Anda di halaman 1dari 2

UNIT PENDIDIKAN ISLAM Kemuliaan Bulan Ramadhan 3.

Bulan Penuh Keberkahan


PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH RANAU
1. Bulan Diturunkannya Al-Quran Pada bulan puasa seorang muslim berkesempatan untuk
kembali ke jalan yang baik dan mendapat keberkahan yang
BULITEN RAMADHAN Bulan Ramadhan merupakan bulan dimana kitab suci umat nilainya sama dengan seribu bulan. Maka bila seorang
Islam (Al-Qur’an) pertamakali diturunkan. Sesuai dengan QS. muslim pada bulan puasa saja tidak juga memanfaatkan
TAHUN 2015M / 1436 H Al-Baqarah 185 yang artinya: kesempatannya, bulan lain kemungkinan akan lebih buruk
lagi. seperti hadits dibawah ini:

Peristiwa semasa Ramadan “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan,
bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran “Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan berkah. Allah mewajibkan kamu berpuasa, karena dibuka
Nuzul Quran mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan pintu- pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan
yang batil).” dibelenggu syaitan- syaitan, serta akan dijumpai suatu
Peristiwa Nuzul Al-Quran mer upakan per isti- malam yang nilainya lebih berharga dari seribu bulan.
wa turunnya ayat al-Qur'an yang pertama kepada Barangsiapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya,
Nabi Muhammad s.a.w. hingga seterusnya ber- 2. Amal Sholeh Yang Berlipat Ganda sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu untuk selama-
peringkat-peringkat menjadi lengkap sebagaima- lamanya.” (HR Ahmad, An-Nasa’l, dan Baihaqi).
na kitab al-Quran yang ada pada hari ini. Peristi- Sebagai umat Islam yang menjalankan amalan sholeh dan
wa Nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat, kewajiban seorang muslim pada bulan ramadhan akan 4. Ramadhan Bulan Pengampunan Dosa
17 Ramadan, tahun ke-41 keputeraan Nabi Mu- mendapatkan balasan berlipat ganda, sampai sebagai 70 kali
hammad s.a.w. ketika baginda sedang beribadat lipat sebagaimana terdapat dalam Hadist: Pada bulan Ramadhan juga seorang muslim berkesempatan
di Gua Hira, bersamaan dengan tanggal 6 Ogos untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, bahkan ibadah
610M. Perkataan "Nuzul" bererti turun atau ber- Khutbah Rasululah saw pada akhir bulan Sa`ban “Hai manu- yang sempurna pada bulan puasa akan menjadikan seorang
pindah dari atas ke bawah. Bila disebut bahawa sia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah telah muslim suci kembali bagaikan bayi yang baru lahir. Sesuai
Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi SAW menaung. Bulan yang didalamnya ada suatu malam yang Hadist Shahih:
maka ianya memberi makna terlalu besar kepada lebih baik dari seribu bulan. Bulan yang padanya Allah me-
umat Islam terutamanya yang serius memikirkan wajibkan berpuasa. Qiyamullail disunnahkan. Barang siapa “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan
rahsia al-Quran. yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang
suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan per- lalu.” (HR. Bukhari)
Ayat al-Quran yang mula-mula diturunkan Allah buatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang
siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan
“Shalat yang lima waktu, dari jumat ke jumat, dan Ramadhan ke
kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui perantaraan itu,nilainya sama dengan tujuh puluh kali lipat dari
kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keu- Ramadhan, merupakan penghapus dosa di antara mereka, jika dia
Malaikat Jibril ialah lima ayat pertama daripada tamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadhan (HR. menjauhi dosa-dosa besar.” (HR. Muslim)
Surah Al-Alaq. Bukhori-Muslim).
5. Pintu Surga Dibuka, Pintu Neraka Ditutup
17 Ramadan 1436H/04 Julai 2015M adalah hari Nuzul
Al-Quran tahun ini. Selebar-lebarnya pintu untuk kembali ke jalan yang lurus
pada bulan Ramadhan dibuka bagi umat Islam. Sesuai
Hadist dibawah ini:
DISEDIAKAN OLEH :
SUHAILIN BINLAJIMIN “Jika datang Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup
KETUA UNIT PENDIDIIKAN ISLAM pintu-pintu neraka dan syetan dibelenggu.” (HR. Muslim)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH RANAU.
6. Bulan yang Mendidik untuk Mencapai Ketaqwaan SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN
PERKARA-PERKARA YANG MEMBATAL-
KAN PUASA
Menahan haus, lapar dan amarah merupakan jalan Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari
menuju sifat-sifat sabar yang taqwa. Itulah mengapa Ibnu Abbas raldhiallahu 'anhuma, ia berkata : Puasa akan batal dengan salah satu daripada perkara-
berpuasa sebulan penuh pada Ramadhan dapat perkara di bawah ini :
membimbing umat Islam mencapai ketawaan. Sesuai
surat dalam Al-Quran yang artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang
paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bu- -Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yan
lan Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk mem- terbuka dengan sengaja.
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas bacakan kepadanya Al-Qur'an. Jibril menemui beliau -Memasukkan sesuatu ke dalam dubur (jalan belakang) atau qubul (jalan
kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan
orang-orang yang sebelum kamu agar kamu ber- depan) dengan sengaja.
kepadanya Al-Qur'an. Rasulullah shallallahu 'alaihi
taqwa” (QS. Al Baqarah 183) -Muntah dengan sengaja (jika termuntah, tidak batal puasa).
wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam
kebaikan daripada angin yang berhembus. -Bersetubuh dengan sengaja, sekalipun tidak mengeluarkan mani.
7. Terdapat Malam Lailatul Qadar -Mengeluarkan mani dengan sengaja atau dengan jalan bersuka-suka sep-
erti berpeluk cium dan sebagainya.
Malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadhan meru- Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tamba- -Kedatangan haid atau nifas.
pakan waktu-waktu yang diantaranya terdapat malam han: -Gila sekalipun hanya sekejap masa.
Lailatul Qadar, dimana malam tersebut baik diisi doa- -Mabuk atau pengsan sepanjang hari, dari terbit fajar hingga terbenam
doa yang baik dan mukjizat dapat turun pada umat "Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali mem- matahari.
Islam pada malam Lailatul Qadar tersebut. berikannya. " -Bersalin.
-Murtad-iaitu orang yang keluar daripada agama Islam, sama ada dengan
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al hati, perkataan atau perbuatan.
Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan Dan menurut riwayat Al-Baihaqi, dari Aisyah radhiallahu
tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam 'anha :
kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” (QS. Al
Qadr 1-3)
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika masuk bulan
Ramadhan membebaskan setiap tawanan dan memberi PERKARA-PERKARA YANG TIDAK MEM-
Kemuliaan Bulan Ramdhan yang dijanjikan Allah setiap orang yang meminta. " BATALKAN PUASA
kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga kita
dapat meraih kemuliaan bulan ramadhan tersebut Puasa tidak akan terbatal dengan salah satu daripada perkara-
dengan sempurna. Amiin perkara di bawah ini :
Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak mem-
beri. Allah pun bersifat Maha Pemurah, Allah Ta'ala Ma-
ha Pemurah, kedermawanan-Nya berlipat ganda pada -Menelan air liur yang bersih dan dimaafkan orang yang gusinya selalu
waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan. berdarah.
-Bersuntik.
-Termasuk debu atau tepung yang halus ke dalam rongga.
Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manu- -Termasuk lalat atau nyamuk dan seumpamanya ke dalam rongga.
sia yang paling dermawan, juga paling mulia, paling
-Termasuk air berkumur-kumur atau air yang dihisap ke hidung dengan
berani dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpu-
ji; kedermawanan beliau pada bulan Ramadhan berlipat tidak bersangatan.
ganda dibanding bulan-bulan lainnya, sebagaimana -Termasuk air mandi wajib atau mandi sunat, tetapi batal puasa jika
kemurahan Tuhannya berlipat ganda pada bulan ini. mandi bersejuk-sejuk dan bersukaria.