Anda di halaman 1dari 75

TEORI PSIKOANALISIS: BAHAGIAN 1

copyright © othmanmohamed 1997 (Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed)
TEORI PSIKOANALISIS
Perkaitan Subjek:

Modul ini mendedahkan pelajar kepada bidang teori


Psikoanalisis. Tumpuan adalah diberi kepada latar
belakang teori; falsafah dan konsep penting teori
psikoanalisis; rasional perubahan personaliti; proses
kaunseling psikoanalisis.

Tajuk Pembelajaran:

Modul yang berikut akan membantu pelajar memahami secara umum tentang asas teori psikoanalisis:

1. Pengenalan kepada teori psikoanalisis


2. Ciri utama dalam teori psikoanalisis
3. Perkembangan personaliti
4. Tahap kesedaran
5. Personaliti manusia mengikut psikoanalisis
6. Kaunseling mengikut pendekatan psikoanalisis
7. Matlamat kaunseling

Kaedah Belajar:

Membaca, memikir kembali dan menganalisis nota.


Teks Wajib:
Othman Mohamed. (2000). Prinsip Psikoterapi dan
Pengurusan dalam Kaunseling. Serdang, Selangor:
Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Othman Mohamed, Rahil Mahyuddin & Abd Majid Isa.
(1995). Asas Pendidikan IV. Kuala Lumpur:
Longman.

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA TEORI PSIKOANALISIS

Psikoanalisis merupakan satu sistem psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Beliau berasal dari Moravia,
yang pada masa sekarang terkenal dengan nama Slovakia. Beliau bermula sebagai seorang doktor
perubatan dan sebagai penyelidik menumpukan penyelidikannya kepada kecelaruan saraf. Bidang ini tidak begitu
maju dalam abad yang ke 18, dimana ramai semasa itu yang menggunakan hipnosis sebagai satu kaedah
bagi menyelesaikan penyakit mental. Freud bagaimana pun dipengaruhi oleh kerja-kerja kaedah yang dijalankan oleh
seorang doktor di Vienna, Austria yang bernama Joseph Breur. Breur telah menggunakan suatu teknik bagi
mengubati pesakit-pesakitnya, ia-itu menumpukan kepada perbualan tentang simtom-simtom dan didapati
berkesan. Pengaruh ini melibatkan Freud mendalami kajiannya secara persendirian dan hingga diterbitkan bukunya
yang pertama 'The Interpretation of Dreams' (1900) dan seterusnya kajian tentang analysis swadiri.

Psikoanalisis bolehlah diiktirafkan sebagai satu kaedah bagi merawati seorang individu yang meminta bantuan
berkaitan dengan masalah emosinya. Sekiranya kita mengikuti fahaman tradisi, psikoanalisis lebih dianggap sesuai
merawati individu yang mana masalah personalitinya sungguh tertekan dan mendalam. Kemungkinan agak kurang
sesuai untuk membantu mengatasi kesulitan yang dialami seharian.

Kata Kunci:

Sigmund Freud
psikoanalisis
TOPIK 2: CIRI UTAMA DALAM TEORI PSIKOANALISIS
Dalam pandangannya tentang fitrah manusia, Freud mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang
semulajadi (inborn drives). Berdasarkan kepada pandangan ini lahirlah konsep antirasionalisma dalam segala gerak-
geri manusia. Fahaman ini berpendapat manusia tidak rasional, tidak sosial dan penuh dengan desakan yang
merosakkan dirinya dan manusia sebagai individu tidak dapat membawa arah kepada nasib haluannya.
Tingkahlaku manusia lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan (Animalistic instincts) dan desakan biologikal.
Desakan yang paling utama adalah desakan mendapatkan kepuasan nafsu swadiri (self gratification).
Desakan ini berlaku dalam diri seorang sama ada lelaki atau perempuan dan mereka telah terperangkap kepada asas
naluri dan desakan yang jahat ini. Desakan-desakan kejahatan perlu dibendung dengan pengalaman-pengalaman
dalam masyarakat. Dalam ertikata yang luas termasuklah juga kekeluargaan. Dengan demikian, maka diadakan ciri-
ciri sosialiasi. Sekiranya sosialiasi ini tidak berlaku, maka individu akan berhadapan dengan ciri-ciri yang boleh
merosakkan peraturan-peraturan dalam masyarakat sendiri. Apabila kesedaran ini berlaku, maka individu
dianggapkan bilazim.

Kata Kunci:

pembawaan manusia naluri kehaiwanan nafsu swadiri

TOPIK 3: PERKEMBANGAN PERSONALITI


Tenaga psike. Kefahaman tentang psikoanalisis memerlukan penilitian aspek tenaga psike yang meliputi konsep (1)
Penentuan Psike dan (2) Tahap Bawah Sedar.
Penentuan Psike. Konsep ini bermaksud bahawa semua tingkahlaku dan reaksi emosi manusia itu mempunyai sebab
yang tertentu. Pada lazimnya berkait rapat antara hubungan sesama insan. Dalam ertikata lain, ada perkaitan
antara tahap sedar dengan tahap tidak sedar, antara pemikiran yang rasional dengan tindakan atau gerakkan emosi
yang serta merta.
Fahaman tenaga psike di dalam individu bermaksud desakan yang berasaskan kepada konsep LIBIDO. Konsep
libido in lebih menyerupakan suatu desakan seksual sebagai tenaga hidup atau EROS (tenaga kehidupan). Dalam
pengertian yang lebih luas, libido merupakan desakan tenaga seksual kejantinaan yang luas dan tidak tertunpu hanya
kepada maksud seks yang sempit, tetapi termasuk segala aspek kepuasan swadiri. Desakan yang kedua dalam tenaga
psike adalah desakan aggresi atau THANATOS (kehendak mati).

Desakan-desakan ini merupakan desakan naluri yang semulajadi semenjak seseorang itu dilahirkan. Penentuan
psike ini berkait dengan kenyataan yang dikatakan awal tadi bahawa manusia sebagai individu tidak dapat membawa
arah kepada nasib haluannya. Naluri desakan biologikal itu lebih kuat mempengaruhi tingkahlaku manusia. Dalam
kaunseling mengikut fahaman psikoanalisis, proses yang mustahak adalah bagi memberi fokus kepada konflik yang
belum selesai yang berasal dari pengalaman semasa kecil.
Dalam fahaman psikoanalisis, bagi mengubah haluan proses kaunseling, kaunselor perlu mengkaji latar belakang dan
sejarah pengalaman kliennya.

Kata Kunci:

Penentuan psike libido eros thanatos


SOALAN UJI SENDIRI:

1. Hurai maksud tenaga dalam fahaman psikoanalisis.


TOPIK 4: TAHAP KESEDARAN
Konsep ini adalah penting dalam teori psikoanalisis, selain dari Penentuan Psike. Dalam pemikiran manusia, keadaan
sedar merupakan satu tahapyang paling rendah dari segi keutamaan tahap kesedaran. Psikoanalisis menyatakan
bahawa ada tiga tahap kesedaran:

(1) SEDAR (Concious)


(2) PRASEDAR (Preconcious)
(3) BAWAH SEDAR (Unconcious)

Tahap atau peringkat kesedaran ini penting dalam kerja-kerja kaunseling psikoanalisis. Tahap sedar tergolong
segala aspek tingkahlaku, tindakan, perasaan yang mana disedari oleh individu. Rasa sepi, suka, menulis tugasan,
berlari, makan, minum dan sebagainya.
Tahap Prasedar tergolong dari keadaan pemikiran yang berkaitan dengan perasaan, pemikiran kita yang boleh
dipanggil secara swadiri supaya dapat dirasai kenyataannya dalam keadaan sedar. Sungguh pun pada asalnya
perasaan, pemikiran itu tidak merupakan sebahagaian dari tahap sedar tadi. Contoh, Pada masa tertentu, kita akan
rasa lapar--boleh dipanggil secara swadiri dan tindakan selanjutnya adalah kehendak untuk makan. Contoh yang lain,
panas, sejuk dapat difikirkan kekuatannya. Tahap panas, sejuk mempunyai tahap tertentu bagi diri seorang
mengikut pengalaman masing-masing.

Tahap Bawah Sedar merupakan peringkat yang paling penting dalam proses psikoanalisis. Peringkat bawah sedar
inilah yang memainkan peranan dalam pembentukkan tingkahlaku seseorang itu selain dari desakan naluri yang
semulajadi seperti tenaga psike.

Tahap bawah sedar ini merupakan pemikiran perasaan yang mana seorang tidak dapat mengeluarkannya secara
swadiri. Oleh yang demikian, peralihan dari tahap bawah sedar kepada tahap sedar akan memerlukan bantuan
daripada kaunselor.

Pada biasanya perasan pemikiran bawah sedar ini melalui proses repressi yang di sekat dari kenyataan. Keadaan
ini berlaku oleh kerana individu itu biasanya beranggapan atau pun individu tidak dapat menerimanya sendiri, atau ia
mempunyai satu persepsi bahawa masyarakat juga tidak dapat menerimanya.
Dalam psikoanalisis, bahan bahan yang dimaksudkan dalam bawah sedar ini meliputi kata-kata tersasul; mimpi;
fantasi atau khayalan seseorang individu. Kesemua ini merupakan satu manifestasi kepada galakan yang tersirat di
dalam tahap bawah sedar individu. Penekanan terhadap tahap bawah sedar inilah yang membezakan antara lainnya
di antara kaunseling psikoanalisis dengan teori lain yang baru yang lebih menumpukan kepada tingkah laku semasa
yang dapat dicerap.

Antara fungsi kaunselor dalam proses kaunseling secara psikoanalisis adalah untuk bertindak kepada tahap
kesedaran kliennya. Di sini kaunselor dikehendaki menarik perhatian klien dan memberi kesedaran kepada pemikiran
bawah sedarnya yang telah disekat dari kenyataan secara mekanisma bela diri REPRESSI. Secara repressi, individu
itu telah dapat menunjukkan kenyataannya dalam bentuk tingkahlaku yang 'tak sesuai' tetapi kaunselor juga
dikehendaki membantu kliennya bekerja keras bersama sama bagi cuba menyelesaikan konflik yang belum dapat
dibereskan.

Caranya: (1) Pendedahan (2) Meneroka (3) Pentafsiran

Selain daripada penekanan kepada tahap bawah sedar, kaunseling secara psikoanalisis juga tertumpu kepada
kaedah penerokaan dan pendedahan. Apa yang dimaksudkan di sini ialah kaunselor itu akan membantu kliennya
dengan mendedahkan sebab sebenar masalah yang dihadapinya. Pada biasanya, percubaan untuk mendedahkan sebab
asas masalah ini akan melalui dengan penuh rintangan kerana wujudnya mekanisma bela diri klien. Klien akan sedaya
upaya menghalang sebab masalahnya itu didedahkan.

Melalui pentafsiran seseorang kaunselor dapat bersemuka dengan makna yang sebenarnya disebalik huraian
komunikasi yang dibuat oleh klien. Pentafsiran merupakan elemen terapi yang kuat dalam pendekatan psikoanalisis.
Oleh kerana pentafsiran dapat membantu klien memahami apakah yang beliau sedang mengalami desebalik tahap
bawah sedarnya dan juga bagaimana beliau telah memesongkan persepsinya terhadap acara semasa. Apa yang telah
diperkatakan tadi merupakan konsep disebalik kaedah pendekatan psikoanalisis. Konsep yang kaitannya dengan
tahap kesedaran itu sangat rapat.

Kata Kunci:

Sedar prasedar bawahsedar

TOPIK 5: PERSONALITI MANUSIA MENGIKUT PSIKOANALISIS

Selain dari penghuraian tentang konsep kesedaran ini dan kesannya terhadap perkembangan personaliti,
psikoanalisis juga telah membahagikan personaliti manusia itu kepada tiga struktur:
(1) ID
(2) EGO
(3) SUPER EGO
Id

Id diandaikan semua gejala yang neutral dalam pemikiran seorang individu. Dalam pandangan psikoanalisis, ciri id
seseorang itu sudah wujud semasa ianya dilahirkan. Id dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi, satu
elemen yang diwarisi, satu elemen yang sedia ada dalam diri manusia. Id merupakan satu gejala bawah sedar. Id
merupakan satu tenaga yang primitif. Id tidak teratur, tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan
kepuasan. Id merupakan sumber LIBIDO. Tujuan utama id adalah bagi mendapatkan kepuasan swadiri secara
mendadak (immediate gratification). Itulah sebabnya id tidak mempunyai penyatuan dari segi maksud tidak teratur
dan tidak bermoral. Sebagai satu daya tenaga yang begitu primitif, id merupakan penggerak psikologikal yang tidak
payah dipelajari.

Ego. Ego berbeza dengan id. Ego tidak wujud semasa kelahiran. Sebaliknya, ego berkembang secara
berperingkat. Sebagai elemen pada tahap sedar, ego penuh dengan persepsi, inginkan kemajuan dan boleh
menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Perkembangan ego adalah melalui hubungan secara sosial dan
identifikasinya dengan orang lain, objek di dalam alam sekelilingnya. Sebagai alat memperkukuhkan swadiri pada
tahap sedar, ego memainkan satu fungsi yang penting dalam struktur tingkahlaku dan personaliti individu.

Identifikasi. Sebagai satu konsep terapan yang disedari, identifikasi memainkan peranan yang penting semasa
mengubahkan haluan tenaga psike daripada id kepada ego. Antara fungsi ego adalah ego dapat bertindak terhadap
acara yang mendatangkan kecemasan, biasanya konflik atau pertentangan antara id dengan super ego. Ego
mempunyai dua cara untuk bertindak dalam keadaan kecemasaan.
(1) Ego boleh menggunakan asas pengalaman serta kebolehan tenaga pemikiran yang nyata atau yang
sebenar. Seterusnya, ego boleh bertindak terhadap tingkahlaku penyelesaian masalah berasaskan pengalaman dan
sosialisasi.

(2) Ego boleh menggunakan kaedah menentang, menolak, tipu-helah dengan memesongkan keadaan sebenar atau
kebenaran. Apabila kaedah ini bergerak dan mengambilalih tingkahlaku, keadan ini ternyata sebagai
mekanisma beladiri ego. Antara mekanisma beladiri adalah pendaman, rosotan, sublimasi.

SUPER EGO. Super ego merupakan struktur yang ketiga dalam pemikiran tingkahlaku psikoanalisis. Super ego
lebih menyerupai hati nurani atau 'conscience' seseorang individu. Super ego merupakan akar tunjang dari aspek
peneguhan moral yang baik. Moral yang dipelajari, dikenal pasti daripada ibu dan bapa, mahupun masyarakat. Moral
yang demikian dipelajari hasil daripada asuhan semasa seorang individu itu masih kecil peringkat umurnya dan
berkembang dengan penerapan moral sebagai sebati dengan hati nuraninya.

Super ego mengawal ego dan id. Super ego bertindak seakan-akan seperti ibu bapa seorang individu, saling
mengingatkan keadaan, suasana, peristiwa, persepsi, pemikiran, emosi, perasaan, sikap, tingkah laku. Disebalik super
ego sentiasa wujud imej pengawalan.
Sebagai contoh, lazimnya di kalangan orang Melayu, apabila hendak keluar dari rumah, secara otomatis terlintas bagi
memakai kasut. Keadaan menanggalkan kasut sebelum memasuk ke dalam rumah kediaman juga menjadi kelaziman
adat orang Melayu.

Kata Kunci:

Id
Ego
Superego
SOALAN UJI SENDIRI

1. Bezakan antara id, ego dan superego.

2. Huraikan konsep penentuan psike dalam


kaunseling psikoanalisis.
3. Huraikan istilah bawah sedar dalam
psikoanalisis.
TEORI PSIKOANALISIS: BAHAGIAN 2

copyright © othmanmohamed 1997 (Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed)

TOPIK 6: PERKEMBANGAN PERSONALITI

Terdapat lima peringkat perkembangan personaliti mengikut teori psikoanalisis. Peringkat tersebut adalah
seperti berikut:

1. Peringkat oral. Kepuasan yang mula dirasai oleh seorang bayi adalah keseronokan yang dikecapi di mulut.
Peringkat ini bermula semenjak dilahirkan. Hampir semua objek dibawa ke mulut oleh seorang bayi. Mengikut
fahaman psikoanalisis, keadaan ini menyebabkan keadaan
lekatan sebagai mekanisma bela diri semasa dewasa yang boleh membawa kepada trait yang passif, optimis dan ingin
mengetahui.

2. Peringkat anal. Pada tahun kedua, kanak-kanak mula berkembang dan berupaya mengasingkan fungsi
pembuangan najis dari kehendak nalurinya yang semula jadi. Pada peringkat ini, kanak-kanak dilatih cara yang sesuai
bagi melaksanakan kehendak pembuangan najisnya.
Pelaksana psikoanalisis berpendapat bahawa latihan yang dilalui akan mempengaruhi sasiahnya apabila meningkat
dewasa.

3. Peringkat falik. Mengikut pendapat psikoanalisis, pada peringkat ini, kanak-kanak mula berseronok dengan
organ jantinanya. Peringkat ini juga merupakan permulaan berkembangnya kompleks oedipus dan kompleks elektra.
Kompleks oedipus berlaku pada kanak- kanak lelaki apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ibunya. Kartasis
penarikan ini juga berlaku terhadap kanak-kanak perempuan kepada bapanya, sealiran dengan kompleks elektra.
Rasa tidak puas terhadap sama ada ibu oleh kanak-kanak perempuan dan terhadap bapa oleh kanak- kanak lelaki
menyebabkan kanak-kanak mengikut serta mendapatkan perhatian kepada ibu atau bapanya. Peringkat paling kritikal
ini akan menentukan kepesatan seksual yang berkembang dalam diri seorang individu.

4. Peringkat pendaman. Pada umur lima hingga dua belas tahun, kehendak seksual terpendam. Maka bermulalah
gejala penyekatan seksual dalam diri individu. Walau bagaimanapun, peringkat ini juga penuh dengan suasana
menguatkan sifat serta ciri kelakian atau pun kewanitaan.
Peringkat ini juga penuh dengan keupayaan berkawan sesama rakan sama ada dari jantina lelaki atau pun wanita.

5. Peringkat genital. Sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh, kehendak seksual diganti dengan
struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. Pada masa ini, objek yang jitu dari segi perkembangan
diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara
pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. Individu mula dengan peranan sosialisasi, perlaksanaan
aktiviti berkelompok, mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan, berkeluarga dan
penetapan vokasional. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan.
Kata Kunci:

Peringkat oral, Peringkat anal, Peringkat falik, Peringkat pendaman, Peringkat genital

Topik 7: MEKANISME BELA DIRI

Mekanisme bela diri berlaku bagi menjaga pembentukan ego yang sedia ada dalam pengalaman seorang
individu. Mekanisme bela diri berpandukan kepada pengalaman yang tersirat pada peringkat bawah sedar dalam
struktur ego. Seorang individu belajar hasil dari pengalamannya tentang segala contoh dan kegiatan berkaitan naluri
diri bagi memuaskan kehendaknya. Apabila fungsi ego yang sedia ada tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan
sekeliling, seorang individu akan secara tanpa sedar menggunakan mekanisme bela diri bagi menagani keadaan yang
dihadapi.
Antara mekanisme bela diri yang digunakan adalah seperti berikut:
Pendaman. Pendaman merupakan mekanisme bela diri yang asas dalam struktur personaliti seorang individu.
Pendaman merupakan pengenepian desakan sebagai perwakilan idea daripada tahap sedar. Perkara ini berlaku
apabila ada desakan yang menyebabkan kepincangan yang tidak sangup ditangani. Kesannya mengakibatkan berlaku
keresahan sekiranya timbul pada tahap sedar. Ciri pendaman yang berterusan akan memakan diri di samping
pengaliran tenaga ego bagi tujuan membela diri.

Keresahan. Keresahan merupakan perasaan ketakutan dalaman. Keresahan berasas dari ingatan serta
pengalaman lampau yang pahit dan menyakitkan diri. Biasanya keresahan dikaitkan dengan penderaan. Desakan ini
sering diingati dan akan menimbulkan desakan dalaman yang menakutkan.

Rosotan. Satu proses dimana seorang individu dalam keadaan yang tertekan akan mengguna gerak balas yang
biasa dilakukan pada peringkat awal perkembangan personalitinya. Rosotan berlaku bagi mendapatkan
kepuasan yang sedia ada dalam tahap bawah sedarnya.

Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru sahaja dapat seorang adik akan merosot tingkah lakunya, seperti tidak
membuang air dengan teratur tanpa mengingat latihan yang sudah dilalui. Dalam keadaan ini, kanak-kanak tersebut
rasa terancam dengan kedudukannya yang selamat dalam struktur kekeluargaan.

Pembentukan reaksi. Proses ini merupakan satu perkembangan sikap yang bertentangan dengan perkara yang
telah dipendam. Keadaan ini berasaskan kepada prinsip bertentangan polariti. Contohnya, desakan melakukan
kegiatan `mengotorkan' bertentangan dengan desakan kegiatan `bersih' yang ada dalam pendaman.
Unjuran. Suatu keadaan dimana seorang individu melepaskan sikap diri sendiri ke arah orang lain. Keadaan ini
berlaku apabila ego tidak lagi dapat memendam bahan yang tidak digemarinya. Contohnya, perasaan marah terhadap
sesuatu kegiatan.

Introjeksi. Suatu keadaan dimana seorang individu menghimpun dalam dirinya semua sikap afektif dan bukan
afektif berkaitan dengan objek atau orang luaran. Mekanisme ini penting sebagai asas kepada proses
pengenalpastian dalam peranan superego.

Pengenalpastian. Pengenalpastian merupakan satu proses dimana seorang individu menggabungkan sikap orang lain
ke dalam dirinya. Dalam keadaan demikian, segala tenaga id dialirkan ke arah proses pembentukkan ego.
Contohnya, seorang kanak-kanak rujuk tingkah laku dengan mengenalpasti kepada ibu bapanya. Dengan cara
menyerap segala ego ideal ibu bapa tersebut sebagai idealnya. Di sini terbentuk tenaga superego bagi diri kanak-
kanak tersebut.

Pindahgantian. Keadaan ini merupakan satu proses mengalirkan tenaga psike dari sumber atau objek yang tidak
dapat diakses kepada satu objek lain. Keadaan ini akan mendatangkan satu bentuk kartasis atau kelegaan dalam
diri. Pada biasanya sikap serta perasaan yang asal tetap akan terserap, hanya emosi yang baru digantikan ke arah
objek yang lain. Contohnya, kemarahan terhadap seorang diganti dengan satu kegiatan yang kasar tetapi membena
seperti membelah kayu api atau mencangkul membuat batas tanaman sayur.

Sublimasi. Satu bentuk pindahgantian yang berunsur seksual, apabila desakan seksual dialihkan ke arah tindakan
yang berbentuk sosial dan mernunafaat serta kreatif. Contohnya, menyani, melukis, drama dan semua kegiatan
kreatif dan kesenian. Sekiranya pindahgantian berunsurkan desakan yang ganas maka sublimasi berbentuk kegiatan
yang ganas akan mengambil alih seperti sukan berbentuk lasak.

Kata Kunci:

mekanisme bela diri , pendaman, keresahan, rosotan, pembentukan reaksi, unjuran


introjeksi, pengenalpastian , pindahgantian, sublimasi

TOPIK 8: KAUNSELING MENGIKUT PENDEKATAN PSIKOANALISIS

Rasional bagi perubahan. Struktur personaliti yang dikemukakan oleh Freud sangat penting difahami bagi
seorang kaunselor yang ingin melaksanakan rawatan sejajar dengan pendekatan psikoanalisis. Kefahaman tentang
peranan id, ego dan superego dalam diri seorang insan akan dapat menentukan tahap kecelaruan yang sedang dialami
oleh klien. Kaunseling pendekatan Psikoanalisis menumpukan kepada analisis tentang perimbangan antara id, ego dan
superego yang berlaku dalam diri seorang insan.
Mengikut fahaman psikoanalisis, seorang individu itu berada dalam kecelaruan mental kerana tidak berlakunya
perimbangan id, ego dan superego dalam dirinya.

Proses kaunseling. Proses kaunseling secara pendekatan psikoanalisis melibatkan interaksi antara kaunselor
dengan kliennya. Interaksi secara bersemuka adalah perlu dan digalakkan bagi menjaga kepentingan proses hormat
menghormati antara kaunselor dengan kliennya. Proses kaunseling juga melibatkan perbualan yang ikhlas antara
kaunselor dengan klien.
Dalam pendekatan psikoanalisis, kaunselor akan menerima kliennya secara ikhlas dan tanpa bersyarat.
Penerimaan tanpa bersyarat atau keredhaan penerimaan ini memang penting dalam iklim kaunseling. Walaupun dalam
proses kaunseling psikoanalisis yang traditional, klien digalakkan baring di atas kerusi kauch, praktis ini sudah
kurang diamalkan. Memadailah klien boleh duduk dengan selesa di atas kerusi yang berdekatan dengan kaunselor
dalam interaksi kaunseling.

Dalam proses kaunseling psikoanalisis, rintangan perbualan dan berinteraksi merupakan perkara pokok yang
diguna oleh kaunselor bagi mendapatkan maklumat tentang tahap bawah sedar klien. Bagi kaunselor, kefahaman dan
keupayaannya membuat analisis tentang struktur tahap bawah sedar klien merupakan punca permulaan bagi merawat
klien tersebut.
Desakan id biasanya merupakan punca kegelisahan dan penyebab kecelaruan dalam perimbangan struktur
personaliti klien. Di samping itu, rintangan dan mekanisme bela diri seorang individu juga akan meningkatkan
kerumitan yang dialami oleh klien.

Sehubungan ini, desakan id dan rintangan yang berpunca daripada mekanisme beladiri ego seorang klien boleh
mempengaruhi pemikiran dan emosi klien.

Dalam proses psikoanalisis, kaunselor bertanggungjawab bagi membantu klien menimbulkan ke tahap kesedaran
segala hal yang terpendam dalam tahap bawah sedar kliennya. Proses pemangkin ini akan hanya dapat dijelmakan
melalui teknik yang spesifik dalam kaunseling
psikoanalisis.

Kata Kunci:

perimbangan struktur
interaksi kaunseling
mekanisme bela diri

TOPIK 9: MATLAMAT KAUNSELING

Matlamat kaunseling. Setiap proses kaunseling mempunyai matlamatnya yang tersendiri. Kaunseling pendekatan
psikoanalisis tidak terkecuali dari kehendak ini. Berasaskan kepada tahap kesedaran, matlamat penting dalam
proses kaunseling psikoanalisis adalah bagi menjelmakan wawasan kepada akal pemikiran kliennya.
Hasil ini akan hanya tercapai apabila timbul perseimbangan antara struktur personaliti yang merangkumi id, ego
dengan superego.

Wawasan psikologi yang dimaksudkan merangkumi segala kepekaan kefahaman tentang daya pemikiran dan
kesedaran diri. Dalam erti kata yang luas, wawasan mencakupi keupayaan seorang individu itu menyedari kederiaan
pemikirannya serta afektif secara mendalam hingga berupaya mewujudkan suatu pemilihan yang wajar untuk
kebahagian dirinya.
Proses perimbangan struktur personaliti ini wajar dilakukan secara sengaja serta teratur oleh kaunselor.
Perlaksanaan perimbangan ini boleh diuruskan melalui teknik perkaitan bebas; pentafsiran dan analisis persepsi,
terutamanya mekanisme bela diri; pentafsiran dan analisis mimpi.

TOPIK 10: TEKNIK KAUNSELING


Perkaitan bebas. Perkaitan bebas sebagai satu teknik berkehendakkan agar klien meluahkan apa sahaja yang
terlintas dalam pemikirannya tanpa menapis susunan logik perbualannya dengan kaunselor. Teknik ini mula
distrukturkan oleh Freud bagi tujuan mengingati semula pengalaman serta emosi yang lampau pernah dialami oleh
klien. Kaunselor biasanya memberi satu sikap interaksi yang menggalakan supaya klien boleh bertindak secara bebas
tentang perkara yang hendak diluahkan. Disebalik asas teknik ini adalah kefahaman bahawa dalam diri individu
memang tersemat pendaman sebagai satu faktor mekanisme bela diri. Tujuan perkaitan bebas adalah bagi
melepaskan ke tahap sedar pendaman yang lama sehingga dapat diluahkan. Pendaman yang banyak tersimpan menjadi
tekanan desakan diri. Sehingga pendaman tersebut dikeluarkan ke tahap sedar, kecondongan pendaman tersebut
tidak boleh disesuaikan dengan alam realiti.
Transferens. Transferens diguna oleh kaunselor bagi memberi galakan kepada klien bahawa kaunselor
sememangnya bersedia untuk memberi bantuan. Konsep transferens meletakkan klien dalam satu keadaan minda
bahawa kaunselor sebenarnya adalah ibubapa atau orang signifikan lain dalam pengalaman hidupnya yang lampau.
Dalam proses transferens, seorang klien itu akan menghidupkan semula tanpa disedari segala tingkahlaku
patogeniknya kepada kaunselor. Keadaan ini sangat perlu difahami oleh kaunselor bagi menangani proses analisis dan
pentafsiran mekanesime bela diri klien.
Pentafsiran. Dalam proses kaunseling psikoanalisis, pentafsiran penting bagi menimbulkan wawasan psikologikal
kepada diri klien. Transferens sahaja tidak mencukupi bagi mengerakkan klien ke arah kelegaan dan tingkahlaku
yang baru. Analisis dan pentafsiran tentang mekanisme bela diri klien akan memudahkan klien memahami kerumitan
yang sedang dihadapinya. Tugas kaunselor adalah untuk menjelmakan satu kartasis atau kelegaan dalaman yang
boleh dinikmati klien. Pentafsiran dapat mengerakkan segala kefahaman superego yang lama kepada satu tahap
kesedaran baru. Pengalaman dan kefahaman baru ini selanjutnya akan diganti dengan kesedaran ego baru dan
bergerak ke arah penerimaan superego yang lebih sesuai dengan keadaan semasa sealiran dengan klien.

Dalam proses kaunseling secara psikoanalis ini berbagai rintangan mungkin akan timbul diantara interaksi
kaunselor dengan klien. Pentafsiran yang dikemukakan oleh kaunselor tidak semestinya diterima oleh klien. Hasil
pentafsiran mungkin menimbulkan satu reaksi kepincangan dan kaunselor wajar bersedia menerima hakikat bahawa
tidak semua analisisnya mudah diperlakukan oleh klien. Apabila keadaan ini berlaku maka kaunselor wajar sedar
bahawa klien mungkin berada dalam keadaan transferens dan menganggapnya sebagi orang signifikan
yang pernah dialami dalam hidupnya yang lampau. Ada kalanya juga rintangan tidak semestinya berlaku hasil
daripada proses transferens. Ada kemungkinan juga rintangan berlaku hasil dari satu penolakan sebenar
pentafsiran yang diberi oleh kaunselor. Tanda seperti ini memberi isyarat bahawa klien belum bersedia untuk
menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang sebenar.
Kaunselor perlu faham bahawa dirinya juga terpengaruh dengan keadaan pemindahan persepsi minda terhadap
kliennya. Keadaan tanpa disedari ini mengerakkan satu proses kaunter transferens. Fokus kaunselor terhadap klien
seolah-olah sudah terpisah ke arah klien sebagi seorang yang biasa didekati dalam pengalaman kaunselor masa
lampau. Kaunselor wajar dapat mengawal keadaan seperti ini dalam dirinya secara sedar dan cepat kembali kepada
alam kaunseling.

Kata Kunci:

perkaitan bebas
transferens
pentafsiran
kaunter transferens
rintangan
MODUL 5
TEORI PEMUSATAN PERORANGAN

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

MODUL 5 TEORI PEMUSATAN PERORANGAN


Perkaitan Subjek:

Modul ini mendedahkan pelajar kepada bidang teori


Pemusatan Perorangan. Tumpuan adalah diberi kepada latar
belakang teori; falsafah dan konsep penting teori Pemusatan
Perorangan; rasional perubahan personaliti; proses kaunseling
Pemusatan Perorangan serta pentingnya penerapan teori dalam
proses kaunseling.

Sumber Pembelajaran:

1. Pandangan umum tentang kandungan modul


2. Konsep penting dalam teori kaunseling dan
psikoterapi
3. Bahan bacaan

Tajuk Pembelajaran:

Modul yang berikut akan membantu pelajar memahami secara


umum tentang asas teori pemusatan perorangan:

1. Pengenalan kepada teori Pemusatan Perorangan


2. Konsep swadiri
3. Keredhaan dan anggapan positif tanpa syarat
4. Kongruen dan kejujuran
5. Kejituan terhadap kefahaman empati
6. Perkembangan perlakuan
7. Kaunseling mengikut pendekatan Pemusatan
Perorangan
8. Matlamat kaunseling

Kaedah Belajar:

Membaca, memikir kembali dan menganalisis nota modul.


Penilaian:

1. Setelah anda membaca sebahagian atau keseluruhan


modul ini, sila jawab soalan uji sendiri.

Teks Wajib:
Corsini, R. J. (1984). Current psychotherapies.
USA: P.E. Peacock Publishers Inc.

Othman Mohamed (2000). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan


dalam Kaunseling.
Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Othman Mohamed, Rahil Mahyuddin & Abd Majid Isa.


(1995). Asas Pendidikan IV. Kuala Lumpur:
Longman.

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA TEORI PEMUSATAN PERORANGAN

Teori pemusatan perorangan ini dimajukan oleh Carl R.


Rogers hasil daripada pengaruh `field theory'; berbedza dengan
teori psikoanalisis Sigmund Freud yang dipengaruhi oleh
"genetic theory". Mengikut "Field Theory", perubahan
signifikan yang berlaku adalah hasil daripada hubong-kaitan
yang semasa. Pengertian seperti ini bermakna bahawa
sememangnya wujud gejala atau keadaan yang boleh menimbulkan
perubahan. Hakikat ini bermakna bahawa perubahan boleh
berlaku dalam diri seorang individu.

Buku Rogers `Counseling and Psychotherapy' telah mengubah


cara menolong di kalangan kaunselor dan psikoterapist di
Amerika Syarikat pada tahun-tahun 50an. Rogers telah
mengemukakan konsep kemesraan dan pentingnya hubungan yang
rapat antara kaunselor dengan kliennya. Kewujudan satu iklim
interaksi yang penuh dengan penerimaan dari kedua pihak,
kaunselor dan klien boleh menjamin perasaan yang terpendam
diluahkan secara mudah tanpa sekatan.

Konsep perubahan seperti ini sangat digalakkan oleh


Rogers. Beliau berpendapat bahawa manusia mempunyai desakan
semulajadi untuk memajukan dirinya dan sentiasa bergerak ke
arah kesejahteraan swadiri. Seorang individu juga berupaya
memberi nilaian positif kepada pengalaman yang dirasakan
sebagai positif, dan nilaian negatif bagi pengalaman yang
dirasakan sebagai negatif baginya.

Seorang individu dapat mengasingkan hasil dari


pengalaman yang positif dan negatif dalam pertumbuhan
hidupnya. Seorang individu juga boleh menerima atau menolak
pengalaman tersebut dan memberikan erti yang bermakna dalam
pembentukkan konsep swadirinya.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

------------------------------------------------------------
Kata Kunci:

Desakan dalaman bergerak ke arah kesejahteraan

------------------------------------------------------------

TOPIK 2: KONSEP SWADIRI

Pembentukkan konsep swadiri terhasil daripada persepsi


seorang individu itu berhubungan dengan pengalamannya yang
positif dan negatif. Anggapan yang positif dari interaksi
memainkan peranan yang penting. Anggapan positif dalam
interaksi dapat diperolehi dari orang lain. Bagaimana seorang
individu di terima oleh orang lain, secara itulah ia
mempelajari dan mengalami penerimaan dirinya sendiri
dari segi anggapan penghargaan terhadap dirinya. Anggapan
penghargaan terhadap diri sendiri ini memainkan peranan yang
penting juga dalam keseluruhan tingkahlaku mengikut pendekatan
pemusatan perorangan.

Sekiranya sysrat-syarat penilaian swadiri yang dialami


oleh seorang individu itu merupakan suatu pengalaman yang
positif, maka ia akan mengalami anggapan penghargaan terhadap
swadiri yang positif. Sekiranya negatif maka akibatnya
negatif.

Bagaimanapun dalam keadaan yang sama, keperluan swadiri


individu itu dari segi kehendak desakan organismanya juga
wajar diambil kira. Sekiranya kehendak desakan tersebut tidak
tercapai, individu tadi akan memendam pengalaman yang ia telah
rasakan secara desakan dari organisma dalamannya tadi.
Individu tersebut akan beranggapan bahawa desakan tadi tidak
dapat diterima secara positif oleh orang lain. Keadaan ini
boleh menimbulkan pembentukkan konsep swadiri yang negatif.

Dalam keadaan yang demikian seorang individu itu terus


akan bergerak bagi memajukan dirinya ke arah kesejahteraan

swadiri. Walaubagaimana pun, oleh kerana adanya rasahati


sebenar yang terpendam, maka timbullah satu konflik antara
rasahati dengan keperluan anggapan penghargaan swadiri. Kita
juga perlu ingat bahawa di dalam anggapan penghargaan diri ini
terkandung syarat-syarat penilaian samada positif atau
negatif.

Pada biasanya, tenaga interaksi adalah lebih kuat


menentukan tingkahlaku, maka seorang individu akan terus
menerima syarat-syarat penilaian yang telah dipelajarinya.
Individu membuat demikian supaya dapat diterima oleh individu
yang lain dalam interaksinya. Pada biasanya syarat-syarat
penilaian ini lebih menguasai desakan-desakan rasahati.

Syarat-syarat penilaian yang diterima sama ada daripada


seorang individu atau masyarakat kesemuanya lahir secara
kesedaran. Seorang individu akan cuba menerapkan ciri-ciri
desakan rasahatinya yang terpilih kepada syarat-syarat
penilaiannya. Sekurang-kurangnya, sebahagian dari rasahati
yang terpendam itu dapat diserap ke dalam syarat-syarat
penilaian tadi. Konflik yang berlaku seperti ini disifatkan
sebagai gejala tidak kongruen antara swadiri dengan
pengalaman. Konflik seperti ini merupakan ancaman dalam
pertumbuhan seseorang individu. Akibatnya timbul gejala-
gejala kecemasan yang akan menghasilkan pula beberapa
mekanisme helah bela diri. Seorang individu yang mengalami
konflik seperti ini boleh memberikan gambaran persepsi yang
berlainan daripada apa yang sedang berlaku. Beliau juga boleh
terus menolak pengalaman rasahati tadi hinggakan persepsi
terhadap dirinya terus dapat diterima. Sekiranya perkara ini
berlaku dan dengan mekanisme helah bela dirinya yang begitu
kukuh, seorang individu akan berdegil dalam kefahaman
kesedaran pengalaman rasahatinya dan boleh terus menolak
syarat-syarat penilaian swadirinya.

Kaunseling secara pemusatan perorangan adalah untuk


menyepadukan semula antara rasahati organismik yang sebenar
yang dialami oleh klien dengan konsep swadirinya. Perkara
yang tidak kongruen itu disamakan semula, iaini memupukkan
semula keseragaman dalam diri individu tersebut.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

------------------------------------------------------------

Kata Kunci:

syarat-syarat penilaian swadiri


anggapan penghargaan swadiri
desakan rasahati

------------------------------------------------------------

SOALAN UJI SENDIRI

1. Bincang peranan konsep swadiri dalam teori terapi


pemusatan perorangan.

------------------------------------------------------------

TOPIK 3: KEREDAAN

Proses kaunseling yang mewujudkan keadaan keredaan


akan menimbulkan ciri kesedaran kepada klien tanpa dipengaruhi
oleh ciri syarat-syarat penilaian swadiri. Keadaan ini akan
menimbulkan juga ciri
kesedaran tentang pengalaman rasa hati yang terpendam tadi.

Suasana ini merupakan suatu keadaan dimana kaunselor


menerima klien tanpa memberi sesuatu perhakiman. Iaini
kaunselor tanpa ragu-ragu menerima klien sebagai dirinya
sendiri, sebagai seorang individu dengan segala kekuatan,
kelemahan emosinya, pemikirannya, tingkahlakunya.

Dalam interaksi kaunselor-klien tanpa sesuatu perhakiman,


klien akan dapat meluahkan segala desakan rasahatinya.
Rasahati yang dapat diluahkan itulah sememangnya sebahagian
dari konsep sawdirinya.

Mengikut pendekatan pemusatan perorangan "Sekiranya


keadaan yang tertentu dapat diadakan maka seorang individu itu
tetap akan dapat menggunakan kecondongan kesejahteran
kehidupannya itu untuk mengatasi segala syarat-syarat penilian
terhadap dirinya yang sudah diserap secara dalaman".
Perhubungan terapeutik ini mengandungi elemen suasana yang
berikut (1) keredhaan dan anggapan positif tanpa syarat, (2)
kejujuran dan kongruen, (3) kejituan terhadap kefahaman
empati. Seorang kaunselor perlu mengadakan kefahaman empati
yang tepat. Sebelum empati dapat diadakan, syarat penerimaan
klien perlu wujud. Empati tidak mungkin wujud sekiranya
kaunselor seikhlasnya belum menerima klien. Sebelum dapat
menerima klien, seorang kaunselor perlu bersama-sama berada
dalam bidang ruang rujukan dalaman klien itu. Seorang
kaunselor perlu kongruen dan penuh dengan sikap kejujuran dan
keikhlasannya.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)
------------------------------------------------------------

Kata Kunci:

tanpa perhakiman
tanpa ragu-ragu menerima

------------------------------------------------------------

TOPIK 4: KONGRUEN DAN KEJUJURAN

Kongruen yang dimaksudkan disini ialah satu usaha


persepaduan secara sedar, secara disengajakan terhadap
pengalaman yang wujud semasa dan kini agar ianya menjadi
sebahagian serta sebati dengan swadiri. Antara klien dengan
kaunselor, ciri pengalaman dalaman dari aspek rasahati
perasaan klien itu benar-benar dapat dijiwai oleh kaunselor.
Seolah-olah ciri pengalaman dalaman itu sebenar-benar meresapi
atau sebenar-benar dipunyai oleh kaunselor.
Dalam proses terapi, baik klien atau pun kaunselor akan
sentiasa mengkaji, menyemak konsep swadiri masing-masing
supaya sealiran, kongruen dengan pengalaman yang dapat
digambarkan secara tepat. Apabila pengalaman yang dirasai itu
telah dapat digambarkan dengan tepat, dan juga telah dapat
diresapi ke dalam konsep swadirinya, keadaan ini dikatakan
sebagai kongruen terhadap pengalaman diri sendiri. Konsep ini
agak menyerupai dengan maksud integrasi kejujuran.

Keadaan ini juga membawa erti bahawa aliran tahap tidak


kongruen kepada tahap kongruen bagi seorang individu itu
bermula daripada kesedarannya tentang pengalaman dalamannya.
Di samping itu juga seorang individu sudah berupaya meluahkan
secara tindakan serta operasional segala rasahatinya melalui
tingkahlakunya. Dengan lain perkataan ia tidak lagi berpura-
pura.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)
------------------------------------------------------------

Kata Kunci:

tidak berpura-pura
integrasi kejujuran

------------------------------------------------------------

TOPIK 5: KEJITUAN TERHADAP KEFAHAMAN EMPATI

Interaksi yang rapat antara kaunselor dengan klien adalah


mustahak delam kaunseling Pemusatan Perorangan. Di samping
kaunselor berupaya menimbulkan sikap keredhaan dan suasana
kongruen, kejituan serta kefahaman empati terhadap kliennya
juga adalah penting. Ketiga-tioga elemen ini akan dapat
menimbulkan satu hubungan yang rapat dalam iklim kaunseling
secara Pemusatan Perorangan.

Empati memberi pengertian bahawa seorang kaunselor itu


benar-benar faham dan peka tentang keadaan dalaman baik dari
segi pemikiran dan emosi yang sedang dirasai oleh kliennya.
Elemen kefahaman kaunselor menjangkau kepada keupayaannya
untuk menjiwai lunas-lunas serta liku perasaan yang sedang
dialami klienya.. Empati yang jitu akan menjamin pergerakkan
ke arah hubungan yang akrab antara kaunselor dengan kliennya.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)
------------------------------------------------------------

Kata Kunci:

empati
menjiwai perasaan
hubungan akrab

SOALAN UJI SENDIRI

1. Beri penjelasan tentang maksud konsep berikut:

a) keredhaan
b) kejujuran
c) empati

------------------------------------------------------------

TOPIK 6: PERKEMBANGAN PERLAKUAN

Kaunseling Pemusatan Perorangan berpegang teguh bahawa


tingkahlaku individu berpunca dari desakan gejala dalaman
seorang individu. Desakan yang mengerakkan diri individu ke
arah kesejahteraan diri menyebabkan konflik boleh berlaku
antara kehendak individu mencapai kesempurnaan yang ideal.

Berdasarkan kepada konsep swadiri yang sudah terbina


hasil dari pengalaman yang dilalui oleh individu maka akan
berlaku percanggahan antara kehendak kesempurnaan yang ideal
dengan alam situasi yang sebenar. Seorang individu tidak
dapat dikecualikan dari gejala ini yang sentiasa berhadapan
dengannya. Konsep ideal swadiri yang sangat rapat dengan
pemikiran seorang individu dengan hasrat mencapai kesempurnaan
boleh menimbulkan kepincangan pemikiran dan emosi.

Pertembungan kehendak ideal swadiri dengan keadaan yang


sebenar akan mengerakkan suasana kecelaruan tingkahlaku
seorang individu.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)
-----------------------------------------------------------

Kata Kunci:

Kesejahteraan diri
Kesempurnaan diri
ideal swadiri
swadiri yang sebenar

------------------------------------------------------------

SOALAN UJI SENDIRI

1. Bezakan antara ideal swadiri dengan swadiri yang


sebenar.

TOPIK 7: KAUNSELING MENGIKUT PENDEKATAN PEMUSATAN


PERORANGAN
Rasional bagi perubahan. Sekiranya interaksi hubungan
antara kaunselor dengan klien merupakan sebagai inti dalam
iklim kaunseling pemusatan perorangan, maka interaksi yang
akrab ini menjadi pemangkin perubahan dalaman yang akan
berlaku pada diri klien. Teori pemusatan perorangan
dipengaruhi dengan penerimaan konsep swadiri individu sebagai
tunjang pembentukkan personaliti dan sekaligus tingkahlaku
individu.

Sekiranya konsep swadiri seorang individu dapat


dikekalkan sebagai ideal dan sempurna maka tingkahlaku serta
personaliti individu terjamin mengikut lunas suasana yang
diidamkan oleh klien. Pergerakkan perubahan wajarnya timbul
dari diri dalaman individu. Maka pengurangan jurang antara
ideal swadiri dengan swadiri yang sebenar adalah dituntut
sebagai permulaan perubahan tingkahlaku individu.

Proses kaunseling. Proses kaunseling secara pendekatan


pemusatan perorangan memastikan wujudnya suatu hubungan yang
rapat dan akrab antara kaunselor dengan klien. Suasana ini
memang dituntut oleh pendekatan kaunseling cara pemusatan
perorangan. Cara yang biasanya diibaratkan sebagai tanpa
arahan menjadi sebagai satu identiti dalam pengelolaan
pendekatan kaunseling pemusatan perorangan. Hubungan diantara
kaunselor dengan klien adalah penting. Tiga elemen utama

seperti keredhaan, kongruen dan empati merupakan kunci dalam


menjalin hubungan kaunseling yang berkesan.

Proses kaunseling yang berpegang teguh kepada syarat


hubungan komunikasi ynag tulen itu memberi implikasi dalam
kefahaman teras yang dipegang oleg Carl R. Rogers.
Pendapatnya tentang hubungan komunikasi yang tulen itu
mewajarkan satu kesalingan emosi antara kaunselor dengan
klien. Andaian yang pokok dalam kefahaman teras ini adalah
sekiranya kaunselor dapat mewujudkan suatu suasana yang
terapeutik maka dengan sendirinya kesan kesalingan terapi
dapat dinikmakti oleh klien.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)
-----------------------------------------------------------

Kata Kunci:

komunikasi yang tulen


kesalingan terapeutik

TOPIK 8: MATLAMAT KAUNSELING

Pada akhir sessi kaunseling pemusatan perorangan, adalah


diharapkan klien dapat menikmati kelegaan yang diidamkan.
Hasrat kaunselor wajarlah menuju ke arah membantu kliennya
mencapai kesejahteraan diri. Secara operasional, matlamat
yang dikehendaki adalah perubahan serta pembaharuan syarat-
syarat penilaian swadiri klien agar dapat menjurus ke arah
perubahan perlakuannya.

Hakikat pembaharuan ini akan hanya dapat tercapai dengan


terjelmanya wawasan yang baru dalam pemikiran dan persepsi
klien terhadap alam sebenarnya. Proses kaunseling hanya
merupakan pemangkin dan secara sengaja mengolahkan suasana
yang terapeutik. Pada akhirnya, klien wajar dapat secara
sendiri memilih untuk mengurangkan jurang antara ideal swadiri
dengan swadirinya yang sebenar. Bagi kaunselor yang menjadi
tunjang pengolah suasana terapeutik, keupayaan klien untuk
menjalinkan jiwa yang kongruen dengan alam sebenar adalah satu
idaman ulung sebagai matlamat terapi.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)
------------------------------------------------------------

SOALAN UJI SENDIRI

1. Huraikan frasa berikut:


a) syarat-syarat penilaian swadiri
b) anggapan penghargaan terhadap swadiri

2. Bincang peranan empati dalam proses interaksi


semasa kaunseling mengguna teori pemusatan
perorangan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
MODUL 6
TEORI PSIKOLOGI INDIVIDU ALFRED ADLER

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)

Perkaitan Subjek:

Modul ini mendedahkan pelajar kepada bidang


teori
psikologi individu Alfred Adler. Tumpuan adalah
diberi
kepada latar belakang teori; falsafah dan konsep
penting
teori psikologi individu; rasional perubahan
personaliti;
proses kaunseling psikologi individu.

Sumber Pembelajaran:

1. Pandangan umum tentang kandungan modul


2. Konsep penting dalam teori psikologi
individu
3. Bahan bacaan

Tajuk Pembelajaran:

Modul yang berikut akan membantu pelajar


memahami
secara umum tentang asas teori psikologi individu:

1. Pengenalan kepada teori psikologi individu


2. Proses terapi
3. Teknik kaunseling mengunakan pendekatan
psikologi
individu
4. Kaedah analisis dan pentafsiran dalam
proses
kaunseling psikologi individu

Kaedah Belajar:

Membaca, memikir kembali dan menganalisis


nota.

Penilaian:

1. Setelah anda membaca sebahagian


atau
keseluruhan modul ini, sila jawab soalan
uji
sendiri.
Teks Wajib:

Othman Mohamed (2000). Prinsip Psikoterapi dan


Pengurusan dalam Kaunseling. Serdang,
Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Corsini, R. J.(1984). Current Psychotherapies. USA:
P.E. Peacock Publishers Inc.

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI INDIVIDU

Psikologi Individu yang dipelopori oleh Alfred


Adler
(1870-1937) menumpukan analisis psikologi manusia
dari
aspek secara keseluruhan. Fahaman pendekatan ini
merangkumi kepercayaan bahawa seorang individu itu
adalah
kreatif, dan bersifat bertanggungjawab. Di samping
itu
seorang individu juga sentiasa berusaha bergerak ke
arah
suatu matlamat dalam lingkungan hidupnya.

Apabila dilihat dari aspek struktur personaliti


dan
penngunaan konsep asas, psikologi individu berbeza
dengan
psikoanalisis dari aspek perkembangan personaliti
seorang
individu itu sendiri. Keadaan ini adalah ketara
kerana
psikologi individu tidak menganggapkan personaliti
manusia itu boleh dibahagi-bahagikan sepertimana
psikoanalisis dengan id, ego, dan superego. Individu
perlu dianalisis secara holistik, bermaksud secara
keseluruhan. Konsep ini memberi erti bahawa emosi,
pemikiran dan tingkahlaku tidak dapat dipisahkan.
CIRI UTAMA DALAM PSIKOLOGI INDIVIDU

Matlamat hidup dan tingkahlaku yang bermakna.


Teras
psikologi individu menumpu kepada ciri-ciri sosial
dalam
diri manusia. Pandangan ini berpendapat bahawa
manusia
sentiasa bergerak ke arah sesuatu matlamat dan secara
tidak disedari mirip bagi menganalisis tingkahlakuya.

Ciri-ciri ini memberi fokas kepada analisis


secara
subjektif dengan mengambilkira kepentingan individu
itu
dengan masyarakatnya. Pandangan ini diperkukuhkan
dengan
anggapan bahawa manusia itu perlu berinteraksi serta
bertindakbalas dengan alam sekitarnya. Aspek inilah
yang
memberi kesan yang penting kepada pengertian minat
sosial
dalam perkembangan personaliti manusia mengikut
psikologi
individu.

Minat sosial. Konsep ini penuh kaitannya dengan


sifat manusia dalam fahaman psikologi individu.
Seorang
individu bergerak sedemikian rupa untuk mengatasi
perasaan rendah diri yang telah dialami semenjak
ianya
kecil. Pergerakan ini pula berhaluan kearah
keinginan
mencapai perasaan keunggulan diri. Keunggulan diri
ini
tidak mementingkan kepada keuntungan swadiri, bahkan
individu itu sentiasa bergerak untuk mendapatkan
perasaan
kekitaan dengan masyarakatnya.

Psikologi individu beranggapan bahawa setiap


individu mempunyai daya kreatif, daya usaha ketetapan
diri, serta berupaya membuat pilihan. Dalam membuat
pemilihan, seorang individu itu mempunyai alternatif-
alternatif. Secara langsung ia juga berupaya memilih
sama ada bergerak ke arah matlamat yang menguntungkan
masyarakat atau sebaliknya merugikan dirinya serta
masyarakat. Dalam ertikata yang lebih luas seorang
individu itu memang mampu untuk berinteraksi secara
optima dengan individu yang lain.

Gaya hidup. Gaya hidup akan menentukan


kesejahteraan individu dalam masyarakat. Walaupun
seorang individu itu tidak dapat menentukan nasibnya,
bagaimana pun ia sentiasa berupaya untuk membentuk
rupa
alam sekelilingnya. Pembentukan ini dapat
dilaksanakan
melalui tugas-tugas kehidupan yang menjadi teras dan
cabaran dalam aktiviti bermasyarakat.

Seorang insan itu sentiasa bergerak ke arah


matlamat
untuk mencapai keunggulan diri. Pegerakkan ini bukan
semata-mata bertujuan untuk mencapai kemenangan dan
kebanggan swadiri. Sebaliknya keunggulan atau
matlamat
pencapaian ke arah kecekapan sangat berhubung kait
dengan
minat sosial. Seorang yang bergerak ke arah
keunggulan
diri dengan bermatlamat untuk mengatasi kerumitan
hidupnya akan mencapai kesedaran terhadap dirinya.
Secara langsung juga ia akan berupaya memberi
sumbangan
yang bermakna dengan mewujudkan suasana yang lebih

sempurna untuk ahli-ahli masyarakatnya.

Adler menumpukan kegiatan seorang individu


kepada
tugas masyarakat, tugas bekerja, tugas tanggungjawab
kepada isu kejantinaan, tugas kepercayaan serta
kesedaran
tehadap wujudnya kuasa yang lebih tinggi, iaitu tuhan
serta kelebihannya, dan tugas terhadap menerima
kesedaran
diri bahawa kerumitan yang dialami boleh diatasi
secara
sendiri.

Pegangan ini sudah tentunya memberi erti bahawa


seorang manusia itu dapat memainkan peranannya dalam
masyarakat secara optima dengan bekerjasama sesama
insan
yang lain. Tugas-tugas perlu diibaratkan sebagai
satu
usaha untuk meningkatkan keberkesanan hidup
bermasyarakat.

Keupayaan mencapai keunggulan diri. Peranan


yang
dimainkan oleh seorang manusia itu lebih condong
kepada
keinsafan bahawa ianya perlu digalakkan bagi mencapai
keunggulan diri untuk manafaat masyarakatnya.
Galakan
dalam ertikata psikologi individu merangkumi konsep
usaha
dan berani melakukan risiko yang terancang. Seorang
individu sentiasa begerak ke arah keunggulan dari
perasaan serba kekurangan dan kerendahan diri.
Kehendak
mencapai keunggulan ini adalah suatu inti yang
semulajadi
bagi tujuan mengatasi perasaan rendah diri. Cara
yang
unik yang digunakan oleh seseorang individu bagi
mencapai
keunggulan inilah yang membezakan antara satu
individu
dengan individu yang lain.
Fiksyen yang terakhir. Konsep ini merupakan
suatu
matlamat pokok yang menggerakkan tingkahlaku seorang
individu. Aspek fiksyen yang terakhir ini
mempengaruhi
individu bahawa tingkahlakunya lebih terhasil
daripada
kesan yang dijangkakan pada masa yang akan datang dan
tidak dipengaruhi oleh perkara yang pernah berlaku
pada
masa yang lampau. Individu itu biasanya mengolah
idea-
idea sebagai panduan mengerakkan tingkahlaku mereka.
Idea
ini merupakan matlamat tersendiri yang memberi
panduan
sebagai asas gaya hidup individu tersebut.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)
-----------------------------------------------------

Kata Kunci:

matlamat hidup
minat sosial
gaya hidup
keunggulan diri
fiksyen terakhir

-----------------------------------------------------

TOPIK 2: PROSES TERAPI

Dalam pendekatan kaunseling psikologi individu,


seorang klien itu tidak dianggap sebagai mempunyai
masalah, ianya juga tidak dianggap sebagai seorang
yang
"sakit mental". Sebaliknya dalam pegangan psikologi
individu, seorang klien itu lebih diiktiraf sebagai
seorang yang berkurangan galakkan dan maklomat
tentang
cara mendapat kesejahteraan. Oleh yang demikian
ianya
amat memerlukan segala unsur galakkan bagi menentukan
agar persepsi yang silap terhadap pandangan gaya
hidupnya
dapat di ubahsuai bagi menguntungkan dirinya dalam
masyarakat.

Secara am, proses terapi ini mirip kearah


penerokaan
matlamat salah yang wujud dalam diri klien; di
samping
mengenalpasti segala andaian yang tersilap yang
wujud.
Proses terapi dalam keadaan ini menumpukan kepada
unsur
pendidikan, tunjuk ajar, memberi maklumat serta
memberi
galakkan kepada klien yang merasai rendah diri.
Matlamat
terapi di samping mewujudkan gaya hidup yang lebih
sejahtera menggalakkan klien supaya dapat hidup dalam
keadaan yang setaraf dengan ahli dalam masyarakatnya.

Proses yang menggerakkan terapi memberi


perhatian
kepada aspek yang berikut: 1) perhubungan--mewujudkan
perhubungan yang mesra antara kaunselor dengan klien;
2)
analisis--mengenalpasti sejauhmana klien dipengaruhi
oleh
gaya hidup serta matlamat hidupnya; 3) wawasan--
mentafsir
perkara yang diluahkan bagi mewujudkan wawasan; dan
4)
orientasi--mengalihkan kefahaman yang tercapai kepada
tindakan yang bernas untuk klien.
copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.
Othman Dato' Haji Mohamed)
-----------------------------------------------------

Kata Kunci:

hubungan kolaboratif
analisis
wawasan
orientasi tindakan

----------------------------------------------------

TOPIK 3: TEKNIK KAUNSELING MENGGUNAKAN


PENDEKATAN
PSIKOLOGI INDIVIDU

Teknik. Proses perhubungan dalam terapi ini


memberi
fokus kepada hubungan kolaboratif antara kaunselor-
klien.
Di samping itu, klien diberi segala galakan agar
mempunyai rasa bertanggungjawab atas tindak-
tanduknya.
Kaunselor bekerja keras dengan secara sedar
mewujudkan
wawasan kepada klien tentang kekuatan yang ada dalam
dirinya. Walaupun segala kelemahan diterangkan
kepada
klien, bagaimana pun kelemahan dan serba kekurangan
klien
tidak begitu ditonjolkan.

Penumpuan diberi terhadap dimensi pemikiran yang


positif dan kerap menggunakan aspek sokongan dan
galakan
diri untuk klien. Aspek ini kesemuannya dapat
dimajukan
secara layanan yang optima menggunakan teknik
mendengar,
yakin bahawa klien memang mempunyai daya untuk
mengubah
tingkahlakunya.

Teknik melayan dalam terapi ini lebih


mementingkan
kepada aliran pemikiran dan pengalaman klien secara
subjektif. Serupa dengan cara layanan terapi
afektif,
peringkat awalan proses terapi ini juga memfokus
kepada

keupayaan penerokaan menjelaskan matlamat yang hendak


dicapai keseluruhan cara layanan juga mengabung aspek
kefahaman empati dan ketulenan terhadap klien.

Tujuan memahami gaya hidup klien, kaunselor pada


biasanya akan mengambil perhatian tentang perasaan,
motif
serta matlamat yang dikemukakan oleh klien. Perkara
ini
diterokai secara mendalam tujuan untuk mendapatkan
suatu
penilaian kefahaman tentang kehendak klien.

Minat Sosial yang Rendah


Bagaimana saya lakukan?

^
|
| Kuasa
Kejayaan | Kedudukan
| Harta
| Minat Sosial
yang Tinggi
| Apakah yang saya
lakukan?

--------------------------------------------->
Perkongsian, Kegembiraan
| Daya Kreatif
|
|
| Merungut
Kegagalan | Menyalahkan orang lain
v Takut
Helah

Rajah 1

Rajah 1 menunjukkan dimensi minat sosial yang


biasa wujud bagi seorang individu. Seorang
kaunselor yang menggunakan terapi ini berkemungkinan
akan mengajukan soalan-soalan kepada klien yang
boleh memberi pandangan tentang gaya-hidup yang
dikehendaki. Penerokaan boleh dilakukan pada tahap
interaksi klien dengan rakan-rakan, kejayaan dalam
pekerjaan, perasaan terhadap diri sendiri.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)
---------------------------------------------------

Kata Kunci:

memberi galakan
minat sosial rendah
minat sosial tinggi

_____________________________________________________
_______

TOPIK 4: KAEDAH ANALISIS DAN PENTAFSIRAN DALAM


PROSES KAUNSELING PSIKOLOGI INDIVIDU

Konstelasi Keluarga. Sebagai satu matlamat


untuk memahami klien, kaunselor juga pentingkan
analisis terhadap gabungan dalam keluarga klien.
Kedudukan kelahiran antara adik-beradik juga
digunakan sebagai analisis dan penilaian untuk
memahami gaya hidup yang sedang dialami oleh klien.
Aspek kedudukan psikologikal adalah ditumpukan
apabila analisis kedudukan kelahiran diguna sebagai
pentafsiran. Soalan tentang siapakah di antara
adik-beradik yang disayangi oleh ibu bapa? Apakah
hubungan yang dapat diperhatikan antara bapa dengan
ibu; bapa dengan anak-anak; ibu dengan anak-anak?
Siapa di antara adik-beradik yang menyerupai klien?
Menyerupai bapa atau ibu? Perkara ini penting bagi
kaunselor, bertujuan untuk menyelami persepsi dan
pengalaman yang mempengaruhi pertumbuhan hidup
klien.

Ingatan awal. Terapi Adlerian menggunakan


teknik ingatan-ingatan awal, di mana ingatan-ingatan
tersebut dapat digunakan sebagai petanda memahami
tentang gaya hidup yang dialami klien sekarang.
Angapan ini bersesuaian dengan fahaman bahawa
individu hanya ingatkan even yang konsisiten dengan
pandangan hidup mereka sekarang. Persepsi ini
memberi peneguhan terhadap logik yang wujud dalam
individu tersebut, yang mana merupakan asas dalam
pegangan hidupnya. Dari ingatan-ingatan awal,
kaunselor dapat menyelami matlamat klien serta
perkara-perkara, nilai yang merangsangkan klien.

Pada biasanya klien akan diminta untuk relaks


sejenak, dan pejamkan mata. Kemudian kaunselor akan
bertanyakan soalan atau pernyataan kepada klien:
"Saya sangat berharapkan agar anda dapat mengingati
semula memori yang paling awal dalam hidup anda.
Suatu perkara yang benar-benar terjadi kepada diri
anda, bukan suatu perkara yang dimaklomkan kepada
anda."

Ingatan-ingatan ini akan diminta oleh kaunselor


mengikut sejauh mana dalamnya keinginan kaunselor
untuk meneroka tentang diri klien berkaitan isu yang
diproses.

Mengglakkan wawasan. Cara ini menumpukan


keupayaan kaunselor selepas memahami gaya hidup
klien untuk berusaha menggalakkan wawasan klien
tentang tingkahlaku yang baru. Dengan menggunakan
teknik yang konfrontif, klien akan dicabar untuk
menyelami dan sedar terhadap matlamat hidupnya yang
merosakkan dirinya. Teknik mencabar, mengkonfron
digunakan sealiran dengan teknik galaakn. Biasanya
pentafsiran-pentafsiran yang bernas adalah perlu
untuk mencetuskan wawasan baru untuk diri klien.
Pentafsiran juga digunakan sesuai dengan kefahaman
kaunselor tentang gaya hidup yang dialami oleh
klien. Penerimaan wawasan yang baru oleh klien
merupakan permulaan untuk klien tersebut merasai
tanggungjawabnya terhadap isu yang dibincangkan
dalam proses terapi.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)
---------------------------------------------------

Kata Kunci:

konstelasi keluarga atau penggabungan keluarga


ingatan awal
menggalakan wawasan

----------------------------------------------------

SOALAN UJI SENDIRI:

1. Hurai dengan ringkas istilah berikut:


a) minat sosial
b) gaya hidup
c) keunggulan diri

2. Bincang penggunaan konstelasi keluarga


dalam proses analisis kaunseling Psikologi
Individu Alfred Adler.

3. Huraikan penggunaan galakan dalam proses


kaunseling Psikologi Individu Alfred Adler.

PRINT
YER++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++

MODUL 7

TEORI PERLAKUAN

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)

Perkaitan Subjek:

Modul ini mendedahkan pelajar kepada bidang


teori Perlakuan.
Tumpuan adalah diberi kepada latar belakang teori;
falsafah dan
konsep penting teori perlakuan; rasional perubahan
personaliti;
proses kaunseling perlakuan.

Sumber Pembelajaran:

1. Pandangan umum tentang kandungan modul


2. Konsep penting dalam teori perlakuan
3. Bahan bacaan

Tajuk Pembelajaran:

Modul yang berikut akan membantu pelajar


memahami secara umum
tentang asas teori perlakuan:

1. Pengenalan kepada teori perlakuan


2. Pendekatan dan kontinum Teori Perlakuan
3. Model Analisis Penerapan Tingkahlaku
4. Model Klasik Rangsangan-Gerak Balas
5. Model Pembelajaran Sosial
6. Model Modifikasi Tingkahlaku Kognitif
7. Kaunseling mengikut Teori Perlakuan
8. Matlamat kaunseling
9. Teknik Kaunseling Modifikasi Perlakuan

Kaedah Belajar:

Membaca, memikir kembali dan menganalisis


nota.
Penilaian:

1. Setelah anda membaca sebahagian


atau
keseluruhan modul ini, sila jawab soalan
uji sendiri.

Teks Wajib:
Othman Mohamed (2000). Prinsip Psikoterapi dan
Pengurusan dalam Kaunseling.
Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra
Malaysia.

Othman Mohamed, Rahil Mahyuddin & Abd Majid Isa.


(1995). Asas Pendidikan IV.
Kuala Lumpur: Longman.

TOPIK 1: PENGENALAN TEORI PERLAKUAN

Teori perlakuan berasaskan pendekatan tindakan


yang mekanikal.
Tingkahlaku manusia dilihat sebagai objek yang
mempunyai gerak
balas yang tertentu. Gerak balas ini pula bergantung
pada satu
cara rangsangan yang boleh mempengaruhi tingkahlaku
manusia.
Sebagai satu pendekatan yang mekanistik dan
kuantitatif, teori ini
menggunakan kaedah yang melibatkan pengukuran dan
penilaian yang
sangat objektif dalam penyelenggaraan proses
kaunseling.

Antara pengasas teori ini, Ivan Pavlov dan


Joseph Wolpe
mengemukakan teori perlakuan pelaziman klasik;
manakala teori
perlakuan pelaziman operan dipelopori oleh B. F.
Skinner dan J. B.
Watson. Teori ini juga mempunyai pengaruh dalam
aspek sosialisasi
dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan
oleh Bandura.

Perkembangan teori ini begitu pesat sekarang.


Pada tahun-
tahun enam puluhan dan tujuh puluhan, satu ciri baru
mula
diperkenalkan dengan pendekatan yang menggabung
penerapan
tingkahlaku dengan pemikiran daya kognitif.
Permulaan era baru ini
meletakkan teori perlakuan pada satu kontinum yang
lebih mencabar
dan berkesan. Terletak pada satu penghujung kontinum
ini adalah
pendekatan yang menumpu ke arah analisis penerapam
tingkahlaku,
dipelopori oleh Skinner. Manakala satu penghujung
yang lain adalah
pendekatan yang menumpu ke arah modifikasi
tingkahlaku kognitif
seperti yang diguna oleh A. T. Beck.

Fahaman perlakuan berpendapat bahawa neurosis


dipelajari
melalui proses pembelajaran. Ciri empirikal
dipentingkan dan
tingkahlaku bergerak dengan sistem peraturannya yang
boleh
ditentukan. Interaksi antara kaunselor dengan klien
seperti yang
difahami dalam pengendalian proses kaunseling cara
pemusatan
perorangan tidak diamalkan sepenuhnya. Kepentingan
hubungan
kaunselor dengan klien lebih mirip sebagai perantara
yang dapat
mengubah persekitaran bagi menggerakkan perubahan
gerak balas
tingkahlaku klien.

Lazimnya teknik kaunseling terjelma hasil


daripada pengalaman
interaksi hubungan insan dan suasana sebenar yang
berlaku bagi
mencari cara mengatasi sesuatu kesulitan. Kaunseling
pendekatan
perlakuan juga menggunakan teknik tertentu sebagai
daya bagi
mengatasi sesuatu kesulitan. Walau bagaimanapun
tekniknya semata-
mata berupa punca manipulasi objek bagi mendatangkan
matlamat
tertentu. Tekniknya lebih mirip secara sengaja dan
dirancangkan
bagi mengubah tingkahlaku klien.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)
-----------------------------------------------------
-----------
Kata Kunci:

perlakuan
tingkahlaku
rangsangan dan gerak balas
SOALAN UJI SENDIRI
Tandakan / bagi yang betul:

1. Terapi Perlakuan mementingkan orang sebagai


objek.

Betul _____ Salah _____

2. Pengasas pendekatan pelaziman klasik ialah:

Ivan Pepinsky ____


Ivan Pavlov ____
Ivan Pavez ____

3. Pengasas pendekatan pelazim operan ialah B.


F Skinner.

Betul _____ Salah _____

-----------------------------------------------------
-------------

TOPIK 2: PENDEKATAN DAN KONTINUM TEORI


PERLAKUAN (Bahagian 1)

Pengetahuan berkembang dan pendekatan teori


perlakuan tidak
terkecuali daripada hakikat ini. Pada masa sekarang,
terapi
perlakuan banyak berkongsi teknik dengan cara
psikoterapi lain.
Penerapan dan penyesuaian tertumpu kepada penggunaan
kaedah yang
singkat dan lebih terarah. Secara mekanistik, terapi
perlakuan
banyak menumpukan arahan dari kaunselor kepada
kliennya. Walau
bagaimanapun, penggunaan teknik berbeza mengikut
aliran pendekatan

mirip teori perlakuan yang tertentu. Terdapat empat


mirip
pendekatan yang terletak pada kontinum A -- B seperti
berikut: 1)
Analisis Penerapan Tingkahlaku; 2) Model Klasik
Rangsangan-gerak
balas; 3) Teori Pembelajaran Sosial; 4) Modifikasi
Tingkahlaku
Kognitif (lihat rajah 1).

A
B

<----------------------------------------------------
->
1 2
3 4

Rajah 1

Model analisis penerapan tingkahlaku.


Pendekatan ini melihat
bahawa tingkahlaku sebenarnya adalah akibat daripada
suatu
rangsangan. Kawalan peneguhan ke atas sesuatu
rangsangan itu pula
akan mengubah tingkahlaku. Pendekatan ini
menggunakan prinsip
pelaziman operan dan pengukuran sama ada berkesannya
aliran
peneguhan dinilai daripada hasil kesan rangsangan
yang baru.
Paradigma analisis perlakuan ini dapat dicerap dari
rajah 2.
R --------------> P
----------> GB
Rangsangan
Peneguhan Gerak Balas

Rajah 2

Tingkahlaku (GB) terhasil dari rangsangan (R).


Rangsangan
ditambah dengan peneguhan. Akibat dari proses ini
maka berlaku
satu gerak balas. Contohnya, seorang pelajar yang
nakal di dalam
bilik darjah. Pelajar melakukan sesuatu yang tidak
disenangi guru
X, seperti buat bising. Setiap kali pelajar tersebut
buat bising,
beliau akan dimarahi guru X bersamaan dengan
pandangan serta mimik
muka guru X yang garang. Pelajar akan diam. Pada
keadaan yang
lain, apabila pelajar buat bising, dan pelajar
melihat muka guru Y
dengan mimik mukanaya yang garang, pelajar akan
menukar tingkah
lakunya menjadi diam.

Membuat bising merupakan rangsangan, dan bagi


menghapuskan
tingkahlaku buat bising tadi, pelajar dimarahi
bersamaan dengan
gandingan muka marah. Pengalaman dimarahi diingati
oleh pelajar
dengan gandingan muka marah. Pada keadaan yang lain,
mimik muka
marah sudah mencukupi bagi mengubah tingkahlaku untuk
pelajar diam.
copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.
Othman Dato' Haji Mohamed)
-----------------------------------------------------
------------

Kata Kunci:

kontinum
analisis penerapan tingkahlaku
pelaziman operan

-----------------------------------------------------
--------------

SOALAN UJI SENDIRI

1. Tiga model pendekatan terapi perlakuan


adalah:

a) Model Klasik Rangsangan-Gerak Balas


____
b) Model Perorangan dan Pelaziman
____
c) Model Modifikasi Perlakuan Kognitif
____
d) Model Analisis Rasional
____
e) Model Pembelajaran Sosial
____

2. Struktur aliran pelaziman operan meletakkan


elemen
peneguhan selepas sesuatu gerak balas
berlaku.

Betul ____ Salah ____

_____________________________________________________
________
TOPIK 3: PENDEKATAN DAN KONTINUM TEORI
PERLAKUAN (Bahagian 2)
Model klasik rangsangan-gerak balas. Pendekatan
ini menerap
prinsip pelazimzn klasik dan penghindaran yang mula
diasas oleh
Ivan Pavlov. Prinsipnya menggunakan paradigma
pembolehubah
perantara bagi menghasilkan perubahan tingkahlaku.
Rajah 3
menunjukkan kaedah mudah prinsip rangsangan dan gerak
balas.

R -------------------> GB ---------->
P

Rangsangan Gerak Balas


Peneguhan

Rajah 3

Dalam model ini, tingkahlaku (GB) terhasil dari


rangsangan.
Tingkahlaku tersebut diperkukuh dengan wujudnya
peneguhan (P)
selepas terhasil tingkahlaku yang baru. Contohnya,
seorang pelajar
selepas tamat sekolah terdengar bunyi loceng penjaja
di luar
kawasan sekolah. Pelajar mendekati penjaja tersebut
dan mendapati
penjaja menjual ais krim. Pelajar membeli ais krim
dan menikmati
kelazatan ais krim. Perkara ini berulang setiap
hari. Akibatnya,
setiap kali loceng berbunyi, pelajar akan mengingati
kelazatan ais
krim dan keinginan membeli dan mendapatkan ais krim
akan menjadi
satu desakan dalam diri.

Pada mulanya bunyi loceng merupakan rangsangan


tidak terlazim.
Pelajar membeli ais krim dan menghirup ais krim
merupakan gerak
balas. Pelajar dapat merasa kelazatan ais krim
merupakan peneguhan
ke atas gerak balasnya membeli ais krim. Pelajar
tetap akan
mengingati serta gambaran imej pengalamannya dapat
menikmati
kelazatan ais krim. Pada masa yang lain, bunyi
loceng yang sama
sudah mencukupi bagi pelajar mengingati ais krim.
Bunyi loceng
sudah berubah menjadi rangsangan terlazim. Pelajar
akan sentiasa
tergerak membeli ais krim selepas tamat waktu
sekolah.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)
-----------------------------------------------------
--------------

Kata Kunci:

Pelaziman klasik

-----------------------------------------------------
--------------

TOPIK 4: PENDEKATAN DAN KONTINUM TEORI


PERLAKUAN (Bahagian 3)

Teori pembelajaran sosial.


Pada akhir tahun 1960, penyelidikan tentang teori
perlakuan mula berkembang
lebih luas menjangkau alam sosial. Pendekatan
perlakuan tidak lagi terikat
dengan alam eksperimen dengan pelaziman klasik dan
pelaziman operan
sahaja. Perkembangan dalam bidang psikologi sosial,
personaliti
telah memulakan terapis dalam bidang ini merintis dan
meneroka
aspek pembelajaran yang dilalui individu dalam
kehidupannya
seharian dalam alam masyarakat yang sebenar. Bandura
mengemukakan
satu bentuk pendekatan perlakuan yang menumpu pada
pembelajaran
sosial. Struktur pembelajaran berasaskan pada sistem
interaksi
antara tiga aspek berikut: 1) rangsangan dari acara
luaran; 2)
peneguhan luaran; dan 3) proses perantara secara
kognitif.

Pendekatan pembelajaran sosial ini menggunakan


prinsip
kesalingan dalam interaksi manusia dengan alam
persekitarannya.
Manusia dianggap sebagai agen perubahan dan
mempengaruhi
persekitarannya dengan cara pembelajaran mengikut
percontohan.
Manusia mempunyai daya rangsangan pemikiran yang
boleh menggerakkan
proses secara simbolik serta berupaya membuat
peraturan pilihannya
secara sendiri.

Kefahaman seperti ini memberi penekanan bahawa


tingkahlaku
ditumpukan ke arah individu dan huraian analisis
tentang individu
dikaitkan dengan keadaan kehidupan psikologikalnya.
Tingkahlaku
mula difahami dengan menumpu pada cara individu
berinteraksi dengan
orang lain yang signifikan dalam masyarakat. Di
samping berupaya
mengubah tingkahlaku mereka mengikut matlamat dan
ideal yang
dikehendaki sealiran dengan usaha memahami budaya
alam
sekelilingnya.

Pendekatan modifikasi tingkahlaku kognitif.


Pendekatan ini
menumpu kepada tingkahlaku hasil daripada
pengstrukturan kognitif.
Pengalaman seseorang digandingkan dengan cara
individu tersebut
mentafsir tingkahlakunya. Pentafsir yang tidak
rasional boleh
mengakibatkan tingkahlaku yang bercelaru. Dalam
pendekatan ini,
manusia tidak dianggap hanya sebagai objek.
Interaksi dan tingkah
laku antara insan tidak berlaku tanpa wujudnya
perasaan dan
pemikiran. Elemen ini merupakan tumpuan induk dalam
kefahaman
modifikasi tingkahlaku kognitif.

Individu dalam proses interaksi sentiasa


bergerak balas kepada
rangsangan alam sekitarnya dan saling membuat
pentafsiran tertentu
serta menukarkan persepsinya kepada suatu
tingkahlaku. Walau
bagaimanapun, setiap individu akan membuat
pentafsiran yang berbeza
berasaskan kepada pengalaman dan pentafsiran
subjektifnya terhadap
rangsangan alam persekitarannya.
Unsur inilah yang membezakan antara pendekatan
modifikasi
tingkahlaku kognitif dengan pendekatan perlakuan
pelaziman klasik.
Pembolehubah perorangan menjadi satu elemen penting
kerana
kesalingan antara individu dengan persekitarannya
melibatkan
pengalaman sosial individu tersebut berserta dengan
perkembangan
kognitifnya. Suasana ini juga melibatkan jangkaan
individu
tersebut terhadap apa yang dikehendaki, di samping
perlu mengikuti
segala peraturan yang ada di dalam masyarakatnya.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)
_____________________________________________________
_________________
Kata Kunci:

pembelajaran sosial
percontohan
kesalingan
modifikasi tingkahlaku kognitif
pengstrukturan kognitif

-----------------------------------------------------
--------------

SOALAN UJI SENDIRI

1. Ciri peneguhan tidak perlu dipentingkan


dalam mengenal
pasti rangsangan semasa mencorakkan aliran
struktur
pelaziman klasik.

Betul ____ Salah ____


2. Huraikan konsep kesalingan dalam model
pembelajaran
sosial.

3. Perasaan dan pemikiran tidak penting sebagai


pembolehubah
dalam model modifikasi tingkahlaku.
-----------------------------------------------------
--------------

TOPIK 5: KAUNSELING MENGIKUT TEORI PERLAKUAN

Proses terapi. Proses kaunseling dalam terapi


perlakuan
memerlukan kerja sama yang erat antara kaunselor
dengan klien.
Suasana pengajaran dan pembelajaran sangat ketara
dalam proses
kaunseling yang dijalankan kerana banyak arahan yang
diguna oleh
kaunselor bagi tujuan memudahkan klien faham tindakan
yang wajar
dilaksanakan.

Kaunselor mesti faham diri klien dan mempunyai


kepercayaan
bahawa klien boleh berubah tingkahlakunya. Perkara
yang penting
adalah kehendak klien yang mahukan pengubahan baik
dari segi
kehendaknya mengurangkan atau mengatasi sesuatu
tingkahlaku.
Sudah tentunya hubungan antara kaunselor dengan klien
juga
memerlukan keredhaan penerimaan positif tanpa
syarat. Corak
hubungan ini dapat menghindarkan rintangan bagi
memudahkan
pengumpulan maklumat.
Dalam terapi perlakuan, pengumpulan maklumat
sangat penting
bagi mengatur strategi perlaksanaan modifikasi
tingkahlaku klien.
Maklumat yang terkumpul diguna sebagai garisan data
asas bagi
tujuan menganalisis tentang masalah atau kerumitan
yang dialami
klien. Kaunselor bertanggung jawab menganalisis data
yang
terkumpul. Sudah tentunya semasa proses kaunseling
dijalankan,
analisis dilakukan secara pemikiran dalaman oleh
kaunselor.

Proses pemikiran dan analisis secara dalaman ini


memerlukan
keupayaan kaunselor bergerak dengan pantas bagi
memberikan maklum
balas kepada klien tentang tingkahlakunya. Masalah
yang dialami
klien mesti didefinisikan supaya kaunselor dan klien
jelas dan
faham tentang masalah yang hendak ditangani.
Kaunselor perlu
menggunakan kemahiran penjelasan bagi menerangkan
keadaan sebenar
di samping mengatur corak modifikasi tingkahlaku yang
wajar bagi
dilaksanakan.

Walau pun cara modifikasi tingkahlaku ini lebih


bercorak
mekanikal kerana mementingkan penerapan rangsangan
yang sesuai,
hubungan antara kaunselor dengan klien tetap mesti
dijalin.
Hubungan ini akan dapat terjelma hanya dengan
menerapkan kemahiran
melayan yang baik ke atas diri
klien.
copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.
Othman Dato' Haji Mohamed)
-----------------------------------------------------
-------------

Kata Kunci:

pengajaran
pengupulan maklumat
garisan data asas
analisis
mekanikal

-----------------------------------------------------
------------

TOPIK 6: MATLAMAT KAUNSELING

Matlamat biasanya adalah matlamat yang


diinginkan oleh klien.
Matlamat perlu dapat dijelaskan secara tingkahlaku.
Ini memberi
erti bahawa matlamat dapat diperincikan secara
spesifik sebagai
perkara yang boleh dilakukan oleh klien selepas
menempuhi proses
kaunseling.

Tujuan perubahan juga diolah agar dapat membantu


kaunselor
cara bagaimana prosidur serta teknik yang sesuai bagi
menepati
tingkahlaku yang dikehendaki itu. Dalam hal ini,
kaunselor
berupaya memilih apa sahaja cara atau teknik asalkan
berjaya.

Matlamat seperti ini sudah tentunya mirip ke


arah membuat
kerja. Kaunselor dengan klien menentukan apakah
tingkahlaku yang
baik dan tidak baik, sesuai dengan kebudayaan
setempat.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)
-----------------------------------------------------
-------------

TOPIK 7: TEKNIK KAUNSELING MODIFIKASI PERLAKUAN

Antara teknik yang boleh diguna dalam terapi


perlakuan adalah
seperti berikut: 1) penilaian; 2) mainan peranan; 3)
gambaran imej;
dan 4) desensitisasi bersistem.

Penilaian. Teknik kaunseling perlakuan


berasaskan pada
maklumat data asas yang terkumpul oleh kaunselor.
Data asas adalah
penting bagi memulakan satu rancangan struktur terapi
yang
berkesan. Hubungan interaksi antara kaunselor dengan
klien juga
memerlukan kaunselor bersifat berempati untuk
mendapat kefahaman
yang dikemukakan oleh klien. Teknik kaunselingnya
juga memerlukan
kemahiran kaunseling yang tepat, di samping kaunselor
berupaya
mengguna kaedah klinikal yang jitu serta peka dengan
kehendak
perubahan tingkahlaku klien.

Proses penilian memerlukan kaunselor mendapatkan


segala
maklumat tentang masalah yang dialami oleh klien.
Kaunselor perlu
mengumpul maklumat tentang masa, cara masalah
berlaku, cara yang
diusaha oleh klien bagi mengatasi masalah, tempat,
keadaan trauma
yang pernah dialami, pengalaman klien dan berbagai
lagi ciri
maklumat tentang masalah yang dihadapi oleh klien.

Cara kaunselor menyoal dalam proses temuduga


bagi mendapat
maklumat adalah penting. Soalan yang bermula dengan
perkataan
mengapa wajar dihindar; manakala soalan yang bermula
dengan
bagaimana, apakah, bilakah, dan dimana wajar
digalakkan. Walaupun
hasil dari persoalan yang dikemukan, kaunselor akan
mendapat
maklumat tetapi kaunselor tidak semestinya akan
menerima sepenuhnya
jawapan yang diberi oleh klien. Kepekaan kaunselor
dalam
mengenalpasti dan mencerap cara klien menjawab juga
penting.
Kaunselor sentiasa akan peka pada gerak geri dan cara
klien
menjawab bagi mencerap ciri yang tidak konsisten,
cuba mengelak
sesuatu atau membuat sesuatu yang terpesong dari yang
benar.

Satu cara bagi mendapat penilaian dari klien


adalah dengan
mengguna laporan swadiri yang dibuat oleh klien.
Laporan seperti
ini pada biasanya lebih baik bagi pengumpulan
maklumat tentang
khayalan klien, pemikirannya dan juga perasaan
mereka. Di samping
ini, peranan kaunselor sebagai pembimbing memang
terserlah dalam
terapi perlakuan kerana keperluan secara terarah bagi
mendapat
maklumat.

Mainan peranan. Satu teknik yang diguna dalam


terapi
perlakuan ialah mainan peranan. Cara ini sesuai
dalam menangani
masalah interaksi. Biasanya kaunselor bersetuju
untuk mengambil
atau memainkan peranan orang yang klien menghadapi
bermasalah untuk
berinteraksi. Dengan cara ini, kaunselor dapat
mengenalpasti
masalah induk yang klien hadapi dalam interaksinya
dengan orang
tersebut. Selanjutnya, kaunselor akan mampu untuk
cuba mengubah
tingkahlaku celaru yang dialami oleh klien dengan
mengguna teknik
sampingan seperti latihan ketegasan diri, pelaziman,
dan
sebagainya.

Gambaran imej. Teknik gambaran imej boleh


memberi ingatan
yang lebih jelas kepada klien tentang acara atau
pengalaman yang
dilalui sama ada yang lampau, sekarang atau yang akan
datang. Cara
ini dapat menyenangkan klien secara menggunakan
simbol dalam
imejnya tentang perkara yang menjadi kerumitannya.
Di samping ini,

kaunselor juga akan dapat persepsi serta penilaian


yang lebih jelas
tentang masalah klien setelah klien menghuraikan
acara yang telah
dialaminya dalam gambaran imej secara lisan.
Desensitisasi bersistem. Teknik ini menerapkan
penggunaan
gambaran imej dengan latihan relaksasi bagi
menghasilkan suasana
selesa yang boleh diterima klien. Desensitisasi
bersistem biasanya
diguna sebagai satu teknik bagi menghindar keadaan
keresahan yang
dialami klien. Proses permulaannya adalah dengan
mengasingkan
terlebih dahulu acara yang menjadi pemangkin
keresahan atau
kegelisahan yang sedang dialami klien. Keadaan ini
diukur dalam
satu bentuk kontinum antara acara yang meresahkan
hingga satu
penghujunag yang sangat mengancam ketenteraman klien.

Latihan relaksasi secara beransur biasanya


diterap sebagai
elemen penghindar yang bertentangan dengan perasaan
dan pemikiran
keresahan atau kegelisahan. Kaunselor akan mengasuh
klien
membayangkan atau mengambarkan dalam bentuk satu
hairaki imej
bermula dengan acara yang kurang meresahkan dan
beransur-ansur
bergerak ke arah hairaki yang lebih tinggi dengan
keadaan yang
paling mengancam klien. Proses relaksasi disematkan
ke dalam imej
klien semasa klien mengambarkan imej-imej yang
dirasakan kurang
selesa, sehingga imej tersebut bertukar menjadi
selesa pada
pandangan dan pemikiran klien. Proses in diulang dan
kaunselor
akan hanya memimpin klien bergerak ke tahap hairaki
lebih tinggi
apabila klien sudah mampu menangani keadaan keresahan
yang baru
dilalui dalam latihannya.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr.


Othman Dato' Haji Mohamed)
-----------------------------------------------------
-------------

Kata Kunci:

penilaian
gambaran imej
mainan peranan
desensitisasi bersistem

-----------------------------------------------------
-------------

SOALAN UJI SENDIRI

1. Huraikan penggunaan gambaran imej dalam


terapi perlakuan.

MODUL 11

TEORI ANALISIS SALINGHUBUNG

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

TEORI ANALISIS SALINGHUBUNG


Perkaitan Subjek:

Modul ini mendedahkan pelajar kepada bidang teori Analisis


Salinghubung. Tumpuan adalah diberi kepada latar belakang teori;
falsafah dan konsep penting teori analisis salinghubung; rasional
perubahan personaliti; proses kaunseling analisis salinghubung.

Sumber Pembelajaran:

1. Pandangan umum tentang kandungan modul


2. Konsep penting dalam teori analisis salinghubung
3. Bahan bacaan

Tajuk Pembelajaran:

Modul yang berikut akan membantu pelajar memahami secara


umum tentang asas teori analisis salinghubung:

1. Pengenalan kepada teori analisis salinghubung


2. Ciri utama dalam analisis salinghubung
3. Analisis berstruktur
4. Pandangan terhadap tingkah laku manusia
5. Kaunseling mengikut Teori Analisis Salinghubung
6. Matlamat kaunseling

Kaedah Belajar:

Membaca, memikir kembali dan menganalisis nota.

Penilaian:

1. Setelah anda membaca sebahagian atau


keseluruhan modul ini, sila jawab soalan uji sendiri.

Teks Wajib:
Othman Mohamed (2000). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan
dalam Kaunseling. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti
Putra Malaysia.

Corsini, R. J. (1984). Current psychotherapies. USA:


P.E. Peacock Publishers Inc.

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA TEORI ANALISIS


SALINGHUBUNG

Teori Analisis Salinghubung mula dipelopori oleh Eric Berne


dalam tahun 1950an. Sebagai satu teori, pendekatannya berasaskan
kepada proses analisis berstruktur serta penerapan tentang teori
Skrip. Mengikut fahaman teori ini, setiap individu sudah
menetapkan kedudukan serta merancang cara hidupnya yang tersendiri,
di samping bersunguh-sunguh melaksanakannya tanpa disedari.

Kebanyakan daripada tindak-tanduk skrip individu itu dapat


berkembang hanya selepas dibentuk dengan sempurna melalui permainan
pendirian ego yang dilaksana oleh individu tersebut. Permainan
pendirian ego ini pula memberi sokongan kepada muslihat tabiat
seorang individu yang mana usahanya akan hanya ditentukan oleh
skrip tersebut.

Sehubungan dengan skrip yang telah ditetapkan itu, terdapat


juga analisis tentang penempatan hidup diri seorang individu dengan
orang lain. Penempatan hidup ini merupakan satu fahaman bagaimana
seseorang itu sedar tentang penerimaan dirinya sendiri di samping
ia boleh menerima diri orang lain. Maka di sini terlahir satu
struktur yang teratur tentang penempatan kehidupan yang diterimaa
oleh seseorang individu. Dalam teori analisis salinghubung
terdapat empat gaya penempatan kehidupan:

1. Saya OK; anda OK:


Saya menerima diri saya; saya menerima diri anda

2. Saya OK; anda tidak OK:


Saya menerima diri saya; saya tidak menerima diri anda

3. Saya tidak OK; anda OK:


Saya tidak menerima diri saya; saya menerima diri anda

4. Saya tidak OK; anda tidak OK:


Saya tidak menerima diri saya; saya tidak menerima diri
anda

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

Kata Kunci:

salinghubung
gaya penempatan kehidupan

TOPIK 2: CIRI UTAMA DALAM ANALISIS SALINGHUBUNG

Skrip. Skrip seperti penempatan kehidupan sudah terancang


dari awal dalam diri seorang individu. Penempatan kehidupan
seperti yang dipersepsikan individu itu merupakan penentuan yang
mengarah cara hidup dan kegiatan seseorang. Walau bagaimanapun,
ada juga skrip timbalbalik yang mengawal perancangan skrip awal
yang tidak disedari oleh seseorang individu. Skrip timbalbalik ini
berasaskan arahan-arahan yang diterima dari ibu bapa tentang
bagaimana kehendak seseorang itu boleh diterima pakai.

Permainan pendirian ego. Skrip seperti penempatan kehidupan


berkait rapat dengan permainan pendirian ego yang dilakukan oleh
seseorang individu. Konsep permainan dalam teori analisis
salinghubung bermaksud ciri saling hubungan yang berlaku antara dua
pihak dalam interaksi sesama insan. Interaksi sedemikain berlaku
serentak dalam suasana saling hubungan tersebut tetapi pada
hakikatnya tersirat dua tahap komunikasi yang berbeza. Permainan
seperti ini mempunyai hasilnya yang tersendiri.

Pendirian ego merupakan satu sistem perasaan yang tersusun


bersama dengan hubungan corak tingkah laku. Corak tingkah laku ini
juga ada yang baik dan ada juga yang jahat dalam pembinaan struktur
personaliti seseorang individu. Corak ini merupakan satu bentuk
pengalaman serta perasaan yang memang konsisten dan sealiran dengan
satu bentuk tingkah laku yang juga konsisten. Dalam fahaman teori
analisis salinghubung, pendirian ego merupakan asas dalam penentuan
corak analisis berstruktur. Eric Berne telah menyarankan bahawa
dalam diri seseorang ada tersemat pendirian ego sebagai seorang ibu
bapa, seorang dewasa dan seorang kanak-kanak. Analisis seperti ini

sangat berguna kerana seseorang kaunselor akan dapat menentukan


dari segi manakah seorang klien sedang memikir atau bertinglah laku
dalam interaksinya dengan orang lain.

Pendirian ego sebagai ibu bapa. Seorang individu yang berada


dalam keadaan ini akan rasa, memikir, bercakap serta menunjukkan
sebagai seorang ibu bapa. Pendirian ego ini aktif dan biasanya
berfungsi sebagai hati kecil nurani seorang insan.

Pendirian ego sebagai dewasa. Seorang individu yang berada


dalam keadaan ini akan membuat sesuatu penilaian alam sekelilingnya
secara objektif dan bergerak, berinteraksi, menilai sesuatu acara
berdasarkan kepada pengalamannya.

Pendirian ego sebagai kanak-kanak. Tiap-tiap seorang


mempunyai ciri keanak-anakan dalam dirinya. Seorang yang berada
dalam keadaan pendirian ego ini akan rasa, memikir, bercakap,
melakukan gerak balas secara kanak-kanak. Contoh secara grafik
adalah seperti dalam rajah 1.

Ibu
Bapa

Dewasa

Kanak
-kanak
Rajah 1

Muslihat tabiat. Hasil daripada permainan pendirian ego pada


biasanya berbentuk perasaan yang spesifik seperti rasa bersalah,
murung, moyok, marah dan sebagainya. Dalam teori analisis
salinghubung, perasan tersebut diibaratkan sebagai setem yang
disimpan. Istillah setem ini menyerupai konsep kupon yang biasa
disimpan oleh seorang pelanggan apabila membeli belah di
supermarket sebagai ganti wang atau ditukarkan dengan pembelian
barangan yang sedang ditawarkan harga istimewa. Kupon atau setem
ini dikiaskan bagi mengambil alih perasaan yang disimpan dan
ditukarkan sebagai hasil perasaan, sama ada marah, moyok dan
sebagainya. Simpanan setem atau perasaan inilah yang dikonsepkan
sebagai muslihat tabiat dalam teori analisis salinghubung.

Sebagai contoh, individu yang menyimpan perasan murung telah


memainkan muslihat tabiat kemurungan. Permainan ini diguna dengan
tujuan bagi memuaskan kehendaknya mendapat satu hasil belas kasihan
dari orang lain.

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

Kata Kunci:

skrip
permainan pendirian ego
setem
hasil
muslihat tabiat
pendirian ego ibu bapa
pendirian ego dewasa
pendirian ego kanak-kanak

SOALAN UJI SENDIRI

1. Bincang perkaitan antara pendirian ego dengan penempatan


kehidupan.

2. Hurai dengan ringkas konsep berikut:


a) skrip
b) muslihat tabiat
c) pendirian ego dewasa

TOPIK 3: ANALISIS BERSTRUKTUR


Enam pendirian ego akan kemungkinan terlibat dalam interaksi
antara dua orang, seperti dalam rajah 2.

X Y
1 IB 4 IB

2 D 5 D

3 KK 6 KK

Rajah 2

Di bawah individu X akan terdapat tiga pendirian ego, 1, 2 dan


3 sebagai ibu bapa, sebagai dewasa dan sebagai kanak-kanak. Begitu
juga keadaannya dengan individu Y bagi pendirian ego 4, 5, dan 6.
Dalam interaksi salinghubung, berbagai ciri interaksi akan berlaku
antara dua individu yang melibatkan pendirian ego masing-masing.

Antara interaksi salinghubung yang biasa berlaku adalah 1)


salinghubung sealiran; 2) salinghubung bersilang; 3) salinghubung
berpenjuru; dan 4) salinghubung berbendung.
Salinghubung sealiran. Dalam keadaan ini, komunikasi antara
dua orang boleh berterusan sekiranya vektor saling hubungan itu
terus beraliran seperti dalam rajah 3.

X Y

IB IB

D D

KK KK

Rajah 3

Salinghubung bersilang. Dalam keadaan ini, vektor saling


hubungan antara dua orang yang terlibat semasa berkomunikasi
bersilang. Individu X berkomunikasi dengan individu Y secara
pendirian ego Dewasa kepada Dewasa. Manakala individu Y pula
bergerak balas secara menerap pendirian ego Kanak-kanak kepada Ibu
Bapa. Salinghubung seperti ini banyak berlaku dalam saling
hubungan yang mengakibatkan pertelingkahan. (lihat rajah 4).

X Y

IB IB

D D

KK KK

Rajah 4
Salinghubung berpenjuru. Dalam keadaan ini individu X
sebenarnya bertujuan untuk memikat pendirian ego yang berlainan

dari pendirian ego dewasa individu Y. Kemungkinan individu X


berkehendakkan pendirian ego kanak-kanak Y atau pendirian ego ibu
bapa Y yang memberi gerak balas. (lihat rajah 5).

X Y

IB IB

D D

KK KK

Rajah 5

Dalam keadaan ini, adalah diperhatikan bahawa individu X mula


dengan saling hubungan berpendirian ego Dewasa ke arah pendirian
ego Dewasa individu Y. Interaksi ini secara berurusan sosial dan
jelas antara Dewasa kepada Dewasa. Garisan yang terputus-putus
antara Dewasa ke arah Kanak-Kanak; dan antara Dewasa ke arah Ibu
Bapa merupakan lapisan psikologikal atau pemikiran yang
tersembunyi.

Dalam contoh di dalam rajah 5, salinghubung berpenjuru itu


berjaya dilakukan oleh individu X kerana individu Y bergerak balas
secara Dewasa kepada Dewasa.

Salinghubung berbendung. Dalam keadaan ini, walaupun


salinghubung pendirian ego dewasa individu X merangsang ke arah
pendirian ego dewasa Y, suasana ini hanya merupakan interaksi
sosial. Pada dasarnya tersirat di dalam hasrat kedua individu
tersebut satu tahap psikologikal yang lain. Dalam contoh di dalam
rajah 6, tahap pendirian ego sebenar antara kedua individu tersebut
adalah diantara pendirian ego kanak-kanak.

X Y

IB IB

D D

KK KK

Rajah 6

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

Kata Kunci:

salinghubung sealiran
salinghubung bersilang
salinghubung berpenjuru
salinghubung berbendung

SOALAN UJI SENDIRI

1. Huraikan konsep analisis berstruktur.


TOPIK 4: PANDANGAN TERHADAP TINGKAH LAKU MANUSIA

Pandangan teori analisis salinghubung berkisar pada alam


sebenar dalam interaski individu dan antara individu dengan
kelompoknya. Interaksi sedemikian mengambil kira tentang desakan
biologikal semulajadi manusia. Faktor yang paling rapat dengan
desakan biologikal ini adalah faktor kehendak untuk hidup atau
`survival'. Di samping ini, suasana sehariaan juga merupakan
sebagai elemen yang mempengarugi corak analisis saling hubungan
manusia bagi menentukan corak rasa kepuasan diri seperti berikut:
1) keinginan bagi mendapat diterima; 2) keinginan berstruktur; 3)
keinginan bagi memeriahkan diri; 4) keinginan bagi mendapatkan
pengiktirafan; dan 5) keinginan bagi mendapatkan kepemimpinan.

Keinginan diterima. Keinginan ini merupakan kehendak asas


yang dialami oleh kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan kemanjaan
serta kontak dengan ibu bapanya. Kanak-kanak memerlukan kontak
fizikal dan kemanjaan kasih sayang, di samping berkehendakkan
perhatian.
Keinginan berstruktur. Sebagai seorang manusia yang
menggunakan masa seharian bekerja, seorang individu akan menentukan
keutamaan mengguna masa. Seorang individu akan menentukan apakah
kehendak yang diperlukan dalam satu hari. Pemilihan waktu lapang
dan masa yang berlebihan menjadi satu daya usaha bagi mengstruktur
penggunaan masa yang optima untuk kepentingan dirinya.

Keinginan memeriahkan diri. Cetris paribus atau semua perkara


tetap sama, maka seorang individu akan mencari cara bagi
menggunakan masanya secara yang meriah. Ini merupakan satu daya
dalam diri individu. Individu memang mempunyai ciri kegembiraan
diri yang tersemat dalam perasaannya.

Keinginan pengiktirafan. Selain daripada kegembiraan individu


dan diterima dalam kontak kanak-kanak, seorang manusia juga apabila
dewasa berkehendakkan pengiktirafan kewujudannya. Interaksi yang
berkesan seharian memerlukan seorang manusia mengiktiraf kewujudan
rakannya dan orang lain yang signifikan. Lumrahnya seorang
individu akan memberi salam, memberi hormat tentang kehadiran
seorang yang lain dalam kelompok interaksinya.

Keinginan kepemimpinan. Ciri ini sangat berkait rapat dengan


keinginan berstruktur. Keinginan berstruktur memerlukan seorang
itu menggunakan masanya secara optima tujuan memberi peluang untuk
membantu orang lain. Ciri ini sangat penting bagi menggalakkan
suasana dalam diri seorang individi itu satu kehendak melaksanakan
keinginan kepemimpinan. Kualiti ini akan mengeluarkan dalam diri
seorang individu perasaan dan desakan dalamannya untuk memimpin.

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

Kata Kunci:
keinginan diterima
keinginan berstruktur
keinginan memeriahkan diri
keinginan pengiktirafan
keinginan kepemimpinan.

TOPIK 5: KAUNSELING MENGIKUT ANALISIS SALINGHUBUNG


Proses kaunseling. Seperti yang digalakkan oleh pendekatan
pendekatan kaunseling lain, tempat kaunseling mengikut analisis
salinghubung juga mementingkan tempat yang tidak bising, suasana
yang selesa dan menyenangkan hati. Pita rakaman boleh digunakan
dengan izin klien.

Pada biasanya, interaksi kaunseling memerlukan satu kontrak


yang dipersetuji antara kaunselor dengan klien. Klien akan diminta
memberi penjelasan apakah perkara yang hendak diberi pertolongan
atau diperbaiki.
Dalam proses kaunselingnya, kaunselor dan klien diiktiraf
sebagai mempunyai taraf yang sama, sungguhpun mempunyai hak masing-
masing yang tersendiri. Dalam proses kaunseling, kaunselor mesti
dapat menentukan manakah perkara yang relevan atau tidak relevan
dan wajar boleh membuat pengasingannya. Di samping itu, kaunselor
juga hendaklah menentukan kekerapan perjumpaan sessi kaunselingnya
dengan klien.
Sebelum proses kaunselling dimulakan, kaunselor dikehendaki
membuat satu diagnosis tentang keadaan klien dan tahap kerumitan
yang klien sedang hadapi. Diagnosis ini berkesan sekiranya
kaunselor sudah dapat memahami empat isi kandungan penderian ego
seperti berikut: 1) kuasa bertindak; 2) penyesuaian; 3) biologikal;
dan 4) kesan mental.

Kuasa bertindak. Tiap-tiap satu pendirian ego mempunyai


coraknya tersendiri berhubung dengan tingkah laku.

Penyesuaian. Tiap-tiap pendirian ego mampu menyesuaikan gerak


balas tingkah lakunya berkaitan dengan suasana sosial dimana
seorang individu itu sedang giat bergerak.

Biologikal. Gerak balas individu disesuaikan hasil daripada


pertumbuhan yang semulajadi. Gerak balas ini juga adalah hasil
daripada pengalaman lampau.

Kesan mental. Ini merupakan fenomena pengalaman mental


individu.

Di samping memahami tentang penderian ego, kaunselor boleh


mengenal pasti diagnosis mengikut kategori berikut:

a) Diagnosis tingkah laku: Penumpuannya adalah kepada kata-


kata, gerak geri, ciri sesuatu penderian ego.

b) Diagnosis operasional: Penumpuannya adalah kepada cara


gerak balas suasana persekitaran secara sosial.

c) Diagnosis sejarah: Penumpuan kepada pengaruh dan


pengalaman daripada ibu dan bapa.

d) Diagnosis fenomenologikal: Penumpuan secara keseluruhan


tentang asimilasi pengalaman, di samping mengambil kira ciri
prejudis dan pengaruh pengasuhan oleh ibu bapa.

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

Kata Kunci:

suasana selesa
kontrak
kuasa bertindak
penyesuaian
biologikal
kesan mental
diagnosis

TOPIK 6: MATLAMAT KAUNSELING

Pada akhir sessi kaunseling analisis salinghubung, adalah


diharapkan klien dapat menikmati keupayaan untuk berinteraksi
dengan lebih sempurna. Hasrat kaunselor wajarlah menuju ke arah
membantu kliennya mencapai kesempurnaan interaksi diri dengan orang
lain. Secara operasional, matlamat yang dikehendaki adalah
perubahan serta pembaharuan pendirian ego dalam swadiri klien agar
dapat menjurus ke arah perubahan perlakuannya.

Hakikat pembaharuan ini akan hanya dapat tercapai dengan


perubahan pengstrukturan semula pemikiran dan persepsi klien
terhadap suasana sebenarnya. Proses kaunseling hanya merupakan
pemangkin dan secara sengaja mengolahkan suasana yang terapeutik.
Pada akhirnya, klien wajar dapat secara sendiri memilih untuk
mengubahkan penempatan kehidupannya antara diri swadiri dengan
orang lain dalam kehidupannya yang sebenar. Bagi kaunselor yang
menjadi tunjang pengolah suasana terapeutik, keupayaan klien untuk
menjalinkan pendirian ego yang sealiran adalah satu idaman ulung
sebagai matlamat terapi.

Matlamat kaunseling yang hendak dicapai akan memerlukan


kaunselor bergerak secara aktif bagi mengenal pasti corak yang
wujud dari pendirian ego klien. Tidak semua corak pendirian ego
yang merupakan asas analisis struktur berada dalam keadaan yang
jelas kategorinya. Ciri pencemaran dalam pendirian ego boleh
merumitkan proses kaunseling sekiranya tidak dapat dihindar dan
dihapuskan.

Pencemaran ego. Ini merupakan satu keadaan dimana satu


pendirian ego memasuki ke dalam kawasan pendirian ego yang lain.
Contohnya, prejudis yang dialami oleh pendirian ego ibu bapa
dijadikan sebagai fakta benar oleh pendirian ego dewasa. Atau pun
khayalan kanak-kanak diterima pakai sebagai benar oleh pendirian
ego dewasa. Contoh ini dapat dicerap seperti dalam rajah 7.

Ibu
Bapa

Dewasa

Kanak
-kanak

Rajah 7

Pengasingan. Ini merupakan satu keadaan melampau dimana satu

ciri pendirian ego itu kekal dikemukakan oleh seorang individu


semasa berhadapan dengan sesuatu suasana yang mengancamnya.
Contohnya, individu yang tetap akan berpendirian dengan pendirian
ibu bapa, atau kanak-kanak, atau dewasa.

Dalam menjalankan proses kaunseling, banyak teknik yang diguna


oleh analisis salinghubung dipinjam dari terapi Gestalt, Psikodrama
dan Modifikasi Tingkah Laku Kognitif.

copyright © othmanmohamed 1997(Professor Madya Dr. Othman Dato' Haji


Mohamed)

Kata Kunci:

pencemaran ego
pengasingan

SOALAN UJI SENDIRI

1. Bincangkan penggunaan diagnosis dalam proses kaunseling


analisis salinghubung.

2. Huraikan dengan memberi contoh konsep pencemaran pendirian


ego.

Sampingan.....
BEHAVIOURAL THEORY
On this web page you will find lengthy extracts from our behaviour policy. These
theoretical underpinning of our eclectic approach to behaviour modification.
Rationale.

"Discipline is necessary for the social and economic needs of the


psychological needs of the individual, for successful classroom manageme
learning."

Control & Discipline in Schools, Docking, 1978.

All pupils at Atkinson House School have been referred to us due to their behaviour b
mainstream schools are unable to cope with the pupil. The behaviour was such that ad
support systems have not succeeded. The pupils' behaviours will be on a continuum fro
acting out, sometimes referred to as conduct disordered, to internalised emotional diffi
elective mutism or a pupil with a significant number of autistic traits.

The causes of these challenging behaviours are often complex: early emotionally dam
intellectual difficulties, poor peer and adult models, medical factors and negative percep
authority.

For Atkinson House, as a school, to meet the pupils' educational needs there need
discipline. For Atkinson House, as a special school, to meet the behavioural develop
pupils' there must be a consistent and coherent policy and procedures on discipline.

Maslow’s Hierarchy of Needs

Mallow identified a hierarchy of needs that all humans need to thrive and to achieve “self a
is often referred to as realising your full potential and to have self-fulfilment. Below there is
representation of the hierarchy and on the following page an alternative diagrammatic repr

At Atkinson House we must ensure the first three levels of need are provided, within th
that the pupils can be supported to achieve the higher two levels.

We must not be judgmental or make assumptions about the backgrounds of our pupils. T
functioning families with much love and affection in the most economically deprived shan
City.
SELF - ACTUALISATION
SELF – ESTEEM
LOVE & BELONGING
SAFETY & SECURITY NEEDS
PHYSIOLOGICAL NEEDS
Maslow A. Motivation and Personality. New York : H
Behavioural Approaches.

Over the years a number of widely differing approaches to the effective treatment of be
has been put forward, some based on learning theories. Psychodynamic (Freud), Beh
Humanistic (Maslow) and others. There is no clear evidence to say which is the mos
approaches and the proficient use of the various approaches can be seen in many d
Atkinson House School we have an eclectic approach with a core emphasis on beh
techniques supplemented with a strong emphasis on relationship development and counse

Behaviour Modification and Token Economies.

The early Behaviourists were widely criticised because of the cold clinical approach
problem behaviour. However, the modem approach to Behaviour Modification as practise
School places great emphasis on the use of verbal praise, the importance of emotional re
having expectations and rewards geared to meeting the individual needs of the pup
therefore that staff develop close personal relationships between themselves and the pupi
a member of staff who is respected will have more impact than tokens given by a member

Behaviour modification techniques are based essentially upon the operant conditioning
That is, they work on the assumption that behaviour which is reinforced or rewarded is lik
while behaviour which is not reinforced will tend to disappear.

Behaviour Modification is based on the belief that any behaviour is learned. The behaviou
the receipt of praise or by generating a desired response, e.g.. positive feedback,
recognition when a young person says "please" or "thank you", will reinforce that app
Equally hoots of laughter when a youngster swears will increase the likelihood of the you
swear. Ultimately the behaviour, either appropriate or inappropriate, becomes le
automatically.

Behaviourist theory operates in the belief that if behaviours are learned, then new behavio
learned, thus extinguishing the previous behaviour. In the case of emotionally and behavio
(E.B.D.), pupils the extinguishing of inappropriate behaviours and the development of appr
The motivator or reward for the desired behaviour, must outweigh the reward or kudos tha
for the inappropriate behaviour.

Atkinson House School operates a token economy, both tangible tokens, for the younge
for the older pupils, which is an external motivation system based on rewarding or rein
behaviours or work output targets. The ultimate aim of the system is that the pupil
motivated by their success in achieving desirable behavioural patterns and academic ta
the pupils' self esteem and their value as a person. These are personal characteris
existent in pupils on arrival at Atkinson House School. Our, ultimate, aim is for the
behaviours to be sufficiently frequent for them to come off the token economy system.

Behaviour.

Behaviour occurs in a sequence of events. The sequence can be described as an ABC of

• A - Antecedents, or the events preceding the behaviour. It is important when c


behaviour to look at what happened first; e.g. what were the other pupils doi
provoke them? What were you, the member of staff doing? Even what happen
arrived at school?

• B - Behaviour, or what did the pupil do? Behaviour should be described quite spe
be unambiguous. Avoid "fuzzy" statements like "He is aggressive". We kn
behaviour is generally unacceptable but the statement does not tell us what th
statement, "He kicks other pupils at break time" describes the pupil's behavio
Further amplification to "He kicks other pupils at break time when he is provoke
take into account the antecedents and helps us to understand the pupil's behaviou

• C - Consequences occur after behaviour and influence future behaviour by ma


likely to occur again. If we rewarded the pupil for a playtime in which he did no
then the pupil is more likely to repeat his appropriate behaviour.

A fourth element can be introduced at this stage:

• E - Evaluation. An essential part of our work involves evaluating how effectiv


strategy has been Intervention strategies can have either long or short term s
success at all. Short term success is helpful but we would be aiming at long te
event of no success we would need to look at the strategy in depth to analyse
wrong, e.g. target unattainable, reward insufficient et.al.

Reinforcers.

The idea of reinforcement may be stated simply as follows: if the behaviour is immediately
more likely to be repeated. For instance if you smile at a neighbour in the morning on t
they smile back you are more likely to smile at them again the next morning than if the
looked away. The fact that they smiled back reinforced your act of smiling at them.

Consequences that closely follow a behaviour either strengthen or weaken the likelihoo
being repeated. Consequences that weaken a behaviour are called punishers.

Punishment.

Within the token economy structure of giving points for positive or appropriate behaviour w
a pupil has earned those points they can not loose them. Therefore fining pupils, or taki
have been already earned is not acceptable. Pupils can only earn points. Lack of
behaviour results in points not being earned.

Primary Reinforcers.

Primary reinforcers are so called because they fulfil a primary need, i.e. hunger or
reinforcers in the form of sweets etc. are a very useful reward with young children, low
pupils. These are generally regarded as "short term" reinforcers, particularly with pupils w
reinforcement. For example pupils for whom weekly rewards are too far in advance. S
used for long term rewards or bonuses earned by older pupils. These would, generall
behavioural strategy or as an end of week bonus.

Secondary Reinforcers.

These are so called because they fulfil a secondary need, i.e. emotional. secondary reinf
of:

• Tangible Tokens such as plastic chips, counters etc. Tokens in this form are generall
who benefit greatly from having something tangible in front of them that they can s
essential when awarding tokens that the pupil is fully aware of why they are rece
accompany the giving of tokens with praise.

• Check Books in which target behaviours are specified and marked at intervals with tic
teacher.

• Star Charts on which the target behaviour is specified and filled in at intervals. These
in "home charts" or for long term reward strategies.

• Behaviour / Time Charts where the lesson is divided up into appropriate time s
intervals. If the identified appropriate behaviour is observable during that 5 minute
your seat, then that box or grid can be coloured in. There will be a target number of b
in for each lesson. This allows for an increase in expectation.

• Work Completion Charts / Certificates is where every time an element of work


reading, English, Maths, a record is made. An example for young children would be a
picture of an animal on it. The animal is holding a number of balloons. Under each ba
the curriculum area. Once that area has been completed then that balloon is coloure
see what has been completed and what still needs to be completed. The certificate ca
the end of the day to show parents and carers the work that has been completed that d

The list above is clearly not exhaustive. Reinforcers, ( rewards ), have been classified in
but for the practical purposes of applying behaviour modification techniques they may
tangible, or material, rewards such as sweets, tokens, certificates, and social rewards su
or other signs of approval. Often reinforcers are presented together; this good behaviour
by giving a child a sweet and a hug and saying clearly what it is that is being rewarde
reinforcers will determine future behaviour. Both pupils and adults will tend to repeat beha
have brought them a reward, and they will tend not to repeat behaviours that are not rewa

Procedures for Increasing Appropriate Behaviours.

Reward Appropriate Behaviour. Ensure that you only reward the behaviour that you w
you give pupils rewards for the sake of keeping them quiet you may be establishing
behaviour. If a pupil threw a temper tantrum because this brings the pleasant reward of
then to achieve attention or a sweet then they will tantrum. We regularly observe this pat
the cash desks in supermarkets.

Reward Appropriate Behaviour Immediately. This is very important. The rewar


immediately after the good behaviour has occurred so that the pupil does not produc
behaviour before receiving the reward. That is to say, the good behaviour alone must
reward is delayed until the end of a piece of activity and you decide to reward the pup
behaviour "on the whole", you will in fact be rewarding both the good and the bad beha
during that activity.

In The Early Stages Of Changing Behaviour, Reward The Appropriate Behaviour Ea


When the process of learning is in its earliest stages a reward should be given every t
behaviour occurs. If rewards are given inconsistently, the pupil will become confused a
rewarded and what is not. Take advantage of encouraging an appropriate piece of beh
occurs at the beginning of the lesson.

In The Later Stages Of Changing Behaviour, When The Appropriate Behaviour


Frequently, Give A Reward On fewer Occasions. Reward the appropriate behaviour no
begins to occur at a satisfactorily high level. It would appear from learning theory
behaviour has reached a certain level it is sufficient for the pupil to know that a reward wi
or later, and that giving a reward each time devalues it. Common sense tells us that a pup
20 Smarties during a session will find the 21st Smartie less attractive than the first few. T
depend on the particular pupils capacity for Smarties! (The issue of tailoring rewards to th
detailed later.)

Tangible And Special Rewards When Applied Together Will Often Be More Reinforc
Them Alone Is Given. The aim of carrying out a behaviour modification programme is t
behaviour for its own sake. That is, the well-adjusted behaviour is seen as being rewar
and the reward is not allowed to become an end in itself. It is the social approval of the
and the adults with whom there is interaction that should be the ultimate rewarding factor.
may vociferously disapprove of the appropriate behaviour needs to be remembered.
approval of a valued adult needs to be sought. Usually parents and teachers).

With this in mind, it is useful to pair tangible rewards with the social reinforcers when
practice in the classroom setting it may be difficult or inappropriate to supply some tangib
appear unfair to the other pupils if one of the pupils alone is given a sweet or drink whilst
In that case you might use token rewards such as stars and points, in combinat
reinforcement. It is very important that you find out what the pupil would like for a rewa
reward to be really rewarding.

How To Decide On The Appropriate Reinforcer. Try these four methods:

• ask the pupil what s/he really likes;

• ask the parent or carer of the pupil what s/he really likes;

• do a preference check (try out many rewards before arriving at a choice), this could be

arrived at via debate.

• apply the Premack Principle, "first you work then you play" or "you do what I want y
are allowed to do what you want to do". Use part of the pupil's behaviour that o
reinforce another less frequently occurring behaviour.

Praise. Many of our pupils have been subjected to highly negative environments and ha
the area of positive verbal reinforcement or even a show of affection. One of the most
disposal is the use of praise and encouragement.

Modelling. There are occasions when we are trying to modify a pupil's behaviour where
peer group can be made. In these circumstances we would be rewarding the desirab
exhibited by another pupil and drawing it to the attention of our "subject" pupil. This is
and is at its most effective when the "model" pupil is of higher status within the peer group

Shaping. Many pupils come to Atkinson House School with behaviour patterns so entren
impossible to achieve a total change in behaviour "in one go". In designing a behavioura
it is important that the target behaviour is achievable otherwise disillusionment sets in and
Shaping is a means whereby we can set up approximations to the final desired behaviou
attainment that we want. For example a pupil may call out 20 times in a lesson. A target
set in the first instance which may be easily attainable. The teacher would then reduce, pro
desired total for that behaviour is achieved. This could be a zero total. Similarly attainmen
for work cards completed in a lesson. The initial target may be for 5 cards with a bonus
beyond the 5th. card completed. This would gradually be increased until the pupil w
potential. In the process they will have received a great deal of praise and built up th
confidence.

Self Specification of Contingencies. An example of this is; if sitting in their seats


behaviour and using the computer is a high probability behaviour, then by allowing th
computer after a set time sitting in their seat will increase the probability of their in-se
evident. Involving the pupil in the specification of behaviour is likely to increase its succes

The Importance of Feedback. When you employ the approaches described above, it i
pupils should know why rewards are being given and how their behaviour is improving or d

Procedures to Decrease Inappropriate Behaviour.

Extinction. Extinction means removing the conditions that maintain or increase the lik
behaviour will occur. In other words, it means withholding a reward which has been give
teacher attention, so that the behaviour which the reward has been helping to maintain
that is be extinguished. Returning to the neighbour example, if your next door neighbo
back at you each morning, you will tend not to smile at them on subsequent mornings. Th
of smiling will be extinguished.

If removal of attention is to be used as an extinguisher it must be done consistently. It is


temper tantrum or an aggressive display one day and then finding it intolerable the next.

If you want to extinguish a certain behaviour, you must make sure that it is never rewar
This will involve a whole school approach and close liaison with colleagues. A good ide
other behaviour which stops the pupil carrying out the undesirable behaviour.

Ignoring. As mentioned above, some behaviours can be extinguished by ignoring as lon


behaviours are praised and reinforced. Ignoring can result in an escalation of the inapprop
to the pupil's failure to gain attention. However, ignoring can be a very effective tool.

Non Verbal Signals. This is where the teacher indicates to the pupil that the behaviou
initiate is unacceptable and should stop. This can be communicated by a whole range
could be :

• making prolonged eye contact,

• frowning, raised eyebrows,

• shaking of the head,

• giving the "thumbs down" sign.

Proximity Controls. This is where the teacher, or pupil, helps control behaviour by phys
example :

• the teacher moves nearer the pupil,

• the pupil moves nearer to the member of staff,

• the teacher places their hands on the pupil's shoulders.

Separation. Sometimes pupils who are disrupting the work or play of other pupils nee
from their peer group for short periods of time as well as planned ignoring. Separation usu
the classroom setting. The pupil is separated from their peers by being placed in a w
stimulus of other pupils is not available. For separation to be effective the other pupils in
taught to ignore the pupil who is being separated.

Time Out. Time out is a very effective means of decreasing behaviours. Time out is wher
a designated area within the classroom is for "Time Out". Time out is used to remove a p
that they can not cope with. The teacher may send a pupil to "Time Out". Equally
themselves to "Time Out". Usually, if the pupil returns from "Time Out" quickly and
appropriately there is no consequence to having been in "Time Out".

Counselling.

Counselling encompasses many different techniques and approaches. The common


various approaches is that counselling is a controlled, planned, verbal interaction with a pu
pupil explore his or her problems. The purpose of this is as an aid towards the pupil solvin
In an interview situation characterised by an absence of moralising, by
sentimentality, concern without interference and with no strings attached, o
to enable another to examine his own vocational or other needs and pr
process of thinking and feeling, reach his diagnosis and perhaps formulate
the immediate or even distant future."

Hughes, 1976

Note. Counselling is very different to talking to pupils where the member of staff requires
their point of view. For example, a member of staff "counselling" a pupil about an inc
accepts that the member of staff is right and that they are wrong. This is not counselling

Counselling can take place in many settings. The choice of setting and group size is
availability of resources and the specific nature of the problem. Group counselling
undertaken where the objective is to facilitate client development. Individual counse
undertaken as crisis intervention.

There is no single theoretical system underlying counselling, there are a series of thera
which are not technical guidelines but more in the nature of humanistic advice. The centra
prescriptions will help create a relationship which is an aid to the open sharing of p
alternative solutions and lead to healthy decision making. Each counsellor should
requirements of acceptance, openness, genuiness and empathy.

In so far as practice guidelines can be offered, opinion tends to be that the following seque
followed:

• identify the reasons for the meeting,

• explain the helping relationship and how it works,

• create a permissive climate in which the pupil is capable of talking without adverse
that in child protection issues you can not guarantee confidentiality.

• Rehearse back to the pupil the problems identified, attempting to discover their wider r
pupil's perceptions of these.

• Enable the pupil to explore alternative approaches to the problem or difficulty.

• If necessary, guide the pupil's thinking towards the implications of different solutions to

• Encourage positive feelings in the pupil, encouraging self-acceptance.

• Involve, if necessary, a self-directed positive action plan.


• Begin to move the student from therapeutic dependence towards autonomous action.

Almost any member of staff who can encourage a pupil to talk can achieve the skill
counselling using the guidelines above. However, counselling seeks to establish a he
and should be free from authoritarian judgements and coercive pressures by the
counsellor.

Self Concept / Perception.

Many pupils at Atkinson House School have a low self esteem. This is usually due to a em
caused by traumatic or inappropriate life experiences. This low self perception has bee
previous school or schools attended by the pupil. It is important that colleagues recogni
enhance self esteem in our pupils are crucial in meeting our pupils needs as well as as
potentially difficult behaviour.

Staff interactions with pupils are subject to the perceptions of the pupil receiving the inter
of their low self esteem they may have such a negative self concept that they distort or m
members intentions.

Self concept is a determining aspect of pupils behaviour and learning.

“a person's self concept is his perception of his unique personal char


appearance, ability, temperament, physique, attitude and beliefs. These d
his position in society and his value to and relationships with other people.

Lawrence, 1975.

There are three aspects to self concept. These are: self image, ideal self and self esteem.

Self image. A pupil grows up with many ideas about themselves, abilities, attributes and
are acquired and influenced by their perceptions of how they are accepted and valued by
peen. A negative self image is a significant handicap which needs to be identified and reco
House School we must not reinforce the pupil's feelings of rejection, failure or inadequacy.

Ideal Self. From their interactions with parents, peers and other significant people in their
impression of the abilities and personal qualities which are to be admired and valued in p
the pupil composes a picture of the desirable person, an ideal self. A significant difficul
number of pupils attending Atkinson House School will have developed "ideal selves" that
code and adhere to qualities that most of society would consider unacceptable. E.g. from
culture.

Self Esteem. This is the total evaluation that the pupil makes of themselves, and the deg
which the pupil has for themselves. If self image is low and incompatible with the pu
ideal self then self esteem inevitably suffers. Research has shown that pupils who have
relationships with parents or carers have higher self esteem even when the pupil is rela
specific skills. High self esteem provides a pupil with the confidence to attempt things wit
failure. A pupil with a low self esteem finds it difficult to try new activities or concepts. The
little self esteem they have and continues to behave in a manner consistent with their low
If a pupil feels rejected and views themselves as unacceptable and valueless the pu
disapproval as a reaction to his behaviour but as a rejection of him or herself Staff m
unambiguous messages of acceptance and that the pupil is accepted and has value.

• A pupil's self concept is, therefore, important and has an overall effect on the way the
perceives others. In managing pupil behaviour the following considerations need to be
self concept.

• If a pupil has a poor self concept, if they think negatively about themselves, th
constraints on that pupil's behaviour. The pupil believes that staff expect him or her t
the pupil cares little how staff value them because they do not value themselves.

• If a pupil has a poor self concept and is reluctant to face the possibility of failure,
situations which might expose them to further failure. E.g.. trying something new or
activity but in a different way.

• An improved self concept will give a pupil the security to try and learn something new
they are secure enough not to feel failure.

• An improved picture of self might reduce inappropriate behaviour. When a pupil th


themselves, then old patterns of behaviour become incompatible with the pupil's im
When a pupil really thinks that they have value then change can occur.

Issues Concerning The Development Of Pupil's Self Concept.

Labelling. A most important aspect of working with E.B.D. pupils is their perception
labelling a pupil, for example, as "dull", "thick" or “aggressive" staff are primed to expect ce
the pupil knows that you have a label for them then they will live up to your expectation o
pupil that they are "bad", "thick" or "mad". Remember you are displeased with the p
attitude, you are not displeased with them. You still value them but not the behaviour tha
displaying. To maintain the pupil's self esteem explain that you disapprove of the sp
actions but you do not reject or disapprove of them.

Support. The pupil with low self esteem needs support, encouragement and protection. S
staff might use are :

- removing the threat of failure, "Don't worry if you find this difficult".
- take some of the blame for failure, "I’m sorry I should of explained that better".

- offering help early and whilst the pupil is still on task. Intervene before they have started

Positive Reinforcement. Non-verbal interactions are a very powerful part of a te


repertoire. A pat on the back, a "thumbs up", a smile or a wink can convey to a p
recognised them as an individual and that you are taking an interest in them. A brief no
offered fairly frequently, when a pupil is on task, can keep a pupil on task and give a very p

Talking To Pupils In Trouble. Sometimes we have to talk to pupils about unaccepta


important to make sure that these contacts allow the pupil to maintain self respect so that
improved. When we ask the pupil questions do we give the pupil a genuine chance to answ
their point of view? Do we cheek that the pupil really understands what has been
implications that may stem from that discussion? Has the member of staff and the pupil:

• agreed on a definition of the problem, the issue may not be a problem for the pupil!

• agreed a strategy to alleviate, or address, the problem.

• arranged to meet again to review the situation and to see if the strategy(ies) has wor

Avoid The Negative Trap. All staff who work with pupils share a responsibility for
sometimes we find that, as more and more things go wrong for a pupil, our interactions
very negative. We fall into the trap of only speaking about the trouble the pupil is in. Our o
pupil is to try and correct problems and intervene when there is trouble. When the pupi
'good patch" we tend to ignore the pupil because we are interacting with another pupil wh
"bad patch". Try to remember two things

• even when the pupil is going through a "bad patch" remember to refer to and make a
about something, however small, that is going well, and,

• when the pupil is going through a "good patch" remember to find the time to comme
pupil is doing. Continual recognition and praise for appropriate behaviour and action
behaviours. That is to everyone's benefit.

Adult Perception. If staff have a good self concept, then it is likely that the pupils in their
have high expectations of themselves then the pupils will see this as a positive role mode
low expectation of the pupils in their care then the pupils will fulfil that expectation.

If you have got this far ..... congratulations. Heavy going but "goo
Behavioral
Learning Theory -
Web Quest

Behavioral Theory
Introduction Introduction
Task
Process Definition of Behaviorism and how it applies to learning
Resources
Evaluation Learning according to the behaviorist theory is an observable change in behav
Conclusion
Cognitive Theory General Assumptions of Behaviorist Theories
Social Learning Theory
1. Principles of learning apply equally to different behaviors and to differ
animals. (Equipotentiality)
2. Learning processes can be studied most objectively when the focus of
stimuli and responses.
3. Internal cognitive processes are largely excluded from scientific study.
4. Learning involves a behavior change.
5. Organisms are born as blank slates.
6. Learning is largely the result of environmental events.
7. The most useful theories tend to be parsimonious ones.

General Educational Implications of Behaviorism

Emphasis on behavior: students should be active respondents; people are mo


learn when they actually have a chance to behave. Also, student learning must
only measurable behavior changes can confirm that learning has taken place.

Drill and practice: repetition of stimulus-response habits strengthens those ha

Breaking habits: one way to break a stimulus-response habit is to continue to


stimulus until the individual is too tired to respond in the habitual way, or the e
method. Also, the stimulus can be presented "faintly" so that the individual "le
time not to respond in the habitual manner, or the threshold method. Lastly, th
stimulus method, would replace the habit with another habit, where eventually
adopts the "new" behavior in response to the stimulus.

Rewards: many theorists emphasize the importance of rewards or reinforcem


learning.