Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) BAHASA MELAYU TAHUN 5

NO. TAJUK / BIDANG ARAS KESUKARAN


SOALAN 1 2 3 4 5 6
1 Penjodoh bilangan /
2 Kata ganti nama diri /
3 Kata kerja /
4 Kata hubung /
5 Kata sendi nama /
6 Kata nama am /
7 Kata adjektif /
8 Penjodoh bilangan /
9 Kata tugas /
10 Kata seru /
11 Kata kerja /
12 Kata hubung /
13 Kata perintah /
14 Kata bantu /
15 Kata penguat /
16 Ayat perintah /
17 Kata nafi /
18 Kata bilangan /
19 Ayat Tanya /
20 Kata nama khas /
21 Kata bilangan /
22 Imbuhan /
23 Simpulan bahasa /
24 Kata kerja terbitan /
25 Kata penguat /
26 Ayat penyata /
27 Peribahasa /
28 Imbuhan /
29 Kata pemeri /
30 Kata penegas /
31 Soalan petikan 1 /
32 Soalan petikan 1 /
33 Soalan petikan 1 /
34 Soalan petikan 1 /
35 Soalan petikan 1 /
36 Soalan petikan 2 /
37 Soalan petikan 2 /
38 Soalan petikan 2 /
39 Soalan petikan 2 /
40 Soalan petikan 2 /
ARAS KESUKARAN RENDAH 12
SEDERHANA 20
SUKAR 8
JUMLAH SOALAN 40

Aras Taksonomi Bloom :

1 : Pengetahuan 4 : Analisis
2 : Kefahaman 5 : Sintesis
3 : Aplikasi 6 : Penilaian