (ρΓβββηΙ) αη^-οηβ πιί£ηΙ-8βηά' (ηίπι Μ &„) οπιαπιβη»

τφ 7ωματι αΰτοΰ, τη ως εις


Ι Γογ Ιΐιο 1>υϋ3Γ οΓ-ηίπι, [Γογ ηίβ ρβΓβοη], οιιΙιογ ω-ϊί Γογ ίτϋβ ίη.

ττόλεμον, η ως εις χαλλωηισμόν, χαί


«•ιιγ, ογ &8-ΪΓ Γογ (αββ ίη ρβΓβοηαΙ) ΟΓηαηιβηί, αηά

ηερί τούτων εφασαν λέγειν, δτι μεν


»Ι>οα( Ιηβββ (ρΓβββηΙβ) 11)6}•-ιι1ΒΓθ)βά (ΙΙιαΙ) ηβ-βαΐά, | Ιΐιαΐ ίηιΐθβίί

τό σώμα εαυτόν αν ου δύναιτο χοαμη^ηναι


ύιο ουίγ οί-Μιη»ο1Γ οοαίά ηοΐ υυ-ηΜυ Ιο-Ιιανο-Ιχΐβη-ιιάΌπιβά

τίά,σι τούτοις,
[Ιηβ,Ι Ιιίβ οιτη ρβΓβοη οοαίά ηοΐ 1>ο αιΙοΓηοιΙ] πϋη-αΐΐ Ιηβββ (ρΓβββηΙβ),

δε νομίζοι φίλους χαλως χεχοσμημένους


οαί Ιιβ-υιΐ^ΙιΙ-ΙΙπηΙς (11ι&1) Γήβηάβ (Λαοϊ'η^-'&ββη) ΙιαηάβοιηβΓ^ '&άοΓηβά

μέγιατον χόσμον άνδρί. Και μεν τό


(Ιο Ββ) ιΐιι: (,τβαίοδί οηιαιηοηΐ Ίο (α) Ίιι:ια. | Αη<1 ϊηάββά' (Ιιο

νιχάν τά μεγάλα
Ιο-βατραββ [Λβ βιίΓρβ,ββίηιτ] Ιηβ ρβ&Ι [ ^τκΜ}•] [λιιι! ίηάθβιΐ ΙηβΙ

τους φίλους τΐοιοϋντα εί


ηβ βηοαίά βΐ-οαίΐγ βυΓραββ] — (Μβ) Ιτίβηάβ (ίη) <1οίη£ ςοοά (ϊβ)

ουδέν θαυμαοτόν, έηειδη γε ην χαι δυνατώτερος'


ηο!ηίη£ ποηάβιΐιιΐ, βΐηοβ &1-1ββ.8ΐ ηβ-π&β αίδο Ιηθ-ηιοβΐ^&Μθ ;

<§€ τό ηεριεϊναι των φίλων


Ι ϊ,αΐ Ιηβ Ιο-1>β-8<ιρβΓίθΓ [ΙιοΙ ΙηαΙ ηβ βηοαίά βχββΐ] — (ηίβ) ίποηιΐβ

τγ επιμέλεια, χαί τω ηρο&υμεϊσ&αι


— ίη-κήηά-αΐίβηΐϊοη, ιιηιΐ | (ηβ Ιο-1)ο-ﻣογ [ηίβ βα£0πΐ08β]

χαρίζεσ^αι, ταϋτα έμοιγε δοχει είναι


Ιο-£παϊΓγ (αη<1 ο1>1ϊί;ο), Ιηβββ, Ιο-ηιβ-αΙ-Ιβ&βΙ, βοοιη Ιο-υρ

μάλλον αγαστά. Γαρ Κΰρος ηολλάχις έπεμπε


πιογθ α<1πιΪΓίΐΙ)1β. Γογ 0}τιιβ οίίβη ββηΐ

τΜίδεεις βίχους οίνου, οπότε λάβοι πάνυ


ηα1ί-βηιρΐ7 ίοτβ οΓ-\πηβ, τηβηβτβΓ ηβ-ηιΐςηί-Γβββίτβ (β,π;) τβΐ7

Υΐδύν, λέγων, δτι οΰπω δη τχολλοϋ


βττβοί (Ληά βηβ-ββ,νοατβί), Β&γϊη%, ΟιηΙ ηβνβΓ-7βΙ ίηιΐ; 'Γογ (») Ίοη([

χρόνου επιτύχοι ήδίονι οϊνω τούτου"


Ινιηβ αϊά-ΐιε ιηββΐ τπΙη-βηβΓ-ββ,νοητβί ιήηβ (Ιηαη) ιηώ
ΒΟυΚ I. — ΟΗΑΡΤΚΚ IX. 9β

ούν έπεμψε τούτον σοι, χαι δειταί σου εχηιείν


ώοΓβΓοΓβ Ιιο-ββηΙ ΙΜ3 Ιο-^οιι, αηά Ιιβ-ΓβςυβδΙβ οΓ^ου Ιο-άήηι
τούτον τημερον συν οίς φιλεϊς μάλιστα*
ΛΪ8 Ιο-ι1»7 τίΐΐι Λθ8θ-»1ιοιη ^οα-ΐονβ πιοβί.
Πολλάκις δε γιτιεμτχε ήμιβρώτους χήνας,
ΟΓΙβη ϊηάβοά Ιιβ-ββηί. | ΙιιιΐΓ-βαΙβη £βοββ [ρβτ(β οί βθβββ],
και {ιμίσεα άρτων, χαΐ άλλα τοιαύτα, χελενωι
Ληά Ιι&ΐτββ οί-ΐο&νοβ, &η<1 οιΙιογ βαοΐι (ΐΜη£8), οπ1θπη£
τον φέροντα έπιλέγειν Κΰρος
ϋιβ βββτοΓ Ιο-β»/ («Ίίθη ϊβ ρΓβββηΙβά ώβιη); ΰγται
ήσ&η τούτοις . ούν βονλεται χαι σέ γεύσασ&αι
ΐΓΒΒ- ιΐίΐί^ΐιΐβά «ϊώ-ΙΙιεδθ ; ΛβΓβίοΓβ Ιιβ-νίβΐιββ β,ίβο ;οα Ιο-ΙαβΙβ
τούτων. "Οπου δε χιλος εϊη πάνυ σηάνιος,
οί-ΐΐιβββ (δ&Ώΐο). \7ΗθηθνθΓ ίηάββά ΓοάάθΓ ν&8 τβΓ7 βο&τοο,
δ' αϊτός έδύνατο παρασχευάσασδαι δια τό Ιχειν
&ηΑ Ιιο π&β-αΜθ Ιο-ρΓοοατβ-ϊΙ | &Γ0ΐΐ£ΐι &β ίο-ΐι&τβ
7χολλονς υηηρετας χαι δια την έτιμέλειαν,
[ϊ>γ 1ι:ιν ηιχ] νααηγ 8θΓν&ηΐ8 »πΛ 11ΐΓοα£ΐι — (Μι) ο&τβ,
δνατύμπων τους φίλοις έχέλενε
8βηι1ϊη£-ϊΙ-ίΐΙ)οα( (απιοιΐ£) — (Μβ) Γπβηάβ 1ιβ-οπ1βΓβά ((Ηβη;
εμβάλλειν τούτον τον χιλόν τοις ίπποις άγονα
Ιθ-ϋΐΓ01Τ ΙΜβ — ΓοΜβΓ ΙΟ-ΙΙΐΟ 1ΐΟΓ8β8 | ΟΛΠ^ίηβ
τά σώματα εαυτών ώς
ΙΪ6 Ικχΐίββ οΓ-Λοπι [0111x71115 Ιϊβίτ ροΓβοηβ], ιο-ϋιιιΐ (ϋιβ ΙιΟΓβββ)
μη άγωσι τους φίλους εαυτού 7ίεινώντες. Εί
'πι»/ ηοΐ Ό&ΓΓ7 Ιϊιο ίτΐβοάβ οΓ-Μιιΐ8β1Γ βυη£βπη£. Ιί
δε δη ηοτε πορεύοιτο, χαι πλείστοι
— ίηάββά β,Ι-ο,η^-Ιίπιβ ηβ-πιί|5Μ-ρΓ<><!0ββ(1 (β.η^»1ιβΓβ), βλΛ ιηιιη;
μέλλοιεν όψεσ&αι, 7ΐροσχαλών τους φίλους
πιίυηΐ-βθ-αβοιιΐ Ιο-βοβ (Μη), ο&ΙΙίη^-Ιο — (Μβ) ίηβηά»
(σπουδαιολογεϊτο, ώς δηλοίη οϋ\
[ιβ-ηβ1<1-βΛπιβΒΐ-οοηνβΓ88.1ίοη-ιτΐ11ι-Ιηβιη, Ιηβ,Ι ηβ-ηιί£ηΙ-8ηοιτ (Ιϊοβο) ναοηι
Τιμά. "Ωστε Ζγωγε εξ ων άχούω χρίνω
αβ-ηοηοιιτβά. δο-Λ&Ι I αΐ-ΙβαΐΓ, Γγοπι (ΙΜιΙ) ττΐιίοΐι Ι-ηβατ )ιΐ(ΐ£«
ονδενα ούτε 'Έ,λληνων ούτε βαρδάρωι
ηο-οηβ βΗηβΓ ΌΓ ι Άβ) Ό Γβτβιβ ογ 'οί ι'&β* 'οατΚαΗ&α·
94 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΗ.

ηεφιλήσ^κιι υπό πλειόνων. Δε χαϊ τόδ*


Ιο-ηΕνο-Ι^βη-Ιονβά1 1>7 ιοογο (ρβηοηβ). Ληά ιιίβο ΐΜι
τεχμήριον τούτον, ουδείς μεν άπτρει
(Ϊ8 α) ρι-υυί οΓ-ΐΗϊί-βιιαιθ ((ηίη£), ηο-οηβ ίικίββά άΌαβιΊβά
προς βασιλέα παρά Κι'ρου, δντος
Ιο (Λβ) Μηι; ϊτυνα Ογηιι, ηβ-οοίηβ (&β α Βΐιο^οοί ηο
δούλου · πλην Όρόντας
ΒθΙιβΓ Λαη α) βίβ,νβ (οΓ Ιηο 1ιίη|») ; βχοορί Ογοιι(ο8 (πιο)
επεχείρησε" και σ>7 ούτος ταχύ ευρε αυτόν
ιΚοωρΙβι] (Η); &ηά Ιτιιΐ^ Ιηίβ (ΟτοηΙβι) ιροβϋίΐ; Γυιιηά ηίηι,
ον ώετο είναι πιστόν οι φιλαίτερον Κύρφ
πηοηι ηβ-ΐΗυυξηΙ Ιο-1>θ ίαίιηίιιΐ Ιο-ΜιηββΙΓ, ηιΟΓβ-ΓποιιιΙΙ^ Ιο-Ο^ηι»
η εαυτώ' δε πολλοί άπηλ^ον «αρά βασιλέως
Ιηαη Ιο-ηίηΐ8θ1Γ; 1>αί ιη&η; άβββηβιΐ Γγοώι (Λβ) ϋη£
προς Κΰρον, επειδή έγένοντο 7Κ>λέμιοι άλληλοις,
ίο Ο^τοβ, &ί(«Γ Ιηβ^-οβοιιηιβ ϊιοβίίΐθ Ιο-οηο-ιιηυΐηβΓ,
και οντοι μέντοι οι μάλιστα άγαπώμενοι
Αΐιά 10686 ίηάβοά — (ρβΓβοηβ) Ιηβ-ιηοβΙ 1>6ΐοτ6<1
ίπ' αι'τοΰ, νομ'ιζοντες δντες ά^α$οϊ
Ιιΐιη (ώα κ:ίη£), Ιηΐη1άιΐ£ (ώα!) 1>θΐιΐ£ 1>ηινο (χηβη)
παρά Κύρο), άν τνγχάνειν άξιωτέρας τιμής
αηύβΓ 0^Γα8, — ΐό-οοίαίη ιηοΓθ-πυΓΐη7 οοηουι^αηάΓΟίτιιηΙ)
■7 παρά βασιλεί. Δε χαΐ τό γενόμενον
Ιηαη ίτυιη (Λβ) Ιιίη£. Αηά ΛΪ80 — (Λ&ί) ΰαρρ6πίθ£
αιτώ εν τγ τελεντγ τοΰ βίον μέγα
Ιο-ηίιη &( Ιηο βοά — ΌΓ (ηΐβ) Ίΐίβ (ΐβ α) £γοβΙ
τεχμηριον. οτι χαί αϊτός ην άγαμος, χαί εδύνατο
ρι*οοΓ, ΙηαΙ — ηο παβ 1>Γανθ, αη<1 οοαίά
δρ^ώς χρ'ινειν τους πιστούς χαι εννονς
ΓΪ£ηιΐ7 ί·κΐ8β — (Ιηοββ) ΓαϊΐΜαΙ (Ιο ηίηι), αηιΐ νβΐΐ-άίβρυβοά,
χαί βέβαιους. Γαρ αι'τοΰ άπο&νήσχοντος, πάντες
»η<1 βΙοιιιΙΠιίΙ. Ρογ ηβ ό^ίηβ, α"
οι φίλοι χαι σνντράπεζοι παρ αιτόν άπέ^ανον
— (ηΐβ) ίπυιΐ(ΐ8 &η(1 ΙηοΙο-ουιιιριιυίυιιβ πϊιη Ιιΐιη άϊο<1
μαχόμενοι υπέρ Κυρου, πλην Άριαίον' ούτος
6£ηιίη£ ονοΓ Οχπιβ. βχοβυΐ Ατίαικ; Ιηίβ (ρβποη
ΒΟΟΚ I. — ΟΠΑΡΤΕΚ Χ. »6

& Τεταγμένος έτύγχανεν επί


■ηίΒΐά | βίαϋοηοά η&ρροηβά [ϊϊρρβηβίΐ Ιο 1» 8(αΙίοηβ<1] οη
τώ ενωννμφ, άρχων τον ιππικού ' δ' ώς γσ&ετο
Ιηβ ΙβΛ, <:οιηιηιιη(1ϊη£ Ιηβ οανιιΐΓ7 ; 1)ΐιΙ ΐτηβη ηβ-ΙβαΓηοό1
Κϋρον πεπτωχότα έφνγεν έχων χαι
(οί; Ο^ηω Ιιιινίος-ί^ΙΙβη ηβ-ββά ηανίης ιιίβο (ττϊύι ηϋη)
τό παν ατοάτενμα ου ίιγεϊτο.
Ιηβ βηΐϊτβ κπ&] ττηίοη ηβ-οοιηιηαη<1θ<1.

ΟΗΑΡΤΕΚ Χ.

Έιτα£&α δτη ή κεφαλή Κύρον άποτέμνεταϊ


ΤηβΓβ ϊηάββά' Ιηβ ηββ,ά οί-Ο^πιβ Ϊ8-0ϋΙ-οϊ,
και τι δεξιά χειρ. Δε βασιλεύς, και οι
αηά-αίβο Ιηβ ΗβηΙ ηαηά. ΒυΙ (Ιηβ) 1ιίη£, αηά — (Ιηοββ)
συν αντω, διάκων ειςπίπτει εις τό Κνρεϊον
ιπΐη Μιη, ρατ8ηίη£ ί&ΙΙβ | οη Ιηβ Ο^Γθ&η
στρατόπεδον ' και μεν οι
οωηρ ; [οη Ιηβ ο&ιηρ οί Ο^ηιβ] ; αηά ίηάββά — (Ιηοββ βοΐάίβη)
μετά Άρια'ιου ονχέτι Ιστανται άλλα φενγονΟί
νίΐη ΑΓΪ9Β113 ηο-1οη§6Γ 8ΐαη(1 1>υΙ βββ
δια τον στρατοπέδου αιτών εις τον
ΙηΓου^η | Ιηβ οαπιρ οΓ-Ιηβηι [Ιηβϊτ ο&ηαρ] Ιο Ιηβ
στα&μόν. έν&εν ωρμηντο' δ' ελέγοντο ε\να(
«Ι&Ιϊοη, νηοηοβ Ιηβ^-ηιιά-δΙαΓίβά (ΙαεΙ) ; Ι,αηά ΙηβΓβ-τνβΓβ-βαΐίΙ Ιο-οο
τετταρες παρασάγγαι της οδού.
Γοητ ρω·α8αη£3 οΓ-Λβ Γοαά [β,ηά πηκώ ι>λβ Βα,ϊΛ ιο οβ
Δε βασιλεύς και οι συν
ίοατ ραπιβαη^β άϊβίαηΐ]. ΒυΙ (Ιηβ) 1άη£ απά* — (Ιηοββ) νίίη
αντω τε διαρπάζονσι τα άλλα
ηίπι ηοΐ-οηΐ^ ρΙυηάβΓ — οίηθΓ (1ηίη£8, ^ηϊοη ϊτοΓβ)
πολλά, και λαμβάνει την Φωκαίδα ττην
Ώϊ&Ώγ, 1>ιιΙ-αΐ80 ήβ-Ια.κ.68 Ιηβ Ρηοοδθαη (ποπιαη), 1η«
παλλακίδα Κύρου και λεγομένην είναι, τη*
«οηουΜηβ οί-Ο^ηιβ, βηά (πηο) παβ-βαίο* Ιο-1>β, -
ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ.

αοφην χαί χαλήν. Δε η νεωτέρα ή Μιλ^σία,


<τί»θ αηά οθ&υΙίΓυΙ. ΒαΙ ϋιβ ^ουηςβΓ (οοηουύΐηβ) ϋ)β ΜίΙββ'ΛΊ
ληφθείσα ντώ των άμφί βασιλέα
(νοπι^η), 1ΐ8νίιις-ο6βη-Ιακ:βη \>γ — (Ιοοββ) αΙ)ουΙ (ϋβ) Ιιίη^
εχφενγει γνμντη προς τών
θβοαρββ | ηαίιβά [ίη Ιιογ ιιηάβΓ ^απηοηΐβ] ΐο (ώοΒθοί) ϋιι
Ελλήνων, οϊ έχοντες οπλα ετυχον εν
ΟγθθΙιβ, νιο Εανίη£ β,πηβ Ιιαρρβηβά ((ο 1>β βίαΰοηβά) Λπιοη^
τοις Οχενοφόροις ' χαι άντιταχ^έντες
Λβ βαββαβθ-Ιπιΐη ; αηά Ιΐ8.νίη£-οθ6η-ί1πΐΐνη-υρ-8,£8ίη8{ (Ιΐιβ ΡθΓβΐ&ηι)
άπεκτειναν πολλούς μεν των αρπαζόντων, σε
ΰιβ7-Β:ί11ο(1 ιηαπ^ ίηάβθΑ οί — (&ομ) ρΐαηάβπη^ 1>ιι|
οί χαΐ αιτών άπέ$ανον γε μην
— (δοωβ) αίβο οΓ-ώβαΐ8β1νβ8 ά'κά; αίΛβυΙ ίηάβοά Ιΐιβ^'άίά
ονχ εφνγον, άλλα χαι έσωσαν ταύτην, χαί
ηοΐ 'ββθ, 1>υΙ &130 β&νβά Ιΐιΐβ (ποιηαη), &ηά
άλλα, όπόσα εγένοντο έντός αυτών
οίΗβΓ (Λίιΐ£8), «ΙιαΙβνοΓ ννβΓβ πίΐΜη (Ιΐιβ Ιίηββ) οί-ώβια,
χαί χρήματα χαι άνθρωποι, πάντα έσωσαν.
οοΐΐι ρΓορβΓΐ7 Ληιΐ ηιβη, 8.11 «βΓβ-βατβά.
Ένταΰ$α τε βασιλεύς χαι οί "Ελληνες
ΤΙιβΓθ ηοΙ-οηΐ7 (Λβ) Ιτΐη^, 6ϋΙ-αΐ80 Λβ Οηβία
Πάσχον αλλήλων ώς τριάκοντα στάδια, οί
νθΓθ-ίΐΐϋΙαηΙ ΓΐΌΐη-οηβ-Ληο11ΐ6Γ βώοαϊ ΙΜγΙ^ βΙιμΗη, ώα
μεν διώκοντες τούς κα$' αΰτοΰς,
(ΘΓββΙίβ) ίηύβοά ρυΓ8ΐιίη§ — (Λοβό ορροδθ(Ι) 8,£αΐηβΙ Οιβηιββίτβι,
ως νιχώντες πάντας, δ' οι αρπάζοντες, ώς
&β οοπςυθΓΪης 8,11, 1>ιι1 ΐΗβ (ΡθΓβΐαηδ) ρ1υηάθπη£, 8,8
ήδη νιχώντες πάντες. Δ' επεϊ μεν οί °Έλλ>τνες

■ρσ3οΐτο, δτι βασιλεύς σύν τω στρατεύματι


ρβΓοβίνβιΙ, Λαΐ (Λβ) Ιίϊη» \ϊίί1ι — (Ιιίβ) λγπι}
εΐη εν τοις σκευοφόροις, σε βασιλεύς
ο&ΐβΐιΐ-οβ αιηοη^ — (Λβϊτ) οη££ΐι<;ο-Ιπιίιι, &η(1 (Λβ) «.ίη»
αύ ηχούσε Τισσαφέρνους, οτι οί "Ελληνες
«Β-ϋ>·-οΛβΓ-1ΐ8.η(1 Ιιββ,ηΐ ΓΓοηι.ΤίβδαρΙιβΓηββ. Λ*.» »·>" <3γθ«β:ι
βουκ I. — ΟΗΑΡΤΕΚ χ. 97

ννχφεν τά κα^' αυτούς, χαι διώχοντες


ηαί§ΙιΙ-1)θ-ΰοηηυθΓίη^ ίίθ (Άτιηγ) ορροβοό! (ο-ϋΐθΐη, &ηά ρατβιιίιις,
οίχονται εις τό πρόσ^εν, ενταύθα 5>7
Οιβ;-ιιάτ&ηΰβ Ιο — (α άίβίαηοε) Γοηταηΐ, ΙΙιβΓβ ίηιΐ7 (ϋβ»
βασιλεύς μεν τε αθροίζει τους εαυτού,
&β) Κίπ8 ίηιΐββά ηοΐ-οηΐ^ | οοΐΐβοϋ — (Λοββ) οΓ-ΙιίηιίβΙΓ,
χαι συντάττεται' δε 6
[εοΐΐεείβ Ιθ£β(1ιεΓ &18 ΓοΓοββ], ΐ>αΙ-αΐ80 άΓαννβ-ΙΙιειη-ιιρ-ίη-Ιϊιιε,' 1>ιιΙ —
Κλέαρχος καλέσας ΎΙράζενον, γαρ -ην 7ΐλησιαίτατος.
Οε&ΓΟίιυβ 1ι&7ίη£-οα11εά Ρι*οχεητΐ8, ίοτ Ιιβ-παδ ϋιβ-ηβαΓββ^
έβουλείετο, ει 7ΐεμ7ΐοιέν τινας, ή
οοηβυίΐείΐ («Μι Μαι), ίί Λβ^-βΐιουΐά-ββηιΐ βοιηβ (οί Ιΐιβ Ιτοορβ), ογ
πάντες ιοιεν άρήξοντες επί τό στρατ07ΐεδον.
&Π 8ηοα1(1-£θ | αοοιιΙ-ΙιεΙρίηΒ; [ΙΟΓβΙϊβνβ] (Ιο) Ιΐιβ ο&ζηρ.
Έν τούτφ χαι βασιλεύς ην ηάλιν
ϋαπη§ ΙΜβ (Ιϊιηβ) αίβο (Λβ) Μηβ *Μ &£8.ίη
δήλος προσιαν, ώς εδόχει 07ΐισ&εν. Και μεν οί
βνίάεηΐΐ^ αρρΓοαο1ιϊη£, &8 ΐΐ-δββιηθά ίτοπι-οεΜηώ, Αηά ϊηάβαά ΙΙιβ
Έλληνες στραφέντες παρεσχευάζοντο ώς
βΓββΒίΒ οανίη^-ίαο6(1-αοοιιι ρηραηά-ΐΐιβιηββίτθβ, 8,8-ίΓ (ΙΙιβ Μηβ
προσιόντος χαι δεζόμενοι ταντγ' δέ ο
<7εΓθ-&(1ταηοϊη^8.η(1-αΐ3θ Γβοβϊνίπ^ (Μιη) ϊη-ΙΙιαΐ (άίτβοΰοη) ; ουίϋβ
βασιλεύς μεν ονχ ηγε ταύτη,
ι:ίιΐ£ πκίθεάΐ 'άϊά ηοΐ 1βα<1 (Μβ Ιτοορβ) ϊη-ΙΙιαΐ (άΪΓεοΐΐοη;,
γ 7Ταρηλ§εν εξω του ευωνύμου
οηΐ (ο^ΙΙιε Ιη-ιτΜοΙ) ϊβ-ΒαΛ-ραββοι! 0670η<1 — (ΛβΐΓ) ΙείΙ
χερατος, ταύτη χαι άπήγαγεν, αναλαβών
»ϊη(», ο^-Ιηο-ββ,ιηε (νίΒ,γ) αίβο Ιιβ-ΐβά-οαοϊ (Μβ Γογοθ8), ΐΛϋηβ-η-ίΙη
χαι τούς εν τη μάχγ αυτομολήσαντας
(ίίιη) Ιχ>ώ — (ϋιοββ) ίη Ιΐιε 1>8,Μ1θ, Ιιατΐη^-άβββΓίβά
κατά τούς Έλληνας, χαι Ύισσαφέρνην, χαι τούς
10 ϋθ.6 ΟΓ668Ι8, Αηά ΤΪ8δίΐρηβΠ188, &ηά —
σύν αιτώ. Γαρ 6 Ύισσαφέρνης ούχ
(Λοβέ) τήΐϊι Πιπί. Ρογ — Τίδδαρίΐθπιεβ 'άίό! ηο!
ΐφυγεν εν τη κράτη συνόδφ, άλλα διηλαΟΓ χατά
Ίίθε ίη ΰΐθ 6γ81 βηοοιιηΙβΓ. ΙιυΙ οί&Γξθά α^ηίη»*
ΤΗΕ ΑΝΑΒΑΒΙ8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

τους Έλληνας πελταστάς παρά τον ποταμό»· '


Ιηβ βτββί ΙιΐΓββΙίβΓβ α1υη£ Ιηβ πνβι··
σε διελαύνων μεν χατέχαυνε ονδενα,
ί>αΙ οΙιαΓ^ίη^-ΙΙίΓοαΕίι (Ιηβ Γαηϊβ) 'ΐιβ ίηάββά 'ΜΙβοΙ ηο-οη·
δ' οί "Ελληνες διαστάντες επαιον
οιιί Ιηβ ΟΓβθΙτβ βΙαηάϊη^-αριΐΓΐ (αηά ιη&κ:ΐη£ & ρ8.88α£θ) βιηιοΚ
χαϊ γ&όντιζον αϊτούς '
[Λβια ντίϋι Ιηβή* 8»ογ(18) ωά ΙηΓβιτ (ϋιβίτ ^ανεΐϊηβ) «ί-ιΐιειη ;
Έπισ&ένης δε Άμφιπολίτης ηρχε Των ηελ-
ΕρίβΙηβηββ — (Λθ) Αιηρηίρυΐίΐβ οοιηπιαικίθά Ιηβ Ιλγ-
ταστών, χαι έλέγετο γενέσθαι φρόνιμος.
ςβΙίβΓβ, &ηά ναβ-βαίά Ιο-1>β (α) ρηιάβηΐ (ο,ηά &Μο βοπι
Δ' 6 Τισσαφέρνης ονν, ώς εγων μείον,
ιιαηάεΓ). Βαί — Τίβ8ΐιρηβι·ηβ8 ΙηβΓβΓβτβ, Η ηβ>νίη£ | Ιβββ
απηλλάγη, μεν ονχ αναστρέφει
[ΙηθνΟΓ&Ι], ^αδ-ΓοΓΟβίΙ-Ιϋ-ΐϋραΓί, ϊηϋββίΐ ηβ-'άοββ ηοΐ 'ΓβΙαπι
τχάλιν, δε άφιχόμενος εις τό στρατόηεδον τό των
α£αιη, \>αί ηανϊη^-αΓπνβιΙ &1 Ιΐιβ βαιηρ — οί-Ιηβ
Ελλήνων, έχει σνντυγχάνει βασιλει, χαι δη
βΓθβΒΙβ, ΙηβΓΘ ηβ-ιη6β18-νΗη (Λβ) β,ηά —
συνταζάμενοι έπορενοντο ομον πάλιν.
,Ιηβη) ηανίη§-<ΐΓαΐΓη-υρ-ΙηβΐΓ-Γοπ!β8 Ιηβ^-οο&Γβηβά Ιο^βΐηβΓ 1>&οΐ£ (&£&ΐιτ
Δ' ε7ΐεί ησαν χατά τό ενώννμον χέρας τώι
ΒηΙ ϊτηβη Ιηβχ-ϊνβΓβ ορροβίΐθ Ιηβ ΙοΓΙ τνίη;* οί-Ιηβ
Ελλήνων, οι "Ελληνες εδεισαν, μη προσάγοιεν
Ογοββ.9, Ιηβ Οιχοΐω ίεαΓ0(1, | 1β8ί Ιηο^-ηιί^ηΙ-ΙεαΊ
προς τό χέρας χαϊ
ι§αίηβΙ — (Ιηβ.1) »ίη§ [ΙοβΙ Λ07 τνοαίά αΙΙηοκ: 11)8.1 Τϊϊηβ] &ηά
περιπτνζαντες άμφοτέρω^εν χαταχό^ειαν
!αιτυιιη(ϋη£ (Ιηβηι) οη-1>οΙη-Βίάβ8 Ιηβ7-ηιί£ηΙ-Όιιί
αννονς' χαι έδόχει αντοΐς άναπτύσσειν τό
Ιηβηι Ό£Γ; αηά Η-βββπιβά (1)θ8ΐ) ίο-ίΐιβιιι Ιο-ΓοΜ-οαοκ: Ιηβ
κέρας, χαι ποιησασ^αι τον ποταμόν όπισθεν.
πΐΏξ &ηά Ιο-ρίαεβ ϋΐθ Ηνβρ ίη-Ιηβ-Γβ&Γ.
Έν ψ δέ ταίτα έυονλενοντο,
Γη (Ιηβ Ιίιηβ) ίη-νιηϊοα ίη<1ββ(1 (<λ<ιί) ιηβ7-ϊϊβΓβ-ρΙαηηϊιΐ(5(ΙΜΒηΐ8.!ί<ΒΐινΓ·»
ΒΟΟΚ I. — ΟΗΑΡΤΒΚ Χ. 99

χαΐ 8η βασιλεύς παραμει·^άμενος


&η<1 ε >ν-ϊη(ΐ6β<1 (Λβ) 1)&νίη£-ο1ιαη£β4 (Ιιίβ Ιϊοβ)
εις τό αϊτό σχήμα χατέστησεν άντ'ιαν την
ϊηΐο ιπβ βαοαβ ίυΓαι (Ιΐιαΐ) Ηο-ρΐ&οβϋ (ΪΙ) ΓΓθηΙίη£ ΐΐιο
φάλα^α, ωσπερ τό πρώτον συνγει μαχον-
ρΗαΙαηχ, | ^αδί-αβ — (β,Ι) ητ8ΐ ηβ-ππ£η.Ι-ηο,νβ-οοπιβ ββη.1-
μένος. Δε ώς οι
■"δ [ία8* ω <!»πιβ 8,1 6γβΙ (ο οββΓ 1>αΙϋθ]. Βαί Μ Οίο
"Ελληνες εισον όντας τε εγγύς χαι 7Γαρα-
βΐΌβίιβ 8»ν (ΐίβιη) Ββιη£ ηοΐ-οηΐ^ ηβ&Γ &ηά-&1βο (Ιτ&ντη-
τεταγμενονς, αί&ις 7ΐαιανίσαντες έηιρεσαν εΤι
αρ-ϊη-οηϊβΓ-οΓ-ο&Ιϋο, α£αίη 8ΪΠ£ίο£-ΙΙΐ6-ρ8Β8.ιι Ιύβ^-αΊν^χιοβά 7&*
πολύ ηοο&νμότερον η τό ηρόσ&εν. Δ'
ιηυοίι ιηοΓβ-ο&^ΘΓΐ^ (β,ηά βρΐπΐβά) Ιΐιαη — ϋβΓοΓβ. ΒαΙ
χν οι βάοβαοοι ονχ έ&έχοντο, άλλ'
&.£&ίη Ιΐιβ 1>&Γϋαηαο8 'άιά ηοί 'Γβοβίτβ (ϋ&βΐτ αίΐΜ&)« οαΐ
εφευγον έχ Ύΐλεονος η τό
Ιηο;-Ηβι1 Γπ>πι Λ-ραΛατ (άίεΐαηοβ ίτοπι Ιΐιβπα) |1ϊαη (0ι·7 <Η<1) —
ηρόσ^εν 8 οι επεσαοχον ^ΧΡι νινός
ί)βίθΓβ ; ου.1 — (Λβ «Γββίίβ) ρυτβιιβά (ϋιβιη) ίο »-οβΓΐ»ίη
χάμης' δ' ενταΰ^α οι "Ελληνες έστησαν. Γαρ
νϋΐη^β; 1>ιιτ (ΙιοΓβ ΙΗθ Οι-ββίίβ 1ι«,1(βά. Γοϊ
ην γηλοφος ντιερ της χώμης, εφ' ου οι
ϋιβΓΟ-παβ (α) Ιιίΐΐ β,οονβ Ιηβ τίΐΐαςβ, ηροη νΜοΙι — (Ιη.ο3β)
άμφι βασιλέα, άνεστράφησαν, μεν
κοοιιΐ (ώθ) Β:ίη£, 8ΐοοά-ίαοοά-&οοαΙ, (ΙΙιοΓθ-νθΓθ) ϊηάβοά
ονχετι ηεζοι, δε 6 λόφος ενε7ίλησ%η
οο-1οπ£ογ (αη7) ΓοοΙ-βοΙάίβΓβ ((ΙιβΓβ), οαΐ ΐΗβ Ηϋΐ ν>>8-£11β<1
τών ίππεων, ώστε μη γιγνάσχειν τό
«Π(η-(1ιβ οαναίιχ | βο-Ιηα,Ι Ιΐο^-'άίί ηοί 'ΐίηοιτ ώβ (ΙΜη£
7Χοιοΰμενον.
ΛαΧ) ττϊ8-<1οίη£ [80 ΙηβΙ (1ΐ67 Ιιηβιτ ηοί «τΐιβ,ΐ Ιηβ ίΐ]Γ8ΕΐΓ7 ηιίςΗΐ
Και εφασαν όραν τό Βασίλειον
«« Λοίττ]. Αηα* ΐοβ;-8&ϊ(1 (ύι&ί) Ιΐιβχ-ββ,ιτ ΙΙκ γοτ·
100 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΥ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

σημείον τινα χρνσοΰν άετόν άνατεταμένον ετύ


ιΙαηάαΓά «,-οοιΊΛΐη £θ1<1οη ββ,^ΐβ βίβναΐβά οι
ηέλτης.
(α) βηϊβΐά.
Έπεϊ δε χαι οι Έλληνες εχώρονν ενταν&,
Ψαεη ίιΐ(1βθ(Ι αίβο ϋιβ ΘΓεθΙίβ ρι-οοββάβά ΙηίΙηβι,
οΐ ιππείς δη κο" λε'ΐ7ϊονσι τόν λόφον, ου μην ετι
Ιηθ ηοΓββηιβη ίηΐΐοοά &1βο Ιοανβ Ιαβ ηϊΐΐ, ηοί ηονβτβΓ Μ
ά&ροοι, άλλ' άλλοι άλλο^εν,
οοΐΐβοΐβά-ίη-β,-οοάχ, | 1>α( οίηεπ ϊη-οΙηβΓ-άίτβοΙίοη, [6η( άϊβρβΓίβά ία
6 λόφος έψιλοντο των
«ϋββΓβηί άίΓβοΙίοηβ], αηά ώβ Ιιίΐΐ Ίω (%τ&άίΐΛΐ1γ) Ίαίηηβά οΓ-Ιηβ
Ι7ΐ7ίεων. δέ τέλος και 7ΐάντες άτιεχώρησαν. Ό
□.ΟΓββηιοη ; 1>ιιΙ αΐ-ΐαβί αίβο 8.11 άερ&χίοά. —
Κλέαρχος οίν ονχ άνεβίβαζεν εηι τόν
Οΐβαΐΐηαβ ΙαβΓβΓοΓβ 'ά\ά ηοΐ Ίηατοη οα (Ιο) Ιηβ
λόφον, άλλ' στησας νηό αυτόν ηέμηει
Β.Ϊ11, οπί ηανίηβ-ηαΐΐβά | υηάβτ [αϊ Ιηβ Γοο4 οί] ί( Ιιε-δοηιΐΒ
\νχιον τόν Σνραχόσιον χαι άλλον εηι τόν λόφον,
ΙιγοΪΌΒ Ιηβ 8;πιου3Ϊαη ωά νιοίηβτ οη Ιηβ ΚΕΙ,
χαι χελενει χατιδόντας τα υπέρ τοΰ
ληά ηβ-οηίοη (Ιηβιη) ηβ,νίη^-νϊβτνθά' ϋιβ (ΙΜη£β) οη Ιηβ
λόφον άηαγγεϊλαι τι εστί. Και 6 Ανχιος
ϊΰΐ Ιο-ΓορθΓΐ «Και ίβ (ΙΙιβΓβ). Αηά — Ι,γα&ΟΛ
ήλασε τε χαι ιδων άηαγ-
Γθάβ-οιι — (ιο Λβ Μ11) »η<1 >βείη£ (Ιηβ βΙβ,Ιβ οΓ &ΠαΐΓ8> ϊήη^β
μέλλει δη φενγονσιν ανά χράτος. Δε
κοτά Ιηβ,Ι Ιηβ^-βββ (ο Ιηβ-οίηιοβΙ-οί-Ιηβϊΐ'-ΒοίΗφ. Αηά
σχεδόν δτε ταύτα ην ήλιος χαϊ
ηβατί; νηβη Ιήβββ (ϊΜη£β) | νβίβ [η&ρρβηβά] (ώβ) βυη αίβο
ιδνετο. Δ' ενταύθα οι "Ελληνες έστησαν, χαι
Μ(, Αηά ΙηβΓβ Ιηβ ΟηοΐΗ ηαΐΐβά, &ηά
ΰέμενοι τά οηλα άνεηανοντο' χαϊ άμα
ρ1&οίη§ — (Λβίτ) β,πηβ ΓββΙβά; »ηά α(-1ηβ-8αηιβ-1ίηι«
μεν έ&ανμαζον δτι Κύρος ονδαμοΰ φαίνοιτο
Ιη(1ββ·1 Ιηβ7-νβΓ6-8ΐΐΓρπββ<1 Ιηβ,Ι Ο^ΓΓαβ ηο-πηβΓβ &οιιβ«Γ0<1
ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. 101

οΰί' άλλος ουδείς τϋαρενη αυτοί. Γαρ


πογ 'άΊΛ (&η7) οΙΙιβΓ οηβ Όοιηβ Οοιη-Ιήπι. Ρογ

γ&εσαν ου αυτόν τε^νηχότα, άλλ' είχαζον


(1ιο}'-1<ηβ» ηοΐ (Ιΐιαΐ) Ιιβ ναβ-<1ι:ιι<1, 1>ιιΙ Ιη.β7-»υρρο8θά (Μπι)

>7 οίχεσ&αι διώχοντα ϊη 7ίροεληλαχενα,


οιΙΙιογ Ιο-£θ-αν&7 ριιτβιιϊηΒ (Λβ βΏααγ) ογ Ιο-1ι»Υ0-ριΐ8ΐιο<1-οη-οβίΌΓ6

χατάλη-^όμενον τι. Καϊ αυτοί έβουλεύοντζ


&1>οαΙ-Ιο-86ίζθ βοιηβ (ροβΐ). Ααά Ιΐιογ άβ1ΐΙ>βπιΙβ<ί

ει μείναντες αυτού αγοιντο ενταύθα τα σχευο-


V Γεωηίηίησ ΙΙιογο Λβ^-βΙιουΜ-οΗη;; ΙΙιίώβΓ (Ιιο \>η%%α%<>

φόρα, >7 άπίοιεν επί τό στρατ07ΐεδον εδοξεν


Ιπιϊυ, ογ ΓβΙατη Ιο Ιϊο οηιηρ ; Η «.-επιοιΐ

αυτοις ούν ατίιεναι' χάί άφιχνούνται επί


Ιο-Ιΐιοπι (ΙιοΓοίοΓβ (ηοϋΐ) Ιο-ΓβΙυτη; ϋηά ϋιβ^-απίτβύ η(

τάς βχτηνάς άμφί δόρπηστον. Ύοϋτο ίγένετο τό


ιΐΐθ (ι:ηΐ3 αυυιιΐ ΒαρρβΓ-Ιίιηβ. Βικ:1ι »ω Ιΐιβ

τέλος μεν ταύτης της νψ,εοας. Δε χαταλαμβόυ-


οικί ίηιΐοβά οΓ-ΙΜβ — <1ιι/. Βαί (Ιιβ;

νουΰι τε τα πλείστα των άλλων χρημάτων


βηά ηοΐ-οηΐ; Ιΐιβ τηοβΐ οί — (Ι Ιιειγ ) οΙΙιογ (Ιιίη £β

ΰιηρσιασμένα, χαΐ τι σιτίον )? ποτόν


ρΙιιηάθΓβά (ογ (ΙοβΙγο^θΛ), βοΐ-αίβο πΙι&ΙονβΓ ίοοά ογ (ΙγϊιΓκ

ει γρ>' χαι τάς άμαξας μεστός αλεύρων χαί


(ΙιβΓβ ηι^-οβ; αηιΐ Ιΐιο τταςοηβ ΙυΙΙ-οΓ «ΊκϋΐΙ-ΙΙοιίΓ αηι]

οίνου, ας Κύρος παοεΰχευάαατο, ινα ει ποτέ


ιήηο, \νΐιίο1ι 0γπΐ8 ρΓθνΐάβ<1, Ιΐιιιΐ ίΓ βνβτ

σφοδρά ένδεια λάβοι τό στράτευμα, διαδοίη


τοίαοιηίίΐιΐ ιταηΐ 8ο.οη1<1-Ββΐζθ [Ιιο οαιπρ, Ιιο-Ηΐϊ^Ηί-ιΚΗΐηβηΙο

τοΐς "Ελλ^νσιν, αΰται α,μαζαι δ' ήσαν


(ΙΙιβιη) Ιο-Λβ Οτθβΐίθ, Οιβββ πα^οηβ — ν•Γβ

τετρακόσια» ώς έλεγοντο, χαι ταύτας τότε


Γοατ-οαηάΓβά αβ ίΙιι•}•ϊ«ικ1, ίΐη<1 Ιοβββ ΙΗου

οί αύν βασιλεϊ διηρτηασαν. Ώστε οί πλείστοι


— (ϋιοβϋ) νν-ΐϊΐι (ΐΗβ) Ιίίηι; ρΙαηάβΓβά. 8ο•11)αΙ Ιοβ ιηοβΐ

τών Έλλττνων ήσαν άδειηνοι' δε χαι ήσαν


(,ί-(Ηβ θΓββκβ ΐϊβΓβ βαρρβΓίβββ; οαΐ *1βο ΙΙιογ-ιτβΓ•
102 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑΒΙ8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

άνάριστοι' γαρ ηριν τό στράτευμα


ιτϊΐΙιοιιΙ-άίηηβΓ ; Γογ ίηιίεβά ΙμΓογο Λβ &πη)
καταλνααί προς άριστον βασιλεύς έφάνη.
1ια11ο(1 ίοΓ ΛίπηβΓ (Λβ) ϋης αρμοϋΓβΑ
Ούτως οΰν μεν διεγένοντο ταύτην τνρ
ΤίαΒ ΛοιβΓοΓβ ίηιΐββά (ϋά-ώβ^-ρα» ϋι»ι
νύχτα.
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΚΚ I.

ΒΟΟΚ II.

ΟΗΑΡΤΚΚ I.

Ως μεν οίν τό Έλληνιχόν γ&ροΊσ$η


ΙΙον — ΙΙιβΓβΓοΓβ Ιΐιβ ϋΓβοίαη (ΓυΓββ) «αβ-ευΐΐββίβά
Κυρ6), οτε έστρατεύετο επι τον αδελφοί·
ΓΟΓ-67Π18, πΐιβη Ιιβ-ΐβά-αη-απηχ αςαϊηβί — (Ιιϊβ^ 1>γοι1ιθγ
Άρταξέρξην, χαι δσα επαχθή εν τγ άνόδφ,
ΑηαιβΓΧβΒ, &ηά νϊΐΛΐ να8-(1οηβ ϊη Ιΐβ ηρναηΙ-ιηαΓοΙι,
και ώς ή μάχη εγενετο, χαϊ ώς Κϋρος έτελεντησε,
&ηά Ιιον — (α) οαΐΐΐβ Ιοοί-ρίαοβ, Β,οά Ιιον Ο^ηιβ ιΐίθά,
χάί ώς οϊ "Ελληνες έλ&όντες ετά τό στρατόπεδο»*
&ηά ίοπ ΙΗθ ΟΓββΙίβ 1)&νίη£-οοιιΐ6 ίο Ιΐιβ οαοιρ
ίχοιμή&ηβαν, οιόμενοι νιχάν τά πάντα,
πβηΙ-Ιο-ΓβςΙ, | Ιΐιίη]£ΐη£ Ιο-βοηο,υβΓ — [Βοΐίθρίη^ 11ι&(
χαι Κνρον ζην,
Λβ7 ϊτβ'β οοπιρίβίβΐ; τϊοΙοΓΪοιίί], ιιηά ( ΛηΙ) Ο^πιβ ίίτβά, (»11 Ιΐιίβ)
δε&ήλωται εν τφ ηρόσ&εν λόγφ. Δε
ί&8-Ι)6βη-ίη(1κ;α(β(1 ϊη ϋιβ ρΓβοβ(ϋη(5 (ϋιοουηβ (ογ 6οο1ί). Βαΐ
άμα τγ ήμερα οι στρατηγοί
| αΙ-ΙΙιβ-δίίπιβ-Ιίπιβ τνίΛ-ΙΙΐθ άα$ [αϊ άαπη οί ά»^] ^β ββηβΓαΙβ
σννελ&όντες ε&ανμαζον, δτι Κϋρος ούτε τύιηχοι
ϊανίηβ-οοηιβ-ΙοββΙΙιβΓϊίβΓβ-βιίΓρπΒΟίΙ, Λ&ι 0)τιΐ8 'ΐιαά ηβίΙΙιβΓ 'ββηί
άλλον αημανοντα ο τι χρη Λοιεϊν, ούτε
Εη^-οηθ-είββ βί£πίίρη£ πίαΐ Ϊ8-ηβϋβ38αι*7 Ιο-άο, πογ
αϊτός φαίνοιτο. "Εδοζεν ούν αιτοις
άίά-'ΐιβ ΙιΐοαεθΙΓ 'αρρεαΓ. Ιΐ-βββιηθά ΙΙιβΓβΓοΓβ (1>β8() Ιο-Ιΐιβαι
τνσχενασαμένοις ά είχον, χαι εζοπλισαμενοις,
πβ,νίη£-ρα<;1ϊ6(1-ϋρ ιτΙηϊ ύιβ7-1ι«1, 8>ηά Ιι&τΙη^-&ηηθ(1-ϋΐθπΐ86ΐνθλ1
ηροϊεναι εις τό πρόσ^εν εως σνμμίξειαν
Ηο-χηαΓοϊι ίη (ίο Γοπνατά [Ιο αάν&ηοβ] ιιηΐϋ (1ιβ7-Γοπηβά-α^ιιηοΙΐοη
104 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι3 ΟΡ ΧΕΝΙ ΡΗΟΝ.

Κνρω. Δε ηδη δντων όρμγ, άμα άνία


ιήύι-Ογπι. ΒαΙ ηοπ 1>βίη£ ίη-ωοϋοη, κ-11ιβ-Βΐιιηβ-Ιίπ>β ίπΛ-ώθ-
χοντι νχλίφ ηλ&ε ΤΙροχλης 6 άρχων Ύεν&ρανίας
ήύΏξ βηη, οαηιβ ΡγοοΙοβ ΰιβ £ονβπιθΓ-οί Τβαϋιταηία
νε^ονώς α7ϊό Δημάρατου τοί; Λάκωνος, καί
0&νί»£-άβ80βΐΐάβά ίτοηι Β&πι&.Γαϋΐ8 ϋΐθ Ι^06(ΐ83ΐηοηΪ8.ι*, &ηά
Γλοΰς ό Ίαμώ. Οίκοι έλεγαν οτι Κ Ορος
βίαβ Λβ (βοη οί) Ταπιοβ. Τΐηοββ ίηίοπηβά (ΰιβιη) Οιβ,Ι Οτπΐί
μεν τέ&νηχε, δε Άριαϊος ηεφευγως εϊη μετα
\ηάββά νιΆΒ-άβ&ά, Άπά (ΟΐΒ,ί) Απκιιβ 1ΐ8,ν1η£-&βά κό,β, ιτίΐΐι
των άλλον βαρβάρων εν τφ στα&μφ δ&εν

ώρμωντο τγ ηροτεραία, χαι λεγοι, δτι άν μεν


(Ηο^-Μοτίβά οη-ΐΗβ αα]τ4>θίοη, &ηά Ιιβ-βακί, ώαΐ 'ΐιβ ιηϊςΐιΐ ίηάββ<1
7ίεριμείνειεν αυτούς ταΰτην την ήμέραν, εί μίλ-
'^εΗ-Γογ 4Κβιη Λ&Ι-βαπιβ — ά&γ, ίί ί&β;-
λοιεν ηχειν, δε φα'ιη άηιεναι τγ
ιηΪ£ΐιΜη(αικΙ Ιο-οοπιβ, — (&>!·) Ιιβ-β&ίά (Κο ύτβλ οΑοηΙ) Ιο-άβρβτΙ Οι* ■&«
άλλγ εηΐ Ιωνίας, ο^ενπερ ήλ&ε.
ηβχί (άαγ) Γογ Ιοηία, νΐιβηοβ Ιιβ-ΐιαιί-οοιηβ.
Οι στρατηγοί άχούσαντες ταϋτα χαί οι
Τίβ ^βηβΓοΙβ Ιιβαιίης (ΙιβΒβ (Λίη£8), «ία Λ»
άλλοι "Ελληνες 7ΐνν^ανόμενοι
οίΙιβΓ Οτβοΐίί ϊβαήη^ (Ιϋβιη £γοιιι (Ιιβ ββηεΓαΙί)
εφερον βαρέως. Δέ Κλέαρχος είπε τάδε' Ή,φελε
ΙιοΓβ-ίΙ 8Γίονοα8ΐγ. Βαί Οΐβατοηαβ βροϊιβ Λα»: ΫΙΓοαΜ
άλλα μεν Κϋρος ζην δε ετιει τετελεύτηχεν,
Ιΐιβη ίηΛββά (ϋιαΐ) ΟγιαΒ ΙίνβοΙ; ΙαΙ βΐηοβ ϊβ-1«ΐ8-άϊβ<1,
απαγγέλλετε Άρια'ιφ, οτι ίιμεϊς νιχώμεν τε
αηηοαηοο Ιο-Αήκαβ, ΙΙιιιΙ 8.Γθ-νϊοΙοΗοϋ8 ηοί-οηΐ^ (ονβι
βασιλέα, χαι ώς οράτε, ουδείς ετι μάχεται
(Ιιβ) 1ιίη£> ΟΊΐά λβ ;οιι-8ββ, ηο-οηβ αη7-1οηββΓ ΌΙΓθγ»
ΥψΧν, χαι εί μη ήλ&ετε νμεις, άν
αβ 'βαΐΐΐβ, βιιΐ-αίβο ίί ^οη-'ΐΐϊκΐ ηοί 'οοιηβ ΐο-αβ, Ίτβ ιτοιιΜ
ί7ΐορι>όμε$α έπι βασιλέα. Έτχαγγελλόμε^α δέ
Ιι&τβ-ιηαΓοΙιβά &£&ίη&1 (Ιΐΐθ) \τ 8-ρΐΌΠΐϊββ <νΙβ<
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΚΒ 1. 105

Αριαίφ, εάν ελ&γ έν&άδε, χαρίσει*


Ατΐ&ιιβ, ΐΓ Ιΐθ-βοπίθ ΗβΓβ, (ιηβ,Ι ντβ &γθ Γββ,ϋ^) Ιο-ρΐ&ΰο
αυτόν εις τον θρόνον τον βασιλέων. γάρ
ίιίπι αη Ιΐιβ (ΠΓοηβ, ίΐιβ Γ07&1 (Ιητοηβ); Γογ
τών νιχώντων μά%χι χαι έατί το άρχειν.
— (Λοββ) οοηηαεπιΐ£ ίη-βααίθ »1βο (Ιο Ιηβπι) | ίβ Ιϊβ ίο-πιΐβ
Επών ταϋτ' αποστέλλει τους
[ίί 1>β1οη£3 Ιο ηιΐθ]. δαχΐηβ; Ιηβββ (1ηίπ£β) αο-86Ώ(ΐ8-απ&7 Ιΰβ
άγγελους, χάί συν αυτοις Χειρίσοφον τον Αάχονα
ιηββββηςβΓβ, »ηά ιπίη Ιηβπι ΟιβίτΪΒορηιΐΒ ϋβ ί&οοίΐκπιοπί,ιπ
χαϊ Μένωνα τον Θετταλόν γάρ χαι Μένων
*ηά ΛΙεηοη Ιηβ Ταε38α1ίαιι; ίοΓ ύκίοοίΐ Μβιιοη
αυτός έβοίλετο' γάρ ην φίλος χαι ξένος
ηίπιββΙΓ άββίτβά (Ιο £θ); Γογ πο-ιτμ (α) ΓΗεηά &η(1 (ΐιβιΐ
Άριαίου. Οι μεν φχοντο,
οί-ΑήΰβΜΒ (\κ>ηηά ϊ>/ Ιηβ ϋββ οί ΙιοβρίΙ&Ιίφ). — (Τηβββ) Ιηβη άοραιίβά,
δε Κλέαρχος ηεριέμενε. Δε το στράτευμα
σαΙ ΟΙβο,Γοαυβ π&ϊΐβά (Γογ Ιΐιβιη). ΒυΙ Οΐθ αΓηι^
έπορίζετο σϊτον οπως εδύνατο έχ τών
βιιρρηβ(1-ίΐ£6ΐΓ ττϊΙη-ΓοοΛ μ-ίτθ11-&8 Ιηβ^-νβΓΟ-αοΙβ Γγομ — (Ιηβίτ)
υποζυγίων, χόητοντες τους βούς χαι όνους '
ββ8.8[3-οΓ-ουΓά6η, 8ΐαιι§πΙθΓΪη£ — (Ιηβΐτ) οχβη βηά αββββ;
δέ ποοϊόντες μιχρόν άηο τΫις φάλαγγος, ου
αηά 8-<1ναηοΐηβ; (&) ΙίΙϋθ Γγοπι Ιηβ β,γπι^» (*°) νπβΓβ
71 μάχη έγένετο έχρωντο ζΰλοις, τε τοϊς
Ιπβ οαΐΐΐβ 1οοΒ;-ρ1&οβ ίΕβ^-^οΙ ψοοά (Γογ ίαβί), ηοι-οηΐ^ Γγοπι-ΙΙιο.
οίστοϊς, ουσιν τιολλοις, ους οι "Ελληνες
ιυτοπβ, οβίη£ να&πγ (ίη πώπιΙ>θγ), ινΜοη ιη,β ϋΓβθΒ.8,
ήνάγχαζον τούς αύτομολοϋντας παρά βασιλέως
οοιηρβίΐβά — (Ιηοβο) άβδβΓϋηχ Γγοπι (ίηβ) ϊ:ϊη§
ΐχβάλλειν, χαι τόϊς γέρ^οις, χαι ταϊς
(ο-ΙΟΓοπ-απαχ, &ηά Ιηβ πϊοΙίΟΓ-βηίβΙάΒ (οΓ ίηβ ΡβΓδΐ&ηβ), *ηά Ιηβ
άσπίσι ταίς ζυλίναις ταις Αίγυητίαις. Δε χαι
ιηίβΐάι ΙΗι νοοάβπ-οηββ Ιηβ Έ£7ρΙΐ&η. Αηά β,Ιβο
τχολλαι 7ΐέλται χαι άμαξαι έρημοι ησαν
ιη&ηγ ίατ£6ΐβ &η(1 ντα^οηβ οπφίίβά1 (ΌΓ ΰιβΐτ οοηίβηΐβ) νβΓβ
104 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝ( ΡΗΟΝ.

Κΰρω. Δε η8η δντων όρμγ, άμα άνίσ


νήύι-Ογτη». ΒιιΙ ηοπ 1>βίη£ ίιι-ιηοϋοη, &1-(1ιβ-Ηΐιιΐθ-ΰιηβ «τϊΐΐι-ϋιο-
χοντι τ&ίφ ήλ&ε ΤΙροχλης ό άρχων Ύεν^ρανίας
ΠΒ1Π8 ιηιη, ο&ηιβ Ρτοοίββ Ιϊβ βονβπιοΓ-οΓ ΙβαϋΐΓ&ηία
γεγονως άηο Αημαράτου τοΰ Αάχωνος, χαί
ηανίι^-άοβοθτκΐθά Γτοηι Ραιιι&ΓαΙαβ ϋΐθ Ι*αο6(ΐ8βιηοηΐαι*, αηά
Γλοΰς ό Ίαμύ. Ούτοι ελεγον 6τι Κ Ορος
Οίαβ ΙΗβ (βοη οΓ) Ταπιοβ. Τΐιοβθ ίηΓοπηβά (Οιβιη) 1&Β.Ι Ο^τη·
μεν τέ&νηχε, δε Άριαϊος πεφενγώς εϊη μετά
ίηάββΐ) ναβ-άβαά, β,ηά (ϋιαΐ) Αποοαβ Ιιανίης-βοά ιταβ, πίΐΐι
των άλλων βαρβάρων εν τφ στά&μφ δ3ε>
οΙΙιβΓ 1>&Γ0ΐιΗ&η8, αϊ Ιΐΐθ βΙαίίοη νΗβηοβ
ώρμωντο τγ προτεραία, χαι λέγοι, δτι άν μεν
Λβ^-βίαΓίβύ οη-ΐΗο (Ι&^-ΒβΓοΓβ, »ηΛ Ιιβ-βαϊά, Ιΐιβ,ί 'Ιιβ ηιί^Μ ίηάββά
7ίεριμε'ινειεν αυτούς ταντην την ήμέραν, ει μέλ-
'ναϊΙ-ίοΓ Οιβπι Ιΐιιιΐ-δαηιβ — ά&γ, ϊί ίο.07-
λοιεν ηχειν, σε φαίη άτίιέναι
πιΪ£ο.Ι-ΗΐΙβιΐ(1 ίο-οοηιβ, — (Γογ) ύβ-βαϊά (Ιιβ ττ»β αϋοηΐ) Ιο-άβρατΙ οι.
άλλγ ετά Ιωνίας, ο&ενπερ ηλ§ε.
αοχΐ Γογ Ιοηία, πΐιοηοο Ιΐθ-ΐι&ά-οοπιβ.
Οί στρατηγοί άχονσαντες ταϋτα χαι οι
Ιίβ £βηβπιΐ8 1)θαηη£ Ιΐιβββ (ΙΜη£8), »ηο Λ·
άλλοι "Ελληνες πυν'&ανόμενοι
οΙΙιθγ ΟΓββκιβ ΙιβαΗης (ώβπι ίτοπι Ιίβ £βηβΓα1ί)
εφερον βαρέως. Αέ Κλέαρχος είπε τά8ε' *Ω.φελε
ΒθΓβ-ϋ ξπβνοαβίγ. ΒυΙ Οΐβατοηαι ιροκο ΙΗηι: ΜΓοαΜ
άλλα μέν Κνρος ζην δε εΛεΐ τετελεντηχεν,
Ιΐιβη ϊηάββά (ΛαΙ) 07ηιβ Ιίτβά; 1>αΙ βϊηοο Ιιβ-Ιιαβ-οΜοά,
απαγγέλλετε Άριαίω, δτι τιμεις νιχώμέν τε
αηηοαηοβ ίο-Ατίββαβ, Λβ,Ι ϊ?β δ,Γβ-νίοΙοΗουβ ηοΐ-οηΐ; (οτβι
βασιλέα, χαι ώς όρατε, ονδεις ετι μάχεται
Λβ) 1(ίη£, 8.11(1 αβ ;ου-βββ, ηο-οηβ 8.η7-1οη£βΓ Ό£ΓβΓ»
ίψΐν, χαι ει μη ήλ&ετε νμεις, &ν
αβ 'οαΜίθ, οαΐ-αίβο ίί γοη-'ί&ά ηο( 'οοιηβ Ιο-υβ, Ίτβ «οαΐά
ΐΠορί'όμε^α έπι βασιλέα. Έτιαγγελλόμε^α
Ιιατβ-ηιαίΐΐιβά 8,£8,ίηβΙ (Λβ) Ιίηβ· \νβ-ρΓ0ΐηί8β ιΐίί
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΒΒ 1. 105

Αριαίω, εάν ελ&γ έν^άδε, χά&Ίσειν


Αχώευβ, ΪΓ ϊβ-ΐοιηο ΗβΓβ, (Ιΐι&ΐ ντβ εγθ Γβ»(5^) Ιο-ρΐ&οβ
αυτόν εις τον θρόνον τον βασίλειον. γάρ
Αϊιη οη Ιηβ ΙΙίΓοηβ, Λβ γο;&1 (Λπ)ηβ); Γογ
των νιχώντων μάχγ χαι εστί το άρχειν.
— (Ι&οβο) οοηα,ιιβΓίιΐ£ ίη-βαίιΐθ αίβο (ίο Οιβιη) | ίβ ί&β ίο-ηιΐβ
Ειπών ταντ' αποστέλλει τους
[Κ οβίοη^β Ιο πιΐβ]. Β&ίϊηβ Ιηβββ (ΙΜη^β) 1ιβ-ββηά8-8.ϊΓ8.7
άγγέλους, χαι συν αυτοίς Χειρίσοφον τον Αάχονα
ιη6886ΐΐ£6Γ8, αηά \τ\Λ Ιΐιοιη Οϋθίτίβορίιαβ Ιοθ Ιι8.06ΐΐ83ΐηοηίαΐ]
χαί, Μένωνα τον θετταλόν' γαρ χαϊ Μένων
καά Μβηοη ώθ Τΐιεβδαΐίαη ; ίοΓ ϊιιάββά Μβηηη
αυτός εδούλετο' γαρ ην φίλος χαι ξένος
ΙήηΐΒβΙΓ άοδίτοά (Ιο (το); Γογ Ϊ6-»ε8 (α) Γηβηά »ηά £ΐιο»1
Άριαίου. 01 μεν φχοντο,
οί-Απ3!ΐΐ8 (1>οαηά 07 Λβ Ιϊββ οί οοδρϊΐαΐίφ)· — (Τΐιβββ) Ιηβη ιΙβρϋΓΐβιί,
δε Κλέαρχος περιέμενε. Δε το στράτειγ«χ
οαΐ ΟΙβιίΓοΙιαβ Η-ίίΙοά (Γογ Ιΐιοιη). Βαί ίΗβ αηη;
επορ'ιζετο σιτον δπως εδύνατο έχ τών
βηρρ[ίε(1-ί18β1Γ νιΛ-Γοοά &8-νε11-α8 Ιηβ7-ννθΓβ-Εθ1β Γγοπι — (Οιβίτ)
υποζυγίων, χόπτοντες τους βούς χαι όνους ■
1>οα5ΐ5-οΓ-ϋϋΓ(1οη, βΙαιι^ηΙβΗηβ — (ΙΗβίτ) οχβη β,ηά αδβββ;
δε -προϊόντες μιχρόν από της φάλαγγος, οί
αηά* αάν&Εϋίηβ (&) ΙίΙΙΙβ Γγοιιι ΙΙιθ &γπι7, (ίο) τνΙιβΓθ
ϊ\ μάχη εγένετο έχρωντο ζΰλοις, τε το'ις
ΟΒ,αΐθ Ιοο^-ρίαοβ ΐίβ7-£θΙ νοοά (Γογ Γυβί), ηοι-οηΐ^ ΓΓ0ΐη-Ιηβ
οίστοίς, οΰσιν πολλοίς, ους οί "Ελληνες
ωτοη-8, οβίη^ ιηαη; (ϊη ηππιοβΓ), ιτΜοΙι Λβ Θηβϊι,
ΐράγχαζον τους αυτομολούντας παρά βασιλέως
οοιηροΐΐβά — (ΙΙιοββ) άοβθΓΐίιι^ Γγοιιι (ί&β) ]£ΐη^
ίχδάλλειν, χαι τοις γέρβοις, χαι ταΐς
Ιο-ΙΙιΐΌν-Μπ»;, β,ηά &β πίοΒΧΓ-βΜβΙάβ (οί Λβ Ρβηΐ&ηι), ωά ώθ
άαπίσι ταις ζυλίναις ταις Αιγυπτίανς. Δε χαι
ιΜοΜβ (ίβ νοοάβη-οηβ8 ΐϊιβ Ε^τρΰαη. Αηά αίβο
ηολλαι ηέλται χαι άμαξαι έρημοι ησαν
η&ηγ 1ατ£6(8 &□<! πα^οηβ βιορΙίο<1 (οΓ ΰιβϊτ οοηίβηίΐ) νοη
106 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΪΤ.

φέρεσ&α,ί. χρώμενοι πασι οϊς, Ι·ψοντες κρεα


ίο-οβ-οαιτίβά-οίϊ; υβίης αΐΐ πηίβη, (Γογ) εοο1ϋη£ η»β»1
ήσ&ισν έχε'ινην την Ύΐμεραν.
(ηβ^-βαΐ (βηοη^η £ογ) ΙΙιαΙ — άα^.
Και ην ήδη Τε περί πλή&ουσαν άγοράν,
Αηα1 ίΐ-τχαβ ηοντ ηοί-οηΐ; | αβοαΐ ίαΐΐ ιηαΛβί,
χαι έρχονται παρά
[αοουΐ (ηβ πιΐάάΐθ οί (ηβ ΓοΓοηοοη], 1>η(- αίβο ίηβΓβ-απ-ίνβά1 Γγοπι (ίηβ)
βασιλεω; χαΧ Τισσαφέρνους χήρυχες, οί μεν άλλοι
β:ΐη§ αηά Τίββ&ρηβΓηββ ηβΓαΙάβ, | ίηβ — ο(ηβΓ8
βάρβαροι δε ην είς αυτών "Έλλην
1ΐ£ΐιΊ)ΗΓΐιιη [οβΐηβ ΙαΛαπαη] 1>αί ίηβΓβ-ναβ οηβ οί-Ιηβπι (α) ΘΓβεΙί
ΦαλΙνος, ος ετύγχανε ών παρά
Ρηαΐίηυ.8 (1)7 ηαηιβ), παο | ηαρρβηβά οβίη£ [ηαρρβηβά (ο 1>β] ιτίΐη
Ύισσαφέρνει, χαι εχων έντίμως'
ΤϊββαρηβΓηββ, | αηά (νηο) ηο1άίη(» (ηίιη) ηοηουτ&Μχ ,- [αηά παβ
χαί γάρ προσεποιεϊτο είναι
ΜξηΙ; Θ8(ββηιβά 1>7 ηϊπι] ; — Γογ ηβ-ρΓβΙβηάβά ίο-1>β
εηιστήμων Των τε άμφρι τάζεις χα\
βΐπΐΐβίΐ (ίη) (ηβ (ίηίηςβ) ηοί-οηΐ; Γβ1α(ίνβ-(ο (αοΐίββ οαί-αίβο
όηλομαχίαν. Δε ούτοι
(ίη Ιηοδθ ΓβΙαίίνο ίο) β£η(ίη£-ντίΙη-ηβαν7-απη8. Βη( ίηβδθ (ηβΓαΙάβ)
ηροσελ&όντες, χαι χαλέσαντες Τους άρχοντας
αρρι*οαβηίη£, αηά οα11ίη£-(ο (ηβ £βηβΓα1δ
τών Ελλήνων, λεγουσιν ότι βασιλεύς χελεύει
οί-ίηβ Ογοο^8, βαίά, ίηαΐ (ίηβ) Μη§ βοιηιηαηάβά
τοϋς 'Έλληνας, εηεΐ νιχών τυγχάνει,
Ιηβ ΟΓββΙϊδ, | βίηββ οοηςιιβπη£ ηβ-ηαρρβη8, [βίηοβ ηβ ηαά
χαϊ άπέχτονε Κΰρον, παράγοντας
βαϊηβά ίηβ νϊοίοιγ], αηά ηαά-8]αίη Ο^ηιβ, (ίηαί) ηανϊη£-άβΙϊνβΓεά-ηρ
τά όπλα, ιόντος επί τάς θύρας
— (ίηβίτ) απηβ, (αηά) £οίη§ | (ο Ιηβ £α(β8 Όί (ώβ^
βασιλέως, εί>ρίσκεσ3αι άν
'ϋηξ, [ίο (ηβ ραΐαοβ οί (ηβ 1ιίη£], (ο-οοίαίη·ίθΓ-ίηβιη8β1νβ8 Κ
δύνανται Τι ά^α^όν. Ταΰτα μεν οϊ
Λβ7-οαρ αη}Γ-Ιηϊη£ (ξοοά (ογ ίανοωταΜβ). Τοηβ — 'άίά Ιί>·
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ I. 107

κήρυκες βασιλέως είπον δε οι "Ελληνες μεν


*»τα1(ΐ8 ΌΓ (&β, Ίαηκ 'βρβ&ΐι ; ΙηιΙ ϋβ ΟΓββΙίβ ίηάββα'
ήχονσαν βαρέως, δε Κλέαρχος δμως
ϊιο&τά (Ιΐιβπι) Ιιβ&νϋ^ (πϊΐη. οοηοεπι), Ιιαϊ Οΐθβτοηυβ οηΐ^τ
είΛε τοσούτον, δτι ε'ιη ου τών νιχώντων
ιροίβ βο-πιιιοη, Ιηβ,Ι Η-*μ ηοΐ (Λβ ρητί) οί — (Λοββ) οοηααβτ1ι>(
παραδιδόναι τά δπλα' άλλ', μεν εφη υμεις
Ιο ΒΪτβ-ιιρ — (Λβΐτ) ΛΓΐηβ ; βαί, ϊηάββά βαίά-ΐιβ, 'άο γον
ώ άνδρες στρατηγοί άποκρίνασ^ε τούτοις
Ο παβη £θηβπιΐ8 *Γβρΐ7 Ιο-Ιηβ8θ (χηβη)
τε δ τι έχετε χάλλιστον και άριστον
ηοΐ οηΐ7 »1ιλΙ ^οα-ΐιοΐά (Ιο οβ) ιωοβι-ρΓορβΓ 1>αΙ-·.1βο ώβ-οββΐ ;
$ε έγω ήζω αντίκα. Γάρ τις τών υπηρετών
Β,ηά I πίΐΐ-οοπίθ άΪΓβοΙΙ^. Γογ βοπιβ-οηβ οΓ-Ιη.θ αΐίβηάαηΐβ
εκάλεσε αι<τόν, δπως Σδοι τά ίερα
ο&Ηεά Ιιΐτη, ίηβ,Ι 0.θ-ιπΪ£ηΙ-86θ Ιΐιβ (βηίΓαίΙδ οΓ α) νϊοΐίχη
εζγρημένα' γάρ έτυχε θνόμενος.
}η&) ηαΰ-οεβπ-ΐαίιβη-οιιΐ; Γογ Ιιβ-ΐιαρρβηβά (ίο οβ) 88χΗ&<:ϊη£.
Έν$α δη Κλέανωρ μεν ό 'Αρχάς, ών πρεσβύτατος,
Τηβη ϊηάββά ΟΙβαηοΓ — Λβ ΑΐΌβ,άίιιη, οβίη^ ιΐιβ-οΐάββΐ,
άπεχρίνατο δτι άν πρόσ^εν άπο&άνοιεν η
παραποίησαν τά δπλα ■ δε ΥΙρόζενος 6 Θηβαίος
Ιηβ7-»<"»'<1-Ίβ1ίνβΓ-υρ — (ΛβΐΓ) «,πηβ; 1>ιιΙ ΡΐΌχβηηβ Λβ Τηβοβ,ιι
εφη, Άλλ' εγώ ώ ΦαλΙνε θαυμάζω, "ϊότερα
βαίά, ΒιιΙ I, Ο Ρηαΐϊηαι, νοηάβΓ, νηβΐηβΓ (Ιΐιβ)
βασιλεύς αιτεί τά δπλα ώς κρατών η
Μηβ α8Κ8 (ίοΓ) — (οιιγ) β,πηβ αβ οοηΐ|ΐιβπη(; (Λ
ώς δώρα δίά φιλίχχν. Γάρ ει μεν ώς κρατών,
>8 £ΐΓΐ8 Ι^Γοα^Ιι ίτίβηάβΐιίρ. Ρογ ίί ίηάοοά 8,8 οοηιιυεπη;;,
τί δεΐ αίτόν αΐτε'ιν χαϊ ονκ έλ&όντα
πϊιγ Λοβ8-ίι-1οβοοηιβ ηίπι Ιο-8,3β: (Γογ Ιΐιβηι) αηά ηοί ουιηίη^
λαβείν; δε ει πείσας βούλεται λαβείν,
Ι*ίβ (ΐΑβω) ? 1>αΙ ΪΓ Ιΐίΐνίη^-ροΓβαηόθά (αβ) Ιιβ-άβδίΐΌβ Ιο-Κιΐιβ
λε^ετω, τί εσται το'ις στρατιώταις,
ΐϊβηι), ΙοΙ-ηίπι· νΐι&ί τνϊ11-1)β (]βΓ1) Ιο-Λβ βοΙάίβΓβ,
108 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

εάν χαρ'ιϋΐύνται αντφ ταντα. Προς ταύτα

Φαλϊνος ενηε, βασιλεύς ηγείται νίτ


ΡΙιαϋηιΐΒ ββ,ϊά, (ΤΗβ) Οη£ οοηβίάβηι (ΙιϊπιββΙΓ) Ιο-οβ-Ι&β-οοη-
χαν, εηει άτιεχτονε Κνρον γαρ τις Ιΰτιν αντφ,
α,οβΓΟΓ, βϊηοβ Ιιβ-ίω-ιίαϊη Ογηβ; Γογ ιτΐιο ίί-ΛβΓβ β,8»ίιΐΒΐ-1ιίπι,
δςτις άντηιοιείται της αρχής; δε ΧΪΧ)
ιτΐια άίβραΐββ (Ιιβ υονβπιπιβηΐ Ιιΐπι) ? | »ηΛ β,ίβο
νομίζει υμάς είναι ίαντοϋ
οοηβίάβΓ» 700 Ιο-ββ Ιο-ΐιίηιδβΐί [Ιιβ ιηΟΓβονβΓ οοηβίάβΓβ ;οα αϊ
Ιχων εν τγ μηΰγ χώρα
Ι>β1οη£Ϊη£ Ιο Μιη ω οαρΰτββ] | &&τίη£ (;ου) ίη 11μ ιηίάάΐβ ουαηΐτ^
ίαντοϋ, χαι εντός
οΓ-ΜηιββΙΓ, [ηανΐη£ 7011 ίη ίηβ ϊηίβηοΓ οΓ Μι 1ίίη§<1οιη], *η<1 «ϊΐηίιι
αδιάβατων «οταμων, χαΐ δυνάμενος άγαγέϊν έφ'
Ηηρ&ββαΜβ πνβΓβ, &ηά οβίΐ)£-8Λ>1ο Ιο-1θα<1 8.£&ίιΐ8{
νμας πλή&ος άν&ρώ7ίων οσον ει
χυα («ποη &) ιηηΐϋΐυάβ οί-ιηβη (ωά) ·ο-£τμ( (1η*1) Ιί
παρεχοι υμ'ιν ουδέ άν δύναιβ&ε άτίοχτειναι
ηβ-8ηοιι1ά-ο.11οϊτ-ίΙ (ο-;οα ηβϊΙαβΓ ποιιΐά 7<"ΐ-1>6-8,ο1β ίο-Β.ί11 (Ιϊβιη).
Μετά τούτον θεόπομτχος Αθηναίος εΐηεν
ΑΓΙβΓ ΙΜβ-οηβ Τηβοροοιριιβ (Ιηβ) Αώοηί&η βρο&ο,
Ω. Φάλϊνε, νυν, ώς συ οράς, ίστιν ουδέν άλλο
0 Ρηαΐίηαβ, ηοιτ, λ» γοα βββ, ΙηβΓβ-ίι ηοΙΜηχ θΙμ
άγα&ον ήμϊν, ει μη όπλα
ξοοά (ογ οί νβ,ΐαβ) Ιο-αβ, | ΐί ηοΐ [αηΐβββ] (οητ) ιπηι
και άρετ>7. Ούν μεν έχοντες όπλα,
*ηά οοΛιτα^θ. ΤηβΓβΓοΓβ Ιηάοβά ηανϊη£ (οητ) απηβ,
οί<ί(Ηε^α &ν χαί χρησ^αι τγ
ιτο-αΓβ-οΓ-Ιηο-ορίηίοη (Λ&Ι) 'ντβ οοαίά η,ίβο Ίη&κ.β-υβθ — (οΓ οιιτ)
άρετγ, οε παραδόντες άν ταΰτα, ατερη^ηναι
·οαι&£β, 1>ιιΙ £ίνϊη£-υρ — Ιϊβββ, (τοαίά 1>β) Ιο-άβριϊτ·
χαι τών σωμάτων. Ούν μη οίον
(αϊ) *1βο — (οί οητ) οοάίββ. ΤηβηΓο» 'άο ηοΐ 'ηιρροΜ
ιχαραδάαειν νμιν τά μάνα αγά&ά
'*η»1} *β-»ϋ1-<£ίνβ-ΐΗ> Ιο-τοη (Κα »οΙβ (8>α>Β.ηΐ8,£βοαΒ) χοοά
ΒΟΟΚ II — ΟΗΑΡΤΚΚ Ι. 109

4ντα ΎψΧν άλλα συν τούτους χαΧ


βχίϊΐίηίξ ΓοΓ-αβ; ΙαΙ κ-ϋΐι (Ιιβη (ώ οατ Ιηαβί) '»β |]μ

μαχούμε^α περί των άγα&ων ίμετέρων. Δε ό


'πΐίΐν Γι^ίι( Γογ Ιΐιυ £ουα!-ΐΜη£β οΓ-^οατΒβΙτββ. ΒαΙ —

Φαλϊνος άκουσας ταύτα εγέλαβε, χαϊ ειΛεν'


ΙΊ)η1ίηιΐ3 1ιοαΗη£ Ιΐιοββ (ΐΜη£β) βπιϊΐβά, αηά β&ϊι! ■

Άλλα μεν, ω νεανίσκε, εοικας φιλοσοφώ,


ΒιιΙ ΐηάββά, Ο ;οιιο£-ηιιιη, ;ου-8ββπι ((ο 1>β Ιίϊβ (ο α) ρΙιϋοβορΙιβΓ,

χαι λέγεις ούχ αχάριστα- μτ3ί μέντοι ων


β,ηά ^ου-βρβαί ηοΐ νίιΐιυιιι-κηιοο ; | Ιηο» 1ιο»βτβΓ (?οα) οβίθ£

ανόητος, εΐ
οαΙ~οί,-7ουτ-8θη868, [1>β αββιΐΓβά ϋιαί 7011 &γθ οιιΐ οί γυ\ιτ βΰηβββ], ΐί

οϊει την νμετέοαν άρετην άν 7ΐεριγενέσ$αι


ιι-βαρροδβ (ΛαΙ) — ^οιιτ γβίοατ — ίβ-Ιο-Ι>8-ΒΐιρβΠ0Γ

της δυνάμεως βασιλέως. Δε εφασαν


((ο) ιΗο ρο»ΒΓ ΌΓ (Λο) Ίιίη^. ΒυΙ Οίβγ-ηϊροτΙοά (ΟαΛ)

τινας άλλους νττομαλακιζο-


βοπιβ οι!ιβΓ8 (οί ΙΗβ £οηθΓ8.ΐ8) Ηανΐη^-βοοοιηο-ϋοιηο ννϊυιΐ-ΐίπιίιΐ^ιιηιΐ-

μένους λέγειν, ως χαι έγένοντο ηιατοι Κύρφ,


0.ρρΓβ1ιοη8ίνθ βαίά, 8,8 β,ίβο ίΐιογ-ΐΐίΐά-οοοη ίαϊιΗΓαΙ Ιο-Ο^πιβ,

χαι άν γένοιντο άξιοι ηολοϋ βασιλεϊ


βο *ύιβ7 πιΪ£ΐιΙ 'οβοοπιβ Ι ιϊογ£1ι7 οΓ-πιαοΗ Ίο (<1ιβ) 1πη£

ε< βούλοιτο ^ενεσ^αι


[οί £Γβ&1 ββΓτίοβ (ο Λβ Ιιίη^] ίί Ιιο-ιΙοβΪΓοΊ Ιο-1)θθοηΐ6 (ΙΙμϊγ)

φίλους ' χαι είτε θέλοι χρ>?σ$αι Τι


ίηΐϊΐηΐ ; &ηά ιιΓΙοΓΥϊαπΙβ Ιιο-ιηί^ΐιΐ-ΐϊίίΐι Ιο-βιηρίο; (Λοιη) ίοΓ-αη;

άλλο, είτε στοατείειν ετί


ιιώΟΓ (ρατροββ), (ΟΓ Ϊί) 1ιΓ(*!Γ\νΐΙπί3 (Ιΐβ ΚΌΓβ) ίο-ωητοΐί 8£Ιΐίι18ΐ

Αίγνητον, άν συγκατασ^έ'^αιντο αντφ. 'Έ,ν


Ε£7Ρ*> Όιβ7 νουΐά ΊιββϊβΙ-ϊη-Γβάαοίηκ-ϋ ίοΓ-Μιη. Ι)ιιγϊιι8

τούτω Κλέαρχος ηχε, χαι πρώτησεν ει ήδη


ΙΜ> (Ιίιηο) Οβ&τοΐιιιβ οιιιηβ, ααά ίηα,ιιίτβά ίί ηο»

άηοχεχριμένοι είεν. Δε Φαλϊνος ντίολαβών


Ι1ιβί-1ια(1-ΓθΙυΓηο<1-αη-αη8ΐτοΓ. ΒϋΙ Γΐιαίίιια» Ιιη νϊηβ-Ιιι1<οη-υρ (ΙΗο <1ί8-
εΐΐίεν ΤΩ Κλέαρχε, ούτοι λέγει άλλος
•οατοβ) ββ,ίο! 0 ΟΙοβ,ΓαηΐΜ, 1)ιβ8β «αν ίοηο Ιϊίηϊ), οϋιβτ•
110 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

άλλα* δε συ ειπε τιμϊν, τί λέγεις.


οΙΙιβΓ (Ιηίη£Β); 1>ιι( 'άο ;ου 'ΙβΠ οβ, τηί,Ι 700-07.
Δ' ό ειπεί*· Έγώ, ώ Φαλϊνε, άσμενος
ΒοΙ — Ήβ [ΟΙβΛτοηαβ] 'βιιίιΐ : I, Ο Ρηαΐίηοβ, Λνα-%\ίώ
ίώραχα σε, δε χάϊ όίμαι πάντες οι άλλοι '
Ι-ηανβ-β66η 70α, &ηά αίβο Ι-Ιηίηβ: 8.11 Ιηθ οΙηβΓΒ (βτβ 80) ;
^άρ τε εΐ σύ "Ελλ>τν, και τιμεΐς,
ιογ ηοΙ-οηΐ7 β,Γβ 7ου (&) βτβθΐε, ϋυΐ-ιιίδο (οοΓβθΙτβΒ &γθ),
δντες τοσούτοι. δσους σν όρας' δντες δί
οβίη£ βο-πιαη7 (ίη ηυηιοθΓ), αβ 70ΰ 866 ϊ 1>βΗΐ£ Ιηβη
εν τοιοΰτοις πράγμασι, συμβουλευόμενα σοι,
ίη Βοοη οίη;οιη8(ιιηοβ8, 'νβ (νοηΐά) Όοοβιιΐΐ «1(0-700,
τί χρτη ηοιεϊν περί &ν λέγεις.
(&Λ>οο() πηαΐ ίί-ίβ-ρΓορβΓ Ιο-άο οοηοβΓηίη&; (Ιηη,Ι) νοΐοα 700-ϋηηοοοοο
Οΰν, προς θεών, σΰ σνμβον-
[ϊτοίώ Ιηβ Ιίϊηξ). ΤηβΓβίοΓβ, 07 (Ιηβ) ξοάβ, [ Μο 70α ιοοο-
λενσον ήμϊν δ τι δοκεΐ σοι είναι
βοΐΐ νίΐα-οβ [8ΐνβ 08 70ΟΓ αανίββ] ττΐια,ΐ βββιηβ Ι0-700 Ιο-οβ
χάλλιστον χαι άριστον, χαι δ σοι οϊσει
Ιηβ-ηΗ»1-αοηοαηΙ)1β β,ηά (οβ-οββΐ, αηα ιτΜοη (0-7011 ιηΙΙ-οΗη^
τιμήν είς τον χρόνον έπειτα άναλεγόμενον
αοηοοτ ίη Ιηβ Ιίωβ (ο-οοιηβ, (ιτηβη) ίΙ-ί8-Γο1αΙο<1,
δτι ΦαλΙνός ποτε πεμψ&είς παρά βασιλέας,
Ιη&Ι Ρηαΐϊηοβ παοη, α8,νίηε;-1>ο6θ-8θηί ίΓΟίη (Ιηβ) 1"η£ί
χελενσων τους "Ελληνας παραδοΰναι τά δήλα,
οοπιηΐΕηάΙηβ; Ιοβ Θηβΐίβ Ιο £ΐνβ-ηρ — (Ιηβίτ) βγοιβ,
ζυνεβονλενσεν αντοϊς ξυλβουλευομένοις τάδε
ϋοαηββίΐεά Ιηβηι οοηβοΐΰης (γτίΐη Μπι) 8ο-αηά-Β<
0<σ$α δε, δτι ά άν συμ§ονλενσγς
(Ρογ) 701Ι-''η0,ΙΓ —> 'ηαί ιΛαί "700 πΐ8,7 'η&τβ-β,άνϊίοά (οί «>
η,νάγχΎΐ λέγεα^αι έν τ^2 Ελλάδι. Ό δε Κλέαρχος
ηβοβ8ΒΪ(7 ίβ-Ιο-1)β-ΓβρθΓΐβά ίη — βΓεβοβ. — — Οΐβαι-οηηβ
ίτπ^ετο ταϋτα, χαι βονλόμενος αυτόν,
οπιίΙιΐ7-ηΓ6βά Λοβό (Ιηϊηββ), ο,ίβο άβδίπη^ (Ιηο.1) Ηβ
χόν πρεσβεύοντα παρά βασιλέως, ζυμ,βουλεϋσαι
— οοιηίη£-&8-βηνι γ Γγοπι (Ιηβ) Ικΐη^ι βηοαία-οοοηβοί
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ I. 111

μη παραδοίναι τά δπλα, δπως οι "Ελληνες


ϊ&βπι) εοΙ Ιο-βίνο-υρ — (Ιΐιβΐτ) &Γΐηβ, ΙΗ&Ι Ιϊιβ ϋΓββκ:!
Αεν μάλλον ευέλπιδες. Δε Φαλΐνος υποστρε-ψας
Γηί^Ι-οο ιηοΓθ ίυ11-οΓ-£οο(1-1ιυρβ9. ΒιιΙ Ρΐιαίίηιιβ | Ιιανίης-ιαπιβί
παρά την δόζαν αυτού
[Ιι&νίηβ βτκίοά ΙΜ> αρρεαΐ] ουιιιηΐΓ7 Ιο-&ο ορίηίοη οί-Μπι [ΟΙολγοΙιει]
εϊπεν Έγά, ει μεν των μυρίων ελπίδων εστί
9αΜ: I, ίί ίηάββά οί — (βηιΙιοιΐ8ΐιη<1 πορββ ΛβΓβ-ίί
Τις μία νμϊν σω^ηναι τχολεμονντας
Νφ οπθ (Γβηιαϊηίη^) Ιο-γοα Εο-ΜΤβ (γοαΓβθΙνββ) ίΐ£ΐηΐη£-&£αίηΒ(
βασιλεϊ, συμβουλεύω μη παραδιδόναι τά
ί&β) ϋη(5. οοιιηιβΐ (?οα) ηοΐ Ιο-(ρνβ-αρ —
δπλα· ει δε τοι εστίν μηδεμία ελπϊς
(7<>ιιγ) ιίΓιηβ ; ΙΓ ίη<1ββ(1 — 11ΐ0Γβ-ίβ ηοΐ-οοβ Ιιορβ (Γογ 700)
σωτηρίας άκοντος βασιλέως, συμβουλεύω νμϊν
οΐ-8Λ(νιγ ορρο8ΐη£ (Λβ) 1ίίη£> Ι-αάνΐβθ 70α
σώζεσ^αι οπγ δυνατόν. Δε
Ιο-βανβ-^υϋΓββΙνββ | ίη-»1ι»1-ϊΐ»7 ροββίοΐβ [ίη Οιβ 011Ι7 »α7 7ου ο»η]. ΒαΙ
Κλέαρχος προς ταϋτα ειπεν' Αλλά μεν
01οιη·1ιιΐ3 Ιο (Ιιββθ (11ιίη£β) βαίιΐ: Βιιί ίιΐ(1ββ<ί
δη σϋ λέγεις ταΰτα · δε παρ' ήμων
Γ6α1ΐ7 'άο 7<>" ιβ»7 Λβββ (Ιΐιίη£8) ; βαί £ογ οατ (ραΛΙ
άπά^ελλε τάδε, δτι ήμεϊς οωμε^α, ει μεν
αηηοαηοβ &Ϊ8| ϋι&ί νο ώίηΐε, ίί ίηάθθά
δέοι είναι φίλους βασιλεϊ άν
ίΙ-πια7-1«βοοιηβ (αϊ) Ιο-οβοοηιβ Γηβηάθ Ίο (Λθ) ϋη^ | (ΙΐΗ>()Ίτβ ιτοαίά
άξιοι πλείονος είναι φίλοι,
Ί>β-ΉτοΓ[1ΐ7 οΓ-ιηοΓβ Ιο-ϋο ίπβηΰβ, [ΛλΙ ποαίά 1>β πιογο τ&1ιι&.1>μ
έχοντες τά δπλα, η παραδόντες
Γηβηάβ), Ιιιινϊηι; — (οιιτ) β.ΓΠΐ8, Ιΐιαη '^ϊτϊη^ (Λβπι) 'πρ
άλλω- δε εί δέοι ηολεμεϊν, άν άμε^νον
(ο-αηο(Ιΐ6Γ ; βοΐ ίί ίΙ-1>θΙιονβΒ (αβ) Ιο-ιηιϋ£β>ιτ8>τ, (Η) νοαίά (1>β) οοΙΙβ*
ηολεμεϊν έχοντες τά δπλα, η παραδόνΐες

χλλω. Δε 6 Φαλΐνος ειπε, Ταΰτα μεν δη


Ιο-ϋΐιοΙαβΓ. Βιι* — ΡΙι&Ιίηαβ »&ϊά. Τΐιβββ (Ιϋη^β) — οβτίΜηΙ}
112 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑΒΙ8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΗ.

άπαγγελοϋμεν' άλλα χαι βααίλενς εχέλενσι


«β-νίΐΐ-αηηοαηοβ ; 1>αΙ &1βο (11>β) «:ίη£ οοβπι»ηι1β<1 (ικ'
ειπείν νμιν τάδε, οτι μεν μένονσι αντοϋ
ίο-8Ε7 Ιο-7θΠ ϋιχχβ, ΙΙι&Ι — (ίο^οπ) Γβηι&.ίηϊη£ ΙιβΓ»
είησαν οπονδάί, προϊοϋβι σε χαι άπιοΰαι
ΙιοΓβ-ϊΤΟΐιΜ-Ιχ) (») Ιιυοο, (ουί) ΒάνΕηοίη£ &ηά β,ΐίο \%οίη%-&ιτΆγ
πόλεμος. Και οίν είπατε
[ηίτ·»ίϋΐ£] (ώθΓβ νοπίά οβ) ν&τ. Αηά ΙϊβΓβΓοΓβ («11 (αϊ
«ερϊ τούτον, πότερα μενεϊτε χαϊ

είσι σπονδαί, η άπαγγελώ παρ υμών


ΙΙαοΓΟ-ίβ (β.) Ιηιοβ, ογ (ΐϊΙιβΙΙιβΓ) Ι-βίΐϋΙΙ-Ηηηοαηοθ ίΓυιη ;οα
ως πολέμου δντος. Δε Κλέαρχος
|11ια( »λγ 1>β1ο£ [Ιϊβ.1 ώθΓβ ίβ ιητ]. ΒαΙ Οίητοηοι
ελε£εν Απάγγελλε χαι το'ινυν περί τούτον,
8&Λά : Αηηοαηοο &1βο Ι&βΓβίοΓβ ΓοβρΘοΙίηβ &Ϊ8,
δτι χαι δοκει ήμϊν, ταιτά άπερ χαι
Ιιίΐιαΐ Ή β,ίβο 'ββοπιβ Ιο-υβ, Ιύβ-βαιηθ αβ (Η άοββ) 1ί£.6*ίβο 'Ιο (Οι·)
βαβιλεϊ.
'βιίη»; »Γβ οί Ιΐιβ βίΐηηβ ορϊηϊοπ β,ικί άθΐβπηίπβ,ϋοη τϊϋι ΙΙιβ 1ιηι&]
Τί οΰν εστί ταΰτα; εφη 6 Φαλϊνος. Ό Κλε-
Ηνίι&Ι ΰιοΓΟίοΓθ βτβ ώθ0β ? Β&ίά — Ρη.&1ίηαβ. — 01·-
αρχος ά7ίεχρ'ινατο ' "Ην μεν μένωμεν οπονδαί,
κτοηαι Γβρίίβά : Ιί Ιηάββά ιτβ-ΓβιηαΙιι (Ιιβτβ), (») Ιταοβ,
άπιονβι δε χαι προϊοϋβι πόλεμος. Δε 6
(ίί ) »β-ΓβΙτβαί β,ηά αίβο (ίΓ) πο-αάταηοβ τται. ΒαΙ — (Ρΐυϋΐηηι)
ηάλιν τ,ρώτησε' 'Α7ϊαγγελώ σπονδας >? πόλεμον',
»£Είη &8^θά : βΗαΙΙ-Ι-αηηοιιηοβ (α) (ταοβ ογ ιηχΐ
Δί Κλέαρχος άπεκράατο ταύτα πάλιν ' σποτοα»
ι3ιιΙ ΟΙβ&Γοηαβ Β-ηβτνβΓβά ϋΐθ-βαιηθ αςαίη; (β>) Ιπιοβ
μεν μένονσι, δε άπιοναι η προϊονβι πόλεμος. Δέ
— Γβιηαϊηίης, 1>α( ΓβΙτβιιΰη£ ογ αάν&ηοίηβ ν· ΒαΙ
Γ» ό ποιήβοι ον διεσήμηνε.
■ΊμΛ — (Ιιβ) ιηί$Μ-<1ο ϊβ-'Λίά ηοΐ 'βίχηίΐγ.
ΛΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΒΚ II. 113

ΟΗΑΡΤΕΚ II.

ΦαλΙνος μεν δη φχετο, χαϊ οι ούν αννφ


ΡΗίΐ,ΐϋυβ — ιικίεβά άερ&ηβά, ίβ-αίβο — (Ιηοββ) ιτίΐη Μη
Δε οι παρά Άριαίου ήχον, Πρόκλος χα*
Βαΐ — (ιΗοβο^ ίι-οπα ΛΓίβΒυβ ιτβτβ-οοπι©, (ηαοίθΐ^) Ρτοοίββ β-η»
Χειρίσοφος ' δε Μένων ίμενε αντοϋ παρά Άριαίω '
Οηβίτίβοροιιβ ; 6αΙ Μβηοη ι-οω&ίιιβίΐ ΙΙιβΓβ νϊίΐι ΑηβΒΟ·;
δε ούτοι ελεγον, οτι ΆριαΙος φαίη είναι
»ηά ΙΙΐΒββ ΓβροΓίβά, ΙηαΙ ΑΗκαβ β»ίά (Λ»ί) ΛβΓβ-ΛΓβ
πολλούς Πέρσας βελτίους εαυτοί, οϋς ονχ
πιαηγ ΡβΓβίαη» βυρβΗοΓ (Ιο) ηϊηΐΒβΙΓ, ιτηο 'νοαΙΛ ηο*
αναβχεα^αί αντοϋ βασιλεύοντος ■ άλλ' ει βούλεο&ε
'θηάατο η,ίιιι Γβΐ£ΐιίιΐ£,' 1>ιιΙ ί£ ^οα-τάβΚ
αυναπάναι χελεύει ηχειν ήδη της
»,ο-άβραη-ιήΐη (Πιπί) ηβ-Γβα,αββϋ (70α) (ο-οοιηβ ηοτ — (ίΜι;
νυκτός· δε εί μη, φησίν αύτός άπιεναι
ηϊ£η(; οαΐ ϊί (γοη άο) ηοί, ηβ-ΒΒ^β (ίη»ί) Ιιβ (ΐβ) ίο-άβρη,Η
πρωί. Δέ ό Κλέαρχος είπεν' Άλλα
βαΓΐ^-ίιι-ι1ιβ-ιηοπιΐο£. Ααά — Οΐβατεΐιιιβ βαίά: Βιι<
χρη ποιείν ούτως" ώσπερ λε^εΤε, εάν μεν
ΐ^-ΐ8-ηβοβ88&Γ7 Ιο-άο 8ο ; αβ 7011-88.7, ΐί ίηάθβά
ήχωμεν ' δε ει' μη, πράττετε οποίον τι
ιτβ-ηιί^ΙιΙ-οοηιβ (Ιο Απιβαβ); 1>ιιΙ ϊί ηοί, άο ^ηβ,ΙβνβΓ
άν οιησ^ε μάλνστα συμφέρειν. Δε οι'δε
70η ω»; ΊΜηϊ: ((ο οβ) ίηβ-ηιοΒΐ 8.α>8.ηΐ8,£βοιΐ8. Βιιί ηβϊΐηβι
είπε τούτοις δ τι ποι^σοι. Δε μετά ταύτα,
ϋί-ηβ-88,7 ιο-ϋιοββ νη&Ι ηο-νοιιΐά-άο. Βοΐ λΆβτ Ιΐιβββ
ίιλίου ήδη δύνοντος, ανγχαλεσας τονς
((Μη£β), (Ιηβ) βιιη ηον 8β(1ίη£, η&τιιΐ£-αβ8βιηΙ)ΐ6ί (Ιιβ
στρατ^οΰς και λοχαγούς 2λε£ε τοιάδε"
ΚβηβΓ&Ιβ &αά οαρ(α<η8 ηβ-·ροΙ» (1η) Ιηΐΐ-ηιωηβπ
άνδρες, εμοί θνομένω
Ο Μ·. Ιυ-πιβ 8ΐμ;ηδοϊη{;-&ηΑ-ϊη8ροοΙίιΐ8;-Ιηβ-βη(Γ&1ΐ8 (Γοτ · ιΐ£η ι»
114 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ιενα* επί βασιλέα τα ιερά ονχ


ΒρβοΙιη£) \ Ιο-£θ [ιηαΓοηίη£] αςαίηβΐ (Ιηβ) Μη£ Ιηβ γϊοιίπιβ ιάΐά ηοί
εγίγνετο. Καϊ ειχότως άρα εγίγνετο
'οβοοπαβ (ΓανοαπΛΙβ). Αηά ΐνϊΙη-£οοά-Γβα8θη ΙηβΓβίοΓβ Ιηβχ-^θΓβ
ον' γαρ ώς εγά νυν ηνν%άνομαι ό ναυσ'ιηορος
ηοί (8ο) ; ί - Η I ηο» Ιβ&τη ιηβ ηβ,νί^ιιοΐβ
ποταμός Τίγρης εστι εν μέσω ήμύν χαι
ΓΐνβΓ Τί^ηβ 18 ίη (Ιηβ) ηιίάάΐβ (οβίνββη) ηβ αηά
βασιλέως, δν αν ου δνναίμε^α διαβηναι
(Ιηβ) ^ίη£ι ττηΐοη 'νβ ντοαίά ηοί 'οβ-ιιοΐβ (ο-ΟΓΟβι
άνευ πλοίων ■ δε ημείς εχομεν ου πλοία. Μεν διη
ιτίΐηοαΐ 1>οαΐ8 ; 1>οΙ κβ ηανβ ηοί 1>οα(8. — ΟβΓίβ,ίηΙ;
γε ονχ ο'ιόν τε μένειν αντον ' γαρ
'Ιοτ 118) αΐ-ΐοαάί (ίι Ϊ8) ηοί ροββίοΐβ Ιο-ι·βπΐ8,ίη ηβΓβ; Γοι
τα έπιτήδια Ιβτιν ονχ εχειν
Ιηβ ηοοββθαηββ-οΓ-Ιίίβ | ητβ ηοί ίο-ηβ,νβ ; [εγθ ηοί Ιο οβ ρΓοοατβά] |
δε ίέναι πάρα τους φίλους Κυρου τα ιερά
οχΛ ίο-βο (υ Ιηβ ίηβηιΐβ οί-Ο^πιβ Ιηβ Ββοηηοββ νβη
πάνυ χαλά ήμϊν. Ονν ωδε χρ-η
ιΙΙο^βΙηοΓ ΓανοαΓαΜβ Ιο-ηβ. ΤΙιβΓβΓϋΓθ ίηηβ ίί-ίβ-ηβοβββ&ιγ (Γογ ηβ;
ηοιεϊν άηιόντας δειπνειν δ τι τις έχει.
ίο-β,οι ; ηί,τίηκ-ΓβΐϊτβίΙ ίο-8ΐιρ (οη) νηαΐβνβΓ αη;-οηβ ήαβ
'Έ,Πειδάν δε αημηνιρ τφ χέρατι ώς
ΑΓΙογ ϊηάοοάΐηβ-βίςηϊΐΐ-ιη&^-υο-ξΐνθηπίιη (ιηβ) ηυπ) &β (ΐί)
άναηαύεσ&αι συσχευάζεσ^ε ' έηειδάν δε το δεύτερον
Κ>-£0-Ιο-Γβ8ΐ ραοΐ£-υρ-7ουΓ-οα^^α^β ; αίιβΓ — Ιηβ 8βοοη4
άνααί^εσ^ε έπι τά υποζύγια ' δι
ι'ίΐ£ΐΐϊ]) ρΐαοβ (Ιηβ οη,££η,£β) οη (ηβ 1>β8.8(β-οΓ-1>υη1βη ; οη!
ηπι τω τρίτω, έπεστε τφ τχγουμενω,
βη Ιηβ (ήΪΓ<1 (ίϊβηαΐ), ΓυΠον — (7»ηΓ) ΙββάβΓ,
Ιχρντες μεν τά υποζύγια προς του ποταμού,
ηανίη£ ίηάββά Ιηβ 1>β&Β18-οΓ-ϋιΐΓ(1θη ηοχί Ιηβ πνβτ,
δε τά δπλα εζω. 01 στρατηγοί και
6ιιί ίηβ Ηο&Τ7-&ηη6ά-ιηοη οη-ιηβ-ουίβίάβ. Τηβ £βηβΓ&.1β αηά
λοχαγοί άχούσαντες ταύτα απήλ^ον χαι
ΜρΙ&ίηι Η&τίηβ-ηβατό' Ιηοββ 'ίηΙη£β) άβρ&τίβά, ωά
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΚΚ Π. 1] 5

έπο'ιονν οντω. Και τό λοιπόν ό


ϋά 8υ. Αηά (Γογ) ϋιβ κβι (οίΐΐιβ (ίιηβ) — (ΟΙβνοΙπι*)
μεν *!Ρ%£, δε οι έπεί&οντο, ονχ
ίηάβϋά οϋιιιιιιιιιιιΐϋιΐ, α,ηά — (Λβ οϋιβπ) οΙ>β7β<1, (Λβ;) ηοί
έλόμενοι, άλλα δρύινες
Ηατϊος-οΐιυββη (ίίΐΔ Εοΐυαίΐ^ αβ Ι4ιβΐτ οοπιιηαηάθΐ), 1>υ( ρϋΐΌ6ΪνΪΏ£
δτί μόνος έφρόνει οία
(Ιι&ι (Ιιβ) β,ΐυιιβ (Ϊωιΐ£ΐι1 (&η<1 ΙιιμΙ Λβ πιοηω.1 φΐ&ΙίβοΕίίοηβ ) βαοΚ-ω
είει τον άρχοντα, ο'ι άλλοι δ' ήσαν
οβο&ιαβ — (α) οοιηιηαηιΙθΓ, ϋιο υΐο,θτ (οοιηηιαηάβΓβ) ίηάύοά πβΓβ
άπειροι. Αριθμός δε της όδοΐ',
ίηβΣ (.βπουοβιΐ. | (ΤΗβ) ιιυιυ Ι)βγ — οί-ώβ το&ά, [Λβ οοπιριιΐΛΐίοη
ην ηλ&ον εζ Έφέσον της Ιωνίας
οί ι&β (ϋεΐιιποο] νΐιΐοΐι Ιΐιο^-οιπίθ Γι-υπι ΈρΙιοβιιβ — (ίο) Ιυηϊΐι
μέχρι της μάχης, τρεις χαι ένενηχοντα
Ιο-ιΐιβ (ρΐ&οο) οί-ϋη οΕΐύο, («η) (ηηβ β,ηά ηίηβΐ;
σταθμοί πέντε χαι τριάκοντα χαι πεντα-

χόΰιοι παρασάγγαι, πεντηχοντα χαι εξαχις-


1>ιιη(ΐΓει1 [535] ρ&Γ&Βαη^β, (ογ) £ΓΙ; ιιηιΐ βίχ-
χίλιοι και μύριοι στάΒιοι. από
ΐΗοααιαά &ηά «βη-ΙηυυΕίιηά [16,050] βίαάία; (Λβ άϊβίαηοβ) ίιοα
οε της μάχης εις Βαβυλώνα ελε^οιτο είναι
— (Ιΐιβρίαοβ) οί-Λβ 1)ο.111β Ιο Βα1)}Ίοη ναβ-βαίά Ιο-Μ
ίζηχοντο χαι τριακόσιοι στάδιοι.
βίχι^ β>ο<1 11ιι·οβ-παηιΐΓβ(1 [360] βΐ&άΐα.
Έντεϋ&εν, επεϊ έγένετο σκότος, Μιλτοχν&ης μεν
Τΐιβοοο, νΐιβη ίί-υοοαιηθ ά&ΤΒ!» Μίΐΐοο^ΐΐιββ —
ό θράζ ηντομόλησε προς βασιλέα, έχων τε
Λ» ΤΙίΓΛοίιιη άβββηβά (ο (Λο) )ιϊιΐ£, Ι»τ1ιι«; ηοΐ οοΐ;
Τους ιππέας τους με&' ίαυτοϋ εις
&θ ΙιυΓββιηβη — (Ιΐιοββ) νΐύί Μπι ιο-ΙΙιβ-ηαιηοβΓ-υί'
τετταράκοντα καϊ ώς τριακόσιους των Θρακών
ΐοτίγ, βπί-αίβο αβοιιΐ ΙιΐΓΒβ-ΙιιιηάΓβίΙ οΓ-ώθ Τ^Γαοίβ,η
ηεζων. Δε Κλέαρχος η^εΐτο τοις άλλοις
ΓοοΙ-βοΙάϊβΓβ. Βιιί Οίοιιηώιιι Ιβίκΐ-ϋιο-»^ ΓοΓ-ώβ Γβ«
116 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ618 ΧΕΝΟΡΒοΜ.

κατά τά παρηγγελμενα,
αοεοτάίηζ | (β-Λβ ΙΜη^β-κ'ηίοΙι.ηαά-ββθη-άίΓθοΙθά', [1η Ιΐιβ ρΓ»βοΗ&β<1 οΓΟίβτ],
δ' οί ε'σχοντο, χαί άφιχνοννται εις τόν πρώτο*
&ηά — (ϋ>«7) ίοΐΐονβά, β,ηιΐ απίτβιΐ αϊ (ίβ 6τ3{
στα&μόν, παρά Άριαΐον χαί τ>7ν στραΤίά»
βίΛΐίοη, Ιο (νΙιβΓβ) ΑΗφαβ, β,ηιΐ ΙΙιβ Λπη^
εχείνον, άμφί μέσας νύχτας" χαί
οίΆίπίδθΙί' (ττβΓβ), αοοηΐ ιηϊ<1 ηίςΐιΐ; β.η<1 (νηβη Ιη©7 αιτίνθά)
θεμενοι εν τάξει τά οπλα οί
α&νΪΏ^-οβοη-ρΙ&ΰβά ίη ΟΓάβΓ (οί ϋαΚίθ) — (αηάοΓ) &πη8, Ιϊιθ
ντρατηγοι χαι λοχαγοί των Ελλήνων ξννήλ^ον
£βηϋΓαΐ8 αηά οαρίαίηβ οί-Λθ Θγ66Κ:β νβηΙ^Ιο^θΙηβΓ
παρά Άρίαΐον " χαι τε οί "Ελληνες χαι 'Αριαϊος,
Ιο Αηυβυδ; αηά ηοΙ-οη1;(1ιβ Θγ6θΙ(8 βυΙ,Βίβο Απββιιβ,
χαι οι χράτνβτοι των ανν αντφ ωμοααν, μήτε
Λπά ΙΙιβ ρΓίηοϊραΙ-ηιβη οί — (Λθ8β) ττίΐη Μπι Ιοοκ.-αη-οαΙη, ηο*
προδώσειν αλλήλους, τε εσεσ^αι αύμμαχρι' οί
Ιο-οβΐΓ&7 οηβ-αηοίηβτ, ουί Ιο-οο-ηβΓββίΊβΓ ιϊϋββ ; Ιηβ
βάρβαροι δε ηροαώμοβαν χαι Ύΐγήαεβ^αι
οάϊ\>άτ\&ώ» ΐικίββά βκοΓβ-ίη-Ε(1(1ίΙίοη «,ίβο Ιο-ΐβαά-ώβ-ιτβ,;
άσολως. Δ' ωμοσαν ταϋτα, σφάζαντες
»ίΙ(ιουΙ-ΐΓβΛθΙΐθΓ7· Αηά Ιηβ^-β^ΡΓβ Ιηβββ (Ιηίηςβ), ι:!11ίιΐ(
ταΰρον, χαι λνχον, χαι χάπρον, χαι
(ίη 8αοΗβ<Μΐΐ£) (■>) 1>ιι11, αηά »ο1ί, αηά οο&τ, *ηά
χριόν, εις ασπίδα, οι μεν "Έλληνες
ηιη, (Γοοβίνίη^ Ιηβ Μοοά) ίη (α) ιηίβΐά, Ιηβ — (τγοοΙει
βάητοντες ζίφος, δε οί /^άρίαροι λόγχην.
άΐρρίη£ (&) βνοΓά, &ηά Ιηβ οατοαΚ&πβ (α) Ιαηοο, (ϊηΐο Ιηβ
Έπεϊ δέ τά πιστά 'έγένετο
Μοοά). ΜΓηβη ίηάββά — (Ιηβκ) ρΙθά^ββ-οΓ-βιΙθΙίΙ^ ηα,ά-ΐ&κιβη-ρΐ*»
5 Κλέαρχος εΙπεν "Αγε δ>7, ω ΆριαΙε, επείπερ
— ΟΙο&πΛαβ βαϊ<1 : Οοιηβ Ιηβη, Ο Αηίοαβ, βίηοβ-Ιηβη
ό αϊτός στόλος εστί νμϊν χαι τιμϊν, είπε τίνα
Ιηβ βαιηβ Γουΐβ ίβ 1ο-7ου αηά Ιο-ηβ, ΙβΗ-υβ ντΙι&Ι
γνωμην %χει$ Λερ' της πορείας, πότερο»
φίηίοη (ογ ρΐιιη) >οα-ηανβ Γββρβοϋηβ; Ιηβ ηιατοαι ττηβΐΐ·"·
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΚΓΚΒ 11. 117

άπιμεν, ηνηερ ήλδομεν η


ιί&ϋ) «β-Γβ(απι, (ο^ Λβ β&ιώθ ΓΟαΙβ) «ο,ίοΐι νο-ΰαιηβ ογ
δοχεϊς εννενοηχεναι τινά άλλην χρείττω
άο-^οα-ΐΜηΙι Ιο-1ΐ8,νθ-11ιου£ΐιΙ-οΓ (ΟΓάβνίββά) Β,αγ οΛβΓ οβΙΙβΓ
όδόν; Ό δ' ε\ηεν Άπιόντες μεν 9[ν
ΓΟΛά ? — (Ηβ) — Γβρίίβά : Κβ(ιΐΓηίιΐ£ — (·>7 ">β "*7) "1>·βΙ>
■ηλ^υμεν. άν παντελώς άπολοίμε^α νπο
*β-οαιηβ, '^β ντοαίά 'οβ βη1ίτβΐ7 Μθ8ΐΓ07β<1
λιμοϋ' γαρ υπάρχει ήμϊν νυν ονδέν των
Γ&πιίηβ ; (ογ (ίβΓβ-ίβ Ιο-αι αοτι ηο (πιρρίγ) οί —
επιτηδείων* γαρ οίδε των έγγυτάτω
ρΓονίβίοηβ; Γογ ηβίώβΓ (άαΗης) ϋιβ ηβατβ·1 (ογ ΙωΙ)
επταχαίδεχα σταθμών ιόντες δείρο, ειχομεν

λαμβάνειν ουδέν έχ της χώρας.


Ιο-1»1ίβ ηοώίη£ Γγοοι Ιπβ οοαηΐτ; [νβ οοιιΜ ρΓοοιτβ ηο11ιίη£
Δ' εϊτι ην εν$α, ημείς
Γιοπι Λβ οοαηΐτ^]. Βυ( &ιΐ7-ΐΜη£ (Ιη»1) »μ ϋιβΓβ, ιη
διατιορενόμενοι χατεδαπαν^σαμεν. Δε νΰν επινο-
ραβ8ίη£-ϋΐΓ0ΐΐ£ΐι οοοβαπιβά-Η» ΒαΙ ηογτ νο
οϋμεν πορευεσ$αι μεν μαχροτέραν, ί'
ΐΜηΐ! Ιο-£θ — («.) 1οώ£6γ (»»7)> Ι·"* Ίτβ-Λβίΐ
ονχ απορηΰομεν τών επιτηδείων. Δε πορευτεον
ηοΐ 'ιηηΐ — ρι-ονίβίοηβ. ΒαΙ | ί4-ίβ-1ο-1>6-πΐ8.ιτηο<1
ήμϊν τονς πρώτους άτολμους
Ιο-αβ [γτβ πιαβί πιαβιθ Ιΐιβ ιηαΓοη.] (οη) Ιγιθ βτβί άανβ'-ιηαΓοηοΒ
μακρότατους ως άν δυνώμε3α, Ινα ώς
Ιηβ-1οη£ββΙ ΐΗ&ί 'ιτβ ο&η 'ροββίοΙν-πίΕΐιο-Ιηβπι, ίη-οηΙθΓ Ιηβ,ί
άποσπασ^ώμεν πλείστον του βαο&ιχοΰ στρατέΰ-
ιτθ-πι&ν-οθ-Γβιηονβά Ιηβ-Γ&τίΐΐθβΐ Γροηι-ίΐιβ Γονβ,Ι βτ-
ματος' γαρ ην άπαξ άπόαχωμεν όδόν δυο η
η/; Γογ ί£ οηοβ νβ-οβ-άίβίΛηί (») }ονίτΏογ οί-Ιΐτο οι
Τριών Ίΐμερύν, βασιλεύς ονχέτι μη
ΰιτΜ <1β,γ·, (ιηβ) Ιίιΐ£ ΊτοαΙΑ | ηο-ηο» ηοϊ [ηο*]
Μνηται χατάλαβείν τιμάς. Γαρ όλί^ω
V »Μβ ίη-οτβΠβλβ ηβ. Γογ ϊηοΑβΐΙ 'νϊϋι ία) «ηιαΙΙ
118 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

στρατεύματι ον τολμήσει εφέτίεσ^αι. Δ*


&τηι; ηβ-'?ή11 ηοί :ά»Γβ ίο-ραηυβ (αβ). ΒαΙ
έχων πολύν στόλον ον δυνήσεται πορεύεσ^α.
αανϊη£ (α) 1&Γ&Θ Γοπμ Ββ-Ίηΐΐ ηοί Ίκ-αοΐο Ιο-ιηαΓοκ
ταχέως ' δέ και ίσως σπανιεΐ των
ΓαδΙ-βηουςΙι ; &η<1 αίδο 'πίϋ ργοοβΜ^ Όχρβηβηοβ-ν&ηί οΓ-ΙΙιβ
επιτηδείων. "Εγωγε, έφη, έχω ταύτην την
ηβοθδβαΓίββ-οί-ϋί'θ. Ι-αί-Ιβαδί, βαϊ(1-ηθ, ηοΜ ίηίβ —
γνώμην.
ορΐηίοη.
Δε αυτή η στρατηγία ην δυναμένη ονδέν
ΒιιΙ ίηίβ — ρΐ&η-οί'οαιιιραϊ^ρ. π&8 β<]αΐν&ΐ6ηΙ-(ο ηοίηίη§
άλλο, η άποδραναι η άηοφυγειν, δε ή τύχη
βίββ, ίη&ο Ιο-8ίοα1ιη£-απα7 ογ ίο-βθβΐη&-οροηΐ3Τ-ιιιτ»7, οαί — ΓοΓίαηο
εατοατηγησε κάλλιον. Γαρ επεϊ έγένετο ημέρα,
οοηάιιοιβά-ΐίΐθ-Λπη^ ηιοΓΟ-ηοηουπιοΙ^. Ρογ νηβη ίί-οοοαπίθ άα^
έπορεΰοντο, έχοντες τον ήλιοι έν δεζια.
Λβ^-ηιαΓοηβίΙ-ίΌιΊη, ηανίη£ ίηβ βιιη οη ίηο-η^ηΐ,
λογιζόμενοι ήξειν άμα δύνοντι ήλία
βχρβοιίης ίο-ΛΓπνβ &ί-ίηβ-8αηιβ-1ϊιηβ Ίπΐΐι (ίηβ) '8βί(ϊη£ βυη
είς χώμας της Βαβυλωνίας χώρας ' και
&ί (βοωο) νί11&£β οΓ-ΐηβ ΒαΙ>?1οηί&η (απΟ&τγ ; αηά (μ Γββρβοίβ)
τοΰτο μεν ονχ έψεύσ^ησαν. Δε έτι
ίηίβ Ιηβ^'τνοΓθ ΐηάοθά ηοί 'άθοοΐνθά. Ααά ^β!
άμφί δε'ιλην έδοζαν όοαν
αύουΛ 11ιβ-ΓθΓβ-ραΓΐ-οΓ-Λβ-8.ίΙβΓηοοη Ιηβ;-ίηου£ηί (ίηαί) Ιηο^-βαιτ (Ιηβ)
πολεμίους ιππέας ' χαί τε οι των Ελλήνων
•ποιη^Ί ο&ν&ΐΓ^ ; β,ώΛ ηοί-οηΐ^ — (ίηοββ) οί-ίηο ΟΓοβίβ
έτυχον μη δντες έν ταϊς τάξεσιν,
|(ιτηο) ηαρρβηθΰ ηοί 1>βίη£ [νιο νβΓβ ηοί] ίη ίηβ Γ&ηΐιβ,
ί&εον εις τάς τάζεις, χαί Άριάϊος, (γαρ ετύγχανε
ηη Ιο ίηβ ηηκβ, ουί-αίβο Αη&βαι, (Γογ ηβ-η&ρρβηβά
πορευόμενος εφ' αμάξης, διότ* ετετρωτο,)
Ιοί») ρΓ00Μ(1ϊη£ ίη (α) να£οη, ίβοαηββ ηβ-ηαά οββη-πουηϋβά,]
καταβάς έ^ωραχίζετο χαί οι συν
Μ*η1η£-άΌιτη άία-'ρυί-οη (ηίβ) ΌογμΙοΙ. αη<1-*1·ο — (ίηοη) «ίΰ
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΒ II. 118

αντφ. Έν ω δε άπλί-
αϊιη (όΊά Λο &:ιιηο). ϋυηη£ {Ιηβ Ιϊιηο) ΐη-\νηί(!η — ϋκγ-νβΓΟ-απη•

ζοιτο οι σκοποί προπεμφ^εντες, ηχον λέγοντες,


ίης-[η>:ιη8β1το3 ιΐιβ βοοϋΐβ ΒβοΙ-οιι(-1>βΓθΓβ, ϋΐιηιο βιιγίη^,

οτι εισιν ονχ ιππείς, άλλ' υποζύγια


Ιη»1 Ιηβ.ν-»βΓβ ηοί ηυΓίθΐϋυη, οιιΐ 1)υη3(Η-οΙ Ιιιιπίβη (ΙΙι&Ι)

νέμοιντο. Και πάντες ει&νς έγνωσαν, δτι


ιηί{,'1ι[-1)ι;-|>!ΐ?1υπη§. Αηιΐ αΐΐ ϊιηιιιυιΙίαΙιΊγ Ιϊηοιν, ιηβΙ

βασιλεύς εστρατοπεδεύετο που εγγύς ' και


(Ιΐιο) 1ιίη£ τναβ-οηοιιιιψοά βοιηβ-νπβΓβ ηβιΐΓ; αηϋ

γάρ χαί καπνός έφαίνετο έν χώμαις ού πρόσω.


Γβ&11; &1βο κιιιυΐιβ αρρβαΓβά ίη (ιηβ) νίΐίιΐ£ββ ηοί (μ

Δε Κλέαρχος μεν ονχ ηγεν


(άίβΐιιηί). ΒαΙ ΟΙβαΓβηηβ ίϋΐΐββά '(ϋι! ηοί Ίυιιιΐ (Ιιϊβ ίοι-οββ)

Ιπϊ τους πολεμίους ' γάρ γ,δει τους στρατιάτας


&£αϊη8( Ιηβ βηοιηγ ; ί'οΓ ηβ-ίιηβ^ (ΙηαΙ) ίϊιο βοΐάίβη

όντας χαι άπειρηκότας χαι άσ'ιτους' δε χαι ην


κ•6Γβ 1»οιη Γ&Ιίςυβά &ηά ί&,8(ίη£ ; &ηά αίβο Ίι-ψ&η

ήδη ο^έ' ου μέντοι ονδέ άπεχλινε,


ηο νν ΙαΙο ; | ηοί ηοιτβνβΓ [>ΌΓ ηοττβνβι•] ηβ-'άίά ηυί Μβοΐίηβ

φυλαττόμενος μη δοκοίη
(Γγοπι ηιβ ΓοηΙβ), (αΙίϊης-ο&Γβ (Ιηαί) 'ηβ-ηιίβηΐ ηοί 'βββπι

φεύγειν, άλλ' άγαν εν^ύαρον, έχων


Ιο-ίΐοβ, 1>ιιΙ Ι68,ι1ίπ£ (Ιηβ απη^) ίη-β,-άίτβοΐ-ΐΐηθ, (αηά) ηανίη£

τους πρώτους χατεσχηνωσεν


(ογ 1βα<1:"£) (ηπηβθΙΓ) ίΐιο ΓοΓβηιοδΙ (ογ αάν&ηοβ) ηβ-βηβαηιρβσ'

άμα τφ δυομένω γ\λίφ, εις τάς εγγύτατοι


αι-Ιηβ-Ιίηιο-υί ιηβ 8β11ίιΐ£ βιιη, ίη Ιηο ηβαΓββΙ

χάμας, έζ αν διηρπαστο υπό τοϋ βασιλιχοΰ


ν\1\•Λΐζ^, ί'Γυιη \νηίοη παβ-ΐαίεβη-αττα^ ο^ Ιηβ Γ07&1

στρατεύματος και αυτά τα ξύλα άπό ταν οίχιαν.


ΐΓΟορβ βνοη Γΐιο ποθ(1-ποΓΐ£ Γγοπι Ιηβ ηοαβββ.

Ούν μεν οι πρώτοι εστρατοπεδεύσαντο


ΤηβηιΓοΓθ ίηιίββά Ιηβ &Γ91 (ογ ίΐ(ΐναηοβ) βηοαιηρθα*

δμας τινι τρόπω, δε οι ύστεροι προσιόντες


οονβτβΓ ίη «οηο ογοΌγ, 1>αΙ — (Ιηοββ) ΓοΙΙοπίης οοηιίιΐ£-α|
120 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

αχοταίοι, ηνλίζοντο ώς έκαστοι έτύγχανον,


ίη-Λί-ιΙω-Ιί <]α&Γ(βΓβ(1-ΙΙιβιηΒ«1τβ8 Λ» Άεγ βννβηιΐΐ; ΌΗαηοβί

και εηο'ιουν 7ΐολλην χρανγιην καλλοΰντε;

αλλήλους, ώστε και τους πολεμίους άχούειν'


Ιο-οηβ-&ηο11ιβΓ, ΒΟ-ώαΙ βνβη [Ηβ βηβπΐ7 ίθαπί (ίΐ),*

ώστε μεν οϊ ε'^^^υτατα τών 7(ολεμΊων χαί εφυγο*


30-(1ιιιΙ ίηάββιΐ Οίο ιιοιγ«.ι( οΓ-ΙΙιο βηβπι; βνβη &βά

εχ τών σχηνωμάτων. Δε τούτο έγενετο &ήλον


ΐτοηι Ιΐιο βηοαιηριηοπίβ. Αιΐίΐ ΙΗϊη Ιαιαι,ιηβ αρραΓβηΙ

τύι υστερία ' γο\ρ ούτε ετι ουδέν


οη-Οιβ Γο11ο»ίη(;-ι1.ΐ7 ; ίοΓ ηβίώβΓ αη7-1οηβθΓ | 'άϊά ηο

υηοζύγιον εφάνη, ούτε


1)βΕΐ£Ε3-οΓ-όυΓ<1βη Ήρροηχ, [ά\Λ Άηγ οβαβΐβ οί 1>ιιγ(Ϊ(μι αρρβ&τ], ογ

στρατ07ΐεδον, ούτε καπνός ον&αμοΰ τέλησίον. Δε


οίίπιρ, ογ βηιοβίθ ιιηγ-«1ΐϋΓο ηβαΓ. Αηά

ώς εοιχε, χαί βασιλεύς εζεηλάγη τγ εφόδφ


αβ ίΙ-Ββθΐηβά, βνβη (ΙΗο) ^ίπ& παβ-αίαπηβά ιιΐ-ΐϊιο αρρΓΟ&οΙι

τον στρατεύματος. Δε τοϋτο εδήλωβε


οί-ώβ (θΓβοϊβ.η) β.πην. Αηί Ιΐιίβ τνιΐΐ-ιηίιηίίββί

οίς έπραττε τρ νστεραία. Μέντοι της ταύτης


6ν-τιηαΙ ηβ-άϊά οη-Λβ Γοΐΐονίηβ-άβ^. ΗοιτβτβΓ — ιηίβ-βαιηβ

ννχτός προϊούσας, φόβος έμη'ιητει χαί τόϊς 'Έλλήσι


ηΐςηι αιΐνηηοίη;;, (α) ραηίο Γβϋ &1βο οη-ίΐιβ (ΪΓββΙΐ!

και ψ> θόρυβος χαί δοϋηος εϊχός οίον


ααΛ. (ΙιβΓβ-ναβ ΙιιιηαΙΙ ιιηά ηοίββ Ιίΐίβ $& (8ΐι<Μοη)

φόβου εμτίεσόντος γίγνεσθαι. Δε Κλε-


Γβ&τ Γ»11ίη8-οη (οηβ) (οβ,αβββ) Ιο-οβ. ΒαΙ 01β-

αργός Ίολμ'ώην 'Ή,λεΙον, δν ετύγχανε»


ΛΤϋϊιηί (οπίοι-εά) Τυΐιηίάβδ (ίϊβ) Εΐοίαη, | νηοιη Ιιο-Ιιιιρρβηβά

Ιγρν 7ΐαο εαυτφ,


ηα.τϊιΐ£ [»1ιοπ) Ιιβ ί&ρρβηβά Ιο ηβ,νβ] κίιίι οπηββίί, (αη<1 ιτηο *μ)

άριστον κήρυκα τών τότε, τούτον


Ιηβ-οββί 1κ:ι:ι1(1 οΓ — (Ιΐιοββ) Ιΐιβη (βχίίϋη;)) ίηίβ-οηβ (ίηβη)

ιχελενσε άνεηιεϊν, χαταχηρύζαντα Οιγην,


Ιβ-οηΐΒΓϊΐΙ Ιο-ΡΓθθΐ8.ϊτη, ηβ•'η&νΪΒ|> (Βγ»{) "οΓίΙοΓοά ιιίβηοβ,
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΒ ΠΙ. 121

δτι οϊ άρχοντες ηροαγορεύουσιν, ος άν


ύι&ί ύΐϋ £βπ6ΓΗΐ8 ραΜίοΙ^-αηηουποβ, (Ιΐιιιΐ ίβ) ιΛο πιϊβΜ

μηνναγ τον άφέιτα τον δνον εις


βίνβ-ίηΓοπηιιΙίοη (ΓοβροοΙίη,;) Ιΐιο (οηβ) Ηανίοβ-ΙοΙ-Ιοοβο Ιΐιβ Ηββ &ιαοη|

τά δήλα, δτι λύεται μισ&όν τ&λαντον


ώβ &πώβ, Ιΐι&ί Ηβ-ϊτοαΜ-Γοοοίνβ (ω) Γο»απ1 (λ) ΙαΙειι

αργυρίου. Έπεΐ δε ταϋτα έχηρύχ&η, οι στρα


οί-βΐΐνβι*. Λνΐΐίίη ϊηϋι,Όά ΐΗϊβ ναβ-ρΓοοΙαίπιβοΙ, 11ι« βοΐ-

Τιωται έγνωσαν, δτι ό φόβος εΐη χενός, χαΐ


άίοΓ» Ιιηοιτ, ιΐΐίΐΐ — (Ιΐιοίτ) ΓβαΓ «τω §Γοαηά1ββ>, &ηά

οι άρχοντες σώοι. Δε άμα όρ3ρ^>>


'Λλι) ϋιβ £βηβΓ&ΐ8 (ιτβΓβ) βιιΓβ. ΒιιΙ βΙ-Λο-Ιίηιβ-οΓ ό&^-ΙίΓοαΙι

ό Κλέαρχος τίαρήγγειλε τους "Ελληνας τ'&εσ$αι


— 01υ;ιπ:1)ΐΐ3 υπ1βΓ0<1 Λβ θΓββΙςβ Ιο-ρίαΐ'ο-ΐΐιοηΐίοΐνββ

τά όπλα «ς τάζιν ψίερ είχον δτε


— (υηάθΓ) «.Γ1Π8 ΐη (Λο) οΐάοτ ίη-\ν1ιϊο1ι 11ιο>'-1ΐΛ(1(11ΐθΐη8β1ν68) «Ίιβη

Τ! μάχη ην.
&β Ιιαιιΐβ κ»8.

ΟΗΑΡΤΕΒ, III

Δε δ 8η έγραψα, δτι βασιλεύς εζετίλάγη


Βυτ »1ιαΙ Ί 8.1γοι<1; "»ΓοΙβ, ώ&Ι (Λβ) Μη(5 ναβ-αίαπηβά

τ (7 εφόδα ην οηλον τφ8ε.


ι» Ιΐιο ιρρΓΟβχΙ] (οΓ Οίο Οτοοίιβ) ηαβ ενϋοηΐ Ιιν-ΐΜβ (ΛηΛ Γοΐίοιη).

Γάρ μεν τγ πρόσ^ε*/ τιμερα πέμπων


Ρογ ΐηάοοά οπ-ΙΗο ρΓβοθ<1ϊη£ (1»χ βοικίίης (4ο Ιϊιβ (Ιτοοίζβ)

Ικελευε παραδι&όναι τά όπλα, δε τότε


Ι,βοΓαβΓβιΙ (Ιΐιοιη) (ο-^ϊτβ-ιιρ — (ίΐιοίτ) απηβ, 6αΙ αΩβπτατα•

άμα άνατελλοντι ηλίω έπεμψε


Αΐ-ΐΗβ-βΑΐϊΐβ-ϋιηο νϊΐίι (ΐ>ιο) ΉβΐΒ^ βαη ϊιο-«οηί

κήρυκας περί σπονδών. Δ' οι επεϊ


βοπιΜ» ηΙμηιΙ (α) Ιτιιοβ. ΙίιιΙ — (Ιίββθ ΙιβΓ&ΙΑβ), \?Ηβη

ηλ^ον προς τους ηροφύλαχας, έζητουν τους ίρ-


*4ιβ7-νβη1 Ιο ϋιβ ουίροβίβ, ίηςαΐτε-ά-ών ϋιβ οοω
122 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑΒΙ8 ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΜ.

χρνχας. Επειδή δε οί προφυλακές


υα&πάβη. ΤΥΙιβη ίικίοβά ΰιβ βΐιαπίβ (αϊ Ιΐΐ6 ουφο&.β.
άηηγγελλον, Κλέαρχος, τνχών τότε επισκοπώ*
Γβροι-Ιβά-Ιΐιίβ, Οΐβιιι-οηαβ, 1ιβρρβηίη£ ώβη Ιο-οβ-ίηΗροοΙίΐ]))
τάς τάζεις, είπε τοις ηροφΰλαξι κελεύει»
&β Ιτοορβ-<1ηι»η-υρ-ίΉ-θΓ(1βΓ, Ιοίά Λβ £ιι&γ<19 Κ>-Γβ<ιαββ4
τονς κήρυκας τιεοιμενειν άχρι αν σχρλάσγ
ία* ΙιβΓ&Ιάβ Ιο-γοπιλπι ϋϋ 'Ιιο ιηί^ΐιί '1>©-&ι-1βί8ΐΐΓθ
Έπεΐ δε κατέστησε το στράτευμα ώστε έχεα
ΨαβΏ — 1ιβ-1ΐΛ<1-£ΐΓΓ»η§0(1 ΐΗβ λγπι^ βο-ω Ιο. 1>»τ«
καλώς όράσ$αι πάντγ φάλλαγγα
(ϊΐββίί ) Ι»Βαϋίιι11; Ιο-οβ-δββη οη-8.11 (βίάββ), (Λβ) ρϊ&Ι&ηι
πνχνην, δε μτηδένα Των άοπλων
(Ιιβίης) ίη-ο1οββ·θΓ(1βΓ, οηί ηοί-οηβ οΓ-Λβ αηαπηβά (ιηβη)
χαταφανη είναι, εκάλεσε τοϋς αγγέλους, χαϊ
ιρροαΓοά Ιο-βθ (ΙΙιογώ), Ιιβ-ο&ΙΙβά-ΓοΓ Ιΐιβ ιη688οη£βΓ8, &ηά
αυτός τε προήλθε ε^ων τε τους είοπλοτάτους
ίιβ-Ιιίιη&θΙΓ — αάνιιηοοά 1ιανίη£ — Ιΐιβ ββ81-Η,πηβά
καϊ ει'ειδεστάτους Των στρατιωτών αίτοΰ
Ληά ϋιο-ΙίληάβοπίθβΙ οΓ-Λθ δοΜίοΓδ οί-ΜιηδθΙΓ (ΙΙιβΓβ &1>οαΙ
και εφρασε τοίς άλλοις στρατ^νοΐς
Μη)), Ληά ίβ-ΙοΙά ΐαβ οιηβΓ οοιηηηηαβπ (Ιο άο Ο»)
ται'τά. Έπεΐ δε ην προς τοις άγγελος
ι&ιηθ (Ιηίχις). Λνηβη ίηάββά ηβ-νββ ηββ,Γ Ιηβ ιηοββοηςβΓΒ
άν^ρώτα τί βοΰλοιντο. Οι δε ελε^ον, δτι
Ιιβ-άβιηαιιάβά »η»1 Ιηβ^-νίβηβιΐ. — (ΤΙιβΓ) ίηάβθά Γβρίίβά, 11ι»Ι
ήχοιεν άνδρες περί σπονδών, οϊτινες
ϋΐΛ7-08ΐηβ (ω) ηιβη Γβίροοάη§ (α) Ιηιοι , (&ηά) »ηο
Ισονται ίκανοϊ τε στϊα^χεϊλαι τά
*ου1σ!-οβ οοιηρβίοηΐ (&Ώά βηιροτΓβΓβά) ηοΙ-οηΐ7 Ιο-αηηυαηοβ —
παρά βασιλέως τοις Έλλ^σι,
(Μ)7 οοιηιηιιηΐοαΰοη; Γγομ (Ιηβ) Ιιίιιβ; Ιο-Ιηβ ΟκβΒ.·,
κα' τά παρά των Ελλήνων βασιλεϊ.
3ηΙ-*Ιιο — (Ιηοββ) Γγοπι Ιηβ ΟτοβΙίβ Ίο (Ιηβ) 'ίίηι.
Δε ό άπεκρι'νατο- Απαγγέλλετε το'ιι·υν
6ι* — (ηβ, ΟΙβΛΓοηηβ,) Γβρίίβιΐ: Αηηοιιηοβ ΙηβΓβΓοι··
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ III. 123

χντφ, δτι πρώτον σεϊ μάχης, γάρ


Ιο-Μιη (Ιη.6 1εΐη£), ΙίαΙ ΔηΙ ΙΙιβΓβ-ίβ-ηββά ΌΓ (&) Ί>αιι1θ, ίοτ
εστίν οι'χ άριστον, οι'οε ό τόλμη-
ύΐθΓ» Ιβ ηο ΰι-οαΙεΓιιβΙ (Γογ υβ), πογ (ίβ ΙΙιβΓβ αη^ οηβ) ιτο.0 νϋί-1>θ-
κ/' λέγειν περί σπο^σων τοις "Ί&λλγσι,
£ (βοοα^Ιι) Ιο-βροακ: &1>οαΐ (α) Ιηιοβ Ιο-ϋιβ ΟγθθΙ»,
μη πορίσας άριστον. 01 άγγελλοι αχού·
αοΐ Ιι&τίη^-ρΓυνϊΐΙβά (ΙΗθπι) ΟΓβαΙίΓ&βΙ. Τΐιβ α}θ33θΐΐ£θΓ8 ϊιθ&γ·
σαντες ταύτα άπηλαννον, χαι ταχύ ήχον
ΪΏξ ΐΗθβθ (11ιίη§8) ΰβραΓίβά, &ηά βοοα ο&ιηι
χαι φ ην δήλον δτι βασιλεύς
(Β&οΙί); »η(1 Ιο-κ&οηι [ΟΙββ,ΓοΙιαβ] ίΙ-»Β8 αιαηϋββΐ ώ&Ι (Ιϊβ) Ήη£
»?ν που εγγνς, η τις άλλος, $
ϊταβ 8οηιβ-«πβΓθ ηΐίΐΐΓ, ογ βοιοβ (ροΓβοηβ) θΙβθ, Ιο-νΐιοπι
έπετέταχτο πράττειν ταΰτα' ελε^ον σε
ίΙ-τνιιβ-οουιιιι&Εΐύ'βόΙ Ιο-ΙταηβαοΙ Ιϊιββο (αΜ&ΐτ*) ; ώο^-βαϊά ΐηάββίΐ
δτι λέγειν δοχοϊεν βασιλεΐ εικότα,
(Ιμ.1 (0>β <Ηίη£β) (Ιιβ7-ΓβρυΓΐβά ββοαιειΐ Ίο (Λβ) 'Β.ίη(ί ΙβΜοη»Μ^
χαι ηχοιεν έχοντες ηγεμόνας, οι, εάν
&η(1 ώβ^-οαιηθ (οοοβ:) Εανία£ £υκ1ββ, νΐιο, ΐί (ϋιβ)
σπονσαί ^ένωται, άζουσιν αϊτούς εν$εν εξουσι
ατιοο βΙκ'ϋΙιΙ-αιΚβ-ρΙαοβ, «υαίιΐ-ουηϋυοΐ ιη,βιη (ο-νο.βΓΒ(1ιβ;-ποϋ1ι1-1ιατβ
τά επιτήδεια. Ό δε ^ρώτα, ει
ώβ ηβοβΜ&ήββ-οί-Ηί·. — ΒαΙ 'ΐιβ (ΟΙββτοΓιιιβ) 'ίηυ,ίΗτοά, ϊί
σπέν&οιτο αΰτοΐς τοϊς άνοράσι ιοίσι
·,-Ιπιυβ-ποα1<1-οο-ιιΐ!ΐ<1β (οηΐ^) ΓοΓ-ϋιοΜ — ιηβη £θ!η£-1ο
χαι άπιοΰσιν, ή εσοιντο σπονσαί
%αά ΓβΙαπιίιΐ£-ίϊοπο (ΐΒβ Κίης), ογ (ίί ) ΙϊβΓβ-ϊτοαΙιΙ-οβ (») Ιπιοβ
χαι τοις άλλοις. Δε οι ίφασαν άπασι,
»180 Τογ (8.11) Ίΐιβ οϋιβΓβ. Βιιί — (11>βχ) βαϋ Γογ-&11,
μέχρι τά παρ' υμών άν διαγγελ&γ
αηΐίΐ ϋιο (Ιΐιϊη^β) ίτοπι ^υα π18^ Γ>β-οοιηιηαπίο&ΐ6ά Ιο (ΐΗβ)
βασιλει. Έπεί σε είπον ταΰτα, μεταστη-
'ίϊπξ. \νΐιβη Ιηάβθά Λβ^-ϊκίιΐ ίΗεββ (ΐΜη£8), ηβνίηΒ-άίί
αάμενος αίσιους, ο Κλέαρχος έβονλεύετο.
αιακά ώβββ (πιβ·Μη£βΓ·)) — Οΐβατοίπιβ οοη8α11β<1 <νΗΙ
124 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

Και ε&όχει τάς σπονσας


νϋί οΕοβΓβ). Αικί ϋ-βββιηβά (Ιο ιηβπι) (Ιη&Ι) (±ιβ (πιο*
ποιεϊσ^αι ταχύ, χαι ελ^εΐν τε χο&' ήονχίαν
ν&3-Ιο-1)6-ιηαθθ βρ66(1ϋ7, αη(1 Ιο-£θ ηο(-οη1^ Μ (Ιη«(τ) Ιβίιατ*
Ιλϊ τά εηιτήδεια, χα,Ι λαβείν. Ό
λΓΙογ Ιη© ηθθ688&ηθ8-οΓ-1ίίβ, 1>ιιΙ-8ΐ80 Ιο-Ιαβίθ [ώβιη &β Γβραίτοά]. —
■$ε Κλέαρχος είπε" Αοχεϊ μεν χαμοί ταΰτα'
ΒαΙ ΟΙβ&Γοηυβ 8»ίά : | Ιΐ-8ββπιβ ίηιΐββά αΐβο-ΐο-ωβ Ιηο-ι&ιη· ;
ον μέντοι ταχύ γε
[I αιη οί Ιηβ βαπιβ ορίηίοη] ; Ι-'τήΙΙ ηο( ηονβνβΓ ίπιιιιβάίαΐβΐ; ίηιΐββά
άτχαγγελώ, άλλα 5ίατρί·ψα> εον οί
'&ηηοαηοβ (οητ άοΙβπηίηβ,Ιίοη), ου( ιτίΐΐ-άβία; ιιυΐίΐ Ιηβ
άγγελοι άν όχνήσωσι μη άτχοΰόζγ
ηΐθ88βη£6Γ8 ηιΪ£ηΙ η6-&.ρρΓβη6ηΒΪνβ (Ιηα,Ι) ί(-'ιηί£ηΙ ηοΐ 'βοβιη
ΊψΙν ποιήααα§αι τάς σπονδάς*
(ρνορβι·) Ιο-ηβ (ο-ΐι&τβ-ιηαάβ-ίοτ-οιιηβίτβι ϋιβ οτυοβ ; Ί
αέντοι γε οίμαι, εφη, τον αυτόν φόβοι
ηονογοΓ οβηαϊηΐ; 'ώίηϊ, Β&ίά-ηβ, (ΙηαΙ) Ιηβ βαιηο Γββι
παρεσεσ^αι, και τοις ήμετέροις στραταόταις.
<τϊ11-1>β-ρΓ6ΒβηΙ, βτβη — Ιο-ουτ-ονη βοΐάίβη,
'Έ,τιει δε έδόχει είναι καιρός άπ^^ελλετ
^ηβη ίη<1θ6<1 ηο-1ηου£η( (Η) 1ο-οβ Ιηβ-ρΓορβΓ-Ιίηιβ ηβ-&ηηοηηοο4
δτι οτάν&οιτο, χαι εχελενι
;(ο Ιηβ ηιββββηςβη) ΙηαΙ ηβ-ττου1ά-ηιιι,1:θ-Ιη&-ί>τιοβ, βηά Γβςυββίβί
Ί\γεϊ§αι εν^νς προς τάπιτήδεια.
(Ιηβπι) Ιο-οοηάαοΙ ((Ηβη) Ϊιιιηιβάϊα1βΐ7 (ο Ιηβ-ρΓονίβΐοηΒ.
Και οι μεν ήγονντο' Κλέαρχος
Αηά Ιηβ (πΐ088θηξ6ΓΒ Ιηβη) ίηάΌοά Ιβά-Ιηο-ν&7 ; Οΐθ&τοηιιι
μεν μεντοι επορευετο ποιησόμενος τάς μεν στίονδάς,
Ιηάββά ηοιτβνβΓ ρ'οοββάβά Β,1>οαΙ-ιηαι:ίη£ Ιηβ — Ιπιοβ,
5ε εχων τό στράτευμα εν τάξει, χαι αϊτός
|>η( η&τίιΐ£ *πη; ίη οτάβτ (οί ο&ΗΙβ), &η<] ηβ-ηϊιηββίΐ
ωηισ^οφνλάχει. Και ένετύγχανον τάφροις χαι
0Γθΐι§ίιΙ-πρ-Ιηβ-Γ6»Γ. Αηά (ηβ;-ηιβΙ-νΐΙη άίΐοηββ &πά
αΰλωσι 7ίληρεθιν ν&ατος ώς μη δύνασ&αι
Μη&ΐβ (βο) ΛιΗ οΓ-»α(«Γ μ ηοΐ «ο-Ιιβ-α.Ι>1β
βοοκ Π. — ΟΗΛΡΤΕΚ III. 126

Ανάβαιναν άνευ γεφυρών άλλ' εηοιοϋντο δια-


Ιο-ογομ (Ιηβηι) ιτίΐηοαΐ &πι1(;ββ; 1>αΙ Ιΐιο^-ιιι&άβ ογοι··
βάσεις εχ τών φοινίκων οι ησαν εκηεητωκότες,
ίη^β ουί-οί Ιΐιβ ραΙιη-ΐΓβββ νηίεη Ιιβ,ά Γβ11βη-(Ιο»η,
δε χαΧ τους εξέχοητον. Και ένταν&α ην
*άΛ βίβο οί — (Ιηοββ) Ιηβ^-ουΙ-άοιπι. Αηά ηβΓβ νιι
χαπαμα&εϊν Κλέαρχον ώς επεστάτει,
[9Λ ορροιΐυηΐφ) Ιο-οββθΓνβ ΟΙβο,Γβηαβ ηοπ ηβ-βχβΓβίββά-οοιηιηιιηά,
ίχων μεν εν τγ αριστερά χειρί το δόρυ, δε
Ηιιτίη£ ϊηιΐββά ία — (Μβ) Ιβίΐ ηαηςί Ιηβ βρββχ, οα(
εν τγ δεξιοί βαχτηρ'ιαν χαι εΐ Τις
ίη — (ίΐβ) Γί§ηΙ (η&ηά α) Ιηιηοηβοη ; β,ηά ϊί β,ηχ.οη»
δοχοίη αΰτω τών τεταγμένων ηρος τοϋτο
πιί£η(-βββιιι Ιο-ηϊπι οί — (Ιηοββ) αρρυίηΐβά Ιο ιηίβ (»ογε)
βΧαχεΰειν, εκλεγόμενος τον έηιτήδειον
(ο-1οϊ(«γ, Ββ1βοΙίη£ — (α) βι (ρβΓβοη) *η·
αν εηαισε, χαι άμα αυτός εμβα'ινων
νοαίά Ί>β8.1 (ηίπι), βηά βΛ-Ιηβ-6αηιο-Ιίπιβ αβ 1βίιρίη£
ει ς τον τΐηλαν ηροσεΤΛμβανεν ' &στε
ϊηίο Ιηβ πιιμΙ ΙοοΙι-ρΒΤΙ (ίη Ιηβ ιτογΙε) ; 80-Λ&1
αίσχύνην είναι τχίάσιν μη οΰ σνσττονδάζειν.
βη&πιβ παβ Ιο-αΐΐ — ηοΐ Ιο-βπιαΐβ-ϊβ (ηίηι ίη
Και οί γεγονότες τριάκοντα
βχρβΟιΙιη£ Ιΐιβ ιψοτί). Αηά — (Ιηοββ) 1>οίη£ 1ήϊ>*7
ίτη ετάχθησαν μεν ηρος αΰτοΰ.
7βαΓ8 (οΓ Λ£β) νβΓθ-αρροίηΙβά — 1>7 ηίπι (Γογ Ιηίβ νοι·κ) ;
εηεϊ δε χαί εωρων ΚϊΛαρχον στχου-
&ίΐ6Γ ίηάββίΐ β,ίβο Ιηβ οΙάβΓ ρβΓβοηβ) βαν ΟΙβ&ΓοηιΐΒ ηαβΐβη-
δάζοντα, χαί οι πρεσβύτεροι ηροσελάιχβανον.
ίη£ (ίηβ ψοΛ), βνβη ιηβ οΙάοΓ-πιβη ιυοκ-ραιΊ
Δε 6 Κλέαρχος έσπευδε πολΰ αάλλον,
[ίη Η). ΒυΙ — ΟΙβαΓοηαβ ηαδίβηβά (Ιηβ ττογβ:) ηιυοη πιογο
νηοητείων τάς τάφρους είναι μη αεί ούτω 7ΐληρεις
(αβρβοϋη^ Ιηβ άίΐοηββ ίο-Ι» ηοΐ 8.1πα;8 βο ί»1]
ύδατος· ^άρ ην οΰ δρα οία άρδειν το
·Γ-»»ίβΓ; ίοΓ ίΐ-ιτ&ί ηοί (Ιηβ) 8β&βοη ρΓορβΓ (ο-νιΙβΓ *η·
126 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ΐεδίον άλΧ υπώπτευε βαοιλεα άφειχένα,


ζτοηηά ; 1>αΙ βχιβρβοΐβύ (ΙΙιιιΙ Ιΐιβ) Ιεϊη^ ΙιιιιΙ-ββηΙ-οαΐ
το £δωρ ε'πϊ τό πεδίον ένεκα τούτου, Ινα ήδη
ώβ παΙβΓ οη Οιβ ρΐιιϊη 1>7-Γβαβοη-οΓ ϋιϊβ, Ιΐιαΐ &1τβ*><1ι
πολλά δεινά προφαίνοιτο τοις "Έ,λληοι εις τηι
χα&Ώγ «ΙίΙΗοιιΙΙίθβ ιιιί·;1)1-βρ;κ'ΛΓ ίο-Λβ Οτββίιβ ϊη ϋι·
πορείαν.

Δε ηορενόμενοι άφ'ιχοντο εις χάμας, δ$έ*


Αηά ρΓοοβεάϊη^ Λβ7-ιιιτίνθ<1 αϊ (Λβ) νϊ11&£θβ, ίϊοιη-πίποΐι
οί ηγεμόνες άπέ&ειζαν λαμβάνειν τά έπιτή-
Ιΐιβ £ΐήάββ βί^ηϋίθά (Ιο &6Π1) Ιο-Ιαίθ Ιίθ ρπ>νί-
δεια. Έντ^ν δε 7ΐολνς σίτος, χαϊ
βίοιίΒ. Τ1ΐ6Γθ-π&8-ΐη (Ιΐιοδο νίΐΐα^ββ) ΐηάββά ιηυοίι οοπι, &ηά
οίνος φοιν'ιχαν, χαι όζος ίψητόν άπό τών
νπηβ οί-ά&ΐβ-ραίιηβ, αΏά (αη) αοίά-πϊηθ οοοίίβά ίτοιη —
αύτών. Δε αϊ αύται βάλανοι τών φοινίκων,
ώβιη. ΒιιΙ ϋιβ βαιηβ άαΐββ οί-Λβ ραίπιβ,
οιας μεν εστίν ίδεΐν εν τοις "Ελλ^σιν
ηισ1ι-!ΐί ϊηάβοά αγο | Ιο-βββ [ΙοΙ>βΒββη] ϊη — Οηβοβ
άπεκειντο τοις οιχέταις, δε αϊ άηοχε'ιμεναι
»Γθ-ρυΙ-1)7 Γογ-ΙΗο 86ΐταιιΐ£, βιιΐ — (Ιΐιοβο) ρυΙ-αινΛ^
τοις δεσπόταις ^σαν απόλεκτοι, θανμάσιαι τό
ΓοΓ-ΙΙιβ ιηα8ΐβΓ8 \νβΓβ ο&οίοθ-οηββ, &άΊηίπιο1ο ΓθΓ —
χάλλος χαι τό μέγεθος, δε ίι ό-ψις
^ΙΙιρϊγ) οβαυ(7 &Ώά — βίζο, «,οά — (Λβίτ) αρρβ&πιηοβ
διέφερε οι'δεν τίλεχτρου. Δε ζ^ραίνοντες τάς
άίββτοά ηοι!ιίη£ Γγοπι-αοιοογ. Αηά άτγίηχ —
τινας άπετί^εσαν τραύματα. Και
Βοηιβ (οί 11ΐ08β) Λο7-'ρυΙ (Ιΐιβιη) 'υρ ΓοΓ-βνββϋηεαΙβ. Από
ην χαι ηδϋ μεν παρά πότον, δε κεφαλαλ^ες.
(Λβ^) ν«η 8.1βο ρΐβ&ι&ηΐΐηάθβό! πΐΐη άτίηί, οαΐ θ8,ιΐ8Ϊη£-1ιβ&(1&ο1ιβ
'ΕΐΎαΰ$α χαι οί στρατιώται πρώτον ίφαγον τον
ΙΙογο αίβο (1» βοΐάϊοπ ΒηΙ β»1 | Λβ
ίγχέφαλον τον φοίνιχος, χαι
οηίηι οί-ϋιβ ραΙηι-ΐΓθβ, [ΐΗβ 08,1>1>&£· ο' »>β.1πι-ίΓββ], α,ηα
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΒΚ ιΠ. 127

οί πολλοί Β^ανμασαν τε το είδος χα*


ιϊΐθ ιηιιΐιϊίικίθ πθΓΒ-αβΙοηίβΙΐθά ηοΐ-οηΐ^ — 'β,Ι (ίΐβ) 'αρροαΓ&ηΓβ 1)υΙ-•,1β«

ττην ιδιότητα της ίπ,δοντ,ς. Και τούτο δε ν/ν


Μ-ιΗβ ρ«οα1ί»Η(7 — ΌΓ(ίΙ«) ί»ββιηβ8». ΑικΙ ιΐιίβ &1«ο »μ

σφόδρα χεφαλαλγές. Δέ 6 φοίνιξ δ$εν


θχοί'ϋιϋπ^Ι^ (&ρ( Λί) ΰαυ8Ϊη£-Ιΐ6α<1αοΙιβ. ΒαΙ Ιϊιθ ρ&ΐιο-ΐτοβ ^ϊιβηο•

5 εγκέφαλος έξαιρε&ε'ιη αχαίνετο όλος.

Έιταΰ&α έμειναν τρεις ημέρας ' και Τισσαφέρνης

ηχε παρά μεγάλου βασιλέως, και 6 αδελφός


ΟΗΐηο ίΥοηι (Ιΐΐθ) §Γθθ,1 ^ϊ»Κ» Εη(^ ϊ^β βι-οΙΙιθΓ

της γυναικός βασιλέως, και τρεις άλλοι


οΓ-ώβ ττίίβ ΌΓ(ΙΙιο) '1(ίη£, &η<1 (βίβο) ΙΙΐΓββ οΙϊβΓ

ΪΙέοσαι, δε ηολλόι δούλοι ε'ιτχοντο. Έπεϊ δε οί


ΡοΓϋίίΐηβ, κικί ιηιιη^ βΐιινυβ &1Ιοιι<1ο(1. ΑΙ'ϊογ πιΊοοΙ ϋι«

στρατ^οί τών Ελλήνων άπ>7ΐΤί7σαϊ' αΰτοίς,


£βηΒΠΐΐ8 οί-ΙΙιο Οι*ββκ.8 νθηΙ-Ιο-πίθβΙ Ιΐιβιη,

Ίισσαφέρνης έλεγε πρώτος οΥ ερμηνέως τοιαδε'


ΤΪ3βαρ1ΐθΓθ68 βρυΐίϋ ίΐΓΗΐ ΙΙίΓου^Ιι (&η) ίηίοΓρΓβΙθΓ ϋιΐϋ :

Έγώ, ώ "Ελλ^ες άνδρες, οικώ ^είτων τγ Ελλάδι,


Ι, 0 (ΐΓεοϊιιη ιηοη, <1»ιΊΙ ηβΪ£ΐι1>οαΗιΐ£ — ΟΓββοβ,

χαϊ επεϊ ειδον υμάς εμπεπτωκότας ε«ς πολλά


ληά ννΐιοη Ι-βαιν ;οα Ιιανίιις-ίΊιΙΙβη ίηΐο ιηαη;

κακά, και αμήχανα, έηοιησάμην


βτίΐίί, 8.0(1 ίϋοχΙτϊοαίίΙ^-^ΓοιΙ ((Ιίβΐουΐΐϊοβ), | Ι-ιηΛ(1ο-ϊΙ-^τ-ιιι>•86ΐί'

είρ^μα
».ρί«0Β-υί-8θθ(Ι-1α(!ΐ£ [Ι οοηβΐάβΓβά Κ & ιηθ8( ίΌΓίαηαίο 8.8&ίΓ Γογ ζηβ]

εϊ πως δυναίμην αίτήσασ&αι


'ιί Ι-'ϊτβγθ ΐη-&Π7-ιιι&αηβΓ 'αοίο Ιο-βπιγβηΙ (8.ηίΙ οβϊΛΪη)

παρά βασιλέως δοίναί ε'μοϊ άποσώσαί


ίϊοιη (Λβ) ιιίης Ιο-ϊ&νο -•;ίνβη ιηβ (ρβηηίβίϊοη) Ιο-β&ν»

νμάς εις την Ελλάδα. Γάρ οΐμαι


7θη (&ηά ΓββΙοΓβ 70η) Ιο — ()γβο€β. ΪΌγ Ι-ιΗίη»:

άν οΰχ εζειν άχαρίστως μοι


| (1&8.1) 'ϊί ϊτοϋΐιΐ ηοΐ Ίι&νβ ίϋίβΙΠ ηη^ηι(βΓυ1 Ιο-ηιβ [ΐΗβΙ ΙΙιβΓ•
128 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ3Ι8 Οϊ ΧΚΝΟΡ1ΙΟΝ.

οΰτε προς υμών, οντι


ιπΐΐ ί>β ηο ιταη( οΓ £Γ&ϋΙυ<1β ΙοιτεπΙβ ωβ] βίΙηβΓ Γγοιπ ]τοα, «I
προς τής πάσ^ς Ελλάδος. Δε γνονς ταϋτα
ή·οιη — &11 ΟΓββοβ. Αηά κ:ηοπίιΐ£ Ιηβββ ([ηϊη£·)
φΐοίμην βασιλέα, λέγων αιτφ, δτ»
Ι-ιηΛίΙβ-ιη^-Γθ^υοδΙ 'ίο (Ιηβ) 'Μηκ, Β&^ϊης Ιο-ηίηι, Λ»<
άν δικαίως χαρίζίοιτο μοι, δτι τε πρώτος
Πβ ηή£ΐιΙ 3υβΙΐ7 'κηΐϊί; ιηβ, (ω) ΙηιιΙ Ί ηοΐ-οηΐ; £η(
γγγειλα αντώ Κνρον επιστρατεΰοντα,
'αηηοιιηοβά Ιο-ηίηι (Ιηη,Ι) Ο^Γαβ ιτα8-ιηαΓ<:ηΐη£-&£αΐηΒΐ (Ιιΐιη),
χαι άφιχόμψ> άμα τγ αγγελία έχων
1>αΙ-α1«ο Ι-βαιηβ βΙ-Ιηβ-Βαπιβ-Ιΐηιβ ιηΙη-Ιηβ ιηβββα£β ηα7ύΐ£
βοή&ειαν, και μόνος των τεταγ-
ωβΪΒίαηοβ (ΐη 8>ηχΐ1ί&Γ7 Ιτοορβ), αηά Ί αίοηβ οί — (Ιηοββ) η&τϊη£-
μενων κατά τους "Ελλ^ας οΰχ ίφυγον,
οββη-άΓαητη-ιιρ αςϊίιιβΐ Ιηβ ΟτββίΜ 'άϊά ηοΐ 'βοβ,
άλλα δι^λασα, χαϊ συνέμιζα
\>\Λ 0&ιΐΓ£6ΐ1 (ίΙίΓΟίΐβΙι Ιηβϊτ Γ&ηΐιβ), β,ηά ^οίηβά (4ηβ)
βασιλεΐ εν τω νμετέρφ στρατοπεδω, Ιν3α
Ηη£ ίη — ^οατ-ονη οβπιρ, ιτηίΙηβΓ (11»)
βασιλεύς άφίχετο επεΐ άηεχτεινε Κνρον, και
ιϊη£ οαηιβ β,ΓΐβΓ ηβ-ηαά-ΐήΐΐβίΐ β;Γαβ, »ηά
ε&ίωζα τονς βαρβάρους ζνν Κύρω αύν τοϊςδε
Ι-ρυι-8αβ<1 — (Ιΐιοββ) 1)8χοΐΗΤ8,ηβ »ίΙη Οτηιβ »ίώ ΙηβΒβ,
τοΐς νυν τχαροϋαι μετ' έμον, οϊπερ εισ
ίη8,πιβΐ7) Ιηβββ ηοι» ρΓβββηΙ \πΙη η», ηαο »γ«
πιστότατοι αντφ. Και μεν νπεσχετό
Ιηβ-ηιΟΒΐ Γι,ίΙηΓιιΙ Ιο-ηίηι. Αηά ίηάββά 'ΐιβ [Ιηβ Ήης] 'ρΓΟίηϊββά
μοι βουλεύσασ&αι περί τούτων, δε εχελευσε
αιβ Ιο-άβΐίοβι-αΐβ αίοαΐ Ιΐιβββ (ϊϊαίτβ), »ηά βοιηηι&ηάβο!
με έλ&όντα ερεσ$αι ΰμάς ενεχεν τίνος «στρατεύσατε
ιηβ ηανίη£-£οηβ Ιο-αβίε 7011 1>7-ΓβΕ8θη οί-ττηβ,Ι 70α~^°0^~^6-β0^
επ" αυτόν. Καϊ συμβουλεύω υμιν άποκρίνασ^α»
»{[&ίπβΙ Μα». Αηά Ι-οουηββΙ ;οη (ο-ΓβρΙ;
Ι^ετρίως, ίνα $ εΰπραχτότεροΐ' μοι, ε'ά»
ΒτιηηΟίχ. Η»< Η-η»7-1>· ββ,βίβι- Γοτ-ηβ, V
ΒΟΟΚ II. — (3ΗΑΡΤΕΚ ΠΙ. 129

6ύνωμαι διαπρά^ασ&χι τι άγα&όν υνΐν


Ι-απι-&ο1β Ιο-ββοοΐ 8,η;-1ηίιΐ£ |;οο<1 (0Γ »<1τιιηΙ»κβοα») ίοι-γο*
ηαρ' αι'τοΰ.
ιΚΐη ηϊιη.
Προς ταϋτα όί Έλληνες μεταστάντες έβονλεν-
ΑΧ Ιηί* Ιηβ θΓββΙ» νΐΙηάπΗπηβ άβΐϊοβ·
οντο, χαι άπεχρίναντο' Κλέαρχος δ*
ηΐβά, »ηά 'ζ&νο (Ιηβίτ) '&ηητοτ; 01«αιβηαι ίηάββί
Ιλεγεν' Ήμεις ούτε σννηλ&ομεν ως
βροΐεο (Γογ Ιηβοα) : \νβ ηβίΙηβΓ Λβ8βπιο1β(1-Ιθ£6ΐηβΓ ΓοΓ-Ιηβ-ρπΓροββ-οί
πολεμήσοντες βασιλεΐ οντ' έπορενόμε&α
ΙιβΓβ*ίΐβΐΜη»ϋη£-ηΓ 'αςαίηιΐ (Ιηβ) Ήηβ; ηοτ (1ιι1-»θ-8βΙ-οϋΙ
εηί βασιλέα, άλλα Κνρος εύρισκε 7ΐολλάς
α^αίηβΐ (ΐΗβ) Μη£, οηί Ο^Γαβ ϊητβηΐβά ηιαη;
προφάσεις, χαΐ ώς σύ εύ ο!σ3α, Ινα τε
ρΓβϋιχίβ, «.ηά Ε8 70α πβΐΐ κ,ηοιτ, Ιη&Ι ηοΙ·οη1;
λάδοι νμας άτχαρασχενάστονς, χαι άναγάγοι
ηβ-πιΐ£η1-1ακ:β 7οιι υηρΓβραΓβά, 1>ν1>&1βο ιο&ά
ήμάς έν&άδε. 'Έί&η μεντοι εΛεϊ έωρώμεν αυτόν
08 ΙηίΙηβΓ. Νοπ ηοιτβνβΓ πηβη πβ-βαν ηίηι
δντα έν δεινώ γσχνν&ημεν χάί θεούς
06ΐη§ ίη ά&Ώ£6Γ πο-πθΓθ-πια(1θ-Ιο-θθ-8,8η8,ιηθ<1 1>οΙη (βοίοΓβ) £θάβ
και άν3ρώπους προδονναι αντόν, 7Χαρέχοντες
«.ηά ιηβη Ιο-ηιινβ-1>βΙ]·ίΐ7β<1 ηϊηι, νβ-α11οντϊη£ (Μηι)
εν τφ τίρόσ^εν χρόνφ ποιείν εύ
ίη Ιηβ ΓοπηβΓ Ιίηιβ | Ιο-άο »β11 'ίο [Ιο οοηίβΓ Γ»νουπ
τιμάς αυτούς. Έπεΐ ίέ Κΰρος τέ&νηχεν,
οη] Ίΐ8 ΟΗΓββΙτββ. Βίηοβ ίηάββά Ο^Γυβ ίι-άοΐά, V·
οΰτε άντιποΐΌνμε&α βασιλεΐ της άρχί^ς,
ώοιΛογ Όοηίβηί 'ττϊΐη (Ιηβ) 'Μη£ Γογ-Ιϊθ Μη^άοπι,
οντ' Ιατιν ενεχα δτου άν βονλοίμε&α
οογ ϊ8-ΙηβΓβ (αη; ΙΜη£) οη-αοοοαηΐ-οί ιτΜοη '»β ιηί£ηΙ 'άββπ-β
τϊοιεϊν χαχώς την χώραν βασιλέως, ονο'
ίο-άο ηβ,πη (Ιο) Ιηβ οοιιηΐΓ7 ιοΐ (&ο) 'β-ίη^ ηοι
ί^έλοιμεν άηοχτεΐναι αντόν, ί' ά*
«οαΙά ττβ-νϊβη Ιο-ΉΙΙ Ιώη, οαΐ νβ νοαΜ
180 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

7ϊορενοίμε§<χ οϊχαδε, εϊ τις μη λνποίη τιμάς '


'ρΓοοββά ηοωβτΗίΓα, ίί αη;-οηβ '»οα1ά ηοΐ 'ηιοΐββΐ υχ ;
μεντοι άδιχοΰντα ηειρασόμε^α συν
'Ιηοββ ηοκονβΓ 'ίη;αηη£ (οι) *6-«η.1-βηαβανοατ ιπΐη (Ιηβ «14 οΓ)
τοις θεο'ις άμννασ&αι' εάν μεντοι τις
Ιηο (τοάβ Ιο-ανβηςβ (οητββίνββ οη) ; ίί ηοιτονβΓ αη;-οη*
χαί νπάρχγ ποιων εΰ τ\μας, χαι τούτον
βτβη οε&ίη άοίη£ βοοά Ιο-ιιβ, α,ηα-βτειι Ιο-ιηίβ-οηβ »β 'ιπίΐ
ον% Ίχττηαόμε^α ποιονντες εΐ> γε εις
ηοΐ Ί>6-ίηίβήθΓ άοίη£ £οοα &1-1<3αβΙ (ο (Ιηβ 1>ββΙ οΓ οατ)
δνναμιν. Οντας μεν 6 είτιεν.
ροψβι. Ιΐιηι ίηαββά 'άίά — (Οίεατοηαβ) 'βροακ:.
Άκουσας 5ε ό Τισσαφέρνης εφη ' Ταύτα
11βαΗη£ (ϋϊβ) Τίωκρίιυπιββ β&ϊά : Τηβη νιΜη£>)
ϊ^ώ άπαγγελω βασιλεΐ, χαι πάλιν
I νϊΐΐ-αηηουηοβ Ίο (Ιηβ) Ήηβ, αηά (τήΐΐ 1>πη^) βιιοϊ
νμϊν τα παρ' εκείνον δε μέχρι
Ιο-;οα | Ιηβ (Ιηΐηςί) Γγοπι ηίπι ; [ηίβ αηβνβΓ] ; »η» αηΐϋ
εγώ άν ηχω αι σπονδαι μενόντων, δέ
1 ια&γ οοπιο 'ΐβί Ιη© Ιτυοο 'Γθΐη&ίη-ίη-ΓοΓΟθ, αηά
Υΐμεϊς παρέζομεν άγοράν. Και μεν εις την
»β νϋ1-ρΓονϊ(1β (α) πωιΊιΐίΙ (Γογ ;ου.) Αηά ΐηάββά οη ϋ»
ίχττεραίαν ονχ ήχεν ωσ§' οι "Ελληνες
Γο11θϊ?ϊη§-άιΐ7 ηβ-'άϊά ηοί Όοιηθ; βο-Ιη&Ι Ιηβ βΓββΙιι
εφρόντιζον. Δε τγ τρίτγ ήχων ελεγεν, οτι
1>6£ΐιη-(ο-)>β-&ηχϊοα8. Βα4 οη-ιηβ (ηίτά οοιηίη§ ηβ-βαίά, 1ηα(
ηΊιοι διαπεπραγμένος παρά βασιλέως δο&ήναι
ηο-βαπιβ ηανίη£-οοΙαίηβ<1 Γγοπι (Ιηβ) 1ίίη|Γ Ιο-οβ-ηΐΐοκβα
αυτφ σώ^ειν τοΰς "Ελληνας, χαί7ίερ πάνν πολλών
Ιο-ηίιηββΙΓ Ιο-βανβ Ιηβ Θηβΐ», αΐΐηοαςη &-£Γβ&1 πιαηγ
άντιλεγόντων, ώς ονχ ειη άξιον
ιρβ&Β:ίη£-α£αίη8ΐ (αηά ορροβίη£ ίί), βο-ΙηαΙ ίΐ-'πιϊ^πΐ ηοί 11)θ Οθϋοιηίη^
βασιλει άφειναι τονς ατρατενσαμένονς
ΊΌγ (Ιηβ) 1 Μη(ζ Ιο-1β(-£ύ — (Ιηοβο) νηΜον-νω
Ιφ' εαυτόν. Δε τέλος είπε" χαι ννν εζεστιν
»£ΜΠ8ΐ πίιπββΙΓ. Αηό ίη-βοηοΐαβϊοη ηβ-ββ,ϊά : αηά ηο» ϊ(-ύ-α1)οιτβ4
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΙΠ. 181

νμίν λαβεϊν ηιοτά ηαρ' τ,μων, η μην την χώρα»


γον ίο-Οϋ<β 888υπιηοβ8 ίϊοπ) «18, (ϋαΐ ίταΐγ Λβ οουηΐτ}

παρέξειν φιλίαν υμϊν, χαί άδόλως άηάζειν


κϋΐ-οβ-ΐιβρί Γηβηάΐ/ Ιο-^οα, Εηϋ «τίι1ιυυ(-Ιη;α(.Ή6Γγ ΗβΓβηίΊβΓ-Ιο-Ίββί

«ς την Έλλά&χ, παρέχοντας


(χοα) '1>αο1ι Ιο — (!γιμί;ο, (?οα) οΙ>Ιιιίη1η£ ;»)

άγοράν' δ' δπου αν $ μή


ηΐΒτΙίθΙ (Γογ ρΓοτίκίοιίδ) ; οιιΐ »•1ι«γβ ( ϊηι1οβ<1 Ιϊογβ) ιηα; 1>β ιιοί («η;

πρίασ$αι εάαομεν νμάς λαμβάνειν τά


Ιοΐηρ;) Ιο-ραΓοΙιαεβ τϊβ-κίΐΐ-ιιΐΐοίΐ ^οα Ιο-Ι;ιΙίο 11μ

επιτήδεια έχ της χώρας. Δ' αί


ηοοοββαη&β (οΓ Ιίίβ) Γγοιπ Ιΐιο ουαηϋχ ΒιιΙ οη-ί1)β-οΙ1κ:Γ-ίι;ιοά:

δεηθεί νμα•, ομόσαι ήμϊν, η μην πορεύεσ^αι


Η-νίΙΙ-οβ-ηβοβββΒΓ^ ΓοΓ-^ου Ιο-βντβατ Ιο-αβ, Ιπιΐ^ Γο-πιεγοΙι

ως δια φιλίας άσινώς, λαμβάνοντας


αβ ΙοΓου^Ιι (α) ίηβηάΐ^ (οουηΐτ;) «ϊ11ιοιη-<Ιηϊη£-Ηηπη, 1α1άη£

σϊτα χαί 7ΐοτά, οπόταν μη παρέχωνεν


ρΓονϊβίοηβ η.ηίΐ (ΙηηΙϊ, πΙιοηονβΓ πβ-Μυ ηοΐ 'ρΓονίάθ (&-)

άγοράν' ην δε παρέχωμεν άγοράν,


ηΐίΐΓ^ι:ΐ (Γογ γοη) ; ίί ΐηάββά νο-ρΓονϊάβ (;ου α) ιηαΓίίβί,

ωνονμένονς εζειν τά επιτήδεια. Ταΰτα


γοιι-ριιπΐ1ια8ίη£ ΐνίΐΐ-ιιηνθ ίβο ηβοβββαηοβ-οί-ΙϊΓβ. Τΐιβδθ (ΙΜη£β)

εδοζε, χαί ωμοααν χαί ΤκΤ-


Ββοιηυιΐ (ςοοά, αηιΐ \νβι•β 11886016(1 (ο), ηη>1 ίΐιε^-ίοοίί -Ιοβ-οαΙηβ, ιπκΐ ΤΪ8-

σαφέρνης χαί 6 αδελφός της γνναιχός


β&ραυπίϋβ, η.ηι.1 ίΐιο ΟΓΟιηβΓ οί-Ιηβ η'ίί'ο 'οί (Ιϊΐθ)

βασιλέως εδοςαν δεξιάς το'ις στρατηγόϊς χαϊ


Ίίίηβ §ατβ (Ιοβίτ) π<;Ιιι-)ιαιιιΐ8 Ιο-Ιηβ ςεηεηιΐί »ηί

λοχαγοίς των 'Έλληνων, χαί ελαβον


ο&ρΐαίηβ οί-ίΗθ Οτεεκ.8, ιιιι<1 (οοΐΐ (Ιηβ β&ιηβ)

παρά των Ελλήνων. Δε μετά ταΰτα Τισσα-


Ιϊοιη Ιΐιβ βΓββΙιβ. Αϋά βΓ(*γ ιηϊβ Τίβίβ,.

φέρνης είπε' Νυν μεν δη άπειμι ως


ραβΓπββ βΑΐά : Νοί? ίπίεί••! — Ί (τνΐΐΐ) '^ο-οηοΐί Ιο (Ιηβ)

βασιλέα ' επειδάν δε διαπράζωμαι ά δέομαι,


«Μηβ ; »Λ«Γ ϊηάεβι] Ι- ΐηαΐΐ-α,εεοιιιρίίδΐ] (Ιηαί) ττΐιϊοΐ] Ι-άοιίτο,
132 ΤΗΕ ΑΝΛΒΑ8Ι3 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ

ανσχευασάμενος, ήξω ως
1ιιΐ7ϊι>ΐΓ-ϋΐ)ΙΙ•,ο[ϋΐΓ:ιυι1-ραο1ίοά-υρ-ιηγ-Ι)ΐΐ£ςιΐξβ, Ι-νί11-Γβ(υπ> » (αΙ><α()

αηάζων νμας εις την Ελλάδα, χαι αυτός


Ίβα(ϋη§ γοπ '1);κ:1ν Ιο — Ιίπιβοβ, »ηά ναγββίΐ

άπιών επί τήν αρχήν εμαυτοΰ.


-β£-_-3ίιΐ£ Ιο | Ιίΐθ £ονθΓηπι<:ηΙ οί-ιηχδοΐί [παγ ονη ^ονοΓηιηοηΙ].

ΟΗΑΡΤΕΚ IV.

Μετά ταΰτα τε οι "Ελληνες χαΧ


Λρτεκ Ιΐϊββο (Λϊπ£8) ηοΐ-οηΐ}- Ιΐιο θΓββ1(8 βυΙ-αΐ8€

Άριαϊος έστρατοτΐεδενμένοι εγγι<ς αλλήλων


ΑΗ&Βυβ οβύΐ£-βποαιιιρβ<1 ηβ&τ Ιο-υιιο ;ιηοί!ιο*

7ίεριέμενον Ίισσαφέρνην ηλείους ή είχοσιν /[μέρας.


ναΗβά ΓοΓ-Τί8δαρ1ΐ0Γηθ8 ιιιογο ιΐιηη ιΐιίπ^ άι\γ».

Έν δε τανταις άφιχνοννται ηρός Άριαϊον


ΌητίΏξ — ώβββ ((1ίΐ)-β) ιΙιβΓβ-οαιηβ (β Αι-ίιοιβ

χαι ο'ι αδελφοί χαι οί άλλοι άναγχαϊοι,


»5-»ο11 — (Ιιίκ) 1)ΓούιοΓ ω — (Μβ) οΙΙιοΓ ΓοΐΜίοοβ,

και τίνες Περσών ηρος τους συν εχε'ινω,


&ηά βοζηθ ΡβΓ8Ϊ8.η8 Ιο Ιΐιοβθ (ιιιοη) ΐνϊΙΓι Μζη,

τε ηαρε^άρσυνον, χαι εφερον δεξιάς


'ϋϊβγ ηοΐ-οπίγ Όπϋοηπίβοιΐ (Ιΐκίΐιι), ΓιιιΙ-λΙβο ΟΓθΐ1£ΐιΙ | Πί,ΊιίΛιιιικΙι

ενίοις παρά βασιλέως^ βασιλέα


[Λ8811ΠΙΜ 068] Ιο-βοπιβ Γγοιιι ι Λθ) 1ί ϊβ £, ( Ι.ΙιιιΙ ΐΗϋ) 1<ίιι β;

μη μνησιχαχήσειν της εηιστρατε'ιας


ιντυα1(1 ηοΐ 'ΓθΠίβιιΛβΓ-ϊη-βνϊΙ (Ιηβ ίπ^αήθβ) οΓ-ΙΗθ βχροάϊΐίοηι

Ονν Κυρω αντοϊς, μηδέ μηδενός άλλον


αηάβτ ϋγταβ (Γβοβΐνβά) Γγοιιι -ϋτ«ιη, | ηβίιΙιοΓ ηα οιΙκιγ [οι

των παρωχημένων. Δε τούτων


•ηγ Ιϋηβ βίββ] ι>('• ιΐιο (ηΙϊιιΪΓβ) ^οηβ-ο;. 1!ιι( ιΐιοββ

γιγνομένων, οι περί Άριαϊον


ι*1ι1ιΐ£8 κΐιϊΐο) οεοατηηκ, | Λυ η1ηιιι( ΑπίΕυβ [ιΐιο (Ό1Ιοι•»η

ήσαν ενδηλοι ηροσέχοντβς


αϊ ΑτϊΐΒΐιβΙ νβΓΘ ^νϊιΐοηΐΐγ (ηοΐ 8ο αΐίβηΐΐνο Ιο, Λϋ(1) αρρΙ^Ιαι;
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΛΡΤΚΚ IV. 188

τόν νουν ήττον τοϊς "Ελλησι ' &στε χαι διά τοϋτα
ίΐιβ βΙιμΙ Ιμ Ιο-Λθ ΘγμΙΪι ; βο-ώβ,Ι αΐιο Ι1ΐΓθα(1ι ΰιΐι
μεν τοις πολλοίς των Ελλήνων ονχ ήρεσχον,
ίικίβοά — ιηαη; οί-ΐΐιο Οτββίίβ 'ιτβΓβ ηοΐ 'ρίβ&βθοί,
αλλά 7ΐροβιόντες τφ Κλεάρχφ χάί τοις άλλοις
οαί κοίη^-ΐο — Οβ&τοΐια· β,ηά ϋιβ οώβί
στρατηγοϊς ελεγον' Ίί μενομεν; ή ονχ
Εβηβταΐβ Ιηβ^-β&ίά: \νΐΐ7 άο-κθ-Γθΐη&ίη ? ογ 'άο-ιτβ ηοΐ
επισταμένα, οτι βασιλεύς άν Ίίοιήσαιτο περί
'οείίβνβ, | ΜιαΙ (ϋιβ) ϋη( νοοίά πι&κΐθ-ΐΙ-Ιο-ΙιίιηβθΙΓ &1)0Τθ
παντός άπολεσαι ήμάς,
■11-11ιίη£3 Ιο-άββΙτο^Γ ιιβ, [&β Ιιίηί; ντοαίά β,οονβ &Π (Μηββ ττϊβΐι
Ινα χα! ει*) φόβος τοϊς άλλοις
Ιθ (3Θ81Γ07 118], ίπ-0Γ<ΐ6Γ-11ΐ&1 &1βο ΙοθΓθ-πιΪ£ΐ)1-οβ Γβ&τ Ιο·ϋιο ΟίΗβΓ
Έλλησι στρατενειν επϊ μέγαν βασιλέα; χαι
(ϊΓββΒίβ Ιο-παΓ &£αϊη8ΐ (Ιο.β) £ΐ*βαΙ Ιεϊο^ ? &ηά
νυν μεν υπάγεται τιμάς μενειν, διά τό
ηοττ ίηάβεά Ββ-ΛβοοϊίΓυΙΙ^-Ιοβ,ά» ιιβ Ιο-βΙα;, | οη-αοοοαηΐ-οί' Λ·
διεσπαρ^αι αντφ τό στράτευμα"
Ιο-Ιιανβ-άίβρβΓββά! Ιο-ΐιίιη ΙΙιβ απη; ; [οη «,οοοαηΐ οί Λβ άίβ-
δέ ή στρατιά πάλι*

έπην άλισ&γ αντφ,


ν&β-ΙΙιβΓβ («,ηά) πίΛ^-Ιΐίινβ-βββη-ΙαΙίβη (ογ Γθ-αβββπιοΐβά) ο;-Μιιι, [οαΙιτΗβι
ονχ Ιστιν
Μβ ΗΓΠ17 \% 8.£&ΐη οοΐΐοείβά Ιθ£θ11ιβΓ 1>7 Ιιίπι], Η-'τΗΗ ηοΐ '1>β
οτϊως ονχ έπ&ήσεται ΎψΧν. "Ισος δε
(ΙιαΙ Ιιο-'ιπίΐ ηοΐ ΈΐΙαεβ: αβ. ΡοΓίαρΒ ΐηιΐββά ηβ-Ηι
η άποσκάπτει τι, ή άποτειχίζει,
ίίΙΙιβΓ ΜΪ££Ϊη£-οτιΙ βοιηθ (ΙτοηοΙι), ογ 1)ΐιΐ1(1ίη£-8,-πα11-ιΐ£8,ϊιΐ8ΐ (υβ),
ώς ή οδός γ άπορος. Γαρ ονχ εχών
βο-Ιί&Ι ΙΙιβ Γοβ,ά πια^-ββ ίπιρωβαοΐβ. Ρογ Ιιβ-Ίτϊΐΐ ηοί τπΐΐϊηβΐ;
γε βονλησεται νφιας έλκοντας εις τ·ην Ελλάδα
αΙ-1ε&8ΐ Όοηββηί ΓοΓ-αβ £θίπ£-1>α<;κ: (ο — Ογοθο*
άτταγγέϊλαι, ώς ήμεϊς, δντες τοσοίδε, ενιχώμεν
Ιο-Γβίαΐβ, 11ι»ί νβ, 1>βίη£ βο-Γεττ, | άθίβαίβα1
184 ΤΠΚ ΑΚΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΠΟΝ.

τον βασιλέα έτα ταϊς θύραις αϊτοί»,


ϋιβ Ιηιιι; αϊ ϋιβ £<ιιβ« οΓ-Ιιίιη, [ΜλλιΜ ϊη<
χαι χαπαγελάααντες άην;λ·
ίϊης Λί ηίβ ραΐαοβ], αηά ηαιπης-1&υ§η6(1-&1-ηίιιι »· 4β-
^Ομεν.
ρ&τίβά (Ιιοιηβ).
Δέ Κλέαρχος άπεχρίνατο τοις ταϋτα λέ-
ΒαΙ ΟΙβαΓοηαβ ηρΐϊβά I» — (ιΗιιη) ΐηαι ·,<!-
γονοιν Έγώ μεν χαι εν&νμοϋμαι πάιτα
Αηββίης (ηίηι): I ϊηιΐββά &1βο αιη-ΐηίη1ΐίη£-8Ηουΐ »11
Ταΰτα' δ' εννοώ, δτι ει ννν άηιμεν λόξομεν
Ιΐιίβ ; 1)ϋΙ Ι-ιηϊηκ;, Ιηο,Ι 'ιί '»β ηο» '%·>■».*».} νβ-ντίΠ-κοκαι
άπιεναι επί πολεμώ, χαι 7ϊοιεϊν παρά τάς σπόντας.
Ιο-ξθ-&ν&γ Γογ ντα,Γ, αη«1 Ιο-αοΙ οοηιπιιγ ι···ιηο Ιγιιοθ.
Έπειτα πρώτων μεν οι'δεϊς παρέκει £μϊν ά^οράν,
ΝοχΙ-Ιηοη &Γ81 ίηύβοιΐ ηο-οηο πίΠ-ρι-ονιάβ υ* (η) οιιιγΙϊθΙ,
οΰδε δ$εν έπισιτωνμε^α' αί&<ς
ΠΟΓ (ιτϋΐ ΙηβΓθ 1» & ρΐαοθ) νηβηοο *τθ-νου1<1-ρΓθ<ΐθΓθ-ρπ»νΪΜ'·η3 : ιι<;ηϊη
εσται ουδείς 6 ί\γγ;σόμενος ■
ίη Ιΐιβ ββοοικί ρΐ&οβ) — | ΙηβΓβ-ιτϋΙ-οβ ηο-οηβ — ηβΓβαΓΐβΓ-£υίιΙίηκ-ιΐ!ΐ ;
χαι αμα ημών ποιοι>ντων
[^θ νίΐΐ ηβ,νβ ηο £111468] ; αηίΐ &1-1η6-8αιηθ-ϋιη6 πβ &ΐΌ-(1οίιΐ£
ταΰτα Άριαΐος εν$ΰς αψεστ^ει * ώστε
ΙΜβ Αηβευβ 'νϋΐ ίηΐΒΐβ(Ιί8,(βΐ7 'Ββρο,Γ&Ιβ (Γιόιιι ιιβ) ; βο-ιηαί
ουδείς λελείψεται φίλος ήμιν, άλλα χαϊ οί
ηο-οηβ »ίϋ-1>β-1βίΊ (») ίιίβηΛ Ιο-ιΐ8, ηαΐ αίβο — (Ιηοβο)
πρόσ^εν όντες έσονται ηολεμιοι ήμϊν. Δ'
ΓοηηβΓΐ; οβίης (οατ ΓΗβηάβ) νί11-1>βοοηιο ηοβίίΐβ Ιο-αβ. Βα(
άρα μεν ει εστι τις άλλος ποταμός χαϊ
νηβΐηβΓ ϊηάββά — ΙηβΓβ-ίβ ανγ οΙηβΓ ηνβρ &1ίβ
διαβατεος ήμιν, οιδα ονχ' δ' ούν Ίσμεν
□60«£88.ΐ7-Ιο-ρ8.88-ονβΓ ο^-ηβ, Ι-κ;ηοιν ηοί : οαΐ ΙηβΓθΓοΓβ-Ιηβη ιτο-ΐέηοη
δτι διαό^ναι τον Είφράτ^ν αδύνατον πολεμίων
Ιηβ,Ι Ιο-ηβ,τβ-ΟΓΟβββά ώβ Ευρ1ιπιΙο8 (ίβ) ϊιηροββϊΜβ (Ιηβ) βηβηι;
χώλνόντων. Αή μεν άν ον δέγ γε
ρη>Μοίϋη£ ίηβ). Χηιΐ; ίηάββά Ή πιίςηΐ ηοΐ 'οβ-ΡΓορβΓίΓοΓαί) αΐ-ΐβαβ
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΚΚ IV. 180

μάχεσ^αι, ζνμμαχρι ίπ7ΐεΐς εισιν Υΐμϊν'


(ο-β^Ιιι, (Γογ) αυχϋίιΐΓ^ ο»τ«1ΐ7 ίβ Ιο-α« (ηοιτΙκΓβ)
δε ίππεϊς των πολεμίων εισιν οι πλείστοι χαι
ααΐ (Λβ) ο·.ν»1τχ οΓ-ΐΙιβ βηβιη; ϊ> — ηιιπιβΓοηί &η<1
άξιοι πλείστον ωστε νιχώντες τίνα μεν
| ποπίι; οΓ-πιιιοη ; [ββοίοηΐ] ; βο-ΙΙιαΙ οοηςιιβι-ίιις Ιιον-ιιιιιη; ίηάββά
άν άποχτείναιμεν; δε ήττωμένων οΐόν Τε
ιηίςηΐ τ»β-1ιϊ11 ? )>υ( 1>βίη§-(1βίεα(«<1 (ϊΐ ιτουΐά 1>β) ροΒίίΜ·
σω^ήναι ούδενα. Ένώ μεν οι/ν
(ο-εανβ ηοηβ. I ίηάββά ΐΗβΓβίοΓβ (18 ΓθβρβοΙί ίΐιβ)
βασιλέα φ εστί οντω πολλά τά σνμμαχα,
)ύη% Ιο-ιταοπι ΙηβΓβ-βτβ βο ιηα,η; — αυζϋίαπβι,
εΪΛερ προ^υμειται άπολέσαι τιμάς, ονχ
ίί οβ-άββίτββ ίο-άββίι-ο^ ηβ, Ί (I >»7) 'άο ηο!
οιδα οτι δει αντόν όμόσαι, χαι δούναι
'&ώοψι »1ιλΙ ηββά (ΙπβΓβ ιηι Οι&Ι) Ιιβ ιιτοΓβ, αηά ςατ<
δε£ιάν, χαι έπιορχήσαι θεονς, χαι
(11β) ήςΐιΐ-ΐιαηά, «,ηό! ρβηυΓβά-οϊιιιββΙΓ 'οβίοΓβ (ίϊβ) '£θάβ, αηα
ποιήσαι τά πιστά εαυτόν άπιστα τε
ια&άβ Λβ ρ1ο<ΐ£θ8 οί-ΗίαιββΙΓ ίαίΐΐιΐβββ (βτβη) ηοΐ-οηΐ;
'Έλλησι χαι βαρβάροις. 'Έ,λεγε πολλά
Ίο (Οιβ) 'ϋΓβεκ:: ΙαΙ-αΙβο 'Ιο (Ιιβ) Ί>«Γΐ>αηαη8. ϋβ-βαίίΐ ηιυοίι
τοιαύτα.
Λοβ.
Δε εν τούτω Τισσαφέρνης ήχε, έχων την
Βα( άυήη§ ιΐιΐβ (Ιΐιηθ) ΤΪ88αρίιβΓΏ68 οαηιο, | 1ιιινίιΐ£
δνναμιν εαυτόν, ώς άπιών οίχον,
ΓοΓΡβ» οί-ΜιηβοΙί, [ί&νίη^ Μβ «πη; »ΪΛ Ηίω], ω-ϊί ΓβΙυπιίης ήοιηβ,
χάί 'Ορόντας την δνναμιν εαυτού '
»Ώά·&\»ο Οπ>η(α3 (οαπιο Ιιατίης) Ιΐιβ ΓοΓοβί οΓ-ΜιιΐδθΙΓ;
ηγε δε χαι την θυγατέρα βασιλέως
'Ιιβ (ΟγοπΙλβ) '1)Γ0ϋβ1ιΙ — ηίβο Ιΐιο άαιίξΜθΓ ΌΓ(Ιοβ) '1ιΐπ£
Την έπι γάμφ. Έντεί&εν ήδη δε έπο-
Ιίθ (οηβ) οη ωιιπ-ίαββ. Ηβηοβ 'Οιβχ ηον ίηάββά 'ρΓΟ-
ρεΰοντο Τισσαφέρνους ηγουμένου
ρββάαά (οι Ιπβίτ πιηγοΙι), Τίββαροοτηββ κιιίάίηκ (ώβη^
136 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

και παρέχοντος άγοράν Αέ χα*


λπϊΙ ρπ>νίι]ϊη£ (ιΗουι λ) ιιχατίίαί (Γογ ρΓΟτίβϊοηβ). Αηά &1κ.

Άρίαΐος έχων το βαρβαριχόν στράτευμα


Απκιιβ η*τίη£ (αηά οοπιπ)ΐιη<ϋη£) Ιΐιβ ΙιιιιΊιαπιιη Η,πη}

Κΰρου επορεΰετο, άμα Τισσαφέρνει χαι 'Ορόντα,


οί-Ο^πιβ ηΐ!ΐη-Ιιο<1, Ιο§βΙηβΓ-\τΐΙη ΤϊββαρΙιβΓίΐθβ &ηά ΟτυιιΐΗ»,

χαι ξυνεατρατοττοδενετο αύν εχείνοις. Αέ οι


&ηά-&1δθ 1ΐρ-6ΐκ•;ιιηρ6ι1-ίο£οΙίιοΓ πϊΐϊι Ιΐιβπι. Βαί ϋιβ

"Ελληνες ΰφορύντες τούτους, αυτοί

Ιχώρουν έφ' εαυτών Ιχοντες ήγεμάνας.


ιτβηΐ \>$ Ιΐιοωεβίνοβ Ιιιινίιι•; £<ιϊ<1θ3 (οΓ Λοϊτ ο»η).

Δε εστρατοπεδεΰοντο εκάστοτε απέχοντες άλλη•


Αηά Ιϊβ^-βηοαηιρθά βαοπ-ϋηΐθ 1>βϊη§-(1ί8ΐαη( ίι-οηι-οηβ-

λαν παοααάγγην χαι μείον. Δε αμφότεροι


»ηο(1ιυΓ(α) ρ8ταβαη£ (ογ) βνβη 1θ3β. Βιι( Ιιοίΐι

εφυλάττοντο δσπερ πολεμίους αλλήλους,


(ρα,ιϋββ) );ιιιΐΓ(1ο(1-ΐΗοηΐ5ΐΊνο8 ιιβ-ίί βηβηιϊββ Ιο-οηβ-αηοΙηβΓ

χαι εί&ύς τούτο παρεΐχεν ΰπσψίαν.


»ηι1 ϊπιιηβ(1ία(«1; Ιηϊβ βχοϊΐβά (αηί ΐηοΓοαβοιΙ) πήβΐηιβΐ (αηά

Ενίοτε δε και ξυλιζόμενοι έχ τοΰ


■υιρίοίοιι). δοπιοΐίιηββ — &1βο («τΐιβη) ςαΐΗθηη^-ποοά Ιϊοιη Ιΐιβ

αυτοί, καί ^υλλέ^οντες χόοτον χαΧ


βκπιβ (ρΐαοβ), αηά 'νβΓβ (αίβο) Όοΐΐεκίϊιις £πΐ88 &ηά

άλλα τοιαϋτα, ένέτεινον τύ*ηγας άλληλοις'


οΙΙιθγ βηοη (ΐΜη^κ), Ι Ιηβ^-βΙτβΙοηβά-οαΙ Μο»β Ιο-ιηβ-αηοΙΙιοΓ;

ώστε
[ΙΙιβ; 8ΐτοΙοΗο(1 ουί Λοιγ ηπη3 ΙαπϋΐΙβηΐης, «γ ςϊτΐχ>£ Μοιτβ]; βυ-11ΐΛ(

τοΰτο και παρείχε εχ^ραν. Δε διελ-


Ιηίβ Λίδο ο»ιΐ8θΐ1-ιη»Γθ β,ηίηιοβίΐ; (ββίνββη Ιΐιβηι). Αηά Ιιιινίη^-

$όντες τρεις σταθμούς άφίχοντο προς το τείχος


;οηβ-ΙΙΐΓοα§Ιι ΐίΐΓθβ άα^β'-ιπαιτΗ Ιηβχ-βχΗνβιΙ ηΐ Ιηβ \νη.11

«αλοΰμενον Μ^ίίας, και 7ΐαοηλ§ον είσω


εηΐίοιΐ (Ιηβ ναΐΐ οΓ) Μβάία, ιιηιΐ Ιηβ7-ρα88β<1-ΙηΓ0ΐΐ|*η «'ίιΐιίη

αΰτοΰ. Δε ην φχοδομημενον όπταΐς


Κ. Αηά (Ιηΐί ιτ&ΙΙ) ιιι ουίΗ-οΓ οατη»
ΒΟΟΚ II. — 0Ι1ΑΡΤΕΚ 1Τ. 187

ήλίνθοις, κειμεναις άσφάλτω, εύρος


ΙΐΓΚ'Ιίβ, ΙιιΜ ϊιι-Ιιίΐιπηβιι, (Οίο) ΙιΓ<!ΙΙι1|1ΐ ("Γ 0ΐΪ8 »ε11 «ει)

είκοσι ποδών, οέ νψος εκατόν δε μήκος


ΙχνοηΙ) Γββί, Βηά (Ιΐιβ) ηβίςηΐ Ε-ηυηιΙπχΙ-ΓοοΙ; αη<1 (Οίο) 1οη),'Οι

ελεγείο είναι είκοσι 7ίαρασαγγών δε ου


*ε8-8εϊι1 Ιο-1>β Ιινοηφ ραπιβαη£8 ; Βηά ίΙ-' ιτ&β ηυΐ

πολύ άπεχει Βαβνλώνος. Έντεϋ&εν δ' έπορεύ&ησαν


παικ-Η Ίϋ.^ΐιιηΙ Γγοπι-Βε^Ιοιι. Ηοηοο — Οιο^-ρΓοοβθίΙοίΙ

δύο σταθμούς οκτώ παρασάγγας, και οιέ-


ίνο Ληγβ'-τοη,τεΗ (ηιαίιίηκ) βί^1ι( ρΒΓΕ8Εη£8, αηιΐ Οιογ-

βησαν δύο διάρυχας, την μεν επί


ογοβϊοιΙ 1\νο ΟΕηΕίβ, Οίο (οιιο ) ίηάββά οη (β ροι-ιηαηοηΐ)

νεφυρας, δε την
ΟΓΪ(ΐ£β, 1)111 Οίο (οΟΐΟΓ ί.Ιΐογ 0Γ0886<1 Οη Ε ΙβΙηρΟΓΒΓγ ΙΐΠίΙβο) ΊίΕΤΪΙΙβ

έζευγμένην επτά πλοίοις' δ' αύται


(ϋ? ν».ιη1ί8) ^οϊηβιί-Ιο^οΙΙιβΓ Ιι^-βονοη ΙχιιιΙβ ; ηηά Οιοββ (οεπεΙβ)
ήσαν από τον πόταμου Ύίγρητος• δε χαΧ
ιτβΓβ (οοηάαοίβά) ίϊοιη Οίο πτθγ Τ'8"8; Εηά Είβο

Γαύροι κατετετμηντο εξ αυτών επι Την χώραν,


ΙΗοΙιθΒ }ΐϊΐ(1-1ΰοοη-<;ιιΙ Γγοπι Οιοιη οτογ Ιΐΐθ οοιιηΐΓ}-,

αί μεν πρωται μεγάλαι, δ' έπειτα έλάττονς,


ϊγΙιϊοΗ ϊηάββά Γιγ.ιΙ (ιτβΓβ) Ιεγ£6, ΙιιιΙ εΓΙογιτεπΙβ 1βΒ8,

δε χαΐ τέλος μικροί οχετοί ωςπερ εΛί


αη(1 Είβο ίΐΐ-ΐηβΐ (οηΐ;) βιιιιιΙΙ (1γ:ιϊπ3 (ογ βΙτβΕηιβ) Εβ ίη

τάς μελίνας εν τρ Ελλάδι. Και άφικνοϋται


(Ηο ρ&ηίο ((ϊοΐιΐϋ) ίη — ΟΓβοοβ. Αικί (Οιοη) Οιο^-Βίτίνβιΐ
επί τον ποταμάν Τί/Ρ^τα• προς ω ϊ?ν
»1 Οιβ ΗνοΓ Τϊ^Ηβ; ηβΕΓ Ιο-τνΜοη ΟιοΓβ-ντ&β (&)

μεγάλη και πολυάνθρωπος πόλις δνομα $


Ιβ,Γ^β Εηά ρορυΐοαβ υϊΐ7 (Λβ) ηαπιο Ιο-ιτηίοΐι

Σιττάχ)7, άΛε^οιχτα τοϋ πόταμου πεντεκαίδεχα


(«αβ) 8ίΙΙ»αβ, οβϊη^-άϊβίΕηΙ ίΓοηι-ΐΗο ΗνβΓ δίΊοβη

σταδίοϋς. Οΰν μεν οι "Ελληνες εσχηνησα» παρ'


ιίικίί». ΤΗογοΓογθ ίηάθβά Ιηβ Οτοοίΐβ βηοΒίηροιΙ ηοΒ*

αυτήν, εγγύς μεγάλου και καλοΰ πβραλε/βΌΐ'


II. ΓεπιΙ) οΙοβο ιχ> (ε) Ίιιγ{;ι> αηιΐ ίιοη,ιιΟΓυΙ ρν»
138 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

και δαβεος παντοία* δένδρων δε οι βάρβαροι,

διαβεβηχότες τον Ύ'ιγρητα' ηααν ον μεντοι


Ιιανίης-ΟΓΟιββά Λβ (ιϊτβΓ) ϊίςιίβ; Λβ7-«βΓβ ηοΐ ΙιογτβτβΓ
καταφανείς.
ίβΐοΐβ.
Μετά δε το δειπνον Πρόξενος και Ηενοφα»
ΑΠβΓ — — βηρρβΓ ΡΓΟχβηυβ »πό Χβηορίιοιι
ετυχον δντΐς εν «εριπάτφ πρό
(Ιι&ρρβηεά ΰείης ΐη πα1κ:ίη£ [(ιαρρβηβά ίο 1)θ νβ,ΙΙιίηε;] 1>βίθΓβ
τών δπλων ■ χαι τις άνθρωπος προσελ^ών
Ιΐιβ (ρΐαοβ) οί-απηβ; β,ηά α ιη&η αρρΓΟΛοΜη^
ιφώτ^σε Τοϋς Λροφυλακας πον αν Σδοι Πρό^ενον
ίιΚ|ΐπΓ6(1 οΓ-Λο βοηΐίηβΐβ ιΛβΓβ 'ΐιβ ηιϊ§1ι1; 'βββ ΡΓΟιβηω
η Κλεαρχον' δε οίχ έζητει Μένωνα, και
ογ Οΐβατοέιιβ ; βιιΐ ίΐθ-Μίά ηο4 'ΐηφίΐτβ ΓοΓ-Μοηοη, &ηά
ταϋτα ων παρ Άριαίον, τον ξένον Μενωνος.
Λίβ 1)βίη2 ίϊοπι Αηββαβ, ϋιβ £αβ8(-{π6ηά οί-Μβηοη.
Έπεϊ δε ΤΙρόζενος ειπεν δτι ειμι αντός ον ζητείς,
ΤΙιβη ίηιΐοβά Ρτοχβηιιβ βη.ί<1 (ιΗαΙ) Ι-αιη Ιιβ ΐίΐιοπι 7ου-βοβΐί
ό άνθρωπος είπε τάδε' Άριαιος και Άρτάοζος
ίήβ πι&η (ΙΙιβη) βροκιβ ΐΗαβ : Αη&3ΐιβ β,ηά Αιίαοζαβ
δντες πιστοί Κυρω χαί εΰνοι ίμΐν,
οβιηξ ΓίΐίΛίΊιΙ (ίπβηιΐβ) Ιο-Ο^πιβ αηά τίβΙΙ-ϋβροίβΛ ΙοίίΛΓίΙβ-^ου
χαι χελενονβι φνλάττεσ&αι, μη οι βάρβαροι
— βχΙιοΓί-^οιι Ιο-οβ-οη-^οιίΓ-βΐιαΓο!, ΙββΙ Λβ ί&,Γοα,παηβ
επ&ώνται της ννχτός · δε εστι πολύ στράτενμα
Γα11-υροη-7οα ϊη-ΙΙιο ηίβΐιΐ; Γογ ΙΗθγθ-ϊβ (λ) ηαηιΟΓοαβ αττα]
έν τω πλησίον παραδείσω. Και χελενονσι
Ία ίαα ηεί£η.Ι>ουΓίη£ ροτκ:. *ΤΙΐθ7 αίβο 'ΓβηυββΙ^οϋ
ηεμ4«χ.ι φνλαχην επί την γεφνραν τον ποταμον
Γο-ββηά (») £αηπ1 Ιο Λβ 1>ή(ΐΒ;β οΓ-ώο πτβι
Τίγρητος, ώς Τισσαφέρνης διανοείται λνσαι αντην
ΓΪ£ΓΪ3, 8.8 Τί88»ρίιεΓηβ8 άββί^ηβά Ιβ-'1)Γβ»^ Η
της ννχτός, εάν δννηται, ως μη
Ιονη ίη-Ιϊθ ηί%αί, >Γ Ιιβ-οαη. ιο-ώα( ^οη-'οω ηοϊ
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ IV. 139

διαβήτε, άλλ' άτιοληφ^ήτε εν μέσω


Όι-οββ, 1>ιι( (υϋΐ 1») ίηΐβκβρίβά ΐη ιηίοΜΙο («ροοβ 1»[»ββη)
τοϋ ποταμού χαι της διώρνχος. Άχονσαντες
Λβ πνβΓ αηά ίΗβ οαπβΧ Ι1β8.ηη£
ταΰτα άγονσιν αντόν παρά τον Κλέαρχον,
ϋιβββ (ιΜη£8) ϋιβ/· Ιοαά Μιη Ιο — ΟΙβ&ΓοΙιαι,
και φράζονσιν ά λέγει. Δε 6 Κλέαρχος
λοά ίυΐά (Μιη) ιτ!ι&( Ιιο-βαίά. ΒαΙ — ΟΙοαΓοΙιαι
άχονσας σφόδρα έταράχ&η χαι έφοβεϊτο.
\ιβ&τ\Ώξ (ΙΜβ) Ίταβ £Γβα11^ Ή^ΐΙαΙύά &ηά &1βγπιθ<1.
Δέ Τις νεανίσχος των παρόντων εννοήσας
ΒαΙ ϋ-οβΓϊαϊη ^ουης-ιηαη οΓ-ΐΗυ8β ρΓ68οηΙ Ιιατϊης-Γθ&θοίΰά (ιο,βΐΌοη)
Η7ΐεν, ώς τε τό επ&ήσεα^αι, χαι τό λνσειν
Λ&ϊά, ΙηβΛ ηοΐ-οηΐ^ Ιΐιβ ιπ&κ:ίη£-αιι-α(ΙαοΒ:, ύυΐ-αίβο (Ιιο 0Γβα.Β:ϊη£
τ>^ν γεφνραν ειη ονχ άχόλον&α. Γαρ δήλον
ϋιβ Ι>Γί(ΐ£β νβΓβ ηοΐ οοοβίδίβηΐ. ΪΌγ (ίΐ ϊβ) βτίάβηΐ
δη έπιτ&εμένονς δεήσει η νιχάν η
Ι&αΙ αΙιαοκ:ίη£ (υβ) Κ-ιτί11-1>6-η606ββ!ΐΓ7 βϊίϊιοΓ Ιο-οοηο,αοΓ ογ
ήττάσ^αι. Έάν ονν μεν νιχώσι, τί
Ιο-1)β-οοη<ιιι<ΐΓβ(1. Ιί ΛβΓβΓοΓβ ίηάββά ΙΙιβ^-βΙιουΙά-οοηα,τιβΓ, νΐι&ϊ
δεϊ αντονς λνειν τήν γέφνραν; γαρ ονδέ
ίδ-ιΙΐθ-ηθ0688ίΐ7 ΓοΓ-ΐΙιβιη Ιο-υΓβ&κι-άοπη (Ιιο 1>γκ1£6 ? Γογ ηβίϋιοι
άν ώσιν τχολλαί γέφνραι, άν εχριμεν οτχοι

φνγόντες ήμείς σω&εϊμεν. Δέ έάν *ψεϊς


βρ»ίη§ νο πιΪ£ΐιΙ-8ατβ (ουΓβεΙνοβ). ΒυΙ ίί ττβ
νιχώμεν της γεφύρας λελνμένης οί>%
οοηηιΐθΓ Ι&β 1>ΓΪ<1^β Ιΐϊΐνϊη£-οο6η-<1β8ΐτθ7βο!, Λβ^-'ττουΐίΐ ηο(
Ιξονσιν οποι έχεϊνοι φνγωσιν' ονδέ μέν
'1ι»,νβ ν?1ιβΓ6 ώ«7 ηιίςΐιΐ-βββ ; | ηοίώβΓ ϊηάβεΛ [ποτ·]
ον&εις πέραν
| 'τηΐ] ηοηβ [γτϋΐ 8.117] (οί ΙΙιβΪΓ ίϊίβηάβ) οη-Λβ-οΙΙιβΡ-βίάβ (οΓ ώβ ΗτβΓ]
όντων πολλών δννησεται βοη&ήσαι αντοίς
(βνβΓ 80) Π1&Ώ7 '1)β-β.θ1β ΙΟ-Μβϊβί
της γεφνρας λελνμένης.
Λλ ϊ>ΓΪΐ1(£β 1>βίη£-4ΐ68ΐΓ076<ϊ.
140 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι3 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

Ό Κλέαρχος άκουσας δε ταύτα ίρετο


— ΟΙβ&ΐΌααβ ηβ.νίη£-ηβ8Τ<1 — ϋιβ&θ (Ιηΐη£β) ββΒίβά
τον άγγελον τις ηόατη ειη χώρα Η
Ιηβ ηιββββΕβΟΓ ηον ιηιιεη ιηί£ηΙ-1>β (Ιηβ) οοαηίητ (ίη βχίβηΐ) ιτηίβΐι
εν μέσφ του Ύίγοητος χαι της
(1ι ιίΐααΐβά) (ίη ίΚα-οιίάάΙί) (ϋβΐιτββη) Ιηβ Χΐ£Π9 &ηά Ιη·
διάρνχος. Δε ό είπεν, δτι τιαλλη,
οαηαΐ. Αηά νηο Βαίά, Ιη»1 (ίίνω) £Γ«&Ε (ίη βχ(βηΙ),
και ενειβι χώμαι χαΐ πόλεις πολλοί χμ
Ληά ΙηβΓβ-πβΓθ-ΐη-ίΙ νί11α£ββ αηά Ιονηβ να&ηγ &ηά
μεγάλοι. Και τότε δή έγνάσ^η, δτί οι βάρβαροι
1ατ£β. ΑηΛ Ιηβη ίταΐ; Ιηβ7-ρβΓ0βϊνβ<1, ΙηαΙ ίηβ ο&Γθα.η&η·
υποπίμ^αιεν τον άν&ρωπον οχνοΰντες, μη οι
οοτβΓΐΐ7-ββηί — (Ιηϊβ) ηιαη Γο&ππ», ϊββί ώβ
Έλλ^ες, διελόντες την γέφυραν, μενοιεν εν τγ
ϋτββίίδ, ΙαΙιίη^-Ιο-ρίβοββ Ιηβ 1>Π(ΐ£β, ιηί£ηΙ-Γβιηαίη ίη Ιηβ
νησφ έχοντες έρματα εν$εν μεν τον Ύίγρητα,
ΪΒίαηά ηατίη£ αβ-άβΓβηοββ υη-ΐΜβ (βκΐβ) ίηιΐβοά Ιηβ Τί§Γίί,
δε έν^εν την διΔρυχα, δ' ίχοιεν τα έπιτή-
οαΐ οη-Ιηβ-οΙηβΓ Ιηβ βαηάΐ, ωά Ιηβ;-ηιΪ£ηΙ-ηβ,τβ Ιηβ ηββββη-
δεια έχ της χώρας έν μέο~φ,
ηβι-οΓ-ΗΓο ίϊοπι Ιηβ οοιιηΐΐ7 | ίη (Ιηβ) ιηκίάΐβ, [Γγοιπ Λβ οοηηίτ»
ούσης πολλής
ίηΐβΓτοηΐης 1>β(ιτβθη Ιηβ Ητβτ βηά ο&η&Ι], 1>βϊη£ κ™*1 (>η βχίβηί)
χαλ άγαμης, χαι ένόντων τών
Ληά οί-£θθ<1 (φιπΙΟγ οΐ ΒΟΪΙ), αη<1 4ηβΓβ-1>βίη£-οη-Η — (Ιηοββ)
έργασομένίχν δε χαι είτα γένοιτο άπο-
»ραΙ>1θ-οΓ-(:ιι11ϊγαΙϊη£-ΐΙ; »η<1 β,ίβο »ίΙβΓ»»Γάβ ππ£ηΙ-1)βοοιηβ (») ρΐαοβ-
στροφη, ει τις βούλοιτο ποιε'ιν χαχώς
οΓ-ΓβΓ<ΐ£β, ΐί βη^-οηβ ιηί£ηΙ-ιη£η Ιο-άο βνίΐ Ίο (&·)
βασιλέα. Μετά ταΰτα άνεπανοντο ■ μεντοι
κ!η£. ΑΓίβΓ ΙΜ« Ιηβ7-ϊΓβηΙ-Ιο-ΓββΙ ; ηονβτβΓ ιπβ]Γ
βμως έπεμπαν φυλαχην έπΐ την γέφυραν χαΐ
Ιϋβϊίΐββ 'ββηΐ (α) £η&τ<1 (ο Ιηβ 0Γί<ΐ£β; »ηά
οί>τε οιδείς εΛε&ετο οΰοαμό&εν, ούτε
ΒβίΙηβΓ 'άϋ Ιηο-οηι) (»ηγ ιηβ) '»Ιΐ8.οΒ;-Ιηβηι ΓΓοηι-Β,ηχ-ςϊΐ&ηβΓ, ηο»
ΒΟΟΚ II. — ΟΠΑΡΤΕΚ IV. 141

οΰδεις των πολεμίων ηλ&ε προς την


Λά — (*αγ οηβ) οΓ-ώβ βηβιη; 'βο Ιο 0ι·
/έφνραν, ώς οι φυλάττοντες άπήγγελλον.
*ηά£β, Η — (11ιο»β) £α«.η1ίιις-ίΙ ΓβροΓ(β<1
Δε επειδή εγενετο εως, διέβαινον την γεφιραν,
Κηά ιτΐιβη ίΐ-οβοαιηο ά&7-1Ϊ£ΐ>1> 11»β7-0Γ088θά Ιΐιβ 0ΓΪά£6,
ίζενγμένην τριάκοντα και επτά πλοίοις,
}θϊηυι1-Ιο(;βι1ιβΓ 1>7 (ογ Γοπηβά οί ) (ΙιίτΙ; βοά ββτβη βοβ,Ιί
ύς ηεφυλαγμενως οίόν τε μάλιστα*
ί,&β οαυϋοιιβΐ; Μ ΐη(ΐ6β<1 πιο»1 (οοαίιΐ οβ) ; [ιήϋι
γάρ Τίνες των Ελλήνων παρά
ώθ £Γβ&.ΙββΙ ο&ηΐϊοη] ; Γον μ>πμ οΓ-ϋΐθ Οηοΐα Γγοπι
Τισσαφέρνους έζηγγελλον, ως μελλοιεν
ΤίββαρΙιβπίθβ &ηηοιιη<ΐ«(1, ΙΙιαΙ '11ι©7 (Ιΐιβ θηθπΐ7) 'ίηίβηάοό1
ίπι$>7σεσ$αι διαίαινόντων. Άλλα μεν
ο-αΐΐαοΒ: (Λθΐη) ΟΓΟββίη^ (Λβ &η<ΐ£β). Βοί βτβη
Γαίτα ην ψευδή ' διαβαινόντων μεντοι 6 Γλοΰς
Ίιίβ υτ&λ Γβ,ΐββ ; 0Γ08βίη§-ον0Γ ΙιοπβνβΓ — Οίοι
•πεφάν,; μετ" άλλων, σκοπών ει διαβαίνουν
«ρρβϋΓοά ιτίΟι οιΙιθγβ, οΙ»8βΓΤΪη([ ίί ΙΙιβ^-ΟΓΟβββά
νόν ποταμό*· ' δε ε'πειδ>? εϊδεν, άπελαύνων
!ί« ητβΓ; Ι»ιιΙ ιτηβη Κβ-β»» (ΙΗαΙ ώο/ άΐά) γϊ(1ϊιι§-»ϊ™7
φχετο.
Ιΐβ-Ιι&βΙβηβά.
Άπο δε το:") Ίίγρηχος επορεύ^σαν τέτταρας
ΓγΟΠΙ Ιίβ Τί^Γίβ 11ΐβ7-ρΓ00β6<1β(1 Γοατ
σταθμούς, είκοσι παρασά^/ας, επ^ τόν
4»78'-πι»γο1ι, (ιηιΐιίιικ) ΙνβηΙ; ραταβαηββ, Ιο ϋιβ
7ίοταμόν Φνσχον, τό είρος πλευρού"
ΗτβΓ Ρ1ΐ7Ββα>, Ιΐιβ ΟΓβαάΐΙι (ΙϊβΓβοΓ Μι;) Β,-ρΙβίΙιι-υιη ;
έπήν δε γέφυρα. Καϊ ενταίθα
Όη (ιτΐίοΐι) 'ΙϊβΓβ-ϊί»» — (») βπάββ. Αηά Ιιβη
^κεϊτο μεγάλη ΐϊόλις, γ όνομα ΎΩ.7ΐις ■
*»-8ίΙαι.(β<1 (») 1β,ΐ(ξβ Ιο«η, (0-ιτΜοΙι (Οίο) ηαιηβ (ιταβ) Ορϊβ ;
προς ι?ν νό&ος αίιλφος Κυρον καϊ Άρταξερξον,
ιβιτ νΐηοΐι (») ηαιατ»] .-ινΙΙιβΓ οί-Ο^ταβ «,ηά ΑτΙβχβΓΧββ.
142 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ5Ι8 ΟΚ ΧΒΝΟΡΗΟΗ.

α άγων τχολλην στρατιάν άπο Σουσων χαι


ιτπο να8·1βιΐ(ϋη£ (α) οαπιοΓοαβ β,πη; ίτοπι δαβα »ηά
'Έιχβατάνων, ώς βοη^ήοων βασιλει, άηηντηοε
ΕοΙιαΙΛχι», ω &83ί8ΐίη§ (Ιηβ) Ιίίη^, ιηβ(
τοις "Κλλτηβί· και έπιοτήσας τό στράτευμα
>ηβ ΟΓββΙιβ; αηά η&νίη£-ηα1Ι«<1 | Ιηβ &πη;
εαυτού" ε^εώρει τους "Ελληνας παρερ^ομενους
οΓ-ηΗη8β1Γ[ηί8 8.1-1117] ηβ-τϊβ»βά Ιηβ Θι-ββΙιβ ρο.88ίη|;-οτ
Ό δε Κλέαρχος ήγείτο μεν εις δύο,
— ΒιιΙ Οβακηιι» 1β<1 — (Μβ ιηβη) Ι>7 ίντο (ΕΐΟΓβωΙ)
σε άλλοτε ε'πορεΰετο και άλλοτε έφιστάμενος.
οαί αΙ-οηθ-Ιΐιηβ ηβ-ιηβχοηβά-ΓοΓναΓίΙ αη<1 αί-αηοΙηβΓ ηα11ίη£.
Δέ οαον χρόνον έηιστήσειε το νγονμενον τοΰ
Αηά 8,8-ΙοηΒ (α) Ιίηιβ (ω) ηβ-ηαίβηΙ.ηιι,Κ Ιηβ ταη οΓ-Ιηβ
στρατεύματος, τοΰοϋτον χρόνον ην ανάγκη
%πα$, βο-1οη£ (&) Ιϊηΐθ ίί-ναβ ηβοθδδ&ΗΙ^
την ετίίστααιν γίγνεσθαι σ7 ολον τοΰ
(Ιηαΐ λ) — ηο.11 βηοϋΙά-Ιβ,Ιιβ-ρίΕοβ Ιηι·ου§η Ιηβ-<νηο1β οΓ-Ιηβ
στρατεύματος" ώςτε τό στράτευμα καϊ τοϊς
κταιγ ,- βο-Ιηαΐ Εηβ &παγ θνβη Ιο-ΐηο
ΈλληΟί αντοις δόξαι είναι ηάμτχολν, χαι τον
Θγ«6Β.8 Ιηβηΐ3β1ν69 Ββειηβά Ιο-1)β τβΓ^-Ιατςβ, &η(1 Ιηβ
Περσών 0εωροΰντα εχτίεηληχ^αι.
ΡϋΓ8Ϊ&π (£βηβΓ&1) νϊθπίη£ (Ιηβπι) ν&δ-αιηαζβά.
Εντεύθεν δε «πορευ^σαν διά τ^ς Μ^δίας εξ
Ηβηοβ — Ιηβ7-ρΓ0βββάβ(1 ΙηΓουςΙι — Μβάίι | βίχ
έρημους σταθμούς,
|1β8βΓ( ΒίΛΙίοηβ, [βίχ ά»78' ΠΙ.ΙΓΟί) 11ΐΓΟΙ1£ΐΐ 8. (ΙοίΟΓΐ], (ΜΐΚ^ς^
τριάκοντα παρασά^ας, εις τάς κώμος Παρυ·
Ιηίτΐ7 ραΓαβαης9, Εο Ιηβ νί11α§β3 οΓ-Ρλγ^-
σάτισος, τ>5ς μητρός Κΰρου και /?ασιλεως.
ίαΐίβ, Ιηβ ηιοίηβΓ οΓ-Ο^πιβ αηά 'οί (Ιηβ) Ίίίηβ.
Τισσαφέρνης έ7ΐεγγελών Κΰρω ε'πετρε-ψε τοίς
Τίββ&ρηβΓηθΒ (αβ) ϊηβυ1ϋη§ Ο^πιι ρβηηίΙΙβά Ιη·
Έλλ^σι ίίαρπάσαι ταύτας, πλ>τν
θΓββΙ» (ο-ρΐυηάθΐ* Ιΐιβββ ΐνί11α£ββ), βχοβρί (Ιηβ*
ΒΟΟΚ II. 0Η4ΡΤΕΚ ν. 148

ανδραπυδων. 'Έ,νην <5ε πολύς (Τϊτος, χαι


|1&Τ65. ΤΗβΓθ-ϊτ&Λ-ΐη-ΐΗθπι ίηάββά ιηαοη οογο, *1μ
πρόβατα, χαϊ άλλα χρήματα. Έιτεϋ£>ε» ί'
ιηοορ, &ηά οΙηβΓ ιηϊη£8. Ιϊβηοβ —
«πορευόταν τετταρας έρημους σταθμούς,
ύιΐγ ρΓΟίβειΙβά | ίοατ άβββιΐ «Ιιιιίοηί, [ΓοιίΓ ά&γι'
ε'ιχοσι ηαρασάγγας, έχοντες
ιηνοη ΐη Ιηβ άβββιΐ], (ηι&ΐ!ίη£) ΙκβιιΙ; ραταβΒΐ);;», ηιινίηι;
τον 7ίοταμόν Ύίγρητα εν άριστερή.·
Ιηβ ΓίνβΓ Τι^τίβ οη (Ιηβίτ) Ιβίί. Ια (11ι·
δε τφ 7ΐράτω ατα&μω, πέραν τον ποταμού,
βοά οΓ) — Ιαβ 6γ81 ά&^β'-ηιιίΓοη, \»γοηά Ιηβ πνβΓ,
φχεϊτο μεγάλη χαι ευδαίμων πολις,
ίΙιβΓβ-νω-βίΙα&Ιβά (») 1&Γ£0 »ηά ορυΐβηΐ Ιο»η, (Ιηβ/
όνομα Καιναί, ε£ )?ς οί βάρβαρο*
ο&χηο (οί ναϊοη πω) Οη^οφ, Γγοπι ιτηΐοη Ιηβ 1>&ι-6αηιιηι
διήγον επί οχεδ'ιαις διφ&ερίναις άρτους,
&ΓΟΐΐ|{ηΙ-ονβΓ, οη Γβ,ίΐβ (ιηικίβ οί) ·1ιίη>, βι-βΛά.
τυρούς, οϊνον.
606686, Υ111Θ.

υ Η Α Ρ Τ Ε 11 ν.

Μετά ταύτα άφιχνοΰνται επί τον ποταμό*


Αρτεκ Ιηββθ (ΐΜη£8) Ιηο^-ΑτΗτβά &1 Ιηβ ΗτβΓ
Ζάπατον, το εύρος τεττάρων πλέ&ρων.
Ζ&ραΙα, (Η ηανίη£) Ιηβ βΓβαάιη οί-ΓοαΓ ρΙβΙηΓα.
Καϊ ενταΰ3α έμειναν τρεις τ^ερας · έν δέ
Ααά ηοΓβ (Ι^-Γβιηαίηβά ΕηΓββ ά&^β ; άΰηη£ —
"αύταις ήσαν μεν ύπσψίαί, δέ
4>6Μ (ά&78) ΙηβΓβ-νβΓβ ΐηάββά (Ιηβ βαιαο) βαιρΐοιοηβ, &αΙ
ουδεμία φανερά επιβουλή" εφα'ινετο. Έδο£ε>
αο ιηαηίΓθ^ΐ ρίοΐ αρρβ&ΓβτΙ. ΙΙ-βββιηβ<1'
ουν τω Κλεάρχω ξυγγενεσ^αι τφ Τισσα-
ΙηβΓβΓοΓβ ίκοθ(1) — Ιο-ΟΙβαΓουαβ Ιο-ηανθ-8. οοηίβΓβηοβ — ιήίη-Τ:48&
144 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

φέρνει, και ει πως δυναιτο, παΰσαι τάς


ρΙιβΓΠθβ, Εηά ίί ΐη-αηγ-ιηιιηηβΓ Ιιο-οουΐά, Ιο-ραΙ-αη-βηά Ιο — (ΙΙιομ,
ύποτ/,ίας, πριν πόλεμον γενέσθαι έξ α/τών* καϊ
ιαβρΐοίοη», ί>βίθΓβ ναι >1ιοιι1<1-&πββ Γγολ ϋιβηι; Β,αά
έπεμψε τίνα έροΰντα, δτι χργζοι ξυγγενέσ^αι
ηβ-βεηΐ «οπιβ-οηβ βα^ίη^, Ιίιβ,ί Ιιο-ιΐββίτβά' Ιο-οοηίβΓ
αιτώ. Δε ό ετο'ιμως εκελευεν ήχειν. Επειδή
πίΐΗ-ίιίτα. Αηά ιΛο ρΓοηιρϋ; Γβςιΐ681β<1 (Μω) Ιο-οοιηβ. λνΐιβη
δε ξυνήλ&ον, 6 Κλέαρχος λέγει τάδε* Ένώ, ώ
ϊικίεθίί ύίβγ-ιηβΐ, — ΟΙθ&ΓοΙιαβ βροΐΐθ Ι&αΒ : I, Ο
Ύιασαφερνη, οίδα μεν δρκους γεγενημένους
ΤίΡδ&ρΙΐθΐ'ηθΒ, &ηοιτ ίηάοβά (ϋι&1) 08Λΐΐ8 1ΐ9,νβ-1)6«η-1&Η:βη
ήμιν, χαι δεξιάς δεδομένος, μη άδιχήαειν
ββΐπ-θβη-ιιβ, αηά Γίβ1ιΙ-1ιη.ιΐ(1β β>τβη> η0' (ο-ίρ]αΓβ
αλλήλους ' δε ορώ σε τε φυλαττόμενον ώς
οηο-αηοΙΙιβΓ ; 1>ηΙ Ι-βββ 70α ποί-οηΐ^ £ΐΐ8,Γ(ίίη£-7οαΓ86ΐνΑβ αβ-ίί
χιμάς πολεμίους, χαι ίιμεϊς, δρωντες ταΰτα,
νο (νοΓβ) βηβπιίββ, \)υΐ^αΐ80 ^β, ρβΓοβίτίηβ; Ιΐιββο
άντιφυλαττόμε&α. Έπει δε ΰχοπων
(11ιίη£8), αιβ-οη-οαΓ-βϋΒ,Γά-ΛββίηβΙ (7011). ΑίίβΓ ίηάββά οοηβϊάβπη^
ου δΰναμαι αίσ&εσ$αι οίίτε σε
(αΙ(βηΙϊτβΐ7), Ι-'βπι ηοΐ 'ο,Μβ Ιο-ρβΓοβίνβ (η«ίιλ«·) 700
ηειρώμενον ηοιεϊν νψιας κακώς, εγώ τε σαφώς
«Ιπνίη£ Ιο-άο αβ 111, I ίηάββά οΐβατί;
οίδα δτι ήμεις γε ουδ' εηινοοϋμεν ουδέν
ίηοντ Λ»1 πβ Βΐ-ίοΛβΙ ηβί(1ιβΓ ίηίβηά (ηοίΗϊηρ) (&117 ΙΜη^)
Τοιούτον, εδοζέ μοι ελ^εϊν εις λόγους
οί-11ιί8-8θΐΐ(ΙονΛΓά7οιι),ίΙ-8θθΐηθάΙο-ιηθ(1>θ8ΐ) Ιο-οοπιο Ιο (&) οοηΓβΓβηοβ
σοι, δπως εί δυναίμε&α εξέλοιμεν <τ-ην άπιστίαν
»ίώ-7θα, βο-Ιίι&Ι ίί \τβ-οαη ίίβ-ηια7-Γβιηοτβ Λβ ωίδίπιβι
αλλήλων. Γαρ και ήδη οίδα ανθρώπους,
'.Γ-οηβ-ΛηοΙίιβΓ. Ρογ ίηάββά Ί ηοιτ 'ίζοττ ωβη,
ιούς μεν έχ διαβολής, δε και τοϋς
- (βοπιβ) ϊηάοβά ίι-οπο άίΓβοΙ-ιιοοαβαΙίοη, βαΐ βΙβο — (οΰιοπ)
ξ υποψίας, οΐ φοβή&εντες αλλήλους βουλόμενοι,
•τόπι βαβρ'οίοο, τνΐιο ίαντη^-ΓοΑΓθά οηο-&ηο11ιβΓ (β,ηά) πίβϋίηβ;
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ V. 146

φ&άσαί πριν πά&εϊν


Ιο-η&νο-αηΙίοίραΙβο' (ΐη ίπΙ1ίοΙϊη£ ϊη3ιΐΓ7) οθΓογθ ΒχιββΓΐιΐβ (»ηχ)
εποίησαν άνήχεστα χαχά Τους ούτε μελ-
ο&τβ-άοηο ΪΓΤθπΐ6άί8,1>1θ βνϋβ Ιο — (Ιηοββ) ηοίΙηβΓ ΐηΙβηΛ-
λοντας οντ' αϋ βονλομένονς ονδεν
1η£ ηοΓ ηιοΓβοτβΓ νί8ηίη£ (ηοίΗίηρ) (β,Ε? Ιηίη(;) ΌΓ(Οιβ)
τοιούτον. Νομίζων ονν τάς τοιαύτας
'ίΪΏά. Ταίηκ.ίη£ Ιηβι-βΓοΓβ (ΛαΙ) — «ιοη-ΙίίηιΙβ-οΓ
άγνωμοσύνας αν πανεσ&αι μάλιστα αννονοίαις,
πηδυηάεΓβΙαηάϊη^β ιηα^ Ιιβ-πιαάο-Ιο-οβαβο ηι08ΐ-οΓ-8,11 1>7-ιηβ6ΐίο£-Ιθ£6ΐη6Γ,
ήχω. χαί βονλομαι διδάσχειν οε, ως Ου
Ι-οοιηο (Ίΐιβη), αηίΐ ααι-(1θ8η*ουβ Ιο-ΐηΓοΓπι ^οα, ϊίιβ,Ι }Τθΐι '(Ιο
ονχ όρ$ώς άπιστεις τψίν. Γαρ μεν πρώτον και
ηοί π^ΐιΐΐ; 'πώΐηιβΐ ιιβ. Ρογ ϊηάββά ΠΓβΙ &ηό
μεγιστον, οϊ ορχοι θεών χολνουσι
ρήηοίραΐΐ;, Ιηβ οοίηβ (ΙαΚβη 1η Ιηβ ηυηβ) ΌΓ (Ιηβ) '^οά» (οΑΗ
τ\μάς είναι πολεμίους άλλήλοις ' δατις δέ τοντων
αβ Ιο-ϋθ βηβοιϊοβ 10-οηο-η.ηοΙηβΓ; ντηοβνβΓ ίηϋββίΐ οί-Ιηβββ
αννοιδεν αντω παρημελτηχως, τοντον
ίβ-οοηβοίουβ Ιο-ηϊπιββΙΓ (οΓ ) ηβ,νίΐ]£-ϋΪ8Γ6β8.Γ<1ο(1 (Ιαββθ Ιηίη£8), (Μβ-οηβ
εγώ άν ονποτ' ενδαιμονίσαιμι. Τάρ τόν
I οοαίά ηβνβΓ (ββίββηι) παρρ;. Ρογ (Γγοιιι) Οιβ
ηόλεμον θεών οίδα ονχ, οντ' από ποίον
ήο8ΐΐ1ΐΐ7 !οΓ (Ιηβ) '^οάβ Ι-Β.ηοΐ? ηοί, ηβΐΙηβΓ | Γγοιιι [τνϊΐη] πΗαΙ-άβ^Γθο
άν τάχους ούτε δποι τις φενγων άν άποφνγοι,
— οΓ-βροβά ηοΓ ΛτηοΓβ ίΐη^-οηο βββίηβ πιλ^ 68οαρο,
οντ' εις ποιον σκότος άν άποδραίη, ου&' οπως
0.6ΪΙΪ16Γ ίηΐο ποιιΐ άαΓΚ.η688 'ήθ οαί^οΐ 'βββ-α^Λ^, ηοΓ ηο»
άν άποσταίη εις εχνρον χωρίον,
οοαίά 'ΓβΙτβαΙ ίηΐο (α) ΓοΓίΐβοά ρΐα,οο (αηά βδοαρβ ίτοπ»
γαρ πάνΤΎ\ πάντα νποχα τοις θεοϊς, χαί
4βηι), Γογ βτβΓ^τνηβΓβ αΐΐ (ίβ) βυΙ^οοΙ Ιο-Ιηβ £0(18, β.η<1
οι θεοι χρατοναι πανταχγ πάντων Ίσον. Οντω
ιηβ £θά8 ηιΐβ βτει^πηβΓΟ ον6Γ-&11-Ιηϊη£8 &1&β. Τηαι
γιγνωαχω δη μεν περί τών θεών τε χαί
Ιο-Ι-'ηίηκ: (ταΐ; Ιηάββά ΓββρβοΙίη£ Λβ κοάΜ, 8>η<] ·Ιμ
146 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

τών όρκων, παρ' όις ημείς, συν&εμενοι,


— (' ιρβοΐίηε) υαιίιρ, νίιΐι ιΛοπι νβ, ΙιανίηΒ-οοηοιιιτβιΙ

κατε$έμε$α νην φιλίαν δε των


(ΗίΛ οηβ Ηΐοϋιβτ), Ηατο-ιίβροβίΐβιΐ — (οιτ) ΓηβηάβΜρ; 1>αί —

ιη&ρωπίνων εγώ νομίζω σε εν τφ παρόντι


οί-ιι11"1ιυιιΐ!ΐη-ΐ1πιΐ£8 Ι οοηβίάβΓ ;οα αϊ Ιΐιβ ρΓβββηΙ (Ιίιηβ)

Είναι μεγιστον ά^αί^όν τιμϊν. Γάρ μεν συν σοι


ΙυΛχ ΙΙιο-βΓβιιΙΟδΙ £00<1 ίο-αβ. Ρογ ΐηάββά »ίΛ 7°»

πάσα μεν οδός ενποοος, δέ πάς ποταμός


βνοΓ7 — Γοαά (ίβ) βιιβ^ Εη<^ βνβΓ7 ΓΐνοΓ

διαβατός, οίχ απορία τε Των επιτηδείων


μαεεηΜβ, (ιΙιογο ίβ) ηο «ιιηΐ ίηάββά οί-Λβ ηβοβΒβ&Ηβι-οΓ-Ιίίβ ;

δε άνευ σοΰ πάσα ή οδός μεν δια σκότους


6υΙ «ίΟιουΙ 7ου (οι1Γ) βηΙΪΓβ — ΓουΙβ — (ΐτϋΐ 1>θ) [Ηγοπ^Ιι άαι-ΐιηβββ

(^άρ επισταμένα οι'δεν αντ^ς), δε πάς ποταμός


Τογ \?β-ΐ£ηο\ν ηοΐΜη£ οί-ίΐ), αηά βνβΓ7 ιΐνβΓ

δύσπορος, δε πάς όχλος


(ινυιιΚΙ Ιιο) (ΙίΠΉ'ΐιΙΙ-ίο -<•Γ066)η£, ηίβο βνοΓ7 ηιιιΙΙίΙιιιΙο-οΓ ιυβη («ουΜ 1>ο)

φοβερός, δε ερ^μία φοβερώτατον ' γάρ


ΙβΓΓί1>1β, ΙιαΙ 8θ1ίΙΙ1<1β (η-οιιΐιΐ Ιιο ) ΐ1ιΐ'-ηιι«Ι-1«ΐ'πΙ>1ο (Ιΐ)ϊτι^) ; Γοΐ

εστί μεστή πολλές απορίας. Δε ει


Ϊ1-ίβ Γαΐΐ οΓ-βνβΓ7 ιταηΐ (β,ηά ιΙΪΠΪοιιΙΙγ). ΒαΙ ϊί

δ>7 και μανέντες χαταχτείναιμεν σε, άν υ,


ΙΓ11Ι7 '}}8νϊη£ βνβη Ίιυοοηιο-ιπϊκΐ ηό-^ΙιοιιΜ Ιάΐΐ 7ου» ποαΐ^

τι άλλο κατακτείναντες τόν ενερ-


Λπγ -ΐΜη£ βίββ (Ηαρρβη) Ιιηνίπι; -κΐιιίη — (οιιγ) 1)βιιο-

^έτ^ν ά^ωνιζοίμε^α προς βασιλέα


Ι'ιιιΊιΐΓ, (ϊιιΐ ΛαΙ) »β-β1ιοο1ι1-1ιιινβ-1ο-οοη1βη(1 ϊνιώ (Λβ) Μα;

τόν μεγιστον εφεδρον; δσων και δε δ>7 οιω*


ϊΐιυ £Γ«£ΐΐ£8ΐ &Υβη£βΓ? οΓ-Ικην-υπιπ^', :πκ1 ϊΐ)(1ι;0(1 Ιπιΐ^ Ιιοΐν- ^η.'ΐι|

ελπίδων άν στερ^σαιμι εμαυτόν, ει εηιχειρτ,σαιμι


βχροοΙ&Ιίοηβ ' Ι ϊΙηίιΜ Μορόνβ ιιΐ}'ί<.ΊΓ, ίΓ Ι-βΙιοιιΜ -η [ΙβιηρΙ

ηοιειν σε τι κακόν, ταίτα λε£ω. 'Ε^ώ


Ιο-άο 7ου Λη7 Ιιίγπι, ΙΜβ Ι-πί11-Ιβ11 (7011). Ι

γάρ επε3ΰμ»7σά ΚΓ'ρον ^ενεσ^αι φ'ιλον μοι


4«γοΓογο άββϊτβά 07ΓΙ18 Ιο-1>βνυπιο (») Γπβη<1 Ιο-πμ
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΒΒ V. 147

νόμιζαν των τότε είναι 'ιχανώτατον


Λιηϋηκ (Ηϊπι) οΓ-Ιηβ (ηιβη) β,ί-ΐΗ&ι-Ιίιηβ ίο-οβ (1ιβ-ιηοβ(-&ρ1
ηοιεϊν ε^ δν βονλοιτο' δέ νΰν όρω
Ιο-άο ςουά (ο-πίοπι Ιιο-πΐβΙΐθά (Ιο Αο βο) ; οιιί Ί ηοττ βο·
σε έχοντα τε την δύναμιν χαι χωράν Κνρον,
γοα η.β,νϊπ£ ηοΐ-οοίγ ϋιβ ρονβΓ &η<1 {«γπΙογ/ οΐ-ΟγταΛ,
χαί αώζοντα Την άρχην σεαυτοΰ, δέ την
ουί-α,ίβο Γοιαίηίος Οιβ &ονβηιιιιβηΙ οί·;οατ8β1Γ. 1>αΙ 0»·
δι'η'αμιν βασιλέως, γ Κνρος έχρητο
ρο»ΒΓ ΌΓ (Λβ) Ίώηκ, ϊτΜοη Ογτνι βχρβΓίβηοβά (ω)
πολέμια, ταύτην ούσαν ξύμμαχον σοι.
Ιιοβιίΐβ, ιΜβ (ρονβΓ) 1>βίο& (ηηιτ »η) (0-700.
Δε τούτων όντων τοιούτων, τις
ΒαΙ Ιΐιβββ (ΐΗίαβί) οβίιις ϊη-ιΜί-αι&ηηοΐ', (ϊβ ώοΓβ) β,η^-οηο (ττηυ)
ούτω μαίνεται, δςτις ού βονλεταί είναι
ίβ βο 'ιη&ι], ττΐιο 'νοαίά1 ηοΐ 'νϊβΐι ίο-1>β (»)
φίλος σοι; Άλλα μην (γαρ ερω χαί ταϋτα
ΐήναά Ιο-γοηΐ ΒαΙ ϋηιΐ/ (Γογ Ι-ιπΙΙ-πιβηΙΐοη Είβο Ιοομ
εξ ων εχω ελπίδας, χαί σε βουλή-
(ΙΜηςβ) ίΓοω ιτΜοη 1-ίΐϋ.νβ Ιιορββ, (ΙοαΙ) βτβη ;ου ττΰΐ-
σεσ$αι είναι φίλον τ,μιν), γαρ μεν οίδα
άεβΪΓο Ιο-ϋο (») Γηβϋά οΓ-αβ), Γογ ίηιΐββά Ι-Κηοντ ΌΓ (ώβ)
Μυσούς όντας λυπηρούς νμϊν, ους νομίζω
'Μ^βιαηβ οοίη£ ΙτοαΜββοπιβ Ιο-^οα, ιτηοηι, Ι-βαι-οΓ-ορϊηίοΕ (Ια»1)
σύν τγ παρούσγ δυνάμει αν παρασχεϊν
ιτίΐη Ιηβ ρΓβββηί (ΟΓβοίαη) ίοΓΟβ, Ί οοαίό! *ήη(1βτ
Ταπεινούς νμϊν δε χαι οίδα ΥΙισίδας'
βυοπιϊββίνο Ιο-^ου ; βο αίβο 1-κ.ηον (Οι&Ι Λβ) ΡίβΜϊαηβ (&ηηθ7
5ε χαί άχούω είναι πολλά άλλα ε&νη
]Του); »η<1 β,ίβο Ι-Ιιβ&Γ (Ιΐιαΐ) (ηβτβ-αιβ ηιαη; οΜμγ η&ϋοηβ
Τοιαύτα ά οίμαι άν παΰσαι άεί
Ιϋιβ-ώβίβ (ίιτο ιηοηϋοηβά) ϊτβοπι Ι-ΐΜοΙί (ΙΙιβ,Ι) Ί πιί^ηΐ 'ρΓβτβηΙ «τβι
ενοχλούντα τγ υμέτερα ευδαιμονία. Δε
ϋίΙιιτΜη£ — 70ΐΐΓ ίαρρίηβββ. ΒαΙ (ιιβ ΓβίρβοΙβ (ηβ)
Λίγυπτίονς, οίς νΰν γιγνώσχω ΰμας
ΐ^Τρϋ&ηβ, ΕεβϊηβΙ-ίίΙιοιη Ί ηο\τ 'κηοττ (Οι»ί) τοο
148 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

μάλιστα τε&νμωμένονς, ονχ όρω ποια


ο&το-'οββη νθΓ^-ιηαοΗ Όχοϋβά, Ι-Μο ηοΐ 'βοβ »η»Ι

συμμαχώ δυνάμει μάλλον χρησάμενοι


Ληχ\1\ΐίτγ Γογοο (ιτΐιίοΐι) ϊιινίο{;-Ί>60ΐι πιΙηοΓ 'αβοο^

άν χολάσεσ&ε της
'}-οιι ηιϊί,ΊιΙ 'ρυηϊβΐι (ΙΚοπι οβΙΙβΓ Ιί&η) — (ινίΐϊ 11ο Γογοο)

ο5σ>7ς νυν σϋν έγιοΐ. Άλλα μην εν τοις γε


οβίη£ «ο» νπΐΐι ηιο. ΒιιΙ ΐηιΐ; απιοη£ — (Λοβό) ϊΐ-ίβω)

ο'ιχονσι ηέριζ σν, ει μεν βονλοιο είναι


(ηΊιο) ι!\ν«11 Γοιιηίΐ οΐιοαΐ γοα, ίΓ ΐικίοοά ;οα-άβ>ΪΓθ<1 ίο-οο (λ)

φίλος τω, ως άν εϊης μέγιστος '


Γπβηά — (Ιο-β,η;), Οιβ.1 "70α πή^Ι 'οβ (Λβ) βΓβ&ΙββΙ (ροββίοΐο)

δε ει ης λντο'ιη οε, άναστρέφοιο ως


Ιηιί ϊί ιιηγ-οηο οΙΓοηά γο\ι, 3Γοιι-πιΪ£ο.Ι-ό!βίΐ1 (ττΐΐΐι Ιηβιη) Μ (α)

δεσπότες, έχων ημάς ίιΛ^ρετας, οϊ ά%


ιηιΐίΙοΓ, 1ι»νϊη{ζ ιιβ ΓοΓ-ηββίβΙηηΙί, — (Γογ) 'νβ «όιιΜ

νηηρετοΖμεν σοι ονχ ένεκα τον μισθοί


'βοΓνο γοη ηοΐ οο-βοοοπηΙ-οΓ — (οηγ) ρο,ί

μόνον, αλλά και Τ>5ς χάριτος, ης,


ιΐοηο, 1)ΐιΙ οΐίο (οη αοοοιιηΐ οΓ) Λβ ιςηϋΐηάβ, ττΜοη,

σω^εντες ντχο σον, άν δικαίως Ιχομεν αοι


η»νίη(5-οββη-88,νβ(1 ο? ^οο, '»ο ιηΐ£η1 ίυβίΐγ 'η»,νβ Ιο-^ο».

Έμοι μεν &ή έν&νμονμένω πάντα ταΰτα


Ι ίιιι1(χ.)(1 — οοηβί(1βχίη£ 8,11 Ιΐιββο (Οιίιΐξ^,

τό σε άπιστεΐν τ,μϊν δοχεί εΐνα»


| Οίο }•οα Ιο-άίβΙηιβι υβ [^οιιγ <ϋ8Τηιβϋη£ ηβ] 866 Γη 6 Ιο-1>•

οντω θανμαστον, ωςτε άν ^ιστ* και άκοΰσαιμι


8ο κυιιιΙοΗαΙ, ΙπλΙ "Ι ποιιΐά ιηθΒ(-ς1&<1ΐ7 ονβη 'η&νο-ΐιβακ)

τό όνομα τις εστί ούτω δεινός λέγειν,


ιΐιο ηηιοο (οί Μια) — [»ηο) Ϊ8 80 βίτίΐΐεά (ο-βροαβ;

δςτε λέγων πεΐσαι σε ως ήμεϊς ετνβονλενομεν


ΐηβ,Ι 8[ΐοαΐ!ίη£ΐο-η»τβ-ροΓδΐιιΐ(!β(1 7«υ ΙΙιαΙ ιτβ κΓβ-οοηβρίΓίη^

σοι. Κλέαρχος μεν ούν ε\πε τοσαΰτα'


β^ίΐϊηΒΐ-^ου. ΟΙο&Γοηαι ίη(1ββ(1 ΙΙιογοΓογθ βροίο ίη-ΙΙιίΒ-Εα&ηηοΓ ■

■ίί Τισσαφέρνης άηημείφ&η ώδε"


οι ΤίίίΐιρηβΓηββ ΓβρΚ»4 Ιΐιιιβ (Η Γο11ο»β) :
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΚΚ ν. 149

Άλλα μεν, ω Κλέαρχε, ήδομαι άχονων


ΒαΙ Ϊηι1ββ<1, Ο Οίβηχοηιιβ, Ι-αιη-ι1ο1ί|,ΊιΙ«(1 ίιο&πηκ (ιηβ|

Ρρον'ιμονς λόγους σον γαρ γιγνάσχων ταϋτα,


]\ι3ίοίοαβ άϊβοοιίΓΒβ οί-;οα ; ίοΓ κ.ηοττίη£ ΐΒβΜ

ει βουλενοις Τι χαχόν εμοί,


(χοατ βοϋίΐιηοηΐβ), ίί 70ΐι-»6Γβ-Ιο-ρ1&η ιιη7-1ηίη£ βτϋ »5ηίη8ΐ-ιιιβ,

αψα αν δοχεΐς μοι χαΧ είναι χαχόνονς


Λ^-ίηβ-8«.ηιο-Ιίιηβ 'γοη νοπΜ '&ρρβ&Γ Ιο-ιώο βνοη Ιο-Οθ βνϊΐ-πϊϊηίΐοά1

ααντφ. Δ' ως άν μά&νις, δτι νμεϊς αν ον&έ


(ο-7θΐΐΓ8β1Γ. ΒαΙ ΙΗιιΙ ιγο\ι τααγ Ίολγπ, Ιΐΐίΐΐ γου Μο ηοι

δικαίως άηιστοί'ητε ούτε βασιλεΐ ουχ* εμοι,


^ιιΒίΙγ ΊηϊδίτυβΙ οιΙΙιογ (Ιϊβ) Μοβ ογ πιο,

άντάχονσον/ Γαρ εΐ ε6ονλόμε$α άπολεσαι νμ&ς


ή*ίβη-ίη-ίιιπι^/ Ρογ ίί τίβ-ιήβΗβί ίο-άββϋ•ο7 700

ίτερα δοχοΰμεν σοι απορείς ηλή^ονς ίππεων


«ΓϋβΙηβΓ άο-πβ-βββιη Ι0-7011 Ιο-ν&ηΙ (Λβ) ιηιιΙΙΐΕΐκΙβ οΓ-οο.τ»1γ^,

η πεζών η όπλίσεως εν γ αν ε'ιημεν ϊχανο>.


ογ οΓ-ΐηΓαηΐΓ^ ογ ιναι-ΙϊΙίο-βηιηριηβηΐΒ 1>7 πηίοΐι 'πο ιηί£ΐιί 'ΐιο &Μβ

μεν βλάητειν υμάς, δε οίδεϊς χ'ινουνο^


ίηάοβίΐ (ο-ίη^υτβ ;ου, αηιΐ (ίΙιοΓβ κοιι1(1 Ιο) ηο άαΐ)£θΐ

άνταιάσχειν ; Άλλα άν δοχονμεν σοι άπορεΐν


Ιο-υηάθΓβΟ-ίη-ΓθΙιιπι ? ΒαΙ ηιΐ£Μ πβ-βοοιη (0-7011 (&β) ν&πιίη£

χορίων επιτηδείων επιτί$εσ$αι νμϊν; μεν


ρΤαοοβ βυίΙίΐΗΙο Ιο-αΙΙβοκ: }'οιι? (λγο ΙΙιοΓβ ηοι) ίιι<3οβ<ϊ

τοσαΰτα πεδία ά οί όντα φίλια £μεΐς διαπορεΰεσ^ε


ίο-ιηαηγ ριαίηβ, ιτΜοο ηοΐ οοίιικ ΓΓΪβηάΙ; νοα ρα88-ΐΗπ>ιΐβ1ι

συν πολλφ ηόνω, δε οράτε τοσαΟτα


ϊνίΐΐι πιυοΗ ΙαΙαοιίΓ (ηηίΐ άίΚουΚχ) αηά «Ιο-χοιι-βοβ Ιηβ-ηα&ηχ

δρη όντα ηορεντία νμϊν,


ηιοιιηΙαϊηΒ | )>βίη§ Ιο-οβ-θΓθβ8β<1 Ι>7-7οα, [ιη&ι λγο (ο \>β οΓοβββά οχ 70η]>

ά Ι£εο*Τι ΎίμΙν προχαταλαβοΰσι


πηίοη Η-ϊβ-β,ΙΙοτνοόΙ 08 αΓ(θΓ-1ιανΗΐ£-ρΓονίοιΐ817-Ιακ:βη-ροΒ8ββΒίοη (οΓΛβπι)

ηαρεχειν άπορα νμϊν, δ' εισι τοσούτοι ποταμοί.


Ιο-ΓοηάβΓ ίπιραββαοΐβ Ιο-7θη, αηά «Γβ-ΙΙιβΓβ (ηο() ΒΟ-ηΜηχ ητβη

εψ' ων Ιζεστιν ήμιν ταμιενεσ^αι


»1 ΐίΙήίΊι ϊ(-Ϊ8-8,11θΗΓβ(1 118 Ιο-Γβ£ΐι1αΙβ (Μία άιΜβπηΙη• '
150 ΤΗΚ ΑΝΑΒ/.8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

νηίαοις νμων άν βουλωμένα μάχεσ&αι;


ιτίΙΙι-Ιιοιτ-ιηαη; οί-;ου 'ιτβ ηιί£ΐιΙ νϊβΐι Χο-δφι ? &ηά
ειΰΐ αυτών ους άν ονδέ διαβανητε
»Γβ-Ιί;βΓβ (ηοΐ βοιηβ) οΓ-11ιβ8β (πτβΐΐ) πΐιίεΐι *7οα οοαίά οοΐ 'οιόμ
παντάπασί, ει τιμεϊς μιη διαπορεύοιμεν υμάς.
V »β 'άίά ηοί Όι-οββ νοα 'οτν
Δ' β< εν πασι τούτοις ήντφμε^α, άλλα
Βιιί ΐί ίη &11 Ιϊβββ (Ιίϊο£8) νβ-βΙιοαΙά-ΓαίΙ, 1>αΙ (Οιβη)
γε τοι τό πΰρ εστι χρεϊττον τοϋ καρπού"
«,ΐΛο&ίΙ — — | &Γβ ίβ ββΙΙβΓ (ϋιαη) Ιΐιβ ίηιίΐ
χατα-
(οί Οιβ β&ΓΐΙι) ; [6γο ϊβ πιωΙβΓ οτβΓ Λβ ρΓοάαοβ οί Λβ βοϊΐ] ; (Γογ) 1>ηπι-
χαύσαντες δν νιμεις άν δνναίμε& άντιτάζαι λιμόν
ίη£ ιτΜοΙι ιτο νοαίά οβ-αΜβ Ιο-ορροββ ί&ιηϊηβ
νμίν, φ νμεϊς, οΰδ' ει είητε ηάνυ άγά&οι,
Ιο-;οο, ας&ίηβΐ-ιτίιϊοΐι ^οα, ηβίώβΓ ίί 70"-"βΓβ θτθγ-βο υΓ»νβ,
άν δύναισ&ε μάχεσ^αι. Πως ονν άν, έχοντες
ιοαΙΛ ;ι>υ-Ββ-αΙ)1β Ιο-βοηΙβηά. Ξον-Ιΐίθη ΛβΓβΓοτβ ΐί, β&νίηχ
τοσούτους «όρους προς τό ΎΤολεμεϊν νμιν
βο-ιηαη^ ιηβαηβ | Γογ Ιϋθ Ιο-πα£θ-παΓ ττΐΐΐι-^οα, [ίοΓ
και μη&ένα τούτων εηιχίνδυνον
ηΛξ\Ώξ μλτ ιπΟι 7θα], Β,οΛ ηοηβ οί-Ιηβββ <1αη£βΓθα(
ήμίν, εηειτα άν εχ 7ΐαντων τούτων έξελο'ιμε&α
Ιο-αβ, ηυ»-ι1ιαΙ 'νβ βΙιοαΜ οΓ 8.11 Λβββ 'μΙμΙ
τούτον τον τρόπον, ος μεν μόνος άσεβης
(1ιΪ8 — ιηαηηβΓ, νΐήοΐι ίηάββά αίοηβ (Ιβ) ίιηρϊοιιι
προς θεών, δε μόνος αισχρός προς άι&ρώπων;
οθΓογο (ΐΗβ) £οάβ, α,ηά αίοηβ (ίβ) <1Ϊ3£Γαββ1ιι1 ΙφβΓοΓθ πιβη ?
Δέ εστί τνχντάτΐασιν απόρων
Βαί Η-ίβ β,Ηο^βΙΙιβΓ (Ιοβ ρβτΐ οί ηιβη) ρβΓρΙβχβά-Ι^-ίΙίΒοϋΙΙΪΛβ,
χαί άμηχάνων χαΧ εχομενων άνάγχγ, χαί
&η<1 <1β8ΐίιυ.ιβ-οΓ-πιβαη8, αηά Ιιβίά ο^-ηβββββίΐ^, αη<1
τούτων 7Χονηρων, οΊτινες έ&έλονσι
(Ιιβββ (οβίηκ) »ίι·Ιίβι1 (Ι>7 η&ΐατβ), ι»1ιο (Ιββίτβ
ηράττειν τι τε οι επιορκίας προς θεούς,
!ο-β(ΓοοΙ »Π7-11ιίιΐΒ ηο ιηΐ; Ι>7 ρβ^απ *ο (ίί») χοά».
ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡΤΒΚ V. 153

και απιστίας προς άν&ρώπονς. Ημείς, ώ Κλέαρχε,


ου*-&1κ ρβΓ6ϋ7 ίο ιηβη. Α^β, Ο Οΐβοτοοαβ,
έσμέν ονχ ούτε όντως αλόγιστοι ούτε ηλ&ιοι.
»τβ ηοΐ (ηβίιλβι-) (βίΐηβΓ) βο ίηοϋιιβίϋβπιΐβ (ηοτ) (ογ) Γοοίίίη.
Αλλα τί 8η, εζόν άπολεσαι νμας,
ΒαΙ »Π7 ΙΠ1Ι7, Η-οβίο£-»11ο»β(1(υΒ) Ιο-ΙίΛνβ-άββίΓΟ^βά ;ου, | <1κΙ-Ίτ·
ονχ ήλ&ομεν επί τούτο: ίσ&<
ηοΐ '§ο (ο ΙΜβ? [»07 &\ά »β ηο( ΒΐΙβπιρι ίί] ? κ,ηοι»
εΰ, οτι 6 αίτιος τούτον εμός έρως, έμέ
ττβΐΐ, ΙηαΙ Ιίιβ ο&ιιββ οΓ-ΐΜβ (π&β) 017 αββΐΓβ, | ηιβ
τό ^ενεσ^αι πιστόν τοις "Ελλ^σι,
Ιηβ (ο-Ιιβουιηβ [Γογ οβουπιίη§] (β) ΓώΐηΓηΙ (Γποηί) Ιο-ΐΗβ βΓββ!»
χαί α» ξενιχφ Κϋρος άνεβη πιστεύων
αηά νίΐη-νηίοη ΓοΓβΪ£η (Γογο«) Ο^ηι» ιτβηΐ-υρ Ιηΐ8(ϊη£ (ΙηβηΟ
δια μισθοδοσίας, τούτω
οη-βοοουηΙ-οΓ (Ιηβ) ρ&7-(;ίνβη (Ιηβηι), ιτί1η-1ηί· (Γοπ») (Κ 1ί ίο')
6με χαταβ^αι ίσχνρόν $ι ενεργεσίας.
ηο Ιο-^ο-άοττο βίΓοηςιηοη οη-&οοοαη^οί οβηβηΐβ (οββΙονβ<1
Δε δσα ίμεΐς Ιστε
οη Ιηβιη). ΒυΙ (ω ΓββρβοΙβ) ηο»-ιηαη7-Ιηίη«;· (ϊη νηϊοη) 70α *"
χρήσιμοι μοι σύ μεν χαί είπας τα,
ιβεΓιιΙ Ιο-ιοβ 7<><> 'η»νβ ίηίΐββά βνβη Ίηβηϋοηβά — (βοηιβ οί Ιηβαι),
δε τό μεγιστον εγω οίδα' γαο μεν Ιξεστι
ΒαΙ Ι&θ £Γοα(68ΐ (οΓ Ι-πΐ78β1Γ Ιεηοτν ; ίοΓ ίηάββά ίΜβ-&11οιτβά'
μόνω βασιλει εχειν την Τιάραν όρ^ην επί
β,ΐοηβ 'ίο (Ιηβ) Ί£Ϊη^ Ιο-ηανβ Ιηβ Ιί&τ& πρπ£θΙ οι
τύι χεφαλγ, δ' Ίσως, την επί τγ χαρδία,
Ιηβ ηβ&ιΐ, |>η( ρβιΊιαρβ, — (ΙηαΙ) οη Ιηβ ηβ&ιΐ,
υμών παρόντων, χαί έτερος άν εύπετώς
7οα οβίηβ-ρΓθ8οηΙ (απά* αββίβΙίηΒ;), βνβη αηοΙηβΓ πΐΕ7 β&βΐΐ7
ίχοι.
1»Τβ (80.)
Ειπών ταΰτα εδοζε τφ Κλεάρχφ λέγει*
8ανίη<; Ιηβββ (ΐΜηββ) ηβ-8ββωβά ίο — ΟΙοαίΌηηβ ιο-βρββ,ί
αΑ,η&η' χαί εϊπεν Ονχ ούν, εφη,
ιηβ-ίπιιη: «βά Κβ-β»ϊι1· (Ατβ) ηοί (Ιηοββ) ΙηβΓβΓοΓβ, ηβ-β&ΙΑ
ΐδ2 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΚΝ0ΡΗ0Ν.

οίτινες, τοιούτων εις φιλίαν νηαρχόντω*


»ηο, ίυοη-^Γββ,Ι (ϊηοΊιοβιηβηΙ*) Ιο ίϊίβηάβΜρ κή*Οα%
ήμϊν, δναβάλλοντες πειρωνται τνοιησαι ημας 7ΐολε~
Ιο-αβ, οαΙυηιηί&ΐΗΐ^ βηάοατοιιτ Ιο-πιακίθ Ώ» ίιπ-
μίονς εΐΰι άξιοι 7ΐα^εΙν τά
πιίοαΐ (ίο οηβ αηοΛβΓ) ιη (Ιηο}Γ ηοΐ) ^οιΐη; Ιο-βυίΓβΓ Ιηβ
έσχατα; Και εγώ μεν γε έφη ό
βχίτβπιβ (οΓ ρυηϊβοιηβηΐ) ? Αηά I ίηιΐοβά &1-1β&8ΐ β&ίά —
Τισσαφέρνης, ειφ τε οι στρατηγοί χαι οι
ΤίβϊιιρΙιοΓϋββ, ΪΓ '7θη αβ-αίβο Ιηβ (ςβηβπιΐ» »η<1 Ιηβ
λοχαγοί βούλεσ&ε έλ&εϊν μοι εν τφ εμφανει,
οαριαίηι 'ιήΐΐ οοπιβ Ιυ-ιηθ ίη — (α) ραοϋο
λέξω τους λέγοντας προς εμέ, ώς
(ηι&ηηβΓ), Ι-κίΠ-πιβηΙίοη — (ϋιοδβ) Ιβ11ίη£ — ηιβ, Λα*
σϋ έπιβονλεύεις έμοι χαι τγ στρατκΐ σνν εμοί.
7ου αΓθ-οοηβρίήπ^-αςαίηβΙ πιβ, αηά Ιηβ ατιηγ νϊΐα ηιβ.
Δε ί^ώ, Ιφη ό Κλέαρχος, άξω πάντας,
Αηά I, ββΜ — Οΐβατοηιιβ, νί11-Ι)Γίη£ (ίηβπι) 8.11,
και αί δηλώσω σοι, δ&εν εγώ άχονω
αηά Ί ίη-Γβίατη ΊΗΠ-Αοοίατο Ιο-^οπ, νηβηοβ I ηββχ (Γβροιΐβ)
ιιερι σον. Έκ τούτων δη των λόγων ό Ίισσα-
ΛΟΟίχΙ 7θα. ΑΓΙβΓ Ιηβββ — — βρθβοηοβ — Τί»&-
φέρνης φιλοφρονονμένος τότε τε
ρηβΓηββ (Γβα(ϊηκ-ηίπι-ία-8>-ΓΗβη(11;-8.ηά-οοιΐΓ(βοη8-ηιιιηηβΓ, Ιηβη ηοΐ-οηΐγ
μεν έχέλενσε αυτόν μένειν, χαι έηοιησατο
ίηάββά ηφιβιΐβΑ ηϋη (ο-Γβηιαϊη, Ιιιί-αίβο ιη&άβ-ηϊιη (»)
σύνδειπνον. Δε τη νστερ'ια 6 Κλέαρχος,
οοιηρ&ηίοη-βΙ-βυρρθΓ. ΒιιΙ οη-Ιηβ {ο\1οπνα£-άα.γ — 01β8.Γοηαβ,
ελ$ώι έηι τό στρατάπεδον, ην δηλός τ'
£ο:η£ Ιο ίηβ οαπιρ, ναβ βτίάβηΐΐ; ηοΐ-οηΐ;
οίόμενος τον Ίισσαφέρνην ην 7ίάνν φιλιχώς
Ιηίη1[ίπ£ (ΙηαΙ) — Τϊββαρηοπιββ ναβ τβΐ7 ϋηβΐ^
δκιχείσ^αι, χαι άτίηγγελλεν ά εχεϊνος
κΒοαοά (\οψ*τάι Μη), βυΐ-Β,Ιβο ».ηηοηηοβ<1 «ηαΐ ηβ
ελεγεν' έφη τε χρηναι ιέναι τιαρά
Ηικί-ηιβηΐίοηβά ; αβ-βαίά (ΙηαΙ) ηοΐ-οηΐ^ (Ιηοββ) οη^ηΐ Ιο-βο V
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΕΒ V. 158

Τισσαφερνην, ους εχέλευσε, καϊ τών Ελλήνων


ΤίΒβαρ1ιβπΐ68, πίοιη Ιιθ-οι11«<1, ϋυΐ-αίβο (Ιΐιοββ) οΓ-Λβ βΓββ«*
οί άν έλεγχ&ώσι διαβάλλοντες,
»1ιο πή^Μ ν>β-οοηνϊο(β(1 (αϊ) οα1υηιηίαϋη£ (ώβίτ οουη(Γτη>βι>'<
αυτούς τιμωρη&ηναι ώς οντάς προσοτας και
(ίίΐΛ&) 11ιοβ6 &Γβ-Ιο-1)β-ρυηίβ1ΐ6(1 αβ 1>6Ϊη£ Ιτ&ίΙοη »η<]
χαχόνονς τοις "Ελλ^σι. Δε ντΐώητενε Μενωνα
•τίΐ-άίβροβοά Ιο-ώθ ΟΓββκιβ. Ρογ Ιιο-βυβρβοΙϋά (ΙϋαΙ) Μβηοη
είναι τον 8ια6άλλοντα, χαΧ είδώς αυτόν
«αϊ ώθ ΟΛίϋιηηώΙοΓ, βτβα βανίιΐ£ Ιίηοκη Ιίπι (μ;
συγγεγενημενον Ύισσαφέρνει μετ' Άριαίου,
1ΐΛΤίη£-οεβη-*ίϋι ΤίβΒΐρΙιβΓηββ (ϊη οοιηραη;) νίΐΐι Ατίχη»,
και στασιάζοντα αυτφ χαι εηιβονλεύοντα,
\>ούχ (&») ίοπηίη^-ιι-ριΐΓΐ; α^αϊηβΙ-ΙιίηΐΒβΙΓ, αηά (&9) ίη!Γΐ§ιιίη£,
δπως λαβαν τό αΛαν στράτευμα προς εαυτόν
ίο-ϋι&Ι Ιιατίης-ββοαΓβά Λβ βηϋτβ &πη; Γοτ Ιιίπιβθΐί
γ φίλος Ύισσαφέρνει. Δε χαι ό Κλε-
ί\Β-ΧΏ\ζ\ίΙ-1>β (λ) Ιήβηά Ιο-ΤίββαρΙιβπιβΒ. Βα( αΐιο — 01»-
αρχος εβούλετο τό άπαν στράτευμα εχειν την
Κβϊίαχ νίβΐιβά Ιΐιβ βηϋΓβ αγιώ; Ιο-Ιιανβ —
γνάμην προς εαυτόν, καϊ τους παραλυ-

ποϋντας είναι εκποδών. Δε τίνες τών στρατιωτών


ϊης 4ο-1>β Γβιηοτβ(1·8>ιτα7· ΒοΙ βοιηβ οΓ-ίΙιβ ιοΜίβη
άντέλεγον αΰτώ, ηάντας τους λοχα-
ιροκ:ο-ίη-ορρθ8ΪΙίοπ Ιο-Μπι, [ΟΙθ&τοΙιιιβ], αΐΐ Ιΐΐθ οαρ·
γούς χαι στρατηγούς μη ίέναι, μηδί
Ιαίηβ η,αά (βηβηΐι 'ΛοηΙά ηοΐ 'βο, (&η<1 Ιϊ&Ι) ηβΐιΐια
πιστεύειν Τισσαψερνει. Δε ό Κλέαρχος χατέτεινεν
■1ιοα1ύ-*Ιιβ7-Ιηχ8ΐ ΤίββαρΙΐθΓαββ. Βαί. — ΟΙθαΓοΙιαβ οοηΐβικίοά
ισχυρώς Ιστέ 8ιεηράξατο μεν πέντε στρατ^ους
τβΐίοιηθηιΐ^ κηΐϋ Ιιβ-οοιαίηοά ίηάθβά βνβ £βηβΓ&ΐΒ
δε είκοσι λοχαγούς ι'έναι' δε και των
•ηΑ (νβηΐ7 ο&ρΐ&ίη» λ-^ο (ι»1Β> Μιη) , »ηά »1βο (βοιω) »Γ-ΙΗ·
ί&4 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ5Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

άλλων στρατιωτών ώς διακόσιοι συν»7κολου$»7σα*


οϋιβΓ βοΙάϊβΓβ π.1>οη£ ι«Ό-ίιυη(ΐΓβ<1 ίοΐίοιτβΐΐ

ώς εις άχοράν.
Μ-ϊΓ (£θϊη£) (ο ηιιιΗίβί.

Επει δε ήσαν έπι ταϊς θύραις ταϊς Τισσα-


ίνΐιβη ϊηάβοά Λβ^-τνβΓβ 8,1 ΙΗβ ^αΐββ οί — Τίββ»-

φερνους, οι στρατηγοί μεν Λαρεκλ^^σαν είσω,


ρϋβπιββ, ΐΐ3β ^εηοΓαΙβ υιάοβά πβΓθ-ίηνίΙβά ιτΗΙπη,

Πρόξενος Βοιώτιος, Μένων θετταλος,


(ΙΙΐ68β »*ίΓ6) ΡΓΟχβηυβ (&β) Βοεοίΐίΐη, Μβηοπ (ώθ) Τ1ιββ88ΐΐαη)

Αγιας Αρκάς, Κλέαρχος Λάκων, Σω-


Α^ήικ (Ιΐιβ) Απ•;ι<ϋίΐη, Οΐβ&ΐΐΐιτιβ (ΙΗθ) ^ϊΐοοίΐίκϊποηϊαη, (ιιη<3) 8ο-

χράτης 'Αχαιός" δέ οί λοχαγοί εμενον έπι


«■»1β8 (Λβ) Αοΐΐϊϊηη; ΙιυΙ ιΐιο οαρΙαίηΒ πίΐυιιίηοιΐ »Ι

ταίς θύραις. Οί Λολλω δε ύστερον, άτώ τον


(Εκ* £αΐθβ. ΝοΙ 1οη§ ππΙβοΛ λΗογ, αϊ Ιΐιο

αιτοΰ Οημείον, τ' οι ένδον ξννελαμβάνοντο


βη,ηιθ «ϊ^ηαΐ, ηοί-οηΐ^ — (Ιϊιοβθ) μίΙΜπ ποΓθ-ββίζβά,

και οί ε£ω κατεκόπ^σαν. Δε μετά ταΰτα


ουί-αίβο — (Ιΐιοββ) κΊιΙιοπϊ πβΓθ-κ:ί11β<1. Αηά Β,ΓϊβΓ ϊΐιϊρ

τίνες τών Ιππέων βαρβάρων, ελαΰνοντες διά


βοπιο οί-ΐΗβ οαναΐΓ7 ΌΓ (Λβ) 'οβ.ΓΟβ.ηίΐηβ, πάίη^ ιΐιτου^ΐι

τον πεδίον ωτινι "Ελλ^νι εντυ^χάνοιεν, ή


Ιΐιρ ρΐηίη ; Λ•1ιη(βϊβΓ Θτβο& Ιΐιο^-ιιιί^ηΐ-οιοι-ι, βϊϋιβτ

δοΰλω η ελευ^ερω εκτεινον πάντας. Δέ οι


ιΐη,νβ ογ Γπμπιι;ιπ ιΙιο^'-ΙΐίΙΙίΗΐ (Ι^οιη) 8.11. ΒιιΙ Ιΐιβ

"Ελληνες όρώντες εκ του στρατοπέδου τ>τν


Οτεοΐίβ 008βΓνϊη£ ίΥοιη Ιΐιβ ΟΒ,ιηρ — (ΙΣ,Ιβ)

Χππασ'υαν αυτών τε έ^ανμαζον, χαί τψφιγνόονν


γϊιΙϊπ^ ϋΗοιη οί-ΙΙιβηι 'πθΓθ ηοΐ-οηΐ^ 'αβίοηϊβΐΐθύ, 1)αΙ-αΐ80 <ΙουΜ«ι]

Β τι έπο'ιονν, πριν Νίχαρχος Αρκάς ηχε φεΰ^ων,


*1ιιιι ΙΙιυ^-ΐνοΓθ-άοΐης, υηπΐ Νίο&τοΐιαι (αη) ΑΓοαάϊ&η ο&ιηβ βοοΐηβ;.

Γετρωμένος εις την γαστέρα, χαί έχων τα


/6ίϋ£Γ-ρΐβΓ0β(1 ϊη ίΙ)ο 1)θ11^, | ιιηά Ηιινίη^ ίΗβ

έντερα ε»< ταΐς χερβι,


ηίβΛίϊηββ ίι — ( 1π3) Εαηάβ, | ηπϊΙ 1ιο1ι1ϊη£ ΙιλοΚ Ιΐιβ ΙηΙββΙίηββ ττίϋι Ιιν
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΪΙ ν. 165

χαϊ ειπε πάντα τά γεγενημενα. Έχ τούτο


ομκΙβ], Λοά ΓβΙ&Ιβά »1ι — (ΙϊλΙ) ΙΐΒ,ά-οοοαπβά. ϋροη ΙΜ»
ί>7 οι "Ελληνες ε&εον επί τά οπλα 7ίάντες
Ίηάββά Ι&β θΓββκ.8 Γ&η ίο — (ϋιβίτ) αηηβ &1]
εκπεπληγμενοι, χαι νομίζοντες
Ι»ίΐ]£-βυ-ιιοΒ. (ιτίώ οοη·(βη>αϋοη), ΛΏά Λίηίπΐξ
αυτούς αντίκα ηζειν έπί το στρατόπεδο* .
ϋΐθ^ 'νϋΐ ίιηιηθάία(βΐ7 Όυαιβ α£&ϊηβΙ &Θ ο&ιηρ
Οϊ πάντες δε ούχ ηλ^ον, δε Άριαϊος χαι
— Α11 ίηάββά 'ΛΜ ηοΐ '^ο, 1>αί (οηΐ7) Αήββαβ &ηά
Άοτάοζος χαι Μ&ραδάτης, οί ήσαν πιστότατοι
ΑΓίαυζυβ ααά Μϊυιπκΐιιιββ, ιτΐιο ιτβτβ ϋΐθ-ιηοβΙ-Γ&ίΙΙιίυ]
Κνρφ' δε δ ερμηνεύς τών Ελλήνων εφη χαι
*0-Ο^ηΐ8 ; 1>ιιΙ Λβ ΐηΙβι-ρΓβΙβΓ οΓ-ΐΗβ Οτββίιβ βαί(1 (ΙΙιαΙ) β,ίβο
όραν τον άδελφόν Τισσαφέρνους συν αντόϊς,
άβ-Βϋ» ώβ οηχίβτ οΓ-ΤίββαρΙιοπιεβ ιτΐΐϊ Λοω,
χαι γιγνώσχειν δε χαι άλλοι Περσών
κώΛ (ϋΐΆΐ) ίβ-ίηβν (Ιιϊιη) ; Εηιΐ αίβο οΙΙιβΓβ Όί (Λβ) 'ΡβΓβίβ,η»
εις τριακόσιους τεθωρακισμένοι ζυνηχο-
Ιο-Ι&β-ηιιπι&βΓ-οΓ ΐπΓββ-Ιιιιηάηά βςαίρρβά-ιηΐΐι-οοηβίβΐ· μοοπι-
λον&ουν. Ούτοι, επει ήσαν εγγύς, εκέλευον, ε\
ρ&ηϊβά-ύιβια. ΤΙιομ, «Ιμο ΙΙΐθ^-ττβΓβ ηβ&τ, ΓβςιιββΙύά, ίί
ε'ιη η τις στρατηγός η λοχαγός τών
ϋιβη-νβη (ΐΟιβΓ &ηγ κβηβΓα,Ι ογ ο&ρί&ίη οί-Λβ
Ελλήνων, προσελ&εϊν, Ινα άπαγγε'ιλωσι
Οκκί», (Ιίβιη) Ιο-οοιιΐθ-ΓθΓΐ1ι, Λ»1 11ΐ67-ιηα;-(1β1ϊνβΓ-8,-ιη£838,£θ
τά παρά βασιλέως. Μετά ταϋτα στρατηγοί
— ίϊοιιι (Λβ) κ:ϊη£. ΑίΙβΓ Ιΐιίβ (Λβ) £6ηβΓ&!ι
Τών Ελλήνων μεν Κλεάνωρ Όρχομένιος χαϊ
οΓ-ώο ΟγμΙη, ηαιηβΐ; Οΐβαηοτ (Ιϊβ) ΟΓοΗοιηβηίαη, β,ηα
Σοφα'ινετος 2τυμφά?>ιος, εξήλ&ον φυλαττόμενοι,
ΒορίίββηθΙαβ (Λβ) δΐ^πιρίιαίίαη, πβηί-ίοΓίΙι ξΐι&τάνά
Β,ενοφών Αθηναίος δε ζύν
(καά νίΐΐι ρΓβοαιιΙϊοη), Χβηορίιοη (Λβ) Αΐΐιβηί&η (νβη() αίβο νΐύι
αντοίς, δπως μάθοι τά περι Τίροζενον'
Λί·η, ()ια( 1ιβ-ιηίκ1ιΙ-Ιβ»πι — (βοτηθίΜηκ) εΒοιιΙ ΡΓΟΧβηω
166 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

(Χειρίσοφος δ' έτνγχανεν απών έν τιν\


(ΟΙιβϊηβορΙιιΐΒ — | ίαρρεηθά 1>βίη£-β.Ι)8οηΙ [ντο» αΙ>ββηΙ| 8,1 ■
κώμγ ζύν άλλοις έπισιτιζόμενος.) Δε εΛεϊ
ήΐΐαςβ πί(1ι ο&βΓί ββοΙίίπβ-ΙΌΓ-ρΓονίβίοηβ.) ΒιιΙ νΐιβο
έστησαν εις επηχοον, 'Αριάίος είπε τάδε"
Οιβ^-Βίοοά ίη ηβαΗιΐ£ (άΪΒίαηοβ) Αηβοαβ βροκιβ Αο.8:
Κλέαρχος μεν, ω άνδρες "Ελληνες, επεί τε
ϋ1ε&τ<Αιΐ8 ναάοβί, Ο ηιβη ΟτβείΕΒ, βϊηεβ 'ηβ ηοΐ-οηΐ;
έφάνη επίορκων, και λνων τάς σπονΰας
'Β,ρρεβχεά οουιιηίΙίίη^-ρβηιΐΓ^» οιιΙ-ϊιΙβο ^Γεαίάπε; Ιηε Ιηιοο,
έχει Την δίκην χαι Τε&νηκε' δε
ηαβ-Γεεεϊνβά — (Μβ) ]α8ΐ-ρυηίί1ιπιβη(, β,ηά άκά; Ιηιί
Πρόξενος και Μένων, δτι κατήγγειλαν την
ΡΓΟχβηηβ &ηά Μβηοη, 1)008.1188 Ιηε7-<1εηοαηεε(1 Ιηβ
έπιβονλήν, εϊσιν εν μεγάλη τιμγ. Δε 6 βασιλεύς
ρίοΐ, β.Γβ ίη ζτε&Ι ηοηουτ. Αηά Ιηβ ϊίη^
άπαιτεΖ νμόΐς τα σηλα · γαρ φησ'ιν είναι
άεπιβ,ηά'β οί-^οα — (Τ»»"") βτπιβ; Γογ ββ,^β-ΐιε | Ιο-ΐΜ
αντοΰ επε'ιπερ ηααν Κνρον
οί-Μπι [ώβ; ατβ Μβ] | οεεααββ ίηβί-νβΓβ οϊ-Ογται [οεε&ιΐΒβ Ιηβ^ 1μ
Του δονλον εκείνον.
>οη£ε<1 (ο Ο^ηιβ] Ιηβ β1»νβ (αη<1 βολβοί) οί-ΙιϊηιββΙΓ.
Προς ταϋτα οι "Ελληνες ά7ίεχρίναντο (δε
Το Ιηίβ Ιηβ ΘΓ08Ε.8 αηβιτβΓ (ίοι
Κλεάνωρ 6 Όρχομένιος έλεγε) ' τί1 ΆριαΖε
ΟΙβαηοΓ (Ιιβ ΟΓοηοηιβηίβ,η βροίβ) (Γογ Λέπι) : Ο Απιειιι,
κάκιστε άτ^ρώπων και οι άλλοι οσοι ητε φίλοι
ΒίΟβΙ-νίΒίβά οί-πιεη, αηά Ιηβ οίηβη ω-πίΛη^-ω »εΓβ ίηβηάι
Κυρου ονκ αίσχννεσ^ε ούτε θεούς
οΤ-Ογτα*, άο-'7θυ ηοΐ 'ΓββρεοΙ (η«'(λ«Γ) (βΗηβΓ) (Ιηβ) βοά·
ούν άι&ρώπονς, οίτινες ομόσαντες νομιε'ιν τους
(ηοτ) (ογ) ιηβη, νηο ηανίης-βνοπι Ιο-οοηΒΪάβΓ —
αυτούς φίλους και εχθρούς ίιμιν,
Ιηοββ Γηβηάβ β,ηά βηβιηΐβ8 ίο-πβ ((ο 1>θ ϋιο 8»πιο Ιο ?οα),
ηροδόντες ήμας σύν Ίισσαφέρνει τφ α&εωτάτφ
^βΙτβΤΪηβ; °* Τίβββ,ρπβΓηββ (Ιιβ ιηοΒί-βοάΙβΜ
ΒΟΟΚ II. — ΟΙΙΑΡΤΕΚ ν. 157

Τ£ χαι 7ϊανονργοτάτφ, άπολωλεχαΤε τε τοΰς


Λαά α,ίβο χηοβΙ-ΟΓ&Γΐ^ι 3Γοα-1ιατθ-(1θ8ΐΓθ7β<1 ηοΐ-οηΐ^ &·
αυτούς άνδρας, οϊς ώμνυτε, χαι «ροοεδω-
νβΓ^-β&πιβ ιηβη, Ιο-νΐιοιη ^οα-βνοΓθ, 1)ΐιΙ-αΐ80 <1ββ6ΐ1ίη£-Α>η(1·1>6-
χότες ημάς τους άλλους έρχεσθε
(η7>»ε | αι ώβ οίο,βτ [α», ιΛο &τβ ΙβΓΙ] Ιιανο-οοιηβ
ε'φ' ήμάς ζνν τοις 7ΐολεμίοις; Δε 6 Άριαΐος
λςαίηβΐ ιιβ νίϋι — (οατ) βηβαήββ? Βυί — Αή»υΒ
είπε" Γάρ Κλέαρχος φανερός έγένετο ηρόσ^εν
β&ίά . Ρογ 01β&Γθο.υ.8 βτΐάβηιΐ^ παβ οοΓοη
εηιδουλεύων Ίισσαφέρνει τε χαΐ Όρόντα χαι
£ΐοΙΙϊη£-&2&ϊη8ΐ ΤϊββαρΙιοΓηββ αηά &1βο ΟτοηΙββ αη<1
'ημίν ηάαιν ξνν τόϊς τούτοις. Έηϊ τούτοις
«§αίη3ΐ-ιΐΒ βΐΐ νΐώ — (ο,οβθ. ΑίιβΓ Ιΐιίβ
Ε,ενοφών εΐ7ίε τάδε" Κλέαρχος μεν τοίνχη, εί
Χβοορίιοη βροί» ώυ.8 : ΟΙβ&τοΙιαΒ ίηάθοά ώβΓοΓοΓ*, ίί
Ιλυε τάς σπονδάς 7Χαρά τους δρχους έχει
Ιιβ-Ιιω-ΟΓυΙίοη ιΐιβ Ιπιοβ οοηΐΓβ.17 Ιο — (Μβ) ο&ΙΙιβ ίβ-Ιίαι
Ττην 6Ίχψ>' γάρ δίχαων άπόλλνΟ&αι
— (Ιιϊβ) ^βΐ-ριιοίβΐιπιβοί ; Γογ ΐΐ-ίβ^υβί Ιο-άβΒίτο;
τούς «7ΐιορκοΰντας · δε Πρόξενος χαι Μένων
— (Ιΐιοββ) ρβι^ητίχι^-ϋιβπιίθΙτΜ ; 1>αΙ Ρτοχβηαι αηά-αίβο Μβηοη
ε'πείπερ εισιν μεν υμέτεροι ευεργέται, δε Ημέτεροι
ιίηοβ Ιΐιβ^-ΕΓΘ ίηάβοά ^οιιτ οβηεΓ&οΙοΓβ, &η<1 οαι
στρατηγοί, ηέμ-^ατε αυτούς δεΰρο ' γάρ δήλον,
^βοοΓ&Ιβ, ββηά (Ιιβιη ΜιΙιογ; Γογ (Η ίβ) οΐβατ,
δ*τι, δντες ^ε φίλοι άμφοτέροις, ηειράαονται
ΑνΑ, 1)βίηβ β,Ι-ΙοοβΙ ίπβηάβ Ιο-οοώ (ρατϋββ), ΙΙιβ^-νιΙΙ-βηάβατοαι
ζυμβουλεύειν τα βέλτιατα χαι υμϊν χαί ίιμϊν.
ιο-α<1νϊβθ Ιΐιβ 06β1 σοϋι Γογ-^οιι &ηά ΓθΓ·αβ,
Προς ταΰτα οι /ϊάρο'αροί. διαλεχ^ειτες πολύν
ΑΓιβΓ Ιΐιΐβ ΙΙιβ οατοαπαηβ, 1ι&,τίχΐ£-οοηνθΓΒ6(1 Γογ-α-1οο£
χρόνον άλλήλοις άηήλ^ον άτίοχρινάμενοι ουδέν.
Ιοο» ιτΗΙι-οηθ-αηοΙίιβΓ, άβραχίβά, Ιι&τϊη^-αηβΐτοΓοά ηο11ιΐη£.
158 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΜ.

ΟΗΑΡΤΕΚ VI.

Οι στρατηγοί μεν δη, οϋτω ληφθέντες,


Τηβ £βηβΓ»1β ϊιιάββά, 1)ια« 1&1ίβη (ρΗιοπβπ),
άνηχ&ησαν ώς βασιλέα, χαι τάς
*βΓβ-(ακβη-υρ (ο (ώβ) κίη^, β,ηά Ίϋνίπ^ — (ϋιβίτ^
κεφάλας άποτμη^έντες έτελεΰτησαν' εις μέν
ίβ&ά» ΌηΙ-οϊ ά'ιαά; οηβ ίηάββά
α\*ν£η> Κλέαρχος ομολογουμένως εχ πάντων των
οί-(1ιβια Οΐβατβΐιι» 1>;-£βηβπι1-«Μ:οιιη( οί &11 —
εχόντων έμπε'ιρως αυτοϋ, δόξας
(111086) 1)8>νϊη£ βχρβήηιβιΚαΙΙ; (α κηοιτίβάζβ) οΓ-Μπι, | 1ιανίη£-8ρρβαΓβ<1
γενέσθαι άνηρ χαι εσχάτως πολεμιχός
(ο-ββ [βββιηβά (ο 6β] (») ιηα,η οοΛ βζίτβιηβΐ; »ά<1ϊοΙβά-1ο-ττ»Γ
χαι φιλοπόλεμος. Γαρ χάι δη
αηά ίοη(1-οί-ιηϋί(αΓ7 (αΙΓαίτβ ηηά βηΙβΓρπβοβ). Ρογ &)βο Ιηιΐ;
εως μεν ην πόλεμος τοις Ααχεδαιμονίοις
αβ-1οη£-ω ϊηάββά' 11ιβΓβ-ν&8 ίψάτ ψίΆ-ΰα 1,8,οβ<1ΐ£πιοηί»η·
προς τους Αθηναίους, παρέμενε.
&£<ιίη81 (Ιιβ Αώβηϊαηβ, Ιιβ-ι^ιηαίηβιΐ (ττΙΙΙι (Ιιβ Ι<&οβ<ΐ8ειηοηί»η·).
Δέ έπει ειρήνη έγένετο πείσας την πόλιν
ΒαΙ νΐιβη ρβαοβ (οοκ-ρίαββ | 1ΐΒ,νίη£-ρβπιια<1β(1 (Ιιβ οΐί;
αυτοί ώς οι Θρά~χες
οί-ίπηΒβΙΓ [Ηβτϊιΐ8 ρβΓ8ΐι<ι<1β(1 δραΓίΛ, Ιιβ 01(7,] Ιΐΐίΐί Ιΐιβ ΤΙΐΓ&οίαηι
άδιχοϋσι τους "Ελληνας, χαι διαπραξάμενος
ττβΓβ-οοηιπιϊΙΙϊηκ-ϊηϊοπββ οη-ώβ θτεβίίβ, β,ηά 1ιανΗΐ£-οοΙαίηβ4
ώς έδΰνατο παρά των Εφόρων
Η-ιτβ11-ω ϊβ-οοιιΐά Γγοπι (ϊβ ΕρΙιοΗ ((Ιιβ ιηβ&ηΒ ίο κ&ττ]
έξεπλει ως πολεμησων τοις θραξίν
•η (ίβ ιτατ) Ιιβ-ί&ϋθά μ βοοα(-η»8.«:πΐΒ-νΓΕΓ »£&ίηβ(-(Ιιβ Τΐιπιοϋιη·
υπέρ ΧερΡονησου χαι ΤΙερ'ιν^ου. Δέ έπεϊ οί
«Λ>ονο (ώβ) ΟΙιβΓβοηββιω &ηά ΡβπηΛαβ. Βυ( ιτΐιβη (ίβ
"Εφοροι πως μεταγνόντες, αυτόν όντος
Βρίιοπ 'ί&νίη^ βοηιβ-ΐιον 'βΐιαηςβά-ώβίτ-ηιΐιιιΐι, 1» 1>β1η|
ΒΟΟΚ Π. — ΟΠΑΡΤΕΚ VI. 168

ήδη ϊζω, 87ΐΐΐρωντο άηοσι ρέφειν αυτόν


■οιτιήϋιου(((1ιβίτ^αη9άίοΰοη), ϋΐθ;-βιι<1β»τοαηά Ιο-Ίατη Μπι
έζ Ίσ&μον, ένταΰ^α ονχέτι πε&εται,
Β&οβ: ίτοπι (Ιηβ) ΙβΙηπιαΒ, ΙηβΓθ ηβ-'άίά ηοΙ-αη^-Ιοη^θΓ <0^·Τι
άλλ' πλέων φχετο εί'ς Έλλήσηοντον
6αΙ 8αϋίη£ (κπαγ) ηβ-ρΓοοβθάθά (ο (Ιηβ) ΗβΙΙββροηΙ
Και εχ τούτον έ&ανατά&η ΰτχο των τελών
Αηά Γογ Ιηίη πβ-ίτιιβ-οοηαβπιηειί-ίο-άθ&ΐη 1>7 Ιηβ ηι«8Ϊ8ΐπι(β«
εν τγ Σπάρτη, ώς άπε&ων. Δε ων ήδη
ίη — βράχια, η 1>βίη£-οΙϊβοοβ<1ίβηΙ. ΒαΙ 1>6ίη£ ηον (αη)
φυγάς, έρχεται προς Κύρον, χαι μεν όποίοις
βζίΐβ, 1ιβ-£06β Ιο Ο^ταβ, αηά ίικίβθά ο;-«οΜ
λόγοις έπεισε Κίρον γεγραητοΛ
ΑΪ8οοιιγβ68 (β,ηά πιβαηβ) ηβ-ρβΓδυαάβά Ο^πιβ ηαβ-οβοη-πΓΪΗβο
άλλγ' δε Κΰρος δ'ι&ωβι αντφ μυρ'ιονς
ίη-ΑηοΙηθΓ-ρΙ&οβ ; &ηά Ο^τηΐδ £&τβ Ιιίιη Ιοη-Ιηοαβαικί
δαρειχονς. Δε 6 λαβών ονχ ετράπετο
(Ιεποβ. Αηά »ηο Ιακ:ίη£ (Ιηίβ βαπι) 'άίά ηοΐ 'ΙυΓη-ηίπίΒβΙί
επί ρΌ\%νμίαν, άλλ' σνλλεζας ατράτενμα άπο
Ιο ίά1βηβ88, βαΐ Π8>τϊη£-<;ο1ΐ6θΙο<1 (&η) &ηπ7 πΐΐΐι
τούτων των χρημάτων, εηολεμει τοις θραζί,
Ιηΐβ-β&ιηβ — ηιοηθ7, ηο-πίθ,άθ-ηΓαΓ νίίη-Ιηβ ΤηΓ8,οΐαη8,
και τε ενίχησε μάχγ, χαι Βή έφερε χαί
β,ηά ηοΐ-οηΐ; οοηα,υβΓβά (Ιηβοι) ΐη-Βο,ιιΙβ, Ιυΐ-ϋίβο — ίοοίί-Άκαγ &ηά
ηγε άτια τούτου "τούτους, χαι διεγένετο
ιοά-&ντΛγ ίϊυιη Ιηίβ (οοηαίτγ) &11-1ηίη£8, &ηά Ιΐθ-οοηΙϊιιαΗ
ηολεμων, μέχρι Κύρος Ι5ε>ί3>7 τον ατρατενματος '
Π£ηϋη£, αηΐίΐ 07ηιβ ηθβάβά — (Μβ) &ΓΠ17;
#ε τότε άπηλ%εν ώς αν πολε-
η,ηά Ιηβη άβραΓΐβ(1 (Ιο £0 Ιο ηΐιη) Ιηβ,Ι (ίβ ιηΐ^ΐιΐ 1») »£8,ϊε ιη&Ιύη;-
μηβων ζύν εχε'ινω.
κ&τ ιήώ Ιιίιη.
Αοχει μοι ταΰτα ο£ν είναι ερΥα
ΙΙ-βββαιβ Ιο-ιηβ (ΙηαΙ) Ιοβββ ΙοβΓβΓοΓβ ιτβΓβ (Ιηβ) Οί—ορϋΙίοηβ
φιλοηολεμου, δςτις εξόν μεν ϊχει*
»ί*.οηβ-ίοηά-(Τ-ττ8ιΓ, πηο πηβη-ίΙ-παβ-α11οιτθ<1-ηίηι ίηάβοβ* Ιο-η»τ·
160 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ειρηνην άνευ αισχύνης χάί βλάβης, αίρείτα*


πίώοιιΐ ϋίιιιηΐθ αηά άβΰ-ίιηβηΐ, ίβ-ο1ιοβ<
7ωλεμεΙν, οέ εξόν ()α&νμεϊν,
Ιο-πιαίβ-ναι-, αηά νΛβη-ϊΙ-τιαβ-β,ΙΙοϊνβά-Μιη Ιο-1βα<1-8,-1ίΓβ-οΓ-ίιΐ(1ο1βηοβ,
βούλεται τΐονε'ιν &ςτε τχολεμειν,
1ιο-\νί8ΐιο(1 4ο-αηάβΓ8θ-8βνβΓβ-1&1>οηΓ βο-8,8 ίο-ββ-βη^α^βά-ϊη-ϊ™· (»ίώ ίί*
δε εξόν ίχειν χρήματα,
Ιοίΐβ αηά ίκΙνβηΙαΓβδ), ηηό! πΙΐθϋ-Κ-παβ-αΙΙονβά-Ιιϊια Ιο-ίατβ Ηοΐιβι
ακινδύνως, αίρεϊται πολέμων ηοιείν ταΰτα
«η11ιοαΙ-<1ιιη£βτι Ιιβ-οΐιοββ ιηοΜηκ-πατ Ιο-ηιαίιο ΰιβββ (ποίιβι)
με'ιονα. Δε εχεινος ή^ελε οαπανάν εις τνόλεμον
Ιβββ. ΒαΙ Ιιβ άββίτβά Ιο-βρβη<1-1ιΪ8-ιηοηθ7 ΐη π&τ
ωςπερ εις παιδικά η εις Τινά
&8 (Ιΐθ πιΐ^ΐιΐ Ιι&νβ βρβηΐ ϋ) οη (&) ϋβίονβά-οΐ^θοί, ογ οη αη7
άλλην ηδονην οντω μεν ην φιλοπόλεμος.
οΙΙιβΓ ρΙβωπΓβ ,· βο Τοη<1 ϊηιΐββά ναβ-ΐιβ ΌΓ-ττιιγ.
Δέ αύ εοόχει είναι πολεμιχός Ταύτγ, οΤι
Κηά &§αίη Ιιβ-αρρβαΓθά ίο-βθ βΙΙβά-ίοΓ-τν&τ ΐιι-ϋιϊβ, Λ&ί
Γε ην φιλοχ'ινδννος, χαί άγων ετά τους
οοΐ-οηΐ; ίβ-πω ίοηά-οί-ά8,η£βΓ, | ΙηιΙ-β,Ιβο παιιπ·Μη£ &£8,ίη8ΐ Ιϊβ
■Ίολεμίονς,
6η6ΐΏ7, [ουί υτβ.8 ϋΧπ&γΒ Τ*&άγ ΐο Ιβ&ά Μβ &πηγ &£&ίιΐ8ΐ Ιΐιβ βηοηι^],
χαι ημέρας χαι ννχτός, χαι έν τοις οεινοϊς
00& ϊιγ-ά&γ »ηά ηίφΐ, 8,η<1 ίη — άαη£βΓ (™8)
φρόνιμος, ως οι τχαρόντες
ρΓϋ(1βηΙ-8,π(1-Ββ1ί-ρο88β88β(1, οβ — (Λοββ) 1>βίιΐ£-ρΓο8βηΙ (ιτϋΐι Μω)
πανταχού 7ίάντες ωμολόγονν. Και δ' έλεγέτο
ίη-Λη7-ρ1&οβ αΐΐ οοηίβββθά. Αηά βίβο 1ΐθ-π&8-8αί<1
είναι άρχιχός ως συνατόν έχ τον
(ο-1>β ηααΙϊββά-ΓοΓ-οοπιιιιαηάίηκ 1η-&8-ηιαο1ι-ιΐ8 1ιθ-οοιι1<1-1>θ ίτοζη —
Τοιούτον τρότον, οίον χάχεϊνος είχεν. Γαρ
ιαοΐι (α) (ΙίβροβίΙίοη, Η βνβη-ΐβ Ιιαά. Ροι
μεν ην ιχανός, ώς χαι τις άλλος, φροντίζειν,
'ναάοϋά Ιιβ-παβ οαραΜθ, (πιΟΓβ) ίΐι&η θυθπ αηχ οΙΙιβΓ, Ιο-ί&ΪΕθ-08.Γβ
οπως η στρατιά εζει τα εηιτήοεια αντφ, χαλ
Κον ΙΙιβ 01-1117 πουΐά ΙΐΒνβ ρΓοτίβϊοηβ ίοΓ-ίίββΙί', &η<]
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΕ» τι. 161

ηαρασχενάζειν ταύτα* δε χαί ιχαΐ'ος εμποΐτ


Ιο-ρΓοοαΓβ Ιηβ-βαπιβ ; &ηά αίβο (ηβ τω) ββ,ρβ,οΐβ Ιο-1ιη·
>7<Χαι τοις παρσΰσιΐ', ως Κλεάγ%φ εΐη «ειστεον.
ρι-βββ οη — (Ιηοβθ) ρΓβββηΙ, Ιη»1 ΟΙβατβΙιιιβ »ω Ιο-οβ-οοβνβΛ
Δε τοΰΤο εηοίει εχ τον είναι χαλεπός '
Αηά | Ιηϊβ ηβ-ββΌ<:(β<1 ίτοπι — (ΙίαΙ) Ιο-οβ ββτβΓβ;
γο\ρ χοχ όραν γρ
[Ιηΐβ ηβ βΙΓβοΙβά ΐ>γ ηίβ ΒβνβΗΙχ] ; ίοΓ βνβη Ιο-1οοΐ£-αΙ Ηβ-*Μ
στυγνός, χαϊ τγ φωνγ τραχύς" τε
£ΐοοπιν-ι,η<]-βΙβΓη, »ηά ϊη — (ηίβ) τοίοβ η*ΐϊη ; 'ΐιβ ηοΐ-οηΐτ
αεί έχόλαζέ ισχυρώς, χαί ενίοτε όργγ, ώς
αΐντανβ ρηηίβηβά ββνβΓβΙν, ΙιιαΙ-αΙβο βοπιβίίπιββ ίη-β,η£βΓ, βο (ΙηαΙ)
και εσ&' δτε μεταμελειν αυτφ. Και δ' εκόλαζε
βνβη Ήβ βοιηβϋπιββ 'ΓβρβηΙβά ηΗηββΙΓ. Αηά αίβο ηβ-ραηίβΗβά'
Γνώμγ' γαρ ήγειτο ακολάστου
»β<:0Γ<ϊίη£-Ιο-ηι1β (ογ οη ριτηοίρΐβ) ; Γογ ηβ-Ιήοα£ηΙ αη-ιιηάίΒβϊρΙίηβά
στρατεύματος είναι ουδέν όφελος. Άλλα και
»ι-πιν Ιο-οβ (οί) ηο ιιββ. ΒαΙ βτβη
εφασαν αυτόν λέγειν, ώς δέοι τόν
Ιηβν-βαίά1 (ΙηηΙ) ηβ (υββά) Ιο-ββ,ν, ΙηαΙ Η-1>βοοηΐθβ Ιηβ
στρατωτ^ν φοδεισ^αι τόν άρχοντα μάλλον
βοΙάϊβΓ Ιο-ίβΕΓ — (ηϊβ) οοιηαιβηίΙβΓ πιΟΓβ
η τους πολεμίους, ει μέλλοι ή φυλάζειν
Ιηαη Ιηβ βηβπιν, ίί ηβ-'ποηΐά' βΗηβΓ 'κ-ββρ
φύλακας, η άφεζεσ^αι φίλων, η
ίζη&τά 'νεΐΐ, ογ 8.1>8ΐωη-ίΥοπι (<1οϊη£ ϊη}ητν (ο) Γπβηάβ, ογ
ίεναι άηροφασίστως 7ίρός τους 7ΐολεμίους. Μεν
£0 ττίΐηοιιΐ^ηββϊΐιιϋοη β,βΐιίηβΐ (ηβ βηβιητ. Ιοάββά
οΰν εν τοις δεινοις
ΙηβιβίοΓβ ϊη — άΛηββΓουβ-β,ηά-Γπ^ηΙΓιιΙ-οίΓοαπιβίβ,ηοββ (Ιηβ βοΐάϊβη)
σφόδρα ή&ελον άχούειν αυτού, και
νβΓβ βχοββάίηςίτ 'πίΙΗη^ Ιο-ΙίβΙβη-Ιο (»ηά ούβ;) ηπη, β,ηα
οι στρατίώται ουκ γροϋντο άλλον ^
(ηβ βοΙάίβΓβ 'άίά ηοί ΊπίΗ-ίοΓ β,ηοώβΓ (οοαυηνκΙβτ) ,
γαρ χάί εφασαν τότε τό στρυγνόν εν τοι^
(ογ ϊη<1οβ<] Ιηβν-ίβ.ίά' (ΙηαΙ) Ιηβη Ιηβ £ΐοοηιν-8(β™ιηβ8> ϊη 11»
162 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ΐίροςώποις αύτοϋ φαίνεσ&αι φαιδρόν, χαι


οουηίβη&ηββ οΓ-Ιιίχη αρρβοτβά οηβθΓΓη1-&η<1-Ληίιη&>(6<1, &η<1
τό χαλεπόν έδόχει είναι ερβωμένον πρός
— (Μβ) ββνβηΐ^ βββαιβά' Ιίι-ββ «ΊιαΙ-ηΊΐβ-ΒΙΓοη^-ίη-οουηββ α£&ϊη·Ι
τους πολεμίους ' &ςτε εφαίνετο
Ιηβ βηβηι; βο-ΐηαΐ (Μβ οουηίβηαηοβ) β,ρρβαΓβά (ίηιΐίο&ΐίνβ οι'Ι
σωτήρων, χαι ουχέτι γαλετών. Δ' δτί
Η>νΐη<;-αη(1-ρΓυ(βοΐΗΐ£, αηά ηο-1οα£βΓ ΒβνβΓβ. ΒϋΙ νηβη
γένοιντο Ι£ω τοϋ δεινοΰ, χαι εξείη
(1ιβ;-π£Γβ οαΐ-οί — 4αηε;οΓ, αηά Η-ιηί£ηΙ-1>β-*>11ο?τβ(1-ΐηβια
άπιέναι πρός άλλους αρχόμενους
Ιο-£ο (ο οίηβη | &8-ρβΓΒοηβ-η»,νίη£-1>βθη-<;οιηηιΐΜΐ(1β<1, [η
πολλοί άπέλειπον αυτόν γαρ εϊχεν ουχ
ΒοΙιΙίθΓβ], ιη&η; Ιβίί ηίηι; £ογ ηβ-η&ά ηο
τό έπίχαρι, άλλ' ην άει χαλεπός
»£ΓβοηΜβηθ8β (ογ ηιαηηβη), οαί ηβ-ναβ αΐντα^β βίβι-η
χαι ωμός" ωςτε οί στρατωται διέχειντο προς
καά ιιηΓοοΙίη»; βο-Ιηβ,Ι (ηβ βοΐάίβΐΐ νβΓβ-απΌοΐβά Ιοητατά·
αυτόν ωςπερ παίδες προς διδάσχαλον. Κοκ
άίηι Μ 1)078 Ιο»»Γ<ΐ8 (ΙηβΪΓ) (ο&οηβΓ. Αη<1
γαρ ουν ουδέποτε ειχεν επόμενους
— ΙηβΓβίοΓβ 'ηβ ηβνβΓ 'ίβ,ά (Ιηοββ) Γο11ονίη£ (ηϊιη)
φιλία χαι μεν εύνοια ' δε
(ηΓουςη-Γήοηάβηϊρ (ογ) βνβη ίηάββιΐ 1>βΗΐ£-νβ11-<1ί8ρθΒβ<1-ΙοπαΓ<ΐΒ-ηϊιη ; οα<
οΊτινες ή τεταγμένοι υπό πόλεως,
Ιηοββ-νηο βίΙηβΓ η&<1-Ι>ββη-θΓ(ΙοΓβ(1 (Ιο Ιηβ ββΓτίοβ) ο; (Ιηβ) βίαΐβ,
η χατεχόμενοι ΰπό τοϋ δεϊσ^αι, ή Τινι αλλγ
ογ οβίη£-οοιηρβ1ΐ6ά — ν&ηΐ, ογ &αγ οΙηβΓ
ανάγκη παρείησαν αννφ εχρήτο
ηβοβ8βίΐ7, ηιί£ηΙ-1>β-ιήΙη ηίηι, ηβ-ηιαάβ-υββ-οί (ω) Ί>βϊη£
σφόδρα πε&ομένοις. Δε επεί ηρζαντο νιχαι
βχΐΓβπιβΙ^ 'οοβάίβηί. Αηά νηβη Ιηβ7-1>θ£8,η Ιο-οοηα,αβτ
ξύν αντφ τους πολεμίους, ήδη ην τα ποιοϋντα
αηάβΓ ηίηι Ιηβ βηοιη;, | ηο» τ»βΓβ Ιηβ <1οίη£·
μεγάλα τους στρατιώτου
(ΤΓβ»< [Λβ ορροΓΓοηΐΰβΒ »βΓβ Ιηβη £Γβ»ί] 'Γογ Λβ 'Μΐάίβπ
ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΛΡΤΒΚ VI. 168

συν αΰτω είναι χρησίμους" γαρ τε τό Ιχειν


ιτΐΛ Μπα (0-1)6 α8βΓα1-8,οά-£θο<1 ; | ίοΓ ηοΐ-οηΐ^ ϋιβ Ιο-1ι&τ«
θαρΡαλεως τιρός τους 7ίολεμίους 7ίαρην,
0οηβ(1βηΙΐ7 &£αϊηβΙ Ιΐιο βοβιη7 ιτ&β-ρηββηΐ (Ιο ΙΗβπι),

[Αν ϋι«7 ΙμΛ λ ρβτίβοί Γεβ1ίο§ οί οοηΔάβηοβ, ϊη Λβϊτ ηήιιάβ, &£&ϊηβΙ ώβ


και τό φοβεϊσ&αι την Τιμωρίαν
βηεταγ], ϋυΐ-αίβο | Οιβ Ιο-ίβ»τ [Λβ Γβ&τ οί] — ραηίβηαιβιιΐ
παρ' εκείνου εποίει αυτούς εύτακτους. Τοιούτος
Γγοπι Ιιΐοι ιηαάβ Ιΐιβπι ντοΐΐ-άίβοΐρΐϊηοά. 8υο1ι
υεν δη ην άρχων ' 6ε ελεγετο ουκ ε&ελειν
ίχηΐγ — ν&8-1ΐθ οοιηιηιια(1ίη£ ; οαΐ ίο-νταβ-βαϊίΐ ηοΐ Ιο-πίαΐι
μάλα άρχεσ^αι άλλων. Δε %ν, δτε ετε-
πιιιοϊι Ιο-οβ-εοΐϊΐιηαηοΐβά σ^-οΙΙιβΓβ. Αηά Ιιβ-ιτ&β, ιτΐιοα Η»
λεΰτα, άμφι τά ηεντηχοντα ίτη.
άίβά, &1>υιι( — βΓ(; (γβ&η οί) &£β.
Ώρόζενος δε 6 Βοιωτιος &ν εν&ύς μεν
Ρι-οχοηαβ ίηάββά! Οιβ ΒοβοΙϊαη (ντίιβη) 1>βίη£ ^βΐ ίηιΐ6β<1 (οηΐ^ »)
μειράχιον, ε7ΐε§ύμει γενέσθαι άνηρ ικανός
γοαΛ, ιΐοβίτβά Ιο-οβοοα» («,) πιβ,η ο&ραΜ«
ηράττειν τα μεγάλα" και δια ταύτην την
Ιο-ρβΓίυπη — £ΓβαΙ-11ιϊθ£ ; αηά ί1ΐΓ0ΐΐ£ΐι Ιίίβ-βααΐθ —
ί7ΐ&υμίαν ϊδωκε άργΰριον Γοργία Τω Αεοντίνω.
άθβϊι-β 1ιβ-8»νβ ιηοηβ^ Ιο-ΟυΓβίαβ ϋιβ Ι,βοηΙίηίιη
'Έ.7ΐει δε συνεγενετο εκείνα,
(ίοτ ίηβΐηιοΐίοη). \νΐιβη ϊηάββά 1ιβ-1ι&<1-1>ββη-νί11ι Μπι (βοπιβ ϋηκ),
νομίσας είναι ήδη ιχανός και άρχειν,
ΙίΛτίηΒ-ώοιίβΙιΙ (ΜιηβθΙΓ) ίο-1>β ηοιτ ςα»1ϊ£θ(1 6ο11ι Ιο-οοιηιηαικί,
και &ν φίλος τοις πρώτοις
»ηά, 1>6ίη£ (») Γπβηά Ιο-Ιΐιβ ίτβΐ (ογ οΜβί πιβη, Ιΐβ.1) Ιιβ-'ιηϊςΜ
μη τιττάσ^αι ευεργετών, ήλ&εν εις ταύτας τάς
ηοΐ 'ϋο-ίοΓβήοΓ ίη-οοηίβΓηη^-οβηβΙΐΙβ, Ιιβ-πβηΙ οη ϋιβββ-βαιηο —
ηράζεις συν Κύρω' και φετω κτήσεσ^α.
)άοίη&8 (βιρβάίΐίοηβ) πϊώ 0;ηι«; β,ηά (Ιιοα^ΙιΙ Ιο-αεηαϊτβ
εκ τούτων μέγα όνομα, και μεγάλην δύναμιν,
(τονα Λίι (&) (ζΓββ,Ι ηαηιβ, »ηά £ΓθΐΙ ρονβΓ,
164 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

και πολλά χργιματα. Δ' εη&νμών τοσούτων


ιιικί πιυοίι ιηοηε}\ ΒηΙ άββίτίη£ Ιΐιοβϋ-βαιηο (ΐΜηςΐ)

σφόδρα, χαι αύ εΙ%εν ενδηλον, δτι


τβϊιβπιβηΐΐ;, 'ΐιι &1βο οη-ΙΙιο-οΟιοΓ-ΗαΐΗΐ 'έικί (Ιΐιίϋ) ονίιΐοηί, ώ&Ι 'ΐιβ

άν &έλοι χτασ$αι ονδέν τούτων μετά αδικίας,


υιί<;1ιΙ ΊΗβΙι (ο-αοςαίτβ ηοΙΜηβ οΓ-ϋΐθΒβ (Ιϊίη£β) \)γ υημίδΙ-πιβαηΒ,

άλλα φετο τούτων δεϊν τνγχάνειν ούν


1>α1 Ιιο ΙΙιοιι<,ΊιΙ (ίίπιΐ) 8υ<;1ι-ΙΜη£8 ουβίιΐ Ιο-ίβ-ιιοηιιίΓοιΙ 1>7

τφ δικαία και χαλφ, δε άνευ τούτων


— ]ιΐ8ΐ αηά Ηοηουπιοΐβ (ηιοαηβ), βιιί ντίΐΐιουΐ (ΙιβΒβ
μη. τΗν δε δυνατός αογειν καλών μεν
ηοΐ (αί 8,11). 11ο κάβ ίηιΐοοι.1 οοαιροίβηΐ Ιο-ουαιηιαηιΐ οηΙβΓΐ; —

και άγο&ων ' μεντοι ον% ικανός έμηοιηΰαι τοις


;ιη(1 βοοά (ωοη); ΚοινονοΓ ηοΐ οαραΜβ Ιο-ϊπιρΓβββ ώβ

στρατιώταις εαυτοΰ οντ3 αιδώ ούτε


ΒοΙαϊθΓβ οί-1ιίιηΒβ1ί (ηβΐίλβτ) (οϊΙΙιογ) πίϋι-ΐΌΒροοΙ (μογ) (ογ)

φόβον, άλλα και μάλλον γσχύνετω τους


ΐβατ, 1)α Ι Ιιο-'λυιιη βνβη ιηοι-θ 'ίη-απθ (οί) — (Ιιΐβ)
« 5
σαραΤιωτας, η οι αρχόμενοι
ΒοΙάίβΓΒ, Λαη ώοΒβ 'ιιηάβΓ (Ηίβ) 'οοιηηιβ,ικί (»βΓβ οί)

εκείνον χαι ην φανερός μάλλον φοβούμενος


Μιι» ; »ιΐ'1 1ι«-ιν;ι« ονίιΐοηΐΐ; ιηοΓβ ίθατϊη£

τό άπεχ^άνεσ^αι τοις στρατιώταις,


ι ιηβ Ιυ-Ικι-1ι:ι1ο<1 — (1>7 Μ») βοΙάίβΓΒ, [Ιΐιο ϊ&ΙγϊχΙ

η οί στρατιώται Το άπιστεΐν εκείνα.


οί Ηϊβ βοΙίίβΓβ], Ι ώαη Ιΐιβ ηοΙιΙιογβ Ιΐιο Ιο-(1ίβο1>β7 Ιπω

Δε ώετο άρχεϊν
[ίΐιαη ίίβ ηοΜϊογβ ττβΓβ Ιο (ΙίβοΙιο^ Μιη]. Αηά 1ιβ-11ιυιικ1ιΙ (Η) ίο-1)β-Βΐι(Βαίβηί

προς τό άρχιχόν χαι δοχειν είναι έτίαινειν


Γογ — οοηιιηαη(1ίη§, αηά ίο-8βοηι Ιο-βο (•ο) Ιο-ρηιΪ36

αεν Τον Λοιουντα καλώς, δε μη έτίαινειν


'ίηιΙοοΛ — (Μιη) αοΐϊης «•ε11, βοΐ ηοΐ (ο-ρΓ&ΪΜ

Γόν άδικοΰντα. Ίοιγαρονν μεν Των


— (Ιιίηι) »0ΐίιΐ8-ίιηρΓορβΓΐ3Γ. ΤΙιβΓβίοΓβ ίηάββά οί — (Λοβό)

τυνόντων οί μεν καλοί τε χάγα^οί ηΰαν


«πΐΐι-ηίιη — (βηοΙι) ίηιΐοβιΐ (ο,β ιτβΓβ) οηΙβιΊ^ &οά »1δο-βοο<3 πη
ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ VI. 166

ιύνοι αντφ, δε 6ί άδικοι εηεβοϋλενον


Αίΐαοΐιβά Ιο-Μπι, ΒυΙ — (βυοίι α& πβΓο) νϊοίθά ρ1οΜθ<1-Β£αίη8ΐ (ίύη)
ώς δντι ενμεταχειρίστφ. Αέ οτε άπε&ν^σχεν %ν

ώς τριάκοντα ετών.

Δε Μένων 6 Θετταλός ην δήλος μεν έη&νμώ%


ΒαΙ Μβηυη Τίβββαΐί&η ναβ 6τΐάθη1ΐ7 ΐπάθβά άθ8ίτίπ£
ισχυρώς πλοντεϊν, δε έη&νμών αρχειν όπως
νβίυιηβηΐΐγ Ιο-ββοοπιβ-ΐΊοΙι, &η(1 <ΐ68ΪΓΪη£ Ιο-οοιηιιιαηά βο-ΐΗαί
λαμβάνοι ηλείω, δε έη&νμών τιμάσ^αι Ινα
Ιιβ-ιηίκΐιΐ-ω,ΐίβ ωοΓ6, β,π<1 άβίίήη^ Ιο-ίβ-ΙιοηοιίΓθά ίη-οπ1θΐ·-ί1ΐ8,1
κερδα'ινοι πλείω · έβονλετο τε μέγιστα είναι φίλος
1ΐθ-ηή£Ϊ)1-£&ίη ιιιογθ ; Ιιο-πίεΐιβά — ιηοβΙ-οΓ-ίΐΙΙ Ιο-1>6 (α) ίπβηά
τοις δνναμένοις, Ινα αδικών μη
ίο-Λβ ρο»βΓίΊι1, ίο-οπΙβΓ-ϋι&Ι ΛΟίϊηβ-ιι^αβΙΙ^ (Ιιβ-'ιιιίβΙιΙ ηο4
διδοίη δ'ικην. Έλι δε Το
'βϊνβ ίιιβίίοβ [ϊβ πήςΐιΐ ηοί 1>β ραηϊβΐιβά]. | Τοπ&τάβ ίηάββά Ιΐιβ
κατεργάζεσ§ο\ ών έπ&υμοίη, φετο
Ιο-8.οοοιιιρ1ί8ΐι [Γογ ι»»οοιηρ1Ϊ8ΐΗη£] οΓ-ιτ1ια( Ιΐθ-ιηΐ^ΙιΙ-άββίτθ, 1ΐ6-ΙΐΗ)υ£ΐιΙ
σνντομίύτάτην όδόν είναι τε δια τον έηιορκεϊν,
(Ιιβ-8ΐΐ0Γ(«8( τ?»7 ίο-Ι>β ηοΐ-οηΐ; Λγοη^Ιι | Ιΐιβ ίο-ρβηυτβ,
και ψενδεσ&αι και ε£απατάν ■
[ρβηιΐΓ7], βιιΐ-αίβο | Ιο-ΐίβ [ί&ΐηΐιοοά] β.η<1 | Ιο-άβοβϊτβ [άβοβΚ] ,
δ' ενόμιζε το ατίλονν και το «ιλ^ές είναι το
\>\Α Ιιβ-οοηβίάβΓβά — βίηοβπΐ; αηί — ίηιΐΐι Ιο-1>β ώβ
αντο τω τιλι^ίω. Δε μεν ην φανερός στέργων
Β&ιηθ νίΐΐι — Γ0ΙΙ7. Αηά ίηάββά Ιιο-π&β Θτίάβη1ΐ7 Η&τίη^-απΌοϋοιι
ονδενα, δτω δε φα'ινη είναι φίλος, τοΰτω
ΓοΓ-ηο-οηβ, Ιο-«1ιοιη ΐικίββιΐ Ιΐθ-Βοβιηθά Ιο-1>ο (α) Γποζιά, &£8,ΐη8ΐ-ϋιϊβ-οη·
ίγ'ιγνετο ενδηλος έπιβονλενων. Και μεν
Κθ-^ει8 βτίάβηΐ (λ8) ρίοΐΐΐης (χηϊβοΙιίθΓ ). Αηιΐ ίηάββά
κατεγέλα ονδενός ττολεμίον, δε αεί διελέγετο
\ϊβ-Λβήάβά ηο βηβηΐ7, 1>υΙ 'ΐΐθ &1ιν&78 'οοηνβπβά
Των ηάντω» συνόντων ώς κατα-
— «ίιΐι-ιιΐ] (Λοβθ) | 1>«ίι>£-8,1>οιιί-ίιίπι [Ιΐβ ωβοοίβίββ] ιιβ-ϊί ή«1ϊ
Ι6β ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΗ.

γελων. Και μεν τοις χτημαΰιν των


οα1ίη& (Λβω). Αηά ίηάυβά 8§ίώΐ81-1ηβ ρΓορβΠ; οί — (η!<
πολεμίων ουχ ε7ίε6οΰλευε, γαρ φετο
•ηβιηίβ· ηβ-'Γοπηβά ηο 'άββίςηι, ίοΓ ηβ-ΙηοηςηΙ (Η)
είναι γαλετών λαμβάνειν τά των φυλατ-
Ιο-Ι>β (ΙϋΕοοΙΙ Ιο-ωΐιβ Ιηβ (ρΐΌρβΓφ) οΓ — (Ιηοββ) £υατά-
τομενων οε μόνος φετο ειδέναι δν
ΐη£ (ΐΐ) ; | 6ιιί (ηβ) αίοηβ ηβ-Ιηο<ΐ£ηΙ Ιο-Ιωο* (ίΐ) οβϊη£
Ράστον λαμβάνειν τά αφύλακτα.
βαβ; Ιο-ιαΐ» Ιηβ υιΐ£ΐιατάβά [1>ηΐ ηβ Ιηοα^ήΙ ΙηαΙ

1>β αίοηβ Βΐηβιτ ίηαί Η \»α8 βαβ; *° ^β ^β οη£ηατάβά ρΓορβΛ/ οΓ Γηβηά>].


Και δσους μεν αισ^άνοιτο επίορκους χαί άδικους
Αηά αβ-ιηαη;-α8 ϊηάββά ηβ-πιΪ£Πΐ-ρβι·οβϊνβ ρβηατβά αηά ηη]ηιί
εφοβειτο ως εΰ ωπλιαμενους, 5ε τοις
ηβ-ΓβαΓβά 8.8 πβΐΐ απηβά (α£αίη8( Ιιίιη), οαί Ιηβ
όσίοις χαι άσχονσιν άλή&ειαν επειρατο χρησ^αι
ρίοΐίί αηά Ιηθ86-ρπι<!ΐΪ9ίη£ ΙηιΙη ηβ-εηάβανοηΓβά 10-ΠϋΐΒ.θ-ϋβθ-οΓ
ώς άνάνδροις. Δε ωςπερ τις άχάλλεται επί
αβ «τβλ^-ροΓβοηβ. Αηά αβ αη^-οηβ ρηάββ-ηίηιββΜ' οη
θεοοεβεία, και αλιεία, και &καιότ)7Τι, ουτ,ϋ
Γβΐϊςίοη, αηά ΙηιΙη, αηά ^ηβΐίββ, «ο
Μένων ι^άλλετο συνασ^αι τφ εζ,ατνατάν, τφ
Μβηοη ρηάβά-ηίιηίβΐί Ιο-οβ-αοΐβ — ίο-άβοβίνβ, —
πλάσασΦαι ^ευ&η, τφ δυχγελαν φίλους ' 6έ
Ιο-άβτίββ (αΐίβηοοάβ, — Ιο-βηββΓ-αΙ Γπβηά>; αηά (ΙηαΙ)
τον μη πανοϋογον
— (ηβ ιταο τταβ) ηοί Γβηά7-Ιο-άο-αη?-ΙΐΗη£ (οί α τϋΐαηοπ» ηαΐη» Γογ ηίι
άεί ένόμιζεν είναι των άπαι-
αιηι αάναη(α£β) 'ηβ αΐιτα;» 'βοηηάβΓβά ίο-1>β οί-Ιηβ αη·
οεύτων. Και παρ* οίς μεν εηεχείοει
ΕβΛίςηι (αηά !£ηοηιηΙ). Αηά τπΐη ττηοηι ίηάββά ηβ-βηάβανοητβά
ηρωτείειν φιλία, τούτους φετο
Ιο-ηατβ-Ιηβ-ηηΙ-ρΙαοβ 'ίη (Ιηβίτ) 'ίτϊβηάβηίρ, Ιηβββ-ααιηβ ηβ-Ιηο(:£ηΙ
δείν κτ^σασ&αι διαβάλλων τους
Η Ιο-οβοοπιβ-ηίιη Ιο-£αΐη-ονβι (Ιηπ>η£η) ρ1οΙΙϊη£-α£αίη8ΐ —
ΛΟΟΚ Π. — ΟΙΙΑΡΤΕΚ VI. 167

πρώτους. Δβ το παρε-
'Ιοομ νηο η&ά οβ«η) £γ8( (ίη Ιηβϊτ Γ&τοογ). Αηά | Ιηβ Ιο
χεσ$α( τους σ-ηραΤίώτας 7ΐε&ομενονς
ϊββρ Γ&β Ικβρίης οΓ ] — (ηώ) βοΙάίβΓβ οοβάίβη!
Ιμηχανατο έχ τον σνναδιχεϊν αυτοϊς.
ηβ-βΙΓβοΐβά' | Γγοιπ Ιηβ Ιο-(1ο-ιη-οη£ ιτϊΐΗ-ΙΙιβιη [βγρ&τίίαρίΐΐίηβ
Δε τ£ίον τιμδυσ^αι χαι θεραπεΰεσ$αι,
ϊη ύιβϊτ ονϊ] άββάβ]. Αίβο ηβ-οΐαίιηβά' ύο-ηβ-ηοηοαΓβά1 αηά βουιΐβά,
έπιδειχννμενος δτι άν δυναιτο χαι ε$ελο.
βηονίης ΙηαΙ 'Ιιβ ηιϊ£η1 'οβ-αΜβ αη<1 ιηίβηΐ-ίΐίιη
άδιχεϊν πλείστα. Δε χατέλεγεν εΰεργεΰ'ιαν,
Ιο-ίι^υ» Ιηβ-ηιοβι. Αηά ηβ-ο&Ηβα-ίΙ (α) Γάτοι»
όποτε τις άφίΰτατο αυτόν, δτι ΧΡ^~
(οη ηϊβ ραΗ), κηβη αην-οηβ άοββΓίβά Ιιίιη, Ιηβ,Ι (ιτηίΐβ) ιηαΐ£ίη£-
μενος αυτφ ονχ άπώλεσεν αυτόν.
ομ οΓ-Ιιΐιχι ηβ-'άΐά ηοΐ Μβ8ΐτο7 ϊλΐιη.
Και μεν 8ή Ιζεστι περί τά
Αηά ϊηάββά Ιπιΐτ (πβΓβ) ϋ-α11ο«τβ<1 (Ιο βρβ&ΐι) ΓββρβοΙίη& Ιηβ
αφανή αυτού ·ψεΰδεσ$αί, δε ά
ρήταΐβ (απαϊτβ) οΓ-ηϊηι οηβ-ηιίβηΙ-ββν-ϊϊηΕί-ίβ-ηοΙ-ίΓυβ, 1>πΙ πηβ,Ι
πάιτες Ισασι εστί τόώ'. 'Ω,ν ετι ώραϊος
•11 Ιιηοϊτ ϊβ Ιηίβ. Ββίη£ νβΐ ϊη-Ιηβ-ρι·ϊηιβ-οΓ-νοιιΙη
διεπράζατο παρά Άριστίππα) /«εν στρατ^εΐν
αβ-οοίαίηβά' ίΐΌηι ΑΗβΙίρραβ — Ιο-οοιηηιηηά (οΓ/
τών ξένων ■ δε εγένετο, &ν έτι ώραϊος,
ιηβ 1οΓοί£η-ιηβη:βηαΓΪ68; &ηι1 ηβ-οβοαπιβ, 1>βίη£ νβί {η-ίηβ-Μοοηι-οΓ-τοηΙη,
οικειότατος ΆριαΊφ, δντι βαρβάρφ, δτι
[ηοβΙ-ίηώη&Ιβ ιΗΐη-ΑΗ»α>, ηβ-οβίηι; (&) 1>αιΊ>8τί8,η, Γογ Πμ
ι?δεΤο χαλοΐς μειραχ'ιοις ' δε αυτός είχε
(Ατίεβπβ) 'άβΐίβηΐβά' ίη-1>βιιυ.ϋ(Ίι1 νοαίηβ ; αηά ηβ-ηίηιββΙΓ ηαά
Θαρΰπαν πανικά, άχενειος &ν
Τηβτνρ&β (») Γβ,τοαηΙβ, (ε) 1>βΛπ11β88-νοιιΙη — (ηβ,νίηί; οηβ)
νενειωντα. Δε τών ανατρατηγ&ν άπο^ν^σ-
ηατίη£-&-068,Γ<1. ΒιαΙ — (ηϊβ) Γβ11ο»-ο1ΕοβΓ8 Ιιβίη£-ριιΙ-
χόντων, δτι εστράτευσαΐ' επί βασιλέα ζίη>
Ι»-4λ*&, οβοβ,αββ ΙηβΥ-Γοιΐ£ηΙ &8»ίηβΙ (Ιηβ) 13η« ιτΐΐΐι
168 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΕ ΧΕΝΟΡ&ΟΗ.

Κύ^ω πεποιηχως ταντά ονχ απέθανε"


Ογτηβ (Ιηουχη) ηβ-η»νίι,£-(1οηβ (Ιιβ-ϋηιιιο 'άϊά υοΐ Μίβ ,

5ε μετά τον θάνατον των άλλων στρατηγών


1>υΙ «ΓΐβΓ Ιΐιβ ΗβιιΐΙι οΓ-(1ιο οίηβΓ ςβηβηΐ•

τιμωρηθείς υπό βασιλέως άπέθανεν, ονχ


β&νϊηβ-ββοη-ριιηίδΐιβά 1)7 (Ιΐιβ) Μϊη£ ηβ-άίβά, ηο

ωςπερ Κλέαρχος χαϊ οι άλλοι στρατηγοί


ΙίΙιβ (Ίΐ'ΐιπ:1ΐϋ8, οικί (ϊβ οΙΙιογ £βηβι-αΐ8, 'ΐιιινϊηξ

τάς χεφαλάς άποτμηθέντες, {οςπερ δοχεϊ είναι


— (ΙίΐϋΪΓ) ηβαάβ ΌιιΙ-οίΓ, ,ΛνΙιίοΗ 866πιβ Ν>-βθ

τάχιστος θάνατος,) άλλα ζών αιχισθεις


(Λβ) βρββάίββΐ ιΐο&ίΐι,) ίιαΐ Ιϊνίηκ η»νϊη§-1>ββη-ΙθΓίαΓβ<1

ενιαντόν ως πονηρός, λέγεται


{άηνίηίζ α) 76&Γ αβ (β) πιαΙβΓϊίοΙοΓ, αθ-ϊβ-βαϊά 'Ιο (ηβ,νβ)

τνχείν της τελεντης.


αιοί — («ίιΐι 1ιί«) βηά.

Δε \γίας Ό Αρχάς, χαι Σωκράτης 6 Αχαιός,


Βιιΐ λ^ίαβ ΐΗο ΑγοικΙϊηπ, αιχΐ 8οογ&(£8 Ιηβ Αοΐΐδθθ,η,

και τοιίτω άπε^ανετ^. Δε οντ' ονδεις


Η,ίβο Λβϋβ-Ιιτο άίβά. ΒαΙ ηοίΐΗθΓ 'ϋά (ηο-οη<) (ηινροηβ)

χαΐε^ελα τούτων ως χαχων εν πολέμω, οντ'


'άβΓΪάβ ιΐιοϊβ ω ουιναπΐ8 ίη βαίιίβ, υι

εμέμφετο αντονς εις φιλ'ιαν. Δε άμφω


ΓβρΓοαοηβά ίΐιυιη (ίη ι-βςακί) Ιο Γι-ίβη<ΐ3ηίρ. Αηά οοΐΐ)

^στ>τν άμφι πέντε χαι τρνάχοντα τά ετη


■Λβη &ί)οιι( ϋνϋ β,ηιΐ ΟιίτΙγ — χβλ η

ατιο γενεάς.
ΓΓοιη (ιηβϊτ) οίΠη.
βΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ Ι. 163

ΒΟΟΚ III.

ΟΗΑΡΤΕΚ Ι.

Όσα μεν 8ή, οι "Ελληνες εηραζαν, εν τφ


ΤΤηατ ϊικΙμμΙ ύτιΐ7, Οιβ ΘΓββΙίβ άϊά, ϊη —

άναβάσει τγ μετά Κύρον μέχρι της μάχης,


^ΙϊβΪΓ) υρΐνο,ΓίΙ-ιηίίΓοΙι — τνϊΐΗ 0}'πΐ3 ιιηιίΐ Ιΐιυ 1)&111β

καϊ οσα εγένετο επεϊ Κΰρος έτελεύτησε, τών


λοΛ «ΊιαΙ (υυί-ρίαοβ 8.Γ16Γ ΰγπι» άκά, Ιΐιβ

Ελλήνων, άτάοντων συν Ύισσαφέρνει, εν


βΓββΙίβ, (1βρϊΓΐίη£ ΐριώ Τί8β»ρ1ιβΓηβ8, (οοηΓκϋπρ;) ϊη

τοις στίονδαις, δεδήλωται, εν τω ηρόσ^εν λόγω.


ίΐιο Ιηιοβ, ΙιιΐΒ-βοεη-βΙιοννη, ίη ίΐιο ρΓβοβάίη£ άίβοουηβ.

'ΕΛεϊ δε τε οι στρατηγοί συνειλημμενοι ήσαν,


ΑίΙβΓ ίικίθβά ηοΐ-οηΐ^ Ιΐιβ £6ηθΓαΐ8 ΙϊίΐίΙ-Βββη-εβίζΘά,

χαί οι τών λοχαγών χαί των στρατιωτών


1>ιιΙ-&ΐ8θ — (Λοβό) οί-ΐΚβ ο»ρ(αίη8 αηά οΓ-ΐΙιβ 8ο1<1ίβπ

συνετχάμενοι άπολωλεσαν, οι "Ελληνες ήσαν


8,<χ:οπιρα,η;ίη£ (ώθηο) Ιιιιιΐ-ροπβΐιοιΐ, ώο Ογοοκ.» νβη

%η εν 7Τολλγ απορία, εννοούμενοι μεν, οτι


Ιτν\γ ϊη πιιιοΐι ρθΓρ1θχίΐ7, Γβΰβοίίη£ ϊπίΐοοιΐ, ίΙιιιΕ

ήσαν ετίί ταϊς θύραις βασιλέως, δε χύχλω


Λβγ-ινοΓΟ αϊ ΙΙιο £&1ββ ΌΓ (Οίο) Ίίίη^, »η<1 'ϊη (α) Όίτοίβ

αντοίς ήσαν ηάντγ πολλά χαί ε&νη


*Γοαη<1) Ιΐιοια (ΙιβΓβ-νβΓβ ονοΓ/κ Ιιεγο (α £ΓβαΙ) ηιιιη^ Ι>ο(Ιι η&Ιίοηβ

χαΧ ηόλεις ηολεμιαι, δε ούδεϊς ετι έμελλε


αηά (οινηβ Ιιοβίίΐβ (Ιο Ιΐθΐη), αηά ηο-οηο 1ιογο8,ΓΙ«γ νυιιΐά

Παρέξειν άγοράν, δε άτίεϊχον της


ρΤΌτίάβ (8.) ιηιΐΓΐίϋΙ (Γογ Ιΐιοιη), (ΐη<1 Οιοχ-Λχτο-ιΙίί,ίΛηΙ Γγοιπ —

Ελλάδος ον μείον η μύρια στάδια, δ*


(ϊΓββοβ ηο< 1β88 ΙΙιαη ιβη-ΙίιοαβΛηί] ιΐ&άία, λλ4

II
170 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ην ονδεις ήγεμών της οδού, δ' άδίάο'αΤο·


ϋιβΓβ-ν&β ηο £υίάβ (Γογ) Ιηβ το&ά, &ηά ίιηρβ8βαΙ)1β.
ποταμοί διεϊργον εν μέσω της όδοΰ οίκαδε,
ΓΪΤ6Γ8 ίηΙβΓνβηβά ίη (Ιηβ) ηιϊ<1β1 οί — (Ιηβίτ) γο&<1 ηοηιοιναχό^
δέ και οί βάρβαροι άναβάντες ανν Κΰρω προίδε-
αίβο Ιηβ 0&Γΐ>αήαη8 ηανίης-οοηιβ-ιιρ ττίΐη (^πιβ 1ια<1-Β.Ι>αα
δώκεσαν αντονς, δέ χαταλελειμμένοι ησαν μόνοι,
άοποά Ιηοηι, Ληά Ιπθ^-νβΓβ-ΙβΓΐ αίοη»,
ουδέ Ι^οντες ον&ένα ιππέα σύμμαχον
(ηοΓ-ίηάίβά) (αηάϊηάββά) ηανίη£ ηο οαταΐτ; (ω) &αχϋίαΐ7;
ωςτε ην εν&ηλον, δτι νιχωντες &ν
βο-ΙηαΙ Η-πιιβ νβι^-βνϊάβηΐ, Ιηαΐ άβίθαΙϊη£ (Ιηβ βηβηι^) Ίηβ^ ιτουΙΑ
μεν χαταχάνοιεν ον&ένα, δε αυτών ήττη&ένηη
Ιηάθθά 'ΉΙΙ ηο·οηβ, οαί Ιη·7 οβϊηβ-άοίο&Λθά
οΰδεϊς άν λειφ&είη. Εννοούμενοι
ηοΐ-οηβ (οί Ιηβϊτ ηαηιηβΓ) νοιιΐά 1>β-1βΓΐ (αΐίνβ). Κβ&βοϋηβ;
Γαϋτα, χαι έχοντες ά^υμως,
οη-Ιηβ*β (ΙΜη£8), | αηά η&νίη£ (Ιηβωββίνββ) (Ιβ^οΙβΛΙ^, [β,ηά οβ-
ολίγοι μεν αιτών έγεύσαντο σίτου
Ιηβ άΪΒηβατΙβηβιΙ], Γβν ϊηάβεά1 οί-Ιηβπι ΙαβΙβά Γοοά
εις την έσπεραν, δε ολίγοι άνεχανσαν
— (Γογ) — (&Β.Ι) βνβηίη£, Β,ηά1 Γβντ Βΐίηάΐβά' (»)
πνρ, δέ πολλοί ονχ ηλ%ον επί τά
Ετο,' Λαά αχΛηγ 'άίά αοΐ 'ιςο (ο Λβ (ρηο οί)
Ιπλα ταύτττν την νύχτα, δέ άνεπαύοντο
&πη8 (άιιπη^) ΙηαΙ-βαιηβ — ηί£ηΙ^ 8>ηά Ιηβ;-νβηΙ-Ιο-Γβ8(
δπου έκαστος ετΰ^ανεν, ον δυνάμενοι χα-
ιΛβΓβ ο»οη ηΑρρβηβά (Ιο οβ), ηοί 1>θίη£-»Μθ 1ο-
ί^ρΰδειν νπο λύπης χαι πό^ου πατρίδων.
«Ιϊβρ Γογ βΟΓτο» »η<1 (Ιηβ) ύββΪΓβ (Γογ) οοιιηΐτ^,
γονέων, ^ιψαιχών, παίδων, ους ενόμιζον ονποτ'
ρ&Γβηΐ*, νίνββ. ΰηίΙάΓθη, πηοηι Ιο67-Ιηυυ£ηΙ ηβτβΓ
δψεσ&χι έτι. Οδτω μεν δη διαχείμενοι πάντες
Ιο-βββ ηιοΓβ. Τπηβ ϊηάββά — άίβροββοΙ 'Ιϊβ^ 8>ΰ
άνεπαΰοντο.
νβη*-*ο-ΓββΙ.
ΒΟΟΚ ΠΙ. ΟΗΑΡΤΕΚ I. 171
τΗν 8έ εν τγ στρατιό; τις Ηενοφί'η
Τ1ιβι*β-ν&8 — ίη (Ιιθ θχιαγ &-06Γΐαΐη Χβηορηοη («ι1
Α&ηναϊος, δς ών ούτε στρατηγός ούτε λο~
λίηβηίαη, τ»ηο οβϊη£ ηβίΙίβΓ (») £βηβΓ&1 ηοΓ (») ο»ρ-
χαγος, οντε στρατιώτης, συνηχολού&ει,
1»ίη, ηοΓ (& ρπν&Ιβ) βυΙάίβΓ, 8χοοπιρ»ηίβά (ιΐιβ
άλλα Πρόξενος μετεπεμ^ατο αυτόν
•χρβάϊϋοη), 1>αί Ρι*υχβηαβ ββηΙ-ίοΓ Ιιίπι
οίκοθεν, ών αρχαίος ζενος' δε ντίυσχνε'ιτο
ΓΐΌΐη-ηοπιβ, ηβ-οβίη£ (ω) ο1<1 £ηβ91-(ηβη<1 ; »ηά Ιιβ-ρΓοηιίΒβά
αυτω, ει ίλ&οι, ποιήσειν αυτόν φ'ιλον Κι·ρω,
Ιιϊηι, ΐί 1ι«->1ιοη1(1-οοπιο, (0-ηικκ.β Ιιίηι (α) Γιίοηά (ο·ΰ;πκ,
ον αυτός εφη νόμιζειν χρείττω εαντφ
κΉοηι Ιιβ βιιίιΐ (ΛεΙ) Ηβ-οοΠ8ί<1βΓβ<1 1>β((βΓ (ο-ηίηιββΙΓ ((ηα,η)
Της πατρίδος. Ο Ξενοφών μέντοι άναγνονς
— (Ιιίβ) οουηιτχ. — Χβηυρο,οη ϊηάββά ηανίη£-Γβ*<1
την έηιστολην, άναχοινοΰται Σωκράτεί τω Ά&η-
ώβ Ιβιιοι-, οοηβαίω δοοΓ&(οι (Ιιβ Α(Ηβ-
ναίω περί της πορείας. Και ό Σωχράτης νηοτΧτ
ηίηη β,βυυΐ (Ιιβ }Ομγώϊ$. Αηιΐ — δοοπΗβ· ηανίιΐ£-
τενσας μη οι επαίτιον Τι
ΓβαΓβά 1ββ( — 'ίηβγ (πιΐ£Μ) 'βηιαϊη&Ια (Ιιίιη) ίη-βοηαβ (χηΑοηβτ)
7ΐρός της πόλεως ειη γενέσθαι φ'ιλον
νίιΐι — (ϊιίβ) £ονβι*ηιιιβα( ΐί-Ιϊβ-ντοΓθ (ο-Ιιβοοιηβ (&) ίϊϊβηά
Κι'ρω, δτι 6 Κί'ρος ε&όχει προ^ιγως σνμπολεμήσαι
(ο-Ο^Γαβ, οββ&ηββ — ϋ^πιβ βββιηβά χβ&ΐυαβί; (ο-η&νβ-&β8ί8(βά
τοις Ααχεδαιμονίοις επί τάς Αθήνας, συμβουλεύει
(Ιιβ ΙιαοβίΙϋθΐηοηΪΗ,ηβ Β.£α>ηβ( (Ιιβ Α(ηβηί*>η8, ηβ-ιιάνϊββά
τω Έενοφάντι, ελ^όντα εις Δελφούς, άναχοι-
— Χβηορηοη, ((ηα() Ιιατίης-^υηβ (ο Ββίρΐιοβ, Ιο-βοη-
νώσαι τω θεώ περί της πορείας. Δ' ό Ηενοφών
ιη1( (Ιιβ κοάί Β,Ιιοαΐ (Ιιβ ^«απιβ;. Αηά — Χβηορίιοη
ελ$ών επ^ρετο τον Άπόλλω, τίνι θεών
£οίη£ ίηηυΪΓβά-οΓ — Αροϋο, (ο-νηίοη ΌΓ ((ηβί 'ΐοάι
θνωχ χαι ευχόμενος
ΐ8&οΓί£οΐη£ λώΑ ρπινίΐ)£ [ηβ ιΐιοαίά ω,οπβοβ η,ηά ρηχ] Κ*°**) '■·
172 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ3Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

άν Ιλ3οι την όδόν, #>


ιηΐ£ΐ)1 '§ο ώθ τού,ά, [ϋιαί ϊβ ιηί^Μ ροιίοπη ΰιβ ]οατηβ/], ιτΜοΙι
επινοεί, κάλλιστα και άριστα, και τφάζας
1ιβ-ίιι(βηά8, ιηο8(-1ιοηοιιταΙ>ΐ7 β,ηά ηιοβί-βιιοοοββίυΐΐ^ αηά Ιιανίης-ρβΓίΌπηβΐΐ
καλώς σω&εί);. Και
(Η) ιιιοοβββίιιΐΐ; | ιηϊς1ιΙ-1>β-Β&νβά [αιί^Μ Γβΐιιπι ϊη ββίβΐ^]. Αηϋ
ό Απόλλων άνεΐλεν αύτω θΰειν
— Αραΐΐο | ηηίοΐάβά (ο-Ιιϊιη [οηβνβΓοά Ηπι] (ο-ηβΗβοβ *1ο (Ι&β]
θεόΐς οίς εσει. Έπεΐ δε >5λ$ε πάλιν,
£0<ΐ8 Ιο-»1ιοπι ϊΙ-παβ-ρΓορβΓ. Τίίΐιβη ίηάββιΐ Ιιβ-Ιι&ά-βοηβ 1>αοί
λε^ει την μαντείαν τφ Σωκράτει. Δ'
Ίο Α&βηβ), Ιΐθ-ίβΐΐβ Ιΐιβ ΟΓαοΙβ Ιο — δοοίΌ,Ιββ. Αηό!
ό άχονοας ητιάτο αΰτόν, οτι ον πρώτον
(Λο Ιιβαπη^ (ϊΐ) Μϋωικί Μπι, ίΙΐΒ,ί Ιιβ-'όΉ ηο4 &γβ(
ίίρώτα τοδτο, ποτερον ε'ιη λωον αντφ πορεΰεσ^αι
Ηηα,αΐτβ ΙΙιϊβ, πΙίθΙΙΐθΓ ϊΙ-νβΓβ ββΙίβΓ ίοΓ-Ιιίιη Ιο-£θ-ίΌι·ΐ1ι
η μενειν, άλλ' αυτός κρίνος είναι ίτέον,
ογ Ιο-Γβωωη, 1>αΙ ΙηηιββΙΓ Ιιατϊης-άβοίάβά | (Ά&Ι) Μ-ϊβ Ιο-1>β-£θηο,
επυν^άνετο τοΰτ' δπω$ άν
[Λ&ί Ιιβ ποιιΐά £ο], Ιβ-ϋκιαίΓβΛ ίΐιίβ Ιιοιτ 'ΐιβ ιηί^ΐιΐ
ηορευ^εί>7 κάλλιστα. Έπεϊ μεντοι, εφη,
'ρΓοοββά (ο-(1ΐ8-Ι>β8ΐ-&<1τιιη(α§β. 8ίηοβ νοπβτ«Γ, βαίά-ΐι^
ήρον όντως, χρη ποιεΐν Ταυτ^
^οιι-Ιιατο-ϊηςιιίΓβά ώαβ, ίΐ-ΐίοοοηιοί (70η) Ιο-άο Ιίοβθ (Ιϊίη£β)
δσα ό θεός εκελεναε. Ό Ξενοφών μεν δη
&8 Ιΐιβ %οά άίτβοΐβά (ίου). — Χβηορίοη ϊηάθβΛ —
οντω, θυσάμενος οίς ό θεός άνεϊλεν,
ΰιβΓβΓοΓβ, ΙΐΒ,νΐη^-ββοΓί&οβά (Ιο )&6 £θΛβ) Οι&Ι Οιβ §οά ΙοΙά-Μπι-ίη-ΓορΙ^,
ε£επλει, καΐ καταλαμβάνει ΤΙρόζενον και Κνρον
8β(-88.ί1, β,ηά 6ηά8 Ρτοχεηιιβ αηιΐ Οχηυ
εν Σάρδεσι, ήδη μέλλοντας όρμάν την δδόν

άνω, και σννεστά&η Κνρω. Δέ τον ΤΙροζενον


«φίνα™, Ληά 1ιο-πα9-ρΓβ8βη(«(1 Ιο-Οίηιβ. Αη<1 — ΡΓΟΖβηαι
Λφο&νμουμένον, και ό Κΰρος βνμηρον&νμέϊΤό αυτόν
ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΕΚ I.

μΐΐναι. Δέ ε\ηε δτι, ετιειδάν τάχιστα ή στραΤεία


Ιο-Γβπιαϊη. Αηά Ιιβ-βαϊά ΙΙι&Ι, Β8-8θοη &8 Ιΐιβ βχροάίϋοη
ληζγ ει&νς οηοπέμ^ειν αντόν.

Δέ έλέγετο 6 στόλος είναι εις


Κ β,Ιβο Ηθ9-βαί(1 (ΛβΙ) Ιΐιβ βχροιίίΐίοη (»ω ϊηίβηάβιΐ) Ιο-1>β α£ΛίηβΙ (Ιϊβ)
Πισίνας.
ΡίβκΙιιιηβ.
Μεν δη έστρατευετο ούτως εξαπατηθείς
Ήβ ίη<ίββί Ιχαΐ; ^οίηεά-ϋιβ-βχρβιΐίϋοη '1)βϊη£ Ιΐιιιβ Μβοβίνβφ
ον% ντώ Προξένου (^άρ ον γδευ την
ηοΐ 1>7 Ρτοζβηαι (Γογ ηβ-'άίά ηοΐ 'κηοιτ, (Λ&Ι) ϋ»
όρμην επί βασιλέα, ονδέ άλλος
ααοτ6θΐ6η( (ν&β) β,βαϊηβΐ (Ιίθ) κΐη£, πογ (βι!7) οΙΗθγ
ουδείς των Ελλήνων ηλτην Κλεάρχου) ' έπεί
(ικμμμ) (οηβ) οΓ-ΙΙιβ βηβΚΒ οχοθρΐ Οίοατοΐιοβ) ; \νΗβα
μεντοι ηλ&ον εις Κιλιχίαν, εδόχει ηδη είναι
ΗοπβνβΓ 11ΐ67-Ιια<1-ςοη6 (ο Οΐΐίοία, ϋ-βθοπίθά ηοπ Ιο-Ιμ
σαφές πα,σιν, δτι ό στόλος ειη ετά βασιλέα.
ιη&ηΐίθβί Ιο-αΐΐ, 11ι&( ΐΗβ βχρβάίΐίοη π&8 ας&ίηβΐ (Λθ) ]κΐη^.
Δέ φοβούμενοι την όδόν, χαι Βμι^ς
ΒιιΙ Γβαπηκ Λβ (Ιβη^ΐΗ οΓ Ιΐιβ) το&ά, &η<1 Ηκβνίη
άκοντες όί πολλοί δι
αηνϋ1ίιΐ£ ((ο ρι-οεββά Γ&ΓΐΙιβΓ, $βΙ) Οίο £ΓβαΙβΓ-ρβχΙ (οΓ Λοιη) &γοιι£1ι
αίσχννην χαι αλλήλων χαι Κΰρου συνη-
βΐιαιηθ 1>οΛ (8.8 ηβρβοίβ) οηβ-αηοϋιβΓ αηά Ο^Γαβ β,οοοπα-
κολοΰ^σαν * χαί εις ων Ε,ενοφών ην.
ρ&ηίβιΐ (β™); βλμΙ οηβ οί-νίοιη Χβπορίοη «η,
Δέ επεί ην απορία, ελυπεϊτο
ΒαΙ νΐιβη (αΐΐ) νταβ ρβΓρ1θχϊϊ7-&η(1-8.ηχίθΐ7, 1ιβ-νιΐ8-ΐΓουΙ>1β<1-Εη(1-βηβνβ<1
μεν σύν τοις άλλοις, χαι ονχ έδννατο

χα&ενδειν δέ λαχών μιχρόν νσινον ειδεν


Ιο-βίββρ ; |>α( Ιΐ8,νϊιι§-£01 (α) ΙίΙΙίθ βίββρ | Ιιο-βα» (ε)
5ναρ. "Εδοζεν αντφ, βροντής
τΐβίοη [Ιιθ Ιιϊηϊ α ιΐΓβαοα], ΙΙ-βββπίθά <χ>-1ιίχαρ (&) ϊΙιιπκΙβΓ νΒΐοτη)
174 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

γενομένης, σκαπτός ηεσείν εις την πα·


ίι&νίη^-οοοαιτβά, (Ιη&Ι α) 11ιιιη<1οΓ-1>οΚ Γβΐΐ οη — (ηί«) ρα-
τρφαν οΐχίαν, χαι εχ τούτον πάΰαν λάμ·
ΙβπιιΙ ηοαββ, αηά Γγοπι Οιΐβ ίΙ-'ντΒί &Ϊ1 ΊΪ£ηΙβ<1-
πεσ^αι. Δε περίφοβος εν&νς άνηγέρ&η, χα*
αρ. ΑηΛ ΓΐΊ£ΐιΙβιΐθ4 'ηβ ίηιηαβιΐίιίβΐ^ 'αιτυΐιο, &αά
τό δναρ μεν Ιχρινε πγ άγά&όν, (δτι ών εν
ώβ άτοκοι ίηάβοά Ιιβ-^ϋΐΐ^βά >οπι««ηαΙ Γ&νοαταΜβ, (Ιιβοααββ 1>6ίη£ ίη
πόνοις χαϊ χινδυνοις, εδοξε ίδεΐν μέγα
Ιτουοίο »ηά ά&ηςβΓ, ηβ-βββιηβά Ιο-ηανβ-βββη (») ςηα)
φως «χ Διός) ■ δε χαι πγ έφοβεϊτο (δτι
Ιϊ^Μ Γγοιιι .ΙυρίΙβΓ) ; 1>αΙ αίβο ηο-'ίτω βοπιοντηαΐ 'αίαπηοά (οβοααββ
τό δναρ εδόκει αντφ είναι από Διός μεν
Ιηβ (ΐΓβαιη αρρβαΓβί Ιο-ΐιϊιη Ιο-Ι>β Γγοπι ^ρί(βΓ(ντηοναβ) ίηιΐββ»!
βασιλέως, δε τό πυρ εδόχει λάμπεσ^αι χύχλω,)
(») ^ϊο^ι Ιηβ &Γβ 8β6ΐιΐθ(1 Ιο-βηϊηο &11-ιΐΓοιιηά,)
μη ον δνναιτο έζεΤ&εϊν εχ της χώρας
ΙοβΙ Ιιο-'θΗοηΙά ηοΐ *1)β-β.1>1β Ιο-άβραιΐ Γγοιιι Ιηβ ΙβΓηιοιγ
της βασιλέως, άλλ' εΊργοιτο πάντο%εν νπό
οΓ-11ιθ 1ιίη£, οαΐ «ηου1<1-1>6-ηοπιιηβοΜη οη-αΐΐ-βίάβι ο;
τίνων άπορων.
ιοιηο (ςΓβαΙ) άίβοαίΐίβ».
Όπόΐόν τι εστί μέντοι ιδεϊν τό τοιούτον
λνηαΙ-Ιιίηο'-οΓ ΙΜη£ ϊΐ-ΐβ ΐηάββά Ιο-βββ — βιιοη (»)
δναρ, ε£εστι σχοπεϊν εχ των συμβάντων
άτβαιη, Κ-ίβ-ΛΐΙονοά Ιο-ρβΓοβίνο Γγοπι Ιηβ (Λΐη^β) οοοαπίης
μετά τό δναρ. Γάρ γ'ιγνεται τάδε. Ευ&ΰς
λΠογ Ιηβ άΓβ&ιη. Εογ ϊί-ηαρρβηβΑ Ιηαβ. Ιπιπιβάίαΐοΐ;
επειδή άνηγέρ&η έννοια πρώτον μεν εμπίπτει
»ΠβΓ Ιιβ-ναβ-αΓουβεά (ΙΜβ) Ιηοα§ηΙ &η( ίηάββά οοοαπ
αντφ' τί χατάχειμαι; ή νύξ δε προβαίνει"
Ιο-Μπι : *1ΐ7 αηι-ΙΛγίηζ-άονη ? Ιηβ ηί(;ηΙ ϊηάββά ίβ-ρωβϊηΒ-βϊτΛ^ ;
δε άμα τγ νιμέρα είχός
»ηά αι-(1ΐθ-βαιηο-Ιίπιβ νπΐη-ΐηο (ογολΙς οΓ) άαγ (\1 1β) ρΓοοαΒΙβ (Ιη«1)
τους πολεμίους 'ηζειν. Ει δε γενησόμε&α
ιο· ·ηβιη; νίΐΐ-οοιηβ. ΙΓ Ιηάββά »β·*η»1\-(Γ0ΐ
ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΕΚ I. 176

ντύ βασιλει, τ'ι εμποδων μη ονχι


Ιηίο (ίΐβ ρο»«τ οί ϋιβ) ΐΜη£, | *η*ί ρητοηΐι 1β«ί ηο.
άηο^ανείν \<6ριζομένονς,
Ιο-<ϋβ [ιτη&ί ρΐΌνβηίβ οβ (ο άίβ] 0θίη£-ΐΓ»ιιΙβ(1·ϊηβυΙΙϊη£ΐ7 (&ηά
επιδόντας μέν πάντα τά ^αλεπώτατα,
ΐ£ηοπιΐοίουβΐ7)> &Γΐ6Γ-1>βαο1(1ϊθ£ ίηιΐββώ αϋ ίπβ Πΐο81-£ηυνυιΐ0-ι1)ϊιΐ£β·
δε παθόντας πάντα τά δεινότατα; Δ' δπως
&πά 8ΐ28βι*ίη£ &11 Ιϊιβ αΐ081-(ΐ!Όαι1Γα1-(0Λη£8 ? ΒιιΙ ηοί»
άμννούμε^α ονδεις παρασκευάζεται ονδέ επιμε-
νβ-βηαΙΙ-ΰβΓβαιΙ-οαηβΙτβ* ηο-οηβ ρι·ονί(1ββ πογ Ιακ,ββ-
λεΐται, άλλα χαταχείμε^α ωςπερ εξόν αγειν
Ο&ΓΘ, Ουί 1Τβ-Γ6ρθβθ ΒΒ-ΐϊ ϊί-ΪΤΘΓΟ-&11ΐ>ΐ¥θΐ1-118 I ίο-αοί
ήσνχίαν. Ονν έχ ποίας πόλεως εγώ
[ίο βηίο;] (ηηςιιίΐΐίΐ;. ΤηβηΓοι-β Γγοπι »η»ί οΐί; 'άο I
προςδοχώ τον ατρατηγόν πράξειν ταντα; δε
'βχροοί ίηβ £βηβπι1 ίο-άο ΙηβΒβ-Ιηίη£8 ? βηά
ποία* ηλιχίαν αναμένω έλ&εϊν εμαντω; γαρ
ιτηβΛ »£θ αιη-Ι-παΐΙΐη^-ίοΓ (ο-οοχηβ ίο-ηΐ7Β6ΐΓ? ίοτ
ε^γωγ' ονχ εσομαι έτι πρεσβύτερος, εάν τήμερσι·
Ι-Λΐ-ΙβϋίΙ 'τηΐΐ ηοί '1)β 7β' οΜθγ, 1ί Ιο-ά&χ
προδώ εμαντόν τοις πολεμίοις. Έχ τούτον
Ι-'ρτβ αι^ββίί 'αρ ίο-Ιηβ βηβπι;. ΑΛβι ίηίβ
άνίσταται, χαι πρώτον σνγχαλει τους λοχαγούς
Κβ ΛΓΟββ, β,ηά 6γβ( οιι1ΐ6<1·1<>§οΛθΓ Ιηο οκρΐο^ηβ
Προξένου. Δε επεΐ αχτνηλ^ον, έλεξεν' 'Ενώ, ω
οί-ΡΓοχβηαβ. Αηά νηβη ΙΙβ^-αβββπιΜθοΙ, ηβ-βαΐά; I, 0
άνδρες λοχαγοί, ούτε δύναμαι χο&εύδειν (&ςπερ
ηιβη οαρί&ϊηβ, 'βιη ηβϊίηβΓ 'ο,Μβ ίο-βίββρ (μ
οίμαι ονδ' νμεϊς), ούτε ετι χαταχεΊσ&χ,ι, όρω>
Ι-ΙΜηϊ; ηβϊίηβΓ (βτβ) 7ου)· ηοΓ 7β' ίο-Ββ-βΙΐΙΙ, Ββ«ϊη§
ίν οίοις εσμεν. Γαρ μέν δήλον δτ·
ϊη υηβ,ί (οΙτοηιηβΚιηοββ) ττβ-βχβ. Γογ ιηάββά (Η ίβ) ρΐαϊη Ιϊ&<
οί πολέμιοι ον πρότερον έζέφηναν τον πόλεμον
Ιηβ βηβπΐ7 Μϊά ηοί ήι«1 ΜβοΙωΌ ίηβ πατ
προς τιμάς πριν ενόμισαν παρασχενάσασ&αι
ιςαίηβί υβ, Ι>6ίθΓβ ίηβ7-ί!?οη£ηΙ (ίη»ί) Ιηβ7 Ιι&<1-»ττ8.η£β·'
176 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

τά εαυτών καλώς" δ' ουδείς τιμών - ουδέν


Ιηβ (Ιηίη£8) οΓ-11ιοαΐ5β1νβ3 λ»©11 : 1>αί ηο-οηβ οί-α» 'Ιαίβ» (»·ο<)
άντεηιμελείται, δπως άγανιούμε^α ώς
(&τιγ) 'ηββά-ίη-ΓβΐΗΓη, ηον ιτβ-ιηα^-οοηίβηοΐ (ιήΐη Ιηβιη) \ αβ
κάλλιστα. Και εΐ μεν
ΒΐοβΙ-οο&ιιΙϊίΛΐ1 [ίη Ιηβ 1>θ8ΐ ροβ8ΪΙ>1θ χηαηηβι*]. Αηά ΐί ίηάβοά
νφεσόμε^α, χαΐ γενηοόμε&α εηί
πβ-8ηα11-6β-Γβιηί88, αηά βηα11-£βΙ ϊηΐο (Ιηβ ροπβΓ οΓ Λβ)
βασιλει, τι οιόμε&α 7ίείσεΰ^αι;
Μη£, νηαΐ ιτη&γ-Ήβ (ηοΐ) 'βχρβοί Ιο-βιαδΓθΓ (ίτοπι ηίπι) Τ
δς άτίοτεμών την κεφαλήν και την χείρα άδελφοΰ,
πίιο ουΚίη^-οϊ Ιηβ ηβαά αη<3 11)θ ηαηά οί-ηίβ-ΟΓοΙηβΓ,
και τον όμομητρ'ιον και όμοσίατρΊον, και ήδη
ηοΛ οί-ΙΙιβ 8αιηβ-ηιοΙηβΓ αηά οΓ-Ιηβ-βααίθ-ΓαΙηβΓ, αηά (ηβ) αΐι-βαά^
τε&νηχότος, άνεσταΰρωσε' δε ίψ&ς, οίς
ϋβαά!, πχβά-Ιηβηι-οη-α-βΙαΒίβ ; ουί (αβ ΓββρθοΙβ) αβ, Ιο-^ηοηι
μεν ουδείς ηάρεστι χηδεμών,
ϊη<1ε6<1 (ώβτ-β ίβ) ηο-οηβ ρΓβββη! (αβ α) ρΓΟίβοίοΓ (αηά βηρροΗβΓ),
5ε εστρατενσαμεν εη' αυτόν, ώς ηοιήσοντες
αηά (νηο) ηαά-τηαΐΈηβα α£αίπ8( Μιη, Μ (ϊί) ηιαΗ:ίη£
δονλον αντί βασιλέας,
(α βυ^βοί αηά) βίανβ (οί ηΐιη, ναο) οβίοΓβ (ναβ α) 1"ηΕ·
και ά7ΐοχτενονντες, εΐ δννα'ιμε&α, τί
ιηα 'ραΙΙίη^ (ηϊηι) 'Ιο-άβαΙη, ίί »β-ιτ(τβ-αο1β, τΛαΙ
οίόμε&α άν ηα^ειν; τΑρ' άν ουχ ελ&οι
Λο-ττβ-ΙηίηΙι (ΙηαΙ) νβ οαί^ηί '8υββΓ? \νοα1ά 'ηβ ηοΐ 'ΓββοΓ*
εηι ηαν, ώς αιχισάμενος νψ,άς τά έσχατα
Ιο βνβΓ7-Ιηϊπ£, ΙηαΙ ηανϊης-ριιηίβηβό! υβ Ιο-Ιηβ ηΐηιοβΐ
ηαρασχρι ηασιν άν^ρώποις φόβον
(οί ββτβΗφ) ηβ-χηί^ηΐ-ΐηβρίτο αΐΐ ηαβη (πΐΐη) ίβατ
ηοτε τον στρατενσαι εη' αυτόν; Άλλα
οΓ-βνβΓ | οΓ-11ιβ Ιο-ηανβ-ιηαΓοηβά [ιηαΓοηϊη^] α^αίηβΐ ηϊηι ? ΒιιΙ
πάντα ηοιητετον δτϊας τοι μη γενησόμε&α
βτβΓ^-ΙΙιϊη^ ίβ-Ιο-ββ-άοηβ ΙϊαΙ — ΐίβ-'ηια^ ηο* '^οί
εη' έχείνα. Ένώ μεν οΰν, ίςτε μεν
ίηίο ηίβ (ροντθΓ). I ΐηάβοά ΙηβΓβίοΓβ, α8-1οη£-αβ ίηάββά
ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑίΤΕΚ I. 177

αΧ σπονδαί ηΰαν ούηοτε εηανόμεν μει


Ιϊβ Ιηιοβ (ίη βιίίίβηοθί ηονβΓ οο&βοά —
οιχτείρων ήμας, δε μαχαρίζων βασιλέα χαι
ρϊΙ;ϊη£ οιΐΓββΙνββ, 1>αΙ οοηβί<1βΓΪη£-α»-η*,ρρ7 (Ιηβ) Ιϊη£ »ηί
τους αύν αντφ, δια$εώμενος μεν οσην
— (Ιηοββ) »ίΙη ηίπι, ηιινίη£-£οηβ-ΙηΓθΐΐ£ΐι ϊηώββά βο-£Γβα( (»)
χώραν αντών, χαϊ ο'ιαν εχοιεν, ώς δε τά
ΙβΓηΙθΓ7 οί-Ιηβιη, &ηά νη&Ι 11ιβ7-ιηΪ£η1^ηανθ, αβ ίηάθβά Ιηβ
άφθονα επιτήδεια, δσονς δε Βεράηοντας,
οορίοαβ ρΓοτίβίυυβ, βο-£γθ&1 (& ηιιιηΙ>βΓ) ίηάθβά (οΓ) ββΓναηΐΛ,,
δε όσα χτήνη. δε χρνσόν, δε
■.ηά ποιϊ-£π;βΙ (β, ηαιηϊίΟΓ οΓ) ο&Ηΐθ, β>ηά (ηυ&ηΗ^οΟ ιιηά (οί)
(Ο^ητα. Δε αί όπότε έν&υμοίμην τά
πώηβηϋ. Βοί οη-Ιηο-οΙηβΓ-ηιιηά' νηβη Ι-ΓβΗβοΙ οη-Ιίβ
Των στρατιωτών, δτι μετείη ήμιν
Ιοοηιΐίΐίοπ) οΓ-ΐΗβ βοΙάίοΓΒ, Ιηβ,Ι ΙηβΓβ-ναβ-α-8)ι&τβ Ιο-ιΐί
μεν ον&ενός πάντων τών άγαθών, ει
ίιάθθά οί"-ηοιΜη£ 0Γ-&11 — (Ιηοββ) £οο<1 (Ιηίη£3), —
α>7 πριαίμε3α, δ' ΐρδειν ολίγους
αηΐββί πβ-οοη£η( (Ιηειη), ωά (»ηβη Ιηβ,Ι) Ι-κ:ηβπ (οηΐχ) Γβντ
έχοντας Ιτι οντον ώνησόμε&α, δε
(οί οι) η&νίη£ ;β( ίτηβΓβνίΙη ιτβ-ιηΪ£ηΙ-1>α7, &αά (Ιηβ,Ι ουτ)
δρχονς ^δ>? κατέχοντας 7[μάς πορίξεσ&α τά
3&1η8 ηον Γθ8ΐταίηίη£ υβ Ιο-ρΓΟοαίΌ —
επιτήδεια άλλως Λως ωνονμενονς' οΰι
ρΓονίβίοηβ (ίη) αη^-οΙηβΓ ιηαηηβΓ Ιηαη οη^ίη£; ΙπβΓβΓοΓβ
λογιζόμενος ταΰτ', ε'νίοτε έφοβούμην τάς
οοπβί(1οΓίη£ Ιηββο (Ιηίη£8), Ί βοιηθίίιηββ ιίβ&τβά Ιηβ
σπονδας μάλλον ή νυν τον πόλεμον.
Εηιοβ παοΓβ Ιηβ,η (I) ηοιτ (άο) Ιηβ ποτ.
'Κπεί μέντοι έχεινοι ϊλνααν τάς σπονδάς, δοχεϊ
θίηοβ ο,οιτβτβΓ Λβ7 Ιιανθ-οΓοίθη Ιηβ Ιηιοβ, ίί-βοοηιι
μοί χαι ή νβρις εκείνων χαϊ ή τψετερα
ώ-ηΐθ ((η&Ι) 1>οϋι ϋΐθ ίηβοίβηοβ οί-ΙηβηΐΒοΙνββ αηά — οατ
νησ^Ία λελϋσΦαι. Γαρ ε'ν μέσφ χείται
ιη>-4πΐ8ΐ ΪΒ-βηάβά. | Κογ ίη (Ιηβ) πιίιΜΙβ [Γογ 1>β(ιτββη ηι] 1ί«
178 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

ήδη ταΰτα τά άγα&ά, ά$λα,


αο* ϋοββ — £00<1-11ιίη£8 (I Ιι»νβ ηιοηϋοηβά), (ω) ρηζββ,
όπότεροι Ίψών άν ωσιν άμείνονες άνδρες ' δ'
(ίο!) πΙιοβτβΓ οί-ιιβ η»; 1» 11ΐθ-1>βΙΙβΓ ηαβη; »η«Ι
οι θεοί είσιν άγωνοθεται, οϊ, ώς τό είχός,
Λβ κο<1β »Γβ ^αά£ββ-οί-11ιβ-οοηΙβΒ(, ιΛο, Η (ίι) — ρη>ρβΓ(»η(1
ϊσοντα: συν ήμϊν. Γαρ μεν οίτοι
νίιΐ-ίβ νίϋι ιΐ8. Ρογ ίηίΐοβά ϋΐθΒβ (οατ βηβιηίββ)
ίπιωρχήχασιν αντονς ' δε νιμεις όρωντες
1ι«νβ-ουιηιηίΙΙβ<1-ρβΓ)ΐιΐ7 Ι£·άη>ί-Ιΐιβιη (ϋ>β %οά2) ; *ηά »· κβίη£
πολλά άγα&ά, στερεάς άπειχόμε&α αυτών,
να&Βγ £00(1 (ϋιΐηςβ), βπιιΐ; αο&Ιαίηβά ίτοιη-ώβιη,
δια τους δρχονς των θεών &ςτε δοχεί
οη-Μοοαηί-οί — (οιιτ) οβ,ϋι ((ο) ϋι« ξοάί; Βο-ύ\αΙ Η-βββπιι
αοι έζεΐναι ιέναι επι τον ά^ώνα σΰν
(ο-πιβ ϋ-ο&β-!>ββη-&11ο«Ό<1-ιΐ8 (ο-£θ ίο ώβ ουυΐββΐ ιηΛ
πολύ με'ιζονι φρονηματι η τούτοις. Δ' ετι
πιιιοη £Γββ,ιβΓ οοηβάβηοβ ϋι&η Ιΐιβββ. Αηά ιηοΓβονβι
Ιχομεν θάματα ιχανώττερα τούτ&ν φέρειν χαι
«ο-Ιιανβ 1>υ(1ϊθ8 οβιΙβΓ-β,Μβ (Ιϊ»η) ώβίιΐ Ιο-1>βητ —
φύχη, χαι θάλπη, χαϊ πόνονς' δε χαί εχομεν
οοΜ, β.η(1 Ιιβα(, Άηά Ι&οοατ; &ηά αίβο νβ-ΐηη
σιη» τοϊ$ θεοϊς άμείνονας ψνχάζ' δε
ντΐύι (Λβ Ιιβίρ οΓ ) Ιΐιβ £οάβ οβίΙβΓ πιίικίί ; Ληά
οί άνδρες χαϊ μάλλον τρωτοί χαϊ θνη-
— (Οιβββ) ηιοη (1»1η£) ίοΐΐι πιογο νυΙηβΓαοΙβ β,ηιΐ βζροκϊ-
Γοί τ,μων ην οι θεοί, &ς7ΐερ τό πρόσ^εν,
Ιο-άβ&ΐΐι (Ιηαη) »β (βχβ) ίί Ιηβ £θά8, Λβ — οβίοΓβ,
διδώβιν ήμιν ν'ιχην. Άλλα γαρ άλλοι χαι
|1ιοιιΜ-£Γ&ηι υβ τίοΙθΓ7. ΒαΙ ΛβΓβΓοΓβ οΙΙιβΓβ βτβη
ίσως έν&νμοννται ταΰτα, προς των
ρβιΊι&ρβ πιειίίιαίβ-οη ώβΜ-β&ιηβ (Ιΐπη£β), ΙΟΓ (Λο 8»1ίβ) οΓ-ϋι«
θεών μη άναμενωμεν άλλους έλ&εϊν έφ'
£θάβ ΊοΙ-αι ηο[ '»β,ίι (ΙΌγ) οΛβη Ιο-οοπιο Ιτ
ήμάς, παραχαλοϋντας £Λί τά χάλλιστα ερ^α,
αϊ βχίιοΓΙϊη^ (αβ Ι» — (ώβββ) ωοβί-ηοοίβ άυβά»
ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΕΚ I. 175»

ίλλ' ίιμεϊς &ρξωμρ> τον έξορμησαι χαι


»η4 ν· ιηΐΐ-οββίη | Ιηβ Ιο-ίιηρβί [ίο βχοϊίβ] βτβη
τους άλλονς επί την άρετην. Φάνητε άριστοι
— οίηβη ίο — ταίοιιτ. δηοιτ-νοιίΓΒβΙτββ ώβ-βοβΐ
των λοχαγών, χαι των στρατηγών
(%ηΑ οΓ&νββί) οΓ-ώβ οαριαΐηβ, &πά οί-Ιηβ οοηιιη&ηιίθη
άζιοστρατηγότεροι. Δε χάγώ, ει μεν νμείς
Ιαβ-πιοβι-ντοΓΙον-ίο-οοιηιηίΐιΐΐΙ. Αηά αΐβο-ΐ, ίί ϊηάββά νοα
ε$ελετε έξορμαν επί ταντα, βονλομαι
νϊΐΐ £ΐτβ-Ιοβ-Βΐαιΐ ίο ίηβββ (Ιηπΐ£Β), 8,ηι-ιτίΐ1ίιΐ£
επεσ^αι νμίν δ' εΐ νμεις τάττετέ με ήγείσ&αι,
Ιο-Γοίΐο» 7«ο; 1>ηί ΐί 70α βρροίηΐ πιβ Ιο-1β&<1,
οίύέν ηροφαα'ιζομαι την τ\λιχ'ιαν, άλλα
Ί (τήΐΐ) ηοί '^ίνθ-αβ-αη-οχοαΒβ — (πιτ) Λββ, Ιααί
χαί τγονμαι άχμάζειν έρνχειν τα χαχά άιί
βτβη Ιηίηκ.-ηιτΒβΙί' (ο-οβ-οί-βααΐοίοηί-αξ» ίο-*:ββρ-ο1Γ — η&πη Γγοπ
ίμαντον.
Ιηνββίί.
Ταΰτα μεν 6 ελεζε ' δέ οι λοχαγοί,
Τΐιβββ (ίηίη£Β) ϊηάββά — (Χβηορηοη) ιροΐϊβ ; οαί ίηβ βαρίοΐι»,
άχονσαντες ταντα, πάντες έχέλενον
αββχίηκ ϋιβββ (ίΜιΐ£8), «11 Γβα,υβΒΙβά (ηίηι)
ήγεϊσ^αι' 7ίλην ην τις Απολλωνίας,
ίο-οβ-Ιαβϊτ-οοίΏΐη&ηάβΓ; βχοβρί ίοβΓβ-πο,Β α-οβΓίαΐη Αροΐΐοηίάθβ,
τη φωνγ Βοιωτιάζων' ο' οντος εϊπεν,
ιε — (ηϊβ) βρββοΗ ΓββοιηΜίη^-β,-ΒοΒυΙίηη ; 8>η<] ίηίβ (ρβΓβοη) Β&ίά,
δτι φλναροίη, δ"ςτις λέγει αν τνχεϊν
ίηαί Ιιβ-βρβαΒίβ-ηοηββηΒβ, νηο 88,^8 (ΛβΙ) 'οβ ιιιί£ηΙ ΌΒιαϊιι
σωτηρίας άλλως πως, η πείσας
ηίβίν Ι>ν-αη;-οΙηβΓ ωβ&ηβ, ίηαη 1ΐ8,τίη§-ρβΓβιι&ά<β<1 (ίηβ)
βασιλέα, ε; δυνατό" χαι α,μα ηρχετο
κίης, ίί ηβ οοηΙΑ, (Ιο £Γ&η< ί() ; κηά *ί-1ηβ-«»ηβ·11ιη· ηβ-δβ^βχ
λέγειν τάς απορίας. Ηενοφών μέντοι ίτπο-
•μ-Ι&Μ (οί) ίηβ άϊβϊοιιΐ'ίββ. Χβηορηοη ηονονβΓ η&,νϊιΐ£
λαβών μεταξν Ιλεζεν ώδε " ΤΩ θαν
ΙΑΚΛΊ-Ιιίιη-υρ ίιι-ίηβ-ιηϊΑβί (οί ηΪΒ βρββοϊ) Βροκβ ίη» · 0 ιηοβν
180 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

μασιώτατε άν&ρωπε, συ δέ γε ουδέ ορών γιγνώ


ντοηάοι*Γα1 πιαη, 7011 ί&άβοά — ηβίϋιβΓ 86βϊιΐ£ υηάβΓ
σχεις, ουδέ άχούων μέμνησαι. ΊΛέντοι γε ησ§α
Βίαηά, ηοΓ ΗβαπΕ£ ϊ&νθ-Γβιηοηιβθΐ-οά. ΗονβνβΓ βΐ-ΐβαβί ;ου τβΓβ
εν ταυτφ τούτοις δτε βασιλεύς,
Ιη (Ιιβ-ηιηα (ρΐαοβ) ιρίώ-ίΐιβββ (ΗβΓβ ρΓβββηί), ιτΐιβη (Λβ) ^>η8>
'ηεί Κϋρος απέθανε, μέγα φρόνησαν; έτύ
»ΛβΓ 03ΤΊ18 άίβά, Ί)βίη8 (»Γβο,Ιΐ7 'βίβναΐβά-ϊη-ιηίηά 8.1
τούτφ, πέμπων έχέλενε τά οπλα. παραδιδόναι.
Ιΐιϊβ, βθηάίης Ιιο-οπΙθΓθά ΙΙιβ απηβ Ιο-οβ-8Ϊνοη-υρ.
Δέ £7164 νιμεϊς ον 7ΐαραδόντες, άλλ' έζοτχλισάμενοι,
ΒυΙ νΐιβη ττβ ηοί £ίνίη£-(1ιβιιι-ηρ, 1>ιιί βείη£-8πιΐ6<1,
εΐ&όντες τχαρεσχηνησαμεν αυτώ, τ'ι ονχ
ξοΐηχ-ίοτύί βηο&ιηρβά-ορροβίΐβ Μπι, ιτιά! άΐά-'ΐΐθ ηο!
ετίοιησε, πέμπων ηρέσβεις, χαι αιτών σηονδας,
'άο, «βηιΐίη^ β,πΛβ,βββ,άοΓβ, β,ηά Γβςιιβ8(ίη£ (α) Ιπιοβ,
χαι παρέχων τά επιτήδεια, εςτε έτυχεν σπονδών;
»η<1 βαρρί^ίηκ Ιΐιβ ρι-ονίβίοηβ, αηΐίΐ 1ιβ-οΙ)1»ϊηβ(3 (») Ιπιοο ?
Δ' έτιει αύ οι ατοατηγοι χαι λοχαγοί,
Αηά ποίο οη-ίΙιβ-οΙΙιοΓ-Ιι&ηά ϋΐθ £6ΐΐ6πιΐ8 &ηά 0αρΙαϊη8,
ωςπερ αν δη χελεύεις, ηλ&ον εις λόγους
8,8 7<>ιι ϊηάββά (ηοττ) αάνίββ, ττβηΐ Ιο (λ) οοηίβΓβηββ
αύτόίς άνευ όπλων, ταστεύσαντες ταϊς
«Ϊΐΐι-Ιηβιη ϊήΙΙιουΙ (Οιβίτ) απηβ, Ιπΐ8(ίη£ Ιο-ώβ
ιπιονδαϊς, ου νϋν εχεϊνοι 7ΐαι6μενοι, χεντούμενοι,
αιιοβ, 'βχβ ηοί ηοττ Ιηβ7 Ί>β&1βη. βοβ,ΰβά1,
ΰβριζόμενοι, ουδέ δύνανται οι τλημονες άπο$ανεΐν,
ίηβαΐΐβά, ηοί αοΐθ Ιηβ πΓθΙοοοά-πιβιι Ιο-άίο,
χαι οιμαι μάλ' ερώντες τούτου; Πάντα ά συ
»ηά Ι-ώίηΙι ρβ&ύγ ύββίτίη^ Η? Α11 πΐιϊβΐι 700
είδως φγς τους μέν χελεύοντας
1&ν\ιι%-)ίηονα (70») 7011-88,7 (Ιηβ,ί) — (Ιηοββ) ϊηάοβά βχηοΓΐϊηι» (υβ)
άμύνεσ&αι φλυαρειν, δέ χελεύεις ιόντος
Ιο-άοίβηά-οαΓ8θ1τββ ΐ8,1κ:-ίΌοίί8ηΐ7, »η<1 ύο-^οη-Γβςιιββί (αβ) £θϊη£
πάλιν πεί&ειν; Έμοι δέ, ώ άνδρες, δοχεϊ
»£βίη Ιο-Ιττ-ηΑΓ«ιιιι»ίοι· » Το-ιηβ ίηάββά, Ο ιηβη, ίΙ-8β»α>ί
ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΕΚ I. 181

μήτε προςίεσθαι τοίτον τον άι^ρωπον


(,ΐηβΐ νε ουςίιΐ) ηβϊώβΓ (ο-αάηιΗ Ιΐιίβ — ιηω
εϊς ταντό ημϊν αντοις, τε άφιλομενους
ΙηΙο Ιο.6-8απΐθ (ρΐαοο) ντΐΐΐι-ιιβ οατβθίνθβ, 1>ιιΙ 1&&ίη£·ίΓοιιι (Ιήηι,
Την λοχαγίαν, άνα&έντας σχενη, χρησμοί
— (Ιιίβ) ο,ρίαίηο; (β,ηά) Ι^ίη^-οη (Μιη) ο&££8,£β, αββ-ΐιαη
ως τοιοντφ. Γαρ ούτος καταισχύνει χαλ την
Η βαείι. Ρογ ϋιΐβ-τη&η άΪ8£Γαοββ 1>ο(Ιι — (Ιιίβ)
πατρίδα, χαι ηάσαν την Ελλάδα, δτι ών "Έ,λλην,
οοαηίιγ, &ηά β.11 — βΓββοβ, ΐΗαί οοίη£ (») Θγ&οβΪ,
Ιστι τοιοΰτ·ς.
Ιιβ-ίβ βιιοΐι (» 0ΐΐ»Π10(βΓ).
'<ϊί'τεί&εν Αφασίας Έ,τνμφάλιος νηολαβων
Τΐιβαοβ Αξαβίαβ (Λβ) 8(;αιρ1ι&1ίαιι Ιιιινίη£-1ιι1ίβη-<ιρ
εΐηεν' Άλλα τούτω γε ουδέν τχα,ν-
\ύΛ άΐ£θουτ8β) βαίά : ΒαΙ ύο-ΙΙιΐβ-ιη&η αΐ-ΐβαβί ηο(1ιϊη£ &ί-
«.'άπασι ηροςήχει ούτε της Βοιωτίας, οΰτε τ>5ς
ιΗ &ο1οη£8 βίΙΙιβΓ οί — Βαβοϋα, ογ οί —
Ελλάδος, επεϊ εγώ ειδον τά ωτα
&Γθβοβ, βίαοθ I ρθΓΟθίνβά (Ιϋ&Ι) — (Ιιίβ) β&Μ
τετρνπημενον ώςπερ Ανδόν. Καϊ ειχεν
»θΓθ-οοι·β<1 &8 (α) ΐΛ-ιΙίιιη. | Αηά ίΐ-ϊι&ά (ίΙββΙΓ)
ούτως Οίν μεν άπήλασαν τούτον.
90 [αηά ίΐ ναβ βο]. ΤΙιβΓβίοΓβ ίηςίββά ΙΙιβ^-'ίΓονβ Μπι 'ανα;.
Δε οί άλλοι ιόντες «αρά τάς τάζεις,
ΒαΙ Λβ οΙΙιβΓβ £θίη£ '° ""β (ΛϊββΓβηΙ) Γ&ιΛβ (β,ηά
δηον μεν εϊη στρατηγός
άϊηβίοοβ οί Λβ Β,τιηγ), ιτΙιβΓβ ίηάββά 1ΙιβΓθ-ηιΪ£ΐι1-1>β (&) £βηβπί]
σώος, παρεκάλουν τον στρατ^όν' δε όηό&εν
$ΑΤϋά, Ιΐιβ^-οαίΐθά-ιιρ Λο £βηβΓα1 ; ουί ιτΐιβη
οιχοιτο, τον νηοστρατηγόν δ' δπου αί
οο-ίίβιΐ-ρβπβΐιβά, Λβ ΗβιιΙ«ηιιηΙ-£βηθΓα1; ΙηιΙ τΐιβη αςαίη
εϊη λοχαγός, τόν λοχαγόν. Έπεΐ δε
ίΗθΓβ-πιί^1ιί-ΐ3β (α) οαρί&ίη, ΐάβ οαρίαίη. ΛΥ'Ιιβη ϊηάββά'
ηάντες βυνηλ&ον εχα&έζοντο εις τό 7ΐρό^%
*11 0Μΐιβ-Ιο£β11ιβΓ (1ΐθ7->οα(βά-(Ιιβπι>β1τβ8 ίη ϋθ ΓγοπΙ
182 ΤΠΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

των δήλων χαλ οι στρατηγοί χαΐ λοχαγοί


»Γ-ϋιβ (ρΐαοο) οί-&πη8 ; αηά Ιηβ βοηβΓβΙβ «,ηά «ιρι&ϊηι
συνελ$ό»τες έγενοντο τούς άμφΐ εχατόν.
Α&8βΐΗθ1ίη£ κβΓβ — (ίη 8.11) αοοαΐ β,-ηΐ'ηάΓβά.
Ότε δε ταΰτα ην, ησαν σ^εδο*
|\νΐιβη υκΐββοί Ιηίβ ν&β, [πηοη Ιηίβ οοοαττβά], ί(-να8 ηβΜ
μεσαι νύχτες. Ένταυ&α Ιερώνυμος 'Η^εΙος,
ηάά ηί£ηΙ. ΤΙιβΓβ ΙΙίβΓοο^ιιιαβ ((Ιιβ) Εΐϊαη,
&ν πρεσβύτατος τών λοχαγών ΤΙροξένου, η"ρχετα
Ι)βίθ£ Ιηβ-οΙάββΙ οί-Ιηο εϋρΐϋίηβ οΓ-ΡΐΌχβηαβ, οοηαΐϋοηοβ<3
λέγειν ώδε" τί1 άνδρες στρατηγοί και λοχαγοί,
(ο-βρβα^ Ιηηβ : Ο ηιβη £«ηβπιΐ8 &ηά οιιρΙ&ίιΐΒ,
εδο£ε τψΐν όρώσι τά παρόντα
ίΙ-Βββηιβά (ρτορβΓ) Ιο-αβ ·β«ίη£ Λβ ρΓβββηΙ (βΙ&Ιβ οΓ οιιγ ιιδαΪΓβ),
χαί συνελ&εϊν αντοϊς, χαί παρακαλεσαι ΰμάς,
οοΐη Ιο-ωββπι61β-Ιθ£β(1ιβΓ οατββίνββ, &ηά Ιο-ο&11-οη γ,Α§
δπως βουλευσαίμε^α ει δυναίμε&ι
(Ιο }οϋα η>) ϊη-οιτάβΓ-ΙΙιιιΙ νβ-ηια^-άβιοηηϊηβ ΪΓ «β-οι» >
τι άγά&όν. Δ', εφτ,
οη-«>ηΐθϋιίη£ £οοΛ (αηά »άναη)&£βο<» Ιο οιιηβίτβι). Βαΐ, βακί-ηι
συ, ώ Έενοφών, λεξον απερ χαι
'Λο ;οα, 0 Χβηορίιοη, *τβ1α(β τ>ί>&1 (;οα ηβ,νβ) βτβη (βωΛ
προς ψΛς.
Ιο αι.
Έκ τούτου Έενοφών λέγει τάδε" Άλλα δ*
Οη ΙΜβ Χβηορίιοη βρβ&ΙΐΒ Ιααβ: ΒηΙ Ιπιΐ^
μεν πάντες επισταμένα ταντα, οτι βασιλεϋτ
ίηάοβά 'νβ 8,11 Ίιηο» Ιηίβ, Ιηβ,Ι (Ιηβ) ]$ϊη(
χαι Τισσαφέρνης αυνειληφασιν ημών ους με?
Β,ηά ΤίβηρηβΓηΜ η&τβ-δβϊζοά-αροη (&11) οί-αβ νηοιη ίη,1βθ<
ί&υνή^ησαν · δε δ>5λον δτι επιβουλεύονσ
ώβ^-οοαΜ ; &ηά (Η ΐ») βνίιίβηΐ ί!ιαί Ιηβ^-ατβ-ρΙυΙΙίη)
τοις άλλοις, ώς άπολέσωσιν, )?ν δΰνωνται
»Β»ίηβΙ-Ιηβ Γοβί (οί η«), 1η»1 Ιηβ3τ-πΐίΐ3'-Ρ"1->ΐ8-1°-<1β8.1η, ίί Ιηβν-ο&η
Δε γε οΐμαι πάντα ποιητεα νψΐν, ώς
Ρα* *1-1β»βΙ Ι-ιΜηϊ βνβητ (Ιηίη£) ΐ»-1ο-1>β-άοηο ΟΓ-αι, Ιη»ί νβ-Ίη·;
ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΚΕ I. 188

ιοίποτε γενόμενα επί τοις βαρδάροις,


αβτβΓ '^βΐ ίηιο (Ιΐιβ ρονβΓ οΓ ) Ιϊβ οηιΊιιΐΓί&η·.
αλλά μάλλον εχεϊνοι, ην δυνάμεθα
4>αΙ Γ»ώβΓ (ι·;, ιί «β-αη-αΜβ (Ιο αοοοιιιρίϊβΐι Η)
ε'φ' ί^χίν. Έπίστασ$β
|( οία; Γ»ϋ) Ϊ3ΐο 118 ϊηΐο οιιγ ϊ&οάβ]. Κηο«
ϊί τοίνυν, δη νμεϊς, δντες τοσούτοι δσοι νυν
νοίΐ ΙϊιογοΓογθ, Ιΐιαΐ γοα, οβϊη£ βο-αιαηγ &β ηο»
σννεληλν&ατε, έχετε μεγιατον χαιρόν.
η»τβ-ουπιο-(ύ£θ11ιθΓ (οί ;ου), Ιι&νβ ΙΙιο-^ΓβιιΙβίΙ ορρυπυηίΐ;
Γαρ πάντες οι ούτοι στρα-
'οί άίβϋη^ιιΐβΐιϊης ;ουΓββ1τβ>). ϊΌγ &11 — ώβββ βυΐ-
Τνωται βλέπουνι προς ΰμάς, χάν μεν όρωΰιν
4ΐβΓβ Ιοοίι (ο ;υα, Εηά-ίΓ ίηιΐββά! (Ιιβ;-86β
υμάς ά&ύμος, πάντες έσονται κακοί- σε ει τε
γοα άίβρίιίΐβιΐ, αΐΐ «ί11-1>β οο»ί»Γ<1β; 1>υ1 ί£ηο(^οη1;
ίμεϊς αυτοί φανεροί παρασχευαζόμενοι ητε επί
γόη ;οιΐΓ8β1τββ 8ρρβ»Ηη£ ρΓβριΐΓβά £ο »£ιιίη*1
Τους πολεμίους, χαι παρακαλείτε τους άλλους
Οι» βηβιη;, αηά-αίβο θχΙιογΙ 1)ιβ οώβη
ίστε εύ δτι έπονται υμίν, χαι πειρά-
(ίο Λθ ωπιβ) Ιιηοϊτ νβΐΐ Ιΐιιιΐ ϋιβ;-ιτί11-Γο11οιτ ;οη, ααά νίΐΐ-βη-
σονται μιμεϊσ&χι. Δε τοι Ισως έστι χαι
άβ&τοιίΓ Ιο-ίηιίΙ&Ιβ (;ου). Αηά — ρβιΊιαρβ ίΐ-ϊ* βνβη
δίκαιο* υμάς διαφερειν τι τούτων.
πς!ι( (Οια() νβ β1ιοιι1<1-<1ίβθΓ ίοηιβϊτΐΐίΐ» ίτοιη-ΐΐιβββ (βοΐϋβηι).
Γαρ υμεις έατέ στραΤΥίγο'ι, υμεϊς ταξίαρχοι
Ρογ ;οα &Γβ ςβηβΓοΙβ, ;ου (αΓβ) Ι&χίαιτνίιι
και λοχαγοί " και δτε ειρήνη ην, ΰμεϊς επλεονεχτεϊτε
Ληά ΟΒρωίηβ; αηά «ήβη ρβαοβ ν»8, 7ου Ιιιά-α-ΒΓβαΙβΓ-ροΓίίοη
τούτων χαι χρημασι χαι τιμαϊς' χαι νϋι
(Ιϊ&η) Λβ» 1>ο(1ι οί-ηοΐιββ »ηά Ιιοηουΐΐ; βοά ηοιι
τοίνυν, έπει έατί πόλεμος, δει υμάς άξιονν
ΆβΓβίοΓβ, «τΐιβη ΙΙβΓβ-ίβ ντητ, Η-ίί-ρι-ορβΓ (ΛεΙ) ;οα βιοβ.
αυτούς είναι άμείνους τε τοΰ πλήθους,
&6Μ, (»ηά ϋιβ.4 γόη) 6β βαρβήοΓ ηοΐ-οηΐ^ Ιο-ΐίβ πια Ιίίικίβ.
184 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

και ηοοδουλείειν χαι προηονεϊν τούτον


ουί-αίβο Ιο-ρίαη-αηά-άβνίδβ &ηά Ιο-ΐ8Λ>ουΓ-αη<1-βχβΓΐ-7θαΓΒ©1ν68 ΓοΓ-Ιηοββ,
ην που 8έγ. Και νυν μεν πρώτον
ΐί β,η^-κΊιβΓβ Ϊ1-ηια7-1)θ-ηθβ(1β4 Αηά ηοτιτ ίηάββ(1 ίη-Ιηβ-&Γ8ΐ ^'ρίαοβ)
οίομαι ΰμας άν μέγα ονηβαι το στράτευμα,
[-ΙΜηκ: (ΙηαΙ) ;οιι ηια7 £Γβ»Ιΐ7 ββηβ&Ι Ιηβ &πη},
ι έηιμελη&είητε, δπως ατοαττηγοι και λοχαγοί
Ιί ^οιι-Ι&^β-ΟΒΓβ, ΙηαΙ ^οηβΓαΙ» β,ηά οαρίαϊηβ
άντικαταστα^ώσιν ώς τάχιστα άντι τών
ϋθ-οΐιυββη &8 Βρβ6<1ΐΐ7-&8-ρο88ΪΙ>1β ίη-ρΙαοβ-οΓ — (Ιηοβθ)
άπολωλότων. Γαρ άνευ αρχόντων ονδέν ουτε
»β-θ.Γβ-(1βρηνθ<1-οί. Ρογ πϊίΐιοαΐ οοιηιηαηάβΓβ ηοΙηίη£ βϊΐηοι
καλόν ούτε ά^α^ον άν γένοιτο, ώς μεν ειπείν
αοηοαηιοΐβ ογ £θοά οαη ηαρρβη, αβ ίηάββά Ιο-βρθ&κ:
συνελόντι, ονδαμον, σε δη εν τόίς πόλε-
ίη-ουηιρΓβηβηβϊνθ (1αηε;πίΐ£6), ηο-ντηει*θ, βαΐ ΙΓ11Ι7 ίη — πβτΐΐΐεο'
μιχοϊς παντάπασι. Γαρ μεν ή ενταζία σοκε
%β&ϊη ηο1-αΙ~&11. Ρογ Ιηάββά — ΟΓάβΓ αρρβ&Γΐ
σώζειν, σε τι άταζία ήδη άπολώλεκε
Ιο-ρΓθ&6Γνθ (&πηίθ8), 1>αΙ — ττ&ηΙ-οΓ-ΟΓαΙθΓ ΐ&δ &ΐΓ6&ά7 'άοβίΓο^βίΙ
πολλούς. Δε έπεισαν καταστ^σ^σ^ε τοΰς άρ-
αιαη;. Αηά «,ίΐοΓ 7θα-ηίΐτβ-&ρροίηΙβ<1 ίηβ οοηι-
χοντας, όσους δει, και την συλλέγητε
ηι&η(1θΓ8, 8.β-ηι&Π7-α8 ίί-ϊβ-ρΓορθΓ (ίο αρροίηΐ), αηά Ίΐ 7θΐι-α886πιο1θο!
καϊ παρα$αρρυν»7Τε τοϋς άλλους στρατιώτας, οιμαι
αηά θηοοατο.£θ4 Ιηβ οίηοτ 8θ1άίθΓ8, ϊ-ΐΜηΒ:
άν νμα,ς τΐοιηΰαι πάνυ εν καιρώ. Γαρ
ΙηαΙ ^οα γνϊΐΐ-ηανβ-αοΐβά νβΓ7-ηια<;η ίη ββαβοη-αηΛ-Ιο-Ιηβ-ρυΓροββ. Ροι
νυν μεν ίσως και υμεΐς αισ$άνεσ$ε, ώς ά$ΰμως
ηο» ίηιΐββιΐ Ηΐιονίβο βνβη 70α ρβΓοοϊτβ, ηοττ άίβρϊηίβάΐί
μεν ηλ&ον επί τα δήλα, 5ε ά&ΰμως
Ιη(1ββ(1 Ιηβ7-ινβηΙ Ιο Λβ (ρΐαοβ οί) απη8, β.η<1 (β,ίβο ηοττ) ^βοΙβΛΙ}
προς τάς φυλακάς, ώςτε, εχόντων
(ΰιβγ νβηΐ, οη — £η<μ*<1> | βο-ΙηαΙ, ηανϊη£ (Ιηοοαββίνοβ)
οΦτω γ', ονχ οιδα
ιο ΑίΛβωΙ, [ττηϊΐβ 1ηβ7 »τβ Ιη Ιηϊβ βίβ,Ιβ οί πηηά], Ι-'άο ηοΐ 'ΐίηοκ
ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΚ I. 180

ρ Τι τις άν χρήσαιτο αίτοίς, τι


Γοτ »η»1 βη^-οηβ πή^Μ η$ο Ιηβπι, Ίηοαίά αιΐ7-(1ιϊη£
σεοι είτε νυκτός ε'τε και ημέρας. Δε }?ν
'1)β-Γ0(}ϋίΓβ<Ι είΐΗθΓ 1>7-η>8η1 ογ βνβη 1>7-<ΐ8,7. ΒυΙ ϊί
Τις τρεψρ τάς γνώμας αϊτών, ως μη
»Π7-οηβ βηουΐά-ίαπι Ιΐιο ϋιοιΐ£η(£ οΓ-Ιηοπι, Ιηο,Ι Ιηβ7-'ιη8,7 η0'
μόνον έννοώνται, τ'ι πείθονται, άλλα και Τι
βΙοπθ Όοηΐβιηρίϊΐΐβ, ππαΐ Ιηθ7-ΐ«11-8ΐιβθΓ, οαΐ αίβο πΩ&Ι
ποιήσονβι, έσονται πολύ εν&νμότεροι. Γαρ δι}
ώβ^-νϋΐ-άο, Ιηβ7-τ?ί11-1>β πιυοη τηοΓθ-ϊηδρίηΙβά. ΕΌγ Ιταΐ;
επί<ττασ$ε, δτι ε'στίν ουτε πλή&ός ούτε ιβγύς
7οα-αΓβ-απ&Γβ, Ιηβ,Ι ϊΐ-ίβ ηβϊΙηβΓ ηιυΐΐίίικίθ ηοΓ 8ΐτβη£ΐ1]
^ εν τω πολεμώ ποιονβα νίχας.
ιτηϊοη ίη — »&γ | ΛΓβ-πι»1ίίη3 τϊοΐοήββ; [ρπχίοοβ νίοΐοηββ] ;
αλλ' όπότεροι, σύν τοις 3εοϊς άν
ΙιηΙ τταίοη-θνβΓ, νϊώ Ιηβ (αδδίδίαηοο οΓ Ιηβ) £θάβ βθίηβ
ερ^ωμενέατεροι ταϊς ψνχαϊς ιωσιν επί τους
ιηοΓθ-Γ63θ1υ(θ — ίη-πηηά χηαγ-%0 αξαίηβί , Ιηβ
πολεμίους, ώς επί τό πολύ οι ενάντιοι
βη6ΐη7, (αβ) ίοΓ ίη© πιοβΙ-ραΓί Ιηβ αάνβΓδθ (βηοπΐ7)
οϋ δέχονται τούτους.
| Όαη ηοΐ 'Γβοβίνβ Ιηβαι [ο&η ηοί βυδίαΐη Ιηβΐτ &11&0&:].
Δ' ε^ω^ε, δ άνδρες, εντε^νμημαι, χαί τοϋτο,
βιιΐ Ι-Λΐ-ΙβαβΙ, 0 ιηβη, Ιιανβ-οοηβίάθΓβά, &Ιβο Ιϊιΐβ,
δτι άπόαοι μεν μαστενονσι ζην εχ παντός τρόπον
ΟαΛ Ιηο8β-\νηο ίη<1οθ<1 άβΒΪΓβ Ιο-ϋνβ 1 1)7 &11 ιηοαηβ
εν τοις πολεμιχοις, ούτοι μεν ώς έπι
[αϊ &ηγ Γβ.1β] ίη — ΤΓ8χ1ϋ£θ-8.8αη-8, Ιηβββ ίηίοβιΐ (α») Γοι
τό πολύ άπο&νήσχονοι κακώς τε καϊ αισχρώς
ίηβ ηιοβΙ-ρβ,Γί ίίβ \π·βΙοπβάΐ7 &η<1 »130 <ϋδ1κιηυιΐΓ&Μ7
δέ όπόβοι μεν εγνάχαΰι θάνατον είναι χοινον
Βη; Ιηοββ-πήο ίηάθβά ηβ,νβ-ΐϊηονπι άοαίη Ιο-ββ σοηιπιοη
παΰι χαι άναγχαΐον άν&ρώποις, αγωνίζονται σε
Ιο-αΐΐ, αηά ΐηθνΗ&ΙοΙβ ιο-πιβη, οοηΙβηά-ΐη-ΒαΙΙΙο —
περί τον χαλάς άπο&νήΌχειν,
',ΐη Ιηβ ηοηοηπΛΙν ίο-άίβ. Γ<Όγ »η ηοηοιιτβ,οΐο (1β»»η1
184 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

καά προβουλεύειν χαι προπονεϊν τούτον


ου(-β,ΐ8θ Ιο-ρίαη-αηιΐ-άβνίββ β,ιιά Ιο-1α1)θϋΓ-αηά-βχβΓΐ-^οιΐΓ8βΙτβ8 ΓϋΓ-Λθββ,
ί\ν που δέγ. Και ννν μεν πρώτον
ϊί αη}τ-π1ΐ6Γ6 ϋ-πια7-^θ-η06^6<1· Αηά ηοπ ίηάββίΐ ίη-11ιβ-ίΪΓ8ΐ ν'ρ1αοο)
οϊομαι νμας άν μέγα ονησαι το στράτειμα,
[-ΙΜηκ: (ώαΐ) 70ΰ 1119,7 £Γθ&Ιΐ7 ϋοηβίΗ ϋΐθ απη^,
ί έπιμελη&είητε, Βπως στρατηγοί χαι λοχαγοί
1ί 7οα-ΙαΙιβ-08Τβ, ώ»ί £οηβΓ&ΐ8 απά οαρίαϊηι
άντιχαταστα&ώσιν ώς τάχιστα άντι των
Βθ-οΐιυββη αβ 8ρ©β<ϋΐ7-ϊΐ8-ρο88ΪΙ>1θ ίη-ρΙαοβ-οΓ — (Ιϊιοβο)
άπολωλότων. Γαρ άνευ αρχόντων ουδέν ούτε
«Γθ-&Γθ-(1βρΓίνθά-οί'. ΕΌγ νίΐΐιοαί οοιηιηαη(1βΓβ ηοΐΜη£ οίΙΙΐθΓ
καλόν ούτε άγα&όν άν γένοιτο, ώς μεν ειπείν
ο.οηυαηιο1θ οτ %οοά ΰ&Ώ Ιιιιρρβη, αβ ίηάββά Ιο-βρβ&Η.
σννελόντι, ούδαμοϋ, δε δη έν τοις πόλε·
1η-ουζυρι*ϋ1ιβη9ίνθ (1αη£υ&,£θ), ηο-νίιβΓθ, 1>ιιΙ ίπιΐγ ίη — πατΙΠεβ·
μιχοις παντάπαΰι. Γαρ μεν τι ευταξία δοχε
8,£ΓαΪΓ8 ηοΙ-&1-α11. ΙΌγ ίιιάθοά — οτάβτ αρρβαπ
σώζειν, δε ή άταζία ηδη άπολώλεχε
Ιο-ρΓβββΓνβ (ϊπηίββ), 1>αΙ — ιταηΙ-οί-οπΙθΓ 'ΐιαβ βίΓβαΐ^ '<1β8ΐι·07β<1
πολλούς. Δε επειδάν χαταστήσησ&ε τούς άρ-
να&ηγ. Αηά &£(6Γ γοιι-ΐιιιτθ-ίίρροίηίοά Ιΐΐθ οοπι-
χρντας, όσους δει, χαι ην ανλλέγητε
ιη&ηάοη, αβ-πι&η7-&8 ϋ-ΐβ-ρΓορβΓ (Ιο β,ρροίηί), αηά ίΓ 7οα-&8ββιηΙ>1θ<Ι
χαι παρα^αο^ι^τε τούς άλλους στρατιώτας, οίμαι
Ληά 6ηοοητα£βά Ιΐιβ οΛβτ ΗοΜίβΓβ, Ι-ΙΜπβ:
άν νμάς ποιησαι πάνυ έν χαιρφ. Γαρ
&άΙ 3?οιι «Π1-ΗανΒ-αοΙ«(1 νβΓ7-πιιιο1ι ϊη βοωοη-β,ηά-ίο-ΙΙιβ-ριίΓροββ. ϊΌγ
νΰν μεν Ισως χαι ίμεις αισ$άνεσ$ε, ώς ά^ύμως
ηον ϊηάβθίΐ ΙίΙίβΉΓΐβθ βνβη 7ου ρθΓΟοΐνβ, Ιιοττ (ϋβρίηΐβάΐ^
μεν ηλ&ον έπι τα οπλα, δε ά&ύμως
Ιηάββά Λβ7-»βηί Ιο Ιΐιβ (ρΐαοβ οΓ) η,ι·ηΐ8, β,ηά (β,ίβο ϊοιγ) ό^βοΐεάΐ}
προς τάς φυλαχάς, &ςτε, εχόντων
(11ιβ7 τιββΙ, οη — £<ιλγ(1, | βο-ΐΐιβ,ί, ίανίη§ (ΐΗβιηβεΙνββ)
ο#τω ν', ονχ οίδα
β,Ι-ΙβΜΐ, [ιτΐιίΐβ 41ιβ7 βτβ !η ΙΜβ βΙβ,Ιβ οΓ ιπίπά], Ι-'άο ηοΐ 'ΐίηο»
ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΚ I. 180

ρ Τι τις άν χρησαιΤο αιτοίς, Τι


(οτ »ε7-οηβ ππ^ΐιΐ αββ Ιίειη, 'βΙιοιιΜ &η7-1ϋιΐ8
δεοι είτε νυχτός είτε χαί τιμερας. Αι ην
Ί>*)-ΓοςηΐΓθ(1 βίίΙΐθΓ 1>^-ηΐ^1ιί ογ βτβη β^-ίΐΛγ. ΒυΙ ίί
Τις τρέψγ τάς γνάμας αιτών, ώς μη
%ηγ-οηβ βΐιοιιΐά-ίαπι (Ιιβ Ιΐιοιι^ΐιΐβ οΓ-Λβπι, ΐΗαΙ ΙΗ67-Ί11117 η0'
μόνον εννοώντας, τί πείσονται, άλλα χαϊ Τι
κίοηβ Όοηΐβπιρίαΐβ, ντίιαί 11ΐθ7-™ί11-8πββΓ, 1>υΙ αίβο πΐιαί
τίοιηαουβι, ϊΰονται 7ίολύ εί&υμότεροι. Γαρ 8η
11ιβ7-»ί11-<1ο, Ιΐΐθ7-»ϋ1-1)β ηαυοίι πιοΓβ-ίαβρϊηΙβΑ. Γογ Ιηιΐ;
επίστασ^ε, δτι εστίν ούτε 7ϊλή&ός ούτε ισχύς
7οα-αΓβ-α»αΓβ, 11ι»1 ίΐ-ίβ ηβίϋιβΓ ΠΗΐΙΙίΙυάβ ηοΓ 8ΐτοη§ώ
ή εν τω 7ΐολεμφ «οιοίσα νίχας.
«τΐιϊοΐι ίη — νι&τ | 8,Γβ-ιη8.κ.ίιΐ£ τίοΐοήββ; [ρΓοάυοβ τίοίοπββ] ;
άλλ' σηότεροι, αύν τοϊς $εοΐς άν
ΗαΙ ιτΜοΙι-βνθΓ, ιτίΛ ΙΙιβ (&88Ϊ8(αηοβ οί" Ιΐιβ) £0<1β 1)θπΐ£
ερΡωμενεστεροι ταϊς ψνχαις "ιωΟιν εηι τους
ιηοΓ6-Γβ8θ1υ(θ — ίπ-ιηίηά νααγ-%ο &£&ίηιΙ . ϋιβ
Πολεμίους, ώς εηί το πολϋ οι εναντίου
6ΠΘΠ17, (α#) Γογ Λβ πιοβΙ-ραΓί Ιΐιο αάτ6Γ8β (61161117)
ον δέχονταν τούτους.
| Ό&η ηοΐ 'ΓΟΟθΐνβ Ιΐιβιη [οαη ηοΐ βυβίαϊη ΐΗβίτ β,ΙΙ&οι:].
Δ' ίγογε, ώ άνδρες, έντε^ύμημαι, χαί τοΰτο,
βηΐ Ι-αί-ΙοαβΙ, Ο ιηβη, Ιιβ,νβ-οοηΒίίΙθΓβά, β,ίβο ιΜβ,
δτι οτώαοι μεν μαατεΰουβι ζην έχ παντός τρόπον
ΜαΛ ώθ8β-»1ιο ίηάθβά Αβιίτβ Ιο-ΐίνβ 1 1>7 ιηβαηι
εν τοις 7ΐολεμιχόϊς, ούτοι μεν ώς επί
[βΐ »η7 Γ»ίβ] ΐη — \?Μΐί1{θ-8.ΙΓαίΓ8, Ιϊβββ ίηάοοιΐ (ο») Γογ
τό πολϋ άπο&νησχονσι χαχως Τε χαϊ αίσχρώς
ώβ ηαθ8ΐ·ρατ( <1ϊθ \?ΓβΙοΗβάΐ7 &η<1 &180 άΪ8ΐιοηουΓ8.1>ΐ7
δέ σηόοοι μεν εγνώχαΰι θάνατον είναι χοινον
\)χχ; Ιϋοβθ-πΐιο ίηάθβά α.ανθ-κ:ηοπη άοαώ Ιο-οβ οοπιιηοη
ποκΤι χαϊ άναγχαΐον άν^ρώποις, αγωνίζονται 8έ
Ιο-αΐΐ, αηά ϊηβνίΐαοΐβ ιο-πΐ6η, οοηΙβηά-ίη-1>α(11β —
περί του καλώς άπο&ν^σκειν,
!Γιγ Οιβ ΙιοηοιίΓαοΙν Ιο-άΐβ. ΓΓογ «ι 1ιοηοαΓ8.Μβ ΑμΟ>1
186 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

έρω τούτους μάλλόν πως άφιχνουμένους εις *«*


Ι-ρ^Γΰβίνθ ϋιββθ γ&ΙΙιθγ βοιπθΐιοπ αΓηνΐης Λΐ —■
γήρας, χαί, εως άν ζώσιν διάγοντας
>\ά-&£β, Λΐ>ά, αβ-1οη£-α8 ΊΙιβ; ηια; Ίίνβ ρ:ι»«ίη£ (ΙΗβϊτ Ιίιηο)
ΐν&αιμονέστερον. Και ά καταπαύοντας
ηοΓβ-Ιι&ρρϊΙ;. Ααά νΜοα (ΐΜη^β) ΙΐΗτίιΐ£-υη<1βΓ8(οο<1
νΰν 5ει τιμάς (γαρ έσμεν εν τοιοντφ χαιρψ)
Η ηοκ 'Ββοοιηββ ιιβ (μ νβ-αΓβ ίη βιιοΐι (») βίαίβ)
είναι τε ά^α^ούς άνδρας αυτούς χαί
νβ-Ββ ηοί-οηΐ^ 1>γ&τθ ιηβη ουτββίνββ 1>αΙ-α1βο
7ϊαραχαλεϊν τους άλλους. Ό μεν ειπών
βχαοτΐ Λβ οώβη (Ιο 1» «ο). \Τ1ιο ϊηάββιΐ β&γίαχ
ταύτ' επαύσατο.
Λίβ οβαβοιΐ (βρβ&ΜηΒ;).
Δε μετά τούτον Χειρϊσοφος είπε* Άλλα μεν,
ΒαΙ βΓΙβΓ Λίβ Οιβίήβορϊιιιβ β&ίά: Βϋί ίικίββά,
ώ Έενοφων, πρόσ&εν εγ'ιγνωσχον σε μόνον
Ο ΧβαορΙιοη, 1»ΓοΓβ-ΐΜ8 Ι-Ιιηθ» ^τοιι οηΐ;
τοσούτον, όσον ήχουον είναι Αθήναιον &
βο-νααΛ, 8.8-ΙΙιαΙ Ι-ίβαηΙ ;οη-«6Γβ (χα) ΑιΗθηί&η ; 1>α1
νΰν χαι επαινώ σε τε εφ' οϊς λέγεις χαι
αον Ί βτβη 'ρπιίβθ 70α ηοΙ-οηΐ7 Γογ πΐιαί 7011-88,7 Βυ(-&1&φ
πράτεις, χαι άν βουλοίμην δτι είναι
(Ιοπτα&ϊ) ^οα-ρβι-Γοπη, β,ηά οοαίά νϊβΐι ΛβΓβ-νβΓβ
πλείστους τοιούτους· γάρ άν ε\τη το χοινόν
η*ηγ βαοΐι ; £ορ Ή ψουίά Ί)6 — (λ) £βηβπι1
αγαθόν. Και νΰν, εφη, μη μελλωμεν, ω
£θο<1. Αηά ηοντ, β&ίϋ-ΐιο, ΙβΙ-'ηβ ηοΐ 'άβΐ&γ, Ο
άνδρες, άλλ' οι δεόμενοι άρχοντες απελθόντες
αιβη, ΒϋΙ — (ΙΗοββ) παηΐίπς οοιηοα&ηΐΙεΓβ Ιιατϊη£-Γ6ΐίτ«<|
ήδη αίρεΐσ^ε, χαί ίλόμενοι ήχετε
ηο# Ιο-οΐιοοββ (ΰιβιη), αη<1 Ιιανίη^-βίβοΐβά (Λβπι) ΊβΙ (Λβω) ΌοηΜ
εις το μέσον του στρατοπέδου, χαι άγετε τους
»ο Ιίβ ωίίΜΙβ οΓ-ώβ οαιυρ, αηά οι-ίη§ —
αίρεθεντας- έπειτα συγχαλοϋμεν εχει τους
Γ(ΙΐΟΚβ) οΙΐΟΒΘΕ; &ίΐβΓ»8Γ(ΐ8 κβ-κίΙΙ-ο&Ι'-Ιο^βΐΗβΓ ΙΙΐβΓβ &«
βΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ Π. 187

άλλους στρατιωτας. Δ', έφη, χαι Τολμίδης 6


οΜιθγ βοΜίβΓβ. Βαί, βαίιΐ-ΐιβ, ΊβΙ »1βο Τυΐηιίάββ Λ»
χηρνξ παρέστω Ύψχν. Και άμα ειπών ταΰΓ*
ΙΐθΓαΜ Ί>6-ρΓβδβηΙ πίΐΐι-αβ. Αηιΐ αΙ-11ΐθ- Ιϊπιθ Ιΐθ-παβ-ϋα^ίη^ ΙΜχ
άνεσττη, ώς τά δέοντα μη μέλλοιτο,
ββ-Γοβο-ιιρ, ώ&Ι Λβ (ΙΜη£8) ηβοοββιΐΓχ ΊηίβΜ ηοΐ 'βο-άβίβ^βά,
άλλα περαίνοιτο. Έχ τούτον γρίκησαν άρχον-
\>ιιί ββ-βχβουιβά. Οη ΙΜ8 ΙΙιβ7-<:Ηο8β (αβ^ οοαιιηαη·
Γες, αντί μεν Κλεάρχου Ύιμαΰίων Δαρδανευς,
Ιθγβ, ΪΏ-ρΙϋΟβ-οΓ — Κ1β8,Γυίιιΐ8 Τΐπιαβίοη (Λβ) ΒΌτώιηΐ&η,
δε άντι Σωκράτους Έαντιχλής Αχαιός, δε
&ηά ίη-ρΙ&οβ-οΓ δοοΓ&Ιββ Χαηΐίοΐββ (ώβ) ΑοΙικΐαπ, &ηά
ίντι Άγιου Κλεάνωρ Όρ^ομενιος, δε άντι
η-ρίΛΟβ-οί Αξίαβ ΟΙοαηοΓ (Ιΐιβ) 0π:)ϊοηΐ6ΐιϊ&η, Εηιΐ ϊη-ρΐ&οθ-οί
Μένωνος Φίλιος Αχαιός, δε άντι Πωο£ενου
Μβηοη Ρΐιίΐββΐαβ (Λβ) Αοΐΐφ&η, &ηά ϊη-ρΐ&οο-οί ΡΓΟχβηηβ
Εενοφών Αθηναίος.
ΧοηιφΗυη (Ιΐιβ) Αϋιβηίαη.

ΟΗΑΡΤΕΚ II.

Επεϊ δε γρηντο, τε ήμερα


ΏΉκν ϊη<1ββ(1 (Λβ οβϊοοΓβ) νβη-οΐιοββη, ηοί-οηΐ; 'μγμ (Λβ) α·/
ίχεδον υπεφαινε, χαι οι άρχοντες ηχον εις τό
}υβΙ ιά&νηΪΏ£, 1>υ(-&ΐ80 Ιΐιβ οοιηιηαηάθΓβ Ιι&ά-οοπίθ ίο &θ
μέοον, χαι εδοξεν αντοϊς, ηροφν-
ναίάάΐβ (οί ΙΙιβ οαιαρ), β,ηά ίΐ-βββιηθά (ηθοεββο,Γ^) ΐο-ίΐιβιη, ββηΐί-
λαχας καταστ^σαντας, σνγχαλειν τους στρα-
οβίβ 1>βίη8-ρΐ8.οβ<1, Ιο-οβΙΙ-Ιο^βΙΙιβΓ ώβ βοΐ-
ταότας. Έπεί δέ χαι οι άλλοι στρατιώτα'
ιΙίβΓβ. \νΐιβη ΐηάθβά &180 Ιΐΐθ οΙΗθγ βοΐάίθη
συνηλ^ον, Χειρίσοφος 6 Ααχε&αιμόνιος πρώτον
ουηβ-ίοκβΙΙιβΓ, ΟΗβίηβορέηβ Λο Ιιοοβάοηιοηίιιη ΒηΙ
μεν ανέστη, χαι ελεζεν ώδε* τί1 άνδρες στρα-
ίικίββά Γοββ-ορ, &αά ΒΒοΙιβ Ληβ: Ο ιηβη βοΐ
188 ΪΉΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

τιώται, τα παρόντα μεν χαλεπά,


ϋβΓβ, — (οίγ) ρΓβββη(-α5&ίΓ8 ίηάββά &Γβ-ίΓ»η8Μ-γηΙη-<1ίίΕοα11ίβΒ)
οπότε στερόμε^α τοιουτω ανδρών στρατηγών,
βίηοβ νβ-ΛΓβ-άβρηνβά οί-βυοίι ιηβη (οιιγ) ^βαβΓβΙβ,
καί λοχαγών, χαϊ στρατιωτών δε κα<
•.ηά (αίβο) Όί (οατ) Ό&ρΙαίιΐΒ, αηα1 βοΙάίθΓϋ; 8,11(1 αίβο
προς Ιτι οί άμφΐ Άριαϊον, οί
οί (ώο8β) πιοΓβονβΓ (ηαπΐ6ΐ7) — (Ιΐιοβθ) νίΐΐι Απ&?ιΐ8, πΐιο
ίντες ηρόσ^εν σύμμαχοι, προδεδώκασιν ήμας.
οβίιΐΒ; χοπηβΓΐ7 (οατ) αΐΐΐοβ, ηανβ-ά'θββΓΐοά' υβ.
Δε δμως δεϊ τε έλ&εϊν έχ τών παρόν-
ΒϋΙ Ιίίβνίββ ϊΐ-οβοοηιββ (ηβ) ηοΐ-οηΐ^ (ο-£βΙ-οιιΙ οί — (οατ) ρι·β-
των ά^α^ούς άνδρας, χαϊ μη νφίεσ-
κηΐ (άϋηαιίΐΐββ) (ΙΛβ) 1>Γ&τβ ηιβα, οαΐ-αίβο ηοί ίο-£Ϊνβ-
&αι, άλλα πειραο"$αι ο«ως, ην μεν δυνάμεθα,
Βρ, 1>αΙ Ιο-βηάββ,νοαΓ ΙΙιαΙ, ίί ίηάοβά νο-οαη,
νιχώντες καλώς, σωζόμενα" δε ει μη.
}0η(|ΐΐ6ΐ-ίη£ 1οηουι·8Λ>ΐ7, ττβ-ηΐ8.7-Βΐιτβ-οιΐΓ8β1νβ8; Ιιυί ίί ηοί,
άλλα γε άτκ&νησχωμεν καλώς, δε μηδέποτε
7βΙ Εΐ-ΙβαβΙ 1οΙ-υβ-(1ίο Κοηοαπιοΐ7, «.ηά ηβνβι
γενώμεθα ζώντες ντίοχείριοι
| ιτθ-οοϊχιβ; 1ϊνίη£ [ιτηίΐβ πθ ϋτθ] ραΙΙίΏ£-ουΐ'86ΐτθ8-ίη-11ΐ6-1ιαηά,8-οί
Τοις πολεμίοις. Γαρ όίομαι άν ήμας ηα&έΐν
ΐΗβ βηβιη;. Ρογ Ι-ΐΜη1ι ΛλΙ τοιιΙά-ΒΐιββΓ
τοιαύτα, οία οι §εοι τχοιησεναν τους
βτιο1ι-ΙΙιίη£8, αβ 'ιη&7 Λθ £θάβ Μο Ιο — (οατ)
ε^3ροϋς. Έπϊ τούτω Κλεάνωρ Όρχομενιας
βηοιπιΟΒ. ΑίίβΓ Λίβ-οηβ ΟΙβαποΓ (4ηβ) ΟΓοηοιηβηί&η
ανέστη και Ιλεζεν ώδε" Άλλα μεν, ω άνδρες,
Γοβθ-υρ &αά βροΐιβ αβ-ΓοΙΙοπβ : ΒιιΙ ίηάοοά, 0 πιβη,
άρατε την επιορκίαν χαι άσέβειαν βασιλέως,
^ου-Βββ Λβ ρβηαΐ7 ίπιρίβΐ^ Όί (ίηβ) 'ΊϊηΚ,
δέ οράτε τ^ν άηιστ'ιαν Τισσαφέρνους, όστις λέγων
ναά 7ου-8θθ Ιΐιβ ί&ίΐΙιΙθΒβηοΒβ οί-ΤϊββαρΙιβΓηοβ, νίιο βα^ίη^
ώς εΐη τε γείτων της Ελλάδος, χαι άν
Ιηβ,Ι Ιιβ-ϊτω ηοΐ-οηΐ^ (β.) ηβί£ΐιΙ>οιΐΓ οί-Οιβ βι-ββίιβ, 1>αΙ-*ΐ80 ιτοοΜ
ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΕΚ Π. 188

ποιήσαιτο περί πλείστου σώσαι τιμάς, χαι


ηα&β-ϊΐ οί ωιιοΐι (αοοοαηΐ) Ιο-ίανο-βανοί α>, »ιμ1
αϊτός όμόσας επϊ τούτοις νιμΖν, αϊτός
Ιιβ-ΜηίδβΙΓ Ιιανίϋ^-βποπι Ιο Ιΐιοββ (Ιϊιίη^β) Ιο-αβ, π.6
δούς δεξιάς, αϊτός έζαηατήσας συνέλαβΒ
Η&ιαη£-£ίνβη (Ιο.β) ΓΪ^ΙιΙ-ΙιαηιΙ, ο.ανϊη£-<1β06Ϊτθ<1 (ιιβ) Ιοοίί
τους στρατηγούς, χαι οΰδε γ&έσ&η
[ρηβοΏβΓβ) — (οιιτ) ββηβΓ&Ιβ, »ο<1 ηοίΙΙιοΓ ο.αβ-ΐιβ-ΓοβροοΙθό'
Δία ξένων, άλλα γενόμενος χαί
ίαρίΙβΓ (Οίο βοά οί) ίοβρϋα1ϋ7> |>η( Β&νίπχ-ββοοπιβ >Ιμ (»)
ομοτράπεζος Κλεάρχφ, αντοϊς τούτοις
ίαΜβ-οοηιραιιίοιι Ιο-ΟΙβαΐΐΐΐι», 1>7-11ιβ3β βαιηβ (ιηθοηβ)
ιξατνατήσας τους άνδρας άπολώλεχεν. Άριαϊος
βανίης-ιΐβοβϊνβά — ιηοη Ιΐθ-άββίΓο^θά (Ιίοιη). Αή»αβ
δε, δν τμεΐς τ&ελομεν χα^ιστάναι βασιλέα, χαι
βίβο, πΐιοιη νίδΐΐθά (ο-ί8,7β-οοη8ΐϊΙυΙβ<1 Β:ίη@,
ϋδώκαμεν χαι έλάβομεν ηιστά μη προδώσειν
Τθ-£&νβ αηά Γβοβίγβά ρίοά^οβ ηοΐ Ιο-ϊ>οΙτα7
Αλλήλους, χαι ούτος, ούτε δείσας τούς θεούς
οηο-αηοΙίθΓ, (7βί) βνβη ΙΜβ-οηο, ηοΐΙΙιοΓ 1ιανίη£-ί68.Γ6<1 ίϊιβ βοάβ
οΰτε αιδεσ$είς τε^νηχότα Κΰρον, τιμώμενος
ογ ίιανίηβ-ΓββρβεΙβά (Λβ) ΛβρατΙβά Ο^ηΐΒ, (Λου^η.) ΙιοηοιίΓβά
μάλιστα ντώ Κΰρου ζώντος, νυν
ίη-ϋιβ-ΐιϊςΐιββί-άβςτββ 1>7 Οχηιβ (ΐϊΜΙβ) Ηνΐη^, 'ϊανίηβ ηο\»
άποστάς προς τους έχ&ίστους έχείνον,
'^οηβ-οτβΓ ίο Οίο οίΙΙβΓοβΙ-βηβιηίββ Ό£ (Οτταβ) 'ΜηιββΙί,
πειράται ποιεΐν χαχώς τιμάς τους φίλους Κύρου.
άο-βηάβανοαΓΒ ίο-άο ϋΐ Ιο-αβ Οίο ίπβηάβ οί-Οτηι».
Άλλα μεν οι θεοι άποτίσαιντο τούτους*
ΒαΙ ίηάββά Ί1Μ17 Ιΐαβ £0<1β 'Γβρ8,7 ϋιββο (ηιβη) ;
δε δει τιμάς ορώντας ταΰτα μψιοτε ετ
οα\ ίΐ-οβοοπιββ ηβ βββίηΒ Λοβό (ΙΜηβ!) ηβνβΓ πιογ»
ίξαπατ-φηναι ντώ τούτων, άλλά, μαχόμενους
Ιο-6β-(]βοθίτβ(1 1>7 ώβββ (παβη), ΙιπΙ, Α«1ιϋη«
190 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ3Ι8 ΟΓ ΧΚΝΟΡΗΟΝ.

κράτιστα ώς άν δννωμε&α, πάσχεα


ίιι-ίΐιβ-ΐιπινββΐ (πιαηηβΓ) ΛαΙ 'ιτβ ιη»; 'ββ-ϊΜθ, Ιυ-ϋβατ
τοϋτο δ τι άν δοχγ τοις θεοϊς.
Λ&Ι ψίι\Λ ΊΩ&γ ίΒΒω (ρΓορβΓ) Ιο-Ιΐιβ %οΛβ.
Έχ τούτου Ηενοφων αφίσταται, έστάλμενος εηι
ΑΓιβΓ ίΐιίβ Χβηορ&οη Μουιΐ-αρ, βηιιίρρβά ίο;
ηόλεμον ώς κάλλιστα εδΰνατο, νομίζων, είτε
ιτβ,Γ ω Ιιαηάβοιηβΐ; (αβ) ίβ-ττω-αΜβ, (Μιιΐήης, ώαΐ-ίί
οι θεοί διδοΐεν νίχην τον χάλλιστον χόαμον
&ο £0<ΐ8 8ΐιοιι1<1-£Γ&ηΙ νίοΙοΓ^ (ϋιαΐ) (Ιιθ ιηο81-1)θ&,ιιΙίΓα1 ΟΓΟ&ιηβηίί
πρεπειν τφ νιχάν, είτε δεοι
1>βοιιιιιβ | Ιο-Λβ Ιο-οοηςαβΓ [νϊοΐο^], (ογ) ϋ&ι-ι/ ί(-ηιΪ£ΐιΐ-1>β-8ο (ίΐιβ,ΐ Ιμ
τελευτάν, εχειν όρ^ώς,
»ω) Ιο-(1ίβ, | (ο-Ιιατβ (ίΙββΙΓ) ρι-ορβιΐ;, [ίί κοοίά 6β νβΗ] (0ι»1
εαυτόν άξιώσαντα των καλλίστων
ίΐιοαίά ΐΗίηκ:) ΜιιΐΒβΙΓ ηβ-1ι&νίη£-1>βαιι-ιτοι-ϋΐ7 οί-ώθ ιηυ8ΐ-1>ο&ϋΙίίιι]
εν τούτοις τνγχάνειν της τελευτης
(βφΐίριηβηΐβ, αηά) ίη ίΐιββθ Ιο-ιηββΙ — (Μβ) βηά
δε του λόγου ήρχετο ώδε ' Μεν τε την επιορχίαν
1>α( — (Ιιίβ) βρκβοΐι Ιιβ-ϋβςαη ώαβ : Ιη(1ββ<1 οοΐ-οηΐ^ ώβ ρ«ήατ]
χαι άπιστίαν των βαρβάρων Κλεάνωρ με»
βιιΐ-αίβο (Λβ) ρει-ΙΜχ οί-ιΗβ 1>Η.Λιιηιιιΐ8 ΟΙολπογ ίη<1ββ(
λέγει, δε οΐμαι νμεις χαι επ'ιστασ^ε
'Ιιαβ ^ιιβΐ ηον) 'πιβηϋοηβά, αηιΐ Ι-Ιΐιίηΐε ^οτι &1&ο αΓβ-οΛν&Γθ-οΓ-Η
Εί μεν ουν βονλευόμε&α πάλιν Ι'εναι δια
Ιί ίηιΐββά (ΗβΓβΓοΓθ »β-ϋυ1ίϋθΓΛΐβ | αςαίο (ο-£ο Λγοιι^Ί
φιλίας αϊτοίς
(ΐΜΏάίήΐρ νίιΐι-ιΐιβιιι [οί &£&1η οοπιίηβ (ο (βπηβ οΓ ΓπβηάΛίρ νίίΐι Ιίβηι]
ανάγκη τψαις εχειν πολλην ά&νμ'ιαν,
[II Ϊ8 οΓ) ηβοΜβίι; (ΙΗαΙ) »β (ιηαβί) 1ΐΗ»β ηιαβίι ωίβιηΐίΐί,
χαί ορώντας τους στρατ^οΰς, οία
ΊίΕτϊηΒ Είβο 'βββη — (οαι·) £«ηβΓαΐ8, τρ&ηΐ (Λβ7)
πεπόν^ασιν, ο! δίά πίστεως αίτοϊς εαιτοϋς
ιαΐβΓβιΙ, *1ιο ϋιτοαςίι £εϊι1ι ίιι-ΐΗβπι *ριιΙ ϋιβιηβοΙνΜ
ενεχείρισαν εί μεντοι διανοούμενα συν τοις
'ίηί ' ·ί!ΐϋΐΓ-1ΐϋΐι<1β ; ίί ΙιοντβνβΓ νβ-ϊηίβηιΐ ιτϊιΐι — (οβϊ'
ΒΟΟΚ 111. — «Η**^ π< 193

Βπλοις τε επί^εϊναι %'ιχτην αντοϊς^^^^ ιντονς

ών πεποιήχααι, χαι ^ Τω„


ΌβηΙ οε Ιηβηι] (Γογ ϋβ.ί) νΜοη Ιηβ)"-ηιινβ-(1οηβ, ΡΜί-»,ΐ8θ(Γο^ 'ρ,,υγ 9{ ΐηβ
ιέναι δια παντός πόλεμου αντοϊς, ονν "β^ν^.
Ιο-£0 ΙοΓουςπ «.11 (Ιιίπάβ) οΓ-λίιγΓβγο νίιη-Ιαειΐ}, ννί(,1α (Ιΐιβ Ιιϊτρ οΓ)
τοϊς θεοίς εισι πολλαι χαι χαλαι έπί&ες σωτηρίας.
Ιηβ βοΛβ ΛβΓβ-βΓβ ηιιιη^ «ηά ί&ΪΓ ηοροβ οί-βαΓβί;.
Δε αι'τοΰ λέγοντος τοΓτο τις πτάρνυται' δ*
ΒαΙ ηβ "«νΐη^· (οϊι ■οβμ-οιμ βηοεζββ; &ηί
οι ατρατιώται άχούσαντες πάντες μια όρμγ
Ι&β (υ1(1ϊβπ ηεαήης (Η) «II νϊΐη-οοβ ϊηιραΐββ
προςεχύνησαν τον θεόν χαι Ηενοφών ειπε'
*οι«1ιίρρβ«1 Οιβ βοά; α,ηά Χβηορηοη 8*>ίά: (Αι)
Έ/ιεί τιμών λεγόντων περι σωτηρίας, οιωνός
ιταϊΐβ «β νβΓβ-βρβαΙίίης »ϊ>οαΙ ββ,ΓβΙ^, (»η) οιηβη
τοϋ Αιός τοϋ Σωτήρος εφάνη, δοχεϊ μοι, ω άνδρες,
•Γ — .ΙιιρίΙατ (ηβ Ργοβογυογ αρρΕΗΓβά, Η-βοβπιβ Ιο-ηιβ, 0 ηιβη,
ενζασ^αι τφ τοντφ θεφ &νβειν σωτή-
(ΙααΙ) «β-νον Ιο — ΙηαΙ βοά Ιο-βαοι-ίποο (Ιηβ) οββήηββ-οί-
ρια, δπου πρώτον άφιχώμε^α εις φιλίαν χώραν,
8&Γβ*7, τνηβη πγβΙ νβ-απΊΤθ ίη (&) ίΓίθηάΙ^ οοαηϋ^ι
δε χαι συνεπεΰξασ&αι θύσειν τοις άλλοις
ιηά αίβο (ΛαΙ) νο-νον-ΙοςβΙοβΓ Ιο-ββ,οπϋοβ-ηβΓβο,ΓΙβΓ (ο-Ιαβ οίηβι
θεόΐς χατά δύναμιν. Και εφη, διν
%οάβ β,οοοπίίηυ-ΐο (ουτ) αοϋίι;. Αηά ηβ-βαϊά, Ιο-ποοηιβοονβΓ
ταύτα δοχεί άνατεινάτω την Χΐιοα· Καϊ
ϋιίβ 8β<ΐηΐ8 (π£η() ηοΐά-υρ — (7οαΓ) ηαηιΐ. Αηά
άπαντες άνετειναν. Έχ τούτου εύζαντο
ύΐ ηεΐά-υρ ((ηβίτ ηαηάβ). ΙΙροη ΙΜβ Ιηβ^-'ηι&άβ
χαι επαιάνιΰαν. Δέ επεϊ τά
(Ιηβίι*) 'τονβ &πά β&ης-α-ροαη. | Ααά πηβη Ιη© ^Ιηίη£ΐ)
χών θεών ε'ιχεν καλώς,
»Γ-Ιηβ £υάβ £»ά (Ιηβηιββίνββ) νβΐΐ, [β,ηά πηβη ώβ ΓβΚβίοηι
ηρχετο πάλιν ώδε '
ΜΓ6θΐοηίβ8 νβΓβ άηΐ; ρβι-Γοπηοά^ ηβ-ουπιιιιβηοβά &£8,ίη Ιηη> :
190 ΤΗΒ ΑΝΛβΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

κράτισταΓ>, ^ν λέγων δτι εΐεν ηολλαι και

τοντο 'λιύδες ψΐν σωτηρίας. Γάρ 7ΐρώτον μεν


ύικί »1ιΐι.^β8 (0.08 οΓ-ββΙβΙν. ΪΌγ ητβΐ ίηάββά

Έχ Τ^ήΐεν εμηεοονμεν τους δρχους τύτ #εών,


"*~^"^ίΤ»νβ Ιτυΐν ΌοΒβτνβά | Λβ οιιΙΙιβ οΓ-ΙΙκ £οάβ,

/ δε οι πολέμιοι τε
[οπτ ο»»ηβ π>β.άβ ίο Ιηβ ςοά»], ου* ώβ βηβηιν 'ηανβ ποΙ-οη1?

Ιπιωρκ^κασι, χαι λελνχααι τάς σπονδάς


'ρβηαΓβά (Ιηβωββίνββ), 1>ιιΙ-&ΐ80 ηανε-βΓοκ:•"• ^β Ιταοβ

χαι τους όρκους. Δ' εχόντων


β,πγΙ — (Λθϊγ) οβ,Ιηβ. Βιή (Ιηϊηββ) ηβ,νίιΐΒ (ΙηβπίΒβΙνββ)

ούτω, εικός μεν τονς θεούς είναι εναντίους


ίηοβ, Η-ίβ-ρΓορβΓ Ίηάεβά (Γογ) Ιϊβ ^οάβ Ιο-οβ &8»ίη8(

τοις 7ίολεμίοις, δε συμμάχους ήμϊν, οίηερ «σι


(οιιγ) βηβιηϊβΒ, ΙιιιΙ αιιχίΐίαήβδ Ιο-ιΐ8, νηο &τβ

ιχανοί, δταν βούλωνται χαι ταχύ ποιεϊν τους


οοπιρβίβηΐ, νηβη Ιηβν-νΐΐΐ 1>οβι βρββάίΐ^ Ιο-ιηβ,ΐιβ Ιηβ

αεχάλους μιχρούς, και εΰπετώς σώζειν τους μιχρούς,


£ΓβαΙ ΙίΙΙΙβ, αηά βωϊΐγ ίο-β&νβ Ιηβ ΙΗΙΙβ,

χ&ν ωοι εν δεινοις. Δε εηειτα,


»11ηοιΐ£η Ιηβν-πΐ8.ν-οβ ϊη άβη^βΓΒ. Βιιΐ (ηβχΐ) βΛβΓ (Λίβ),

(^άρ άναμνησω νμας και τους χινδύνους των


(Γογ Ι-β1ΐ8.11-Γβιηϊηί τοα βτβη (°0 *"• άαη(»βΓ8 οΓ—

τμετερων των προγόνων, Ινα ει&ήτε ως


οαΓ — Ηη.Ό.-ΐοΓε, ϊι.-οπΙογ-ΙΙμιΙ 7ο11-ιηα7-ΡβΓ0β'τβ "**

τε προς^ι νμϊν είναι ά^α&οΐς, Τε σύν


Η-οβοοιαβ3 "οα ίο-οο ϋηινβ, Ηηά-ΙηαΙ ττίΐη (Ιηβ ηβΐρ ο£)

τοις θεο'ις οι αγαθοί σώζονται και εκ τχάνχ


ώβ %ο&ί Ιηβ ΙΐΓβτβ 8.Γβ-8»τβά βτβη Γγοπι Ιη╧ΓβαΙβιΙ

δεινών") γάρ μεν Περσών και των σύν


άαη£βΓΒ;) Γογ ΐηάοβά (Ιηβ) ΡβΓ8Ϊαηβ β,ηά — (Ιηοββ) »ϊΐπ

αΰτοΐς έλ^όντων 7Χαμπλη&εϊ στόλω, ώς


εηβηι βοηιΐηε; 'ϊτΐίη (&) 'ηηιηβΓοιίΒ ηοβΐ, αβ ΊηιιΜπ;}

τας Ά&ηνας άφανιαύντων αί&ις, Αθηναίοι


— Λ1ηβη« '(1ϊ.«ιιρρ«!ΐΓίηβ »£ΐιϊιι, (Ιι«1 Ιηβ) Λΐηβηίαηι
ΒΟοΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΚΚ Π. 193

ϊολμήσαντες νηοστήναι αυτοϊς ένίχηοαν αυτούς.


1απιΐ£ Ιο-νί(1ΐ8(αη(1 ΙΗβπι οοηςιιοπχΐ (Ιιβηι
Καϊ εύξάμενοι τγ Άρτέμώι όπόαους των
Αοά Ιιατίο^-νονοά Ιο 1)ί8.η& (ΙΙι&Ι) αβ-Ίη&ηχ οί-ΙΙιβ
πολεμίων άν χαταχάνοιεν τοβαύτος χίμαιρας

χατά&ύσειν τγ θεφ, επει είχον ονχ


ϋιβ7-»οϋ1(1-8ΛθΓϋϊοθ Ιο-Ιΐιβ £οά<ϊβΒΒ, (1>ιιΙ) ΐϊίιβη | ϋιβ;-1ΐ8,<1 ηοί (»)
ίχανο\ς εΰρειν,
«αβοίβηΙ-ηυηαΙίθΓ Ιο-δπά, [ϋιβ; οοαίά ηοΐ ήηά & ηι£οίβη( ηαιηΐΜτ],
εδοξεν αυτοϊς θύειν πεντακόσιας χάτ'
ίΐ-βββηιβά ((ξοοά) Ιο-ΐΗβαι ϊο-β&ΟΓΪΑοβ βτβ-ΙιιιηάΓβά βνβΓρ
ένιαντόν, χαι ετι χαϊ νυν άπο&ύουσιν. "Επειτα
7β»Γ, ίΐη<1 αίβο βτβη ηοιτ ΐΗβ^-ββ,οΗβοβ (Λθω). (Α/ΐίτκ>ανά>)
δτε Ηέρξης ύστερον, άγείρας την άναρι'3-
«τΐιβη ΧβΓχοβ 8,Γΐ6ΐ*-ΐΜβ, Ιιατίη^-οοίΐοοίβά — (ώιιΐ) ϊηηυιηβι*-
μητον στρατιάν, ηλ&εν επί Την Ελλάδα, χαι
Μβ Λπαγ, νβηΐ ΕχαίηβΙ Ιΐιβ Οτίβΐιβ, ωιΛ
τότε οι ημέτεροι ηρόγονοι ενίχων τους προγόνους
Λβη — οτιγ αηο68ίθΓ9 οοηςτιβΓθά ΙΙιβ &ηο63ΐθΓ8
Τούτων, χαι χατά γήν χαι χατά Βάλατταν.
οΓ-Λβββ (1>8,Γΐ>αΓΪαη8), Ι>οϋι Ιαηά &η<1 1»7 ββ».
Ίεχμηρια μεν &ν εστι τα τρόπαια όραν,
(ΤΙιβ) ρΓοοίβ ϊηάββά οΓ-»Μο1ι βτβ Ιτορίιίββ | Ιο-8ββ,
ίε μεγιβτον /καρτύριον τι ελευθερία των
[Ιο οο 8βοη], 1>υΙ 11)6-£ΓβαΙβ8ΐ πίϋΐθδβ (ϊβ) ϋΐθ Ιίββιΐ^ οί-ίΐιβ
πόλεων, εν αίς νμεϊς εγενεσ&ι χαι ετράφητε
βΙ&,Ιββ. ΐη νΐιίοΐι ^οα νβη-1κ>πι αηά ΟΓβά
γαρ προςχννεϊτε ουδένα άν&ρωπον δεσπότην,
Γογ ;ου-νθΓβ)ιίρ ηο πΐΒ,η (β,β) ιυηβίβΓ,
αλλά τους θεούς Τοιούτων προγόνων μεν
ΙηιΙ ύ*β §0(β (οηΐ^). Οί-βυοίι αηοββΙΟΓβ ίηιΐββά
εστε. Μεν &η γε ονχ έρω τοϋτο,
ιχβ-7οα. Ί ϊηάβθά οβΓίαϊηΙ^ αΙ-1βα.8ΐ 1γτί11 ηοΐ ι6&γ Ιϊιϊά,
ως νμείς χαταιοχννετε αυτούς ' άλλ' ούπω πολλοί
194 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΙΙΟΝ.

ήμεραι, άφ' ου άντιταζά


Λβ,νβ, | ίϊυπι νοίβη [ιϊηοβ] Ιη&νίηβ-Ι,ββη-ίΙπιινη-υρ-ίη-ΟΓΛβΓ-οί'-βαΙϋβ
μενοι τούτοις τοις εχγόνοις εκείνων,
Λ^αίηδΙ Ιηβββ — άβΒββηάαηΙβ οΓ-Ιηοββ (1)»Λιιπ«Γ»),
ενιχάτε αυτών πολλαπλασίους
γοα-αοηψιβηά (λ ΓοΓοβ) οΓ-Ιηβιη ιηαην-Ιίηιββ-πιΟΓβ-ιιιιπιβίΌΐΐΒ (ΙΙικη)
υμών ανν τοις θεοις. Και τότε μέ*
νοατββίνββ ιτΗη (Λβ ο,βΒΪδΙβ,ηοβ οί ) Ιηβ %οά>. Αηά Ιηβη
δη ητε άγα&οί άνδρες περί τΫις βαβιλείας
Ιτυΐτ νοα-νβΓβ ΟΓανβ ιηβη | (οοη(βη<1ϊη£) β,βοιιΐ ίηβ ΙίίπβίΙοίΕ
Κΰροιτ δε νυν. όποτε
οΓ-Ονηιβ ; [βοηίβηάϊης Ιο βίβναίβ Ονηιβ Ιο Ιηβ ΙΙίΓοηβ] ; 1>ϋΙ ηον, νηβη
ό άγών εστι περί της υμετέρας σωτηρίας, δήτχου
ιηβ βοηΐββί Ϊ8 αοοιιί — νοιιτ-οινη Β&ΓβΙν, ΗΙ ^βΓίαΐηΙν
ηροςηχει ΰμ&ς πολΰ, χαι είναι άμείνονας χαι
'οβοοηιββ νοα ηιαβη, 1>οΙη Ιο-1>β πιογο (ΐ)Γανβ) β,ηά
προθυμότερους. Άλλα μην χαι νυν πρέπει
ιηοΓβ-άαπη£. ΒαΙ οβΓίΛΪηΙν 44 θνβη ηοττ 'ββοοιηβι
είναι θαρΡάλεωτέρους προς τους πολεμίους.
νοα) Ιο-οβ ιηοΓβ-<:οηπάβηΙ-α.η(]-άαΓίη£ αςαϊηβί Ιηβ βηβηιν
Γαρ μεν τότε δντες άπεφοι αυτών, τε όρώντες
Ρογ ίηάββά Ιηβη 1)θίη£ ίηβχρβηβηοβά οΓ-ΙΙΐθΐη, αηά 8ββϊη£
τό άμετρον πλήθος, δμως έτολμησατε σύν Τζϊ
Ιηβ ίηιηίθηΒβ ιηαΐΐίΐυάβ, ηονβνβΓ νου-άοτβά νϊΐη Ιϊιβ
φρονηματι πατρίω ιεναι εις αυτούς" δε
βρΪΓίΙ άβηνβά-ίτοηι^ΟϋΓ-ο,ηοβδΙΟΓβ Ιο-βο α^αίηβΐ Ιηβηι; 1>ο(
νϋν, οπότε χαι ήδη έχετε πεΐραν αυτών, δτι
ηον, νηβη 'νοιι βνβη αΐτβαάν 'ηανβ βχρβηβηβο οΓ-Ιηβιη, ίηπ,ί
θέλουσι χαι δντες πολλαπλάσιοι
Ιηβ7-\ηβη βνβη ((ηου£η) ϋβίηβ ιηαην-Ιϊπιββ (πιΟΓβ ηηιηβΓΟίιι
μη δεχεσ&αι υμας, τί έτ<
Ιηαη τοη) ηοΐ Ιο-Γβοβίνβ νοα (αΙΙαβ&ίης Ιηβηι), ηοκτ Ιηβι
ηροςηχει ΰμϊν φοβεϊβ^αι τούτους ; Μηδέ μέντοι
άοβ8-Η-1>βοοιηβ 70α Ιο-Γβοχ ίηβββ (η»η) ? | Νογ ϊΐάββϋ
δόζητε εχειν τούτο μείον,
Ιηίηκ (ο-ηηνβ &ίβ Ιβββ, [οογ Ιηΐηκ: Ιϋί Ιο I» « Λϊί»άν8,ηΙ»|;β1,
ΒΟΟΚ III. — ϋΗΑΡΤΚΚ 11. 195

4 οι Κυρεϊοι, πρόσ&εν ταττόμενοι συν ήμιν,


V Ιοβ Γο11ο»βΓ8-οί-θ7ηΐ8, Γυπηβι-Ι/ άΓαντη-υρ ντίΐη πι,
νυν άφεστήκασι. Γαρ ετι ούτοι είσι
(ηβνβ) ηον άοββιΐβά (α:). Γογ β,ίβο Ιηοββ (ιηβη) &η
χαχ'ιονες των ηττημένων νφ' ήμων.
ΜθΓβ-οοιταΓ(1ΐ7 (Ιη&η) — (Ιηοβθ) ΛοΓβαΙβά Ι»; αβ.
Γοϋν εφευγον προς εκείνους χαταλιπόντες ήμας.
ΡυΓ-ίηάοβιΙ (ήβ;-ββ<1 (ο Ιηβηι άβββηίης ιιβ.
Δε πολύ χρεϊττον όραν τους θέλοντας
Αηά (ΐΐ ϊβ) ηιαοη 1>Θ116Γ Ιο-εββ — (Ιηοββ) νΪ8ηϊη§
άρχειν φυγής ταττομένους συν τοις ηολεμίοις,
Ιο-ΰοιηαιβηοβ βίβηΐ αιταηκβά νίΐη Ιηβ βηβπα^,
»7 εν τγ Ύΐμετέρα τάζει. Δε εί τις υμών
Οχλβ 1η — οατ ηηϊ[·. Βα< 1ί αη^-οηβ υί-γοα
ά&νμεϊ, οτι μεν εισίν ουκ ιππείς ήμιν,
\&-άί&\ιβΆΓίβΏβά, ΙηαΙ ίηϋοεά ΙηβΓβ-ΒΓβ ηο ηοΓ36ΐηθη Ιο-ιιβ, [Ιηβ.1
δε πολλοί πάρειοι τοις πολεμίοις,
πβ ηατβ ηο οαναΐΓ^], Ι,οιιΙ (ΙηαΙ) ναιιηγ ΚΓβ-ρΓβββηΙ Ιο-Ιηε βηβιηγ,
έν&υμή^ητε οτι
[ου.1 Ιηβ,Ι Λβ βηβναγ ηανβ α ΙαΓ^β ΓοΓοβ οΓ οηναΐτ;], ουηβίιΙβΓ Ιηβ,ΐ
οί μύριοι ιππείς εισίν ον&εν άλλο ή μύριοι
— Ιβη-(.ηυυ.3αηά ηΟΓββιηβη &γθ ηυΐηϊη£ βίββ Ιηαη Ιβη-Ιηου3:ιηο!
άνθρωποι" γαρ μεν οικείς πάποτε άπε^ανεν εν
ιηοη ; Γογ ίηιΐββά ηο-οηο θτογ άίοά ίο
μάχγ ούτε δηχ^εις ούτε λακτισ&εις υπό
\>&Ιι\ο (ηίϊ(ΑίΓ) (βίΙηβΓ) υίιιβη — (ογ) Ιίίοΐίβιΐ &3Γ
Ιππου, δε οι άνδρες εισίν οί ποιοϋντες δ τι
(α) αοΓ8β, ΰιιΐ Ιηβ ΏΧβη &τβ (Ιπομ) παο 4ο πηαίονοτ
αν γ'ιγνηται εν ταις μάγαις. Ονκοΰν ίιμεις έσμεν
ιιηγ Ιιηρροη ίη — οιιαίββ. ΤηβΓβΓοΓθ ντβ βτβ
επ' πολύ ασφαλέστερου οχήματος γε των ιππέων ■
οη (&} ηιιΐϋη 8»ίβΓ νβΐιίοΐθ ΐΐηαη) 8>ΐ4βα8ΐ Ιηβ οαναΐΓ7;
γαρ μεν οί χρε^ανται έφ' "ίππων, φοβούμενοι
Γογ ίη<1οο(1 — (Γηοββ) ηιιη§ οη ηοΓβββ, Γοω-ίη^
νΰχ τ,μάς μόνον, άλλα και το καταπεσείν
■ΟΙ αι αίοηο. οαί α1*ο I Ιηο Ιο-ήανβ-ΓαΙΙοη ; [ίλΐϋηβ;]
196 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

δ' ήμείς βεβηχότες ετύ γης


1 1>α( «β 1>β.τΐι>£-£οηβ οη (&β) £ΐΌηη<1 [οαΐ νβ ιηιίΓοαΙι ζ οη 11ι·
ηανσομεν μεν πολύ ισχυρότερον ήν τις
ροαΏΑ] βααΐΐ-βίτίβιβ ίοάββά ιηυιΑ πιοΓβ-νίοΙβηΙΙ; Μ ΛΏγ-οηβ
προς'ιγ, δε πολύ μάλλον τενξόμε&α δτου βονλώ-
β,ρρπ>αοη, αηά ηιαοη ιιιογθ 8}ια11-ν6-α1(αϊη-11ΐθ-αίιη «Μοη πβ-άθ-
με$«. Δε ενι μόνφ οί ιππείς 7ΐροέχονσιν
βίι-οά. ΒαΙ ϊη-οηβ (ϋιίΐ)£) β,ΐοηο Ιΐιβ ΟΒ,νβ,ΐΓ^ Ιιβ,νβ-ΙΙιβ-Β,άνιιηΙΑββ-οΓ
ήμάς ' φεύγειν εστίν άσφαλέστεοον αύτοις η ήμίν.
αβ : Ιο-ββο ίβ βαίβΓ ίοΓ-ΙΙιβιη ΙΙιλπ ίοΓ-αβ.
Ει δε δη θαρΡεϊτε μεν τάς μάχου;,
Ιί ϊηάββά ίταΐχ χοα-Λτβ-οοηβίΙβηΙ-αιιά-οοηΓβ,Ββοαβ — ί°Γ — ο»111β,
δε άχ3·?σ^ε τούτο, δτι Τισσαφέρνης ούχέτι
1>αΙ ^οα-β,Γβ-ΙτοαοΙβά' αΙ-ΐΜβ, (ηβ.1 ΤίββαρίβΓηββ 'ιπίΐ ηο-1οη£»ι
ήγησεται ίμϊν, ουδέ βασιλεύς παρέξει
'βαίαβ 7011, ηοΓ ιι?ϊ11 (Λβ) )ίϊη(* 'ρπ>νίάβ (70α *;
άγοράν, σχέψαχι&ε πότερον χρειττον έχειν Ίισσα-
πιβΓίίθΙ οοηβϊαβΓ ϊίΙιβΙΙιβΓ (Η ίβ) οβίΙβΓ ίο-ηβ,το Χίββα-
φέρνην ηγεμόνα, δς έστι φανερός έπιβουλεύων
ρίεπιββ (μ) £<ιί(1β, «Ιιο ίβ βνίάβηύ; ρ1οΙΙίη£-η£ΐιίη8ΐ
ήμίν, η άνδρας ους ημείς λαβόντες άν
αβ, ογ (Ιηβ) ιηβη ττΐιοπι, πβ Ιΐ8,νίιΐ£-8βίζβ(1-11ιβηι, πιαγ
χελεΰωμεν ήγεΐσ^αι, οϊ είσονται δτι, ην άμαρ-
ογοΌγ Ιο-βυΜβ (αβ), νηο νίΐΐ-ΐιηοττ Ιοβ,Ι, ίί Ιοο;
τάνωσι περι ήμάς, άμαρτάνουσι περι τάς
βιτ νϊΙη-ΓββρβοΙ-Ιο αβ, Ιΐιβ^-βιτ νϊΙο-ΓββρβοΙ-Ιο Λβ
4*>χάς χαι σώματα εαυτών. Δε τά
Ιίτββ &ηά Βοάϊοβ οΓ-ΙηβπιββΙγββ. ΒαΙ [λλ ΓββροοΙβ) —
Β7ίιτη8εια πότερον χρειττον ώνεϊσ^αι έχ της
ρΐΌτίδϊοηβ ^ΙιοΙύθΓ (Η Ιβ) οοΙΙβΓ (ο-ραΓοηαββ ίτοηι ϋιβ
αγοράς, ης ούτοι παρεϊχον, μιχρά μέτρα
ιηαΓίίοΙ, παϊβη Ιΐιββο (ρβορίβ) ρΓονϊάθ, βιηιιΐΐ ιηοαδαΓθβ
πολλού αργυρίου, μηδέ ετι έχοντας τούτο,
ΓοΓ-ηιυοο πιοηοχ» ηβίΐηβτ γβί Εανΐη^ ΙΜβ (ιηοηθ7),
η, ήνπερ χρατώμεν, λαμβάνειν αυτούς, χρωμένους
ι>τ, 1ί νβ-νβ-τϊοιοΗοαβ, Ιο-1»1ί» Λβω, αβίηβ
ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΒΚ π. 197

ήπόσφ μετρώ ίχαστος άν βουληται. Κι &


•ηβΐι ιηβαβιΐΓβ (μ) β&βΐι ιηία;Μ ιτίβΗ. Ιί Ηονθτοτ
μεν γιγνώσχετε ταϋτα
ίηάββ<1 γοα-ΐΕηοΐΓ ϋιβΒβ (ϋιϊη£8 ΓβιρβοΙίη^ £ΐιίάββ »η<1 ρΓθτϊ»ίοη«)
δτι κρείττονα, δέ νομίζετε τους ποταμούς
ϋι»1 (Η ιτοοίά οοιτ ο») ββίΚΐΓ, 1>αί ϋιίηΐι ϋιβ ήνβη
είναι άπορον, χαί ίιγείο&ε
ίο-ο« (α ϋι1η£) ΙηφΜί«Μι>ι β,ηά ϋιίη»: (τοαηβΐν··) (ο .Ίχ
μεχάλως έξα.7ΐατΥ!$ήναι διαβάντες, σχί^ασ^€
ξΤΟΛύγ Ίηϊβΐθά 0Γ0β8Ϊη£ (ϋιβπι), οοηβίιίβι
εί άρα οι βάρβαροι χαί ηετΐοιΫιχαβι
«ΙιβώβΓ ϋιβ 1)ατΙ)αΓίΗηβ 'Ιι&τβ (ηοΐ) βνβη 'άοηβ (&)
μωρότατον. Γαρ μεν πάντες οί ποταμοί,
ιηοίΐ-ΓοοΙίβΙι (ϋιίη£). ΪΌγ ίηάββιΐ αΐΐ Ιΐιβ ηνβη,
εΐ χαι ωσι άποροι πρόσω τών ηηγών,
ίί βνβη ϋιβν-πΐ8,7-1>β ΐηιραββαϋΐο ιιΙ-α-(ϋ8ϋιηοβ-ΓΓθΐιι — (ΙηβίΓ) βοιιγοθβ),
προϊοίκτι προς τάς τνηγάς γ'ιγνονται διαβατοί,
(Ιηί) £θύΐ£ (ο ϋιβ (οατοΜ ϋιβν-οβοοηιβ ρ&·βηΙ>1β,
ούδε βρέχοντες το γόνν. Ει δε μ>7&~ οι ποταμοί
ηοΐ-βνβη *ειϋη£ ϋιβ ϊηββ. ΙΓ ίηάββά ηβίϋιβΓ ϋιβ ηνβη
διοίσουσι, τε μεδεϊς ήγεμων φανεΐται
ΒηοιιΙά-άϋΓβΓ (ϊη ϋιβίτ 1>ι«α<1ϋι), β,ηά ηο £υί(1β βρρβαι
τίμϊν, οΰδ' ώς ά$υμ>7τέον ήμϊν γε. Γαρ
ίο-αβ, ηοΓ ϋιο» ίβ-ΛοΓο-Ιο-Ι}ο-<3ί8οουπΐ£6ΠιβηΙ Ιο-«β βΛ-Ιβαβί 1?ογ
επιστάμε^α Μιχχοϋς, ους άν οι"κ φα'ιημεν
νβ-Β.ηοιτ (ϋιβ.1 ϋιβ) Μγβί&ηβ, πηοπι 'πβ βηοιιΐά ηοΐ 'β,β^θγϊ
είναι βελτίονς τιμών, οϊ, βαβιλεως
το-ϋβ 1)Γ&τβΓ (ϋ)ΐιη) ουΓββΙνββ, νηο, (ϋιβ) Ικΐη^ (ϋβϊης)
άκοντος, οιχονοι πολλάς τε χαί ενδα'ιμονας χαί
αππΐ11ίη£, Ιπη&Μΐ αΐ8>ην αίβο οοϋι γϊοΙι από
μεγάλος πόλεις εν τγ χώρα βασιλέως1
1&Γ£β οίϋβι ίη ϋιβ οοαηΐτν ΌΓ (Ιϊιβ) '1ιίη£
ίπκχτάμε$α δε Πισίδας ώςαυτως'
■τβ-ιιηοιτ β,Ιβο (Ιηη,Ι ϋιβ) Ρΐβϊάί&ηι (η&νβ Μΐβά) ίη-1ϊκ:θ-πΐίΐηηβΓ
δε χαι αντοί είδομεν Ανχάονας, ότι
«0(1 *1βο νβ-'η»νβ ουτββίνββ 'Βββη (ϋιβ) Ι^νο&οηϊ&ιΐΒ, ΐααΐ
198 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

καταλαδόντες τα Ιρυμνά εν τοις 7Τε5ίοις χαρ


Μίζίης Ιηε Γοπιπεά-ρίαοεβ ϊη Ιΐιο ρΐαίηβ Ιΐιε^-εη-

ποΰΐ'ται την χάραν τούτον. Και *


ίογ -ιηε-ίηιϊΐί (ϊη) Ιηε ΙβΓτίιοΓ; οΓ-Ιηίβ (Ιίίηβ). Αηά ίηάεβά

'γωγε άν εφην ήμ&ς χρηναι μηπίύ είναι


-αΐ-ΐεαβί ΛτυιιΜ ηατε-δαίά (ΙηαΙ) «τε υα^ηΐ ηοΐ-^βΐ Ιυ-ο•

φανερούς ώρμημένονς ο'ιχαδε, άλλα χατασχευ-


αρρεαηη£ (εκ) Ιιανΐη^-Ηίαι-Ιειί ΓυΓ-ηυιηε, οαί Ιο-1>6-£βΙΙί磕

άζεσ^αι ως οιχησοντας που αυτοί.


0ΒΓ8β1νβ3-Γβα(ΐ7 ιιβ (ϊί) αοοηΙ-ΙαΙαιιυ-ιιμ-οιίΓ-αοοάε 8οπΐ8-»η8Γ8 ΙιβΓβ.

Γάρ οίδα οτι χαι βασιλεύς μεν αν δο'ιη πολλούς


ΐοΐ Ι-Ιίηοιτ ιΐιιιΐ ενεη ((Ιιβ) 1ίίο(» ϊηάεεά ϊνοαίά £ΐ νο αιαη;

ί^εμόνας Μιχτοΐς, δ' αν ηολλούς όμηρους


ςηΐάεβ Ίο (Ι&β) 'Μγβίαηβ, αηά ποαίά (£Ϊτε) ιικιηγ ηθ8(α£88

τοϋ εχπέμ^ειν άδόλως χαι


(Ιο Ιηοιη) | οί'-ιΐιβ Ιο-βεηά-ανα; [(ο βεηά Ιηεηι απα?] Ίϋηοαι-ιπΛεηβητ »η<1

γ αν ο&οτνοιηαειε αντοϊς, χάί ει βούλοιν*ο


&1βο ινυιιΐά ιαπΙϊβ-ΓϋίκΙ» ΓοΓ-ιΙιειη, βνβη ίί Ιηε7-νΪ8Ηθά

άπιέναι ούν τε&ρίπποις. Και οϊο' δτι γ αν


6ο-(1οριΐΓΐ νϊΐπ ΓοιίΓ-ηοΓδε-οήαήοΙβ. Αηά Ι-Κηοΐν ίΐιαΐ Ίιο αίβο τνοιιΐά

Ιποίει ταΰτα τριςάιΰμενος τ,μιν, εί ίώρα


'άο ιηεββ (Ιηϊη£8) ιηυβί-ητϊΐΐία^ΐ^ ΓοΓ-ηβ, ϊί ηε-8αιν

ημάς 7ΐαρασχεναζομένονς μενειν. Άλλα γάρ


αβ αΐ8.1άη£-ρΓ6ρΗΓαΙίοη9 ίο-Γειηαίη. ΒπΙ (ηοί 8θ) Γογ

δέδοιχα, μη, αν άπαξ μά&ωμεν ζην άρ^οϊ,


Ι-ίβατ, Ιεβί 'ιτβ ηια^ οηοβ 'ηανε-ΐεαπιεά (ο-ΐϊτο ίάΐε,

χαι βιοτενειν εν άφ^όνοις, χαι όμιλε'ιν


»ηι! Ιυ-ριΐ88-υιΐΓ-1ίνε8 ίο ρίβηφ, αηά Ιο-αββοείιιΙε 'κιΐΐι ((ίβ)

χαλαϊς χαι με/άλαις γυναιξί καϊ παρ^ενοις


'ηαηάβοηιε αηά 1ηγ£8 νοιηεη αηά τίτςϊηβ Όί (&ε)

Μήδων δέ χαι Περσών, μη, ωςη*^ οί


Μεάεβ αηά αίβο ΌΓ (Ιηε) 'ΡεΓβίαηβ, (ΙηαΙ) Ιεβί, Με (ηβ

λωτοφάγοι, έηιλα^ώμε^α της όδοΰ οίχά&ε. ΔοκεΙ


1οΙα8-β'ΐΙ«Γ8, νο-ηιίςηΙ-Γοί'ξεΙ (Ιιβ Γοαά 1ιοοιθ\τηγ(18. Κ-εεεηι•

ονν μοι είναι ειχός χαι οΊχαιον πρώτον


ϋιβι-υί Γβ (ο-ηιο Ιο-οε ρΓορβΓ αηά ]η8* 5τβ|
ΒΟυΚ III. — ΟΗΑΡΤΒ1. II. 19>

ηειράσ^αι άφιχνεϊσ&αι εις τ-ην Ελλάδα και προς


Ιο-ΛΙΙβαιρ£ Ιο-Γβ£απι Ιο — Ογοβοθ αηά (α

τοις οικείους, καϊ έηι&εϊζαι τοις "Ελλησιν,


ίΐιβ ιηβπιΙ>6Γ8-οΓ-οαΓ-Γαηιϊ1ίβ8, ιιη<1 Ιο-βΐιο» ΙΙιο βΓββΙ»,

οτι έχοντες πένονται, εξόν αύτοϊς όραν


ΟιλΙ τοίυηίαπί; 11ιβ;-υβ-ροοΓ, «Ηοη-Η-ίδ-αΙΙοκ'βίΙ ΙΙιβιη Ιο«ββ

χομισαμενους έν&άδε πλουσίους, τους


Λοββ) ίι&νίης-οοπίθ ΙπύιοΓ ΗοΙι, (ΙηιΙ) — (Λοβό)

νυν οίχοι πολιτευοντας εκεί σχλ/ιρως. Άλλα,


ηοττ 8.1-Ιιοηιβ Ιϊνϊπβ ιΙιογο πίώ-ιϋίέοιιΐϊχ. ΒαΙ (πι;

γαρ, ω άνδρες, εστί δήλον δτι, πάντα ταίτα


ωοΓο), Γογ, Ο ιηβη, Η-ίβ βνίιΐοηΐ ΐΗαΙ, αΐΐ Ιίβββ

το.γα%α των κρατούντων. Δ>5


^οοϊ (Ιίηη<;8 1>ο1οη5 (ο) ΙΙιο οοηα,ιιβινΓβ. ΊΙ οβΓίαίηΙγ

δει λέγειν ταϋτο, πως άν πορευοίμ*3ά Τι


"ίβ-ρΓορβΓ Ιο-ιηβηΙϊοη Ιΐιϊβ, Ηο» Ητβ Γη»; 'ρΐΌΟββά ηοΐ-οηΐγ

ώς ασφαλέστατα, και ει δέοι μάχεσ&αι, ως


Μ ΒαΓυ1;-α8-ρο38ίΙ)1θ, 1>αΙ-αΐ50 ΪΓ ίΙ-1>θ•ηοοβ88&Γ7 Ιο-βςϊιΙ, Ιίκιι

ααχοίμε&α χράτιστα. Πρώτον μεν τοίνυν,


*β-ιη8.;-βς1ιΙ (Ιο Ιοβ) οοβΙ-αάταηΚιςβ. ΚΪΓβΙ ίΐΜίοβά ΛβΓίΓοΓβ,

εφτη, δοχεΐ μοι κατακαΰσαι τάς άμά£ας,


ΒΒΪϋ-ΙΐΟ, 11-8061118 ΙΟ-ΠΙβ (Ιΐΐιιΐ πθ 011£ΪΐΙ) ΙΟ-ΒΐΙΓΠ Ιΐΐβ (ϋΙΓΓΪΙΙβϋΒ,

ας εχομεν, ίνα τα ζεύγη τιμών μή


ίτΐιϊοΐι πε-ηατβ, ίη-οπΙ<:Γ-11ϋΐΙ Ιΐιβ οιιΐιΐο οΓ-υβ 'νααγ ηοΙ

στρατ^^^,
'1>β-11ιβ-1«αι1βΓ-οί-11ιβ-&πη7, [ίη οπΙογ ιΐιαΐ οογ 1):ΐ££[ΐ£6 ηια; ηοΙ ϊηβαβηοβ

άλλα πορευωμε$α ατνη


ϋιο ηιονβπιβηΐβ οί οατ Βτιαγ], ΙιιιΙ (Ι)ιηΙ) ιν»•-ιη:ι ν ιη;ιπ-1ι ητΗΗΙβΓδοονοι

άν συμφεργ τη στρατκϊ • έπειτα χαϊ


'Ίΐ πια; '1)β οοιινοιιϊοιιΐ ΓοΓ-ΙΙιβ απη; (Ιο πμιγοΙι); ηίιοΓΗ'ίίπΙβ αίβο

σι^κατακαΟσαι τάς σχ>?νάς. Γαρ αύται


Ιο-'οιιτη (ίο Ιοιη8 'πίΐο. (ιΐιοιη). Γογ Ιΐιοββ

αΰ μεν 7ίαρέχουσιν δχλον άγειν, οε συνωφε-


(ΙοηΙβ) ηριιίη — £ίνβ Ιτυυυΐβ Ιο-οβ,ιτγ, \αηά βοηΐη

λοΰσι οΰδεν ούτε εις το μάχεσ^αι


ο»5β ηυΐΜηκ — (βίώβι•) Ιο ιΐιο ΐυ-ββΜ [λικΙ »η οί•ν
198 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΚ ΧΕΝΟΡΗυίί.

χαταλαβάντες τά ερνμνά εν τοις πεδίοις χαρ-


Μίζίης Ιηβ ίοηιπβά-ρΐιιοββ ίη Ιηβ ρΐαίηβ Ιηβν-βη-
ηοννται την χώραν τούτον. Και *
^οτ-ιηβ-Γπιίιβ (ίη) Ιηβ ΙβιτίιοΓν οί-Ιηϊβ (Ιπη^). Αηά ίηάβ·ά
'γωγε άν εφην τιμάς χρηναι μηπω είναι
-αΙ-1βα8ΐ ιτουΐά ηατβ-βαίά (ΙηαΙ) ιτβ υυ^ηΐ ηοΐ-νβΐ Ιο-1)β
φανερούς ώρμημένους οιχαδε, αλλά χατασχεν-
8>ρρβαηη£ (αβ) ηανϊη(->1*Πβά ΓυΓ-Ιιυιηβ, ουί Ιο-οβ-ββΚίηβ·
άζεσ&αι ως οιχησοντας που αυτοί.
οητΗβΙνββ-Γβαάν αβ (ιΓ) αΙ>ουΙ-Ιιι1ίίυ£-υρ-ουΓ-αοοάθ βοιηθ-ννηβΓθ ηβΓβ.
Γαρ οιδα δτι χαι βασιλεύς μεν άν δοίη πολλούς
ίθΓ 1-κ.ηυν ΙηαΙ βτβη (ίΐιβ) 1(ίη£ ίηάββά νοαίά (ρνβ ιηαην
τγεμόνας ΜυσόΙς, ο' άν πολλούς όμηρους
Εριίάββ Ίο (Ιηβ) 'Μνβϊιιηβ, αηά ποαίά (βΐτβ) ηιαην ηυ&1α£68
τοΰ εχπέμψειν άδόλως χαι
(Ιο Ιηβπι) | οί-Ιηβ Ιο-8βηά-αναν [Ιο 8βηά Ιηβιη απαν] νΐΙηοιιΙ-ιι·ι;α<.·ηβι·γ αηά
γ' άν όδοποιήσειε αντοϊς, χαι ει βούλοιντο
αίαο «ουΜ αιακ:β-ι,υαά8 Γοτ-Ιΐιβιη, βτβη ίί Ιηβτ-ννίβηβά
άπιεναι ΰύν τε&ρίπποις. Και οιδ' δτι γ' άν
ίο-άβραιΊ »ίιη ίουτ-ηο»β-ο1ιαΓίυ(8. Αηά Ι-ίοοντ ΙηαΙ Ήβ αίβο «ουίά
εποίει ταύτα τριςάσμενος ήμιν, ει έώρα
'άο Ιηββθ (ΙΜηςβ) ιηοβί-νίΐΐίηςίν ίοΓ-αβ, ίί αβ-βαν
ημάς παρασκευαζόμενους μένειν. Άλλα γαρ
οι ηιαΙπηβ-ρΓβραΓαΐίοηβ Ιο-ηπι&ΐη. ΒηΙ (ηοί βο) Γοι
σείοικα, μη, άν άπαξ μά^ωμεν ζην άργοι,
Ι-ίβαΓ, ΙββΙ 'ϊίβ ιηαν οηοβ 'ηανβ-ΐβαι-ηβά Ιο-ϊϊτβ ίάΐβ,
χαι βιοτεύειν εν άφ^όνοις, χαι όμιλεϊν
αηά Ιο-ριιββ-οαΓ-Ιίνββ ίη ρίβηΐν, αηά Ιο-αββοοίαΙβ 'ηηΐη (Ιηβ)
χαλαϊς και μεγάλαις γυναιξί χαι παρ&ένοις
'ηαηάβοηιβ αηά Ιαι-ςβ νοηιεη αηά νίτρηβ ΌΓ (Ιηβ)
ΝίήΚ>ν χαι Περσών, μη, ωςπε^ οί
Μβιΐββ αηά αίβο ΌΓ (Λο) 'ΡβΓβϊιιηβ, (ΙηαΙ) ΙββΙ, Ιίϊβ Ιηβ
λωτοφάγοι, επιλά&ώμε&α της όδοϋ οιχα&ε. ΑοχεΙ
1ο(υβ-βιΙ«Γ8, νβ-ηιί£ηΙ-Γοΐ'£οΙ Ιηβ Γοαά ηοηιοκαπίβ. ΙΙ-εββηαι
ονν μοι είναι ειχός χαι %'ιχαιον πρώτον
ϋιβΓβί Γβ ιο-ηιβ Ιο-οβ ρΓορβΓ αηά }ηβ» 5γ»Ι
ΒΟυΚ ΙΠ. — ΟΗΑΡΤΒ1. II. 19*

ηειράσ^αι άφιχνεϊσ&αι εις την Ελλάδα χαι προς


Ιο-ιΛΙβιιιρΙ Ιο-ΓβΙαΓη Ιο — ΟΓββοβ αηά (ο
τους οικείους, χαι επι&εϊξαι τοις Έλληβιν,
Λβ ηιβηιΙ)βΓ8-οΓ-ουΓ-Γ»ιηί1ίθ8, αηά Ιο-βΙιον ώβ βηβΐ»,
δτι έχοντες πένονται, εξόν αντοϊς όραν
0ι&1 τοΙαηΐΛΓΐΙ^ Ιίθ7-&Γθ-ροοι*, ιτ1ιβη-Η-ί8-8>1Ιοΐίβ<1 ϋιβιη (ο-«οα
χομιααμενους έν&ά&ε πλουσίους, τους
Λοββ) ίια,νίης-οοπιβ ΜΐοβΓ ήοΐι, (οαί) — (Λοββ)
νϋν οίχοι πολιτεύοντας εχει σχληρώς. Αλλά,
ηο* αΙ-Ιιοιηβ 1ίνίη£ Ιο.βΓβ ιτϊϋι-ι1ί£οα1(7· ΒιιΙ (νΐι;
γάρ, ω άνδρες, εστί δήλον Βτι, πάντα ταϋτα
■ηοη), Γογ, Ο ιηβη, ϋ-ϊι βνίιίβηΐ ΙΪ8.1, 8.11 Ιηβββ
τάγα^ά των κρατούντων. Αιη
&οοά (Λίιΐ£8 Ιϊβίοηε; Ιο) (ϊβ οοηα,ιιβΓυΓβ. ΊΙ οβΓίαίηΙγ
δει λέγειν ταϋτο, πώς άν πορευοίμε&ά τι
"ϊβ-ρΓορβΓ Ιο-αιβηΙίοη Ιϊίβ, Υιοπ Ίτβ Ία&γ 'ρΓοοββά ηοΐ-οηΐ}
ώς ασφαλέστατα, χαι ει δέοι μάχεο&αι, ώς
18 βα(Ί.Ί}'-α8-ρο88ΐΙ)1θ, Ιιιιΐ-αίδο ΪΓ Η-1>β-ηβοβ888.Γ7 Ιο-βςΒί, Ιΐιαι
υαχοίμε&α χράτιστα. Πρώτον μεν τοίνυν,
ψΒ-ναϋ}-6φΙ ((ο (Η·) 1)08(-ιΐ(1ταηΐΛ{;θ. ΡΙηΙ ϊηάββά ϋιβκΓοη
εφη, δοχεί μοι κατακαΰσαι τάς άμάί;ας,
βαίιΙ-Ιιβ, ίΐ-βοοιηί Ιο-ιηο (ίήαΐ πβ οιΐ£ΐι() Ιο-σατη (1>β ΰαπΐ&ςββ,
άς εχομεν, Ινα τα ζεύγη ήμύν μη
ψ\ϊ\ο)ι νε-ο,ατθ, ιη-ΟΓάβΓ-ΛαΙ Ι&ο οαΐϊϊο οί·ιιβ ιτα&γ ηοΐ
στρατ^ή,
'οβ-Ιοβ-ΙεαιΙβτ-οΓ-ΙΙιβ-ιιπη;, [ϊη οπΙβΓ Λβ.1 οιιγ 1>α££ΐΐ£6 πια; ηοΐ ίηβυοηοο
αλλά πορενάμε^α οπη
Λβ ηιοτβιηοηΐβ οΓ οατ βπη^], ουί (Λβ.1) ϊνβ-πίΛ^-ιηητοΙι «ΙιίΟιβΓβοβνβι
άν συμφεργ τγ στρατιά " έπειτα χαι
>ΐΐ χηα/ 'οβ-οοηνβηίβηΐ Γογ-Ιο.θ 8x1117 (ΙοπιαΓοΙϊ); αΓίοην&,πΙβ αίβο
αυγχαταχαϋααι τάς ΰχηνάς. Γάρ αύται
(ο-'υαπι ΙΗβ ΙβηΙ» 'πϊΐΐι (ΐΗοαι). ϊΌγ Ιΐιοββ
αι5 μεν παρεχονσιν δχλον άγειν, δε αυνωφε·
(ίβΏίβ) Λξ&ία — £ίνβ Ιτοιιοΐβ Ιο-οαπγ, |»ηά οοώιπ
■Ίονσι ουδέν ούτε εις το μάχεσ^αι
·ϋ3» ηυΙϋηΒ — (βϊώβτ) (ο ΐΗβ Ιυ-£β1ι1 [ωχά ϋτβ οΓ*ν
200 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑΒΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

οντ' «ς τό ίχειν τά επιτήδεια.


αη 1η 1»»1ί1β] | ογ Ιο Ιηβ Ιο-ηατβ — ρι-οτίβίοηβ [ογ ίη ρτο-
Έη δε χαϊ άπαλλάζωμεν τά
3ητίιΐ£ ρΓονϊίίοηβ]. ΜοΓβοτβΓ — &1βο Ιβί-ιΐΒ-ββί-ΓΪά-υΓ ίηβ
περιττά Των άλλων σκευών, πλ^ν οσα
(υρβΓβαοα· (11ιίιΐ£8) οί — (οιιτ) ΟΙηβΓ ίυτηίίαιβ, βχοβρί ϊΐη&Ι
εχομεν ένεκεν πολέμου, η σίτον η ποτών, Ινα
νβ-α&τβ ΓοΓ-Ιηβ-ρατροββ οΓ-ν&τ, ογ οί-Γοοά, ογ οί-<1πηΐ£, ϊη-οιάβΓ-Ιη&Ι
ώς πλείστοι 5\μων ωσιν εν τοις δπλοις σε ώς
ω ιηβ,ητ-ω-ροββίοΐβ οί-οβ ΠΙΑΥ-Οβ αηάα — &πηι &ηά Η
ελάχιστα σχευοφορωβι. Γαρ μεν επίστασ&ε δτι
Γβπ-&8-ροΒ8Ϊΐ)1β ηιαν-ο&ιττ-1)α££ΐΐ£θ. Ρογ ίηάβοά' νοη-ΙίΐιοΛΤ Ιη&Ι
7ίάντα κρατουμένων αλλότρια *
αΐΐ (ΙΜη£β) ΌΓ (Ιηβ) Όοηα,οβΓβά (1>βοοπιβ Ιηβ) ρΓορβιΐτ-οί-οΙηβΓβ;
δε ην χρατώμεν δει νομίζειν χαϊ τους
Β,ηά ΐί ιτβ-οοη<]αβΓ Η-οβοοιηββ (τοη) Ιο-ΙΜηκ (Ιη&Ι) βτβη Ιπβ
πολεμίους ημετέρους σχευοφόρους. Αοιπόν
βηθΐη7 (&Γ6 ίο 1») οιιτ 1>α^§&^6-0ΗΓΠθΓβ. (II) Γβιη&ίηΒ
μοι ειπείν Βπερ χαϊ νομίζω είναι μέγιατον.
ΓηΓ-πιβ (ο-ιηβηϋοη νΛ&Ι Ί βτβη ΌοηβΐίβΓ (ο-ΐοβ (οί Λβ) ςΓβαΙββΙ
Γαρ όρατε χαϊ τους πολεμίους, οτι
απιροΓί&ηοβ). Ρογ τοα-βββ βτβη ώβ βηβπιν, Ιη»ί
ου έτάλμιηααν πρόα^εν έζενεγχειν
Ίηβτ-άΜ ηο! 'άαιβ πγβ* Ιο-Ι>ι«η£-οη (Ιηβ)
πόλεμον προς ημάς, πριν σννέλαβον τους στρα-
ψλτ &£&ϊη8ΐ ηβ, οβΓϋΓβ Ιηβτ-η&ά-Ββίζβά Ιηβ £βηο-
τηγονς ήμύν, νομίζοντες μεν όντων
πΙβ οΓ-ιη, Ιηίηκίη£ (ΙηαΙ) 'ττβ ίηιίβειΐ ('δβίηρ) (ηατϊη£)
των αρχόντων, χαι ήμων πε&ομένων
οοηυηαηάοΓΒ, αηά ιτβ οοπΐ£-ο1)β<ϋβη{ (ίο Ιηβηι, ΙηαΙ)
ήμάς είναι ιχανους περιγενέα^αι τω πολέμφ'
»β »βΓβ οοηιρβίβηΐ Ιο-οοηα,υβΓ ϊη — ο&(ύβ ;
δε λαβάντες τους άρχοντας ενόμιζον ήμάς
ίοι 1*1ιίη£ — (οιιγ) οοιηηΐΕηάβΓΒ Ιηοτ-ΛουβηΙ |ίηβ,1) τ/β
αν άπολεσ$αι αναρχία χαϊ αταξία. 0ύ>
νοοίά ρβηβη ΐη-β,ηβχοηγ «ηά* ΓοηΓιΐίίοη. ΤηβΓβΓοη
ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΒΚ II. 201

δεί μεν τονς άρχοντας τονς νϋν


ίΜ»-ρΓορβΓ — (Λ&Ι) Ιϊβ οοιηαιιιπάβΓ· — (οοτ) ρΓβββηΙ (ηοηιηιιιάβΓί'
γενέα^αι «ολΰ επιμελέστερους των
•β ηιαοιι ιηοΓβ-τϊςϋαηί ((ίω) — (Οιοιβ «Ιιο'
ηρόσ&εν, σε τον; αρχόμενους
οείο» (νβη εοηοιη&ηιΐβπ), αηά (ώ&Ι) 0>· οοιηηιαη<1β(1 (Β&οαίά Ι»)
ηολν μάλλον ενταχτοτερονς χαι ηε&ομένονς τοις
ιηποΐι ιηοΓβ οπ1βι·ΐ7 «ηά οοβάίβηι Ιο-Ιιιβ.
αρχοναι νυν η πρόβ'&εν. Δέ την τις άηεί'
οοπιιη&η<ΐ6Γθ ηοιτ ϋιαη Γ0ΓΠΙ6ΤΙ7* Αηά ϋ" &Ώ7-οηβ χαί£Ϊιι-[)β-(ϋ8οΙ>6-
3$, Υΐν 4*ΐφ'ίανΙα°>ε τον ίμών άει εντνγ-
άίβηΐ, ϊΐ 7οα-άοοΓββ (ΙΗ&Ι) — (Ιιβ) 0Γ-70Π »ι-β.η7-1ίπιβ ιηοβί-
χάνοντα ονν τφ άοχρντι χολάζειν,
Ιη£ (βυοίι & οηβ, 18 Ιο αββΐβΐ) νίϋι Ιιιβ οοοιιιιιιηάθΓ Ιο-ρυηίβΙι
οντάς οι 7ΐολεμιοι εβονται 7ΐλεϊστον ε·ψειχτ-
(Μπη), ϋιικ Ιιιβ «ηβαι; νί11-1>ο τβι-^-ιηυοΙι άβ-
μενοι ' γαρ τγδε τγ τιμερα άγονται
οβίτβά (ίη ττΐιιιΐ Ιΐιβ; βχρβοΐβά); Γογ ίη-11ι»1 — ά»7 Ιιιβ7-νι11-8ββ
μνρίονς Κλεάρχονς άν&' ίνός, τονς έηιτρέ-
Ιβη-Ιηουβ&ηά ΟΙβ&πΛαβββ Ιη-ρΐ&οβ-οί οηβ, — (»Ίο) ιτϊΙΙ-ρβΓ
•φοιτάς ον&ενι είναι χαχώ. Άλλα
■ηϊί ηο-οηβ ιο-οβ ο»<1 ((ΙίβοοβάϊβηΙ ορ οοιτατ<1ΐ7). ΒαΙ
γαρ χαι ήδη ώρα περαίνειν γαρ οι
(βηου£Εΐ), Γογ (ίΐ ίβ) βνβπ ηοττ ιϊιηθ Μ>-&ιιιβΙι ; Γογ Ιΐιβ
πολέμιοι Ισως αντ'ιχα τίαρέαονται. "Οτυ>
6X1611)7 Ίπΐΐ ρβΓίι&ρβ ίιαπΐθ(1ϊ&(βΐ7 'Ι&β-ρΓθββηΙ. Το-»Ιιοπι
ονν Βοχεϊ ταύτα εγειν
ΙιιΟΓ&Γοη ίΙ-ιιια7-βθ6111 I Ιΐιβββ (ιΜη£θ) ιιοΐά ((ΙιβιιΐΒοΙνθβ)
καλώς έηιχυρωσάτα
ιτβΐ] [ι1η( ντίιαΐ I Ιι»τβ Βαιά ΐ» 3α«1 Ληά η&ιοηι,οΐβ] ΙβΙ-ΙΙιοιη-ΕρρΓον·
ώς τάχιστα, Ίνα ηερα'ιννγτα
(τ&θΐη) *β βρββάί^-αβ-ροββίοΐθ, ίη-ΟΓάβΓ-Ιιι&Ι Ιιιβ7-ιη&7-0β-|ι00υπιρ1ί8^θ
%ργω. Δε ει τι άλλο βέλτιον ή ταντγ.
Ιη-Γιοί. ΒαΙ ίί ειη7-(1ιϊη£ βίββ (ίβ) βοΙΙβΓ Λβ,η Ιϊίί,
χαι 6 ιδιώτες τολμάτω
ΙΜ-Ιιΐιη (ΐΗοβ»;ί:) βτβη — (») ρπτ»(β (βοΐάίβι-) 'οβ-οοίά (βηοαβιι
202 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗυΚ.

διδάσκει» ' γάρ πάντες δεόμε^α κοινής


εο-ΐηβΐηιοί (οβ)| ίοΓ 'πθ αΐΐ 'ιββίε (λ) οοιαιηοζι
σωτηρίας.

Μετά ταντα Χειρίσοφος εϊπεν' Άλλ' ει μεν


ΑΓΙβΓ Ιοί* Οαβιτίβοροαβ βαίά : ΒαΙ ίί ίηάβοα1
&Ζ Τίνος άλλον προς τούτοις, οϊς
Λ-ίβ-ηββάβά οί-β,η^-Ιηϊηυ βίββ ιογ ίηβββ (ο,ίβ,ΪΓβ), »Μοη
Ηενοφών λέγει, και αντίκα έζέσται ηοιειν
Χβοοροοη ιηβηΰοηβ, Η-'κίΠ βνβο βροβάίΐχ Ί>ο-α11ο\τβ<1-ιΐ8 Ιο-άο (Η) ;
δε ά ννν εϊρηκε, δοκει μοι
&η<1 ιτοαΐ ηβ-'οαβ ηοπ 'βαίά, ίΐ-θβθπιβ Ιο-ηαβ (Ιο,&Ι πβ οιΐ£αΙ)
ψ>7φίσασ&αι ώς τάχιστα είναι άριστον καί
Ιο-τοΙβ »8 βρββύίΐ^-ω-ροββϊοΐβ Ιο-1>β ώβ-ΙιβδΙ; αη<1
ϋτφ δοκεϊ ταΰτα άνατεινάτω την
Ιο-πηοπι Η-βββιηβ Ιηοβα (Ιηίο£β Ιο οβ Η£ηΙ) ΙβΙ-οππ-οοΜ-υρ —
χείρα. "Απαντες άνετειναν. Δέ
(Μβ) οιιηά. ΑΠ οβ1(1-υρ (Ιηβϊτ Ηιιη<ΐ8). ΒαΙ
Έίενοφων πάλιν άναστάς είπε" τί1 άνδρες,
Χβοορηοο 8,£&>η Γίβίης βαίιΐ : Ο ηιβη,
αχούσατε &ν δοκει μοι προς-
οβη,Γ (οιβ Γββροοϋη^ Λ&Ι) νοίοο βθβοΐθ Ιο-πιθ (ο-ϋθ-ηθϋοεβαΓ^-
δε'ιν. Αήλον δτι δει ήμάς πορεν·
ϊη-8>(1<1ίΙΐοη. (II ϊβ) βνίάβη* ΙηβΛ Η-ϊί-ρΓορβΓ (ΙηηΙ) νβ πιαι-οο-
βσ3αι δπου εξομεν τά επιτήδεια" δέ άκούα
Ιο νηβΓβ ιτβ-βοβ,ΙΙ-ηανβ — ρΓονΐβίοοβ ; β,ηά Ι-ηοβτ (Λ»*)
είναι καλάς κάμας, ον πλειον
ΙοβΓθ-αΓθ (βοηιβ) οοηβΐάθΓ&Μβ νίΐία£θΒ, 'οοίη^ ηο4 πιορβ (Ιο*η)
είκοσι σταδίων άπεχούσας. "Αν ονκ ονν 3αι>
ΙνεοΙ; ιΐααιβ. 'άϊδίαηί. Ί »ου1ά ηοΐ (ηοΓβίοΓβ 'γ»οη-
μάζοιμι, ει οι πολέμιοι, &ςπερ οι δειλοί κύνες,
άβι, ίί Ιοβ 8061117, '"^β — οοϊγλπΙΙ; ΰοΒΊ
μεν τε διώκον 7ΐ τους παριόντας και
α>άβ·ά ηοΐ-οηΐ; Γοΐίοιτ — (Ιηοββ) ραβδίη^-ο; 6ιιι-α1.\ο
δάκνονσιν, ην δύνονται, δέ φεύγυνσι τους
οι» Πίιβιη), ίί Ιπβ7-08.ο, 1>αί βββ-ίϊοη> — ίΙο>«β)
ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΕΚ II. 201

διώκοντας, και « αυτοί


Γο11οιτίη£ (Ιΐιβιη), αηά (I νοαίά ηοΐ 1>β βιίΓρηββά) ίί ϋ>·7
ίηαχολον&οιεν ημιν άπιονσιν. Ίσως ο$ν
Γοΐΐο» αϊ άορ&τύηΐζ. Ρθΐ-Ηηρβ ώβηίοη (11 νϋΐ Ιν)
άσφαλέστερον ήμϊν πορενεσ^αι ποιησαμένονς
5&ίβΓ ίοΓ-ιΐ3 £υ-ιηαη;1ι-ίυι*ι1ι 1ιανΐη£-Γοπχΐ6<ϊ (αΐιοΐΐοντ)
ηλαίσιαν των όπλων, Ινα τά σχενοφόρα
%φαη οί-ώβ Κιβ&Τ7-«πη«4·ιηβηι Ιη-οπΙβΓ-ΙΙιαΙ ΐΗβ οα^ςα^β,
χαϊ ό πολϋς όχλος εί>7 εν άσφαλεστερρ.
αηά Λβ ιη&ηγ ο&αιρ-ιοΐΐοντβη πια^-ββ ΐη 11ΐθ-£Γ<3αΐ68ΐ-8αΓ6ΐ7(ιη11ιίιι ίί).
Ει «η» οΐτν άποδειχ^ε'ιη, τίνα %ρη ήγεισ^αι
Ιί ηο* ϊίΐ6ΓθΓθΓ6 ίΙ-β1ιοα1ά-1)6-ΐΐβ8Ϊ£ηιιΙθ<1, πΐιοιη Η-1)*ΐθοαΐθ8 Ιο-1βα<]
του πλαισίου, χαι χοσμείν τά πρόσ&εν,
β^ιιαΓβ, αη<1 Ιο-Γ6£ΐι1αΐ6-αη(1-8.ιτΕη£6 Οΐθ ίϊοηί,
και τίνος είναι επί των εχατέρων πλευρών,
*η<1 »1ιο (ηγο) ίο-6β οη — β&οΐι ΰιιηκ:,
δε τίνας οπισ^οφνλαχε'ιν, αν ον δεοι,
&ηά »1ιυ &Γθ-Ιο-(αΙιβ-ο1ι&Γ£β-υί-11ιβ-ΓβαΓ, 'ίΐ ηια; ηοΐ Ί>β-ηβοβ88αΐ7>
τιμάς βονλενεσ&αι οπότε οι πολέμιοι ελ&οιεν,
πθ <1β1ίΙ>βΓ&ΐ£ (εΙ>οιιΙ Ιΐιΐβ) νϊιβη Ιΐιβ βηβιη^ πια^-οοιηο,
άλλα αν εν&νς χρωμε^α τοις τεταγ-
1>αΙ 'νβ ώλ$Α ϊηιιηβι1ίιι(β1]Γ ΊυηΙίο-υβο-υί Ιίθ (ΐΜηββ) «■-
μενοις. Εί ονν μεν τις άλλος όρο;
γ&π£ο<1. ΙΓ ΛθΓβΓοΓθ Ιηιΐθθά αη?-υηθ βίββ 8668 (βοιηβΐΜπ^)
βέλτιον, έχετω άλλως. Δε
1)βΙΙ*3Γ, | 1β(-ϊΙ-ϊιιινβ-ίΐ8β1Γ οίΗβηνίββ [ΙβΙ ίί βθ 8Τταη£β<1 οΛβΓίτίββ]. >α(
εί μη, Χειρίσοφος μεν ήγείσ^ω, επειδή και ε'σΤι
!ί ηο(, Ίβί Οΐιβίήβορίιιιβ ίηιΐββά Ίββ,ιΙ, βίηοβ αίβο Ηβ-ίι
Λακεδαιμόνιος ' δε δύο στρατηγώ των πρεσ-
(&) ΐΛϋβάβΒίηοηίαη ; 1>αΙ ΊβΙ Ιιτο ^βηοΓαΙβ οΓ-ΐΗβ οΐά-
βυτάτων Ιπιμελε'ια'&ων εκατερών των πλευρών
681 (βθηβτ&ΐδ) 'ΙαΙεβ-οϊιαΓβθ οί-βαοΐι οΓ-Ι&θ β:ιη^Β,
δε ίΐμεις οι νεώτεροι, τε εγώ χαι Ύιμασ'ιων,
καά ι]»1 ιιβ &θ 7οαοβ}βΓ, ηαηιβ^ I αηιϊ ΤίιηαβϊαΒ,
όπισδοφυλακωμεν, το ννν ε\ναι. Δέ
Ίι&β-οοιηιη&ιιΙ-οΓ-ΙΙιβ-ΓβΒ,Γ, |11ιβ ηοιτ Ιο-1>β [Γοι Λβ ρΓβββηί]. ΑηάίΓοτ)
204 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

Γ0 λοιπόν, ηειρώμενοι ταύτης της τάξεως, άε«


Λιβ Γβ>(, Ιιανιης-Ιτίβά ΙΜβ — απ»ΐ£βπΐ6ηΙ,!ΐ1«η;ι
βονλενσόμε^α ο τι άν δοχγ είναι
(ΟΤ κΙ &ηγ ώηβ) ιτο-ΟΑη-οοηιίάβτ ιτΗ&Ι να&γ Μβη Ιο-Ιμ (&·)
χράτκττον. Εί δε τις όρο; άλλο
οββί. ΙΓ ίη<1ββ(1 αη^-οηβ ρβΓΟβίτββ (αηγ Ιγιϊγι£) βΐίβ
βέλτιον, λεξάτω. Δε επεϊ ουδείς άντέλεγεν,
ΒβΙΙβΓ, ΙβΙ-Μιη-ιηβηΙΐοη (Η)· ΒαΙ «τΗβη ηο-οηβ οΐ^βοΐβά,
ειτίε' "Οτω δοκεΖ ταΰτα, άνα-
οο-βαίά : Το-τΙιοιώ ΙΙ-βββιηβ (Ιϊ&Ι) (Ιιβββ (ϋηηςβ λγο ΓΪ£ΐιΙ)> ΙβΙ-ηίηι-
τεινάτω Τ)^ ^εϊρα. *Εσο£·ε ταΰτα. Νΰν
ίοΐά-υρ — (Ιιΐβ) 1ιιιη<1. Ηο&ρρΓΟΥβά Ιΐιβββ (ΙΜη£8). Νουτ
τοίννν, Ιφη, άπιόντας δει ηοιε'ιν τά
ΛβΓβίοΓβ, βαίά-ΐιβ, άβραΓ(ίη£ ίΙ-1»οοιηθβ (;οα) ίο-ρβΓϊοπη — (Ιτΐ]°η£>
δεδογμένα' χαΐ δςΤις τε
Ιϊ&ι) Γΐ»γβ-Βββιηβ(1-£θο<1 (»ηά 1>ββη άβίβπιώΐθςΐ οη) ; «,ηά «ΙιοβνβΓ
νμων ε7ΐ&νμεϊ ιδεϊν τους οικείους, μεμ·
οί-γοη άβδΪΓββ Ιο-βββ — (Λθϊγ) ΓΐοΓαββ-αικΙ-ΓαΓαίΙίββ, ΙθΙ-ϋιη-
νηο~$ω είναι άνα&ος άνηρ' γαρ εστίν ον τνχείν
ΓβπιβιηοβΓ Ιο-1>β (α) 1>Γαγβ ιη&η ; [ Γογ Η-ϊβ ηοΐ Ιο-οΕίαϊη
τούτον άλλως *
οΓ-Λίί οΰιβητίββ; [Γογ ίη ηο οΙΙιογ ιηαηηβΓ οβ,η Οιϊβ Ι» οΙ>(α.ϊιιβ<1] ;
δςτις τε επ&νμεί ζην, πείθάσ3ω νιχάν γαρ μεν
»1ιοβτβΓ — άββϊτβ· Ιο-ΐίνβ, ΙθΙ-Μω-βΙτίγβ Ιο-οοηα,αβΓ ; Γογ ίηάβοά
τά χαταχαίνειν εστί τών νιχώντων, δε
|1τιβ ίο-ΐάΐΐ Γϊί11ίη£] ίί (Λβ ρ»τί) οΓ-Βιβ οοηο,αβι·ίη£, ·>»<
το άπο&νησχειν των ήττωμειων δε1
[Λ* ίο-άίβ [Λυ绣] (·* *β Ρ"1) οΓ-Λβ οοηςαβι-βά ; »η<3
και ει τις επ&νμεί χρημάτων 7ΐειράσ$ω χρατειν '
ϋ«ο ΙΓκηγ-οηβ (1β·ίτβι ρτορβΓίγ ΙβΙ-Ιπιη-βΙηγβ Ιο-γιιηα,ιιίβΐι ;
γαρ έατ'ι τών νιχώντων χαι αωζειν
Γογ \1-\» (Οιβ ρ»Γί) οΓ — (Λοβό) οοοα,αβΓίη£ »1»ο Ιο-βαγβ
τά ίαυτων, χαϊ λαμβάνειν τά
&β(ρΓθρθΓΓγοβ1οη£ίη£) Ιο-11ιβιη«β1γ6·, »ηά Ιο-1*1(β ΙΤιβ(ρΓυρβΓΐ7'
Των ηχτωμένων.
•Γ-0Μ οοηααβΓίκΙ.
ΒΟΟΚ III. — ϋΗΑΡΤΚΚ ΙΠ. ϋ06

ΟΗΑΡΤΕΒ, III.

Τούτων λεχθέντων άνεστησαν, χα»


Τημι (βϋΒ|ΐ) ηβτϊη£-1>6«η-·ροΙιβη Ιηβ^-Γοη-αρ, «ηί
ΐτιελ&όντες χατέχαων τάς άμαξας χαι τάς σχηνάς'

$ε μεν τών περιττών δτου τις δέοιτο,


ιηά Ιηάββά οΓ-ΙΙιβ ιυρβΓπυοιΐ8-Ιη1η£8 οί-ιτίιΐοη &η7-οηβ παΐ^ϊιΐ-ιποιΐ,
μετεδ'ώοσαν άλλήλοις, δε τά άλλα ερ^ίπτονν
<ηβ;-(ϋβΐΓίΙ)ΐιΙβ(1-ιιιηοη£ οηβ-β,ηοΙηβΓ, 1>ιιΙ Ιηβ ΓββΙ Ιηβ^-ΙηΓβ»
εις τό πΰρ. Ποι^σαντες ταντα φιστοποι-
ίηΐο ϋιβ &Γβ. Ηατίη£-<1οηβ Ιηβββ (Ιηίη£β) 11ιβ7-1>Γβ»1ι-
οϋντο. Δε άριατοηοιουμενων Μι^ραδάτ^ς
Γβ,βΙβά. ΒιιΙ (ιτηίΐβ) 1>Γβα1ιΓα8ΐίη£ ΜϊώΓ&άαίββ
έρχεται συν ώς τριάκοντα Ίηπενσι, χαί χαλε-
οαιηβ τπΐη «όοαΐ Ιϊίτί^ ηοηβηιβη, β,ηά ηανίης-
αάμενος τους στρατηγούς εις εητφωον λέγει
ο&11β(1 Ιηβ §βηβΓβ1β ίο (») ρ1αοο-οΓ-ηθαι-1η£ ηβ-βρβΗΐιι
ώδε* Έ^ώ, ώ "Ελληνες άνδρες, %ν χαι 7ϊιστός
(ηαβ : I, Ο Οι-βοί&η ωβη, π&» βνβη ΓώΙηΓαΙ
Κυρω, ος νμεις έπίστασ&ε, χαι νυν εννους
Ιο-Οτταβ, ω ;οη ϊηον, αη<1 (β,ιη) ηοιτ «βΙΙ-ιΙίβρΟΒβά
ΰμΐν χαΐ ειμί εν^αδε διάγων αύν ηολλφ φόβα.
Ιο-^οα; ">Ί 1-β.πι ΙιβΓβ Ιίτίης ίήΐη πιιιοη Γβατ.
Εΐ ο$ν όρφην υμάς βονλευομένονς Τι
Ιϊ ΙηβΓβίοΓ© Ι-ρβΓββινβ (ΙηαΙ) ^οα &Γβ-οοηοβΓΐίη£ &η7-(ηίη£
σαπήριον, αν ε7£>οιμι προς νμας, εχων
•βίαΐαι-;, Ί ηη£ηΙ '^ο (ο ;ου, ηατίη£ (νΐΐη ιηβ)
χαι ηάντας τους θεράποντος. Οίν Χέζατε
«Ιβο α.11 — (π>7) ίοΙΙονβΓβ. ΤίβΓβΓοΓβ Ιβΐ)
αε τί έχετε εν νφ ώς φ'ιλον τε χαί εννουν
«β »η»ι ;ου-)ητβ 1η πιΐη ' «ι 'ίο (») Τπβηά1 ιηά &1&ο *β11-<1ίιψοββ<]
206 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

χαι βονλόμενον ποιεϊσ^αι τον ίτόλο»


(ίο 7οη), αη<1 κϊβ1ιίιΐ£ Ιο-ιηιΐΒίο Ιηβ πιάτο*;
χοινγ συν νμϊν. Τοις στρατηγοϊς βονλενομένοις

εδοξεν άποχρίνασ^αι τάδε" χαι Χε/ρι'σοφος


ϋτ8β6ΐηβά (οοβΐ) Ιο-ηατο-ααβνοΓοά Ιηιιβ; &ηά ΟϋβίΐΉυρηαι
έλεγε ' Αοχει τψϊν, ει τις εφ ήμ&ς άπιέναι
ιρυΙ(β : Ιΐ-8θβιη8 (κοοά) Ιυ-αβ, ίί αη^-οηβ αΐίοπβ α· Ιο-ιΙβρατ*
οίχα&ε, 5ίαπορεΰεσ$αι την χύραν ώς άσινεστατα
ΓθΓ-ηυυΐθ, Ιο-ρΓοθθ6<1-ύΐΓυιΐ£η Ιηο ουυο.ΙΓ7 8.8 ηιΐΓΐηΐ68ϋΐ7-8>8
άν δννάμε&α' δε ην Τις άτιοχαλύγ ήμάς
'ττο ηια; '1>ο-&61β; 1>ιιΙ ίί αη;-οηβ ρηιηίοίΐ υι
Της όδον, διαπολεμείν τούτω ώς
Λβ τοαά, ίο-'Ά^ύΐ (οογ π&7) '»£»ϊη8ί Ιηίβ-οηβ ω
χράτιστα άν δυνάμεθα. Έχ τούτον Μ&οαδάτης
6ηινβΐ7-<ΐ8 'νβ ιηα; '1>β-αΙ>1β. Οη ΙΜβ Μίιηπιιΐ&ίββ
ε'πειρατο διδάβχειν ώς άπορον εϊη σω&ήναι,
βηάοανυατβά Ιο-ίηβΙπιοΙ (Ιηβπι) ηο» ΙιηροββίΜβ ί(-νοιι1(1-1>β Ιο-1>β-8ανβ<1
βασιλέως αχοντος. Έν$α δη εγιγ·
;1ηβ) Ιώΐ£ (οβϊη£) αηνϋΐϊης. ΗβΓβαροη ϊηάββά ίΐ-η&β-
νώσχετο δτί ε'ιη νηόηεμητος ' γάο χαι τις
ρβΓΟβϊνβά Ιηβ,ι ηβ-πιΪ£ΐιΙ-1>β ίηηάίουβίγ-ββηί ; Γογ «,ίβο βοπιθ-οηβ
των οικείων Τισσαφέρνους παρακολουθεί ένεκα
οΓ-ιηβ Γυΐΐονβπ οΓ-Τίββαραβπιββ αΛΙβηάβά ΓθΓ-(ηβ->&κ.β-ο{
πίστεως. Και εκ τούτον εδόχει τοις
(8οοηιιιΐ£ ηίϊ) Βιΐβΐϊΐ;. Αηά Γγοπι ΙΜβ ΐΙ-Βββηιβά ιο-Ιαβ
στρατηγοϊς είναι βέλτιαν ηοιηααΰ^αι δόγμα,
ουπιΐΏ&ηιΙβΓΙ Ιο-1>ο 1>ββ(: Ιο-πιαίο (α) άβΟΓββ, (Ι&αί)
ϊςτ1 ειεν εν τγ ηολεμία τον
&8-1οη£-βί Ιϊβ7-πή(;1ιΙ-1χ> ϊη Λβ ΙβΓΓΪΙοιγ-οΓ-ΙΙιβ-βηβιηγ, (11ι»1) ώβ
τώλεμον είναι άχήρνχτον. Γαρ προς-
π*τ (ιηι) (ο-Ι>β πίΙηυαΙ-ηβΓαΙάβ (αηά ϊπιρΙαο&Μβ). ΪΌγ οιηίης-
ώντες διεφί^ειρον τους στρατιώτας, χα»
Ιο (Ιηβηι) ΙΗβ^-νβΓβ-οοιτϋρΙϊηβ Ιηβ βοΜίβΓβ, ανά
διέφ&ειραν γε ενα λοχαγόν Νίκαρχον
ύιβγ-οοΓτυρΙβά β,Ι-ΙβιβΙ οηβ οιρίϋίη (ηαηιβΐ;) ΝίοαπΛαβ
ΒΟΟΚ III. ΟΗΑΡΤΕΕ III. 207

Αρκάδα" χαι φχετο άπιών %·νκτός


ΑΐΌ&άΐαη ; | αηά Ιιβ-ιτβη(-ηνα7 όβρ&τίίη£ [&ηά Ικβ ιτβηΐ οΙΓ] ί^-ηΐ^ΐι
συν ώς είκοσι άν&ρωποις.
ιτϊύι ηΙ>ουΐ ύιΙΗ7 χηοη.
Μετά ταϋτα άριστήσαντες, και διαβάντες
Αίιβτ ΐΐιΐβ Ιιβνίηβ-ΙΛίίβη-ΙΙιβΪΓ-δΓβΙ-ηιβαΙ, αηά \ΐΆν\ο^-βτο»κΛ
τόν ποταμόν Ζαπάταν, επορεύοντο τεταγμένοι
(Ιιβ ΗτβΓ Ζ&ριιΙΑ, ι1ιβ7-ιιι»Γθ1ιβ(1-ΓοΓΐ1ι <ΐΓαινη-ιιρ-ίη-0Γ<1βΓ,
έχοντες τά υποζύγια και τον δχλον έν μέσφ.
Ιιανίης ΰη 1>&£&&£0-€&111θ *ηά ώβ «ηαρ-ΓοΙΙοιτβη ίη ( ϋιβ) ιηίά<ΐΐ«
Δε αυτών ον προεληλυθότων πολύ,
(οί (Ιιβ βηιιβ,Γβ). ΒυΙ (Ιιβ; ηοί Ιιατίης-ςοηβ (&τ,
6 Μ&ραδάτης πάλιν έπιφαίνεται εχων ώς δια-
— ΜίιΙίΓηΛΛίββ ίΐβ&ίη β,ρρβαΓβά Ιιιινίπβ &ουα( (¥ΓΟ-
κοσ'ιονς ιππέας, και ώς τετρακόσιους τοζότας και
ΙιιιηάΓβιΙ ίοηβπιβη, »ηΛ β,οουί ίΌατ-Ιΐϋη(ΐΓβ<1 αιτΙιβΓβ &ηά
σφεν&ονήτας. μάλα ελαφρούς και ευζώνους' χα)
8ΐίη£βΓ8, τβΓ7 ΙΐβηΙ &ηά βοΐίνβ; αηά
προςγει μεν ώς ων φίλος προς τους "Έ,λλιηνας.
αρρΓΟΗΟΐΐθά ιηάββά αβ 1>βίη£ (&) ΓΗβηά Ιο (Ιιβ ΟΓββΙεβ.
Δ' επεϊ έγένετο εγγύς, έζαπίνης οι μεν
Βη( νΐιβη Ιιβ-ναβ ηβ&τ, βαάάβηΐ^ — (Λθ8β) ΐηάββσ!
αϊτών χαι Ιππείς χαι πεζοί ετόζευον,
οΓ-ώβιη Ι&οΛ ΙιοΓββ άώΛ (οοί 6θπιπΐ6Π0βό!-α!ί8<:1ΐ8.Γ£ίη£-αιτ(>πβ,
8' οί έσφενδόνων, και ετίτρωσχον. Δε
&ηά — (οϋΐθΓβ) §1ΐη§ϊηβ-8ΐοηβ8, αηά ντουηάθά (ουτ ηιβη). ΒηΙ
οι οπισθοφύλακες των Ελλήνων επασχον μεν
ώβ τβ&τ-ξ\ιατά οΓ-(ο.β θΓββκ.8 βυΰθΓβά ΐτκΐββά
κακώς, ο° άντεπο'ιουν ον&εν. Γαρ
\>β.ά\γ, &η4 βοηΐά-'άο ηοΐΜη£ '&ΒΒ,ίηβί (Οιβ βϋβιη;). ΒΌϊ
τε οί Κριτές ετόζευον βραγντερο\
πο(-οηΐ7 'άίά (Ηβ ΟβΙαηβ 'βΐιοοΐ (Λβϊτ) '&γγοττβ ιι-8ΐιθΓ(βΓ-(1ΪΒ(αηο·
των Περσών, χαι άμα δντες φίλοι
Ιϋ)»η) (Ιιβ ΡβΓβίαηβ, βυΐ-α,ίβο α(-(Ιιβ-88ΐηβ-(ίιηβ οβίη|ξ 1ίξ1ι(-8,πηβ<]
κατεχέχλεα>το είσω των δήλων · οϊ άχοντισταϊ
Λβ^-νβΓβ-ίηοΙικΙβά νί(ο.ΐη (Ιιβ ο.βαν7-&πηβ(1-πΐθη ; (Ιιβ ^νβΙϊη-ιηβΒ
208 ΤΗ Β ΑΝΑΒΑ8Ι3 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

τε τ&Αντιζον βραχντερα η ώς έζιχνεϊσ^α,


ηκίοβά ΗηΓβιι (Ιηβίτ) ^ατοΐΐηβ βηοΓίβΓ 1η»η βο-ιβ Ιο-Γβ&οι
τών οφενδονηΤών. 'Κχ τούτον εδόκει Β-ενοφώντι
Ιηβ ■Ιίηςβη. Όροη Ιηίι Ιΐ-ββθπιβά Ιο-Χβηορίοβ
είναι διωκτεον χαλ οϊ των όπλιτώ»
Ιο-ϋο ηβ06β8&Γ7·(ο-ριΐΓδυβ ; αηά — (ίηοβο) οί-ίηο ηοαν^-απηβίΐ-αίθΐ)
και των πελταστών Ιτνχρν συν αντφ
καά οΓ-Ιηβ 1&τ£β(ββΓβ (ιτηο) ηαρρβηβά (Ιο 1>β) «ΐΐί ηύ»
οηισ^οφν'λα.χονντες εδίωκον' δε διώχοντες χατε-

λάμβανον οΰδενα των ηολεμίων. Γαρ ούτε ήσαν


ονβιΊοο»: ηο-οηβ οΓ-Λβ βηβηι;. Ρογ ηβίιΙιβΓ πβη-ϋιβη
ιππείς τοΐς "Έ,λλησιν, ούτε εδυναντο οι πεζοί
□ΟΓββηιβη Ιο-ΙΙιθ Οτοοίίβ, ηορ οουΐά — (οατ) ϊηΓ&ηΙτ;
χαταλαμβάνειν, εν ολίγα χωρίφ, τους πεζούς
ονθΓΐαΙ», ίη (&) βοααΐΐ βραοβ, Ιηβ ίηίαη(ΐ7
φεύγοντχας εχ πολλού* γά$
(οί Ιηβ βηβηι;) βββίηε; Γη.* (α) (πιυβλ) (<1ί8ΐΒ.ηο»' ; ίο»
οτ5^ οίον τε διώκειν πολύ από τοΰ άλλον
ϊί-ντΆΒ ηοί ροβθίΜθ Ιο-Γο11ον Γλρ Γγοπι Ιηβ ΓθβΙ (οΓ Ιηβ)
στρατεύματος. Δε βάρβαροι ίππεΐς χαι άμα
»πιι;. Αηά 1ί· οβ,Γοαή&η οαταΐτ; βνβη *ηϋ·
φέροντες ετίτρωσχον τοζεύοντες άπο
βββίηβ; νοιιη<1β<] (οπγ ηιβη) βηοοΙίη£-Ιηβϊτ-8.ιτοπ8 Γγοι»
των ίππων ε/ς τούπισ^εν δε ότώσον οι "Ελλ^/νες
ΰιο ηοΓβββ ϋαοΙεπ&Γάβ ; αηά αβ-πιιιοη-ω Ιηβ Οτββίει
προδιω£ειαν τοσούτον Ιδει πάλιν επαναχω-
Β.άν&ηοβά'-'η-ραΓβιιϊΙ βο-ιηιιοΐι ίΙ-ν&8-ηβοθ8ΒϊΐΓ7 α§αίη Ιο-ιό-
ρεΐν μαχομενονς. "ίΐςτε τ>?ς δλ>7ς ήμερος
ΙτβιιΙ &£η(ίη£. 8ο-11ι»ί (άιιπη£) ίηβ βηϋτβ <Ι»3
ον δι*7λ$ον πλέον πέντε χαι είκοσι
Ιχβγ-'άΐΛ ηοί 'ρα86-Ιηι·οιΐ£η ιηοΓβ (ίη&η) βνβ »ηά ΙυβηΙ^
ιταδίων, άλλα δείλης άφίχοντο εις τάς
ιΐαάία, οαΐ Ιαίβ-ϊη-ίηβ-Β,Γΐβπιοοη ίηβ^-αιτίνβά' βΐ Ιηβ
κώμος. *Εν$α δ»} ην Μ&λιν ά&νμία. Και
Η]1»£β«. Ηβη ΙταΙγ ΙηβΓβ-ιτω ·£ΐιϊη <1οίβοΙίοη-οί-πιΐηά. Α»<
ΒΟΟΚ ΙΠ. — ΟΗΛΡΤΒΒ [Π. 209

Χεφίσοφος χαι οΐ ηοεαβΰταχοι τών σνρατηγώρ


Οηβίηβορηη* κηά Λ» οΐάβιΐ οΓ-11»β £βηοηι1ι
γτιώντο Έενοφώντα, δτι έ&ίωχεν
Μαπίθά Χβηορηοη, Ιη»ί ηο-ραηηβ<1 (4ηβ βηβιηχ), (ά·ρνΰη|)
άηο της φάλαγγος, χαι τε αυτός έχιν&ύνενβ
ΙΙιβ ρηαΐαηχ, »η4 «ο-ίηάββά Ιιβ βηάϊη^βΓβά
χαι ουδέν μάλλον έδΰνατα βλάητειν
(ηίιηιβίΐ) αηά 'ντω ηοηβ Ιηβ-ιηοΓβ '&οΐβ (ο-ίη^αη
τους τχολεμίους. Δε Ηενοφών άχονσας ελεγεν
(ηβ βηβιη;. ΒαΙ Χβηορηοε ηανίη£-ηβιΐΓά' (Ιηίβ) ίαίά
&Τι γτιώντο 6ρ$ώς, χαι το έργον αυτό
Ιη&Ι Ιηο7-1>1&πΐ6(1 (ΙιΙιη) γαΛϋ$9 *ηά (ΰι&ί) Ιηβ &οΙ ίίββίί
μαρτυροίη αΰτοϊς. Άλλ' εγώ, εφη,
(ίη ίϋ ΓββηΙΙβ) 00Γβ-Ιβ8ΐίπΐ0η7 ΓοΓ-Ιηβπι. ΒυΙ I, ββίά-ηβ,
άναγχάσ&ην διώχειν, εΊίειδη ε'ώρων ημάς μέ%
παβ-ίοΓοβά Ιο-ρηΓβηβ, &Γ16Γ Ι-βαπ (ΙηαΙ) πο ίηάθθΟ
εν τώ μένειν ηάσ·
| ίη ίηβ (ο-Γβιηαίη [ίη ^ββρίης ουΓ βΙ&Ιίοηβ ίη Λβ ηοΐΐον βςυιΐΓβ] »βΓβ-
γρντας χαχώς, ίε