Anda di halaman 1dari 9

Sulit

2

1223/1 PPT

Bahagian A

[40 markah]

Jawab semua soalan

Soalan 1 hingga 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C, D. Hitamkan jawapan yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan.

1 Contoh amalan khurafat ialah

A membuang ancak bagi menghalau hantu

B menyembah bulan atau matahari

C meminta bantuan daripada syaitan atau makhluk halus

D menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran

Melakukan ibadah haji bagi pihak orang lain

2 Pernyataan diatas merujuk kepada pengertian

A Umrah

B Upah Haji

C Haji

D Tawaf

3 Hukuman kepada pesalah mencuri

A 100 sebatan

B 80 sebatan

C Dipotong tangan

D Direjam dengan batu

4 Berikut syarat bagi penyembelih kecuali

A Orang Islam

B Binatang yang halal dimakan

C Niat sembelihan kerana Allah

D Ahli Kitab

5 Orang sakit perlu dijaga dengan beradab supaya

A mendapat pujian

B mendapat ganjaran

C memudahkannya beribadat

D meringankan penderitaannya

Sulit

3

1223/1 PPT

6 Berikut adalah kenyataan yang benar mengenai Saidina Abu Bakar al-Siddiq kecuali

A sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w

B orang yang mula-mula memeluk agama Islam

C orang yang terlibat dalam membukukan Al-Quran

D orang yang memerangi golongan nabi palsu

7 Selain terkenal sebagai seorang ilmuan, Imam Abu Hanifah r.h. juga adalah ahli

A perundangan

B perusahaan

C sejarah

D perniagaan

8 Berikut adalah sumber berfikir berlandaskan syariat Islam

I wahyu

II akal fikiran

III mimpi indah

IV hasil penulisan

A I dan II

B I dan III

C II

D III dan IV

dan

IV

9 Berikut adalah cara menangani orang yang murtad kecuali

A dibuang daerah

B dikenakan hukuman bunuh

C memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf

D memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam

Mengunjungi Baitullahil Haram di Makkah kerana mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa dengan syarat-syarat tertentu.

10 Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian

A Haji

B Umrah

C Upah Haji

D Tawaf

Sulit

4

1223/1 PPT

11 Mencukur atau mencabut bulu kening adalah diharamkan kerana

A mendatangkan kemudaratan kepada wajah

B wajah akan kelihatan tidak menarik

C menyerupai perbuatan orang kafir

D mengubah ciptaan Allah S.W.T.

Haji dan umrah dikerjakan secara berasingan

12 Pernyataan diatas merujuk kepada

A Haji qiran

B Haji tamattuk

C Haji ifrad

D Dam

13 Perlantikan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah ditentang oleh

A Abd Rahman bin Auf

B Muawiyah bin Abi Sufian

C Zubir bin al-Awwam

D Talhah bin Ubaidah

14 Gelaran kepada sahabat yang memegang jawatan negara selepas Rasullullah s.a.w.

dinamakan

A Khalifah kerajaan Umayyah

B Khalifah kerajaan Uthmaniyyah

C Khalifah kerajaan Abasiyyah

D Khulafa al-Rasyidin

15 Orang yang mengamalkan perbuatan nifak dinamakan

A kafir

B fasik

C murtad

D munafik

Sulit

5

1223/1 PPT

16 Berikut adalah hikmah haji kecuali

A Menghapuskan dosa-dosa besar

B Meningkatkan keimanan

C Melahirkan kesyukuran dengan nikmat harta dan kesihatan

D Mengingati sejarah kecemerlangan tamadun Islam

Berjalan berulang alik dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali.

17 Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian

A Wukuf

B Tawaf

C Saie

D Bercukur

18 Di antara contoh syirik jali ialah

A riak

B tidak mengakui balasan di akhirat

C menyembah bulan, bintang atau matahari

D membuang ancak bagi menghalau hantu

19 Akibat menderhaka ibubapa

A Diredhai Allah

B Dilaknat Allah

C Disukai rasul

D Disukai masyarakat

20 Kewajipan orang yang sihat terhadap orang yang sakit ialah

I mengiringinya ke kubur

II membayar hutangnya

III menziarahinya

IV menjaganya

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

Sulit

6

1223/1 PPT

Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

21 Syirik yang tersembunyi dalam diri manusia dinamakan syirik

22 ialah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan atau pertolongan makhluk ghaib yang bertujuan untuk memudaratkan manusia.

23 Miqat

ialah sempadan tempat bagi jemaah haji memulakan niat ihram.

24 Hukuman bagi peminum arak ialah

sebatan.

25 Hukuman kepada pesalah mencuri ialah

Soalan 26 hingga Soalan 27 Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

Riba Al-Fadl Riba Nasiah Mengumpat Memfitnah 26 Pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama.
Riba Al-Fadl
Riba Nasiah
Mengumpat
Memfitnah
26
Pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama.
27
Melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti.
Syarat Wajib Haji
Islam
R
Baligh
Merdeka
28
R dalam rajah di atas ialah
29
Berada di Padang Arafah walaupun sekejap di antara gelincir matahari pada 9
Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah merujuk perbuatan
Nukman bin Thabit.
Bangsa: Parsi
S
Pekerjaan bapa: Peniaga kain
30
S dalam rajah di atas ialah
31
ialah harta rampasan dari orang Kafir Harbi melalui peperangan.

Sulit

7

1223/1 PPT

32 Orang

pertama

dari

kalangan

33 Khalifah Umar al-Khattab digelar benar dan yang batil

34 Hukum mandi hadas besar ialah

kanak-kanak

yang

memeluk

Islam

ialah

kerana pandai membezakan yang

Memburu dan mengusir binatang buruan darat yang halal dimakan

Memotong, menebang atau mencabut tumbuhan atau pokok di tanah haram yang tumbuh sendiri

35 Pernyataan di atas merujuk dam

36 Islam membenarkan pakaian berfesyen selagi batas-batas

dijaga

Soalan 37 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan dalam jadual di bawah.

wajib

sah

haram

sunat

tidak sah

37 Hukum melontar jamrah aqabah.

38 Ahmad memotong kuku kaki selepas memakai ihram haji.

39 Ali memakai kain ihram berwarna putih semasa mengerjakan haji tahun 2016.

40 Fatimah mengupah Tn Haji Sulaiman mengerjakan haji untuk dirinya, kerana beliau sibuk menguruskan pernigaan.

Sulit

8

1223/1 PPT

Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan.

Jawab Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan daripada Soalan 3 atau Soalan 4

1 Antara perkara yang membatalkan iman ialah sihir.

(a)

 

(i)

Nyatakan maksud sihir.

[2 markah]

(ii)

Bagaimana anda menjauhkan diri daripada terlibat dengan perbuatan sihir. [2 markah]

 

Ahmad menggunakan minyak dagu sebagai alat untuk memikat Fatimah.

(iii)

Huraikan tindakan Ahmad mengikut pandangan Islam.

[4 markah]

(b)

(i)

Nyatakan takrif riddah.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan faktor seseorang menjadi murtad.

[2 markah]

Antara faktor berlakunya murtad dalam kalangan remaja Islam kini adalah hasil daripada pengaruh media massa.

 

(iii)

Huraikan hujah anda terhadap pernyataan di atas.

[4 markah]

(c)

(i)

Nyatakan dua contoh perbuatan derhaka kepada ibu bapa.

[2 markah]

(ii)

Terangkan usaha yang perlu anda lakukan untuk berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia.

 

[2 markah]

2 Jelaskan pengertian haji.

(a)

(i)

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua syarat berkemampuan mengerjakan haji.

[4 markah]

(iii)

Terangkan dua hikmah haji dari segi ekonomi umat Islam.

[4 markah]

(b)

Antara rukun sembelihan ialah binatang sembelihan.

(i)

Nyatakan dua syarat sah binatang sembelihan.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua perkara sunat sembelihan.

[4 markah]

Sulit

9

1223/1 PPT

Firman Allah SWT, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih

(Al-Maidah : 3)

(c)

Huraikan hujah anda terhadap pernyataan di atas.

[4 markah]

3 Khulafa Ar Rasyidin telah menubuhkan beberapa jabatan yang dikenali sebagai “Al-Dewan”.

(a)

(i)

Nyatakan dua “al-dewan” tersebut.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua perkara yang dilakukan oleh Saidina Umar untuk menjaga kebajikan rakyatnya.

 

[4 markah]

(b)

Imam Malik merupakan salah seorang tokoh dalam bidang feqah.

(i)

Nyatakan sifat peribadi beliau.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua penghormatan Imam Malik terhadap Rasulullah SAW. Ketika membaca hadis.

 

[4 markah]

(c)

(i)

Nyatakan pengertian berhias diri .

[2 markah]

(ii)

Jelaskan perhiasan diri yang dilarang bagi lelaki.

[2 markah]

 

Umat Islam wajib menutup aurat.

(iii)

Huraikan hujah anda terhadap pernyataan di atas

[4 markah]

4 Khalifah Ar Rasyidin telah membuat beberapa dasar pentadbiran bagi melicinkan sistem Negara.

(a)

(i)

Nyatakan dua dasar pentadbiran tersebut.

[2 markah]

(ii)

Terangkan dua pembaharuan sistem pentadbiran yang baru.

[4 markah]

(b)

Imam Syafie ialah seorang pakar dalam bidang hadis.

(i)

Nyatakan riwayat hidup beliau.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan sumbangan beliau.

[2 markah]

(c)

(i)

Apakah hukum menjaga orang sakit ?

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua adab menjaga orang sakit dari sudut rohani.

[4 markah]

Sulit

10

1223/1 PPT

Anda menziarahi Abu yang terlantar sakit di hospital. Abu mengalami kemalangan sewaktu balik dari sekolah.

iii

Merujuk kepada pernyataan di atas, huraikan bagaimana anda menenangkan emosi Abu.

[4 markah]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT