Anda di halaman 1dari 23

SULIT 7108/l

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa Bahagian A
Jawab semua soalan.

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: 50 minit.

1 Rajah 1 menunjukkan sebahagian dari kerja-kerja menguji palam tiga pin menggunakan
meter pelbagai.

N
E
L

Rajah 1

Pilih mana-mana lima sahaja. Tandakan (,/) penyataan kerja menguji palam tiga pin
yang betul serta tandakan ( x ) penyataan kerja yang salah pada ruang jawapan.

Penyataan Kerja Ruang Jawapan

(a) Menyentuh kedua-dua probe pada punca N dan E.

(b) Menyentuh kedua-dua probe pada punca L dan E.

(c) Mengeluarkan punca-punca N dan E dari punca sambungan.

(d) Melaras meter pelbagai pada kedudukan ampere.

(e) Menyentuh kedua-dua probe pada punca N dan L.

O Melaras meter peibagai pada kedudukan volt.

l.Sfror: 5l
Skor
5
4
3
2
I
0 7r08/r @ 2010 Ha.k Ci1tta Kerojatut Malavsiu
SULIT
SULIT 7t08tl Untuk
Kegunaan
2 Rajah 2 menunjukkan sebahagian dari kerja menguji kebocoran pada tiub kuprum yang Pemeriksa
telah siap disambung.

Tolok
pancarongga

Rajah 2

Berdasarkan penyataan langkah kerja di bawah, susun penyataan langkah kerja menguji
kebocoran pada tiub kuprum mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D
dan E dalam ruang jawapan.

Penyataan Langkah Kerja

A Memasukkan tekanan ke dalam unit penyejukan.

B Memasang hos tolok pancarongga pada injap servis.

C Menyambung hos tolok pancarongga pada silinder tekanan.

D Meletakkan larutan sabun di bahagian sambungan tiub kuprum.

E Membiarkan tekanan dalam unit penyejukan beberapa ketika sambil melihat


kedudukan jarum tolok pancarongga.

Ruang Jawapan

Langkah I Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5

[] E E LSkor:51

Skor
l 5
4
I
3
2
[Lihat halaman senelanl I
7l08ll @ 20t0 Huk Ciptu Kerajaan Malttrsia SULITI 0
SULIT 7108/1
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 3 Rajah 3 adalah sebahagian dari kerja pemasangan kaca cerap.

Rajah 3

Berdasarkan penyataan kerja pemasangan di bawah, pil ih mana-mana lima keria


pemasangan kaca cerap dan tuiiskan pada ruang jawapan.

Penyataan Kerja

. Memasang kaca cerap mengikut arah aliran bahan pendingin.


. Melulas hujung saluran tiub.
. Memotong saluran tiub.
. Mengetat nat kembang.
. Melakukan siffosing pada bahagian penyambungan.
. Memasukkan nat kembang pada saluran tiub sebelum
pengembangan dilakukan.
. Membuat swaging di hujung penyambungan saluran tiub.
. Membuat pengembangan di hujung saluran tiub.

Ruang Jawapan

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
5
/1
(v)
3
2 lSkor: 5l
II

0 7108/l @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Makrysia SULIT


SULIT 7108/1
Untuk
Kegunaan
4 Rajah 4 menunjukkan sebahagian dari kerja memasang saliran buangan air unit penyaman Pemeriksa
udara yang telah siap disambung.

luran air

Paip PVC

Rajah 4

Pilih mana-mana lima sahaja. Tanda ('/) bagi penyataan kerja memasang saiiran
buangan air yang betul dan tandakan (x) pada penyataan kerja yang salah dalam
ruang jawapan.

Penyataan Kerja Ruang Jawapan

(a) Menyambung saluran air dengan paip PVC.


E
(b) Memotong paip PVC dengan pemotong tiub.
E
(c) Mengukur, menanda dan memotong paip PVC.
E
@

\e)
Menyambung paip PVC dengan melakukan silfosing.

Menyambung paip PVC dengan menyapu bahan perekat.


E
[]
a Menyambung paip dan penyambung dengan cara meloyang.
E lSkor: sl

Skor

4
3
2
[Lihat halaman sebelah I
7L08/l @ 2010 Hak Ciptct Kerctjctctn Malaysia SULIT 0
SULIT 6 7l08lr
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 5 Rajah 5 menunjukkan sebahagian kerja menservis berkala sebuah unit
penyaman udara.

=:'

-.:

Rajah 5

Tandakan mana-mana lima sahaja. Tandakan (,/) padapenyataan kerja menservis unit
penyaman udara yang betul dan tandakan (x) penyataan kerja yang tidak berkaitan
dalam ruang jawapan.

Penyataan Kerja Ruang Jawapan

(a) Memasang meter kapit di talian hidup bekalan elektrik ke unit.

(b) Mengeluarkan penapis udara dan penutup hadapan unit.

(c) Melakukan proses pump down pada unit.

(d) Menguji tebatan motor pemampat.

(e) Mencuci penapis udara dengan air.

A Menambah minyak pendingin.


lSkor: 5t

Skor
5
+i
3
z
I
0 710811' @ 2010 Hak Cipta Keraiaan Mnlaysia SULIT
SULIT Untuk
Kegunaan
6 Rajah 6 menunjukkan sebahagian kerja menservis komponen unit penyaman udara kereta Pemeriksa
secara berkala.

Sirip

Rajah 6

Berdasarkan penyataan kerja di bawah, tuliskan penyataan kerja menservis


penyaman udara tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan.

Penyataan Kerja

. Membersihkan sirip dengan menyembur air bersih.

. Menutup kedua-dua hujung saluran pemeluwap.

. Menyembur cecair pembersih kimia pada sirip.

. Menyembur air pada sirip.

. Mengeringkan pemeluwap.

Ruang Jawapan

Langkah 1:

Langkab2:

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 5:
Skor
lSkor:51
+
3
2
[Lihat halaman sebe 1

7l08ll @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 0


IT 710811
Untuk
Kegunaan
Rajah 7 menunjukkan bahagian yang perlu dilaras semasa pro ses pump down drialankan
Pemeriksa
bagi sebuah unit penyaman udara.

Injap sedutan

lnjap nyahcas
Rajah 7

Berdasarkan penyataan kerja di bawah, tuliskan penyataan kerja melaras ketika proses
pump down dalam mang jawaPan.

Penyataan Kerja

. Menutup injap nyahcas.


. Menutup injap sedutan'
. Ofrkan unit penyaman udara'
. Onkanunit penyaman udara.
. Membiarkan unit beroperasi beberapa ketika.

Ruang Jawapan

Langkah 1:

Langkah2:

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 5:
lSkor: 5]
5
4
J
2
I
710811 2010 Hak cipta Keraiaan Malavsia
SULIT
0 @
SULIT 9 7IO8/I
Untuk
eSunaan
8 Rajah 8 menunjukkan sebahagian dari kerja pelegaan sebelum mengecas meriksa
unit penyejukan.

Injap silinder
servis

Tolok
pancarongga

Rajah 8

Tandakan mana-mana lima sahaja. Tanda (,/ )bagrpenyataan kerja pelegaan yang betul
dan ( x ) penyataan kerja yang salah dalam ruang jawapan.

Penyataan Kerja Ruang Jawapan

\a) Menyambung saluran hos tolok pancarongga pada


silinder servis.
(b) Menutup injap silinder servis ketika pelegaan.

(c) Menghidupkan unit penyejukan.

@ Melonggarkan nat sambungan hos pada injap servis


ketika pelegaan.

\e) Menanggalkan sambungan hos setelah pelegaan.

a Mengetat kembali nat sambungan pada injap servis


setelah pelegaan.

lSkor:51

Skor

4
3
2
[Lihat halaman sebela I
71081I @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULI 0
ULIT 10 7108/r
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 9 Rajah 9 menunjukkan sebahagian dari kerja pemasangan sebuah unit penyaman
udara tingkap.

Rajah 9

Lengkapkan lima lagi langkah kerja pemasangan yang dilakukan mengikut urutan
pemasangan sehingga unit tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan menulis dalam
ruang jawapan.
Ruang Jawapan

Langkah Mengukur dan menanda tempat untuk membuat lubang kerangka.

Langkah

Langkah

Langkah

Langkah

Langkah
fSkor:51

Sko
5
4
3
2
i
0 7l08ll @ 2010 Hak cipta Kerajaan Mala,-sia SULIT
SULIT 11 7t08tr
Untuk
at1
10 Rajah 10 adalah sebahagian kerja pemasangan unit dalam bagi sebuah penyaman emeriksa
udara pisah.

Rajah 10

Tuliskan lima langkah kerja mengikut urutan yang betul tentang kerja pemasangan unit
dalam sebuah penyaman udara pisah dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

Langkah I:

Langkah II:

Langkah III:

Langkah IV:

Langkah V:
lSkor:51

Skor
5
4
3
2
lLihat halaman sebelah I
7l08ll @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 0
SULIT t2 7108t1
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa Bahagian B
Jawab semua soalan.
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: 40 minit.

Rajah 11 menunjukkan pendawaian sebuah unit penyaman udara tingkap. Unit


tersebut mengalami kerosakan di mana motor pemampatnya tidak berfungsi. Setelah
diuji, didapati motor kipasnya berpusing dan gegelung motor pemampatnya dalam
berkeadaan baik.
AUX.

Larasuhu

LO Motor kipas

Pemuat Motor Kipas

Pilihan

Pemuat
Pemampat

Pemampat
Skor
t0 Rajah 11
9 Berdasarkan Rajah 11;
8
1
(a) Nyatakan empat komponen yang berkemungkinan berlakunya kerosakan.
6
5
fSkor:4]
4 (b) Pilih mana-mana tiga komponen yang dinyatakan di l(a) dan terangkan
3 bagaimana cara menguji kerosakan dengan menggunakan alat pengujian
z yang betul.
I fSkor:61
0 7108/l @ 2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 13 7t08tr
Untuk
Kegunaan
Ruang Jawapan Pemerilcsa

(a) Empat komponen yang mungkin rosak.

(b) Cara menguji komponen yang rosak.

Komponen 1:

Cara menguji:

Skor
10
9
8
7
6
5
+
J
2
[Lihat halaman sebelah 1

710811 @ 2010 Hak cipta Keraiaan Makttsia SULIT 0


SULIT l4 7r08tr

Ruang Jawapan

Komponen 2:

Cara menguji:

Komponen 3:

Cara menguji:

10
9
8
1
6
5
4
3
2
I
0 710811 @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Mataysia SULIT
SULIT 15 7t08tl
Untuk
Kegunaan
2 Anda dikehendaki memindah dan memasang semula unit luar sebuah unit penyaman Pemeriksa
udara pisah yang pemasangannya tidak sempurna ke tapak baru seperti Rajah 12.

Rajah 12

Terangkan langkah kerja bagaimana anda memasang semula unit luar penyaman udara
pisah tersebut dengan sempurna daripada aspek;
I (a) Memasang pendakap luar. [Skor: 3] Skor
10
I
o
(b) Memindah unit luar ke tapak baru tanpa mengeluarkan bahan pendinginnya 8
LSkor: 7l 1
6
5
4
3
2
[Lihat halarnan sebelah I
7l08lI @ 2010 Hak cipta Kerajactn Malaysia SULIT 0
l6 7108/l

Ruang Jawapan

(a) Memasang pendakap luar.

(b) Memasang unit luar ke tapak baru.

710811 @ 2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT l7 7108/1

Rajah 13 menunjukkan sebuah unit peti sejuk telah


berlakunya petir. Setelah diperiksa didapati lampunya
tidak dapat berf,ungsi.

Rajah 13

Anda membuat andaian kerosakan tersebut berlaku di komponen A dan komponen B.

(a) Namakan alat pengujian yang digunakan dan terangkan cara mengoperasi alat
pengujian itu sebelum digunakan untuk menguji kerosakan tersebut.
lSkor:21

(b) Terangkan bagaimana menguji komponen A dan komponen B dengan


menggunakan alat di 3(a) dan menentukan keadaan komponen tersebut baik
atau rosak. fStor: 8]

Skor
10
9
8
1
o
5
4
3
2
ll,ihat halaman sebelah I
7l08ll @ 2010 Hak Cipra Kera.iactn Malal'sin SULIT 0
SULIT 18 7r08tl
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa Ruang Jawapan

(a) Nama alat pengujian serta cara mengoperasi alat pengujian tersebut.

(b) Menguji komponen A dan komponen B dan menentukan keadaan komponen


sama ada baik atau rosak.

Skor
10
9
8
7
o
5
4
3
I
I
0 7108/l @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 19 7l08ll untutc
Kegunaan
Ruang Jawapan Pemeriksa

[Lihat halaman sebelah


7I08ll @ 2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 7r08tr
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa Bahagian C
Jawab semua soalan.
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: 60 minit.

I Sebuah unit peti sejuk dua pintu didapati semua komponennya beroperasi seperti biasa
tetapi tidak mencapai suhu tahap beku di bahagian sejukbekunyi walaupun bahan
pendingin mencukupi.

(o) Nyatakan dua kemungkinan kerosakan yang berlaku.


lSkor:21
(b) Terangkan cara membaiki mana-mana satu kerosakan yang dinyatakandi l(rz) dari
aspek peralatan yang digunakan sefta cara membaiki kerosakan tersebut.
lSkor:81
Ruang Jawapan

(o) Dua kemungkinan kerosakan.

(b) Kemungkinan kerosakan:

Peralatan dan cara membaiki kerosakan.

Skor
10
o
a

1
6

4
3
2
I
0 7r08tl @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 2l 7108tr Untuk
Kegunaan
Ruang Jawapan Pemeriksa

Skor
10
9
8
7
6
5
A

3
2
[Lihat halaman sebelah 1
710811 @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SUL 0
SULIT )t 7r08/l
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 2 Anda bercadang membuka sebuah perniagaan menjual dan menservis peralatan
penyaman udara kereta.
Perancangan anda mestilah mengambil kira perkara-perkara berikut:
. Tapak
o Lokasi penempatan bangunan bengkel
o Keadaan taraf hidup
r Jumlah penduduk
o Kemudahan asas
o Kemudahan perhubungan

(o) Lakar dan labelkan pelan tapak bangunan serta tapak kawasan di sekitarnya.
lSkor:41
(b) Terangkan bagaimana anda menentukan pemilihan lokasi pemiagaan berdasarkan
perkara-perkara tersebut. lSkor:61

Skor
10
o
8
1
6

4
3
2
I
0 7108/l @ 2010 Hctk Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 23 7r08ll Untuk
Kegunaan
Ruang Jawapan Pemeriksa
(a) Lakaran berlabel pelan tapak.

Skor
10
o
8
1
6
5
4
3
2
[Lihat halaman sebelah 1
710811 @ 2010 Hak Cipra Kerajaan Malaysia SULIT 0
SULIT 24 7108t1
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa Ruang Jawapan

(b) Perancangan pemilihan lokasi perniagaan daripada aspek:


(i) Penempatan bangunan bengkel.

(ii) Keadaan hidup penduduk setempat dan jumlah penduduk.

(iii) Kemudahan asas dan perhubungan.

Skor
10
9
8
7
o
5
4
KERTAS SOALAN TAMAT
3
2
I
0 7t08tr @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malctysia
SULIT