Anda di halaman 1dari 20

TAKWIM PELAKSANAAN

MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH (MTQSS)


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KALI KE-44 TAHUN 2018 / 1439H

Bil Peringkat Tarikh Negeri/Tempat Tindakan

MTQSS KPM Februari / Guru Besar/


1 Sekolah
Peringkat Sekolah Mac Pengetua

MTQSS KPM
2 Peringkat Mac / April PPD/PPB PPD/PPB
Daerah/Zon/PPB

MTQSS KPM
3 April JPN JPN
Peringkat Negeri

MTQSS KPM
3 hingga 6 BPI /
4 Peringkat JOHOR
Mei 2018 JPN
Kebangsaan
‫ﻫ‬1439 ‫م‬2018‫ن‬44–‫ ﮎ‬٢‫אوسא
אن‬

 ‫ﻫ‬1439/‫م‬2018‫
*دאن)( ن‬+,#'&$‫دא‬# 
‫א"!و א
אن‬

 ',!*+

@ @òía@æõüìßŠÏ @ @òía @ @ñ‰ì @ @õŒu@ @åÌÜîi


 ~ } | { zy x w v u t
 h g f e d c b a ` _ 158 ‫اﻟﺒﻘﺮة‬ 2 1

 on m l k j i
 X W V U T S  R Q P O
 123 ‫ال ﻋﻤﺮان‬ 4 2
 Z Y
 f e d c b a  ` _ ~
 lkjihg 70 ‫اﻹﺳﺮاء‬ 15 3

 p o n m
 G F E D C B A
 1 ‫اﻷﻧﺒﻴﺎء‬ 17 4
 H
 S R Q P O N M 17 ‫اﻟﺮوم‬ 21 5

 

1
‫ﻫ‬1439 ‫م‬2018‫ ن‬44–‫ ﮎ‬٢‫אوسא
אن‬

 ‫ﻫ‬1439/‫م‬2018‫
*دאن)( ن‬+,#'&$‫دא‬# 
‫א"!و א
אن‬

',‫אن‬-
*+

@ @òía@æõüìßŠÏ @ @òía @ @ñ‰ì@ @õŒu@ @åÌÜîi


 tsrqponm
 ~} | {  z y x w v u 261 ‫اﻟﺒﻘﺮة‬ 3 1

 g f e d cba ` _
 o n m lk j  i  h g f
 40 ‫اﻟﻨﺴﺎء‬ 5 2
 v u t  s r q p
 ba` _~}|{zy x
 k j ihg f e d c 30 ‫اﻟﻨﺤﻞ‬ 14 3

 q p o n ml
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 1 ‫اﻟﻔﺮﻗﺎن‬ 18 4
 ® ¬
 s r q p o n m
 } | { z y x w v u t 59 ‫اﻷﺣﺰاب‬ 22 5

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~
 

2
‫ﻫ‬1439 ‫م‬2018‫ ن‬44–‫ ﮎ‬٢‫אوسא
אن‬

‫ﻫ‬1439/‫م‬2018*
+,‫&'دאن‬$‫دא‬# 
‫א"!و א
אن‬

 (!*+

@ @òía@æõüìßŠÏ @ @òía @ @ñ‰ì @ @õŒu@ @åÌÜîi

 t s  rq p o n m l
 ~ } |{ z y x w vu
 144 
)‫ א‬2 1
 ¨ §  ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯®¬ « ª ©

 J I H G F E D C B A
 36 ‫م‬/,0‫ א‬7 2
 M L K
u‘#yŠ öΝßγtΒöθs% (#θ =ymr&uρ #\ø ä. «!$# |Myϑ÷èÏΡ (#θä9£‰t/ tÏ%©!$# ’n<Î) ts? öΝs9r& * 28 1 ‫
א‬23 13

∩⊄∇∪ Í‘#uθt7ø9$#
 3

“Ï%©!$# ¬! ߉ôϑptø:$# Ÿω$s%uρ ( $Vϑù=Ïã z≈yϑø‹n=ß™uρ yŠ…ãρ#yŠ $oΨ÷s?#u ô‰s)s9uρ 15 45‫ א‬19
 4
∩⊇∈∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ÍνÏŠ$t7Ïã ôÏiΒ 9ŽÏWx. 4’n?tã $uΖn=āÒsù

$yϑÎ/ (#θä↔‾≈y™r& tÏ%©!$# y“Ì“ôfu‹Ï9 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ ¬!uρ 31 16‫א‬ 27

∩⊂⊇∪ o_ó¡çtø:$$Î/ (#θãΖ|¡ômr& tÏ%©!$# y“Ì“øgs†uρ (#θè=ÏΗxå


5

3
‫ﻫ‬1439 ‫م‬2018‫ ن‬44–‫ ﮎ‬٢‫אوسא
אن‬

‫ﻫ‬1439/‫م‬2018*
+,‫&'دאن‬$‫دא‬# 
‫א"!و א
אن‬

 (‫אن‬-
*+

@ @òía@æõüìßŠÏ @ @òía @ @ñ‰ì @ @õŒu @ @åÌÜîi

 L K JIHGFED CBA
 TSRQPONM 181 ‫
אن‬57‫ אل‬4 1

 X W V U
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
 65  8 2
 ¾ ½ ¼ »º

 n m l k j i h g f e d
 w v u t sr q  p o 38 "29‫ א‬10 3
 b a ` _ ~ } | { z yx

 a ` _ ~ } | { z y x
 22 ‫ن‬5 21 4
 i h g f e d cb
 k ji h g fe d c b a ` _ ~
 1 :‫
א‬6;‫ א‬26 5
١ o n m l

4
‫ﻫ‬1439 ‫م‬2018‫ ن‬44–‫ ﮎ‬٢‫אوسא
אن‬

 ‫ﻫ‬1439/‫ م‬2018‫
*دאن)( ن‬+,#'&$‫دא‬# 
',‫@א
אن‬åÄÐyR"‫א‬

 ‫אن‬-
‫*!دאن‬+

  (2    (2    (2    (2

@ @8@M@ @1@Z@òییÛa @ @22 @ @ @ @21@@M@@1@@@Z@@@@@ÝîÜÛa @ @15 @ @ @ @22@@M@ @@1@@Z@@xëÛa @ @8 @ @ @ @40@M@1@@Z@hjäÛa @ @1

@ @11@@M@ @@1@@Z@@pbí…bÈÛa @ @23 @ @ @ @11@@M@ @@1@@Z@@‫@ @ اﻟﻀﺤﻰ‬16 @ @ @ @17@@M@ @@1@@Z@@Ö‰bĐÛa @ @9 @ @ @ @46@M@ @1@@@Z@@pbÇ‹bäÛa @ @2

@ @11@M@@1@@Z@@òljbÔÛa @ @24 @ @ @ @8@@M@ @@1@@Z@@€aŠ’ã⁄a @ @17 @ @ @ @19@@M@@1@@Z@@óÜÇþa @ @10 @ @ @ @42@@M@@1@@Z@@jÇ @ @3

@ @8@@M@@1@@Z@@@‫اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ‬ @ @25 @ @ @ @8@@M@ @@1@@Z@@´nÛa @ @18 @ @ @ @26@@M@ @@1@Z@@‫@ @ اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ‬11 @ @ @ @29@@M@ @@1@@Z@@ŠíìØnÛa @ @4

@ @@ @ @ @19@@M@@1@@Z@@ÕÜÈÛa @ @19 @ @ @ @30@@M@ @@1@@Z@@ŠvÐÛa @ @12 @ @ @ @19@@M@@1@@Z@@‰bĐÐã⁄a @ @5

@ @ @ @5@@M@@1@@Z@@‰†ÔÛa @ @20 @ @ @ @20@@M@@1@@Z@@†ÜjÛa @ @13 @ @ @ @36@@M@@1@@Z@@´ÐÐĐ½a @ @6

@ @ @ @8@–@1@Z@òäîjÛa @ @21 @ @ @ @15@@M@@1@@Z@@à’Ûa @ @14 @ @ @ @25@@M1@@Z@@ÖbÔ’ã⁄a @ @7

5
‫אوسא
אن‪ ٢‬ﮎ–‪ 44‬ن‪2018‬م ‪1439‬ﻫ‬

‫א"‪@åÄÐyR‬א
אن
 ‪#‬دא‪*
+,#'&$‬دאن)( ن‪2018‬م‪1439/‬ﻫ ‬

‫‪!*+‬دאن
‪-‬אن ‬

‫ ‬ ‫ ‪ (2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ (2‬‬

‫‪11 - 1‬‬ ‫اﳉﻤﻌﺔ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30 - 1‬‬ ‫اﻟﺴﺠﺪة‬ ‫‪1‬‬

‫‪30 - 1‬‬ ‫اﳌﻠﻚ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪83 - 1‬‬ ‫ﻳﺲ‬ ‫‪2‬‬

‫‪28 - 1‬‬ ‫ﻧﻮح‬ ‫‪8‬‬ ‫‪59 - 1‬‬ ‫اﻟﺪﺧﺎن‬ ‫‪3‬‬

‫‪31 - 1‬‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪96 - 1‬‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫‪4‬‬

‫‪14 - 1‬‬ ‫اﻟﺼﻒ‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬
‫אوسא
אن‪ ٢‬ﮎ–‪ 44‬ن‪2018‬م ‪1439‬ﻫ‬

‫>ق‪?@9
<
2‬دא
אن‪# 
',‬دא‪*
+,#'&$‬دאن‬

‫)( ن‪2018‬م‪1439/‬ﻫ ‬

‫‪!*+‬‬

‫نام ن ‪ /‬رسول‬ ‫تاجوق‬ ‫بيلڠن‬


‫ن محمد صى ﷲ عليه وسلم‬
‫ڤريستيوا حجة الوداع‬ ‫‪1‬‬

‫ن ي‪0‬ي عليه السالم‬ ‫دعوﻩ ن ي‪0‬ي دان ن زكريا‬ ‫‪2‬‬

‫ن داود عليه السالم‬ ‫اصحاب ٔالاخدود‬ ‫‪3‬‬

‫ن ادم عليه السالم‬ ‫قيصه ن ادم دشرݢ‬ ‫‪4‬‬


‫‬

‫‪-
*+‬אن‬

‫نام ن ‪ /‬رسول‬ ‫تاجوق‬ ‫بيلڠن‬


‫ن محمد صى ﷲ عليه‬
‫ڤريستيوا فتح املكة‬ ‫‪1‬‬
‫السالم‬
‫ن هارون عليه السالم‬ ‫دعوﻩ ن هارون دان ن مو‪IJK‬‬ ‫‪2‬‬

‫ن مو‪ IJK‬عليه السالم‬ ‫اصحاب الكهف‬ ‫‪3‬‬

‫ن ادم عليه السالم‬ ‫قيصه ن ادم ددنيا‬ ‫‪4‬‬

‫‪7‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫برحريتا قيصه درفد القرءان‬

‫‪42‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫برخريتا قيصه درفد القرءان سكوله رنده فريغكت كبغساءن‬

‫بيلغن فسرتا‬ ‫‪.1‬‬

‫‪ .1.1‬بيلغن فسرتا دحدكن كفد دوا اورغ سهاج باضي ستياف نضري ياءيت سأورغ لالكي دان سأورغ‬
‫فرمفوان‪.‬‬

‫شرط‪ ٢‬فثرتاءن‬ ‫‪.2‬‬

‫‪ .2.1‬فثرتاءن تربوك كفد مسوا موريد إسالم لالكي دان فرمفوان دسكوله رنده دري تاهون ساتو‬
‫هيغض تاهون امن دسكوله‪-‬سكوله كمنرتين فنديديقن مليسيا‪.‬‬
‫‪ .2.2‬فسرتا جوض تربوك كفد مسوا موريد إسالم لالكي دان فرمفوان دسكوله رنده دري تاهون ساتو‬
‫هيغض تاهون امن دري سكوله رنده اضام نضري‪ ،‬جمليس اضام إسالم دان يايسن نضري دان سكوله‬
‫سواستا يغ بردفرت دغن جابنت فنديديقن نضري‪.‬‬
‫‪ .2.2‬فسرتا هاث دبنركن مثرتاءي ساتو اخارا سهاج ‪.‬‬
‫‪ .2.2‬فسرتا يغ ضاضل حاضري فد ضيلرينث ستله ‪ 3‬كالي دفغضيل اوليه جورواخارا دبطلكن فثرتاءنث‪.‬‬
‫‪ .2.2‬سكرياث برالكو فرتوكرن فسرتا فرمفوان مساس فرتنديغن‪ ،‬كتوا كونتينجن هندقله ممعلومكن كفد‬
‫فغوروس فسرتا فرتنديغن‪ .‬فغوروس فسرتا فرتنديغن ممعلومكن فوال كفد كتوا حاكيم‪.‬‬

‫فغوندين‬ ‫‪.3‬‬

‫‪ .2.1‬فغوندين ضيلرين فسرتا دلقساناكن فد هاري فندفرتن دالكوكن‪.‬‬


‫‪ .2.2‬خابوتن اوندين ضيلرين هندقله دالكوكن اوليه كتوا كونتينجن اتاو واكيلث‪.‬‬
‫‪ .2.2‬سكرياث كتوا كونتينجن اتاو واكيلث تيدق حاضري فد ماس يغ دتتفكن‪ ،‬فغوندين ضيلرين اكن‬
‫دالكوكن اوليه اوروس ستيا فرتنديغن‪.‬‬
‫‪ .2.2‬فغوندين ضيلرين فسرتا هندقله دبوات سرنتق دغن فغوندين تاجوق برخريتا‪.‬‬
‫‪ .2.2‬فسرتا هاث دبنركن برخريتا تاجوق اوندينث سهاج‬
‫‪ .2.3‬ضيلرين دان تاجوق يغ دفراوليهي اوليه فسرتا تيدق بوليه دتوكر‪.‬‬
‫‪ .2.3‬ضيلرين دان تاجوق فسرتا لالكي دان فرمفوان اداله بربيذا‪.‬‬

‫‪43‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫ماس برخريتا‬ ‫‪.2‬‬

‫‪ .2.1‬ماس باضي ستياف فسرتا مثمفايكن خريتاث اياله ‪ 8‬مينيت‪.‬‬


‫‪ .2.2‬ماس دان مركه دكريا موالءي دري فسرتا مثمفايكن خريتا‪.‬‬
‫‪ .2.2‬لوخيغ فرتام اكن دبوثيكن سباضاي تندا ماس برخريتا برموال‪.‬‬
‫‪ .2.2‬لوخيغ كدوا اكن دبوثيكن سكالي فد مينيت كأمن دان لوخيغ كتيض اكن دبوثيكن سباثق دوا كالي‬
‫فد مينيت كالفن مننداكن متت ماس برخريتا‪.‬‬
‫مينيت اونتوق‬ ‫‪2‬‬‫‪ .2.2‬باضي سوءالن سفوننت فسرتا دبري ماس ‪ 1‬مينيت سباضاي فرسدياءن منجواب دان‬
‫منجواب سوءالن ترسبوت‪.‬‬
‫‪ .2.3‬لوخيغ اكن دبوثيكن سكالي سلفس كتوا حاكيم ممباخاكن سوءالن سباضاي تندا برموال ماس‬
‫فرسدياءن‪ .‬لوخيغ كدوا اكن دبوثيكن سكالي سلفس ساتو مينيت سباضاي تندا برموال ماس‬
‫منجواب سوءالن سفوننت دان لوخيغ كتيض اكن دبوثيكن دوا كالي فد مينيت كتيض سباضاي تندا‬
‫براخري ماس اونتوق منجواب‪.‬‬

‫فندوان سوءالن سفوننت‬ ‫‪.5‬‬

‫‪ .2.1‬ستياف فسرتا اكن دبريكن ساتو سوءالن سفوننت برداسركن تاجوق خريتا يغ تله دمسفايكن‪.‬‬
‫‪ .2.2‬سوءالن سفوننت يغ دبريكن اداله بربنتوق سوءالن تربوك برداسركن فغاجرن دان نيالي درفد خريتا‬
‫يغ تله دمسفايكن‪.‬‬
‫‪ .2.2‬خونتوه‪ ۲‬سوءالن ‪:‬‬
‫‪ .2.2.1‬سييت امينه بوندا رسول اهلل‪.‬‬
‫قيصه اين منخريتاكن كاسيه سايغ سأورغ ايبو كفد انقث‪ .‬خوبا اديق خريتاكن‪ ،‬افاكه تغضوغجواب‬
‫سأورغ انق كفد ايبو بافاث؟‬
‫‪ .2.2.2‬قابيل دان هابيل‪.‬‬
‫تردافت باثق فغاجرن درفد قيصه قابيل دان هابيل‪ .‬بوليه اديق بريكن فغاجرن اوتام يغ بوليه دأمبيل‬
‫درفد قيصه اين؟‬

‫‪ .2.2‬فمركهن سوءالن سفوننت دبوات برداسركن ‪:‬‬


‫‪ .2.2.1‬ايسي ‪ :‬ايسي‪ ،‬هوراين‪ ،‬خونتوه دان فغاوهلن ايديا‪.‬‬
‫‪ .2.2.2‬فثمفاين ‪ :‬كلنخرن‪ ،‬نادا دان ضاي كسوفنن (اد فندهولوان دان فنوتوف) دان كيقينن‪.‬‬
‫‪ :‬بهاس يغ باءيق‪ ،‬سدرهان اتاو مله‪.‬‬ ‫بهاس‬ ‫‪.2.2.2‬‬

‫‪44‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫فاكاين فسرتا‬ ‫‪.3‬‬

‫‪ .3.1‬فسرتا لالكي هندقله مماكاي فاكاين كبغساءن يغ لغكف برمسفني دان برسوغكوق هيتم سرتا‬
‫بركاسوت‪(.‬روجوع ملفرين)‬
‫‪ .3.2‬فسرتا فرمفوان هندقله برفاكاين برباجو كوروغ يغ لغكف دان برتودوغ مسفورنا منوتوف دادا‪.‬‬
‫‪ .3.2‬فرهياسن دان سوليقن يغ كرتاللوان سفرتي برايكوت تيدق دبنركن‪:‬‬
‫‪ .3.2.1‬سوليقن يغ تراللو تبل‪.‬‬
‫فاكاين مثروفاءي لالكي خونتوهث برسوغكوق باضي فرمفوان‪.‬‬ ‫‪.3.2.2‬‬

‫فاضاين يغ بركيلت‪-‬كيلت اتاو ورنا يغ تراللو ضارغ‪.‬‬ ‫‪.3.2.2‬‬

‫فرهياسن يغ تراللو باثق‪.‬‬ ‫‪.3.2.2‬‬

‫)‪(vest dan blazer‬‬ ‫‪ .3.2‬مسوا فسرتا لالكي دان فرمفوان تيدق دبنركن مماكاي ؤيست دان بليزر‬
‫‪ .3.2‬مسوا فسرتا تيدق دبنركن مماكاي سبارغ تندا فغنلن نضري‪.‬‬

‫تيك س‬ ‫‪.7‬‬

‫‪ .3.1‬فسرتا هندقله مثرهكن ساتو سالينن تيك س خريتاث كفد كتوا حاكيم اونتوق توجوان‬
‫دوكومنتاسي دان منجادي حق ميليق كمنرتين فنديديقن مليسيا‪.‬‬
‫خارا فثمفاين‬ ‫‪.8‬‬

‫‪ .8.1‬برخريتا‬
‫(ايراما فادغ فاسري اتاو‬ ‫‪ .8.1.1‬بوليه دسليتكن شعري‪ /‬ضوريندم‪ /‬فنتون‪ /‬ساجق‪ /‬نشيد‬
‫كونتيمفوراري)‬
‫‪ .8.1.2‬فثمفاين خريتا تيدق دبنركن مغضوناكن سبارغ الت سوكوغن‪.‬‬
‫تيدق دبنركن سبارغ توجنوق اجر اتاو بنتوان دامل بنتوق اشارة كفد فسرتا يغ سدغ برخريتا‬ ‫‪.8.1.2‬‬

‫‪ .8.2‬ستياف خريتا هندقله مغاندوغي‪:‬‬


‫لفظ سالم‪.‬‬ ‫‪.8.2.1‬‬

‫سالوتاسي‪.‬‬ ‫‪.8.2.2‬‬

‫تاجوق‪.‬‬ ‫‪.8.2.2‬‬

‫ايسي يغ مسفورنا‪.‬‬ ‫‪.8.2.2‬‬

‫‪45‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫‪ .8.2‬ستياف ايسي هندقله دهورايكن ياءيت ‪:‬‬


‫‪ .8.2.1‬ممفوثاءي نص (ترماسوق ترمجهن دان سومرب)‪.‬‬
‫فغاجرن‪.‬‬ ‫‪.8.2.2‬‬

‫ايسو مساس‪.‬‬ ‫‪.8.2.2‬‬

‫اعتبار‪ /‬كسيمفولن‪ /‬روموسن‪.‬‬ ‫‪.8.2.2‬‬

‫فنوتوف ( واب هللا التوفيق واهلداية والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته )‬ ‫‪.8.2.2‬‬

‫‪ .8.2‬فثمفاين خريتا يغ مغضوناكن ديالوض‪ ،‬نص القرءان دباخ سخارا برترمن‪ ،‬برشعري اتاو برضوريندم‪،‬‬
‫برفنتون‪ ،‬برساجق‪ ،‬برنشيد يغ مناريق دان منفيت خريي‪-‬خرييث اكن دبري مركه بونوس‪.‬‬
‫‪ .8.2‬ديالوض اتاو ايات يغ دضوناكن تيدق بوليه مغضوناكن بهاس يغ كست‪ ،‬كاسر اتاو تيدق سوفن‬
‫سفرتي منخاخي‪ ،‬كات لوخه‪ ،‬خالءن يغ ملمفاو دان فربواتن يغ كورغ سوفن‪.‬‬

‫خارا فغحاكيمن‬ ‫‪.9‬‬

‫‪ .1.1‬بهاضني يغ دحاكيمي اداله سفرتي برايكوت‪:‬‬


‫‪ .1.1.1‬فثمفاين )‪ 40‬مركه(‪:‬‬
‫‪ 1 :‬مركه‪.‬‬ ‫كلنخرن‬
‫كسسواين نادا دان ضاي ‪ 1 :‬مركه‪.‬‬
‫‪ 1 :‬مركه‪.‬‬ ‫كسوفنن‬
‫‪ 1 :‬مركه‪.‬‬ ‫ميقينكن‬
‫‪ 2 :‬مركه‪.‬‬ ‫مركه بونوس‬

‫ايسي )‪ 20‬مركه)‪:‬‬ ‫‪.1.1.2‬‬

‫‪ 2‬مركه‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1:‬مركه ×‬ ‫ايسي‬


‫‪ 13‬مركه‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪ 2 :‬مركه × ‪2‬‬ ‫هوراين‬
‫‪ 8‬مركه‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪ 2 :‬مركه × ‪2‬‬ ‫نص‪/‬دليل‬
‫‪ 2‬مركه‪.‬‬ ‫=‬ ‫مركه بونوس‬

‫‪46‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫بهاس (‪ 20‬مركه)‪:‬‬ ‫‪.1.1.2‬‬

‫بهاس يغ باءيق ‪ 18 :‬مركه‪.‬‬


‫مركه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مركه بونوس‬

‫سوءالن سفوننت (‪ 10‬مركه)‪:‬‬ ‫‪.1.1.2‬‬

‫‪ 2 :‬مركه‪.‬‬ ‫ايسي‬
‫‪ 2 :‬مركه‪.‬‬ ‫فثمفاين‬
‫‪ 2 :‬مركه‪.‬‬ ‫بهاس‬
‫‪ #‬فغحاكيمن سوءالن سفوننت اكن دبوات اوليه حاكيم ايسي‪ ،‬حاكيم بهاس دان حاكيم فثمفاين‪.‬‬

‫سكرياث برالكو فرساماءن مركه مك هندقله دروجوع كفد بهاضني سوءالن سفوننت‪.‬‬ ‫‪.1.1.2‬‬

‫سرتوسث سكرياث برالكو فرساماءن مركه جوض‪ ،‬مك هندقله دروجوع كفد بهاضني‬
‫فثمفاين‪ .‬سرتوسث جك برالكو فرساماءن مركه جوض‪ ،‬مك هندقله دروجوع كفد‬
‫بهاضني ايسي‪ .‬جك فرساماءن مركه ماسيه برالكو‪ ،‬مك كفوتوسن اكن دتنتوكن ماللوءي‬
‫مذاكره حاكيم‪ .‬كفوتوسن مجاعه حاكيم اداله معتمد‪.‬‬

‫اورغ حاكيم دان دبنتو اوليه فمبنتو‪ ٢‬سفرتي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .10‬بيلغن مجاعه حاكيم اكن دأغضوتاءي اوليه سراماي‬
‫برايكوت‪:‬‬
‫جومله‬ ‫كاتضوري حاكيم مغيكوت بيدغ‬ ‫بيلغن‬
‫‪ 1‬اورغ‬ ‫كتوا حاكيم‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 2‬اورغ‬ ‫حاكيم ايسي‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 2‬اورغ‬ ‫حاكيم فثمفاين‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 2‬اورغ‬ ‫حاكيم بهاس‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 1‬اورغ‬ ‫جورو اخارا‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 1‬اورغ‬ ‫حاكيم ماس )ممبوثيكن لوخيغ دان منخاتت ماس)‬ ‫‪6‬‬

‫‪ 1‬اورغ‬ ‫اوروس ستيا فسرتا‬ ‫‪7‬‬

‫‪ 1‬اورغ‬ ‫فموغوت مركه‬ ‫‪8‬‬

‫‪47‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫‪ .11‬توضس حاكيم‪.‬‬
‫‪ .11.1‬توضس حاكيم ايسي اكن مغاديلي برايكوت‪:‬‬
‫‪ .11.1.1‬ستياف ساتو ايسي دبري ‪ 1‬مركه‪.‬‬
‫‪ .11.1.2‬هوراين ايسي هندقله تفت دان دكاءيتكن دغن ايسو مساس سرتا ممفوثاءي فغاجرن دبري‬
‫مركه هوراين سباثق ‪ 4‬مركه‪.‬‬
‫‪ .11.1.2‬خريتا هندقله ممفوثاءي مقدمه‪ ،‬فغمبغن خريتا دان فنوتوف‪.‬‬
‫‪ .11.1.2‬نص القرءان اتاو حديث يغ دباخ برسام ترمجهنث دان دسبوت سومربث دبري ‪ 2‬مركه‪.‬‬
‫‪ .11.1.2‬خريتا هندقله مغاندوغي ‪ 4‬ايسي‪.‬‬
‫‪ .11.1.3‬ستياف خريتا تيدق مثنتوه سخارا لغسوغ فريبادي سسأورغ اتاو مان‪ ٢‬كومفولن‬
‫مشاركت دمليسيا يغ بوليه منيمبولكن كونرتوؤرسي دان مغضوضت فرفادوان قوم‪.‬‬
‫‪ .11.1.3‬ايسي خريتا هندقله برتفنت دغن تاجوق يغ دبري‪.‬‬

‫‪ .12‬توضس حاكم فثمفاين اكن مغاديلي فركارا برايكوت‪:‬‬


‫فثمفاين يغ برسوفن‪.‬‬ ‫‪.12.1‬‬

‫فرالكوان دان ضرق ضري يغ سدرهان‪.‬‬ ‫‪.12.2‬‬

‫تيدق بوليه ممباخ سكريف اتاو مغضوناكن نوتا كخيل‪.‬‬ ‫‪.12.2‬‬

‫‪ .12.2‬فسرتا تيدق بوليه برهنيت سفاروه جالن‪ ،‬ضاضف‪ ،‬لوفا دان سباضايث‪.‬‬
‫‪ .12.2‬كسسواين نادا اينتوناسي دان فثمفاين يغ ميقينكن‪.‬‬
‫‪ .12.3‬خريتا مستيله دموالكن دغن سالم دان دأخريي دغن كسيمفولن دان فنوتوف ( وابهللا التوفيق‬
‫واهلدايه‪)......‬‬

‫‪ .12‬توضس حاكيم بهاس اكن مغاديلي فركارا‪ ۲‬برايكوت‪:‬‬


‫خريتا هندقله دمسفايكن دامل بهاس ماليو‪.‬‬ ‫‪.12.1‬‬

‫بهاس يغ باءيق جلس دان موده دفهمي‪.‬‬ ‫‪.12.2‬‬

‫بهاس يغ دضوناكن هندقله سسواي دان تفت دغن ايسي خريتا دان تيدق مثيغضوغ مان‪٢‬‬ ‫‪.12.2‬‬

‫فيهق‪.‬‬
‫فركاتاءن يغ الزيم دفرتوتوركن بوليه دضوناكن دامل خريتا سام اد بهاس عرب اتاو ايغضريس‪.‬‬ ‫‪.12.2‬‬

‫فركاتاءن دياليك كداءيرهن تيدق بوليه دضوناكن‪.‬‬ ‫‪.12.2‬‬

‫بهاس يغ دضوناكن هندقله مغيكوت قاعده تاتابهاس يغ بتول‪.‬‬ ‫‪.12.3‬‬

‫‪48‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫‪ .12‬فموتوغن مركه‪.‬‬
‫‪ .12.1‬فموتوغن مركه فثمفاين مليبتكن فركارا‪ ۲‬برايكوت‪:‬‬
‫‪ .12.1.1‬فموتوغن مركه كلنخرن‬
‫قدر فموتوغن مركه‬ ‫جنيس‪ ٢‬كساهلن‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫فيمفاين براولغ‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫ترسكت ‪ -‬سكت‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫براولغ ‪-‬اولغ‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫تيدق لنخر‬
‫دفوتوغ سفاروه مركه فنوه‬ ‫‪4‬‬ ‫منمتكن خريتا سفاروه جالن ( سبلوم‬
‫مينيت)‬
‫دفوتوغ ‪ 2‬مركه‬ ‫منمتكن خريتا ( ‪ 2 – 3‬مينيت )‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫منمتكن خريتا ( ‪ 3 – 3‬مينيت )‬
‫دفوتوغ ‪ 2‬مركه‬ ‫لبيه ماس‬

‫‪ .12.1.2‬فموتوغن مركه نادا دان ضاي‪.‬‬


‫قدر فموتوغن مركه‬ ‫جنيس‪ ٢‬كساهلن‬
‫دفوتوغ ‪ 2‬مركه‬ ‫نادا يغ سام ‪ /‬منداتر دري اول هيغض اخري‬
‫دفوتوغ ‪ 2‬مركه‬ ‫نادا سفرتي شرحن ‪ /‬فيداتو ‪ /‬حبث ‪ /‬بريتا‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫ضاي يغ تيدق فلباضاي‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫نادا دان اينتوناسي كرتاللوان‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫ضاي تيدق برسسواين‬

‫‪ .12.1.2‬فموتوغن مركه كسوفنن‪.‬‬


‫قدر فموتوغن مركه‬ ‫جنيس‪ ٢‬كساهلن‬ ‫‪-‬‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫تيدق ممربي سالم مغيكوت شريعة‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫تياد سالوتاسي‬
‫دفوتوغ ‪ 2‬مركه‬ ‫فاكاين تيدق منفيت شرط‬

‫‪49‬‬
‫‪MTQSS 2018 V.01‬‬

‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫سوليقن يغ كرتاللوان‬


‫دفوتوغ ‪ 2‬مركه‬ ‫ممبالكغكن فنونتون‪/‬فرالكوان كورغ سوفن‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫تيدق مسفت فنوتوف دان سالم (لبيه ماس)‬

‫‪ .12.1.2‬فموتوغن مركه كيقينن‬


‫قدر فموتوغن مركه‬ ‫جنيس‪ ٢‬كساهلن‬
‫دفوتوغ ‪ 2‬مركه‬ ‫ممباخ تيك س ‪ /‬نوتا كخيل‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫ضرق ضري يغ تيدق ميقينكن‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫كاكو‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫فورمت برخريتا تيدق مسفورنا (تياد خاكف اجوق ‪/‬‬
‫شعري ‪ /‬ساجق ‪ /‬دان الءين‪)٢‬‬
‫دفوتوغ ‪ 2‬مركه‬ ‫توجنوق اجر ‪ /‬بنتوان لوار‬

‫‪ .12.2‬بهاضني بهاس‪.‬‬
‫‪ .12.2.1‬فموتوغن مركه كساهلن بهاس‪.‬‬
‫قدر فموتوغن مركه‬ ‫جنيس‪ ٢‬كساهلن‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫مغضوناكن بهاس يغ تيدق تفت‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫مغضوناكن فركاتاءن يغ تيدق الزيم دضوناكن‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫مغضوناكن بهاس ‪ /‬دياليك داءيره‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫مغضوناكن بهاس يغ كورغ سوفن ‪ /‬لوخه‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫ايات يغ ترضنتوغ‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫سبوتن تيدق تفت ‪ /‬تيدق فصيح ‪ /‬مثيغضوغ‬
‫اتاو مثيندير اينديؤيدو ‪ /‬كومفولن‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫الءين‪ ٢‬كساهلن دري سودوت تاتابهاس‬
‫دفوتوغ ‪ 1‬مركه‬ ‫باخاءن نص يغ تيدق منفيت حكوم جتويد‬

‫‪50‬‬