Anda di halaman 1dari 1

SURAT AKUAN PENERIMAAN WANG

SJKT LADANG JENDARATA BHG 3

Saya (nama) ………………………………………………………….…………………….., No. KP ………………………………………….

dengan ini mengakui bahawa, saya telah menerima bayaran sebanyak

RM…………………………………………………………. secara tunai / cek (potong yang tidak berkenaan)

dari ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

atas tujuan ………………………………………………………………………………………………………………………....……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….... ………………………………………………….
TANDATANGAN PENERIMA TARIKH

Disaksikan oleh,

Nama : ……………………………………………………………………………………………

Tandatangan : ……………………………………………………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………………………………………………