Anda di halaman 1dari 45

HISTORIA DEL DRET

Preguntes per l’examen oral Juny 2016

1. Orígens del sistema jurídic occidental: dret romà i dret germànic


Dret romà: 1500 anys, des de la fundació de Roma fins a l’emperador Justinià. És un dret que creaven els habitants de
l’imperi i s’aplicava al mateix.

Primitiva / Monarquia: del s. VIII aC - IV aC


República: del s. IV aC – 27 aC. En aquesta època s’actualitza el ius civile i es crea un sistema nou, el ius
honorarium o el ius pretorium. Es un dret que prove de l’actuació del pretor.
Principat: del s. 27aC – III dC
Dominat: del s. III – V
Justinià: s. VI

1) Mores mayorum: costums dels avantpassats. Aquests costums estaven autoritzats per l’autoritat religiosa.
2 tipus de dret:
Ius civile: ordena a vida dels ciutadans de Roma
Ius gentium: ordena les relacions entre els romans i els peregrins i entre peregrins.

2) La república. Época d’actualització del ius civile. Tindran un sistema sobreposat. Apareixerà un altre tipus de dret,
el ius honorarium (actualitzacions dels magistrats, a través dels seus edictes) i el ius praetorium. És un dret creat de
nou per una varies persones per actuació d'un magistrat jurisdiccional ordinari. Hi ha una laïcització de la
jurisprudència, això vol dir que l’esglesia no té res a veure amb aquest fet i no hi haurà supervisió per part d’ella ni
control, i pot haver-hi dos tipus de jurisprudencia:
● Judicial: el pretor (el que crea el dret) pot utilitzar sentencies dels jutges per veure com apliquen les
lleis. El pretor es un magistrat.
● Doctrinal: interpretació dels juristes (no són jutges), sinón que fan el pensament jurídic. Aquells que
analitzen els drets, son els jurisconsuls.

3) Epoca del principat. És una època (27 aC fins s.III dC) de petrificació del dret. Cada vegada hi haurà un creixement
protagonisme dels príncep, que serà el creador de dret. Seran les anomenades Constitucions del príncep que tindràn
una aplicació preferent. Representa una concentració de poder. Durarà fins a la crisis del segle III. En aquesta època hi
ha la petrificació progressiva de tot allò que havia anteriorment, jurisprudència judicial, doctrinal, lleis comuns, etc.
Cada vegada tindrà més protagonisme el princep en la creació del dret. Les constitucions elaborades pel princep
tindran preferència.

4) El Dominat. S.III fina 476. La creació de dret està en mans dels emperadors. Hi ha una separació del dret oficial
(constitucions imperials) del dret de la pràctica (costums, representació de la realitat social).

5) Justinià va ser l’emperador de l’imperi oriental. Epoca importantíssima. Estema mitjans del segle 6e vol dir que
l’imperi d’occident havia desaparegut de la part oriental. Justinià serà el primer en intentar reconstruir l’imperi.
Obres de Justinià. Corpus Iure Civilis:
Institucions: es troben principis generals del dret recollits en aquesta època.
Digest: “digerir”, hi ha les opinions jurídiques dels jurisconsuls, és una jurisprudència doctrinal.
Codex: recopilació de les lleis en vigor.
Novellae: lleis emeses a Bizanci a partir de Justinià. Es un dret creat de nou a partir de Justinià.

El dret civil de l’època de Roma no és el mateix que a l’actualitat. Recollia tots els àmbits de la justícia. Era un dret
escrit, creat per la legislació i acceptat i aplicat per la jurisprudència doctrinal i judicial.
El dret germànic son aquelles tribus que a partir del s.IV comencen a atacar les fronteres de l’imperi de roma. Son
nòmades i venen des del nord i orient d’Europa. La gran diferencia entre els dos sistemes jurídics és que el germànic
es el conjunt de normes jurídiques germàniques. Es un dret que no té un codi legislatiu per una o varies persones.
Tenen un dret consuetudinari que ve de molts segles passats. Amb la influencia romana al final es codificarà. Es un
sistema molt menys complex que el roma i no tenen les institucions romanes i no conceben la propietat privada tal i
com ho feien els romans. Els visigots son un poble germànic, nòmada i te una societat mes o menys igualitària, es a
HISTORIA DEL DRET
dir, la seva organització política esta constituïda per una assemblea de guerrers. Tenen un afanys de conquesta, els seus
béns més preciats son els animals. La seva cultura esta basada en constums i tradicions orals però en un moment
donat, entren en contacte amb els confins de l’imperi i aquests els instal·la com a policies de l’imperi. L’any 418 hi ha
un contracte entre l’emperador de roma i el cap de les tribus visigòtiques i a través d’aquest contracte anomenat
foedus es convertiran en policies de les províncies hispàniques i l’emperador els dona un territori. L’any 507 a través
de la victoria en la batalla de buller entren definitivament en la península ibèrica. Assumiran progressivament el
control polític a traves de les conquestes a causa del seu elevat grau de romanització. El 589 al III concili de Toledo el
rei dels visigots accepta definitivament constituir la monarquia visigòtica, és a dir, es converteix al catolicisme. Es el
que tindrà el monopoli de creació del dret però aquests poder, té una limitació religiosa; perquè l’església catòlica
exercirà poder sobre aquesta monarquia. En aquests moments es quan comença el control de l’església sobre la
península iberica que perdurarà durant molt de temps (fins el s. XIX). Hi haurà un divorci entre la llei del rei i la
constitució de fer de la societat, es a dir, la societat viu sobre el seu dret consuetudinari de quan eren nòmades.
Llavors, hi ha una convivència entre els visigots i els romans, això implica que hi ha un sol oj que es igualment vàlid
tant pels romans com pels visigots. La suma d’aquesta coexistència donara lloc al llibre liber iudiciorum promulgat
l’any 654. Document definitiu que acredita la manera de sobreviure el dret roma i arribar a les societats de les
primeres monarquies europees.

2. El destí de l’Imperi romà i les característiques de la tradició occidental i oriental


a. Antecedentes. Expansión romana por el Mediterráneo. Lengua y civilización.
Roma nació en la periferia del mundo, el centro de la actividad cultural, económica y tecnológica, estaba y había
estado siempre en el cercano Oriente. (Cultura griega). Hacia occidente, en la actual Europa, no se habían formado ni
grandes imperios ni civilizaciones complejas como en Oriente, se trataba de un mundo fragmentado política y
culturalmente en estado tribal. Por eso los griegos en límite del mundo civilizado. Los griegos se vieron obligados a la
guerra para preservar su independencia del Imperio Persa. Al finalizar las Guerras Médicas hubo una expansión de los
griegos pero que no era de carácter imperial. Pues el Mediterráneo occidental seguía siendo un territorio carente de
unidad lingüística, política y cultural (los griegos no los habían unido ni culturalmente ni políticamente). En el
mediterráneo oriental, la situación era distinta, Grecia se unificó políticamente, inició una expansión hacia aquel
Oriente poderoso al que los griegos hasta entonces solo habían podido rechazar militarmente. Se lanzaba a la
conquista del centro del mundo, esa conquista propició una cierta unidad cultural en el Mediterráneo oriental. Eso
supuso que, los romanos se encontraran con un mundo muy distinto al occidental pues ya gozaba de cierta unidad
lingüística, cultura y política. El sentido práctico de los romanos aprovechó esta situación y desde entonces, en la zona
oriental del Imperio, además del latín se continuó usando el griego.

b. Concepto de caída del imperio ¿verdadero o falso?


Verdadero, el imperio tuvo que afrontar la entrada de numerosas tribus de pueblos germanos, sus reyes celebraron
tratados con los emperadores romanos y fueron ganando espacios en la sociedad de la época. El asentimiento citado se
produjo sobre todo en el lado occidental del Imperio, en lo que se transformará en la Cristiandad latina. Oriente
resistió mejor y rechazó las migraciones de pueblos germanos, la parte occidental se vio poco a poco gobernada por
los reyes de esos reinos, primero en nombre del emperador y en nombre propio como monarcas de sus pueblos. Entre
los siglos V y VII gran parte de la zona occidental del Imperio se desmembró. En Occidente, en cambio se habla de la
caída del Imperio Romano. En Oriente la unidad política y cultural se mantuvo con muchas dificultades el imperio
Romano siguió existiendo sin solución de continuidad en esa mitad del Mediterráneo hasta 1452.

c. Nueva geografía del mundo, Europa oriental y occidental.


El occidente del Mediterráneo quedó fragmentado políticamente dominado por pueblos germanos romanizados en
distinto grado. Allí nadie heredó la vocación universal del Imperio, la única institución universal que unificaba esa
zona era la iglesia. Las redes comerciales decayeron y la vida social se simplificó.
La situación en el Mediterráneo oriental es muy distinta en algunos aspectos, pero no tanto en otros: la crisis no fue
tan notoria sin embargo, tras el reinado del emperador Justiniano, se sumió en una crisis social y económica, no
obstante, la institucionalidad del Imperio siguió proveyendo de unidad a ese mundo y asegurando algunas
comunicaciones y redes comerciales. Experimentó una progresiva simplificación de la vida social y la ruralización de
gran parte de la población que solía ser urbana, El derecho, compartirá varios elementos con el derecho de la
cristiandad occidental
HISTORIA DEL DRET
El mediterráneo sur sufrió una gran transformación al menos en el plano espiritual. En el siglo VII, el islam se hizo
imparable, hasta que se acercó al corazón del Imperio Romano, las regiones del sur y sureste mediterráneo fueron
dominadas por musulmanes. La pérdida de estas provincias tuvo duras consecuencias para el Imperio Romano, pues
estaban entre las regiones más ricas del mundo. La irrupción del islam supuso la ruptura de la unidad espiritual del
Mediterráneo.

3. Romanització de la península Ibérica i les diverses fases de la territorialització del dret romà
3 fases de la romanització: Militar - Pacifica - Nova expansió militar.
A nosaltres ens importa més la part pacífica. Els pobles de la península duran a terme constums romanes.
Romanització de la península
Comença l’any 218 aC, té moltes èpoques diverses (conquista, expansió pacífica, 133 aC – 33 aC).
Primer hi ha una romanització de la societat i després hi ha una romanització jurídica. Principalment es romanitza la
societat i despres del dret. La romanització de la societat es un conjunt de processos progressius. Es canviaran les
estructures socioeconòmiques. Les eines d’aquesta romanització seran: la llengua, la construcció dels diversos
assentaments com ciutats, l’exercit que va passar gracies a la construcció de vies, etc.
Romanització jurídica:
- Romans – civis optimo iure
- Llatins – ius comerci (dret que tenia tota persona que venia d’algun lloc de
l’imperi)/ ius lati
- Peregrins – seus drets. Habitants de les províncies pacificades. Es regien pels
seus drets.

La romanització jurídica vol dir extendre la pax romana. A partir de l’any 212, el dret “millor”, el romà, serà el dret
aplicat a tot l’imperi. Per decisió de l’emperador Caracella.
Primer, del 218 aC fins al 73/74 dC, els peregrins tindran el seu propi dret. A continuació, del 73/74 dC al 212 dC,
se’ls hi aplica el dret llatí. I a partir del 212, se’ls aplicarà el dret romà. La seva vida es regulada pel ius comerci
concretament en el seu àmbit patrimonial de la seva vida. En altres àmbits es regulaben pel dret que tenien
anteriorment.
Els visigots són germànics que envaeixen la península, eren nòmades i no tenien un dret escrit, era consuetudinari. Els
pobles germànics venien del nord d’Europa o del nord-est d’Europa i eren gairebé tots una societat igualitària aligual
que la seva organització política. La base de la política eren les assemblees de guerrers. Tenien una cultura basada en
les constums dels antecedents i les traidicions orals.
Mentre envaïen Europa amb el seu afany de conquesta, estaven a prop de les fronteres de Roma. Van incorporar
moltes coses romanes als seus costums (monarquia, cristianisme). Va haver-hi el cristianisme que neix en aquests
moments i que té varies tendències. La tendència acceptada pels visigots arriana. Es una tendència que accepta
l’existència de Deu pero no accepta l’existencia de la Santa Trinitat (Deu+ esperit sant + Jesus) i no accepten que Deu
sigui una persona divina.
Fan un pacte el rei Visigot amb l’emperador romà Conori amb els romans l’any 418 que els hi dona un assentament a
canvi de fer de policia a les províncies romanes, el pacte s’anomenaba fedus.
A través de la batalla del 507, entren definitivament a la península ibèrica i prenen el seu control i acabarà el seu poder
a l’any 711 amb l’invasió musulmana.
El dret del visigots era consuetudinari (de costums), però a partir del 589, hi ha un concili a Toledo, capital del regne
visigot. Eren reunions que aquesta política organitzava. En aquest concili van legitimar la monarquia visigòtica com a
força política que controla tota la península. El Rei dels visigots, Recared, es converteix al cristianisme. Aquesta
conversió del rei representarà que en aquest territori hispànic, que la meitat cap al nord podrà comptar amb una unitat
religiosa representada per la religió catòlica. La monarquia serà controlada per l’església catòlica.
El monopoli de la creació de dret serà del monarca, amb restriccions de l’església.
Hi haurà un ordenament jurídic únic per als hispànics romanitzats i pels visigots. El dret a partir d’aquí canviarà, serà
escrit. Al 654 es redacten els llibres juriciorum (llibres dels jutges), una compliació de lleis i drets anteriors dels
visigots dels judicis. Hi ha una unificació dels dos drets romà i germànic. Aquest dret serà la base del nostre dret
actual.

Aclarar que va haver-hi 3 fases importants RESUM:


1. Conquesta (218 a.C) fins l’any 73/74 amb la concessió de l’empresador Vespasià. Ell elaborarà la concessió
del dret dels llatins a tots els habitants de la península.
HISTORIA DEL DRET
2. Desde la concessió fins l’any 212 amb l’emperador Caracalla que aconsegueix el dret romà a tots els habitants
de la península
3. L’any 212.
La herramienta que usó Roma para ordenar del mundo mediterráneo fue la ciudadanía. Este carácter de
ciudadanía cambia la noción de "nosotros"; para los romanos, el otro es quien no es ciudadano.
Este estatus se fijaba para cada ciudad que se integraba a Roma, aunque también era posible que la
ciudadanía fuera otorgada parcialmente, de manera que a los habitantes de ciertas ciudades se les
permitía formar solo alguno o algunos de los vínculos de la red de relaciones que constituye la
ciudadanía. Por ejemplo, había quienes tenían derecho a comerciar, pero no a casarse o a generar otros
vínculos (como es el caso de los latinos o los habitantes de Hispania).
De este modo, la ciudadanía fue el principal elemento de romanización del mundo mediterráneo, además
de un ejemplo de inteligencia política. Con el tiempo muchas poblaciones fueron adquiriendo la
ciudadanía o el estatus de latino que se le acercaba.
En el año 212 el emperador Marco Aurelio Antonino Basiano, conocido como Carcalla, pomulgó el
conocido como Edicto de Carcalla. En esta disposición del emperador se concedía la ciudadanía a todos
los habitantes libres del Imperio, con excepción de los dediticios (aquellos que habían opuesto gran
resistencia a la dominación romana). Este edicto marcó la cima del proceso de romanización porqué
llevó a la construcción de un "nosotros" que abarcaba todo el Mediterráneo y que terminó por llevar a
todos sus rincones la cultura romana.
Roma era toda una realidad inmaterial, una idea. Su materialización no es la urbe romana, sino la
ciudadanía; ese instrumento que permite extender la ciudad hasta los confines más lejanos y unificar
aquello que antes estaba disperso y crear un "nosotros" que pueda identificar a todos los habitantes
del Imperio.

4. El dret alt medieval / protomedieval (segles V – XI) (REVISAR + ACABAR)


a. Características fundamentales.
A causa de un poder político connotado por un intrínseco carácter incompleto: lo cual afecta poderosamente al
derecho: el vínculo poder/derecho, es decir, el derecho concebido y realizado como sombra del poder, se restringe a
aquellas zonas de lo jurídico que le sirven al príncipe para el ejercicio de sus poderes.

b. La nostalgia.
No es así en el territorio de las relaciones jurídicas que disciplinan la vida cotidiana de un pueblo: la sustancial
indiferencia del poder, el derecho vuelve a adquirir su carácter natural de espejo de las exigencias que circulan en la
sociedad: el derecho que es engendrado desde abajo, realidad compleja de la sociedad que se auto-ordena.

c. El desarrollo de los derechos propios.


El derecho auténtico, el que es necesario para la supervivencia de la comunidad, es un conjunto de valores
subyacentes a las relaciones sociales y económicas. Este derecho posee un carácter mucho más ordinativo
(consideración de la realidad objetiva, sin la cual no sería un ordenamiento efectivo) que potestativo (voluntad
superior, que cae desde arriba y puede incluso ejercer violencia contra la realidad objetiva, arbitrio y artificio). El
derecho aunque sumido en la historia y revestido siempre de la materialidad de los intereses y la necesidad que
abundan en la historia adquiere una fisonomía propia. Se trata de la ordenación de la sociedad, la cual, de manera
autónoma con respecto a los que ostentan el poder busca invenciones jurídicas que le garanticen su salvación, se trata
del triunfo del pluralismo jurídico, es decir la posibilidad de convivencia de distintos ordenamientos jurídicos, que
actúan en un territorio sujeto a la misma autoridad política.

En Occidente, las instituciones públicas que desaparecieron después de la crisis del siglo V que llevó al
desmembramiento del Imperio exhibían una fisonomía de extrema delgadez. No hay un aparato público que
sea capaz de intervenir de forma significativa en la realidad, ni tampoco que genere derecho nuevo.
HISTORIA DEL DRET
Ya des de los siglos III y IV dC las principales fuentes del derecho eran las constituciones imperiales (leges)
y la opinión de los juristas antiguos (iura). La creación dinámica y libre de los juristas ocupaba un lugar cada
vez más reducido y, con ello, el derecho perdía parte de su capacidad de adaptarse a la realidad.
Durante la alta edad media no se observa un desarrollo jurisprudencial del derecho y el conocimiento que se
tiene de la opinión de los antiguos juristas es escaso. El nuevo poder político fragmentado no busca erguirse
como un poder total, que gobierne la mayoría de los aspectos de la vida social, sino simplemente los
imprescindibles para el desarrollo de su gobierno, Es un poder que no lo abarca todo, sino lolo aquello que
en cada acto político o legislativo le permiten sus fuerzas. Así, poco a poco es el derecho local
consuetudinario el que acaba imponiéndose como la principal fuente de derecho.
b. La nostalgia
Hablamos de la edad de la nostalgia porque durante la alta edad media (y mucho después todavía) el
recuerdo del pasado imperial persiste como paradigma de un tiempo de orden y esplendor. Así, el derecho es
bueno y lo que señala esa bondad, lo que permite descubrir qué es derecho y darle legitimidad, es que sea
antiguo, y en tanto que antiguo es bueno.
c. El desarrollo de los derechos propios
El derecho local consuetudinario se va imponiendo como la principal fuente de derecho. Sin juristas y sin
poder político suficientemente vigoroso, el derecho que gobierna el devenir humano radica en los hechos. Es
de esos hechos y de su repetición de donde emana. Es la naturaleza de las cosas, de los actos humanos y la
naturaleza divina la que genera el derecho; al hombre le corresponde descubrirlo. El derecho es didáctico y
tiene un carácter factual, pues nace de la realidad física y es descubierto por el hombre, así pues en un
mundo como este no tiene sentido la figura de un jurista.
El derecho no representará, hasta el año 1000 al menos, una disciplina distinta, con un metalenguaje
diferente de los demás saberes y artes liberales. Será entonces cuando a este derecho consuetudinario
enraizado en las sociedades de la época se lo oponga a otro universal y científico que proviene del pasado
romano y que responde a las nuevas necesidades de la Europa latina.
En suma, por esta época hacía tiempo que la recopilación había sustituido en buena medida a la creación
jurídica de los especialistas y la actividad de los juristas como grupo social y comosostenedores de una
disciplina singular decae y acaba por prácticamente desaparecer. Esto sucede primero en Occidente y luego
en Oriente.
El derecho consuetudinario reina en dicho periodo en el escenario de la villa, que es, el contexto por
excelencia de las relaciones sociales altomedievales en el Oriente y Occidente cristiano. El legislador,
cuando interviene en la realidad, lo hace para intentar ordenar aquellas cuestiones urgentes, imprescindibles,
prioritarias para el mantenimiento de la vida en común en un mundo donde las relaciones comerciales han
decaído y se ha simplificado la actividad jurídica. Esas áreas son por excelencia el derecho de familia y el
derecho penal. El resto de cuestiones jurídicas o bien son resueltas por la costumbre o bien ni siquiera se
presentan.
Mientras más antiguo más legítimo, más fuerza y más autoridad tiene: esa es la mecánica del derecho
consuetudinario.

5. El pensament jurídic mític i el seu esdevenir (REVISAR + ACABAR)


El pensament jurídic, es com han interpretat els dret els juristes de l’època. Hem de diferenciar dues fases:
1. Pensament mític
HISTORIA DEL DRET
2. Pensament científic
Procés de racionalització del pensament durant l’època medieval. Reflectint-lo al dret, hi ha diverses etapes:
Mític: VI-VII fins X-XII. Època de contes o relats. Els juristes representen el dret a través d’imatges o símbols. Es a
dir, intenten emocionar als lectors amb lectures de cavallers o herois. En aquesta època, el dret s’explica a través de
fets i comportaments màgics.
Dret=memòria: el príncep aplica el dret consuetudinari. El dret esdevé a una memòria dels costums dels avantpassats
transmesos a través de la oralitat.
Un monjo anomenat Irnevi troba una metodologia de com estudiar el dret i transformar les escoles que hi havia a
Bolonia en una universitat. Té dos mèrits importants:
1. Plena autonomia a la ensenyança del dret i la troba a traves dels estudis dels llibres de Justinià a través
de glosses (comentaris sobre les obres jurídiques). Estudien el dret civil romà, també estudien el dret
canònic. Aquesta nova ciència jurídica s’anomenarà ius comuneàfase nova de pensament jurídic
europeu que comença a finals del s.XI a les ciutats mes riques del nord d’italia les que paden poder
substituir les escoles escolàstiques en vertaderes universitats (comú a tota Europa). Que apart de
contenir el dret civil roma i el dret canònic, afegirà la interpretació dels comentaristes (llibreàfase de
la maduresa sapiencial). Els comentaristes tenen un afany de crítica de les obres perquè coneixen
aquells escrits i podrien ser capaços de canviar-lo. Al s. XV apareix la opinió comunis que busca la
autoritas. El dret feudal també interessava recollir-lo, ja que s’han trobat llibres que recullen tots els
contractes feudals. L’última matèria del ius comune és la interpretació dels drets anteriors.
1.1 el pensament juridic
El pensament juridic tindrà varies fases. Ens preguntem com han escrit els seus llibres els juristes ? i quin
era el paper dels juristes ?
- Fase mitica: El pensament juridic al s X es un pensament mític amb:
o Representacio dels fets s’expressa en imatges o simbols
o Magia, sacralitat
- Entre el pensament mitic i cientific
o Costums-dret: Aquesta fase es basa en el dret consuentudinari provinent dels visigots. ES
dona en s. XI i XII i esta entre la fase mitica i cientifica. El dret es fruit d’una memoria
colectiva anonima que va passant de generacio en generacio representant les tradicions
juridiques dels pobles europeus a lo llarg dels temps
- Fase inicial del pensament cientific
o Comença a apareixer un nou tipus de dret que sorgeix de les lleis.
o Es un dret savi, els juristes treballaran en la doctrina i aquest dret sera conegut com ius
comune
o La obra dels juristes es cientifica i practica
o Mos italicus fins al s. XVI es
- Fase del pensament juridic cientific
o A partir de s. XVI el dret serà mos italicus, estara relacionat amb el racionalisme de
Descartes.
http://alexzambrano.webnode.es/news/el-derecho-como-vision-mitica-el-derecho-
premoderno/

6. L’època medieval ‘sapiencial’ / baix medieval i els seu dret (segles XI-XV)
a. Contexto social y economico
A finales del siglo XI, el paisaje agrario parece cambiado, y en toda Europa pasa de ser de tipo silvo-pastoral a
presentar tierras taladas, roturadas y reconquistadas para el cultivo.
HISTORIA DEL DRET
El paisaje se vuelve más complejo: aunque todavía está centrado en el campo, también se va haciendo más de ciudad.
Pero la ciudad no es sólo un cúmulo de piedras, es ante todo un hecho espiritual.
El número de los protagonistas sociales se amplía, y aparece el mercader profesional. Hay una mayor abundancia de
bienes y por lo tanto exigencia de intercambios de gran alta un sujeto completamente nuevo que convierta a la
mercaduría en la profesión de su vida, a la ciudad en su sede, al panorama europeo en el territorio necesario para sus
tráficos. Y es el mercader ese nuevo protagonista.

Si en los siglos proto-medievales no faltaron escuelas de penetrantes indagaciones el teológico y filosófico se produjo
en el ambiente cerrado de algún monasterio, sin que circularan fuera de los muros de los claustros y fecundaran a la
sociedad civil. La escuela se coloca con frecuencia creciente en el centro de la ciudad, al lado de la catedral y se puede
hablar de una cultura en circulación.
Asistimos al nacimiento de la gran germinación universitaria. Nos interesa el campo de la teología y de la filosofía
porque de ella sacará provecho la ciencia jurídica.
Es importante destacar una primera observación: si el vació cultural está colmado queda sin rellanar el vacío político.
Ese sujeto público que considera que puede debe ocuparse de todo. El príncipe: considerado como el juez supremo de
la comunidad, con una dote básica e irrenunciable: la equidad, la capacidad de practicar una justicia fundada en la
naturaleza misma de las cosas. El príncipe es percibido como un personaje atento en la lectura, la gran realidad donde
están inscritos los cánones de lo justo.

b. Características del derecho.


La conciencia colectiva sigue sin identificar al príncipe con un legislador, es decir, un hacedor de derecho. El príncipe
se limita a producir normas para disciplinar el campo limitado relacionado con el ejercicio del poder.
Persiste bien el siglo XIII el dominio de la consuetudo. La consuetudo tiene un defecto intrínseco que no hemos
dejado de señalar: el particularismo. La consuetudo, en una sociedad simple de la Edad Media puede ser la única
forma jurídica capaz de ordenarla pero se demuestra no idónea cuando el paisaje socioeconómico y jurídico se vuelve
complejo.
Los hechos necesitan un armazón que no los ahogue, sino que los organice y ordene. Dos son las fuentes jurídicas
adecuadas para conseguirlo: la ley y la ciencia, el príncipe pero por su aparte hay una sustancial renuncia a leer la
naturaleza y los hechos y traducirlos a reglas: el hábito del legislador todavía no le sienta bien. A la sociedad medieval,
sólo le queda un recurso, el de acudir a la ciencia, la ciencia jurídica.
La experiencia le confía a la ciencia la tarea de diseñar ese derecho del que el momento histórico tiene urgente
necesidad. Una así percibida centralidad de la ciencia jurídica estriba también en otras sólidas razones. El director de
nuestra colección La construcción de Europa, Jacques Le Goff caracteriza bien una civilización histórica que posee
una extraordinaria percepción de la realidad más arriba de la naturaleza de la historia, una civilización que vive en el
espacio y en el tiempo, pero que halla su finalidad última más allá del espacio y del tiempo. En esta civilización, el
jurista, el maestro del derecho, en cuanto sapiens, es más que nadie que operador terrenal que tiene una relación de
participación con Dios, que a su vez es suma sabiduría, suma verdad. Se trata de una ciencia encarnada. Se trata de
grandes especuladores, casi siempre grandes maestros de las universidades que ya están esparcidas por toda Europa,
pero también son personajes de carne y hueso, muy introducidos en la sociedad civil y no raramente con posiciones de
prestigio y poder.
La ciencia asume plenamente una función ordenadora y alcanza plenamente su objetivo. El derecho romano tal como
lo consolidó el emperador Justiniano en la primera mitad del siglo VI, en el majestuoso monumento del Corpus iuris
Civilis, compuesto por las Instituciones, El Digesto, el Codex, y las Novellae, para los juristas del siglo XI no es
únicamente un cofre lleno de términos apropiados, conceptos riguroso e inventos técnicos es también el deseado
modelo con autoridad, dotado de gran autoridad a sus ojos.
El derecho romano constituía un egregio soporte de validez para las elaboraciones de la ciencia jurídica medieval: el
científico debía ponerse el hábito del romanista, debía colocar su discurso a la sombra protectora de algún fragmento
del Corpus iuris. No se alejaron nunca formalmente de la ley romana, pero sí se alejaron sustancialmente cuando lo
exigía su función jurídica de constructores de un nuevo orden jurídico.
Nuestros juristas eran intérpretes; su interpretatio es más una intermediación entre la ley antigua y los hechos nuevos
que una explicación, una exégesis. Su interpretación fue creativa y creadora de ese nuevo derecho, típico de un
momento altamente sapiencial, que solemos llamar ius commune “derecho común”
c. Derecho y arte.
en el mundo antiguo se esculpía, en cambio en el medieval se pintaba porque la escultura se consideraba pagano. Así
que se pintaban de la misma manera en los diferentes cuadros para poder reconocerlos, como por ejemplo siempre se
HISTORIA DEL DRET
pintaba al “Cristo que gobierna la vida” con una mano en el libro (el libro que contiene el nombre de los que se
salvarán), y la otra mano la tiene hacia la trinidad (de gobernar), además está envuelto de la almendra mística y en la
izquierda siempre aparece San Pedro (tiene las llaves) y los otros que tienen los libros en las manos son los
evangelistas. No tenían figura humana porque no les interesaba lo humano, sino lo sobrenatural, redescubrir y
mantener aquello que se ha heredado.
Esto que ocurrió en el arte también sucedió en el Derecho. Desde el s.IX comienza una regeneración política y la idea
que se tiene que preservar lo antiguo cambia. Surge la teoría teocéntrica. Para el hombre de la Edad Media el Derecho
estaba dado por Dios y lo conservaban en las costumbres, pero es un Derecho que tiene su última fuente en el imperio
Romano. La sociedad occidental es una sociedad más simple que la romana, así que el Derecho también es más
simple, más sencillo… adoptan las instituciones básicas. Pero cuando se reestructura se forma un Derecho más
complejo, un Derecho que satisface las necesidades del hombre y esto se realiza mediante el Corpus Iuris Civiles
( Copilación del Derecho Justiniano).
+
A lo largo del siglo XI se hacen sustanciales esos cambios que han ido ocurriendo a lo largo de los siglos,
hasta el punto en el que hablamos de una época proto-medieval ya superada. Existen bastantes novedades
entre los siglos XI y XII en las estructuras mismas de la sociedad y la conciencia colectiva. La sociedad es
ahora más compleja: es a la vez campesina y ciudadana, agraria y mercantil.
El número de los protagonistas sociales se amplía, y aparece el mercader profesional. Ahora hay una
abundancia de bienes y, por lo tanto, también una exigencia de intercambios de gran alcance; y gana terreno
la intermediación de la moneda, que es el testimonio más concreto de la actividad económica.
Si hasta ahora hemos hablado del vacío cultural, queda por abordar el vacío político: Aún habiendo
“superado” la época proto-medieval, sigue habiendo un claro signo de continuidad con los siglos
posteriores: el derecho sigue siendo consuetudinario, el príncipe no es legislador, ya que aplica un derecho
que viene directamente de la naturaleza de las cosas.
Sin embargo, la consuetudo tiene un defecto que cabe señalar, el particularismo: es particular, lo cual en una
sociedad como la temprana Edad Media- estática y de transformación lenta - puede servir, pero no se adapta
bien cuando el panorama social y económico se vuelve más complejo. Para conseguir una sociedad
ordenada, hay ahora dos fuentes posibles: la ley y la ciencia jurídica.
b. Características del derecho
El nuevo modelo jurídico de la sociedad se encontró en el derecho romano, que durante la época proto-
medieval había envejecido, se había vulgarizado. No es hasta el año 1076 cuando se vuelve a hacer mención
del Digesto (el tesoro científico jurídico romano integrado por 50 libros), y se vuelve a hacer mención
porque ahora es posible entenderlo de nuevo, se puede usar su conocimiento. La riqueza cultural de finales
del siglo XI produce, en el plano de la historia jurídica, también este fruto específico: un patrimonio que
parecía perdido, pero que estaba solo enterrado, vuelve a la superficie histórica con la plenitud de su
mensaje científico.

7. Què és el ius commune + 8. Els orígens, les fases i el contingut del ius commune
El ius commune es un derecho producido por los juristas, por los que conocen el derecho, jueces, notarios, abogados,
pero sobretodo, científicos y maestros, asesores de las partes litigantes y de los jueces en los tribunales. Un derecho
que nacía de una relación establecida entre los hechos de la vida presentes y las reglas romanas fijadas en los textos
antiguos.
También es un derecho coral, la voz de toda la comunidad de juristas, y un derecho sin fronteras por su vocación por
lo universal y que rechaza las barreras políticas.
Cabe hacer dos precisiones sobre el ius commune:
- Este derecho no es un derecho romano actualizado ni una continuación de este.
- ius commune significa derecho común de todas las gentes, donde se funden el ciudadano y el fiel, es decir,
tomando en consideración el derecho canónigo, no tratándolo como un derecho ajeno o inexistente.
Fue el derecho común durante la Baja Edad Media, con una gran fuerza de expansión por ser un derecho científico.
HISTORIA DEL DRET
Nacido en un terreno culturalmente fértil de la Italia central y septentrional, y con un origen preciso; Bolonia, el alma
mater de los estudios jurídicos. A partir de aquí se expandió por todo Europa creando un tejido unitario, un
vocabulario y un ideario comunes, a pesar del fragmentarismo europeo. También lo podemos señalar en todas las
universidades, por ejemplo en Salamanca, Lisboa, Montpellier, Orleans y París.
El origen de este derecho para todos los ciudadanos, nace de la necesidad de diseñar un derecho para la sociedad del
momento la cual tras las múltiples transformaciones ya no puede ser regulada por el particularismo de las costumbres.
La ciencia jurídica es la única fuente que puede recoger, organizar y unificar un material factual, enorme y disperso,
armonizando la diversidad sin suprimirla. Esta ciencia jurídica se caracteriza por su soledad, entendiéndola como
independencia del poder político, y también por proteger y conferir autoridad. La necesidad de esta autoridad llevo a
los juristas a buscar un modelo superior, general y con esta autoridad que tanto deseaban. Ese modelo se encontró en
el derecho romano.
A partir de aquí, de este redescubrimiento del derecho romano y Justinianeo, se empezó a estudiar e interpretar el
derecho romano de forma creativa y creadora dando lugar al ius commune. Aunque este derecho también acepta las
reglas del derecho canónigo; conjunto de normas jurídicas que forman parte de un ordenamiento jurídico distinto al
del estado.

8. (CONTESTADA ARRIBA)

El ius commune es un derecho producido por los juristas, por los que conocen el derecho y de proyección
universal, la voz de toda una comunidad de juristas comprometidos en la construcción de un derecho sin
Estado.
b. Época
Tras la caída del imperio romano de occidente en el año 476, se rompió la unidad política y jurídica de
Europa. A partir del siglo IX comienza a retornar la idea de una Europa unida. Carlomagno, a través del
llamado Sacro Imperio Romano Germánico pretende obtener dicha unidad: "unum imperium, unum ius" (si
uno es el imperio, uno debe ser el derecho). Esta idea provocó conflictos, pero este concepto sufre
transformaciones en el siglo XIII y, finalmente, se aplica tanto derecho canónico como justinianeo (civil).
Los diversos países europeos estaban regidos por estatutos y fueros locales (derechos locales). Una
reunificación era difícil al carecer de una base doctrinal, que pudiera permitirla. Dicho proceso pudo
iniciarse gracias a un especial acontecimiento: durante el siglo XI, en la Escuela de Arte de Bolonia se
encontraron algunos ejemplares de la recopilación de derecho romano de Justiniano encontrados por Irnerio
en monasterios (en un principio encontró la parte central del Digesto, luego encontró otras partes que fue
añadiendo de forma consecutiva), comúnmente conocida como Corpus Iuris Civilis. Nacerían así los
Glosadores, que desarrollarían el Derecho común en las nacientes universidades.
Posteriormente, con la aparición de un Derecho especial aplicable a los comerciantes (El Derecho
mercantil), el Derecho civil pasó a denominarse también Derecho común, en complemento a aquél.
c. Origen de los estudios
d. Ciencia jurídica
El ius comune estaba compuesto por los textos de derecho romano y el derecho canónico, y esto junto
configuraba la ciència jurídica.
11. Escuelas de juristas desde la aparición del ius commune, glosadores, prácticos, humanistas. Diferencias
metodológicas
1. No hay juristas: hacen resúmenes del derecho romano imperial. Se crean escuelas de gramática y retórica,
pero son muy pobres, hasta que se descubre el Digesto en el siglo XI.
2. Glosadores: intentaban explicar los textos de derecho. Acursio hace la Magna Glossa. Se sitúan en Italia,
Bolonia. La aparición de la glosa permitía aplicar este nuevo invento (que revolucionó un gran avance
científico), lo cual era una gran labor de lectura y comprensión de los textos. Esta podía ser marginal o
interlineal. El objetivo de los glosadores era aclarar el significado literal del texto. Sin embargo, al
HISTORIA DEL DRET
considerar al derecho justinianeo como un derecho sagrado no se tiene en cuenta su contexto y no se logra
explicar con toda la necesaria exactitud.
3. Postglosadores (comentaristas): nueva escuela situada en Orleans (Francia) dónde hacen glosas más
“libres”. Aparecen en la segunda mitad del s. XIII. El comentario sustituye a la glosa. Los comentaristas ya
no tratan de clarificar la litera, sino adentrarse en el sensus y dar resolución (y aplicación del derecho) a los
problemas surgidos en la praxis de la época. De esto surge una nueva escuela:
4. Comentaristas: empiezan a tener más autoridad. Comentan casos prácticos. Son jueces, abogados,.. Y su
opinión cada vez cuenta más.
5. Humanistas: tiene origen en Francia, pero es desarrollado en Italia. el periodo de mayor auge y relevancia
de sus más importantes representantes se ubica en los siglos XIV y XV. Sus centros de irradiación fueron las
Universidades y los juristas sus difusores. Se caracteriza, según ideas muy extendidas, porque sus
representantes vieron en el Derecho romano un momento que consideraron insuperable y, en consecuencia,
lo aplicaron directamente a la realidad social de su tiempo. Lo contemplaron y estudiaron en bloque, tal
como fue transmitido por Justiniano.
El resultat: el ius commune europeu.
Hi ha diverses fonts del dret, per tant podem dir que existeix una pluralitat de les fonts en l’ordenament
juridic.
- Les lleis, tant a traves de dret civil roma com canonic
- Costums que provenen basicament de dret feudal
- Utilitzacio de la jurisprudencia gracies a la interpretacio.
- Les doctrines dels juristes
- Les sentencies dels jutges
Podem dir que aquest dret nou que sorgeix a bolonya es un dret de juristes, culte, erudit i escrit en llati. No
com el dret consuentudinari anterior que era de transimisio oral, es tracta d’un dret escrit basat en la
tecnocracia juridica que servira per justificar la nova imatge dels monarques. Mentrestant situacio politica
europa canvia, les monarquies que son a punt de neixer necessiten tenir una imatge del monarca copiada de
la imatge de l’emperador. Es per aixo que politica necessita els juristes i la seva interpretació.
Aquesta aliança del poder politic amb poder tecnic dels juristes sera la base per a que els reis puguin
independitzar-se de l’emperador i a partir d’aqui comença la difusio del ius commune per part de les corts
d’Europa.
Al s XI-XII hi ha un despertar intelectual a europa gracies a les universitats. Les universitats es caracteritzen
per:
- Una gran llibertat de pensar, d’estudiar i d’explicar
- L’ensenyament del dret es molt important i igualitari. A totes les universitats l’ensenyament del dret
es fa a traves del mateix metode, en llati i utilitzant la mateixa bibliografia.
- Al començament nomes s’ensenyava el dret roma i el dret canonic. Es el que s’en diu ius
communicativum ja que es el dret comu a tot arreu i es facil comunicar-se
- Els estudis duraven 6-7 anys i els estudiants eren de diversos països. Quan estudiants tornaven als
seus països aquests difonien el ius commune.
- La expansio sera general a tota europa, pero no de forma uniforme ni arriba en el mateix moment a
tots els països.
- La seva pentracio sera no sempre sera pacifica. Alguns països no accepten amb facilitat el ius
commune
HISTORIA DEL DRET

9. La difusió i la recepció del ius commune; Ius commune i iura propria : la dinàmica entre els dos
conceptes
Además del Derecho Común que se desarrolla en Europa, también encontramos los iura propia (derechos
particulares de los territorios, el derecho local). La consolidación del derecho común no implica la
desaparición de unos derechos particulares, por lo tanto se da una situación de coexistencia entre ambos en
un mismo territorio y una misma entidad política.
Derecho universal V.S. derecho local: el iura propia es un derecho no escrito que no aspira a crear leyes y
derechos en relación a otras comunidades sino para la propia, por lo tanto su contenido es diferente en cada
sitio (alcance jurídico limitado) a diferencia del ius commune que aspira a ser universal y es respaldado por
los juristas y los textos antiguos.
La cuestión pero, es si existe una jerarquía entre estas dos fuentes del derecho, una primacía de la ley local
sobre la ley universal. La respuesta es no, si consideráramos la ciudad libre italiana como un Estado
soberano entonces sí que ambas leyes regirían de forma jerárquica, pero como no es así, podemos hablar de
pluralismo jurídico, es decir, pluralidad de ordenamientos que se integran. Por lo tanto lo universal y lo
particular se incluyen en una misma y gran unidad respetuosa con las múltiples diversidades.
Als regnes hispanics el ius comune europeu arriba amb facilitat gracies a la previa existencia del Liber
iudiciorum el qual conte elements del dret roma.
- A catalunya hi ha una recepcio mes amplia. Hi ha una primera influencia del ius comune a traves de
l’esglesia, aquesta recepcio i acceptacio es rapida i intensa.
- A navarra el dret consuentudinari era molt potent, molt arraigat en el seu poble. Aquest dret
dificultava que s’acceptes facilment el ius comune el qual va requerir mes temps per ser acceptat.
- Valencia i mallorca van tenir una recepció més facil.
- Castella/arago la recepcio va ser més dificil, es va confrontar amb drets anteriors de molta
personalitat.
Hi ha un xoc entre ius commune i la iura propria (dret propi del territori on arriba ius commune). Ius
commune defensa la imatge del rei legislador (model justinia) pero al mateix temps impedeix el
desenvolupament del dret creat pel rei.
Aquests territoris amb iura propria aquesta no coincideix amb elements del ius commune, de fet es el
fenomen que explicara la integracio dels sistemes normatius s. XII-XV La coeixstencia dels drets
tradicionals, el dret reial amb el dret comu es dona a tot a europa.
Cada regne adopta un sistema juridic diferent i les influencies reciproques conformen la formació del drets
territorials.
També hi ha un canvi en la concepcio subjectiva del dret. Abans era teocentrica (l’home no pot crear dret) i
ara la concepcio subjectiva passa a ser una concepcio objectiva del dret, o sigui una concepcio ius centrica.
Aquesta nova concepció es reintegra a l’home la capacitat de crear dret, es concilia la fe i la raó.
El dret positiu creat per l’home esta basat en la ciencia juridica elaborada per els juristes. Aquesta llei erudita
pot modificar el dret posterior (dret posterior deroga l’anterior)
Pas del ius commune al dret de l’epoca moderna
La coherencia del ius commune en els 5 segles que perdura es basa en la vigencia a europa. El dret en
aquesta epoca tindra una dinamica autonoma. El dret esta cada cop menys lligat a altres materies com per
exemple la teologia o la filosofia. Hi ha fases en aquesta autonomia
- 1a fase: integraicio dels sistemes normatius (punt anterior)
HISTORIA DEL DRET
- 2a fase: creixment del dret reial/estatal
- 3a fase: plenitud de l’absolutisme que comporta crisis del ius comune.

10. Els fonaments de la modernitat jurídica: França i Anglaterra, segles XI-XVI


A lo largo del S.XIII, con la formación de una cada vez más amplia reconquista territorial, desde el reino de
Felipe Augusto en adelante, se descubre una inclinación precisa por una total independencia, mientras los
juristas de la corte regia afirman la absoluta supremacía del monarca en las cosas temporales. Sin embargo,
sigue habiendo “timidez” legislativa, porque continúan los impedimentos derivados de un orden feudal aún
fuerte.
Es con Felipe el Hermoso, entre los dos siglos, cuando el rey parece deshacerse de todo embarazo y titubeo
y empieza una política valiente al límite de lo temerario. Prueba de ello es el conflicto que lo enfrenta a
Bonifacio VIII, un pontífice que, aún a principios del nuevo siglo, al no querer enterarse del sentido de la
historia, insiste en proclamar la primacía del poder papal tanto en el terreno espiritual como en el temporal.
Felipe convocó una muy amplia asamblea de prelados, barones y diputados de las ciudades, que decretó el
reconocimiento de soberanía del rey: una soberanía absoluta en el plano temporal con respecto a los
feudatarios laicos y eclesiásticos; éstos recibían sus feudos directamente de aquél, quien, en cambio, había
recibido del mismo Dios el gobierno del reino.
Para nosotros, lo esencial es constatar la aparición y consolidación de un poder automáticamente soberano,
primicia de las individualizaciones estatales de la Europa moderna.
Sin embargo, es importante destacar, en primer lugar, un poder que se hace cada vez más cumplido, es decir,
que tiende a ocuparse de áreas sociales cada vez más amplias. El carácter de este poder supremo está
cambiando rápidamente: el rey justiciero coloca la producción del derecho entre los objetos primarios de sus
prerrogativas y de sus cuidados, y las Ordonnances se multiplican. Estamos al principio del camino
plurisecular que llevará a Napoleón I, el codificador que quiere (y consigue) reducir todo el derecho
(también el derecho privado) en los artículos de un Código.
El soberano francés del siglo XIV se ocupa de derecho, percibe el gran valor de éste como cimiento de su
poder, pero actúa con la máxima prudencia, porque el terreno de las fuentes estriba en la constitución
material del reino, y sobre todo deja que las costumbres inmemoriales disciplinen las relaciones privadas
entre particulares. Una recopilación de finales del siglo XIV de contenido político-jurídico en que se
reconoce al rey de Francia la misma capacidad normativa que tenían los antiguos césares romanos.
De esta actitud psicológica se origina la desconfianza hacia el derecho común. Cuando Felipe el Hermoso,
en 1312, reorganizó los estudios jurídicos en la Universidad de Orleans, se duda de precisar que el Corpus
romano tenía autoridad en el reino únicamente porque se podía considerar como una consuetudo vigente
gracias al beneplácito del rey.
Pero es en el terreno específico de las coutumes donde se revela el nuevo y amplio espectro del poder, no
para suprimirlas o modificarlas, es decir, no con intervenciones directas, sino de manera indirecta, al sugerir
la redacción por escrito del abundante, inasible e inabarcable material de tradición oral. Es un trabajo latente
que se convertirá en posición oficial sólo a medida dos del siglo XV: Carlos VII ordena la redacción por
escrito, y organiza un procedimiento donde el papel fundamental se reserva para la puntillosa injerencia del
poder central. Formalmente, la plataforma “constitucional” de las costumbres queda intacta y la monarquía
conseguía dos objetivos de gran relieve en la historia jurídica francesa: se llevaba a cabo un control
cuidadoso y se contribuía a atenuar la increíble fragmentación impulsando las reunificaciones de las
costumbres.
HISTORIA DEL DRET
En 1539, con la ordenanza de Villeres-Cotterêts dedicada a la reforma de la justicia, Francisco I mandaba
que todos los actos jurídicos oficiales se redactaran “en la lengua materna francesa y no de otra manera”.
Empieza ya a perfilarse claramente un “derecho francés”, autónomo también lingüísticamente, cimiento e
imagen especular de la unidad e independencia del Estado nacional.
En 1576, el jurista Jean Bodin, en sus justamente celebrados Seis libros sobre el Estado, un análisis agudo y
lúcido de los nuevos órdenes políticos y jurídicos, registra un paisaje jurídico complejo que él divide en dos
granes vetas, la “ley” y el “derecho”. La primera expresa la voluntad potestativa del monarca y se concreta
en el orden autoritario; el segundo expresa las reglas maternas de las costumbres, nacidas de las cosas y
empapadas de la equidad subyacente a las cosas.

En particular, sobre el reino de Inglaterra: continuidad con la visión y las experiencias medievales. El origen
de la <common law>.
Una fecha segura y un hecho histórico preciso pueden ser considerados como punto de partida: la derrota de
la batalla de Hastings (1066), del último monarca sajón a manos de Guillermo el Conquistador, evento
histórico tradicionalmente identificado como The Conquest (la conquista), que proporciona un rostro
político y jurídico nuevo a la sociedad inglesa.
Si anteriormente, a pesar de la presencia de algunos monarcas destacados, la historia política inglesa era
trabajosa y confusa, con intervenciones violentas de los invasores daneses y con su historia jurídica
sustancialmente marcada por un régimen consuetudinario fragmentado, ahora se crea rápidamente una
estructura unitaria dependiente de un abultado poder central.
Lo que nos importa es que este centralismo no se limita a la esfera política, sino que afecta directamente
también a la jurídica: se crean unas cortes regias centralizadas con sede en Londres y que, al principio,
parecen fusionarse (a la sombra del rey) en la acción general de gobierno. Lo que tradicionalmente se
llamará “commom law”. Es el derecho común a todos los hombres libres del Reino, y que puede ser tal
porque procede de un fuerte poder regio que se manifiesta a través de unas cortes judiciarias.
En esta visión, en que la dimensión del gobierno y la judiciaria tienden a fusionarse, tenemos una singular
expresión de la injerencia regia en esa típica “invención” de la protohistoria de la “common law” que es el
“writ”, o sea una orden del rey a un presidente de una corte local en que se imponía obedecer a alguna
determinada disposición.
Cabe avanzar algunas consideraciones sobre el perfil que va tomando esta naciente common law”.
● La primera es que se trata de un derecho de huella puramente casuística.
● La segunda es que por debajo de los ostentadores del poder político no podía dejar de haber expertos,
técnicos capaces de confeccionar el tejido (técnico) de los mismos “writs”; y, de hecho, a lo largo del siglo
XII y sobre todo durante el reinado de Enrique II (1154-1189) se va formando una clase de juristas con una
adecuada preparación técnica. Hay que añadir que no se trata de personajes que, tal como sucede en el
continente, han asistido a las universidades más prestigiosas aprendiendo en ellas unos conocimientos
abstractos basados en la geometrías de los romanos, sino de hombres de praxis que han estudiado en los Inns
de Londres, es decir dentro de formaciones que consisten en corporaciones profesionales y cuyo horizonte
es únicamente profesional.
● La tercera es que esta clase de juristas que se va formando, protagonista técnico de los procedimientos y
también mediador insustituible entre el poder regio y los ciudadanos, fue desposeyendo cada vez más el
poder regio de la desagradable connotación autoritaria potestativa. Las órdenes regias, digeridas llegarán a
ser el conjunto armónico de instituciones y se identificarán cada vez más en una especie de consuetudo
general del reino.
HISTORIA DEL DRET
Sin embargo, este contexto jurídico debe ajustar cuentas con la evolución de la situación política de la
monarquía inglesa. El centralismo crea malestares, luchas centrífugas, pelas internas; produce grietas en el
rígido poder centralizado normado. La Magna Charta 1215, es una de estas grietas; y durante el larguísimo
reinado de Enrique III asistimos a la adquisición de cada vez más poderes por parte del Parlamento formado
por dos Cámaras, una en representación de los barones, otra en representación de los Condados y los
Comunes.
El poder judicial se separa de la persona del rey y tres cortes de common law empiezan a separarse del
gobierno regio. La common law pasa así de ser un derecho de origen regio a liberarse del rey, por lo menos a
partir de la segunda mitad del siglo XIII. Empieza así la llamada “rule of law”, que significa autonomía del
derecho y también primacía del derecho sobre la política práctica, subordinación del Estado al derecho. Se
trata de un derecho que ya está gobernado por una clase de juristas, abogados y jueces positivos de
autorreferencialidad por haberse criado en los microcosmos cerrados de los Inns, y que se renuevan gracias a
un riguroso mecanismo de cooptación, una clase de consciente de su propio papel y de su propia
independencia.
En el reino de Inglaterra la debilidad del poder político central presenta un desenganche entre poder político
y derecho y, por consiguiente, imprimir un carácter predominante no legislativo a la producción del derecho.
En Inglaterra sigue y seguirá existiendo la Edad Media jurídica, es decir, un modo no estatal de producción
de derecho. Es obvio que también habrá actos normativos del poder, pero éstos constituirán una aportación
marginal por lo menos hasta principios del siglo XIX. Para encontrar una presencia masiva de ellos habrá
que esperar hasta 1945. El derecho, firme y continuo por debajo de los cambios políticos, está en las raíces
de la historia de un pueblo y se funde perfectamente con ella, convirtiéndose en la marca más clara de la
tipicidad inglesa.

11. Fractures ideològiques al començament de l’època moderna (segles XIV – XVII)


A lo largo de los Siglos XV – XVI, Europa es un inmenso cruce de caminos recorrido por grandes
movimientos de pensamiento y de acción, que consolidan la liberación de toda individualidad en todos los
niveles. Se trata de temas que salen del terreno del derecho y de la ciencia jurídica, pero que no podemos
dejar de considerar. Los cimientos de una nueva experiencia jurídica son:
a) El primer resultado de las demoledoras grietas del siglo XIV fue una visión plenamente humanista de la
relación hombre/sociedad/naturaleza. El Humanismo es, ante todo, una renovación antropológica centrada
en una actitud de plena confianza hacia ese soberano de la sociedad y de la naturaleza que es el individuo, el
sujeto individual, quien, en virtud de su voluntad, propietario de sí mismo y de talentos extraordinarios, es
capaz de moldear el mundo que le rodea para sus propios fines. Si nosotros, entendemos por Humanismo el
redescubrimiento y el culto de la civilización clásica. Sin embargo, el Humanismo es, esencialmente, una
nueva interpretación del mundo realizada por una civilización que es ya puramente antropocéntrica.
b) Cuando la dimensión general del Humanismo se inviste de la dimensión religiosa, tenemos ese fruto
conspicuo del siglo XVI que es la protesta y la consiguiente reforma religiosa: ésta, anticipada lentamente e
incluso preparada por análisis e instituciones que se habían avanzado valientemente en los dos siglos
anteriores, estalla en la segunda década del siglo XVI. Y se concentra en un humanismo religioso, el mismo
Lutero polemizaría con Erasmo, y se producirían cambios e involuciones en muchos reformadores. Hay un
mensaje unitario de fondo que revela la raíz humanista del gran movimiento religioso y que se puede
resumir en la exigencia de librar al fiel de vivir sofocado dentro y debajo de las estructuras jerárquicas de la
HISTORIA DEL DRET
sociedad sagrada, de considerarlo, optimistamente, capaz de emprender un coloquio directo e inmediato con
la divinidad, capaz de leer por sí mismo el texto sagrado, la Biblia.
c) En el siglo XVI, cuando se empiezan a percibir las incisivas consecuencias de ese evento formidable, el
descubrimiento del continente americano. Las enormes masas de metales preciosos que circulan en Europa
occidental, la ampliación e la intensificación de los tráficos terrestres y marítimos, producen grandes
cambios en la vida económica europea. Estamos ciertamente ante una fase que puede definirse
correctamente como precapitalista.
El nuevo operador económico, sumido en la intensidad novedosa de los tráficos del siglo XVI, liberado
psicológicamente por las recientes filosofías innovadoras cuyos caracteres esenciales estriban en la libertad
individual, ahora puede dedicarse con ánimo sereno y con dedicación total a acumular riqueza.
d) Una última consideración: existe otra liberación que debemos señalar y que madura sobre todo desde
finales del siglo XVI en adelante, y es la de las ciencias naturales, en búsqueda de las verdades escritas en la
complejidad del cosmos y descifrables por la inteligencia humana. El modelo de este nuevo científico es
Galileo, que quiere desentrañar el armazón matemático del universo, sus reglas ocultas aunque legibles.
En esta estela de una reflexión científica consciente de su propia autonomía, asistimos a la novedosa
conjunción en la misma personalidad del investigador de los supremos principios filosóficos y morales con
el matemático y geómetra. Para ese intelectual moderno que es el francés René Descartes, el saber
matemático, es el modelo para guiar las exploraciones del filósofo en el interior del ánimo humano. Entre
los siglos XVII y XVIII va madurando una auténtica revolución cultural que consiste en la suplantación de
las ciencias jurídicas por parte de las ciencias físicas y matemáticas como guía de todo científico hacia una
segura corrección metodológica.

12. El procés de la concentració del poder polític a l’època moderna (segles XV-XVIII) (REVISAR +
ACABAR)
A la península Ibèrica, aquesta etapa coincideix amb la època dels regnes cristians. Es considera així perquè
es pot demostrar una coherència entre tots aquests regnes, des del punt de vista d’història del dret. Aquesta
coherència es pot demostrar per dos fets:
Vigència del Ius Comune
Desenvolupament del dret: tres fases
1. Integració dels sistemes jurídics: totes aquells tipus de drets que hem parlat abans (reial,
consuetudinari i comune) en tots els regnes s’integren.
2. Creixement en intensitat i quantitat del dret estatal: el princep dèbil desapareix i en aquests moments,
el princep te mes força política i centralització. I a causa d’aixo, comença a legislar i aquesta
legislació es tornara més forta. Tendència a la centralització del poder.
3. Absolutisme: tres fases
• Pactisme-absolutisme: s.XVII. Navarra i Corona d’Aragó (pactisme) Castilla (autoritària). Finals
s.XVI-XVII. La monarquia a la península iberica es composta, es a dir, hi ha una unitat de
monarquia i diversitat de regnes i d’OJ. El monarca ha de governar cada regne segons les lleis
vigents a cada territori. Hi havia una voluntat política de mantenir el seu propi dret, però sense
separar-se. Hi ha una separació entre com entén el poder el rei (absolutisme basat en J. Bodin) i com
l’entenen els regnes (pactisme). El regnes utilitzen diversos mètodes per mantenir els seus drets,
Catalunya es la que té el sistema més eficaçà1481 constitucions de BCN vigent fins 1716, confirmen
la iura pròpia, es a dir, que cada vegada que vingues una norma de fora i anava en contra de la iura
pròpia, aquesta es considerava nul·la ipso facto.
HISTORIA DEL DRET
• Plenitud: s.XVIII. La funció de la creació del dret la té el rei. Època borbònica. Tres característiques:
• Unificació: impossada. Decrets de Nova Planta. Els decrets de 1707 (València) i 1711 aboleixen el
dret català i diu que s’aplicara el dret de Castella, tot i que el de l’any 1711 només Aragó recupera el
seu dret civil. Mallorca (1715) i Catalunya (1715/16) els decrets son menys venjatius, queda extirpat
el dret públic però queda el dret civil i s’introdueix l’oblgigarietat de l’espanyolització. Militarització
de tota la corona i discriminació a la Corona. Felip V considera que els catalans han trencat el
pactisme perquè havien apostat per la candidatura de l’arxiduc, Felip utilitza la política de la
monarquia absoluta, que li prové per herència (Seu pare era Lluis XIV, rei de França) i de conquesta.
Quedaran suprimits tots els òrgans de caràcter polític (generalitat...) i les institucions jurídiques i
fiscals i quedaran substituïdes per les castellanes → impossibilitat de crear dret,

Crisi, en general del dret: 2ª ½ s.XVII-XIX


En la pre-ilustración es impensable que se pueda cambiar la constitución política (la personalidad) de los
pueblos y ciudades. . El derecho, la lengua, instituciones, todas estas cosas son partes esenciales de la
personalidad. Les familias reales mediante pactos o conquistas empiezan a expandir su territorio, pero
manteniendo intacta la constitución política de dichos territorios. No se unificaban los estados. De
hecho, Europa se formó así: un cúmulo de reinos gobernados por diferentes familias, durante los siglos
XV y XVI.
Eso es la monarquía múltiple: no hay uniformidad, solo unidad.. El rey es la misma persona física pero
es una persona jurídica diferente en cada reino, ya que cada territorio tiene una constitución política
diferente, por lo tanto el rey debe actuar de manera diferente en cada territorio. Hacer justicia significaba
respetar la tradición, en cada uno de sus reinos, por eso tenían que pasearse por las ciudades haciendo
justicia.
Monarquía múltiple en España: Los europeos aterrizan en tierras americanas y forman ciudades. Todos
esos reinos se van formando y van adquiriendo una comunidad política.
No se ha inventado colonia por que la idea de colonia no se había inventado todavía. Se crea cuando los
franceses, ingleses crean esa idea por los territorios ganados. Las colonias que puede haber españolas se
expandan por América Hispana y van formando comunidades políticas. Se puede reconocer un estado
cuando hay un Tribunal Superior, en América también se creó de forma parecida con reinos
independientes. Se usa durante la monarquía solo dos veces la palabra colonia en sentido romano que era
un asentamiento para mantener la presencia en un lugar que es propio. Si se conquista la península y se
ve que en x zona no hay mucha población se manda a conquistarla y se fundan colonias en territorios
alejados para hacer sentir la presencia estable y definitiva, para poblar un territorio propio.
Existen grupos de gobiernos parecidos al español con leyes y tradiciones propias. A los borbones
empiezan a mirar que las otras potencias europeas tienen colonias y se piensan saltar eso. Las quejas son
por qué lo natural es que los ciudadanos elijan a su presidente del mismo territorio y no que sea un
extranjero.
El rey empieza a pensar que sería mejor tener colonias e intenta tratar a los reinos americanos como
colonias. En la invasión napoleónica nombra a Bonaparte en reinos de la monarquía española. Los
reinos, las ciudades, lo primero que hacen cuando tienen cautivo al rey, el gobierno vuelve a las ciudades
gobernadoras para mantener todo en orden hasta el retorno del rey. Se forman juntan de gobierno para
que el reino se gobierne a sí mismo hasta que vuelva el Rey. Lo que sucede es que forman una junta
central y una constitución y todos están de acuerdo.
En esta junta se comete un error, envían diputados en reinos americanos, pero menos que en España. La
primera constitución en castellano fue en Bogotá, no la de Cádiz.
HISTORIA DEL DRET
La frontera se marca como habéis poseído hasta ahora, lo hacen igual que antes ya que ya existían. No
separa los reinos, sino que los unifica. Lo que era una pluralidad de reinos ahora es uno solo. Era un gran
reino con potencia mundial. Después de las independencias americanas desaparecen en el mundo político
hispano. Se acaba la monarquía múltiple en España por que se unen los territorios y se acaba la múltiple en
los americanos por qué se separan.
13. El jusnaturalisme cristià i racionalista: èpoques i diferències
Si el humanismo jurídico es el vivaz protagonista de la ciencia jurídica de los siglos XV y XVI (y lo es en toda
Europa, aunque en Francia tiene una fuerza particular), los siglos XVII y XVIII están atravesados en toda Europa por
la gran aventura del jusnaturalismo.
El jusnaturalismo significa una civilización jurídica que se centra en la noción de “derecho natural”, como fundamento
propio e idea matriz, y que mantiene en su interior, como rasgo típico, la dialéctica entre varios derechos históricos
positivos producidos por las distintas entidades políticas y un derecho superior (el derecho natural) que no es
producido por esas entidades, sino que deriva de una realidad superior, universal, que por ahora podríamos llamar
“naturaleza”.
En la visión de Tomás de Aquino, el análisis no se centra en el individuo, sino en el cosmos, una gran realidad
magníficamente ordenada gracias a principios y reglas que Dios mismo ha establecido generosamente a favor del
género humano y ha escrito con caracteres indelebles en las cosas mismas. Esta “razón natural” es un don divino y
tiene una dimensión puramente objetiva.
Pero entre finales del siglo XIII (época de Tomás de Aquino) y principios del siglo XVII (que es la época en que
arranca el jusnaturalismo) se halla ese siglo XVI en que se desarrollan los distintos procesos liberatorios que hemos
considerado oportuno destacar. Humanismo, precapitalismo y revolución científica con los acontecimientos
revolucionarios que tienden a invertir la vieja visión del mundo natural y social. En el siglo XVI, y es ahí donde el
jusnaturalismo agarra a la nueva antropología y se adueña de su carga revolucionaria. Intentemos trazar las líneas
esenciales del proyecto jusnaturalista, que debe ser entendido con el proceso de liberación del sujeto individual que se
había producido, como un peldaño hacia la consecución de los fundamentos indiscutibles de dicho proyecto.
Ahora, en el siglo XVII, las ciencias matemáticas y naturales ofrecen un seguro auxilio metodológico, bajo cuya
protección del jurista, quien se ha convertido, como el naturalista, en un descubridor. Y como el naturalista, que ha
logrado identificar las leyes universales que ordenan la naturaleza de las cosas, el jurista logrará fijar aquellas reglas
universales de conducta escritas claramente en la naturaleza del hombre.
La regla absoluta es el instinto de conservación individual, que genera el único deber existente el de la
autoconservación. El antropocentrismo de signo humanista aquí se convierte en el más rígido individualismo.
El jusnaturalismo del siglo XVI tiene un valor complejo y, en algunos aspectos, ambiguo. Es ciertamente una gran
aventura científica, pero fue elaborada por científicos que no eran ajenos a su propio tiempo, sino que eran hijos del
mismo y estaban comprometidos hasta la médula en ordenarlo. Apostar, tal como hacen, por el hombre en estado puro
y por el estado natural primitivo significa trazar un terreno reservado donde el sujeto no puede ser molestado en sus
libertades por los árbitros del poder. Y es en esta aventura, en la que arraigarán el constitucionalismo moderno y las
“cartas de los derechos” de los siglos XVII y XVIII, primeras barreras edificadas para proteger las situaciones
fundamentales del individuo.
El estado de natura grotiano se rige por una regla fundamental que es el respeto del proprium de cada uno, es decir, de
una esfera individual independiente donde se juntan los derechos de libertad y de propiedad.
El nuevo individuo, en que se centra la sociedad, es el heredero directo de aquel sujeto liberado de los caparazones
medievales que hemos visto aparecer en los análisis teológico-filosóficos del siglo XIV, un sujeto liberado y libre
gracias a su condición de dominus, propietario de bienes y, sobre todo, de sí mismo.
El sujeto que recibe atenciones y cuidados es el propietario, y la propiedad privada aparece como el perno del nuevo
orden. Ya hemos penetrado en el corazón de una civilización que puede definirse correctamente como “burgesa”,
donde una clase en alza, la burguesía, dedicada a la busca del provecho y a la acumulación de patrimonio, está
asumiendo un papel protagonista, mezclando y fundiendo la dimensión ética y la dimensión económica. La propiedad
individual, de hecho, que se identifica con el sujeto y que casi penetra en los mecanismos más íntimos de éste, se
convierte en la aportación más poderosa a su individualidad. A lo largo del siglo XVIII, politólogos, economistas y
juristas no dudarán en calificarla como “sacra”, y así la proclamará la primera Declaración de los derechos francesa de
1789 en su artículo 17.
Se conseguía un único resultado, y no de escasa importancia. Se rompían los cierres y los privilegios de los
estamentos, se borraba la organización estamental paralizante; ante el poder político surgía el individuo, mejor dicho,
un pueblo de sujetos individuales.
HISTORIA DEL DRET
La ilustración jurídica es un movimiento de pensamiento y acción con proyección europea; es el mismo
jusnaturalismo que va acentuando ciertos caracteres y asume un rostro más específico, y que llega a
soluciones que representan una negación de sus propias premisas.
Los ilustrados dieciochescos impulsan una verdadera política del derecho, abordando frontalmente ese
nudo de relaciones entre sujeto/individuo, estado de natura y poder político.
Primera característica:
− El movimiento ilustrado está constituido por una amplia comunidad de intelectuales
liberados por la revolución cultural humanista y jusnaturalista, que está convencida de su
propia capacidad de leer verídicamente el mundo natural y social. Es una comunidad a la
que pertenecen también soberanos y hombres políticos, que tiene como programa una
reforma estructural de la sociedad y del aparato estatal.
Aparece un nuevo modelo de soberano, en las disputas culturales y se complace en presentarse a sí
mismo como artífice del pensamiento jurídico.
Surge un nuevo tipo de legislador, que se siente obligado a convertir sus propios productos legislativos en
un manifiesto de la nueva filosofía.
La ilustración jurídica es una verdadera política del derecho: afronta el nudo de la relación entre
derecho natural y poder, y lo resuelve con una organización de las fuentes del derecho innovadora y
radical. El derecho ya se convierte en el objeto privilegiado de la reflexión intelectual y de la acción
política.
La ilustración jurídica cuando las visiones politológicas anteriores se transforman primero en una
propuesta de reforma y luego en una reforma. Y los protagonistas ya no serán sólo filósofos y politólogos,
sino juristas y economistas (nueva figura intelectual). El proceso es doble: por un lado, supone una
crítica demoledora del orden tradicional de las fuentes; por otro lado, se presenta como una propuesta
constructiva.
La permanecía vigente un acervo de costumbres, de opiniones doctrinales, de sentencias de jueces,
que , con el paso de los siglos, se había convertido en una realidad caótica.
Se trataba de un sistema jurídico condenado sin apelación tanto por los soberanos como por los
intelectuales ilustrados:
• por los soberanos, por que era muy poco controlable por el poder
• por los intelectuales por razones más complejas: despreciaban tanto las costumbres como
los juristas. Estos intelectuales dieciochescos son unos aristócratas, son incapaces de
concebir un derecho procedente desde abajo.
Montesquieu y Beccaria dos diferentes corifeo de la Ilustración europea, muestran una actitud evidente
de desprecio hacia el vulgo, hacia las opiniones que circulan abajo, hacia todo lo que puede proceder
desde abajo. Comprometidos con la aborrecida Iglesia romana y con el derecho canónico. El proceso de
renovación jurídica debía empezar con un rechazo drástico del pasado, despejando el terreno de las
viejas fuentes. El vacío se podía colmar fácilmente las pretensiones políticas estatales, en que los
soberanos se presentaban más como legisladores y tendían a crear derechos nacionales controlados por
ellos. En el siglo XVIII se produjo un momento de sintonía entre el poder político y los homines novi de la
cultura política y jurídica. Se agigantó el papel del príncipe en el terreno específico de la producción del
derecho.
Las costumbres no pueden sino permanecer atrapadas en su pesada factualidad, mientras los jueces y los
maestros de derecho no consiguen elevarse de su saber técnico, el príncipe, idealizado como modelo de
hombre y campeón de virtudes, probable realizador de la felicidad pública, es el único personaje al que
se podía conferir el papel no sólo de gobierno y policía, sino también de legislador.
El derecho natural se deposita en las manos del príncipe, con la consecuencia que el verdadero derecho
se identifica en la voluntad del príncipe expresada únicamente por sus leyes.
En la Francia prerrevolucionaria los fisiócratas hablan de "despotismo legal". En la Italia, Beccaria asigna
sin dudar al príncipe una posición decididamente absolutista.
Muratori dijo: "la mejor decisión será que los príncipes apliquen la hoz a las raíces" "puesto que los
príncipes forman las leyes, normalmente no tienen ante sus ojos otra cosa que la utilidad pública"
Beccaria establece una identificación elocuente: "el soberano, es decir, el depositario de la voluntad
actual de todos"
HISTORIA DEL DRET
El problema grave es que cuando se habla del príncipe, no se hace referencia a un príncipe universal,
sino a una pluralidad de soberanos, que ejerce el poder sobre una proyección territorial definida por
fronteras fragmentarias y separadoras.
La Ilustración continental se había encontrado en la necesidad de identificar al lector del derecho
natural en el titular del poder supremo y lo depositado en las manos de cada Estado. Este paso del
universalismo jusnaturalista al particularismo estatalista representa la modernidad política jurídica, la
mayor aportación a la corroboración de los poderes de cada Estado.
Segunda parte: la fuente que manifiesta la voluntad del príncipe y expresa su poder.
La ley es sólo expresión de la "razón humana" (según Montesquieu) o de la "voluntad general" (según
Rousseau). La obediencia que le es debida no daña la libertad del ciudadano que consiste en la
protección contra la violencia. Y precisamente porque se trata de órdenes generales y abstractas,
obedecer a la ley es exactamente lo opuesto a obedecer a un hombre.
En un mensaje más claro de Rousseau: uno es libre aunque está sometido a la ley, y no cuando obedece a
un hombre; al obedecer a la ley, y no cuando obedece a un hombre; al obedecer a la ley se obedece sólo
la voluntad pública.
Kant subraya el vínculo coercitivo de las leyes y el deber absoluto de obediencia.
El pluralismo jurídico ya está vinculada al aparato de poder del Estado y tiende a identificarse con una
dimensión legislativa. Empieza una auténtica legolatría: la ley como emanación de una voluntad
soberana, se convierte en objeto de culto, prescindiendo de sus contenidos.
El continente europeo se tendrá en cuenta sólo la voluntad del legislador, porque sólo a ése le
corresponde la capacidad de transformar una genérica regla social en una norma jurídica.
Conclusión: la civilización del liberalismo económico en su intento de controlar el derecho se ha vestido
en un absolutismo jurídico.
LIBERALISMO ECONOMICO Y JURIDICO
Los inicios de la modernidad coinciden con un estado precapitalista y coinciden con el ascenso del
estamento burgués, la dimensión económica adquiere una relevancia novedosa, y se atribuye una
importancia nueva: el patrimonio, que ya no indica la riqueza y el bienestar.
El propietario es el centro de las atenciones, él es el nervio del orden público.
Y los nuevos movimientos no dudan en preparar estrategias defensivas, que consisten en encontrar a la
propiedad en el mismo paraíso terrenal del estad de natura, y en constatar que el hombre originario ya
era un propietario y que además se dedicaba al cumplimiento del singular y sagrado deber de la auto
conservación; así la propiedad se arropa con la sacralidad.

14. Pluralisme i monisme jurídic: el moviment de la Il·lustració i les influències dels seus ideals en el dret
La ilustración es un movimiento de pensamiento y acción con proyección europea. Constituido por su amplia
comunidad de intelectuales liberados por la revolución cultural humanista y justnaturalista. Una comunidad a la que
pertenecen también soberanos y hombres políticos. Surge un nuevo tipo de legislador que se obliga a convertir sus
propios productos legislativos en un manifiesto de la nueva filosofía. La il·lustración jurídica afronta el nudo de la
relación entre derecho natural y poder, y lo resuelve con una organización de las fuentes del derecho innovadora y
radical. El derecho se convierte en el objecto privilegiado de la reflexión intelectual y de la acción polític. Proceso de
renovación jurídica que debía empezar por un rechazo al pasado y de las viejas fuentes. Querian que los soberanos se
presentaran cada vez más como legisladores y que creasen derechos nacionales controlados por ellos. Rechazaban la
idea de que el Principe fuera el instrumento decisivo para la creación de las leyes. kant, Montesquieu (voluntad
general), (Rousseau: uno es libre aunque está sometido a la ley, y no cuando obecede a un hombre, al obedecer a la ley
obecede sólo a la voluntad pública; es la ley la que hace libre a un puelbo, precisamente porque expressa la voluntad
popular. El viejo caótico pluralismo se sustituye por un rigidísimo monismo jurídico: la dimensión jurídica ya está
vinvulada al aparato del poder del Estado y tiende a idenfiticarse como una dimensión legislativa. Largo periodo de
legolatría: la ley como emanación de una voluntad soberana. En el siglo XVIII solo se tendra en cuenta la voluntad
del legislador, solo a el le corresponde la capacidad de transformar en generica una regla social en norma
jurídica. Liberalismo economico y absolutismo jurídico.

Pluralismo jurídico: múltiples ordenamientos jurídicos en un mismo tiempo.


HISTORIA DEL DRET
Todas las sociedades tienen una constitución política, que se ve afectada por el pluralismo político. Entonces
es necesario el pactismo (expreso o tácito).
La ilustración jurídica es un movimiento de pensamiento y acción con proyección europea; es el mismo
iusnaturalismo que va acentuando ciertos caracteres y asume un rostro más específico, y que llega a
soluciones que representan una negación de sus propias premisas. Los ilustrados dieciochescos impulsan
una verdadera política del derecho, abordando frontalmente ese nudo de relaciones entre sujeto/individuo,
estado de natura y poder político. Aparece un nuevo modelo de soberano, en las disputas culturales y se
complace en las disputas culturales y se complace en presentarse a sí mismo como artífice del pensamiento
jurídico.
Surge un nuevo tipo de legislador, que se siente obligado a convertir sus propios productos legislativos en un
manifiesto de la nueva filosofía.
La
n jurídica es una verdadera política del derecho: afronta el nudo de la relación entre derecho natural y poder,
y lo resuelve con una organización de las fuentes del derecho innovadora y radical. El derecho ya se
convierte en el objeto privilegiado de la reflexión intelectual y de la acción política.
Las costumbres no pueden sino permanecer atrapadas en su pesada actualidad, mientras los jueces y los
maestros de derecho no consiguen elevarse de su saber técnico, el príncipe es el único personaje al que se
podía conferir el papel no sólo de gobierno y policía, sino también de legislador. El derecho natural se
deposita en las manos del príncipe, con la consecuencia que el verdadero derecho se identifica en la
voluntad del príncipe expresada únicamente por sus leyes.
El problema grave es que cuando se habla del príncipe, no se hace referencia a un príncipe universal, sino a
una pluralidad de soberanos, que ejerce el poder sobre una proyección territorial definida por fronteras
fragmentarias y separadoras.
La Ilustración continental se había encontrado en la necesidad de identificar al lector del derecho natural en
el titular del poder supremo y lo depositado en las manos de cada Estado. Este paso del universalismo
iusnaturalista al particularismo estatal representa la modernidad política jurídica, la mayor aportación a la
corroboración de los poderes de cada Estado.
La ley es sólo expresión de la "razón humana" o de la "voluntad general". En un mensaje más claro de
Rousseau: uno es libre aunque está sometido a la ley, y no cuando obedece a un hombre; al obedecer a la ley,
y no cuando obedece a un hombre; al obedecer a la ley se obedece sólo la voluntad pública.
La dimensión jurídica ya está vinculada al aparato de poder del Estado y tiende a identificarse con una
dimensión legislativa. Así empieza un período de legolatría: la ley en cuanto tal, como emanación de una
voluntad soberana, se convierte en objeto culto, prescindiendo de sus contenidos. A partir de este momento
en el continente europeo se tendrá en cuenta sólo la voluntad del legislador, sólo a ése le corresponde la
capacidad de transformar una genérica regla social en una norma jurídica. La civilización del liberalismo
económico, en su intento de controlar completamente ese precioso cimiento social que es el derecho, se ha
cambiado a un auténtico absolutismo jurídico.

15. Igualtat i desigualtat a l'Antic Règim; quins canvis causaran les revolucions burgeses?
La R. Francesa incidió profundamente en la historia política y jurídica de toda Europa, con unos importantes signos de
ruptura con el pasado.
El principal de estos signos es el cambio de una sociedad compleja (sociedad de sociedades, comunidades
fragmentadas, comunidades particulares…) a una estructura simple y compacta y todo ello gracias al concepto de
igualdad.
Existe un único sujeto jurídicamente igual a todos los demás, un único objeto de derechos.
HISTORIA DEL DRET
El paisaje jurídico está marcado por dos rasgos : la homogeneidad y la simplicidad.
El resultado de todo esto es la igualdad jurídica de los sujetos.
Ya quedan lejos las divisiones entre droit coutumier y droit écrit, propias del Antiguo Régimen. El nuevo derecho está
formado por “principios”, es decir, por grandes orientaciones pensadas y expresadas por la voluntad popular y que se
manifiestan como “leyes”. No se permiten las costumbres y los juristas no desempeñan ningún papel.
La Ley es la única fuente del derecho, porque es la única que puede garantizar la unidad jurídica del estado.
La revolución tiene un compromiso, hacer un código de leyes civiles para todo el reino. Dar el paso de un derecho
civil basado en la costumbre a una transformación donde absolutamente todo el orden jurídico deberá transformarse en
orden legal.
1. Igualdad y desigualdad en el Antiguo Régimen y la modernidad

a. Razones de una y otra postura ante el derecho y la realidad

b. Consecuencias en la forma del derecho

El antiguó régimen se refiere al absolutismo, un régimen caracterizado de despotismo y desigualdad social.


La modernidad es bastante diferente al antiguo régimen ya que en este contexto se crean los derechos del
hombre y del ciudadano, por lo cual hay más igualdad social.
Una idea de la procedencia de la modernidad es que surge con la ilustración, en donde Dios fue sustituido
por la naturaleza y se planteó el progreso a través de la ciencia. La modernidad trae consigo tres aspectos
íntimamente relacionados: ilustración, cultura y moral. Es decir, una visión de mundo emancipada de la vida
cortesana y regida por una moral civil, cuya finalidad a través de la racionalidad práctica es conquistar el
bienestar social bajo los presupuestos de la eficiencia. En este sentido la modernidad representa la expresión
de la civilización occidental con una cultura finalista del progreso estructurada con las ideas-ejes de la
libertad, igualdad y justicia.
La modernidad supone una oleada de transformaciones en el ámbito mundial: la industrialización, el
desarrollo de los medios masivos de comunicación, el surgimiento de la clase empresarial, la
burocratización, la secularización y la producción en masa, entre otras cosas. Como parte del progreso y la
eficiencia de la modernidad, la sociedad se mueve por el mercado bajo el programa del pensamiento clásico
del liberalismo: oportunidad, igualdad, beneficio y competencia: los individuos tienen la oportunidad de
acceder a los bienes a partir de mantener entre sí condiciones de equidad para disfrutarlos de manera
personal en el marco de la demostración de las capacidades individuales en el mercado.
Consecuencias
El pensamiento jurídico de la modernidad planteó al Derecho como un conjunto de normas positivas,
respaldadas por la razón, como elemento principal y virtud según la cual lograría la perfección. Para el
pensamiento jurídico de la modernidad, el Derecho, creado en el sistema de ideas racionales, era fruto del
proceso de laboratorio teórico y racional, despojado de adhesiones pragmáticas, empíricas, teológicas y
direcciones determinadas, más que de forma.
Del estudio efectuado hasta ahora del pensar jurídico de la modernidad, podemos extraer que el derecho, en
este sistema de ideas, era concebido como un conjunto de normas, elaboradas sistemáticamente, fruto del
exclusivo trabajo de la razón concebida al modo teórico y desvinculada de toda preocupación práctica o
finalista; por último, todo este sistema normativo era pensado en función de las libertades individuales y de
la transformación revolucionaria de la sociedad para su exaltación y resguardo. A fines del siglo XVIII,
fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa, esta concepción pasó del campo de las ideas al de las
realizaciones concretas; tanto el derecho público como el derecho privado fueron modelados, en unos países
antes que en otros, por las ideas que nos han ocupado precedentemente.
En la confrontación con la doctrina clásica del derecho, el pensamiento jurídico moderno aparece falto de
vitalidad, despreciativo de lo concreto y olvidado de las innegables dimensiones valorativas e históricas
del derecho.
HISTORIA DEL DRET
16. Transició cap al constitucionalisme: el desmantellament de l’antic règim de la monarquia hispànica i la
construcció del nou règim jurídic econòmic
Al segle XVIII, ens trobem que la monarquia hispànica es l’època del borbons i de les doctrines sobiranes, implantats
amb els Decrets de Nova Planta. No nomes existeix el dret castellà (vigent a les castelles, andalusia, murcia, valencia),
sinó que existeixen altres drets vigents a la corona d’arago, Navarra, les províncies Basques i d’alguna manera Galicia.
Sabem que a principis del s.XVIII espanya forma part de la perifèria. Per a pujar el seu nivell socioeconòmic diem que
formen part del absolutisme il·lustratàgovernar de manera absoluta però aplicant reformes. Hi haurà una
centralització. A finals del s.XVIII crisi estructural entre l’Estat que vol establir les reformes i una Hisenda que te
greus problemes fiscals.

En aquesta època hi ha moltes influencies que arriben a la península: il·lustració, característiques dels diferents
models europeus, revolució francesa, el codi de Napoleó, les constitucions...
Tots aquests fets posen al centre la propietat i la llibertat com a bases d’un nou ordre social que hauria d’arribar, però
si mirem la situació de les característiques de la monarquia hispànica, aquesta encara pertany a l’antic regim on la
propietat esta sotmesa a impediments jurídics. La solució es la creació d’un nou sistema, tindrà dues fases importants:
Desmantellar l’antic regim: liberalitzar el regim jurídic de la propietat de la terra. En la monarquia hispànica fins el
s.XVIII es una economia agrària basada en la propietat de la terra que està en mans de la noblesa (senyories), aquests
nobles que tenen la possessió de les terres, les exploten i perceben prestacions de les persones que les treballen i tenen
uns drets jurisdiccionals, que vol dir que son ells qui estableixen les normes d’aquella senyoria. La possessió de la
terra tenia una escassa rentabilitat. La terra també podia pertànyer a l’església
1811 (primera revolució burgesa): abolició del regim senyorial. Aquesta de fet te diverses fases, però l’any 1811 es
suprimeixen els drets jurisdiccionals i els privilegis senyorials. Les terres passaran a ser propietats de particulars i els
contractes es faran entre particulars i no amo i senyor.
Desvinculació de les terres nobles: desvincular els mayorazgos (institució d’origen castellà que existia des de el s.XV-
XVI, que feia referencia que quan algú pagava molts diners per una terra, aquesta havia de perpetuar sempre a la
mateixa famíliaàregim successori). Aquestes terres representen una acumulació de la riquesa agrària però no negoci.
Aquestes terres no es podien vendre.
1820: es suprimeixen els mayorazgos però no es perdien. Es fraccionaven en dues generacions. Podia vendre una
meitat i l’altre meitat la podria vendre el seu hereu. Aquesta desvinculació produeix que la noblesa ja no serà un bloc
estamental, sinó que es convertirà en una capa social que farà aliança amb la burgesia a traves e diverses estratègies.
La burgesia intentarà fer-se un forat en la política.
Desamortització: terres de l’església. Poder vendre-les. (procés igual que la desvinculació). 1836: quan parlem de la
desamortització regular, vol dir la de aquelles entitats religioses que estaven regides per regles
monàstiques(monestirs). I al 1837: secularàno subjecte a regles monàstiques.
Crear sistema nou:
Organitzar el mercat nacional: sanejar l’agricultura, es a dir, canviar els mètodes de producció i transformar el regim
de propietat.
Aconseguir equilibri entre agricultura/industria: es possible a partir del moment quan les terres entren al mercat. Les
terres ja no serveixen nomes per cultivar-les sinó que poden ser utilitzades amb fins industrials.
S’aboleixen els gremis (associacions professionals): tenien una regulació que provenia dels segles XIII-XIV, cosa que
fa que queden antiquats.
Llibertat del tràfic interior: limitat per les diverses aduanes i peatges.
OJ nou: codificar la vida econòmicaàcodi de comerç (espanyol 1829). Codi molt tècnic i te una vigència fins el 1885
que es promulga el segon. Es necessiten institucions que facilitin la vida econòmica com la borsa o la banca.
Es cert que la burgesia espanyola es diferent a la francesa, mentre la segona havia fet el pacte amb el quart estat per fer
fora la noblesa, la primera és conservadora que a partir del moment que va aconseguir els seus objectius fa una aliança
amb l’aristocràcia i participa en la restauració.

A conseqüència d’aquestes reformes, l’església i la noblesa deixen de tenir el poder i es suprimeix definitivament la
inqusicio i la “limpieza de sangre”. Se suprimeixen la venalitat dels oficis públics, es a dir, els càrrecs públics deixen
de poder ser objecte de successió.

17. L’Estat liberal: Estat de dret i constitucionalisme (HACER)


HISTORIA DEL DRET
El liberalismo es una corriente de pensamiento (filosófico y económico) y de acción política que propugna
limitar al máximo el poder coactivo del Estado sobre los seres humanos y la sociedad civil. Así, forman
parte del ideario liberal la defensa de la economía de mercado (también denominada "sistema capitalista"
o de "libre empresa"), la libertad de comercio (librecambismo) y, en general, la libre circulación de
personas, capitales y bienes; el mantenimiento de un sistema monetario rígido que impida su manipulación
inflacionaria por parte de los gobernantes; el establecimiento de un Estado de Derecho, en el que todos los
seres humanos estén sometidos al mismo marco mínimo de leyes entendidas en su sentido
"material" (normas jurídicas, básicamente de derecho civil y penal, abstractas y de general e igual
aplicación a todos); la limitación del poder del Gobierno al mínimo necesario para definir y defender
adecuadamente el derecho a la vida y a la propiedad privada, a la posesión pacíficamente adquirida, y al
cumplimiento de las promesas y contratos; la limitación y control del gasto público, el principio del
presupuesto equilibrado y el mantenimiento de un nivel reducido de impuestos; el establecimiento de un
sistema estricto de separación de poderes políticos (legislativo, ejecutivo y judicial) que evite cualquier
atisbo de tiranía; el principio de autodeterminación, en virtud del cual cualquier grupo social ha de poder
elegir libremente qué organización política desea formar o a qué Estado desea o no adscribirse; la
utilización de procedimientos democráticos para elegir a los gobernantes, sin que la democracia se utilice,
en ningún caso, como coartada para justificar la violación del Estado de Derecho ni la coacción a las
minorías; y el establecimiento, en suma, de un orden mundial basado en la paz y en el libre comercio
voluntario, entre todas las naciones de la tierra.
Los inicios en la modernidad coinciden con un estado precapitalista y de las organizaciones económicas, y
coinciden con el ascenso del estamento burgués hacia conquistas cada vez mayores. La dimensión
económica adquiere una relevancia novedosa y se atribuye importancia nueva. Ya no indica la riqueza y el
bienestar sino que en una civilización el que tiene más es más, y la propiedad ya no afecta sólo a las
cosas sino que penetra en el individuo y se funde y confunde con su libertad. El propietario es el centro de
las atenciones. Las nuevas invenciones jurídicas de la abstracción y la generalidad parecen concebidas
adrede para el burgués, le favorece. En toda Europa Continental se va afirmando la idea de un Estado
fuerte, unitario y compacto que controla decididamente la producción del derecho.
En el aspecto político del absolutismo al liberalismo hubo consecuencias. Se aprobaron constituciones,
partidos, divisiones de poderes, etc. Hubo un paso de la sociedad estamental a la clasicista y de la
sociedad feudal a la libertad económica. En la administración hubo una reforma judicial (abolieron los
tribunales de los privilegiados) y existieron reformas liberales burguesas y racionalizaciones de las
instituciones.
El liberalismo doctrinario define la forma de gobierno a favor de la monarquía. Lleva aparejado el principio
de soberanía compartida y de doble confianza de los gobiernos. Se muestra contrario a la igualdad y al
sufragio universal, creando un sistema político de representación oligárquica basado en el sufragio
censatario.

18. Els tres models del constitucionalisme: Anglaterra, Estats-Units i França


Los países pioneros en la adopción del constitucionalismo fueron Inglaterra, EEUU y Francia.
1) Inglaterra (régimen parlamentario)
El caso de Inglaterra destaca por ser significativamente distinto a los otros dos, por tres motivos:

- El nacimiento del constitucionalismo es progresivo a lo largo del s. XVII, sin que haya ningún punto de
ruptura. Las instituciones feudales se van adaptando paulatinamente a nuevos fines, sin que lleguen a desaparecer. Así,
durante el s. XVIII el poder del Rey va quedando limitado por la common law, las leyes y las convenciones, y el
Gabinete, que inicialmente estaba formado por una parte del Consejo Privado del Rey, se va alejando cada vez más del
Monarca para gobernar en solitario. A su vez, se va acercando al Parlamento, de modo que los ministros terminarán
necesitando la confianza del mismo para ser investidos en el cargo, hasta llegar a un punto en que será requisito para
ser miembro del ejecutivo el haber jurado antes el cargo de parlamentario. Así, el Gobierno surgirá del Parlamento y,
en consecuencia, responderá políticamente ante él.
En este proceso destacan dos documentos, que son los que llevan al Parlamento a su posición de órgano soberano del
Estado (soberanía parlamentaria): el Bill of Rights (1689), que concede derechos y sitúa al Parlamento en una posición
preminente frente al Rey; y el Act of Settlement (1701), que impone condiciones al Rey para gobernar y establece la
independencia de los jueces.
HISTORIA DEL DRET
- No existe una constitución escrita como tal, sino que el Derecho constitucional británico se nutre de distintas
fuentes:
● Las leyes constitucionales escritas (statute law), que se han ido aprobando a lo largo de la historia, como el
Bill of Rights (1689) o el Act of Settlement (1701).
● El Derecho judicial (case law), que se deriva de las decisiones de los jueces y que incluye, por una parte, las
costumbres no escritas que han recibido reconocimiento judicial (common law) y, por otra, la interpretación
de la legislación.
● Las convenciones (conventional rules).
Además, las leyes que forman el Derecho constitucional británico son totalmente flexibles, pues no gozan de
supremacía y pueden ser modificadas siguiendo el mismo procedimiento que para las leyes ordinarias. Son, en efecto,
leyes ordinarias que sólo se distinguen de las otras normas del ordenamiento jurídico por su contenido.
En el caso de Inglaterra, pues, el Derecho constitucional no es previo al funcionamiento del Estado, sino que es una
consecuencia de éste.

- La soberanía reside en el parlamento, que es elegido por el pueblo. La función del Parlamento es la elaboración
de las leyes, que son consideradas el canal de expresión de la voluntad popular. Siendo las leyes el reflejo de los
deseos del conjunto de la sociedad, todas las personas están igualmente sometidas al imperio de la ley, sin distinción
de clases ni posiciones sociales.

2) EEUU (régimen presidencialista)

En EEUU, la Constitución surge tras la Declaración de Independencia de 1776 de este país contra Inglaterra, que tiene
lugar a causa de los excesos a los que la metrópoli somete a las 13 colonias durante mucho tiempo. De esta misma
fecha es la destacada Constitución de Derechos de Virginia, que es considerada la primera constitución liberal escrita,
sistemática y codificada de la historia.

Tras la declaración de independencia y la fallida confederación americana, las colonias se reúnen en la Convención de
Filadelfia (1787) y deciden formar una federación, por lo que aprueban la Constitución federal de 1787, que se
construye en la forma de un texto corto (de sólo siete artículos) que reposa sobre los principios constitucionales y
liberales básicos, con algunas particularidades:

a. Pacto social (“Nosotros, el pueblo de los EEUU […] promulgamos y establecemos esta Constitución”).

b. Soberanía popular restringida que excluía de la vida política a los esclavos y a las mujeres, convirtiendo en
soberanos únicamente a los propietarios varones (sufragio censatario).

c. Se limita a organizar la división de poderes y la reforma constitucional, pero no proclama derechos de ningún
tipo. Habrá que esperar, para la inclusión de libertades, hasta las Enmiendas de 1791.

d. Carácter supremo de la constitución (art. 6), basado en la idea de que existen derechos que tradicionalmente
han sido propios del hombre (es la common law en Inglaterra, influenciada por la teoría iusnaturalista de los “derechos
naturales”) y que se encuentran por encima de las leyes del parlamento. En este sentido, es muy importante la
sentencia del juez Marshall de 1803 en el caso Marbury vs. Madison, que sirve como precedente para establecer un
sistema difuso de control de la constitucionalidad, mediante el cual cualquier juez puede determinar que una norma es
anticonstitucional y decidir no aplicarla al caso que juzga, en lo que se conoce como judicial review. Este sistema de
control es algo que no llegará a existir en Francia, donde la constitución meramente informará la legislación.

Doble limitación del poder: vertical, por una parte, con el establecimiento del federalismo como forma de
organización política (el poder se reparte entre los niveles federal, estatal y local) y horizontal, por otra, con la
separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cabe destacar que la división entre los tres poderes es
estricta, a diferencia de lo que pasa en Inglaterra y Francia, donde existen relaciones de dependencia entre el poder
legislativo y el ejecutivo. En EEUU, el Presidente es elegido directamente por el pueblo en una votación distinta de la
HISTORIA DEL DRET
que elige a los parlamentarios, de modo que el Presidente es responsable solamente ante los electores y no ante el
Parlamento.

3) Francia (inestabilidad política)


Como en EEUU, en liberalismo francés también triunfa tras un punto de ruptura: en este caso, el que marca la
Revolución Francesa de 1789 con respecto del Antiguo Régimen. El punto clave es la convocatoria de los Estados
Generales por parte de Luis XVI en 1789, que, por influencia de la Convención de Filadelfia (1787) se convierten en
una Asamblea Nacional Constitutiva que proclama, en primer lugar, la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (DDHC) de 1789, y, posteriormente, la Constitución de 1791. Esta Constitución se caracteriza por los
siguientes puntos diferenciados:
● Concepto restrictivo de nación y sufragio censatario, de modo que sólo los varones adinerados pueden ejercer
sus derechos políticos. Quedan expulsados del concepto de nación la nobleza y la Iglesia, en cuanto a clases
privilegiadas e improductivas. Estas dos castas se incluyen en el concepto de pueblo, pero sólo la nación tiene
poder constituyente para crear un estado (soberanía nacional).
● Mantenimiento de la monarquía hereditaria en un intento de pactar con la anterior situación política.
● La teoría del pacto social no es directamente aplicable: existe un pacto político que expresa una voluntad de
ordenar las instituciones del Estado limitando su poder, pero la constitución no tiene la consideración de
norma jurídica y, por tanto, no es aplicable en la jurisdicción ordinaria.
● Los derechos deben ser otorgados por el poder legislativo.
Así, la ley queda en un puesto prominente (imperio de la ley) frente a la constitución, que solamente informa la
legislación y no vincula de modo alguno al parlamento, que pasa a ocupar un puesto central dentro de la organización
francesa, pues son sus normas las que tienen mayor valor. Además, se toman ciertas medidas para evitar que la
constitución se convierta en una norma suprema: por ejemplo, no se establece control de constitucionalidad alguno,
sino que, al contrario, se prohíbe a los jueces interpretar la ley o consultar al parlamento acerca de su contenido.
Este origina una situación de injusticia, ya que todo el poder legislativo recae sobre el parlamento, que no es ni
siquiera un verdadero reflejo de la sociedad, al existir el sufragio censatario.

19. Hi ha hagut revolució burgesa a Espanya? Argumenta en sentit positiu i negatiu (HACER)
Todas esas estructuras económicas y sociales anticuadas encontraban su mar expresión en el
sistema político de las monarquías absolutistas. La burguesía utilizaba, en su beneficio el
descontento de gran parte del estado llano, el estamento no privilegiado, que incluía desde los
más pobres jornaleros hasta los banqueros o comerciantes más ricos. Estas revoluciones de la
burguesía significaron la abolición del Antiguo Régimen y la instauración del estado General
burgués, la sociedad de clases y el capitalismo industrial. En efecto, la revolución Industrial
iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra había lugar al desarrollo de un nuevo
sector económico. Los capitales acumulados por el comercio fueron invertidos en las nuevas
fábricas, donde se empleaba a la mano de obra que una transformación agraria orientada al
mercado había dejado sin tierras y si bajo. La nueva economía industrial, cuyos medios de
producción están en manos de la burguesía capitalista, se transforma en el motor del desarrollo de los
estados occidentales.
El poder económico se convierte en la pauta que marca las divisiones y jerarquías de la nueva sociedad de
clases. Se produce entonces la clara separación la burguesía y las clases trabajadoras, que no tienen acceso a
los bienes de producción ni al reparto de la riqueza generada por su trabajo. La recompensa que obtiene el
proletariado por haber apoyado las revoluciones burguesas es el pago de un salario por su trabajo, privado de
voz en los mecanismos económicos y políticos.
La revolucio burgesa es un conglomerat de diverses revolucions, hi ha revolucio agraria, industrial i socio-
politica. Pero la revolucio burgesa es basa en aquesta darrera i es basa en la revolucio francesa de 1789, es
una rervolucio rapida i no nomes de la burgesia, incorpora el 4art estament (la classe treballadora). Es un
model de revolucio que no es dona a espanya ja que aqui no es considera que hi hagi una revolucio burgesa,
HISTORIA DEL DRET
ja que aqui la revolucio es va donar per etapes en etapa de frustracions que va donar a una etapa mes
revolucionaria i finalment democratica.
La restauracio es va donar quan burgesia va donar la seva obra per acabada i es va convertir en una classe
conservadora.
Transformacio del regim juridic
Te dos fases
- Liberalitzar el regim juridic de la propietat de la terra
- Liberalitzar el tràfic econòmic.
En aquesta epoca la societat europea es basava principalment en la propietat de la terra. A finals s XVIII ens
trobem en una situacio en que regim de propietat de les terres es senyorial, els grans propietaris solen ser la
noblesa i la esglesia. Aquestes terres no estan en circulacio, la seva propietat es estatica. Quan parlem
d’aquestes terres diem que estan amortitzades en el cas de la esglesia, i en el cas de la noblesa podem dir que
estan vinculades. Totes Senyories (propietaris o que tenien dominis sobre terra) tenien a banda del domini de
la terra, uns drets juridics i unes prestacions. Pero la burgesia tenia la seva propia revolucio i es basava en
tres aspectes importants.
- Abolicio del regim senyorial
- Desvinculacio de les terres de la noblesa
- Desamortització
Aquests aspectes es basaven en el sagrat dret de la propietat amb el qual es volia aconsseguir que la
propietat fos obligatoriament lliure, plena i individual. Mirar al manual el concepte i tipus de domini de la
propietat
Abolicio del regim senyorial
Es un proces historic amb diverses fases discontinues a lo llarg dels anys 1811/1823/1837
- Es suprimeixen les jurisdiccions: El domini de les terres de regim senyorial desde el segle XIII es
basava en el dret jurisdiccional dels senyors amb el seu dret especial basat en la senyoria.
- S’aboleixin els privilegis
- S’acaben els senyorius territorials
- Fi de relacions senyorials. Contractes entre particulars
- S’enforteix la condicio de propietaris plens.
Desvinculacio dels mayorazgos
Les terres nobiliaries estan vinculades a una familia. Els mayorazgos es un sistema heriditari de la terra, es
una forma de perpetuar els patrimonis dins la mateixa familia. Aquest regim successori significava una
acumulacio de les riqueses agraries en mans de la noblesa. Nomes en treien benefici de la seva explotacio, al
estar vinculades no es podien desfer de les terres venent-les. Es varen crear lleis desvinculadores amb les
quals les families poden oblidar-se de la obligacio de mantenir les terres dins la mateixa familia. Amb
aquestes lleis es volia permetre que les families poguessin vendre les terres. Amb aquestes lleis es va
aconsseguir que nobles poguessin vendre la ½ de les seves terres en vida, i la ½ restant estava obligada a ser
transmesa als seus hereus. Aquesta liberalitzacio es va fer en 2 etapes per evitar un allau de ventes. A traves
d’aquestes lleis desvinculadores els nobles propietaris seran propietaris de bens absolutament lliures, la
propietat esdevindra lliberal i burgesa, per tant sera una propietat capitalista. Les terres quedaran
completament revalorades.
HISTORIA DEL DRET
Desamortització
Incloure les terres de propietat eclesiastica en el mercat. Les finques de propietat eclesiastica eren conegudes
de mans mortes i es varen convertir en bens nacionals. Es treien les terres de mans de l’esglesia i eren
posades en venta en subasta publica al millor postor. La desamortitzacio va passar per tres fases
- 1798-1808 Godoy
o Companyia de juesus, colegis majors universitaris
o Ingressar a hisenda sumes importants de diners
- 1836-1941 Juan alvarez de mendizabal
o 1836 Desamortitzacio regular: Dominis d’aquelles terres que estaven en mans d’ordres
religioses (monestirs)
o 1837 Desamortitzacio secular: dominis d’aquelles terres que estaven en mans eclesiastiques
que no estaven sotmesos a cap ordre (parroquians, cures, etc.)
- 1855 Pascual madoz
o Llei mes general
o Mante les altres (la secular i la regular), mes gran majoria de bens municipals
Amb aquesta legislacio es va aconsseguir una tranformacio del tipus de la propietrat, el canvi de la persona
titular i dels drets de la propietat de la terra. Amb la transformacio de la propietat es va aconsseuir que
propietat es pogues transferir, i aquest dret de transferencia significa una activitat mercantil a tota persona.
Amb totes aquestes transferibles i que representaven un negoci van comportar la organitzacio del mercat
nacional de terres, pero nomes funcionaria si hi hagues un sanejament de l’agricultura (fer que terres puguin
produir mes), una transformacio del regim juridic de la propietat agraria i un equilibri entre la agricultura i la
industria.
La liberlitazacio del trafic economic consistia en:
- El lliure exercici del comerç/activitat industrial
- Abolir privilegis gremials
- Llibertat del trafic interior
- Ordenament juridic mercantil comu: No hi ha d’haver duanes ni peatges per la circulacio de
mercaderies. Es van crear diversos codis i institucions, els mes destacables varen ser
o Codi de comerç
o Creacio de la borsa
o Creacio de banc
20. Què és un codi – què és una compilació? Expliqueu alguns exemples amb les seves característiques
La revolución exige un código, la codificación del derecho civil.
Este código es fruto de dos revoluciones, la del jutnaturalismo/ilustración y la R. francesa y señala dos novedades: una
nueva manera de entender la relación del poder político y el derecho y , por tanto, un nuevo modo de concebir y
concretar la producción de derecho.
El resultado es la completa estatalidad del derecho, el poder político supremo como única fuente de derecho. En suma,
un absolutismo jurídico.
El Código es una expresión de este absolutismo jurídico: tiene una fuente unitaria y exclusiva en el estado.
Es fruto del planteamiento monístico que coloca la ley por encima de cualquier otra fuente de derecho.
También en los contenidos hay innovación: no existen ni estamentos, ni asociaciones, ni fundaciones, sino sólo un
individuo, un sujeto unitario, ni noble ni plebeyo, ni campesino ni mercader.
Y con unos nuevos instrumentos: la propiedad y el contrato.
HISTORIA DEL DRET
A la burguesía el Código le pareció una gran conquista jurídica. En él encontraban la encarnación de los ideales
ilustrados: era una ley general, igualitaria, simple y clara.
El derecho quedaba fijado dentro de un texto que el ciudadano podía leer y comprender; todo estaba legalizado, es
decir, controlado por el poder político ( controlado por la clase burguesa).
Durante todo el siglo hay una fiebre codificadora. En Francia se hizo una codificación completa: código civil, de
comercio, procedimiento penal y código penal. Francia ofrece un modelo que es seguido por muchos de los pequeños
estados italianos, el código civil de los Paises Bajos, el portugués y el español.
Políticos y juristas están convencidos de que el Código es el remedio a todos los males del derecho. Pero es un
optimismo ingenuo, que no tiene en cuenta factores erosionadores: el desarrollo económico y técnico y el cambio
social al asomarse el cuarto estado al escenario de la historia.
Los profundos cambios sociales, económicos y técnicos hacen que tenga que añadirse actos de legislación especial,
que complementan al Código para reconocer estos cambios.
En qué papel queda los juristas y teóricos, tras la introducción de los Códigos? Para este caso se utiliza la palabra
“exégesis” (es un vocablo que viene de los estudios de las sagradas escrituras) y hace referencia a la actitud pasiva de
los juristas, que reduce su papel al mero conocimiento y en cambio exalta el papel del legislador.

21. La renovació del sistema jurídic europeu del dret privat: la codificació a França i a l’àrea germànica
(HACER)
Els codis francesos: Son els primers codis moderns. El codi civil frances es de l’any 1804 i es força
breu. Es un codi nou que aboleix tot el dret antic sobre totes les materies. Aquest codi no intenta
substituir el dret roma ni tampoc intenta integrar els costums del nord de frança i dret escrit del sud.
El codi civil frances es un producte de la revolucio. Aquest codi va ser redactat per comissio
governamental. Formalment aquest codi es el primer que te numeracio continua i es el primer codi
que parla de la igualtat i la laïcitat de la societat.El mateix 1804 s’havia publicat una nova constitucio
francesa, i en aquest moment el dret public era present en la constitucio i la declaracio de drets i
llibertats del ciutada pero faltava la codificacio del dret privat. Els membres de la comissio del codi
civil eren juristes procedents de llarg llinatge de juristes i eren experts en les materies,
ideologicament eren liberals moderats, pero eren continuadors de una tradicio doctrinal del
racionalisme del s XVII i la ilustracio del s XVIII. El codi civil te una estructura en llibres
o Llibre I : persones
o Llibre II : bens
o Llibre III mode d’adquirir-les
▪ Propietat: Les persones han de poder disposar de les coses de la manera mes absoluta
i les lleis imposen els limits al us de la propietat. Pero sobretot aquest dret es una
emanacio natural de la persona.
▪ Familia: Descriu el concepte de familia frances que es una familia petita construïda al
voltant del matrimoni, integrada exclusivament per els pares i els seus fills, es una
familia nuclear, urbana assentada sobre el matrimoni i el patrimoni. El matrimoni amb
el codi civil frances sera un contracte laic i dissoluble. En aquest contracte es
important la autonomia de la voluntat personal per crear compromisos juridics i
revocar-los.
- La propagació dels codis: Tindria lloc la primera meitat de s XIX i esta lligada amb la expansio de
l’imperi frances i en els avenços de les seves guerres. Durant aquesta primera meitat en alguns països
(sobretot italia) on hi havia timides iniciatives codificadores abans de l’arribada de l’imperi frances.
A italia podem dir que existia una multiplicitat de textos codificats a principis de s XIX i basicament
eren intents d’imposar un codi civil a diverses regions italianes. Codi frances s’imposa fins al
moment de la restauracio, quan frança perd la seva influencia europea. A italia nomes restarà en
HISTORIA DEL DRET
algunes ciutats. La resta (sicilia, parma, toscana) es creen nous codis civils pero basant-se en el codi
civil frances.
Altres països europeus es van sumar al proces de codificació. A espanya per exemple a partir de 1812
amb la seva constitució es va crear un ordenament juridic codificat a traves de la codificació. Pero el
primer codi espanyol en aquesta fase seria el Codi Penal de 1822.
A Alemanya aquesta primera fase es molt especial, en aquells moments alemanya es una regio amb
multiples sobiranies, era un pais que no estava unificat i amb les corresponents dificultats per
codificar. PEro tambe el romanticisme esta en el seu esplendor i la reivindicacio del nacionalisme
frena la ideia de codificacio. Alemanya si que te experiencia codificadora (codi de prusia de 1794)
pero amb codis estamentals. A banda d’aquesta experiencia codificadora existeix la ciencia juridica,
la qual estudia les diferencies entre un codi, un sistema iuris i les normes. Aquesta ciencia juridica
sera molt important a alemanya durant el s XIX i aturara tots els intents codificadors fins l’any 1900
- Renovacio de la codificacio: Començaria sobre la segona meitat de s XIX Es creen codis nous que
no deixen de ser recodificacions (renovacio de codis ja existents). A tot europa es torna a codificar
l’àmbit penal ja que un dels primers objectius dels estats era solucionar la conflictivitat social, i això
es feia a traves dels Codis Penals. Belgica 1867, Espanya 1822 1848, 1870, Italia 1889, alemanya
1870 ...
Durant aquesta segona part de segle XIX existeix una revolucio intelectual que te a veure amb el
canvi de mentalitat en com es classifiquen i castiguen els delictes. La vida economica dels països
tambe es recodifiquen, italia 1882, espanya 1885, portugal 1888.
El codi civil en aquesta epoca també es recodificat, sobretot a alemanya i suïssa.
Codificacio es un gran exit de legislacio, de creacio de dret i de modernatizacio dels països en sortir
de la epoca estamental i la monarquia absoluta.
En general a europa despres d’aquestes 3 fases fins a la primera guerra mundial, molts països tenen
els seus processos de codificacio finalitzats. Altres països no van voler acceptar nous codis civils,
Montenegro i Russia.
Russia no vol perque dret de familia i successions han de regir a traves del dret consuetudinari. Tsar
Alexandre I segueix el model frances a finals s XVIII pero el seu successor el tsar Nicolau II
prefereix tenir les compilacions russes del 1649 per a solucionar els problemes del dret civil en el seu
imperi basant-se en la situacio socio-economica del pais, ja que en aquells moments hi ha una
estratificacio social amb una gran majoria de la pagesia. El sistema estamental es basa en el
feudalisme, i evita que la pagesia arribi a adquirir ideals revolucionaris.
Alemanya (sobretot prussia) es un territori especial durant el s XIX. El romanticisme va tenir un pes
considerable a Alemanya, tenia una manifesta adversio contra la cultura i llengua francesa la qual estaven
copiades i imitades a tot europa. Alemanya comença a reforçar la seva identitat nacional en aspectes com la
llengua, cultura, tradicions populars ... Alemanya tenia experiencia codificadora (landrecht de 1794) que no
satisfa als juristes. També existeix una epoca molt important per a alemanya, aquesta epoca es de la
jurisprudencia i la ciencia juridica. Pero el principal problema a alemanya en aquests moments es que el
landrecht no es un codi modern, i alemanya necessita un dret nou. En aquest moment existeix un fort corrent
racional a europa i sorgeixen dos opinions diferents representades per dos juristes alemanys, Thibaut i
Savigny.
HISTORIA DEL DRET
- Thibaut: Hi ha una necessitat molt gran d’implantar a alemanya un dret civil general. Enlloc de tenir
el landrecht es necessita un nou codi civil general vàlid per a tots els ciutadans i posa com a exemple
el codi frances.
- Savigny: S’oposa a la codificació. Lo important es l’arrel popular de tot allo que es la vida cultural
del pais, costums populars i jurisdiccionals del pais. El esperit popular (volksgeist) fa que nou dret
hagi de ser basat en el dret consuetudinari alemany de temps enrera, ja que aquest es el dret originari
de cada pais. Encara que es sobreposin conceptes sistematics i tecnics en el dret, han de ser
depenents i respectant el dret consuetudinari. Per tant es important conèixer la historia del dret de
cada pais, aixo es condicio fonamental per a realitzar qualsevol tipus de canvi en el dret.
Savigny crea la escola historica del dret.
Segons ell s’ha d’estudiar el dret tradicional de cada pais, pero tambe s’ha d’estudiar la base i els
antecedents d’aquest dret. Sorgeixen dos corrents:
o Estudiar el dret civil roma a banda del consuetudinari: El dret civil roma serien l’arrel de
diverses parts de l’ordenament juridic.

22. El procés de la codificació als territoris alemanys, les diverses opinions i controvèrsies i la seva influència al
procés de la codificació civil espanyola
En Alemania se forma la llamada “Escuela histórica del derecho” entre finales del siglo XVII y principios del XVIII,
que deriva sus fundamentos metodológicos y sus rasgos típicos de las propuestas innovadoras del gran romanticismo
alemán. El Romanticismo, es decir: escepticismo hacia la idea ilustrada del progreso.
En esta visión, la máxima expresión jurídica es la consuetudo, que nace del fondo de la comunidad, criatura pastica y,
en cuanto tal, adherente y fiel al devenir incesante del cuerpo vivo de la sociedad.
Corre el año 1814. Thibaut expone en su De la necesidad de un derecho civil general para Alemania una tesis muy
tajante: al estar sinceramente convencido de la validez del Código como herramienta, los propone para la complicada
y difícil situación política alemana como un sistema de reglas ciertas, claras, estables, además que como oportuno
medio de unificación. No plantea optar la codificación francesa y aun menos extenderla a Alemania, sino crear un
Código alemán redactado por los mejores juristas del país valorizando al máximo la común tradición germánica.
En el mismo año se levanta la voz de Savigny con su muy conocido opúsculo titulado De la vocación de nuestro
tiempo para la legislación y la jurisprudencia, un opúsculo que se suele citar universal y expeditamente con el primer
sustantivo de su título “Vocación”, en alemán “Beruf”.
Savigny se adhiere conscientemente a la Escuela histórica, aun más, es su portavoz, y el opúsculo contra Thibaut, que
se eleva al rango de manifiesto de la misma Escuela, lo demuestra claramente. Enconadamente hostil al
individualismo burgués y a los artificios jusnaturalistas que contribuirán a la legitimación de éste, tiende a valorizar la
dimensión colectiva, comunitaria, fragua de la costumbre, fragua de esas costumbres que constituyen la génesis
espontánea y la forma primigenia de la juridicidad.
El origen del derecho, pues, escribe claramente Savigny en su opúsculo de 1814, reside, como el de la lengua, en la
convicción común de un pueblo, porque el derecho, como la lengua, vive en la conciencia del pueblo.
El mismo derecho romano que había penetrado en la consciencia colectiva del pueblo alemán gracias a la recepción y
al usus modernus, debe considerarse de la misma menra que un derecho consuetudinario.
Era necesario detenernos en la polémica entre Thibaut y Savigny, porque ésta resume las soluciones y motivaciones
con respecto a las fuentes, y las enseña a la nación alemana: por un lado, la codificación del derecho; por otro, un
derecho cuya plasticidad natural se mantiene gracias a dos fuentes: la consuetudo y la ciencia jurídica, sobre todo la
segunda en cuanto interprete de la plataforma consuetudinaria y, por lo tanto, representante del mismo espíritu
popular.
El ganador fue Savigny. Para que haya un Código civil en Alemania, habrá que esperar al lejano 1896; durante todo el
siglo la autentica dominadora será la ciencia jurídica, que seguirá un itinerario que vale la pena considerar.
De hecho, el primer Savigny, el historiador del opúsculo de 1814, parece contraponerse con el segundo Savigny de
signo profundamente distinto. Es el jurista que empieza a redactar en 1840, una de las obras más impresionantes de la
literatura jurídica de todos los tiempos. Nos referimos al Sistema del derecho romano actual, un tratado que, a pesar de
su amplitud, llegara sólo a esbozar una teoría general del derecho civil.
HISTORIA DEL DRET
El segundo Savigny, pues, puede considerarse como inspirador y la guía de esa robusta corriente del pensamiento
jurídico alemán dominante en la segunda mitad del siglo XIX que solemos llamar convencionalmente Pandectística.
Precisamos inmediatamente: hablamos de Pandectística en sentido estricto y también en sentido convencional, puesto
que en tierras alemanas hubo ejercicios modernos sobre las viejas Pandectas justinianeas ya desde el siglo XVI. En su
aceptación reducida, se entiende por Pandectística una comunidad de juristas, en particular, de civilistas, que, en
sintonía con las exigencias de la civilización burguesa que ya se había afirmado en Alemania, se dedica, a la
construcción de un derecho abstracto, es decir, articulado en categorías lógicas buscadas, pensadas y diseñadas como
libres de contaminación de los hechos económicos y sociales contingentes; un derecho abstracto que se resuelve
fácilmente en un sistema modelado por un rigor lógico deductivo absoluto.
Estos juristas, reproducirán en pleno siglo XIX la actitud metódica y las conclusiones esenciales de la reflexión
jusnaturalista: ese razonar por modelos, ese diseñar sujetos y relaciones meta históricas, es decir, abstractas, ese ver el
derecho sobre todo como derecho privado, y además, apoyado en una fuente ideológica individualista. La
Pandectística significa, pues, la identificación del derecho con un orden formal; y su sello primario parece ser un
formalismo expresado.

23. Constitució i constitucionalisme espanyol: èpoques i característiques (REVISAR + ACABAR)


Trobem 7 períodes constitucionals
1. 1808-33: orígens → constitució de 1812
2. 1833-68: període isabelí → constitucions 1837,1845àestat constitucional liberal
3. 1868-74: sexenni revolucionari → constitució 1869àestat constitucional liberal democràtic
4. 1875-1931: restauració→ constitució 1876
5. 1931-1936: II República → constitució 1931àestat constitucional democràtic popular
6. 1939-75: Franquisme → no text constitucional
7. 1975-present: Transició → constitució de 1978
Al s. XVIII encara hi havia monarquia absoluta. Amb conseqüència de les revolucions francesa i americana
sorgeixen Estats liberals.
Hi havia estat estamental: nobles i clergues i burgesos amb alta posició jurídica. S’ha de destacar l’
importància del monarca.
Els liberals volen un control. Els il·lustrats liberals volen crear una normativa, la constitució i per altra banda
els diferents codis (civil i penal).
Es passa d’estat constitucional a l’estat democràtic i liberal. L’estat constitucional a Espanya, s’ha de dir
que els liberals volien la creació de la constitució. Les constitucions que s’anaven creant reflectien el model
d’estat liberal de cada moment.
Una evolució d’estat liberal dividit en 3 períodes.
➔ Primer període: estat liberal constitucional típic del segle XIX.
➔ Segon període: Estat constitucional liberal i democràtic és específic a finals del segle XIX.
➔ Tercer període: estat democràtic constitucional, model específic del s.XX. Estat social.

L’Estat tindrà moltes institucions. L’estat liberal és abstencionista en qüestions socials i econòmiques, no
pot intervenir en l’economia. Era un estar individualista que reconeix els drets fonamentals que pot tenir una
persona, entre persona i Estat no hi ha intermitjos.
Hi ha representants a les institucions, imperatiu oligàrquic.
HISTORIA DEL DRET
Liberalisme doctrinal o censatari dona un model de constitució. El primer aspecte es que, es reconeix els
drets fonamentals de la persona: igualtat, legalitat i llibertat. La sobirania nacional recau en la monarquia i
parlament.
El poder judicial s’estructura en 2 cambres:
➔ 1a cambra alta, integrat per persones de les elits socials i econòmiques.
➔ 2a cambra. El congres integrat per persones molt escollides: grans propietaris.
El sufragi universal com a sobirania popular, havien de ser homes majors de 25 anys i que siguin propietaris.
(1837-1868 1er model).

La Constitució de Cadis
La invasió napoleònica provoca l’ importació de Ferran VII d’Espanya. Hi ha, per tant, un buit de poder.
Així, es convoquen unes Corts a Cadis, de caire absolutista. No obstant, aquestes Corts es converteixen en
liberals pel pensament dels seus membres. La mentalitat dels membres era il·lustrada.
Aquesta ciutat encara no estava invadida per francesos i es troba entre Espanya i les colònies americanes.
Estava composada per eclesiàstics (liberals i absolutistes), alguns nobles, però no de l’estament popular.
El procés s’inicia al 1810 i es promulga al 1812.
Principis essencials:
✓ Sobirania nacional: la sobirania resideix en la nació. La sobirania també recau en les Corts. El
monarca no la té. Les Corts seran quines podran, únicament, una constitució, tot i que el monarca la
podrà modificar.
✓ Divisió de poders: les lleis seran fetes per les Corts i el monarca. El poder executiu és del monarca.
✓ Drets fonamentals reconeguts: llibertat i propietat. Inviolabilitat del domicili, llibertat d’impremta,
abolició de la tortura.
✓ Principi d’igualtat: uns mateixos codis estaran vigents a tota la monarquia (civil, penal i mercantil).
✓ Obligació: no hi ha llibertat religiosa. Hi ha un estat confessional, religió catòlica.

Òrgans de l’Estat:
✓ Les Corts: reunió de tots els diputats. Representa la nació. S’estableix una sola cambra. Promulguen
lleis, estableixen les contribucions anuals, i rebre fidelitat al monarca. Hi ha primacia de les Corts
sobre el monarca.
✓ Diputació permanent
✓ Monarca: titular del poder executiu. Executa les lleis. Té potestats d’ordre intern i defensa extern.
Nomena i separa els ministres. Té iniciativa legislativa. Veta les lleis aprovades per les Corts, però,
només pot vetar 2 cops sobre una mateixa matèria.
HISTORIA DEL DRET
✓ Tribunal de justícia: apliquen la llei. Es reconeixen alguns drets als jutges.
✓ Administració local: estableix forma electiva dels càrrecs municipals. El govern nomenarà un cap
polític representant del poder. Podrà derogar normatives creades pels ajuntaments.
✓ Diputacions provincials: amb càrrec econòmic.
Aquesta constitució va ser model d’altres constitucions. Té molt prestigi.
Amb la mort de Ferran VII, que pertany a la branca dels borbons, tenia com a hereva la seva filla Isabel II.
La llei sàl·lica deia que les dones no podien regnar. Però a això es contraposava la tradició. D’aquesta
manera Ferran VII va fer una llei per anul·lar l’altra.
Amb tot això, a partir del 1833 esclata una guerra dinàstica entre Isabel II i el seu oncle Carles Maria Isidre.
Els absolutistes donaven suport als carlins. Així, Isabel facilita l’arribada al poder dels liberals.
Es va passar d’una monarquia a una liberal, mitjançant l’Estatut Real.
Això provoca inestabilitat constitucional. Quan un arribava al poder regnava la constitució, per derogar
l’anterior, i escriure-la al seu gust.
Les constitucions eren superficials. Els seus drets i deures escrits no s’aplicaven. En conseqüència, tenien
poca durada.
La burgesia va participar de forma directa en aquestes constitucions assumint el poder.
Diferencies entre els partits:
✓ Sobirania (recau en el poble o en el monarca)
✓ Prevalença de poder o en les Corts, o en el monarca.
✓ Una o dues cambres al Parlament (1812 i 1831 una sola cambra)
✓ Sufragi, ampli o restringit. Alguns eren partidaris dels qui tenien major renta.
✓ Estat confessional o només reconeguda la religió catòlica.

Les Constitucions
Primer període: 1808-1834
Invasió napoleònica: hi ha un trencament amb la monarquia absoluta i l’arribada de l’Estat liberal. És un
període inestable. Es va fer front a una invasió francesa.
Napoleó estableix la primera norma liberal a Espanya amb l’estatut de Baiona. És una carta atorgada. Així es
defineix amb el nom d’Estatut i no de Constitució.
Es fa una convocatòria de Corts a la ciutat de Cadis, la Constitució de 1812. Aquesta es va fer al marge del
monarca que està pres a França. 2 anys més tard arriba i es nega a firmar la Constitució. Al 1814 es torna a
la monarquia absoluta fins al 1820, quan hi ha un cop d’Estat liberal.
Segon període: 1820-1823
HISTORIA DEL DRET
Trienni liberal, tornen a la Constitució de 1812. Al 1823-1833 es vol tornar a implantar l’absolutisme mentre
regna Ferran VII. Al 1833 aquest mor.
Tercer període: 1834-1868
Període isabelí. Hi ha una regència de la seva mare. Al 1834 hi ha un estatut real (carta atorgada).
Aquest estatut dóna prerrogatives a la monarquia.
S’obliga, llavors a Isabel II a acceptar la Constitució de 1837.
Els moderats arriben al poder desprès dels progressistes i deroguen aquesta constitució per crear la de 1845.
✓ 1845-56: tornen al poder els progressistes. Però perden el poder abans de promulgar la seva
Constitució.
✓ 1868-1874: període democràtic. Hi ha un cop d’estat. Els qui arriben al poder creen una nova
constitució, la del 1869.
Com Isabel II ha hagut d’exiliar-se, proclamen una monarca a Itàlia, Andre de Saboia. Quan aquest abdica es
proclama la primera República, però, no va haver temps de promulgar-la. Tornen de noi al poder els
borbons amb Alfons XII (1874).
✓ 1876-1931: RESTAURACIÓ (Cànoves del Castillo) és un polític que fa que Alfons XII torni al
poder i estableix una nova Constitució l’any 1876. Aquesta és de caire conservador. Aquest periode
té 2 etapes:
o Fins al 1890 en que tot va bé
o Fins al 1931 en que es comença a complicar les coses.
A partir de 1900 tot es complica. Comença una crisis política que desemboca en un cop d’Estat el 1923. El
dictador serà Primo de Rivera. Es produeix la caiguda d’aquest i la seva constitució no es promulga. Amb la
seva caiguda cau també Alfons XIII per donar-li suport.
Es proclama la segona República. L’any 1931 apareix la Constitució republicana vigent fins al 1939 (fi de
la guerra civil).
Més tard apareix el franquisme on no hi ha constitucions però hi ha les “Leyes Generales del movimiento”.
Estat constitucional democràtic
Estat liberal: implantació de la llibertat, la igualtat i la propietat.
La igualtat era el principi que s’aplicava menys.
Igualtat: jurídica i econòmica (s’inicia al segle XX).
La igualtat jurídica es va intentar aplicar primer. No tothom tenia dret a vot (sufragi censatari) tothom és
diferent davant la llei.
A partir d’ara els ciutadans podran votar i fer institucions entremitjos entre Estat i població.
Es reconeixen els drets col·lectius (poder crear sindicats, partits politics). A partir d’aquest moment
comencen a aparèixer els primers signes de descentralització de l’Estat.
HISTORIA DEL DRET
Tot això, comportarà unes institucions.
Característiques d’una constitució democràtica:
✓ Reconeixement dels drets naturals (no poden ser modificats)
✓ Sufragi universal
✓ Es fan efectius el principi de legalitat
✓ Sobirania que recau en el poble
✓ Es reconeix tota mena de llibertats
✓ Dret a la vida, a la lliure expressió, al treball... (drets naturals)

24. El procés i les fases de la codificació a Espanya


Etapes: en general, les codificacions espanyoles arriben tard menys la penal
1. 1808-23: preludi gadità. Primera tornada de l’absolutisme i època del trienni liberal. Els anys 1808 i 1810 es
fa una consulta al país sobre els mitjans de millorar la legislació. Les respostes que la gent donava es movien
dins de la òptica de la recopilació, es adir, es reconeixia la necessitat de reunir i renovar la legislació
espanyola, però podem dir que ningun parlava de la codificació. La ultima recopilació espanyola era la
Novíssima de 1805, mentre que França ja havia escrit el seu codi civil. Però d’alguna manera la Pepa si que
parla d’una mateixa legislació per tot l’estat, en concret l’article 258. Hi ha una consciencia de la necessitat
de codificació però es considera bastant difícil
2. 1823-43: només hi ha un codi promulgat el 1829, és el codi de comerç. N’hi ha d’altres projectes però no es
promulguen o no tenen una transcendència important. L’any 1843 suposa un punt i apart en la legislació, és la
creació de la comissió general de codificació que intenta promoure la codificació de tots els codis. Aquesta
comissió estava composta per 18 juristes. Abans els encarregats de fer les lleis eren les corts, que poques
vegades eren llicenciats en dret. Ara si que es veu l’acceleració en temes de legislació. a causa de la creació de
la comissió es creen diversos codis: 1848 nou codi penal, 1855 LECrim, i el de 1851 primer projecte
important de codi civil.
3. 1843-68: es crea la constitució mes progressista que havia hagut fins aleshores, per tant, el codi penal de 1848
queda completament antiquat per una societat dibuixada de ser democràtica.
4. Restauració: l’any 1889 es promulga el codi civil espanyol.

La característica mes important de la codificació, es que arriba mes tard que als països europeus, si ho comparem amb
França, que va ser el primer país que va escriure els primers codis moderns, el code civil es de l’any 1804 mentre que
l’espanyol es de l’any 1889. El francès representa una tècnica molt primerenca de codificació civil, es crea després de
l’època revolucionaria, es a dir, una epoca mes moderada i menys problemàtica i de fet, aquest codi representara el
motor del desenvolupament francès a frança. A espanya no representa cap motor, sinó que demostra que hi ha hagut
una epoca de frustracions i lluites entre diferents tendències. Es considera que en la fase constructiva de l’estat liberal,
aquest ha de tenir dos pilars:
• Constitució: organitza el poder de l’estat i posa l’equilibri entre els diferents poders.
• Codi civil: es el mes important a l’esfera privada de la societat.
A espanya fins el 1889, no va ser una societat completa però això no vol dir que no hi hagués dret civil per aplicar. Els
territoris d’influencia castellana utilitzaven lleis de principis del segle XIX. Els altres territoris també tenien les seves
normes jurídiques, a Catalunya es troba en les compilacions del dret català.
Es un procés gairebé secular, pero que hi ha molta diferencia entre la primera i la segona part del segle XIX. A la
primera part, es característica la tendència modificadora de centralisme. Això es veu a la Pepa en l’art. 258 que exigeix
la redacció de tres codis vàlids a tots els territoris. Aquesta tendència anirà amintmant-se a mitjans del s.XIX, gràcies
en gran part a la escola històrica del dret de Savigny. El punt central de la codificació, és el projecte civil de 1851,
pero abans també varen haver-hi altres projectes, com el de 1821.
• El projecte de 1821, present al trienni liberal, té varies característiques:
• Primerament, aquest projecte es veu una amplitud de la idea de codi, es a dir, no nomes hi figuren preceptes
civils, sinó mercantil, processal, administratiu... No hi ha una idea clara de que es un codi civil.
• Moltes influencies estrangeres, com francesa, austríaca i castellana
HISTORIA DEL DRET
• Té un caràcter legalista perquè dona un valor suprem a la llei i dona un valor secundari a tot l’OJ que no ve de
la legislació (usos i costums).
• Voluntat unificadora: no s’admeten els drets forals civils. Diu que algunes institucions es podrien conservar.
Entre 1821 i 1851 va haver-hi altres projectes com el de 1832 i 1836, però no varen tenir gaire transcendència.
El projecte de 1851, es va crear mitjançant una comissió creada al 1843 formada per juristes, cosa que va fer que el
projecte d’alguna manera estigués mes unificat. Aquesta comissió depenia del governs, es a dir, els seus objectius
varen ser polítics. Aquest projecte parla de diversos temes, té tres llibres més un discurs preliminar. Aquest projecte es
un ultim intent de portar a terme la voluntat unificadora, cosa que no vol dir que es consideri que els drets forals no
s’hagin de conservar, pero la seva característica mes important es la supressió d’aquests. A mes a més, donen una
importància extrema al dret castellà. I serà aquest el que es codificara. Això va despertar una decepció enorme als
juristes no castellans i va despertar un nacionalisme que només farà que créixer. La resposta política va ser que aquest
projecte no s’acceptaria a les corts per les seves pretensions, tot i així el varen publicar per a que tots els juristes
poguessin opinar.
Durant el parèntesi de 30 anys abans del codi civil definitiu, varen passar diverses coses tant en l’ambit de la legislació
civil, apareix una legislació que no representa cap perill pel govern; es promulguen i editen lleis civils que eren
necessàries pero que podien existir sense el codi, es a dir, lleis civils espexcials que la mateixa societat demanaven.
Aquestes lleis eren la llei hipotecaria de 1861, va ser important perquè la obligació de registrar en una oficina totes les
accions de compraventa. Una altra llei va ser la llei del notariat del 1862, eren els notaris els que havien fet els negocis
jurídics extraoficialment, encara que no hi havia cap llei que ho regulés. Unes altres lleis varen ser la de matrimoni de
1870 i la de registre civil.
En un altre àmbit, apareixen diverses postures que opinen sobre el dret civil foral. Durant aquests 30 anys de parèntesi
i sobretot després de la publicació de 1851, apareixen dos tendències més:
Escola catalana, basada en la escola de savigny que troba el fet mes important en l’esperit nacional, dient que es
aquest el que ha de formar la base d’aquesta nova codificació. La uniformitat de la legislació no era ni justa ni
convenient. I la codificació no sempre era oportuna. El jurista mes important va ser Manuel Duran i Bas
Una altra tendència a l’alça, també als territoris forals d’Aragó, Navarra i el Pais Basc: deien que hi havia 5 territoris
forals, a partir d’aqui el que volien fer eren 5 codis civils independents i a partir d’aquests 5 escriure un unic codi
reunint els preceptes més importants en un unic codi vigent en tot l’estat.
Entre 1880 i 1889 comencen els treballs preparatoris per escriure el codi. Primerament apareix el decret de Saturnino
l’any 1880 ministre de gracia i justícia, es reconeix la conveniència de respectar els drets civils forals pero no en la
seva totalitat, dona entrada a la comissió codificadora de un jurista representant els territoris forals (un per cada
territori), aquests juristes hauran de fer una memòria en la qual recolleixen i ordenen totes les institucions del dret civil
foral pertanyent i dient quines eren dignes de conservar-se. La catalana escrita per Manuel Duran i Bas va ser una de
les mes importants perquè:
Va fer una introducció on va fer un anàlisi del fenomen codificador i les condicions per codificar
Va fer un anàlisi sobre el dret civil català
Va fer un articulat que ell considerava que no podien faltar en un futur codi civil.
Es varen redactar totes les memòries de tots els territoris.
L’any 1881 es canvia la tècnica de codificació perquè comencen a utilitzar el sistema de les lleis de base. Aquest canvi
suposa que a les Corts no presentaven tot un codi o projecte de codi treballat fins l’ultim article sinó que nomes
presentarien els grans principis que en aquell moment creuen que son necessaris. Aquesta llei de bases, agafa com a
base el projecte de 1851 i es considera que s’han d’introduir algunes institucions del drets forals que poden ser vigents
a tot l’estat espanyol i tots els territoris forals han de conservar unes altres institucions que no son convenients de
expandir. Es considera que els territoris forals hi haurà en primera instancia, el dret foral i el codi futur representarà el
dret supletori.
Cada territori foral van haver de redactar un apèndix amb les institucions que es volien conservar.

25. La codificació civil espanyola: influències estrangeres rebudes i les conseqüències de la diversitat jurídica de
la monarquia hispànica a finals de l’antic règim (REVISAR + ACABAR)
En el proyecto de 1821 se observan influencias notorias del code francés de 1804, de los codigos ilustrados
de Prusia y Austria, del viejo derecho contenido en las partidas o en la Novisima recopilación y finalmente
de las obras doctrinales de Jeremías Bentham, pensador cuyo peso en la obra legislativa de las cortes del
trieno fue muy notorio
La codificació a Espanya és molt tardana, a diferencia dels països europeus.
HISTORIA DEL DRET
Trobem codificacions del mateix poder: Monarquia o Corts.
A partir del s.XIX seran codificacions més tècniques i menys vinculades al poder. Es va començar a
codificar codis.
ETAPES
- PRIMER període (1812-1823)
La constitució de Cadis un dels seus codis diu que la unificació codi civil, mercantil i penal.
Quan es parla de codificació civil s’intueix que tot lo relacionat a la constitució foral queda suprimida.
Va tornar Ferran VII i establí la monarquia absoluta. Esperen un estat liberal 1820-23.
Hi ha un cop d’estat per part dels liberals perquè Ferran posi de nou la Constitució de Cadis. Es faran
comissions integrada per parlacuentaris.
Al ser comissions reduïdes que siguin rapides les seves publicacions.
Es promulga un Codi Penal al 1822, primer Codi a Espanya. Havia començat el Codi civil i el Codi
processal penal.
Ferran demana ajuda a països estrangers per establir de nou la Monarquia Absoluta i al 1823 acaba el
liberalisme, i es derogat el Codi Penal de 1822.
SEGON període (1823-1833)
Monarquia absoluta de Ferran VII, malgrat les circumstancies politiques, jurídiques... sorgeix una altre
codificació liberal, el Codi de Comerç.
Aquest codi sorgeix perquè a Espanya comencen a arribar els primers tècnics estrangers, i es necessita
seguretat jurídica. Al 1827, Sainz de Andino que té la idea de crear aquest codi de comerç, serà aprovat al
1829.

TERCER període (1834-1868)


La mort de Ferran al 1869 i l’arribada d’Isabel, hi ha intents de codificacions.
Al 1843 apareix una institució amb gran paper a l’hora de fer comissions: Comissió general de
codificacions, integrat per 18 juristes amb l’objectiu de crear un codi civil, penal i processal.
El processal es dividirà en 2 branques:
- Penal
- Civil
Les codificacions a partir d’aquí tindran un grau de tecnicisme i qualitat. Trigarà molt crear aquestes
codificacions pels canvis politics, els diferents governs voldran intervenir en aquestes decisions.
Hi hauran 3 grans codificacions: 2 promulgades i 1 projecte.
1848: Codi Penal
1855: Codi processal civil (Llei d’Enjudiciament Civil)
HISTORIA DEL DRET
1851: Codi que no serà promulgat, el Codi Civil un projecte que es redacta però que no passa el filtre de les
Corts.
QUART període (1868-1874)
Sexenni democràtic. Període d’Isabel II, que hi ha un Codi Penal que penalitzava molt actituds relacionat
amb la llibertat política a llibertat de consciencia.
En conseqüència al 1870 fan un nou Codi Penal. Es potencia molt el paper del Poder Judicial. Es promulga
una llei orgànica del poder judicial, que estableix l’estructura orgànica lo que fa referència a l’organització
de jutges i magistrats.
Té un caràcter provisional i dura 100 anys al ser molt bé redactada.
El Codi Processal Penal apareix al 1872, al 1870 la Llei de Registres i llei del matrimoni civil.
CINQUÉ període (1874-1900)
Restauració Canovista. Hi havia una nova codificació. Al 1881 es promulga una nova codificació.
- 1881 Codi Processal
- 1882 Codi Processal Penal.
- 1885 Nou Codi de Comerç
Només quedava la codificació civil. I es deixarà que les Comunitats Autònomes tinguessin el dret foral.
- 1889: primer Codi Civil
- 1885 i 1881: Codis Processals Civil
- 1872 i 1882: Codis processals Penals.

CODI DE COMERÇ
Context històric: arribat al s. XV apareixen a Europa els Estats Nacionals i Monarquies Absolutes.
Comencen nous descobriments. Tindrà significació el Dret Mercantil.
Els romans utilitzaven recursos mercantils. Les relacions jurídiques entre comerciants les normes
procedeixen del costum.
El dret mercantil té origen en el costum. Arribat al s. XVI es desplaça el costum per la llei.
En conseqüència, arribat al s. XVIII el que fa referència al Codi de Comerç:
➔ Veiem que el que crearà dret serà l’Estat.
➔ Les normes mercantils són subjectives i classistes, el dret mercantil només era per mercaders.
➔ Al segle XVIII s’ha nacionalitzat els Estats, les normes no són les mateixes.
➔ Al s.XIX arriba el pensament liberal, caiguda de la Monarquia Absoluta.
➔ A partir d’ara qualsevol ciutadà podrà influir al comerç o qualsevol ofici gràcies al liberalisme.
Es fa una nova formulació en matèria mercantil per part del liberalisme.
➔ Mercat lliure que implica un dret mercantil liberal
HISTORIA DEL DRET
Adquireix gran importància la burgesia industrial i comercial (s.XIX)
La creació d’un mercat nacional, cada país amb el seu propi mercat, eliminant duanes internes creant un
mercat únic. (Context històric que marca el dret mercantil).
Els sistemes OBJECTIUS i SUBJECTIUS: l’evolució del dret mercantil sempre entre aquests aspectes.
Caràcter SUBJECTIU: època medieval fins a l’època moderna, consideració de mercaders.
A partir del s. XVII la subjectivitat del dret mercantil es va flexibilitzant.
El dret mercantil s’utilitzarà en els actes de comerç .
En conseqüència, la Revolució Francesa considerarà el dret mercantil de manera OBJECTIVA que
comportarà:
➔ Desvincular de manera objectiva el dret mercantil d’un gremi...
Pot utilitzar el dret mercantil persones vinculades amb l’economia

26. Les constitucions liberal progressistes i moderades a Espanya als segles XIX i XX
● Les constitucions progressistes (1812,1869,1931)

La constitució de 1812
Promulgada el 19 de març de 1812. Text extens de 384 articles. Aquesta constitució significa un abans i un després en
la historia política espanyola, perquè acaba amb la monarquia absoluta i comença una monarquia constitucional.
Aquests text agafa l’estructura doble (constitució EE.UU) i de les constitucions franceses. Te un discurs preliminar no
vinculant i una altra part articulada que si que es vinculant. En el discurs, fa una explicació històrica demostrant que
les diverses parts de la monarquia hispànica comptaven amb algunes llibertats que existien abans de la constitució i
aquesta volia adequar les llibertats a una monarquia moderada i incorporar avenços europeus.
En el discurs articulat:
1 Principis polítics
2 Principis de llibertat
3 Principis d’igualtat
Pel que fa a la sobirania, és nacional i resideix essencialment en la nació (entemen nació com a tots els espanyols dels
dos hemisferisàcolònies de Sud-Amèrica) ES LA UNICA QUE POT ESTABLIR LES LLEIS FONAMENTAL I LA
FORMA DE GOVERN. ES LLIURE I INDEPENDENT. La divisió de poders, el poder legislatiu el tenen les Corts
amb el rei, el poder executiu el rei i el poder judicial els tribunals. la forma de govern es una monarquia constitucional
(moderada) es aquesta constitució la que limita el poder del rei.
La nació esta obligada de conservar les llibertats i les propietats i la constitució reconeix i regula alguns dels drets
fonamentals:
● Llibertat i seguretat personals
● Inviolabilitat del domicili
● Llibertat d’expressió i pensament
● “Dret de sufragi”: no es ni universal ni censatari
Es radical perquè es el primer text constitucional i el reconeixement de certs drets que abans no estaven reconeguts.
HISTORIA DEL DRET
El principi d’igualtat no és massa explícit dintre el text. Quan parla d’igualtat ho fa verticalment (entre les diverses
capes de la societat) o horitzontal. L’any anterior es promulga un text legislatiu molt important: s’aboleixen les
senyories i els mayorazgos. En aquests cas, es parla de llibertat horitzontal: desig d’una unitat de codis i furs, es a dir,
unificar des de punts de vista polític-administratius tots el punts de la geografia hispànica.
Els òrgans constitucionals de la constitució de 1812 son les corts i del rei (rei+govern). Aquestes corts establertes, són
unicamerals per la raó de que tant la noblesa com el clergat estava reunit en la mateixa cambra (millor control de les
activitats legislatives). Funcionament autònom i la potestat legislativa la compartia amb el rei. Les facultats mes
importants eren vigilar la constitució i la seva reforma, aprovar les lleis, fixar les contribucions i controlar el poder
executiu. El paper del rei ja no es el titular de la sobirania pel canvi de regim però tenen un compromís amb aquest
perquè no volen una república. El rei no esta subjecte a responsabilitats. El rei te funcions legislatives però arriben
nomes a sancionar i promulgar les lleis però també te el poder de veto regi (suspensiu). El rei te el verdader poder
executiu.
La vigència d’aquesta constitució té tres èpoques de vigència:
● 1812-14: neix el nacionalisme modern espanyol, però a 1814 hi ha el cop d’estat de Ferran VII. Declara
inconstitucionals la Pepa i totes les lleis.
● 1814-20: no es vigent
● 1820-23: es restaura la obra i a més a més hi ha molta activitat legislativa i de reforma. 1822 es promulga el
primer codi espanyol (penal) i varies reformes de l’exercit i l’administració.
● Estiu 1836-estiu 1837: s’acaba la monarquia absoluta definitivament.

ESTAT CONSTITCIONAL LIBERAL 1833-1868


- Aquests estat defensa la llibertat personal i la llibertat privada, no ser detingut i assegura la inviolabilitat del
domicili. Assegura una incipient llibertat d’impremta per l’estat te l’objectiu de garantir l’ordre públic. La
protecció de la propietat beneficia la burgesia i l’oligarquia.
- es deriva de l’economia
- individualisme ferotge
- llibertat d’empresa i comerç
- Sufragi censatari
En el sexenni democràtic es mostra el descontent amb el sistema, amb una gran oposició amb el regim isabelí. Esta
impulsat per la burgesia liberal on tindrà dos moments legislatius important. Els decret de 9 de novembre de 1886
AMB EL SUFRAGI universal masculí la constitució de 1869 ES Una constitució liberal democràtica.

La constitució de 1869
Democràcia: es veu en 2 qüestions importants. La primera es la sobirania nacional. En aquests cas, la sobirania també
esta present en l’articulat. Es a dir, la considera essencialment en la nació de la qual emanen tots els poders. El segon
terme es que el sufragi es converteix en universal masculí, es a dir, dona dret a vot eleccions municipals, diputacions i
a les corts.
Ius naturalisme-racionalisme: els drets inherents del home. Es racionalista perquè es a partir del moment de la
il·lustració els troben importants. (consta de 30 articles que parla d’aquest drets fonamentals). Primera vegada que
aquests drets estan recollits en la part orgànica i dogmàtica. Parla de:
1 Llibertat de cultes
2 Llibertat d’expressió, reunió i associació: permet l’entrada en política als homes majors de 25 anys.
Monarquia parlamentaria: nou regim. El rei i el poder del ei estan sotmesos a les Corts. El poder del rei segons aquesta
constitució es molt atenuat. El rei regna però no governa. El rei no participa en la legislació, es a dir, ni sanciona ni
promulga lleis ni te el veto regi.

ESTAT CONSTITUCIONAL LIBERAL DEMOCRÀTIC 1869-74


Es el mes seriós intent per tenir un país democràtic. Considera que les persones tenen drets a participar en política
perquè esta en el sufragi universal masculí, en el dret de reunió i associació.

La constitució de 1931
Constitucio de la segona repubica, es pot parlar d’una segona part del constitucionalisme liberal, es a dir, el estat
constitucional democràtic popular. Es diu que es dirferent perquè s’amplia la part dogmàtica i veiem molts articles
HISTORIA DEL DRET
sobre la protecció dels individus mes dèbils de la societat (família, partits, sindicats...), però no neix de cero, el seu
model d’inspiracio es la constitució de la republica de Weimar de 1919àproclamada despres de la primera guerra
mundial, derivada de les conseqüències de la guerra i de la revolució russa de 1917. Té una ideologia social-
demòcrata. L’objectiu principal era considerar l’economia susceptible de la regulació constitucional i d’intervencio
estatal, a més a més, considerava que els drets socials eren de competència exclusiva de l’estat. Interpretació social de
les dades econòmiques.

● Les constitucions moderades (1837,1845,1876)

La constitució de 1837
Motí de la granja, es torna a promulgar la constitcio de Cadis. 1836-44: hi ha molta legislació liberal que de fet possa
les bases d’una modernitaxio important del país. Durant aquests anys governen els progressites, pero la burgesia fa
concecions als moderats. Es veuran:
3 Constitcio del 37: despres de la tercera epoca de vigència de la pepa, proposen fer una reforma de la constitució
de manera radical. Atenuació progressista de la constitució de 1812.
4 Afegeixen un 4t poder: monarquia històrica
Principis ideològics: sobirania nacional compartida entre el rei i les corts. Els drets individuals son menrs que a la
Pepa pero aquests, si existeixen, estan a la part dogmàtica. Els òrgans constitucionals hi ha dues concessions que fan
els progressistes: s’implanta el bicameralisme i el rei representa un poder moderador el legislador necessita la
confiança del rei (regna pero no governa) i de les corts. La diferencia entre els principis progressistes i moderats es
que els primers estan a la part dogmàtica (no vinculen) i els principis moderats estan a la part articulada (part
vinculant).

La constitució de 1845
Idea de reforma de 1837. Agafa una direcció encara més moderada. Tan en materia política com econòmica. Se la
considera la constitució moderantista per exceleencia perquè el rei regna i governa. Aquests poders es mantindran fins
la constitució de 1869. (4t poder: monarquia històrica).

La constitució de 1876
Constitucio flexible pero a la vegada una involució perquè fa una lectura a la baixa de l’estat dissenyat a 1869.
Corrupció del sistema electoral durant la restauració.
Dura fins 1923 (cop d’estat de Primo de Rivera). Aquesta constitució restaura la monarquia i aquesta representa la part
substancial de la constitució i d’estructura de la historia d’Espanya. Te tots els poders conferits a la del 45 i augmenta
els seus poders militars. Promet en lleis ordinàries futures per a ordenar aquests drets. El sufragi es universal però fins
l’any 1890 no entra en vigor.

27. Quin és el primer codi modern? Explica les seves característiques


El Código civil francés promulgado en 1804 y conocido universalmente como Code Napoleón, no tiene nada que ver
con las consolidaciones legislativas anteriores porque es el hijo legítimo de la Ilustración jurídica y de la Revolución:
constituye una fuente nueva, es decir una forma nueva de producción del derecho; no pretende perfeccionar el orden
jurídico del pasado, ni siquiera del pasado próximo, sino que quiere producir una nueva norma.
Napoleón conserva e intensifica la idea revolucionaria del derecho como instrumento imprescindible para el control
social y cemento necesario del poder. La codificación conviene a su poder despótico, y él se compromete en primera
persona para su realización. Napoleón intuye la enorme importancia de disciplinar la legislación del derecho privado,
y empieza su obra de legislador empezando por el terreno del derecho civil, participando asiduamente a las sesiones
de la comisión redaccional e imponiendo no pocas veces su voluntad.
Se llegó a un resultado extraordinario: en la trama orgánica marcada en 2.281 artículos. Su compromiso y sus
esfuerzos se dirigieron hacia la construcción de un sistema normativo lo más completo posible; y todo el derecho civil
se encerró entre los muros compactos del Código. Una cohesión reforzada por la debilitación total de las costumbres,
de la jurisprudencia práctica, de una ciencia jurídica ya eliminada del elenco de las fuentes, y por la reducción de las
fuentes del derecho a la única voluntad del legislador.
También era novedosa la estructura. Se encuentra dividido en tres libros:
1ero: Dedicado a las Personas.
2ndo: Dedicado a la Propiedad.
HISTORIA DEL DRET
3ero: Dedicado a los instrumentos que permiten la circulación de la propiedad.
El Código civil encuentra límpidamente su columna portante en el instituto de la propiedad privada individual,
también porque las personas de las que se ocupa el primer libro se consideran desde el punto de vista de su proyección
a nivel de patrimonio, y porque los institutos de los que se ocupa el tercer libro (contratos, obligaciones, sucesiones
por causa de muerte, donaciones) se entienden todos ellos como medios para la circulación de los bienes. La
propiedad ya no es el haz de poderes sobre la cosa, según la visión de los medievales que se arrastró hasta la
Revolución, sino la propiedad unitaria estrictamente vinculada a la libertad del sujeto individual, y por lo tanto, la
sombra única e indivisible del sujeto sobre la cosa: poder absoluto, perpetuo y exclusivo.
Asimismo, es significativa la disciplina contractual: se contemplan, obviamente, los distintos contratos con finalidades
específicas en la vida cotidiana y en la práctica de negocios (venta, permuta, alquiler, mutuo, etc.), pero antes que ellos
y por encima de ellos está el contrato, es decir, la expresión de un consenso libre que, precisamente porque es la
expresión de la libertad del individuo, merece de por sí ser tutelado y produce consecuencias jurídicamente relevantes.
Se concede a la autonomía privada un espacio muy amplio.
28. Les fases del moviment de la codificació europea i la decodificació (REVISAR + ACABAR)
Expansió dels codis: els primers codis moderns estan fets per Napoleo i aquests tenien una activitat de conquesta i
militar molt important fins els 1814àguerres napoleòniques. En el territoris conquerits accepten forçosament els
diferents codis napoleònics sobretot el civil. Els països que adapten mes els codis napoleònics son Belgica, Holanda,
alguns territoris alemanys i Itàlia. Es en aquest últim on es veu la multiplicitat dels textos, es a dir, hi ha codis adaptats
a Llombardia, Verona, Toscana, Nàpols...
El congres de Viena va suposar un fre a l’expansió dels codis francesos a diverses parts d’Europa.
A Alemanya hi havia dues tendències, una deia crear un únic codi civil aplicable a tot l’estat i una altra que deia que
havia de tenir en compte els costums dels diferents pobles, per tant, no adapten el codi de napoleó al seu territori.
Recodificació: molts dels codis creats a la primera part, s’havien canviat tant des del punt de vista socioeconòmic que
ja no responien a les necessitats de la societat. Per tant, molts països tornen a codificar (matèria penal i mercantil). Ex:
Bèlgica, Holanda, Espanya, Alemanya...
A Espanya, el primer codi que te es el codi penal de 1822, aquest, s’havia de canviar i modificar moltíssimes vegades
(1848 (nou),1850,1870(nou)...). El primer codi de comerç espanyol es de 1829, codi de bona qualitat però la activitat
econòmica havia canviat tant que van haver d’escriure un altre al 1855.
Decodificació: molt present a molts països, no vol dir que eliminin els codis sinó, que han quedat
antiquats. Signifiquen el nucli d’aquella matèria però les necessitats socioeconòmiques obliguen a la
creació de noves lleis ordinàries per a modernitzar-lo.
La propagació dels codis: Tindria lloc la primera meitat de s XIX i esta lligada amb la expansio de
l’imperi frances i en els avenços de les seves guerres. Durant aquesta primera meitat en alguns països
(sobretot italia) on hi havia timides iniciatives codificadores abans de l’arribada de l’imperi frances. A
italia podem dir que existia una multiplicitat de textos codificats a principis de s XIX i basicament eren
intents d’imposar un codi civil a diverses regions italianes. Codi frances s’imposa fins al moment de la
restauracio, quan frança perd la seva influencia europea. A italia nomes restarà en algunes ciutats. La
resta (sicilia, parma, toscana) es creen nous codis civils pero basant-se en el codi civil frances.
Altres països europeus es van sumar al proces de codificació. A espanya per exemple a partir de
1812 amb la seva constitució es va crear un ordenament juridic codificat a traves de la
codificació. Pero el primer codi espanyol en aquesta fase seria el Codi Penal de 1822.
A Alemanya aquesta primera fase es molt especial, en aquells moments alemanya es una regio
amb multiples sobiranies, era un pais que no estava unificat i amb les corresponents dificultats
per codificar. PEro tambe el romanticisme esta en el seu esplendor i la reivindicacio del
nacionalisme frena la ideia de codificacio. Alemanya si que te experiencia codificadora (codi de
prusia de 1794) pero amb codis estamentals. A banda d’aquesta experiencia codificadora existeix
la ciencia juridica, la qual estudia les diferencies entre un codi, un sistema iuris i les normes.
Aquesta ciencia juridica sera molt important a alemanya durant el s XIX i aturara tots els intents
codificadors fins l’any 1900
HISTORIA DEL DRET
Renovacio de la codificacio: Començaria sobre la segona meitat de s XIX Es creen codis nous que no
deixen de ser recodificacions (renovacio de codis ja existents). A tot europa es torna a codificar l’àmbit
penal ja que un dels primers objectius dels estats era solucionar la conflictivitat social, i això es feia a
traves dels Codis Penals. Belgica 1867, Espanya 1822 1848, 1870, Italia 1889, alemanya 1870 ...
Durant aquesta segona part de segle XIX existeix una revolucio intelectual que te a veure amb el
canvi de mentalitat en com es classifiquen i castiguen els delictes. La vida economica dels països
tambe es recodifiquen, italia 1882, espanya 1885, portugal 1888.
El codi civil en aquesta epoca també es recodificat, sobretot a alemanya i suïssa.
Codificacio es un gran exit de legislacio, de creacio de dret i de modernatizacio dels països en
sortir de la epoca estamental i la monarquia absoluta.
En general a europa despres d’aquestes 3 fases fins a la primera guerra mundial, molts països
tenen els seus processos de codificacio finalitzats. Altres països no van voler acceptar nous codis
civils, Montenegro i Russia.
Russia no vol perque dret de familia i successions han de regir a traves del dret consuetudinari.
Tsar Alexandre I segueix el model frances a finals s XVIII pero el seu successor el tsar Nicolau II
prefereix tenir les compilacions russes del 1649 per a solucionar els problemes del dret civil en el
seu imperi basant-se en la situacio socio-economica del pais, ja que en aquells moments hi ha una
estratificacio social amb una gran majoria de la pagesia. El sistema estamental es basa en el
feudalisme, i evita que la pagesia arribi a adquirir ideals revolucionaris.
Decodificació: Es una fase present en els països europeus despres de la segona guerra mundial. Els codis
han entrat en una fase de crisi i s’ha creat una gran quantitat de lleis independents dels codis ja
formulats. Aquesta fase senyala que la segona meitat de s XX aquesta visio codicista del dret es antiga i
no correspon a la realitat juridica de la gran majoria de països.

29. Què és el modernisme jurídic al canvi dels segles XIX i XX a Europa (REVISAR + ACABAR)
EL SIGLO XX JURÍDICO: LA CRISIS DEL ESTADO Y EL REDESCUBRIMIENTO DE LA COMPLEJIDAD
Santi Romano en 1909-1910 llamó a su discurso El Estado moderno y su crisis. Santi Romano era un observador de
un proceso que se presentaba como un eclipse del Estado, ligado a la incapacidad de ordenar una realidad político-
social y jurídica cada vez más compleja.
El escenario se había reducido a dos protagonistas, el macro-individuo Estado y el micro-individuo sujeto/persona, las
fuentes se habían reducido a dos, la ley en el plano social y el contrato en el plano privado.
En la Europa continental el paisaje social se había renovado y no estaba sólo ese vigoroso movimiento de la
organización obrera. Había un florecimiento de asociaciones que se habían consolidado en contra de los proyectos del
Estado monoclase.
La crisis consistía en la perdida de cohesión, en el surgimiento de un yo colectivo del ciudadano que el poder burgués
siempre había ignorado.
Con este proceso en marcha, se agrietaban las dos vigas del edificio: la muy neta separación entre la esfera del
derecho público y del derecho privado; la muy neta separación entre el mudo del derecho y el mundo de los hechos.
Lo público se entregaba completamente a las manos del Estado y lo privado se reducía a las relaciones entre
individuos.
La segunda viga, el rigidísimo control de la actividad jurídica por parte del Estado, que impone como derecho
únicamente lo que el Estado quiere que lo sea.
El resultado final es la pérdida de autoridad del Estado, el formarse dos niveles de juridicidad, el derecho formal y el
derecho vivo.
El código está cada vez más lejos del devenir social, mientras que en jueces y abogados se encuentran en la necesidad
de suplir los silencios del legislador, son cada vez más numerosas las leyes especiales que integran el Código y a la
vez desvitalizan y lo exilian, se asoman fuentes nuevas(sentencias arbitrales de jueces de equidad y contratos
colectivos).
HISTORIA DEL DRET
Con el redescubrimiento de la complejidad del derecho que procedía de la complejidad de la sociedad.
Santi Romano en 1918, dará a unas investigaciones una forma jurídica en un denso ensayo de teoría general del
derecho, El Ordenamiento Jurídico. En esas páginas encontraba una forma doctrinal adecuada la conciencia nueva del
nuevo jurista: el derecho expresa a la sociedad antes que al Estado.
Contra el monismo jurídico coercitivo de la edad de los códigos hay que recuperar ese pluralismo jurídico que es
capaz de permitir el armónico desarrollo conjunto de la sociedad y el derecho.

30. La socialització i la solidarització del dret a Europa


En la segunda mitad del s. XIX se produce el triunfo del capitalismo y su manifestación más típica: la macroempresa.
Esto da lugar a dos circunstancias: la primera, la primacía de la máquina sobre el trabajador y la segunda la
convivencia de una masa de trabajadores. La primera hace aflorar cosas como: el accidente laboral y los problemas de
seguridad. La segunda da lugar a la oportunidad de compartir sufrimientos físicos y psicológicos y empezar a plantear
luchas comunes, dando lugar al arranque de movimientos reivindicativos.
Buena parte de la burguesía hace oídos sordos a las nuevas pretensiones, pero hay otra parte que piensa en la
necesidad de responder a las exigencias del proletariado, atenuando los desequilibrios sociales excesivos.
El burgués acepta unas huellas de solidaridad hacia la clase que más necesita ayuda: se trata del solidarismo.
Todo esto influye en el sistema de fuentes del derecho. Hasta entonces el ordenamiento jurídico cuenta con el Código
y hay quien empieza a hablar de la necesidad de recurrir a “leyes especiales”, leyes que no contradigan el Código pero
que lo especifiquen.
Con dificultad se fue abriendo camino una serie de “leyes especiales”, que por su finalidad se llamaban “leyes
sociales”, normas que expresaban las instancias solidaristas más urgentes.
Los contenidos de estas “leyes sociales” tienen contenidos como: accidentes laborales, el trabajo de la mujer, higiene y
seguridad en el trabajo, seguro obligatorio de vejez e invalidez…
También se consolida un movimiento asociacionista y las leyes que desarrollan las cooperativas y las mutuas
aseguradoras.
Todo esto se puede llamar legislación social, pero quedando claro que estamos ante unas leyes que tienen unas
intenciones puramente solidaristas.
Y cuando hablamos de “socialismo jurídico”, estamos dentro de unas variaciones del universo burgués y lejos de
proyectos y soluciones socialistas.

Las propuestas hablan de que el derecho privado debe volverse más “social”, es decir, orientado hacia un ideal de
mayor justicia social, fijando los derechos fundamentales, impidiendo la explotación.
Podemos llamarla legislación social, estamos delante de unas leyes de los Estados que tienen intenciones
puramente solidaristas. Se habla a menudo de “socialismo jurídico”, nos quedamos encerrado dentro de
simples variaciones del universo burgués y lejos de premisas, proyectos y soluciones socialísticas. Se
trata de un movimiento que tiene un fondo común inspirador de índole solidarista pero al estar formado
por personajes muy distintos culturalmente no es una “escuela”.
El derecho privado debe estar orientado hacia un ideal de mayor justicia social, fijando los derechos
sociales fundamentales, impidiendo la explotación y extirpando las rentas parasitarias.
Al movimiento hay que reconocerle un mérito: ese redescubrimiento del yo colectivo. Se transforma gracias a los jus-
socialistas en un objeto de reflexión científica, y se constata la “afirmación del derecho colectivo”.

Pels pensadors ilustrats es l’home el mes alt, posa en el centre l’home. Atacará al dret contemporani d’aquella época,
jutge característiques dret penal antic regim.
Primera proposta, la
HISTORIA DEL DRET