Anda di halaman 1dari 13

I -_

108/1
Lt nf uk
slLrr 2 7

Ke g untttLtt Bahagian A
Perneriksu
Jctvt'ttb semua soaliln'

Pilih dan tanclakan ( / ) empat ujian yang ilnda lakukan menggllnakiin irelr,- -. *
ujiiin seperti dtrlam Rajah 1,

lvlenguji voltan Mengqi keterusan Menguji ohm

Menguji lintangan \4enguji ketebatan Menguji arus

RAJAH I

[Sftor: 5] L

Slo
5
4
3
2"

I gULIT
0 7t$8/1
SULIT 7108/1
Llntu k
2 Anclii telah menqesan kebocoran pada sebuah r:nit penyamln uderra tingkap yang Keguttaan
balir ditukar pemampatnya. Pentr:riksa

Birgaimaniiii:ah anda melakulcan herja pengeslnan tersebut?


r)

,t
q) Grr^f^,n ffi-^ q^+1"1, ;i lu-ho@kt1
*t/ :) v{i Qo[^*an ,'h
Irttr
ftrd^kl &?un
I

lSkor:5)

Skor
5
j

3
z
ILihat seLrelah i
7r08t1 S ULIT 0
st|I,I1' 4 7108/1
. ttruk
Li

Kegunuttrt 3 Andri telah melaliukan kerja penraipan unit penyaman Lrdtlrtr ptsah.
P ent er iks tt
Pilih dan tanclak',n (.{ ) tiga alat yang sesuai digr-rnaiian untuk keql tersebut.

Skot fSkor:51
5
1
3
2
I
0 7fiqt1 STILIT
SULIT 7108/1
Untttk
Kegunttttt
P ente ri ksa

RAJAH 2

telah menggunakan larasan api sepefti Rajah 2.


ters ebu t?

k4\h,1d n4r-6lr,t^
n

,tl
*h"w '+^^%tY"

"l;hkr^L,L

lSkor: 5l

Skor
5
4
3
2
lLihat sebelah I
7108/1 SULIT 0
SL]I-{T 71{}8/1
L.t;t t u k
KegutttitLn
Ptttiet ll':srt

rt

€.
(.*
r't
\.:-

RAJAH 3

Ralah 3 menr:njukkan satr.t komponen asas ),ang telah clikeluarkan ilariprcla unit
penyaman uclara tingkap untuk diservis.

Senalailiirn langkah-lengkah yang telah dilakukan untuk menseivis kontpcnen


tersebut.

'r4aP
... I

[Slior: 5]

Skot
5
4
)
2
I
0 71fi8/ 1 STJLIT'
STILIT 7108/1
Untuk
6 Anda telah mensen,is sebuah unit peti sejuk domestik. Kegunaan
Perneriksa
Pilih dan tandakan ( / ) tiga prosedur kerja menservis unit tersebut yang betul dalam
ruang jawapan yang disediakan.

Ruang Jawapan

(a) Putuskan bekalan elektrik dan keluarkan palam tiga pin. 7r1
V
(b) Lepaskan gas bahan pendingin.
n
(c) Keluarkan semua barang makanan yang disimpan dalam
unit peti sejuk tersebut. V
qJ @ Bersihkan bahagian.luar peti sejuk itu seperti di pemeluwap
dan pemampat. V
(e) Bersihkan bahagian dalam dan luar kabinet peti sejuk
dengan mengglrnakan kain lembap,
V
lSkor: 5l

Skor

4
3
2
[Lihat sebelah 1
7L08/l SULIT 0
STLIT 7108/1
U rttuk
Keptutaan
P erne riksrt

t0
n^- il li
11

"{J f li ' t
;"---..."----"-..--:
,-_
. RAJAH 4

SebLrahunit penyaman udara pisrrh yang barLr dipasang di bengkel sekolah anda
mengalami limpahan air seperti Rajah 4.
Bagaimanakeh anda mengltasi situasi tersebut'?

I tu-<{h y ?,-lnl*n hdl do^ h^ono(h" flw1 1- Plx L"; f"t"t


u0 '0
lh\")"" kuqco
lr(ty k*ruli^ 4e,h {4h/"t
/\0

lSkor: 5l

Skor
5
4
3
2
ILihat sebelah I
7108/1 SULIT 0
7108/1

II
lr.
1.j'-
=:

4
<-
4"'--'!r

RAJAH 5

9 bertanda X sebuah Llnit peti sejuk clomestik sepertl Rajah 5

anda komponen
d<,; Gb(
(c.,4 C"k brA(h't L J* hgpl[^t

- Ll.^.,t^t*olm"^kn
"""flff""""""'
I t I vl I

ryk! L^t hnlnry

S kor
5
1
3
)
1
SULIT
0 7108/1
-
SULIT 11 7108/1
Untuk
10 Akumulator sebuah unit penyaman udara tingkap didapati tidak berfungsi. Keg unann
P enterik,sa
Senaraiklrn prosedur kerja yang ancla lakLrkan untuk mengganti komponen tersebut.

(, rh*tiLsy helqLn b*" z ky homul[qt


;,0'l lii v*0.* uu Illvt I I Vi: Jo:i
r

vthr

I.

t^^ tnv'1o p"l,u"[gn


Il I

I tulr *l ul:
t'
[Skor: 5]

Skor
5
4
J
2
ILihat sebelah I
7r08lr SULIT 0
STILIT l2 7r08tl
Untuk
Keg unoan Bahagian B
P enterikstt
Jawab semua soalan.

Encik Ahmad telah meminta anda memasang satll unit penyaman udara tingkap
di rumah barunya.
Berbantukan lakaran, terangkan bagaimana anda melakukan pemasangan tersebut.
fSftor: 10]

Skor
10
9
8
1
6

4
3
2
I
0 7L08/1 SULIT
SULIT 15 7108/1
Untuk
2 Sebuah unit penyaman udara pisah di pejabat sekolah didapati kurang sejuk Ke g urtaan

walaupun pemampatnya berfungsi dengan baik. P ente rikstt

Terangkan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk memperbaiki keadaan


tersebut.

[Sftor: 10]
+6wq
J

(--0*"qs rLr
- u-a,h'rlra,
, t'f'r u" L\rr.[u^ l1.L^ !'r'n J
hrtwrr.,s,^ t
4t{v {<r-l*arr,
h"tfl+p h",A^yn util {n(q' J^,n b&,L'n lrn:' nf,'n,

Vu,ilt;n (ururf(.w^,,as ^l<ra ^ feuh^rai/a'ir


- ffi^*U^ ^,,-fn
laar"-14k^" L"^h.q(^ t^,,,-r ft.^^t61 uJ^,o k^ ilip pun*(rp h^Jo1,a,
"i}yr- sev$ yW^ yot"-/yfu z -yit^ ,l^^' d^hu h(,L^,"

,rli (A,; .t^ yniln /ui; r.,^hu

t. e*y re^,4;fi t$'/go^i


hid*p [c, unrf uk, hLt yun^fty LLy^
pnqAv--eu ,tk,a,
u'tlf PnqAw.'u u^{
l.b; )4" kl^,rt'h pn',va( ".i*v'q'
I
[,*lr,
fl";{.^ y(",t po^,7o4al
I
Qr"r^a"da ^hn +'LL
j,'k^ klon , ,' . -t' - i

Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
ILihat sebelah I
7108/l S{"]LIT 0
SL]LIT 2l 7108/r
Llntuk
Eahagian C Ke gunaan
P enteriksa

Jawab semua soalan.

Anda telah mendapat kontrak membeli unit-Lrnit penyaman udara cian peti sejr-rk
clomestilc terpakai serta unit-unit yang tidak boleh diperbaiki lagi.

Dengan bantuan lakaran, cadangkan bagaimana anda mengitar semula unit-unit


tersebut untuk dijadikan sumber jualan yang mengllntLlngkan. ft^lqv n

t --'
^,yahLg
^'dtstn t"
l'*ld
,ila:::\
*{^a fl,r,to/ ('^^-lf ln@?d"'-.
f*1r Vvt^
."'*i,ilTttt bn\o"
b,r,\o" r-
"V,ffi^^.
:,;=,;(,,'n!"" <V"riw

_=_q*.__ t' " f \ -rlf: lll .4


P^*
r ,t.

- i*F\f
&- -<" ' '
ii: , ^^^:Ty
n/Ahc"{. o4n' \/uj It.J
r, ' *-- l-#-. $-

u' d^va (P^^ ol.s,r1an oLrw,

^$h^^
n^o{u., pJ"trl r"L^
14* qnil^ (f 'h,4a, b^'n' hq"r*"n 'lo^ n(*'*^'
(
,Vnan.u u U ( t- u
< [-^,n)ur,'
t^'j
'lfu'r1rd'

Skor
l0
9
8
1
6
5
4
3
2
[I-ihat sebelah 1

7108/1 SULIT 0
SULIT 710811
UntLtk
Kegunaort 2 Ancia bercadang membuka sebuah kedai menservis, menasang dan membaiki unit
Pene riksa penyejukan dan penyamanan udara domestik.

Huraikan bagaimana anda merancang trntuk r[Qatrkkan-+etrd;lgaan tersebut dari pada


aspek pengllmpulan modal dan kesesuaian lokasi.
fSkor: 101
r-:-b*t ""le lol
!'

t, {-'g'h --a,rr t\r':::p:v


\'L..-- u
t t**
?J* w}
nio Y
*ff*
tvtegtlv PL"* - *,'..,*
- Vrg., &"{'.*'}-1
5ui
{
4e"# 4n.-.JV*|I"

\\ f,t,", $
*[;,
I. ",
i". A;,tL ri<..hL ,,;v {'{, u
/f r,vin r.'f-- i. u-trYno
I
i" trno #h,r,t.. {i-1"1'uo

t'l' P] - - ] l) ryf?
'- t\(oJ
., r\/o F.ry{'f}' 5}9 ? llll

Lj,*
f

d 4'!o. ," q '


ft-f t
F*,',

6{
*ilr fr
A zv--.w A'&FA ft tt^ { 6/ eI'.JS

F{, F. 'i .' , 'r!,'


U-t *{','
f*l
b l, .:.'i!''t a

t {iyt!re[.4ttlt
IA "q!

L4h*
I
tI
kt fI" ,i r'-
tf
f
[,'' liL
t,
I i*L,^ * \ i *A 1',,g
!:r''c-
1
t
i c (*an+''z'va
t r '' .-t t <rr **
t^ [**.r, ]3.*u'
{ r:
!:.'t" "i
-{1,
l, 5\' E-a h {u* Jtr,
I F' .. j,l
4-' d ii
!
I
J |,
-':.\",t!n
, ',
FJ+
*4, ti i.61!,iv
l;'.,t t'.n
'i t', - r P I -'
1tji:f..r'
- rl' ,tY f i. l"
L'-t'- i'i !' i''
,ta
,E,*rir'*3 jt .- fut d't'1 Y\
tr
! 'r"-q * :-'c.
-i
Li*i":"-,
iro ^
'i: ":

10 .1
.!
9
8
1
6
5
4
3
2
I
0 7108t1 s_ulLlr