Anda di halaman 1dari 10

Kertas ini mengandungi 10 soalan. Jawab semua soalan.

1.a) Wakilkan setiap pernyataan yang berikut dengan menggunakan nombor positif atau nombor negatif.
Pernyataan Nombor
(i) 15cm di atas titik P
(ii) 4°C kurang daripada suhu sifar
(iii) Kenaikan gaji RM110
(iv) 45° lawan arah jam
[4 markah]
b)

Berdasarkan garis nombor di atas, hitung nilai


(i) K−N

(ii) H÷M

[4 markah]
c) Mr Koh memasuki sebuah lif untuk ke bilik hotelnya yang berada di tingkat 10. Selepas itu, dia turun untuk makan tengah
hari di cafeteria sebanyak 8 tingkat. Selepas habis makan tengah hari, dia naik sebanyak 3 tingkat untuk ke bilik seminar.
Selepas habis seminar, dia turun lagi sebanyak 4 tingkat utnuk pergi ke kolam renang. Di tingkat berapakah letaknya kolam
renang di hotel tersebut?

[2 markah]
2.a) Tandakan ‘’ pada nombor yang merupakan gandaan 7.
12 21 27 35 47 79

[2 markah]
b) Cari FSTB bagi setiap yang berikut.
(i) 21, 35 dan 70

(ii) 18, 54 dan 72

[4 markah

1
c) Cari GSTK bagi setiap yang berikut.
(i) 12, 16 dan 24

(ii) 20, 25 dan 30

[4 markah]
3.a) Susun integer berikut mengikut tertib menaik.
4, −7, 9, −2, 0, −9

[1 markah]
b) Selesaikan
6 12 389
 
10 100 1000

= [ ] + 0.12 + [ ]

 = [ ]
[3 markah]
c) Suet Ling pergi ke pasaraya untuk membeli barang keperluan dapur rumahnya. Jadual di bawah menunjukkan barang yang
dibeli olehnya.
Jenis barang Harga sekilogram (RM) Jumlah jisim (kg)
Gula 2 5
Tepung gandum 1 3
Ikan Kembung 12 3
Daging lembu 16 2
Daging ayam 7 4
(i) Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Suet Ling?

2
(ii) Suet Ling membuat pembayaran dengan menggunakan 3 keping wang kertas RM50. Berapakan baki wangnya?

(iii) Nyatakan bilangan wang kertas sebagai baki yang mungkin diterima oleh Suet Ling.
RM20 RM10 RM5 RM2 RM1

[6 markah]

4. a) Tandakan ‘’ pada semua nombor kuasa dua sempurna yang berada dalam julat 10 hingga 60.

10 16 20 25 49 64

[3 markah]

b) Selesaikan

 

13
1  33 
49 49


  1
  

 
 
 [4 markah]

c) 
Johar ingin menutup dinding biliknya yang berukuran 3 m × 5 m dengan jubin berbentuk segi empat sama yang bersisi 0.5
m. Berapakah bilangan jubin yang diperlukannya?

3
5.a) Tentukan sama ada pasangan nisbah yang berikut adalah setara atau tidak setara.

(i) 4 : 3 dan 16 : 12

(ii) 6 : 9 dan 18 : 27

(iii) 9 : 16 dan 3 : 4

[3 markah]

b) Encik Amar membahagikan gaji bulanannya kepada beberapa bahagian. Dia memperuntukkan RM560 untuk dibahagikan
antara ayah dan ibunya. Jika ibunya menerima RM240, nyatakan nisbah wang yang diterima oleh ayahnya kepada wang
yang diterima oleh ibunya.

[3 markah]

c) Nisbah jumlah bilangan pelajar yang terlibat dalam suatu program khidmat masyarakat kepada bilangan pelajar perempuan
yang terlibat dalam program tersebut ialah 57 : 21. Nyatakan nisbah dalam sebutan terendah bagi
(i) pelajar perempuan kepada pelajar lelaki

(ii) beza bilangan pelajar perempuan dan lelaki kepada jumlah pelajar yang terlibat.

[4 markah]

4
6.a) Padankan setiap punca kuasa dua berikut dengan nilai yang betul.

[3 markah]

b) Tandakan ‘’ pada pernyataan yang betul dan ‘’ pada pernyataan yang salah.

(i) 6  40  7

(ii) 0.70  0.5  0.80


 (iii)
0.5  3 0.343  0.8
 (iv)
11  3 1020  12
 [4 markah]

c) Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus. Jumlah panjang sisinya ialah 48 cm.


Hitung luas permukaan, dalam cm2, kubus itu.

[3 markah]

5
7.a) Rajah di bawah menunjukkan faktor-faktor bagi 45.
Tulis di dalam bulatan faktor-faktor bagi 45 yang tertinggal.

[3 markah]

b) Rajah di bawah merupakan faktor pokok bagi 56. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

[4 markah]

c) Nuh, Syakirin dan Keyna adalah tiga orang sahabat. Mereka menghadiri suatu kelas tambahan masing-masing pada hari
ke-2, ke-4 dan ke-6. Pada hari ke berapakah mereka akan berjumpa?

[3 markah]

6
8. a) Pasukan pengakap mengadakan kem tahunan. Setiap 12 orang di bawah penyeliaan seorang guru pengiring. Jika 90
orang pengakap menyertai kem tahunan itu, berapakan bilangan minimum guru pengiring yang terlibat?

[2 markah]

b) Kadir, Chandran dan Ping Wei menyertai suatu kuiz Sains. Bilangan soalan yang dijawab oleh mereka mengikut nisbah
4:6:3. Chandran telah menjawab 30 soalan. Hitung jumlah soalan yang dijawab oleh Kadir dan Ping Wei.

[3 markah]

c) Satu beg baja berjisim 30kg dilabel 15-20-10. Susunan nombor ini bermakna kandungan baja ini terdiri daripada 15%
nitrogen, 20% fosforus dan 10% kalium mengikut jisim. Baki 55% ialah mikronutrien dan pengisi yang lain.

i) Cari nisbah nitrogen kepada fosfurus kepada kalium.

ii) Hitung jisim, dalam kg, bagi kandungan nitrogen, fosforus dan kalium di dalam beg itu.

[5 markah]

7
9. a) Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa tiga sempurna atau bukan. Terangkan bagaimana anda
menyokong jawapan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana.

i) 128

ii) 343

[3 markah]

b) Isi padu sebuah kubus besar adalah empat kali isi padu dua kubus yang kecil. Jika panjang sisi setiap kubus kecil ialah 2cm,
cari panjang sisi kubus yang besar.

[3 markah]

c) 27 buah kubus besi dileburkan untuk membentuk sebuah kubus yang lebih besar. Jika panjang sisi kubus kecil ialah
4cm, cari panjang sisi kubus besar.

[4 markah]

8
10. a) Tulis yang berikut dalam bentuk nisbah, a : b.

i) 45 ii) 0.34

[3 markah]

b) Dalam satu kem motivasi, 60 orang adalah murid lelaki manakala 90 orang adalah murid perempuan. Hitung peratus
murid lelaki yang menghadiri kem motivasi tersebut.

[2 markah]

c) Sejumlah 800 orang pelancong sedang mengunjungi tempat peranginan Tanjung Ara. 20% adalah pelancong dari
Singapura manakala selebihnya adalah pelancong dari Jepun dan Australia dalam nisbah 2:3.

i) Berapakah bilangan pelancong dari Singapura?

ii) Berapa peratuskah pelancong dari Australia?

[5 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

9
10