Anda di halaman 1dari 13

Bahagian A (60 Markah)

Jawab semua soalan

1. Maklumat berikut menunjukkan definisi dunia reka bentuk.


A Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan semulajadi untuk
dijadikan alat, tenaga atau sistem.
B Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu
produk yang memberi impak kepada kehidupan
C Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang yang mengaplikasikan
pengetahuan sains dan matematik

Padankan definisi berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang di sediakan.
Teknologi
Reka Bentuk
Reka Bentuk dan Teknologi (3 markah)

2. Berikut merupakan penyataan berkenaan senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi. Tandakan (√)
bagi kepentingan yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Menyumbang kepada kemunduran teknologi


Memenuhi kehendak individu dan masyarakat
Membuka laluan kerjaya dan pekerjaan (3 markah)

3. Padankan keterangan yang berikut dengan etika reka bentuk yang betul pada petak yang disediakan
Jujur Selamat digunakan Keaslian Mesra alam sekitar

Keterangan Etika reka


bentuk
Mereka produk dengan usaha sendiri bukan memplagiat atau
meniru hasil kerja orang lain
Produk yang member manfaat kepada pengguna
Menggunakan sumber semulajadi tanpa menjejaskan alam
sekitar
(3 markah)

1
4. Padankan teknik pembinaan objek dengan pernyataan yang diberikan

Pembenaman Pembuangan Penyatuan Peleraian

Pembinanaan objek berlaku apabila dua atau lebih objek dicantumkan


menjadi objek yang lebih besar.
Pembinaan objek apabila objek asas dipisahkan sehingga menjadi objek
baharu yang lebih ringkas.
Pembinaan objek apabila sesuatu objek asas dimasukkan ke dalam
objek yang lain.
(3 markah)

5. Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.

A Masalah bukan inventif

B Masalah inventif

Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada petak
yang disediakan.

Encik John telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo untuk meningkatkan
kuasa enjin tetapi mengakibatkan keretanya mudah hilang kawalan serta membazirkan
bahan api.

Raju mudah membawa barang-barang yang dibeli dipasar setelah memasang bakul
di motosikalnya

Setelah menambahkan buah strawberi sebagai hiasan, kek Puan Masliza semakin
sedap dan menarik

(3 markah)

2
6. Pernyataan berikut merupakan sebahagian daripada proses penyelesaian masalah bukan inventif.

Proses Penyelesaian Masalah Label

Masalah dikenal pasti X

Alatan dapat digunakan semula Y

Proses penambahbaikan alat Z

Lengkapkan carta alir berikut berikut dengan menulis X, Y dan Z pada ruang yang disediakan.

Alatan tidak Tiada kesan


berfungsi sampingan

(3 markah)

7. Nyatakan jenis garisan yang berlabel A, B dan C dalam model fungsi dibawah dengan betul

C
(3 Markah)

3
8. Maklumat berikut berkaitan dengan hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya.

mengangkut lori barang

Lengkapkan carta aliran berikut dengan mengisi jawapan dalam ruang yang disediakan.

Produk Objek
Fungsi
(a) ____________ (c) ____________

(b) _______________
(3 markah)

9. Padankan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan dan contoh situasi yang dinyatakan
dengan dengan menulis A atau B

Kaedah Penyelesaian Masalah

Kaedah Pemisahan Ruang A

Kaedah Pemisahan Masa B

Situasi Kaedah Penyelesaian


Masalah
Pelanggan memerlukan almari yang besar dan perlu muat di
dalam kereta untuk dibawa pulang
Lampu perlu menyala di waktu gelap dan perlu padam di waktu
terang
Ahmad mahu minum air kopi tetapi cawan berasa panas dan
sukar dipegang
(3markah)

10. Nyatakan kaedah pembuatan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberi.

pembentukan pemesinan tuangan

Membentuk melalui peleburan dan menuang ke dalam acuan

Mengubah bentuk bahan menjadi bentuk lain

Membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang


dikehendaki
(3markah)

4
11. Padankan fungsi bagi komponen Mekanikal

Gelongsor Tali sawat Galas bebola

Digunakan dalam industri seperti pemesinan, conveyor dan motosikal


berkuasa besar

Digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar

Mengurangkan geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen

(3markah)

12. Berikut merupakan elemen Elektrik. Tandakan ( √ ) pada kenyataan yang betul dan ( × ) pada yang
salah pada petak yang disediakan.

Sumber
Beban
Alur Keluar
Medium
(3markah)

13. Padankan sambungan litar elektrik mengikut kenyataan yang diberikan di bawah.

Litar tertutup Litar buka Litar Pintas

Berlaku apabila wayar positif (+) yang bocor bersentuhan


dengan wayar negatif (-) yang bocor
Litar ini mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus,
voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik
Litar ini tidak mempunyai satu kitaran lengkap arus, voltan dan
kuasa dalam satu litar.
(3markah)

5
14. Tandakan ( √ ) bagi aktiviti membina gajet mekanikal pada peringkat awal dan ( × ) pada aktiviti
membina gajet mekanikal bukan pada peringkat awal.

Lakaran awal
Brief bersama pelanggan
Penyediaan komponen pembinaan
(3markah)

15. Tandakan ( √ ) pada sumber elektrik yang dapat diperbaharui dan ( × ) pada sumber elektrik yang tidak
dapat diperbaharui.

Angin
Solar
Petroleum
(3markah)

16. Tandakan ( √ ) pada sumber tenaga elektrik yang betul dan ( × ) pada bukan sumber tenaga elektrik.

Tanah
Jana kuasa
Solar
(3markah)

17. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( × ) pada pernyataan yang salah mengenai medium
dalam rajah di bawah ini.

Perantara antara sumber dengan beban


Contoh medium tanpa wayar
Peralatan elektrik yang disambung dengan litar elektrik
(3markah)

6
18. Berdasarkan pernyataan yang berikut, tuliskan dalam ruang jawapan sama ada arus ulang-alik atau arus
terus.

Arus elektrik yang dibekalkan ke rumah kediaman


Arus yang digunakan dalam kereta mainan kawalan jauh
Arus ini dihasilkan oleh bateri
(3markah)

19. Maklumat yang berikut ialah elemen sistem elektrik.

A Kawalan

B Beban

C Medium

Padankan elemen sistem elektrik dengan penerangan yang betul degan menulis A,B dan C dalam ruang
yang disediakan.

Cara memutuskan atau menyambungkan litar


Laluan arus elektrik seperti wayar
Menghasilakan kesan seperti bunyi daripada pembesar suara
(3markah)

20. Berikut adalah strategi penyelesaian masalah inventif.

A Jana kuasa hidroelektrik

B Tenaga nuklear

C Tenaga elektrik dari bateri

Padankan sumber elektrik itu dengan pernyataan yang betul degan menulis A,B dan C dalam ruang
yang disediakan.

Jenis arus elektrik yang mengalir adalah arus terus

Sumber elektrik daripada sumber yang boleh diperbaharuhi

Sumber elektrik yang akan habis pada masa akan datang

(3markah)

7
Bahagian B
Jawab semua soalan.

21. Anda ingin membina penggantung kunci menggunakan tanah liat dan acuan menggunakan sabun buku.
Lakarkan sebuah model 3D bermaklumat (label dan warna) berkaitan dengan sebuah penggantung
kunci yang anda akan bina bersama acuannya. (10 markah)

8
22. Rajah menunjukkan sebuah meja yang bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan di atas meja
hampir terjatuh. Skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat.

Muka meja
Skru

Kaki meja

Lantai

Berdasarkan rajah itu,

a) Lengkapkan jadual komponen-komponen meja itu serta fungsinya.

Komponen Fungsi Objek

(i) (iii) (v)

Kaki meja memegang Muka meja

(ii) (iv) (vi)

Lantai Memegang Kaki meja

(6 markah)

b) Lengkapkan rajah model fungsi di bawah bagi meja itu.

Lantai memegang Kaki memegang (i) memegang


(ii)
meja

memegang

memegang
Kelembapan (iii)

(3 markah)

c) Berdasarkan rajah model fungsi di 22 (b), nyatakan kesimpulan bagi punca meja itu tidak stabil.

_____________________________________________________________________________
(1 markah)

9
22. Rajah di bawah menunjukkan litar.

R1 60 Ώ
I1 = ?

V = 40V R2 R3

30 Ώ 30 Ώ

Berdasarkan rajah di atas,

a) Nyatakan jenis litar tersebut. _________________________________________ (1 markah)

b) Kirakan parameter Arus (I1), jumlah Rintangan (beban) dan kuasa litar tersebut.

RJ
(Rintangan)

[2 markah]

I1 (Arus)

[1 markah]

P (Kuasa)

[1 markah]

10
c) Lakarkan litar elektrik (litar bergambar) bagi litar skematik di atas. (5 markah)

11
23. Rajah berikut merupakan dua Teknologi Pembuatan dalam proses penghasilan produk.

Teknologi A Teknologi B
Berdasarkan rajah dan maklumat yang diberikan:

a) Huraikan perbandingan kedua-dua kaedah dari aspek masa, hasil dan kos.
Aspek Teknologi A Teknologi B

Masa

Hasil

Kos

(6 markah)

b) Teknologi pembuatan yang baik; _______________________________________ (1 markah)

c) Nyatakan teknologi tersebut: __________________________________________ (1 markah)

d) Berikan dua aspek perbezaan yang lain.

i. ________________________________________________________________

ii. ________________________________________________________________
(2 markah)

12
24. Rajah menunjukkan komponen mekanikal yang digunakan semasa melakukan pekerjaan.

Berdasarkan rajah,
a) Apakah komponen mekanikal tersebut? __________________________________ (1 markah)

b) Selain daripada gambarajah diatas, berikan tiga contoh produk atau perlatan lain yang
menggunakan komponen mekanikal yang sama. (3 markah)

i. ________________________________________________________________

ii. ________________________________________________________________

iii. ________________________________________________________________

c) Lakarkan penambahbaikan pada fungsi sistem mekanikal di atas. (6 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT


13

Anda mungkin juga menyukai