Anda di halaman 1dari 4

Makalah Parasitologi

“ (Schistosoma japonicum) ”

Yang di Susun Oleh :

o Prafikka Galuh Widyaningtyas ( 15-250-0012 )


o Dea Rizkytiana Oktaviyani ( 15-250-0020 )
o Faizatul ufuwa ( 15-250-0050 )
o Reza Dwi Kurniawan ( 15-250-00 )
o Wela Anies Kurela ( 15-250-00 )

Prodi : Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2016
Makalah Parasitologi
“ (Schistosoma japonicum) ”

Yang di Susun Oleh :

o Prafikka Galuh Widyaningtyas ( 15-250-0012 )


o Dea Rizkytiana Oktaviyani ( 15-250-0020 )
o Faizatul ufuwa ( 15-250-0050 )
o Reza Dwi Kurniawan ( 15-250-00 )
o Wela Anies Kurela ( 15-250-00 )

Prodi : Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2016

i
Daftar Isi

HalamanJudul ....................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................ ii
Kata Pengantar ...................................................................................................... iii

Bab I Pendahuluan ................................................................................................ 1


1.1 LatarBelakang ............................................................................................ 1
1.2 RumusanMasalah ....................................................................................... 1
1.3 Tujuan ......................................................................................................... 2
Bab II Pembahasan................................................................................................. 3
2.1 Trematoda Darah (Schistosomajaponicum) ................................................ 3
a. Klasifikasi .............................................................................................. 3
b. HospesdanNamaPenyakit .................................................................................................... 3
c. Morfologi ............................................................................................... 4
d. DistribusiGeografik ............................................................................... 5
e. Siklus Hidup .......................................................................................... 5
f. Epidemiologi .......................................................................................... 7
g. Patologi dan Gejala Klinis ..................................................................... 8
h. Diagnosis ............................................................................................... 8
i. Pengobatan ............................................................................................. 9
j. Pencegahan ............................................................................................ 9
Bab III Penutup .....................................................................................................11
3.1 Kesimpulan .............................................................................................. 11
3.2 Saran ........................................................................................................ 11
Daftar Pustaka ................................................................................................ 12

ii
Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang“
(Schistosoma japonicum)”. Berguna dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya.
Dan juga kami berterima kasih pada Ibu Dr. Sukarjati, M.Kes. selaku Dosen mata kuliah
Parasitologi yang telah memberikan tugas ini kepada kami.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan
serta pengetahuan kita tentang Schistosoma japonicum. Sekiranya makalah yang telah
disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Kami juga
menyadari sepenuhnya bahwa didalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata
sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan
makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak adas esuatu yang
sempurna tanpa saran yang membangun.

Surabaya, 20 Oktober 2016

Penyusun

iii