Anda di halaman 1dari 13

Home  / My courses  / MODUL NPQEL  / FASA 2 2016a2  / Modul6 2016a2  /

6.4: PENGURUSAN SOSIAL  / 6.4 KUIZ UJI MINDA

Started on Friday, 2 September 2016, 6:03 AM
State Finished
Completed on Friday, 2 September 2016, 1:17 PM
Time taken 7 hours 13 mins
Marks 40.00/40.00
Grade 10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1 5 rukun kecemerlangan yang diutarakan oleh Ismail Nor(1997) dalam bukunya ”Altrustic
Complete Management adalah seperti berikut kecuali:

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Peningkatan perhubungan antara manusia
Flag question
B. Kewibawaan diri

C. perlakuan beretika
D. kekuatan fizikal

Question 2 Michael Hart dalam kajian yang dibukukan  “The 100 Most Influential Person in History
Complete meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai insan pertama dan utama. Penyataan ini benar atau
salah
Mark 1.00 out of
1.00
Select one:
Flag question
True
False

Question 3 Anda sekarang dilantik sebagai pengurus muda dalam kumpulan anda, dan anda menyedari
Complete terdapat seseorang yang tidak berkemampuan untuk membuat keputusan ­keputusan yang
kecil tanpa meminta pandangan dan nasihat dari anda.
Mark 1.00 out of
1.00 Apakah yang anda lakukan.

Flag question
Select one:
A. Mencadangkan supaya beliau melibatkan diri dalam membuat keputusan yang kompleks
supaya beliau lebih berkeyakinan dalam memikul tugasan.
B. Berjumpa dengan pengurus sumber manusia dan berbincang dengan beliau mengenai
masa depan pekerja tersebut dalam organisasi
Question 4 Manakah antara kriteria berikut menunjukkan ciri­ciri perundingan berkesan?
Complete I.    Keadilan
Mark 1.00 out of II. Kebijaksanaan
1.00
III. Keberkesanan
Flag question
IV. Kestabilan

Select one:
A. I,II dan III sahaja

B. I, III dan IV sahaja
C. I,II,III dan IV
D. II,III dan IV sahaja

Question 5 Semasa proses perundingan dilaksanakan, seseorang pemimpin haruslah  mengamalkan ...
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. Komunikasi dari atas ke bawah

Flag question B. Komunikasi  secara menegak dan mendatar

C. Komunikasi secara terbuka
D. Komunikasi secara tertutup

Question 6 Pentadbiran perkeranian hendaklah dipilih dari kalangan mereka yang mempunyai akhlak
Complete yang...

Mark 1.00 out of  I.          Mengambil kesempatan daripada  kedudukan mereka
1.00 II. Bersifat amanah
Flag question III. Telah melalui tempoh percubaan
IV. Tidak mudah marah dengan kerja yang banyak

Select one:
A. I,  dan III sahaja
B. II, III dan IV sahaja

C. I, II dan IV sahaja
D. I, II, III dan IV

Question 7 Muhammad adalah roh kebaikan, dan pengaruhnya telah dirasakan dan tidak akan dilupakan
Complete oleh sesiapa sahaja yang berada di sekelilingnya”. Penyataan ini telah dinyatakan oleh,

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Kelly
Flag question B. Jules Masserman
C. Diwan Chand Sharma

D. Ismail Noor

Question 8 Apakah situasi yang ingin dihasilkan dalam matlamat akhir perundingan?
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. Kalah­kalah

Flag question B. Menang­kalah
C. Menang­menang

D. Sediaada

Question 9 The Dual Concerns Model menyatakan individu yang mengalami konflik mempunyai dua
Complete peringakt kerisauan iaitu:

Mark 1.00 out of
1.00  I.   Kerisauan tentang kesan ke atas diri sendiri
Flag question II. Kerisauan yang tidak tahu apa puncanya
III. Kerisauan daripada  pihak orang ketiga
IV. Kerisauan tentang kesan ke atas orang lain

Select one:
A. II, dan  III sahaja

B. I, dan  II sahaja
C. I, dan  IV sahaja

D. III, dan  IV sahaja

Question 10 Apakah yang dimaksudkan dengan perundingan?
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. pertemuan satu pihak dengan pihak lain untuk membincangkan sesuatu perkara

Flag question B. musyawarah antara pihak­pihak tertentu yang memastikan pihak mana yang akan
mendapatkan hak mereka
C. dua atau lebih pihak bertukar perkhidmatan dan cuba untuk mencapai sesuatu
persetujuan secara tawar­menawar atas bentuk perkhidmatan tersebut
D. mesyuarat antara dua pihak untuk mendapatkan persetujuan
Question 11 Ciri­ciri tingkah laku pengikut yang baik mengikut Tingkah Laku Kewarganegaraan Organisasi
Complete oleh Organ(1988) adalah seperti berikut kecuali:

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Altruistik
Flag question
B. Semangat kesukanan

C. Nilai kewarganegaraan

D. Penyayang

Question 12 Pilih yang paling tepat tentang langkah­langkah perundingan menurut Thomas Noble
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. Sebelum perundingan – Semasa perundingan – Selepas perundingan – Impak

Flag question B. Sebelum perundingan – Semasa perundingan – Selepas perundingan –Komunikasi

C. Sebelum perundingan – Semasa perundingan – Selepas perundingan ­ Komitmen

D. Sebelum perundingan – Semasa perundingan – Selepas perundingan ­ Refleksi

Question 13 Kumpulan ini berlegar­legar dipertengahan jalan, terlalu kerap atau kurang mempersoalkan
Complete pemimpinnya. Dikatakan kumpulan yang duduk atas pagar.

Mark 1.00 out of Antara berikut manakah yang betul tentang jenis pengikut di atas
1.00
Select one:
Flag question
A. Alienated

B. Exemplary

C. Conformist

D. Pragmatist

Question 14 Antara pasangan berikut, manakah pernyataan yang mengambarkan ciri­ciri yang tepat dalam
Complete perundingan dan tawar menawar?

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Perundingan    Tawar Menawar
Flag question
Mementingkan diri sendiri        Membelakangkan orang lain

B. Perundingan    Tawar Menawar
Membelakangkan orang lain    Mengutamakan orang lain

C. Perundingan    Tawar Menawar
Memenuhi keperluan semua    Mementingkan diri sendiri

D. Perundingan    Tawar Menawar
Mengutamakan orang lain       Memenuhi keperluan semua
Question 15 Manakah antara berikut yang membolehkan perundingan perlu dilakukan apabila sesuatu isu
Complete timbul?

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Terdapatnya penjelasan yang sempurna
Flag question
B. Terdapatnya perbezaan pendapat

C. Terdapatnya kaedah penyelesaian

D. Terdapatnya peraturan jelas

Question 16 Kepimpinan berkesan bukan berdasarkan kedudukan atau pangkat.
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 True

Flag question False

Question 17 Perhubungan dan prestasi kerja yang tinggi mengikut Potter et al(1996) akan menjadikan
Complete semangat kesalingan antara pemimpin dan pengikut adalah terbaik dalam sesebuah organisasi.

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
True
Flag question
False

Question 18 Penyataan mana yang tidak benar berkenaan pengikut teladan mengikut Kelley (1992):
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. memastikan skop tugasan sentiasa bertambah

Flag question B. bekerja melebihi keperluan yang ditetapkan

C. menjuarai idea­idea baharu

D. bermuhasabah kemajuan kerja secara harian dan mingguan

Question 19 Pihak ketiga yang mempunyai kemahiran dalam pengurusan konflik, memberi perkhidmatan
Complete penyelesaian masalah yang kreatif melalui komunikasi dan analisis”

Mark 1.00 out of Pernyataan di atas merujuk kepada
1.00
Select one:
Flag question
A. Pendamai
B. Penimbangtara

C. Pengantara

D. Perunding

Question 20 Apakah perkara pertama yang perlu dilakukan semasa memulakan perundingan?
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. Membuat permintaan awal hasil rundingan berkenaan

Flag question B. Memperlekehkan kewibawaan pihak yang berunding

C. Meletakkan syarat dalam perundingan

D. Memastikan semua yang terlibat merasa selesa

Question 21 Dipanggil ‘pak sanggup’ atau ‘pak turut’ dan ‘lurus bendul’
Complete Antara berikut manakah yang betul tentang jenis pengikut di atas
Mark 1.00 out of
1.00 Select one:

Flag question
A. Exemplary

B. Conformist

C. Pragmatist

D. Alienated

Question 22 Kesanggupan bertukar posisi antara pemimpin dan pengikut boleh menggugat kestabilan
Complete sesebuah  organisasi

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
True
Flag question
False

Question 23 Kemahiran perundingan melibatkan perkara berikut, KECUALI
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. Mewujudkan suasana mesra dalam perundingan

Flag question B. Mengumpulkan isu­isu peribadi pihak yang berunding

C. Membangunkan strategi untuk memudahkan perundingan

D. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pihak yang berunding
Question 24 Apakah ciri­ciri peringkat pertengahan dalam sesuatu proses perundingan?
Complete

Mark 1.00 out of I.    Berfikiran rasional sebelum mengambil tindakan
1.00
II. Meletakkan syarat dalam perundingan
Flag question
III. Memberi penekanan terhadap perbezaan
IV. Mengelak dari mengkritik

Select one:
A. I dan IV sahaja
B. III dan IV sahaja

C. II dan III sahaja
D. I dan II sahaja

Question 25 Berikut adalah cara­cara bagaimana anda sebagai seorang pemimpin yang mengamalkan
Complete mesyuarat secara terbuka.

Mark 1.00 out of
1.00  I.    Pemimpin menyelesaikan masalah hari ini  pada keesokan  harinya.
Flag question II   Menggalakkan guru­guru berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah.
II. Memberikan kepercayaan kepada guru­guru untuk membantu kerja­kerja yang
mencabar.
IV. Tidak ada kecurigaan dalam menjalankan tugas harian antara pemimpin dan orang
bawahan

Select one:
A. I, II, dan III sahaja
B. II, III dan IV sahaja

C. I, II, III dan IV

Question 26 Sebagai seorang pemimpin yang mengamalkan kepimpinan mengikut teladan, akan
Complete bertanggungjawab menutup kelemahan orang lain kerana...

Mark 1.00 out of I.          Manusia biasa tidak terlepas daripada berbuat salah
1.00 II. Menghapuskan kelemahan yang sudah nyata
Flag question III. Tuhan akan menutup kelemahannya
IV. Menghilangkan perasaan benci­membenci

Select one:
A. III dan IV sahaja

B. I   dan III sahaja
C. II   dan IV sahaja

D. I  dan  II sahaja

Question 27 James M.Kouzes, Barry Z. Posner , 2008 menggariskan lima tanggungjawab Kepimpinan
Complete Teladan.  Pilih susunan yang tepat

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Menjadi teladan –Mencabar kebiasaan – Merangsang anggota untuk  bertindak –
Flag question
Menginspirasi visi bersama – Menawan jiwa

B. Menjadi teladan – Menginspirasi visi bersama – Mencabar kebiasaan – Merangsang
anggota untuk bertindak – Menawan jiwa

C. Menjadi teladan – Merangsang anggota untuk bertindak ­ Menginspirasi visi  bersama –
Mencabar kebiasaan  – Menawan jiwa

D. Menjadi teladan – Menawan jiwa­ Menginspirasi visi bersama – Mencabar   kebiasaan –
Merangsang anggota untuk bertindak

Question 28 Segera hadir apabila diperlukan
Complete Berusaha bekerja melebihi tuntutan rasmi
Berbual hanya perkara yang berkaitan dengan pekerjaan rasmi sahaja
Mark 1.00 out of
Tiba lebih awal dan bersedia kerja tepat pada masanya
1.00

Flag question
Contoh di atas adalah berkaitan dengan tingkah laku kewarganegaraan organisasi mengikut
Organ (1988) bagi

Select one:
A. Semangat kesukanan

B. Berhemah

C. kesantunan

D. Altruistik

Question 29 Pemimpin yang mahir berunding adalah pemimpin yang bagaimana?
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. Mudah tersinggung jika diserang secara peribadi.

Flag question B. Melihat konflik sebagai peluang untuk persefahaman dan pertumbuhan.

C. Percaya bahawa kompromi tidak penting untuk mencapai kejayaan.

D. Tidak peka terhadap keperluan individu lain
Question 30 Seseorang pemimpin yang mahir berunding adalah pemimpin yang tahu akan taktik
Complete perundingan untuk

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Menonjolkan diri
Flag question
B. Bersuara lantang

C. Elakkan kebuntuan
D. Buang stres

Question 31 Sesebuah perundingan biasanya akan menyebabkan beberapa implikasi seperti berikut:
Complete  I.          Kalah­menang
Mark 1.00 out of II. Kalah­kalah
1.00
III. Menang­kalah
Flag question
IV. Menang­menang

Select one:
A. I, II, III dan IV sahaja
B. II, III dan IV sahaja

C. I, II dan IV sahaja
D. I dan III sahaja

Question 32 Saya boleh melakukan kerja ini dengan baik walaupun ketua jabatan tidak memuji saya
Complete pernyataan ini menggambarkan kemahiran

Mark 1.00 out of Pilihan terbaik:
1.00
Select one:
Flag question
A. Berfikiran positif
B. Nujuman Kendiri

Question 33 Apakah faktor utama dalam menentukan kejayaan perundingan?
Complete
Select one:
Mark 1.00 out of
1.00 A. Pujukan

Flag question B. Paksaan

C. Permintaan
D. Tawar menawar
Question 34 Apakah isu­isu yang kemungkinan akan timbul semasa dalam perundingan?
Complete  I.          Perbezaan budaya
Mark 1.00 out of II. Ciri­ciri Personaliti
1.00
III. Perbezaan jantina
Flag question
IV. Kemahiran komunikasi

Select one:
A. I, III dan IV sahaja
B. I, II dan IV sahaja

C. I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja

Question 35 Berikut adalah kesilapan yang biasa dilakukan oleh seseorang pemimpin semasa
Complete melaksanakan perundingan...

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Menganggap pihak lawan sebagai sahabat
Flag question
B. Mengamalkan sikap  suka memberi

C. Tidak memberi perhatian kepada bahasa badan
D. Mengamalkan sikap suka mengambil berat

Question 36 Mengapakah seseorang pemimpin harus mengambil tahu akan orang yang berada di bawah
Complete pentadbirannya?

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Menjaga kebajikan mereka
Flag question
B. Bersama­sama menentang musuh

C. Menjaga kekuatan agama
D. Tunggak kekuatan negara

Question 37 Dua perkara berikut harus dilaksanakan oleh kedua­dua pihak selepas sesuatu perundingan
Complete telah berjaya dilaksanakan

Mark 1.00 out of  I.         Menjalankan perundingan mengikut prosesur yang betul
1.00 II. Salah satu pihak harus bersedia terhadap permintaan, objektif dan
Flag question  strategi pihak lain
III. Menjalankan peperangan apabila ada ketidakpuasan hati
IV. Menandatangani kesepakatan yang telah dipersetujui
Select one:
A. I dan II sahaja
B. III dan IV sahaja

C. I, dan III sahaja
D. II, dan IV sahaja

Question 38 Pengikut bermaksud satu kumpulan manusia yang faham apa yang perlu dibuat(tanpa
Complete diberitahu) yang dapat bertindak dengan bijaksana dan bebas, berani dan mempunyai etika
yang kuat dan yang melaksanakan sesutu tindakan menggunakan kemahiran yang terbaik
Mark 1.00 out of
untuk mencapai tujuan organisasi.
1.00

Flag question Select one:
True
False

Question 39 Manakah antara peringkat pelaksanaan berikut, keberkesanan hasil perundingan dapat
Complete dirasai/dilihat?

Mark 1.00 out of
Select one:
1.00
A. Post mortem
Flag question
B. Pertengahan

C. Awal
D. Akhir

Question 40 Bersandarkan kepada pesanan Sayidina Umar Ibnu Khattab, bahawa mereka yang
Complete berkelayakan menjadi pemimpin itu mesti memiliki perkara pokok iaitu:

Mark 1.00 out of
1.00  I.      Ketakwaan
Flag question II. Keberanian
III. Kebolehan
IV. Kepintaran

Select one:
A. I dan II sahaja
B. II, III dan IV  sahaja

C. II,  dan III sahaja
D. I dan IV sahaja