Anda di halaman 1dari 5

ANALISIS PERBANDINGAN

SOALAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN


2017 (KERTAS 2)
SOALAN 2 SOALAN 2
SOALAN 3 SOALAN 4 :
BIL. NEGERI (b) (Prosa (c) (Prosa SOALAN 2 (d) (Puisi) SOALAN 3 (e)
SOALAN 1 SOALAN 3 (a) (b) (Novel)
Moden) Klasik)
(Rumusan)
1 Terengganu Manfaat-manfaat Drama Bukan Kepimpinan Sajak Gelanggang (i) gernerlap Cerakinkan Bina satu ayat a) 1 novel - Dua nilai
ekonomi digital dan Gila Melalui (ii) gemilang ayat-ayot berdasarkan kemasyarakatan.
kekangan- Teladan. (iii) gemuruh maimuk di peribahasa b) 2 Novel - 1
kekangannya {iv) gelisah bawah kepada peristiwa paling
(v) gelojoh dua ayat menarik dan sebab-
(vi) gersang tunggal. sebab.

2 MRSM Kepentingan Drama Burung Sajak Aku Membaca Lagi i) merebus Gabungkan Lengkapkan enam a) 1 novel - Dua
pengurusan Berkhidmat Terbang ii) mereneh ayat menjadi peribahasa konflik antara watak.
kewangan kepada Untuk Negara Dipipiskan iii) Menanak tiga ayat b) 2 Novel - Satu
remaja dan halangan Lada iv) mencelur peristiwa yang
untuk v) mengukus menggambarkan
melaksanakannya. vi) menjerang nilai keberanian
dalam setiap novel.
3 Kedah Kepentingan disiplin Cerpen Burung Sajak Sejadah Rindu Bina dua ayat Tukarkan ayat Isi tempat kosong a) 1 novel - Latar
dalam kalangan Hipertensi Terbang (i) memotong aktif di bawah dengan peribahasa tempat.
murid dan cabaran Dipipiskan (ii) menahan kepada ayat b) 2 novel - satu
untuk mendisiplinkan Lada (iii) menarik pasif peritstiwa di
murid. bahagian peleraian
yang memberikan
teladan.
4 Johor DT Sumbangan industri Drama Kepimpinan Seloka Berbuat Istana Zaman i) faham Tukarkan ayat Baca ayat-ayat di a) 1 novel -
pelancongan kepada Berkhidmat Melalui Dahulu ii) memahami cakap ajuk di bawah dengan teliti. Huraikan dua latar
negara dan peranan Untuk Negara Teladan. iii) pemahaman bawah kepada Kemudian masyarakat dalam
masyarakat dalam iv) keras ayat cakap lengkapkan ayat- sebuah novel yang
merancakkan industri v) pengeras pindah ayat itu dengan anda kaji.
ini. vi) mengeraskan peribahasa yang b) 2 novel -jelaskan
sesuai. satu peristiwa yang
menggambarkan
nilai kerjasama
dalam setiap novel
tersebut.
5 YIK Kepentingan alam Drama Burung Sajak Sang Gembala Kuda i) interaksi - integriti Subjek dan Nyatakan a) 1 novel - dua
sekitar dan masalah- Berkhidmat Terbang ii) liar - Liat predikat peribahasa yang konflik watak utama
masalah yang Untuk Negara Dipipiskan iii) rasmi - resmi sesuai dengan dan bagaimana
dihadapi untuk Lada maksud ayat. watak utama
menjaganya. menyelesaikan
konflik itu.
b) 2 novel - satu
pengajaran tentang
ketabahan
6 Kelantan Punca-punca Drama Burung Sajak Aku Membaca Lagi i) menyebar luas Subjek dan Nyatakan a) 1 novel - dua
kemerosotan kualiti Berkhidmat Terbang ii) membaik pulih predikat yang peribahasa yang peristiwa yang boleh
alam sekitar dan Untuk Negara Dipipiskan iii) melipat ganda lengkap sesuai dengan dijadikan teladan
langkah-langkah Lada iv) sahabat pena situasi. kepada pembaca.
menanganinya. v) budi bicara b) 2 novel - satu
vi) budi pekerti persoalan kejujuran
bagi setiap novel.

7 SBP Ciri-ciri remaja dan Drama Bukan Burung Syair Bidasari i) pekat Ayat aktif Nyatakan a) 1 novel - dua latar
cara-cara mereka Gila Terbang ii) pikat kepada ayat peribahasa yang tempat.
mengatasinya. Dipipiskan iii) siram pasif sesuai dengan b) 2 novel - satu
Lada iv) suram ayat-ayat. persoalan
v) indah kebijaksanaan bagi
vi) endah setiap novel.

8 Perlis Kebaikan Drama Bukan Burung Sajak Gelanggang i) jemput - jemput- Ayat aktif Isi tempat kosong a) 1 novel - dua
pengambilan Gila Terbang jemput kepada ayat dengan peribahasa persoalan
minuman berfungsi Dipipiskan ii) jarang - jarang-jarang pasif yang sesuai. keberanian.
kepada masyarakat Lada iii) halus - halus-halus b) 2 novel - satu
dan halangan untuk peristiwa yang
mengambil minuman menunjukkan
berfungsi. ketabahan watak
utama.
9 Sabah Cara-cara Drama Bukan Burung Seloka Berbuat Istana Zaman (i) melipatgandakan Ayat aktif Isi tempat kosong a) 1 novel
(Kota menguruskan Gila Terbang Dahulu (ii) mengucar-ngacirkan kepada ayat dengan peribahasa - persoalan kasih
Belud) kewangan dan Dipipiskan (iii) menguatkuasakan pasif yang sesuai. sayang berserta
peranan pelbagai Lada (iv) mengemaskinikan contoh yang sesuai
pihak mendidik (v) mencampur-adukkan b) 2 novel - satu
masyarakat supaya (vi) menguar-uarkan pengajaran
berbelanja secara berkaitan dengan
berhemat. semangat
kerjasama yang
terdapat dalam
setiap novel.

10 Pahang DM Usaha-usaha Drama Burung Sajak Erti Hidup Bererti (i) akar tunjang Ayat aktif Nyatakan a) 1 novel - dua
melestarikan Berkhidmat Terbang (ii) gerak balas kepada ayat peribahasa yang peristiwa dan
permainan tradisional Untuk Negara Dipipiskan (iii) garam mineral pasif sesuai dengan sebab-sebab
dan kekangan- Lada (iv) isi padu situasi yang diberi. menimbulkan
kekangan untuk (v) pusat graviti kesedaran kepada
memajukannya. (vi) bahan api pembaca.
b) 2 novel - satu
peristiwa yang boleh
dikaitkan dengan
kerjasama antara
watak utama dan
watak sampingan.

11 Pulau Kepentingan Drama Burung Sajak Kudup Perang (i) corat-coret Ayat aktif Nyatakan satu a) 1 novel - dua
Pinang pelaburan kepada Berkhidmat Terbang (ii) kusut-masai kepada ayat peribahasa lain pengajaran yang
(Set 1) masyarakat serta Untuk Negara Dipipiskan (iii) remeh-temeh pasif yang sama atau terdapat dalam
usaha-usaha Lada (iv) remuk-redam hampir sama novel tersebut.
menggalakkan (v) mundar-mandir maksudnya dengan b) 2 novel - cara
masyarakat membuat (vi) lentang-lentung peribahasa yang watak utama
pelaburan. bercetak tebal. menyelesaikan
konflik yang
dihadapinya.
12 Selangor DE Punca kemusnahan Drama Bukan Kepimpinan Sajak Erti Hidup Bererti i) kaki Jenis-jenis Nyatakan a) 1 novel - dua
ekosistem hutan dan Gila Melalui ii) gugus ayat perintah peribahasa yang peristiwa yang
langkah-langkah Teladan. iii) berkas sesuai dengan menggambarkan
untuk mengawal iv) lembar petikan. penyelesaian konflik
ekosistem hutan. v) pasang oleh watak utama.
vi) kuntum b) 2 novel - satu
pengajaran tentang
keberanian.

13 Melaka Punca kurang Drama Bukan Kepimpinan Syair Bidasari (i) duduk Tukarkan ayat Nyatakan a) 1 novel - dua
suburnya perasaan Gila Melalui (ii) penduduk pasif kepada peribahasa yang kebaiakan dalam
kesetianegaraan dan Teladan. (iii) terduduk ayat aktif sesuai dedngan novel.
langkah-langkah (iv) kedudukan ayat-ayat di bawah. b) 2 novel -
mengatasinya. (v) pendudukan Jelaskan unsur
(vi) menduduki saspen.
14 Sarawak Punca-punca Cerpen “Cinta Kepimpinan Syair Bidasari (i) dilema Ayat aktif Nyatakan a) 1 novel -
(Limbang) kemerosotan nilai Ahmad Melalui (ii) delima kepada ayat peribahasa yang Huraikan dua
kejiranan dan cara- Mutawakkil,” Teladan. (iii) bendang pasif. sama maksud perwatakan bagi
cara mengatasi (iv) gendang dengan peribahasa satu watak
kemerosotan nilai (v) sarat yang dikemukakan. sampingan dalam
kejiranan. (vi) surat sebuah novel yang
anda pelajari.
b) 2 novel - jelaskan
latar masyarakat.
15 Perak Kepentingan- Drama Burung Sajak Aku Membaca Lagi. i) tunjuk - telunjuk Jenis-jenis Nyatakan a) 1 novel - dua
kepentingan Berkhidmat Terbang ii) guruh - gemuruh ayat perintah peribahasa yang peristiwa yang dapat
menabung bagi Untuk Negara Dipipiskan iii) sabut - serabut sesuai dengan dikaitkan dengan
golongan remaja dan Lada ayat-ayat. persoalan
cara-cara untuk ketabahan dalam
menarik minat sebuah novel yang
golongan remaja anda kaji.
menabung. b) 2 novel - jelaskan
satu sikap
masyarakat yang
sepatutnya
dihindari.
16 WPKL Punca-punca Cerpen Burung Sajak (i) hemah - hemat Tukar ayat Kemukakan tiga a) 1 novel -
peningkatan ‘Hipertensi’ Terbang ‘www.sibermerdeka.com.my’ (ii) rasmi - resmi bersusunan peribahasa yang Jelaskan dua
kemurungan dalam Dipipiskan (iii) inspirasi - aspirasi songsang di menggambarkan peristiwa yang
kalangan remaja dan Lada bawah ini tiga situasi berbeza menggambarkan
langkah kepada ayat nilai kasih sayang
mengatasinya. bersusunan b) 2 novel - huraikan
biasa satu latar tempat
yang
berkaitan dengan
watak utama bagi
setiap novel
tersebut. .
17 Negeri Tanggungjawab Cerpen Jaket Burung Sajak Gelanggang. i) melawat - merawat Ayat pasif Nyatakan a) 1 novel -
Sembilan pelbagai pihak dalam Kulit Kijang Terbang ii) mengewap - menguap kepada ayat peribahasa yang (Persoalan 1
mempertahankan Dari Istanbul. Dipipiskan iii) mengelar - menyelar aktif sesuai dengan kegigihan
kedaulatan negara Lada maksud yang mencapaian
dan halangan- diberikan. kejayaan)
halangan dalam
melaksanakannya. (Persoalan 2 -
Ketabahan
menghadapi
dugaan)

Huraikan satu
contoh peristiwa
untuk kedua-dua
persoalan di atas.

b) 1 novel -
Pengakhiran sebuah
novel yang anda
pelajari telah
menarik minat anda
kerana terdapat
keistimewaannya
yang tersendiri.
Jelaskan
keistimewaan
tersebut.