Anda di halaman 1dari 2

Simbol Nama Kegunaan

Digunakan untukmenunjukkan
pemulaan atau penamatan
suatu carta alir
TERMINAL -Mula mewakili pemulaan
carta alir
-Tamat menunjukkan
pernamataan carta alir .

Digunakaan untuk permulaan


Aktiviti:
Membaca data,menyimpan
data memaparkan data dan
INPUT/OUTPUT mencetak data.

Digunakan untuk menunjukkan


Aktiviti:
Pemprosesan yang
dilaksanakan dalam carta alir
PROSES

Digunakan untuk menunjukkan


pilihan “ya” atau “tidak” yang
perlu dibuat dalam carta alir.
PILIHAN

Digunakan untuk
menghubungkan simbol-simbol
dalam carta alir bagi
menunjukkan aliran
Garis Alir penyelesaian masalah atau
aktiviti