Anda di halaman 1dari 1

नकलली बबादल

नकलली बबादल बनबाआआ


सब शहररों मम बबाररश करवबाआआ ।

झलीलआ नददयबायां भर जबायमगग,


सबारली ददद नयबा खखिल जबायआगली।