Anda di halaman 1dari 34

CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À DqÀ½vÁvÀäPÀ / vÁAwæPÀ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ

gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¥Àj²Ã®£Á ZÉPï °¸ïÖ


1 PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ : Name of Work : Improvements to
Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41
Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

2 ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ : 3054 MDR Maintenance


3 C£ÀĪÉÆâvÀ : 1
QæÃAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀvÀæ
¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ ¥ÀÄl ¸ÀA
4 CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ : 198.00 ®PÀëUÀ¼ÀÄ

5 ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À C£ÀÄzÁ£À : 198.00 ®PÀëUÀ¼ÀÄ

6 C£ÀĪÉÆâvÀ ZÉÊ£ÉÃeï : 4.80 to 7.60 (2.80km)

7 ¥Àæ¸ÁÛ¦vÀ ZÉÊ£Éãeï : 4.80 to 7.60(2.80 km)

8 ºÁ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹Üw : Earthan Road

9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt : f.ªÀÄÄ.gÀ¸ÉÛ

10 Formation width whether it is as per IRC : Yes


Standard : Yes /No
( MDR-9.00 m , SH-12.00 )
11 CDs width whether it is as per IRC : Yes
standard : Yes /No
( MDR -9.00m , SH-12.00 m)
12 r¸ÉÊ£ï C¼ÀªÀr¹zÀ «zsÀ :
1.IRC 37:2001
2. IRC 37-2012 IRC 37-2012
3. SP 72
13 ¹.©.Dgï mɸÀÖ j¥ÉÆÃlð : 6.00%
14 ªÁºÀ£À ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ «ªÀgÀ : 160
15 r¸ÉÊ£À ¥ÀæPÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ : Subbase: 187.00 mm thick
««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À «ªÀgÀ Base: 233.00 mm thick
Binding coarse: 50.00 mm thick
Wearing Coarse: 25.00 mm thick
16 CAzÁf£À°è ¥ÀjUÀt¹zÀ : Subbase:190 mm GSB
gÀ¸ÉÛAiÀÄ «ªÀgÀ Base: 250 mm WMM
Binding coarse: BM 50mm
Wearing Coarse: SDBC 25mm

17 ¨ÁgÀ ZÁlð ( »A¢£À 3 : CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉUÉ ®UÀwÛ¹zÉ.


ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥ÀjUÀt¹zÀ
ZÉÊ£ÉÃeï «ªÀgÀ ¯ÉPÀÌ
18 ºÁ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸À ¸ÉPÀë£ï : CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉUÉ ®UÀwÛ¹zÉ.
ºÁUÀÆ ¥ÀjUÀt¹zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ
¸ÉPÀë£ï
19 vÁ®ÆPÀ £ÀPÉë : CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉUÉ ®UÀwÛ¹zÉ.
20 CAzÁdf£À°è ¥ÀjUÀt¹zÀ : 1. qÉæãï CUÉAiÀÄĪÀzÀÄ.
CA±ÀUÀ¼ÀÄ 2.f.J¸ï.© ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ.
3. qÀ§ÆèöåJAJA ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ.
3.¥ÀæAiÀĪÀÄgï PÉÆÃmÉ
ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ
4 mÁåPÉÆÃmï.
5. ©.JA.
6. J¸ï.r.©.¹
7. ss¸ÉÆîØgï UÀgÀĸÀÄ
ºÁPÀĪÀzÀÄ.
8. ¹.r. ¤ªÀiÁðt
21 EvÀgÉ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. : ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ Q,«Äà 4.80 jAzÀ
7.60gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄtÂÚ£À
gÀ¸ÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀæ¸ïÖ
¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ Cw
CªÀ±Àå«zÀÄÝ, DzÀÝjAzÀ F CAzÁdÄ
¥ÀæwAiÀÄ°è F ªÉÄð£À
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ CAzÁdÄ
¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁVzÉ..
CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß 2016-
2017£Éà ¸Á°£À zsÁgÀªÁqÀ ªÀ®AiÀÄ
zsÁgÀªÁqÀ zÀgÀ¥ÀnÖ C¼ÀªÀr F
PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ CAzÁdÄ
¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁVzÉ.
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ EAf¤ÃAiÀÄgÀÄ,
EAf¤ÃAiÀÄgÀÄ, ¯ÉÆÃ.§A. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E.
¯ÉÆÃ.§A. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E. ¨sÁUÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ
KPWD/2013-14/RD/WORK_INDENT_23166
GOVERNMENT OF KARNATAKA

WI-81393

PUBLIC WORKS PORT & INLAND WATER TRANSPORT


DEPARTMENT

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER


PWP & IWT BIJAPUR DIVISION, BIJAPUR DIST

Head of Account : 3054 MDR Maintenance

Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to


Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

MDR

ESTIMATED COST ### LAKHS


:Rs:
PWG 62
Estimate

Face Sheet
QM/F 62
Division : Bijapur
Sanctioned Estimate No………………………Date
Fund Head : State Fund .
Head of Account : 3054 MDR Maintenance

Minor Head : Public Works .


Service Head :…………………………………

Departmental Head : …………………………

Estimate framed in the office of the Executive Engineer PWP & IWT Bijapur Division
Bijapur Division for the probable expenses that will be incurred in

Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80
to 7.60 in Indi tq

Rs.: 198.00 Lakhs


Administratively approved under No………………………Date
Technically sanctioned under No………………………Date
Estimate prepared By : P S Hotti
and checked By: …………..

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Dept Division, Bijapur
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to
7.60 in Indi tq

¸ÁªÀiÁ£Àå «ªÀgÀuÉ
«eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ EAr vÁ®ÆQ£À zÀĪÀÄPÀ£Á¼À vÀ¼ÀªÁgÀ
ªÀ¹Û¬ÄAzÀ gÁ.ºÉ-41PÉÌ PÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ f¯Áè ªÀÄÄRå
gÀ¸ÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ. MlÄÖ 7.60 Q.«ÄÃ. GzÀÝ«gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
ºÉzÁÝj 13PÉÌ ºÁUÀÆ gÁ.ºÉ-41PÉÌ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀĪÀ
gÀ¸ÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ Q.«Ä 0.00 jAzÀ 1.10gÀ ªÀgÉUÉ 2013-14£ÉÃ
¸Á°£À°è ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ 5054 C¥ÉArPïì E AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ Q.«ÄÃ. 1.52
jAzÀ 4.30gÀ ªÀgÉUÉ 5054 Dgï.L.r.J¥sï AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ
PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ Q.«Ä 4.80 jAzÀ 7.60gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄtÂÚ£À
gÀ¸ÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ¸ÁAzÀævÉ
ºÉZÁÑVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
CAzÁdÄ
¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀÄzsÁgÀuÉÛUÁV 2016-2017£ÉÃ
¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ 3054¸Á°£À ¸ÀA¥ÀPÀð
f¯Áè ªÀÄÄRå ªÀÄvÀÄÛ
gÀ¸ÉÛ
PÀlÖqÀ
¤ªÀðºÀuÉ(G)CrAiÀÄ°è
ªÀ®AiÀÄgÀÆ.
zsÁgÀªÁqÀ
198.00EªÀgÀ zÀgÀ¥ÀnÖ C£ÀÄUÀÄtªÁV
®PÀë CAzÁf£ÉÆA¢UÉ F ®PÀë
gÀÆ. 198.00
PɼÀUÉ
C£ÀÄzÁ£À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ CAzÁdÄ
©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjUÁV
¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ::
vÀAiÀiÁj¸À¯ÁVzÉ.
1 qÀÉæãï CUÉAiÀÄĪÀzÀÄ.
2 f.J¸ï.©. ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ.
3 qÀ§Æèö ©,JA. ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ.
4 ¥ÉæöʪÀÄgï PÉÆÃl ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ
5 mÁå-PÉÆÃl ªÀiÁqsÀĪÀzÀÄ
6 ©.JA. ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ
7 J¸ï.r.©.¹ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ
8 §¢UÀ½UÉ ªÀÄÄgÀA ºÁPÀĪÀzÀÄ.
9 ¹.r ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ.

¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ


EAf¤ÃAiÀÄgÀÄ, EAf¤ÃAiÀÄgÀÄ,
¯ÉÆÃ.§A. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E. G ¯ÉÆÃ.§A. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E.
¥À-«¨sÁUÀ,EAr ¨sÁUÀ ©eÁ¥ÀÆg
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km
4.80 to 7.60 in Indi tq

PWD CODE PARA - 133


CERTIFICATE
This to certify that Shri.R R Katti, Assistant Executive Engineer , have
personally visited the spot and prepared the estimate using sanctioned scheduled of
rates provided for the most economical and safe way of executing work.

Assistant Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi

CERTIFICATE
( As required vide G.O.No PWD SL CMS .96 Dtd : 27-06-1991 )
Certified that sufficient care has been taken while preparing the estimate
in respect of the above mentioned work to see that all necessary items which are
technically required for the work in sufficient quantity are including while preparing
the estimate and specification of items including are completed and correct.

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Bijapur Division Bijapur

CERTIFICATE

Certified that the work proposed in this estimate has not been taken up
under any other head / programme by any agency for the past three years . The said
work has not been included / proposed / over lapped in any proposed or approved
programme.The work is not under any maintainence period.

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Bijapur Division Bijapur
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar
Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

RECAPULATION- SHEET

S No Description of work Amount


1 Road Work
18947579.64

2 CD Work
512850.23

TOTAL 19460429.87

3 Add for plantation,


Q.ACharges,Contingencies,Misc. & 339570.13
Rounding off LS

Total Amount Rs : 19800000.00

Rs: 198.00 Lacks

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & WIT Dept Division, Bijapur
Abstract Sheet
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60
in Indi tq
S Item Unit Qty Rate Amount
No
1 KSRRB 300-2. Earthwork excavation by mechanical means in Cum 1701.00 33.00 56133.00
hard/ordinary soil involving an average horizontal throw upto 2
meters and an average lift upto 0.5 m, excavated surface leveled
and sides neatly dressed, the disposed earth to be leveled neatly
after breaking of clods complete as per specifications. MORTH
clause 301
2 KSRRB M300-Construction of Subgrade and Earthen Shoulders. Cum 2169.30 466.40 1011761.52
KSRRB M300-55. Construction of sub-grade and earthen
shoulders with approved material Gravel/Murrum with all lifts &
leads, transporting to site, spreading, grading to required slope
and compacted to meet requirement of Table No. 300-2 complete
as per specifications (including cost of earth, watering charges &
3 KSRRB M400-7. Construction of granular sub-base by providing Cum 3260.60 2058.10 6710640.86
compaction by vibratory roller) MORTH Specification No. 305
coarse graded crushed stone aggregates of granite/ trap / basalt
material, spreading in uniform layers with motor grader on
prepared surface,mixing by mix in place method with rotavator at
OMC, and compacting with vibratory power roller to achieve the
desired density, complete as per specifications.
4 KSRRB M400-Wet MixMacadam KSRRB M400-14.17. Providing, Cum 2625.00 2119.70 5564212.50
By Mix in place Method For Grading II Material
laying, spreading and compacting stone aggregates of granite
(P.No.156,I.No.20.6.2)
/trap/basalt to wet mix macadam specification including
premixing the mataerial with water at OMC in Mechanical mix
plant carriage of mixed material by tipper to site laying in
uniform layars with paver in sub-base /base course on well
5 KSRRB 500- Primer Coat/Tack Coat KSRRB M500-6. Providing Sqm 10500.00 27.50 288750.00
prepared surface and compacting with vibratory roller to achieve
and applying primer coat with bitumen emulsion on prepared
the desired density as per specification .MORTH specification No
surface of granular base including clearing of road surface and
406.
spraying primer at the roate of 0.60 kg/sqm using mechanical
means complete as per specifications. MORTH Specification No.
502
6 KSRRB M500-10. Tack Coat:- Providing and applying tack coat Sqm 10500.00 10.01 105105.00
with bitumen emulsion using emulsion pressure distributor at the
rate of 0.20 kg per sqm on the prepared bituminous/granular
surface cleaned with mechancial broom. complete as per
specifications. MORTH Specification No. 503 (- do - using bitumen
80/100)

7 KSRRB 500-Bituminous macadam KSRRB 500-11. Providing and Cum 525.00 6023.60 3162390.00
laying bituminous macadam on prepared surface with crushed
coarse aggregates as per design mix formula for base / binding
course including loading of aggregates with F.E. loader, hot
mixing of stone aggregates and bitumen in hot mix plant 40 tonne
capacity, transporting the mixed material in tipper to paver and
laying mixed materials with paver finisher to the required level
and grade, rolling by power roller to achieve the desired density,
50 /75mm compacted thickness with 3.3% bitumen but excluding
cost of primer / tack coat with lead upto 1km including cost of all
materials, labour, HOM of machineries complete as per
specifications.MORTH /Chapter 5 - With 60/70 grade bitumen
S Item Unit Qty Rate Amount
No
8 KSRRB M500-Semi dense bituminous concrete KSRRB M500-18. Cum 262.50 7585.60 1991220.00
Providing and laying semi dense bituminous concrete with 40-60
HMP producing an average output of 75 tonnes per hour using
crushed aggregates of specified grading, premixed with
bituminous binder at 4.5 to 5% of mix and filler, transporting the
hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher with
sensor control to the required grade, level and alignment, rolling
with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the
desired compaction as per MORTH specification clause No. 500.8
complete in all respects as per specifications. - 25-30mm
compacted thickness with 5% bitumen using 60/70 using 40-60
HMP using mechanical paver (Grading II)

9 KSRRB M800-14.2. Reinforced cement concrete M-15 Grade Cum 3.00 2405.70 7217.10
kilometre stone of standard design as per IRC:8-1980, fixing in
position including painting and printing etc complete as per
specifications. ii) Ordinary kilometre stone ( precast ) including
additional M-15 concrete pedestal of 0.2mt. height above G.L.
MORTH Specification No. 804

10 KSRRB M800-14.3. Reinforced cement concrete M-15 Grade No 12.00 715.00 8580.00
kilometre stone of standard design as per IRC:8-1980, fixing in
position including painting and printing etc complete as per
specifications. iii) Hectometre stone ( precast) including additional
M-15 concrete pedestal of 0.2mt. height above G.L. MORTH
Specification No. 804
11 KSRRB 300-64.2. Extra for watering the earth to bring the earth Cum 1190.70 2.20 2619.54
upto required optimum moisture content with mechinery
including cost of all labour, HOM of machineries complete as per
specifications. MORTH / Chapter 3 ---- ---- with all lead and lift
including other incidental charges wherever necessary for
successful completion of work and as directed by the Engineer in
charge of work.
12 KSRRB 300-65. Extra for rolling to specification with the use of Cum 1190.70 8.80 10478.16
vibratory roller when earth is at suitable moisture content with
desired field density not less than 95% of maximum dry density
( modified heavy proctor test ) including HOM of machineries
13 complete as per specifications.
KSRRB M800-3. MORTH
Direction and Place / Chapter Signs
Identification 3 upto 0.9 Sqm 1.80 7372.20 13269.96
sqm Size Board:-Providing and erecting direction and place
identification retro-reflectorised sign as per IRC:67 made of high
intensity grade sheeting vide clause 800.1.3, fixed over aluminium
sheeting, 2 mm thick with area not exceeding 0.9 sqm supported
on a mild steel single angle iron post 75 x 75 x 6 mm firmly fixed
to the ground by means of properly designed foundation with M-
15 grade cement concrete 45 x 45 x 60 cm, 60 cm below ground
level as per approved drawing complete as per specifications.
14 KSRRB M800-2.
MORTH Retro-Reflectorised
Specification TrafficType
No.801 _do_ Using Signs
IV:-sheeting
Providing No 4.00 3800.50 15202.00
and fixing of retro- reflectorised cautionary, mandatory and
informatory sign as per IRC :67 made of high intensity grade
sheeting vide clause 800.1.3, fixed over Aluminium sheeting, 1.5
mm thick supported on a mild steel angle iron post 75 mm x 75
mm x 6 mm firmly fixed to the ground by means of properly
designed foundation with M15 grade cement concrete 45 cm x 45
cm x 60 cm, 60 cm below ground level as per approved drawing
complete as per specifications. MORTH Specification No.801 90
cm equilaterial triangle –Type IV (P.No 177 I,.NO 24.2.1.1) 18947579.64
S Item Unit Qty Rate Amount
No
Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,
PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & WIT Dept Division, Bijapur
Measurement Sheet
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road
km 4.80 to 7.60 in Indi tq
SL Description of work No Measurement Contents Total
No L B D
1 KSRRB 300-2. Earthwork excavation by mechanical means in hard/ordinary soil involving an average horizontal
throw upto 2 meters and an average lift upto 0.5 m, excavated surface leveled and sides neatly dressed, the
disposed earth to be leveled neatly after breaking of clods complete as per specifications. MORTH clause 301

km 4.80 to 7.60 2 2800.00 0.675 0.45 1701.00


1701.00
Total Qty 1701.00 Sqm
2 KSRRB M300-Construction of Subgrade and Earthen Shoulders. KSRRB M300-55. Construction of sub-grade and
earthen shoulders with approved material Gravel/Murrum with all lifts & leads, transporting to site, spreading,
grading to required slope and compacted to meet requirement of Table No. 300-2 complete as per specifications
(including cost of earth, watering charges & compaction by vibratory roller) MORTH Specification No. 305

km 4.80 to 7.60 (side shoulders) 2 2800.00 2.000 0.30 3360.00


Deduct for available earth (70% of item 1) 1190.70
Total Qty 2169.30 Sqm
3 KSRRB M400-7. Construction of granular sub-base by providing coarse graded crushed stone aggregates of
granite/ trap / basalt material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface,mixing by
mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with vibratory power roller to achieve the desired
density, complete as per specifications.
km 4.80 to 7.60
By Mix in place Method For Grading II Material (P.No.156,I.No.20.6.2)
For c/w 1 2800.00 3.75 0.19 1995.00
For drainage layer 2 2800.00 2.26 0.10 1265.60
Total Qty 3260.60 cum
4 KSRRB M400-Wet MixMacadam KSRRB M400-14.17. Providing, laying, spreading and compacting stone
aggregates of granite /trap/basalt to wet mix macadam specification including premixing the mataerial with
water at OMC in Mechanical mix plant carriage of mixed material by tipper to site laying in uniform layars with
paver in sub-base /base course on well prepared surface and compacting with vibratory roller to achieve the
desired density as per specification .MORTH specification No 406.

km 4.80 to 7.60 1 2800.00 3.75 0.250 2625.00


2625.00
Total Qty 2625.00 Sqm
5 KSRRB 500- Primer Coat/Tack Coat KSRRB M500-6. Providing and applying primer coat with bitumen
emulsion on prepared surface of granular base including clearing of road surface and spraying primer at the
roate of 0.60 kg/sqm using mechanical means complete as per specifications. MORTH Specification No. 502

km 4.80 to 7.60 1 2800.00 3.75 10500.00


Total Qty 10500.00 Sqm
6 KSRRB M500-10. Tack Coat:- Providing and applying tack coat with bitumen emulsion using emulsion pressure
distributor at the rate of 0.20 kg per sqm on the prepared bituminous/granular surface cleaned with mechancial
broom. complete as per specifications. MORTH Specification No. 503 (- do - using bitumen 80/100)

km 4.80 to 7.60 1 2800.00 3.75 10500.00


Total Qty 10500.00 Sqm
SL Description of work No Measurement Contents Total
No L B D
7 KSRRB 500-Bituminous macadam KSRRB 500-11. Providing and laying bituminous macadam on prepared
surface with crushed coarse aggregates as per design mix formula for base / binding course including loading of
aggregates with F.E. loader, hot mixing of stone aggregates and bitumen in hot mix plant 40 tonne capacity,
transporting the mixed material in tipper to paver and laying mixed materials with paver finisher to the required
level and grade, rolling by power roller to achieve the desired density, 50 /75mm compacted thickness with
3.3% bitumen but excluding cost of primer / tack coat with lead upto 1km including cost of all materials, labour,
HOM of machineries complete as per specifications.MORTH /Chapter 5 - With 60/70 grade bitumen

km 4.80 to 7.60 1 2800.00 3.75 0.050 525.00


Total Qty 525.00 Cum
8 KSRRB M500-Semi dense bituminous concrete KSRRB M500-18. Providing and laying semi dense bituminous
concrete with 40-60 HMP producing an average output of 75 tonnes per hour using crushed aggregates of
specified grading, premixed with bituminous binder at 4.5 to 5% of mix and filler, transporting the hot mix to
work site, laying with a hydrostatic paver finisher with sensor control to the required grade, level and
alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per
MORTH specification clause No. 500.8 complete in all respects as per specifications. - 25-30mm compacted
thickness with 5% bitumen using 60/70 using 40-60 HMP using mechanical paver (Grading II)

km 4.80 to 7.60 1 2800.00 3.75 0.025 262.50


Total Qty 262.50 Cum
9 KSRRB M800-14.2. Reinforced cement concrete M-15 Grade kilometre stone of standard design as per IRC:8-
1980, fixing in position including painting and printing etc complete as per specifications. ii) Ordinary kilometre
stone ( precast ) including additional M-15 concrete pedestal of 0.2mt. height above G.L. MORTH Specification
No. 804
3 3.00
Total Qty 3.00 Nos
10 KSRRB M800-14.3. Reinforced cement concrete M-15 Grade kilometre stone of standard design as per IRC:8-
1980, fixing in position including painting and printing etc complete as per specifications. iii) Hectometre stone
( precast) including additional M-15 concrete pedestal of 0.2mt. height above G.L. MORTH Specification No. 804

12 12.00
Total Qty 12.00 Nos
11 KSRRB 300-64.2. Extra for watering the earth to bring the earth upto required optimum moisture content with
mechinery including cost of all labour, HOM of machineries complete as per specifications. MORTH / Chapter 3
---- ---- with all lead and lift including other incidental charges wherever necessary for successful completion of
work and as directed by the Engineer in charge of work.
For reutilised earth
At 70% of Excavation Qty. 0.70 1701.00 1190.70 Cum
12 KSRRB 300-65. Extra for rolling to specification with the use of vibratory roller when earth is at suitable moisture
content with desired field density not less than 95% of maximum dry density ( modified heavy proctor test )
including HOM of machineries complete as per specifications. MORTH / Chapter 3

For reutilised earth


At 70% of Excavation Qty. 0.70 1701.00 1190.70 Cum
13 KSRRB M800-3. Direction and Place Identification Signs upto 0.9 sqm Size Board:-Providing and erecting
direction and place identification retro-reflectorised sign as per IRC:67 made of high intensity grade sheeting
vide clause 800.1.3, fixed over aluminium sheeting, 2 mm thick with area not exceeding 0.9 sqm supported on a
mild steel single angle iron post 75 x 75 x 6 mm firmly fixed to the ground by means of properly designed
foundation with M-15 grade cement concrete 45 x 45 x 60 cm, 60 cm below ground level as per approved
drawing complete as per specifications. MORTH Specification No.801 _do_ Using Type IV sheeting
SL Description of work No Measurement Contents Total
No L B D
2.00 0.90 1.80 Sqm
14 KSRRB M800-2. Retro-Reflectorised Traffic Signs :- Providing and fixing of retro- reflectorised cautionary,
mandatory and informatory sign as per IRC :67 made of high intensity grade sheeting vide clause 800.1.3, fixed
over Aluminium sheeting, 1.5 mm thick supported on a mild steel angle iron post 75 mm x 75 mm x 6 mm firmly
fixed to the ground by means of properly designed foundation with M15 grade cement concrete 45 cm x 45 cm x
60 cm, 60 cm below ground level as per approved drawing complete as per specifications. MORTH Specification
No.801 90 cm equilaterial triangle –Type IV (P.No 177 I,.NO 24.2.1.1)
4.00 4.00 Nos

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & WIT Dept Division, Bijapur
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq
Rate Analysis
Bitumen ( 80/100) Bitumen ( 60/70) Emulsion Cements Steel
Difference Rate Difference Rate Difference Rate Difference Rate Difference Rate

a Issue Rates Rs: 34208.00 35152.00 38570.00 300.00 37600.00


b CSR Rs : 29760.00 30888.00 32438.00 345.00 41000.00
Per MT 4448.00 4264.00 6132.00 -45.00 -3400.00
ie (+) 4.448per Kg ie (+) 4.264 per Kg ie (+) 6.132per Kg ie (+) 0.00 per bag ie (+) 0.00 per Kg
S Description of work Page Item No Basica Constant Add Diff Amt Finished Unit
No No Rate ADHOC Rate
10%

1 KSRRB 300-2. Earthwork excavation by mechanical means in hard/ordinary soil 142 19.2.1 30.00 0.00 3.00 0.00 33.00 Cum
involving an average horizontal throw upto 2 meters and an average lift upto 0.5 m,
2 excavated
KSRRB surface leveled and
M300-Construction of sides
Subgradeneatlyand dressed,
Earthen theShoulders.
disposed earth KSRRB to be leveled
M300-55. 148 19.62 424.00 0.00 42.40 0.00 466.40 Sqm
neatly after breaking
Construction of clods
of sub-grade andcomplete
earthen as per specifications.
shoulders with approved MORTH materialclause 301
3 Gravel/Murrum
KSRRB M400-7.with all lifts & leads,
Construction transporting
of granular sub-base to site, spreading,
by providing grading
coarse to required
graded 156 20.6.2 1871.00 0.00 187.10 0.00 2058.10 Cum
slope and
crushed compacted
stone aggregatesto meet requirement
of granite/ trap / of Tablematerial,
basalt No. 300-2 completeinas
spreading per layers
uniform
specifications
with motor grader(including
on cost ofsurface,mixing
prepared earth, wateringby charges & compaction
mix Providing,
in place method by vibratory
with rotavator at
4 KSRRB M400-Wet MixMacadam KSRRB M400-14.17. laying, spreading and 158 20.18 1927.00 0.00 192.70 0.00 2119.70 Cum
roller) MORTH
OMC, and Specification
compacting with No. 305
vibratory power roller to achieve the desired density,
compacting stone aggregates of granite /trap/basalt to wet mix macadam specification
complete
including as per specifications.
premixing the mataerial with water at OMC in Mechanical mix plant carriage
5 KSRRB
By Mix in 500-
placePrimer
MethodCoat/Tack
For Grading Coat KSRRB
II Material M500-6. Providing
(P.No.156,I.No.20.6.2) and applying primer 161 21.6 25.00 0.00 2.50 0.00 27.50 Sqm
of mixed
coat with material
bitumenby tipper to
emulsion onsite laying in
prepared uniform
surface layars with
of granular basepaver in sub-base
including clearing of
6 /base
KSRRB course
road surface
M500-10.on well
and Tackprepared
spraying
Coat:- primer surface
at theand
Providing roate
and compacting
of 0.60 kg/sqm
applying with
tack coatvibratory
using roller to
withmechanical
bitumen achieve
means
emulsion 161 21.10.2 9.10 0.00 0.91 0.00 10.01 Sqm
the desired
complete as density
per as per
specifications.specification
MORTH .MORTH
Specification specification
using emulsion pressure distributor at the rate of 0.20 kg per sqm on the prepared No. 502 No 406.
7 bituminous/granular
KSRRB 500-Bituminous surface
macadam cleaned KSRRB with500-11.
mechancial broom.
Providing andcomplete as per
laying bituminous 162 21.11.6 5476.00 0.00 547.60 0.00 6023.60 Cum
specifications.
macadam MORTHsurface
on prepared Specification
with crushedNo. 503coarse
(- do - aggregates
using bitumen as per80/100)
design mix
8 formulaM500-Semi
KSRRB for base / binding course including
dense bituminous concrete loading
KSRRB ofM500-18.
aggregates with F.E.and
Providing loader,
layinghot 163 21.20.6 6896.00 0.00 689.60 0.00 7585.60 Cum
mixing
semi of stone
dense aggregates
bituminous and bitumen
concrete with 40-60 in hot
HMP mixproducing
plant 40 tonne capacity,
an average output of 75
9 transporting
tonnes
KSRRB per hourthe using
M800-14.2. mixed material
crushed
Reinforced in tipper
aggregates
cement to
ofpaver
concrete specified
M-15 and laying
grading,
Grade mixed
kilometre materials
premixed stone of with
with standard 185 24.17 2187.00 0.00 218.70 0.00 2405.70 Cum
paver
design finisher
bituminous to theatrequired
as perbinder
IRC:8-1980,4.5 to 5%level
fixing andand
ofinmix
position grade, rolling
filler, by power
transporting
including painting the roller
and hot to achieve
mix
printing workthe
to etc site,
10 desired
laying
complete
KSRRB density,
with
as aper
M800-14.3. 50 Reinforced
/75mm
hydrostatic
specifications. compacted
paver ii)finisher
Ordinary
cement thickness
with sensor
kilometre
concrete with
M-15 3.3% bitumen
control
stone
Grade toprecast
(kilometre but
the required excluding
grade,
) including
stone cost
level
of standard 185 24.18 0.00 65.00 0.00 No
650.00 715.00
of
andprimer
additional /
alignment, tack
M-15 coat
rollingwith
concrete with lead upto
smooth
pedestal of 1km
wheeled,
0.2mt. including
vibratory
height cost
above
design as per IRC:8-1980, fixing in position including painting and printing etc of
and all
G.L. materials,
tandem
MORTH labour,
rollers to HOM
achieve
Specification
of
themachineries
desired percomplete
ascompaction asaswatering
perMORTH
per specifications.MORTH
specification /Chapter 5 - With 60/70in grade
11 No.
KSRRB804 300-64.2.
complete specifications.
Extra for iii) Hectometre
the earth bring(clause
tostone precast) No.including
the earth 500.8
upto complete
additional
required allM-
optimum 147 19.72 2.00 0.00 0.20 0.00 2.20 Cum
bitumen
respects
15 concreteas per specifications.
pedestal ofmechinery - 25-30mm
0.2mt. height compacted
above G.L. thickness with 5% No. 804 using
bitumen
moisture content with including cost MORTH
of all labour,Specification
HOM of machineries
60/70
completeusing 40-60
as per HMP using mechanical
specifications. paver (Grading II)
12 KSRRB 300-65. Extra for rollingMORTH / Chapter
to specification with 3 ----
the ----
use with all lead roller
of vibratory and lift
when 147 19.75 8.00 0.00 0.80 0.00 8.80 Cum
including
earth is at other
suitable incidental
moisture charges
contentwherever
with desired necessary for successful
field density not lesscompletion
than 95% of of
13 work
maximumand as
KSRRB drydirected
M800-3. density by the Engineer
( modified
Direction and Placeheavy inIdentification
charge
proctorof testwork.
)Signs
including
upto HOM0.9 sqm of machineries
Size Board:- 182 24.3 6702.00 0.00 670.20 0.00 7372.20 Sqm
complete
Providingasand pererecting
specifications.
direction MORTHand place / Chapter 3
identification retro-reflectorised sign as per
14 IRC:67
KSRRB M800-2. Retro-Reflectorised Traffic Signs :-clause
made of high intensity grade sheeting vide Providing800.1.3,and fixed
fixingover aluminium
of retro- 180 24.2.1 3455.00 0.00 345.50 0.00 3800.50 No
reflectorised cautionary, mandatory and informatory sign as per IRC :67 made of single
sheeting, 2 mm thick with area not exceeding 0.9 sqm supported on a mild steel high
anglegrade
intensity iron post 75 xvide
sheeting 75 xclause
6 mm 800.1.3,
firmly fixedfixed toover
the ground
Aluminium by means of properly
sheeting, 1.5 mm
designed foundation with M-15 grade cement concrete 45 x 45 x 60 cm, 60 cm below
thick supported on a mild steel angle iron post 75 mm x 75 mm x 6 mm firmly fixed to
ground level as per approved drawing complete as per specifications. MORTH
the ground by means of properly
Specification designed
No.801 _do_foundation
Using Type with IVM15 grade cement concrete
sheeting
45 cm x 45 cm x 60 cm, 60 cm below ground level as per approved drawing complete as
per specifications. MORTH Specification No.801 90 cm equilaterial triangle –Type IV
(P.No 177 I,.NO 24.2.1.1)
S Description of work Page Item No Basica Constant Add Diff Amt Finished Unit
No No Rate ADHOC Rate
10%

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & WIT Dept Division, Bijapur
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to
7.60 in Indi tq

:: C.D.work Abstract ::
I.No Item of work Unit Qty Rate Amount
1 KSRRB M2100-2.1. Earth work in excavation for foundation Cum 25.06 52.80 1323.17
of structures as per drawing and technical specifications,
including setting out, construction of shoring and bracing,
removal of stumps and other deleterious matter, dressing of
sides and bottom and backfilling with approved material
complete as per specifications. B. Mechanical Means (i )
Depth upto 3 m" MORTH Specification No. 304

2 KSRRB 2900-1: Plain cement concrete 1:3:6 mix with Cum 3.59 4951.10 17774.45
crushed stone aggregate 40mm nominal size mechanically
mixed, placed in foundation and compacted by vibration
including curing for 14 days complete asper specifications.
MORTH Specification No: 408

3 KSRRB M 2100-13 . Plain / Reinforced cement concrete in Cum 44.17 6449.50 284898.85
open foundation complete asper Drawing and Technical
specification A PCC Grade M.15 MORTH Specification No:
1500,1700 and 2100.
4 Providing and laying reinforced cement concrete pipe NP-3 Rmt 20.00 6624.20 132484.00
900mm dia for culverts including pointing ends, and fixing
collers with cement mortar 1:2 including cost of all
materials labour curing complete asper specification.
Specification No.KSRB 1000. 2300
MORT & H specification No 1000/2300

5 KSRRB M300- Construction of Embankment with Material Cum 91.38 434.50 39703.93
Gravel/ Murrum. KSRRB M300-53. Construction of
embankment with approved material Gravel/Murrum with
all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to
required slope and compacting to meet

6 KSRRB M2200-6. Supplying, fitting and placing TMT bar MT 0.612 59911.50 36665.84
reinforcement in sub-structure complete as per drawing
and Technical Specifications complete as per
specificationsMORTH Specification No.1600 & 2200
(P.No.219, I.No.28.8.2)

TOTAL AMOUNT RS: 512850.23

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Dept.Dn,Bijapur.
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

C.D. work Measurements


I.No Item of work No L B D Qty Unit
1 KSRRB M2100-2.1. Earth work in excavation for foundation of structures as per drawing and technical
specifications, including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other
deleterious matter, dressing of sides and bottom and backfilling with approved material complete as per
specifications. B. Mechanical Means (i ) Depth upto 3 m" MORTH Specification No. 304

CD at Km 5.65 2 8.70 1.60 0.90 25.06


Qty: 25.06 Cum
2 KSRRB 2900-1: Plain cement concrete 1:3:6 mix with crushed stone aggregate 40mm nominal size
mechanically mixed, placed in foundation and compacted by vibration including curing for 14 days complete
asper specifications.
MORTH Specification No: 408
CD at Km 5.65 2 8.70 1.60 0.10 2.78
below pipe 3 3.00 0.60 0.15 0.81
Total Qty: 3.59 Cum
3 KSRRB M 2100-13 . Plain / Reinforced cement concrete in open foundation complete asper Drawing and
Technical specification A PCC Grade M.15 MORTH Specification No: 1500,1700 and 2100.
(1.4+0.4)/2
CD at Km 5.65 2 8.50 0.90 2.90 44.370
2 8.50 0.40 0.45 3.060
47.430
Deduct of pipe 2x2x3.14/4 x (1.05)2 x (1.12+ 0.76) / 2 -3.256
Qty: 44.174
Net Qty 44.17 Cum
4 Providing and laying reinforced cement concrete pipe NP-3 900mm dia for culverts including pointing ends,
and fixing collers with cement mortar 1:2 including cost of all materials labour curing complete asper
specification.
Specification
CD at Km 5.65 No.KSRB 1000. 2300 2 10.00 20.00
MORT & H specification No 1000/2300
Net Qty 20.00 Rmt
5 KSRRB M300- Construction of Embankment with Material Gravel/ Murrum. KSRRB M300-53. Construction
of embankment with approved material Gravel/Murrum with all lifts and leads, transporting to site,
spreading, grading to required slope and compacting to meet
(8.78+7.76)/2
CD at Km 5.65 1 8.50 8.27 1.50 105.44
Deduction of Pipe 2x3.14/4 x (1.05) x (7.76+ 8.48) / 2
2
-14.06
91.38
Total Qty 91.38 Cum
6 KSRRB M2200-6. Supplying, fitting and placing TMT bar reinforcement in sub-structure complete as per
drawing and Technical Specifications complete as per specificationsMORTH Specification No.1600 & 2200
(P.No.219, I.No.28.8.2)
CD at Km 5.65 4 8.50 3.60 0.005 0.612
Net Qty 0.612 MT
I.No Item of work No L B D Qty Unit
Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,
PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Dept.Dn,Bijapur.
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

:: C.D. work Rate Analysis ::


Bitumen ( 80/100) Bitumen ( 60/70) Emulsio Cements Steel
Difference Rate Difference Rate n Difference Rate Difference Rate
Differenc
e Rate
a Issue Rates Rs: 38600.00 39950.00 49700.00 300.00 49863.00

b CSR Rs : 53500.00 54500.00 49700.00 345.00 41000.00


Per MT -14900.00 -14550.00 0.00 -45.00 8863.00

ie (-) 14.90 per Kg ie (-) 14.55 per Kg ie (+) ie (-) 45.00 per bag ie (+) 8.863 per Kg
0.00 per
Kg

S Description of work Page Item No Basica Rate Add Total Rate Constan Diff Rate Finished Unit
No No ADHOC t Rate
10%

1 KSRRB M2100-2.1. Earth work in excavation for foundation of 216 27.4 48.00 4.80 52.80 0.00 0.00 52.80 Cum
structures as perdrawing and technical specifications, including setting
2 out,
KSRRB construction
M2900- PCCof shoring
M10 in and bracing,KSRRB
Foundation removal of stumps
M2900-1. andcement
Plain other 253 34.1 4681.00 468.10 5149.10 4.40 -198.00 4951.10 Cum
deleterious matter, dressing of sides and bottom and backfilling
concrete M10 mix with crushed stone aggregate 40mm nominal size with
approved
mechanicallymaterial
mixed,complete asfoundation
placed in per specifications. B. Mechanical
and compacted Means
by vibration
3 KSRRB
(i ) DepthM2200-5.9.
upto 3 m”Design
MORTH mix M20 with
Specification OPCNo.cement
304 @ 320kgs,
including curing for 14 days complete as per specifications. MORTH with 255 34.15 6125.00 612.50 6737.50 6.40 -288.00 6449.50 Cum
20mm and down size graded granite
Specification No. 408 (P.NO 247 I.No 34.1)\metal coarse aggregates @0.69cum
4 and fine aggregates
Providing and laying@reinforced
0.46cum, with
cementsuperplastisiser
concrete pipe@3lts
NP3 confirming
for culverts 253 34.6.5 6022.00 602.20 6624.20 0.00 0.00 6624.20 Rmt
to IS9103-1999 Reaffirmed-2008.
including pointing ends, and fixing collars with cement mortar 1:2
including cost of all materials, labour, curing complete as per
5 KSRRB M300- Construction of Embankment with Material Gravel/ 148 19.60 395.00 39.50 434.50 0.00 0.00 434.50 Cum
specifications. Specifications. No. KSRB 1000, 2300 MOST Specification
Murrum. KSRRB M300-53. Construction of embankment with approved
No.1000 / 2300 - - 900mm. dia
6 material Gravel/Murrum
KSRRB M2300- with all lifts and
TMT Bar Reinforcement leads,
KSRR transporting
M2300-14 to site,
Supplying, 255 34.17 54465.00 5446.50 59911.50 0.00 0.00 59911.50 MT
spreading, grading to required slope and compacting to meet
fitting and placing TMT bar reinforcement in super-structure complete
requirement
as per drawing Table
and300- 2 complete
Technical as per specifications.(which
Specifications complete as per includes
cost
specificationsMORTH Specification No.1600 compaction by vibratory
of gravel / murrum, watering charges &
roller) MORTH Specification No. 305

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


S Description of work Page Item No Basica Rate Add Total Rate Constan Diff Rate Finished Unit
No No ADHOC t Rate
10%

PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Dept.Dn,Bijapur.
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

EXISTING CROSS SECTION

Km 4.80 to 7.60

Earthan Road

8.00 MTRS

G L

Assistant Executive Engineer Executive Engineer,


PWP & IWT Dept Sub - Division Indi. PWP & IWT Dept Bijapur Division , Bijapur.
Name
Name of
of Work
Work :: Improvements
Improvements to
to Dhumakanal
Dhumakanal Talavar
Talavar Vasti
Vasti to
to Join
Join SH-41
SH-41 Road
Road km
km 4.80
4.80 to
to 7.60
7.60 in
in Indi
Indi tq
tq

PROPOSED CROSS SECTION

Proposed SDBC 25 mm

Proposed BM 50mm thick

Proposed WMM 250 mm thick

Proposed GSB 190mm for c/w

Proposed Subgrade for Shoulders

7.50 MTRS
3.75MTRS Proposed GSB 100mm for Drainage
layer

1.875 m
0.39 m
2.265 m

Existing Subgrade

Assistant Executive Engineer Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Dn, Indi PWP & IWT Dn, Bijapur.
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

EXISTING BAR CHART

Km 0.00 Km 4.30 km 4.80 km7.60

Width 3.75
Meter (BT surface ) Earthan Surface

works taken under various schemes in the portion considered in the estimate
NANJUNDAPPA FLOOD
Years 5054 SDP 5054 RIDF 5054 3054 SUVRNA
2012-13 Nil Nil 0.00 to 1.50 Nil Nil Nil Nil
2013-14 Nil 1.50 to 4.30 Nill Nil Nil Nil Nil
2014-15 Nil Nil Nill Nil Nil Nil Nil
2015-16 Nil Nil Nill Nil Nil Nil Nil
2016-17 nil Nil Nill Nil Nil Nil Nil
2017-18 nil Nil Nill Nil Nil Nil Nil

Asst Executive Engineer


PWP and IWTD Indi
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

PROPOSED BAR CHART

Km 0.00 Km 7.60
km 4.30 km 4.80

Width 3.75 Width 7.50


Meter BT Surface proposed work Meter

PROPOSED WORK
1 GSB 190mm thick
2 WMM 225 mm thick
3 Primer Coat
4 Tack Coat
5 BM 50 mm thick
6 SDBC 25 mm thick
7 CD @ km 5.65
Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,
PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Bijapur Division Bijapur
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

10.20m CD @ 5.65
10.00m

900 mm dia NP3


8.50.Mt 8.70. Mt

900 mm dia NP3

1.40Mt
Plan 1.60Mt

10.00Mt
0.40 Mt.
9.20 Mt.
`
0.45. Mt.

8.78

0.50 Mt Cushon
2.00 Mt
0.76m 8.48 2.90. Mt 3.35. Mt
900 mm ф NP3 Pipe
G 1.12m L
7.76
0.80
0.90 mtr
0.10 Mt.

1.40.Mt 1.40.Mt CC 1:3:6


1.60.Mt 1.60.Mt

Sectional Elevation

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Dept.Dn,Bijapur.
ELEVATION

8.50m

8.70m

0.45m 2.90m 0.10m

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Dept.Dn,Bijapur.
name of work; Improvements to Dhumakanal Talavar vasti to join SH 41 in indi tq.
ANNEXURE - VI
RURAL ROAD AND BRIDGE PROJECT TRAFFIC DETAILS

Sample Surey Dated - 1/2/2018


Sl No Name of work ACTUAL VEHICLE TRAFFIC/DAYS Total commercial
Cycle Cycle Hand Hourse Bullock Motor Passenger Agricultur Truck Truck Vehicles
No Riksh cart No drawn cart cycle auto/van e tractor No Tractor
vehicle Agriculture

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Improvements to
Dhumakanal Talavar vasti
to join SH 41 in indi tq. 53 2 3 1 16 65 14 55 64 41 160

..
CVPD= 160

Section Officer Assistant Executive Engineer Executive Engineer


PWP & IWT Dept Sub Dn, Indi PWP & IWT Dept Dn,Bijapur
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

Pavement Design

The Pavement is designed as per IRC :37 -2012 as detailed below.

The Traffic census data extract is enclosed. The total number of heavy vehicle
is 160nos. A design life of 10 years is considered with an annual rate of growth 5% in
traffic.

The projected traffic will be designed is based on standard axle method. The
highest CBR value is 6.00 %. Number of vehicles playing 160 per day as per the one day
sample traffice Survey conducted on 1-2-2018 at 7.60k.m of above road.

The traffic for the design life is computed as below.

P = No. of commercial vehicle perday in


A = P(1 + r) x last count.
r= annual rate of growth 5 % or 0.05
A 160X (1+0.05)1 x = No. of years between last count and
completion of construction.
160 X 1.050
168.00

N =365x{ (1+0.075)r+n-1}x A x V x F
rx1000000

A= intial traffic years of completion of


construction
V= in terms factor
Vehicle damaged of the (number of
for single
commerical
laneNo
P= =1,offor vehicles
double
heavy per duly
lane =for
vehicles 75% modified
and 45%
design
to
foraccount
( as four for
lane
per traffic lane
censusdistribution as
F = Factor of safty ( ifof"P"
road)
between 0 to
explained in paragraph 3.2.32.
150 f= 1.50 )
n=life of constructed road is 10 years
consider (if "P" between 150
N to
{365 x{1+0.05}10-1}x168x1x3.50 1550 f= 3.7)
0.05x1000000
N 365.00 { 1.629 -1.00 }x{ 168.00 1 3.50 }
50000.00

229.59 588.00
50000.00

2.70
Say: 3.00 msa

N = The cumulative no.of standard


N 2.700 Say msa = 3.00 axles to be catered for in the

CBR value = 6 %
As per the CBR value pavement thickness as per design chart for traffic 1 – 10msa

20mm PC NIL 25mm SDBC


50mm BM NIL
50mm BM

233mm Granular 250mm


NIL
470

495
Base WMM

187mm 190mm Sub


Granular NIL Base
Sub Base

Asper Designed Existing Proposed


crust thickness crust crust
thickness
thickness

Assistant Executive Engineer Executive Engineer


PWP & IWTD Dept. Sub-Dn.Indi PWP & IWTD Dept- Dn.Bijapur
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80 to 7.60 in Indi tq

PAVEMENT IS DESIGNED AS PER IRC 37 OF 2012

KM CBR CRUST REQUIRED EXISTING PROPOSED

From To SUB BASE IN DBM BC in SUB BASE IN PC SUB BASE IN BM in SDBC


-BASE IN MM in MM MM -BASE IN MM -BASE IN MM MM in MM
MM MM MM

4.80 7.60 6.00 470 187 233 50 20 0 0 0 190 250 50 25

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Bijapur Division Bijapur
Name of Work : Improvements to Dhumakanal Talavar Vasti to Join SH-41 Road km 4.80
to 7.60 in Indi tq

DESIGN CALCULATION SHEET

CONSTRUCTION OF C.D. AT KM No: 5.65

Catchment Area : A= 31.00 Acres

Area of Vent required = A 31.00


= = 12.40 Sqft
2.50 2.50

900mm Dia NP-3 pipes of 2 rows

Area of Vent = 2 x 3.142/4 x (3.00)2 = 14.14 Sft

Hence provide Two row of 900mm dia NP 3 pipes

Length of Head wall 2 1.00 2.00


1 0.50 0.50
2 1.50 2.00 6.00
Total Qty: 8.50
Say 8.50 Mtrs

Assistant Executive Engineer, Executive Engineer,


PWP & IWT Sub Division, Indi PWP & IWT Dept.Dn,Bijapur.