Anda di halaman 1dari 33

c c cc


 
  
c 
  
|

V V V
VV 

JABATAN PENDIDIKAN KHAS
PENGURUSAN TINGKAH LAKU
(PKB 3103)|
|

  c  c c c  c 

c  c!

 "  c c cc 

 c !# !

|
|
 ||
|
BIODATA PELAJAR ii
PENGHARGAAN iii
1.0 PENDAHULUAN

2.0 NOTA GRAFIK MASALAH TINGKAH LAKU


2.1 Jenis kanak-kanak masalah tingkah laku
2.2 Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah tingkah laku
2.3 Kesan-kesan masalah tingkah laku terhadap P&P
2.4 Khidmat Sokongan dalam Pendidikan Khas

3.0 HASIL KAJIAN


3.1 Latar belakang dan sejarah perkembangan
3.2 Tingkah laku serta kemahiran bersosialisa si
3.3 Kesan masalah tingkah laku dalam kehidupan seharian
3.4 Data yang diperoleh daripada pemerhatian
3.5 Cadangan mengurangkan atau mengatasi masalah tingkah laku yang
dihadapi

KESIMPULAN
REFLEKSI
RUJUKAN
LAMPIRAN
6 
| |

| | ||6| |


 
| | ||6
||||

 |

| | | | 


6 ||

 
| |  
 |6 | |
 |
|
|6 | |  |6||
|6 | | |6||

 
| | 


| || | |
6 |
 |
 | |
|
 
 : | |6
|
| |

Assalamualaikum w.b.t dalam salam sejahtera. Setinggi kesyukuran


dirafakkan kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kumpulan
saya menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini dengan jayanya dalam masa yang
ditetapkan. Walaupun saya terpaksa melaksanakan KKP ini bersendirian di SK Bukit
Payong.

Ribuan terima kasih ingin saya ucapkan kepada Puan Harlina y ang juga
bertindak selaku pensyarah pembimbing kerana membantu saya untuk menyiapkan
tugasan KKP ini. Tidak lupa juga saya ingin ucapkan kepada rakan -rakan
sekumpulan yang sering memberi sokongan moral dan kerjasama yang tidak
berbelah bahagi untuk melengk apkan tugasan ini.

Bagi menyiapkan tugasan KKP ini saya telah menggunakan segala sumber
yang boleh saya gunakan. Seperti media cetak dan media elektronik seperti nota -
nota dan maklumat-maklumat yang ada dalam internet. Namun tidak lengkap juga
jika saya tidak menyatakan bahawa semua ini turut atas bantuan rakan -rakan saya.
Sekian, terima kasih.
 |

Tingkah Laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang
individu. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yg boleh diperhati, diukur dan
dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak,
secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang
sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut Lewis M.Beaker (2001), sebarang
perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau
separa sedar.

Manakala, menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga
merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi
teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh
setiap organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau
dilakukan oleh individu. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang
individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya
individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi
dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam ,
tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Tingkah laku
normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku
sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi.

Mengikut (PL94-142) Masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius


merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang
lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskan prestasi pembelajaran.
Tingkah Laku Bermasalah Tingkah laku bermasalah ial ah merujuk kepada sebarang
tingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan
proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu
tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada
empat iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala
tingkah laku negatif pula terbahagi kepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif
dan sikap bergantung.

|
a | | | | | | |

| a | !"#$|%&"&% %&"&%|'&$&(&)|*#"+%&)|(&%, |!|V VV V|
 |
 |
| 
| |
 
V
| V

 |


|

| aa|| -#.# /#.#|%&"&% %&"&%|0!.'&$&(&)|*#"+%&)|(&%,|

‡ ii
‡ i t t ti l i
l i
‡ i i t i l
‡S i jil t i t l i
‡ t t t t i
‡S i , t i t
 ‡ j i it i i
t
‡ i j i ji i t
‡A l ii ii

‡ l i t
‡ i i t
‡S it t t ti iti
‡S li t t ti iti
‡S ili
‡B l i t j t j t tt
t l
‡B l i ti
‡K t t i t li li t i t t

‡S l l i l t t ti i l
‡S l l

‡ j
‡ t j il i i
‡
‡ t fi i l
‡ti l i
‡ il it
 | ‡ i i ti
‡ i
‡ l j
‡ti
‡ li li @ t
‡ i i l f i l t j t
‡ i t l
‡ li l t
‡ li t li
‡ t t i ti ii
? 
‡ t l
‡ t t j it

‡P i / ti tif / ti .
‡S i .
‡ t f f ti t t/ l , t t .
‡ i l f, t @ t ti li .
‡ li t li
 ‡l t i il
1 2 3 ‡ l t

‡ i i ti i t il t
t t .
‡Si il i i ti ll l
‡B l i i
‡ ti l
‡E i ti t l
‡ tl
‡ t
-
‡ ti ti
‡ l ti i t
‡ti i
| a | #"+%&)|(&%,|$&$&.&"|4&"+|5#6#(#)|*!.)&5&6|6!(&7&. | |

$%&&'%&&()'*'%)'*'%

(*'+$),'-'%,'-'%

$.(*(-)'*'%)'*'%

$.+('/+010%&

$-'-(/02'*.$%30'4*'%*$),'3'%&20+$)05-$6&()(

02'*.$.+$)0*'%/(.4('%4'2'4$.+$-',')'%
a | !$&" %!$&"|'&$&(&)|*#"+%&)|(&%,|*!.)&5&6| 8 |

|
|

M | | | |

| M | &*&.|0!(&%&"+|6!(&7&.|

: fi B. i i

i i : / /

. Sijil i : AS 7 687

K : l

A :I l

ti : l i

: l i

K t i : l P l j

.P ft K : 7

K t : SI
|

|
# | | | ' # |6 # (## |

Hafizam adalah seorang kanak-kanak yang agak ceria. Tetapi dia tidak
banyak bercakap dengan rakan-rakan sekelasnya. Di dalam kelas dia banyak
mendiamkan diri sewaktu sesi pengajaran. Guru -guru perlu memaksa Hafizam untuk
bercakap dengan peneguhan -peneguhan positif seperti jika dia menjawab soalan
cikgu dia akan dapat gula -gula dan sebagainya.

Hafizam apabila ditanya sesuatu secara tiba -tiba akan mengalami kesukaran
untuk menjawab dengan baik. Contohnya sewaktu pengajaran apabila guru
menanyakan apa yang cikgu ajar sebentar tadi, dia seperti terpinga -pinga. Terlepas
ke dunia sendiri lebih tepat untuk saya nyatakan di sini.
 | |(|
#| |('| #
| # |

Kesan masalah tingkah laku dalam kehidupan seharian yang dihadapi oleh
Hafizam ini sedikit sebanyak mengganggu kehidupan sehariannya. Seperti yang
dapat saya lihat di dalam kelas, masalah kurang bercakapnya itu memberi kesan
yang sangat ketara. Dia tidak mampu menyatakan apa yang dia inginkan pada guru
dan ini agak menyukarkan guru-guru untuk memahami apa yang dikehendakinya.
Dia juga tidak boleh duduk diam dalam kelas. Sentiasa ada saja perkara yang
menyebabkan dia hilang tumpuan dalam kelas. Walaupun hanya sebatang pensel
yang terjatuh sekalipun.

Keadaan ini menjejaskan pembelajaran dia sedikit sebanyak. Tapi guru kelas
ada menyatakan ini mungkin disebabkan oleh keadaan semasa, di mana saya
sebagai orang luar berada di dalam kelas menyebabkan dia lebih tidak mampu
menumpukan perhatian dan membuat sesuatu masalah untuk menarik perhatian.
| |9|#
( |#| ' #|

Ini adalah antara data yang berjaya saya rekodkan sewaktu pengajaran di dalam
kelas.

' | |  | # #:| | 


| ñ 
 
 

Tarikh : 20 Ogos 2009 Penilai: Mohd Shafuan B. Zulkafli

Nama Murid : Muhammad Hafizam B. Mohd Hamidi

Kelas : 3 Sinar

Pemerhatian

Tingkah Laku Kekerapan Jumlah Masa Ulasan


Murid Kejadian Tambahan
Mengangkat /// 3 30 minit kelas pada
tangan untuk waktu pagi
menjawab ( 10.00 pagi-
soalan 10.30 pagi)
Bercakap / 1 semasa sesi
sewaktu guru bercerita ´Si
mengajar Kancil´

Rekod ini menyatakan bahawa Hafizam agak memberi perhatian di dalam kelas. Ini
didorong oleh faktor rangsangan hadiah oleh guru bagi murid -murid yang menjawab
soalan.
|  | ' |  | ' #| '(|
 |

|
#| |9| (|||6  |
|
Ibu bapa yang terlalu memanjakan anak -anak selalunya akan
menyebelahi dan melindungi anak -anak mereka atas kesalahan yang dilakukan
anak-anak itu. Dengan bersikap demikian kanak -kanak itu akan mengalami
masalah tingkah laku seperti degil, sombong, suka mel awan, lekas meradang
dan agresif.

| #| |; | |'  | #|( | |#(|


||

i. cara pengasuhan anak yang sering mengamalkan 0 
0 hingga membentuk tingkah laku yang  
 0  serta 0  
ii. Tingkah laku yang menghalang pelajar sendiri belajar ialah  
 yang biasanya disebabkan oleh pelajar sendiri.

iii. Tingkah laku bergantung ini merupakan kelakuan di mana seseorang itu
sangat bergantung kepada rakan sebaya atau guru untuk menolongnya
menyelesaikan masalah pembelajaran dan menyempurnakan tugasan
sekolahnya.
iv. Kecerdasan yang rendah merupakan faktor yang menyebabkan
pembentukan tingkah laku 
v. Oleh sebab emosi mereka sentiasa dalam keadaan cemas, bimbang dan
rasa kurang selamat serta pencapaian aktiviti mereka terlalu rendah.
Tingkah laku jenis ini dikenali sebagai 0 
 |
 
 | | | #| (7| 9| '
#|
#| |
6 |

#| | ( #|||||


Pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang rendah hingga amat
bergantung kepada guru atau rakan sebaya untuk menolongnya
atau untuk menjalankan seuatu tugasan atau membuat satu -satu
keputusan.

 Ciri-ciri tingkah laku bergantungan

£ amat bergantung pada orang lain


£ tidak boleh berdikari
£ tidak berupaya membuat keputusan sendiri
£ mudah mengikut percakapan orang lain
£ senang dipengaruhi
£ pendirian kurang tegas
£ sering mengalami kebimbangan dan tekanan
£ kurang atau tidak berkeyakinan
£ ketenteraman jiwa terjejas
##| #' |
Sesuatu perasaan kurang senang yang disebabkan pra alamat
bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Perasaan ini
berkait rapat dengan emosi ketakutan. Pelajar yang kurang
berkeyakinan diri hingga rasa takut menyertai aktiviti pembelajaran.

 Ciri-ciri Kebimbangan

£ berkait rapat dengan ketakutan


£ tidak dapat menerangkan sebab sebenar
£ sukar mengenal pasti faktor penyebab
£ terlalu banyak remalan
£ takut menghadapi kenyataan
£ takut menerima risiko
£ akan menghadapi kehilangan sesuatu / idea
|
###|  |##|
Pelajar yang menghadapi masalah penyesuaian emosi dan sosial
di dalam sesuatu situasi baru hingga membina   
 , demi mengelakkan diri daripada aktiviti pembelajaran atau
permainan di sekolah.

 Sebab-sebab pengunduran diri

£ helah bela diri untuk berfikir serta mencari penyelesaian kepada


sesuatu masalah
£ tidak berupaya untuk menjawab kerana tidak mempunyai
kemahiran yang diperlukan
| | #|
#| |6 |('| ' (7 |

 Merancang isi pelajaran dari mudah ke sukar


 Mengamalkan sikap penyayang
 Menggunakan strategi pemusatan murid dan bahan
 Memberi tugasan mengikut kebolehan pelajar
 Mengutamakan kaedah individu dan aktiviti kumpulan pelbagai
kebolehan

|
#| |9| (||#
#; |

Tingkah laku yang mengganggu atau menghalang merupakan 


 0 yang boleh menghalang kelicinan serta keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di antara faktor yang menyebabkan
tingkah laku disruptif ini ialah kekurangan matangnya pelajar sendiri. Masalah
kesihatan pelajar disebabkan makanan yang m enjejaskan aktiviti otaknya
ataupun kurang stabil emosinya yang diwarisi daripada ibu bapanya atau pun
iklim bilik darjah yang kurang kondusif dan kurang selesa pula menggalakkan
tingkah laku disruptif berlaku.

| #7 #| (7|9| '


#|
#| |

| #
 #;|
Merupakan keadaan individu yang terlampau aktif jika
dibandingkan dengan keadaan biasa. Ia mungkin disebabkan oleh
kecederaan otak atau makanan yang mengandung bahan awet,
bahan warna atau salisilat.
 ½## ##|
(7||' ('#|#
 #;|#( |

£ Pelajar yang tidak dapat duduk diam tetapi sering bergerak di sana
sini,
membuat bising, ketawa kuat, tolak-menolak serta melakukan
sesuatu tiba-tiba tanpa memikirkan akibatnya.
£ Pelajar yang biasanya menghadapi masalah kesihatan disebabkan
makanan yang menjejaskan aktiviti otaknya ataupun kurang stabil
emosinya yang diwarisi daripada ibu bapanya
£ Gemar memulakan banyak tugasan atau aktiviti tetapi jarang
menyempurnakannya.

| ( |(|

Punca utama yang menyebabkan berlakunya tingkah laku


disruptif ini ialah penyampaian guru kurang menarik atau pun terlalu
sukar difahami oleh pelajar yang berkenaan.

£ Pelajar yang tidak berminat atau tidak dapat mengikuti pelajaran di


dalam bilik darjah
£ Pelajar yang tidak dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti
pengajaran guru akan membuat bising, tidak dapat duduk diam dan
bergerak ke sana ke mari mengganggu pelaj ar lain, ketawa
terbahak-bahak
atau pun menunjukkan ciri agresif fizikal dengan menolak atau
menumbuk pelajar lain di dalam bilik darjah.
| ½| #|
#| |9| |('|
' (7|

 Menggunakan pelbagai teknik mengajar termasuk penggunaan alat


bantu mengajar yang menarik perhatian pelajar.
 Menggunakan teknik variasi rangsangan untuk mengekalkan minat
pelajar.
 Menggunakan aktiviti kumpulan mengikut kebolehan pelajar
 Menguruskan bilik darjah dengan membina iklim bilik darj ah yang
kondusif dan selesa

<|
#| | #|#(| | #  #;|=| ' | 

Tingkah laku anti sosial merupakan salah satu jenis tingkah laku
permusuhan nyata. Pelajar yang menunjukkan tingkah laku permusuhan nyata
ialah pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang negatif di mana terdapat
tingkah laku fizikal atau lisan yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai
seseorang.

||||| ' | 

Disifatkan sebagai tingkah laku masalah negatif kerana : -

| Y

 

 |

 menunjukkan keinginan untuk melihat orang lain menderita


 mengharapkan orang lain mengalami sesuatu yang malang
 merasa seronok apabila mengetahui berita malang tersebut
| Y

  ! |

 akibat kekecewaan kepada suatu bentuk permusuhan

ë| Y

 "# |

 daripada individu yang berhampiran
£ ibu bapa yang agresif
£ ibu bapa yang sering menghukum anak mereka

 daripada sikap masyarakat


£ sikap agresif ditentang dengan sikap agresif
£ Tingkah laku 
0 atau 
0  
 yang mengugut atau menumbuk guru, mencalar kereta,
atau melepaskan udara daripada kereta guru
£ Tingkah laku 
seperti suka merosakkan
kemudahan fizikal sekolah
£ Sekolah yang menggunakan pendekatan disiplin yang
autokratik dan kurang adil juga menjadi punca yang
menyebabkan pelajar memberontak dengan menyertai
kumpulan liar atau geng untuk membalas dendam terhadap
guru

 dari Televisyen / Media Massa


£ dipengaruhi tayangan TV yang negatif seperti filem
keganasan
| ½| #|
#| | #|#(|('| ' (7 |

i. Menggunakan teknik mendisiplin yang sesuai dengan mengikut peraturan -


peraturan sekolah dan garis panduan displin sekolah
ii. Elakkan hukuman dera dan jatuhkan hukuman selepas pelajar yang
berkenaan telah memahami dan rela menerima hukuman tersebut
berkaitan dengan kesalahannya
iii. Adakan sesi bimbingan dan kaunseling untuk memujuk pelajar menukar
tingkah laku distruktif yang tidak diingini
iv. Mengajar pelajar dengan sifat penyayang dan peramah
v. Menerapkan dan memupuk nilai-nilai murni ke dalam jiwa pelajar
vi. Menganjurkan kursus motivasi untuk membina kendiri positif serta
keyakinan diri

Di antara tingkah laku bermasalah yang dibincangkan di atas, iaiitu


tingkah laku bergantung, tingkah laku disruptif dan tingkah laku distruktif, tingkah
laku bergantung merupakan kelakuan yang membahayakan diri sahaja dan tidak
mengganggu pelajar lain.
Sebaliknya, tingkah laku disruptif bukan sahaja membahayakan dir i tetapi
juga membahayakan pelajar lain kerana pelajar yang hiperaktif sering bertindak
tanpa memikirkan akibatnya.
Manakala, tingkah laku distruktif merupakan tingkah laku yang amat
merbahaya kerana ia bukan sahaja melakukan aktiviti jenayah tetapi juga
mengancam keselamatan orang lain dan kemudahan -kemudahan sekolah.
 ;( #|

Hari pertama melapor diri di Sekolah Kebangsaan Bukit Payong (SKBP) saya
merasakan amat teruja. Pada hari pertama saya berada di sana, saya diberi peluang
untuk berucap di hadapan perhimpunan oleh guru besar. Pada hari itu saya dapat
merasakan sendiri bagaimana seorang guru berucap kepada murid -muridnya. Hari
tersebut saya mula masuk ke kelas pendidikan khas untuk memerhatikan murid -
murid di dalam kelas tersebut. Keadaan kel as yang agak kecil agak menyukarkan
untuk saya bergerak bebas. Namun ia tidak menjadi penghalang kepada saya untuk
terus berada di situ.

Walaupun berseorangan melaksanakan KKP ini di sekolah ini tanpa teman dari
IPG KamDa, saya cuba buat yang terbaik. Deng an memerhatikan pelajar-pelajar
sewaktu sesi pengajaran di sekolah saya dapat menimba beberapa ilmu baru.
Kaedah-kaedah yang pelbagai serta penggunaan pelbagai alatan dalam pengajaran
oleh guru-guru memberi saya pengalaman yang sungguh berguna untuk masa
hadapan.

Kepelbagaian murid di dalam kelas pendidikan khas amat dinantikan. Di situ


saya dapat memerhatikan pelbagai gelagat dan karenah yang setiap satunya
mempunyai cara yang tersendiri untuk diselesaikan dan dihadapi. Di kelas
pendidikan khas saya berjumpa dengan pelbagai ragam guru. Setiap seorang
mempunyai gaya pengajaran tersendiri baik guru lelaki mahupun perempuan.
Contohnya teori behaviouris yang digunakan dalam kelas. Deng an membiasakan diri
pelajar dengan keadaan semasa . Mazhab behavioris yang di perkenalkan oleh Ivan
Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner, berpendapat bahawa pembelajaran
adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku.

Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga


pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing, tikus, kucing dan burung
di dalam makmal. Mereka menumpukan ujian kepada perhubungan antara
µrangsangan¶ dan µgerakbalas¶ yang menghasilkan perubahan tingkahlaku. Secara
umumnya teori behavioris menyatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran akan
mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama ada baik atau
sebaliknya. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku pelajar boleh
diperhatikan, dikawal dan diramal.

Dalam kelas saya dapat lihat guru bersedia dengan keadaan yang mungkin
berlaku apabila berada di dalam kelas. Contohnya pelajar -pelajar yang suka tiba-tiba
lari keluar dari kelas. Guru akan berada berdekatan dengan pelajar -pelajar ini bagi
memastikan mereka tidak berlari keluar dari kelas secara tiba-tiba. Guru juga
memahami apa yang dikendaki oleh pelajar-pelajar di dalam kelas dengan hanya
melihat riak muka pelajar tersebut dengan mengaplikasikan teori behaviouris.

Penggunaan mazhab kognitif pula berpendapat bahaw a pembelajaran ialah


suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran, dan tidak dapat diperhatikan
secara langsung daripada tingkah laku. Ahli -ahli psikologi kognitif seperti Bruner dan
Piaget menumpukan kajian kepada pelbagai jenis pembelajaran dalam proses
penyelesaian masalah dan celik akal mengikut pelbagai peringkat umur dan
kebolehan pelajar. Teori-teori pembelajaran mereka adalah bertumpu kepada cara
pembelajaran seperti pemikiran celik akal, kaedah penyelesaian masalah, penemuan
dan pengkategorian. Menurut teori ini, manusia memiliki struktur kognitif, dan
semasa proses pembelajaran, otak akan menyusun segala maklumat di dalam
ingatan.

Dalam kelas teori kognitif digunakan dalam pengajaran dengan meluas. Dalam
satu sesi pengajaran, guru menunjukkan sekeping gambar binatang dan bertanya
kepada murid-murid mengenai binatang itu. Nyata teori kognitif dipraktikkan dengan
baik di dalam pengajaran di sekolah yang telah saya pergi .
 ' |

Masalah tingkah laku bermasalah merupakan satu masalah yang perlu diberi
perhatian yang sewajarnya kerana dengan bermulanya masalah kecil akan bertukar
menjadi masalah yang besar. Perkara yang tidak diubah dari kecil akan menjadi satu
kebiasaan pada masa hadapan dan itu akan mengundang pelbagai masalah.

Setiap perlakuan yang dilakukan oleh para pelajar semuanya adalah berpunca
dari sesuatu perkara atau faktor-faktor tertentu. Namun kesan yang berlaku
diakibatkan oleh faktor-faktor ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Iaitu
kesan yang positif dan negatif. Dengan demikian, langkah -langkah perlu diambil bagi
mengatasi masalah tersebut. Cara-cara untuk mengatasinya adalah berbeza
berdasarkan masalah yang dihadapi oleh para pelajar.

Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan bagi setiap masalah


bergantung kepada keadaan pelajar itu. Teknik -teknik ini diubah dengan keadaan
semasa para pelajar untuk digunakan dengan sebaiknya ke atas pelajar. Dengan
teknik yang sesuai, masalah tingkah laku positif akan dapat diubah kepada tingkah
laku positif dan seterusnya membantu memudahkan guru untuk mengajar murid
tersebut. Dengan itu prestasi dan pencapaian para pelajar dapat ditingkatkan dan
pencapaian dapat dioptimumkan.

Dalam usaha untuk mengatasi masalah ini, semua pihak harus terlibat sama
dalam aktiviti yang dilakukan. Sama ada ibu bapa, guru, masyarakat dan juga pihak
kerajaan. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan
semua pihak. Negara juga dapat melahirkan waris negara yang berkaliber dan
berwawasan selaras dengan wawasan Negara ke arah masyarakat yang berilmu.
 7 |

-Noriati A. Rashid, Boon Pong Yin, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. 2009.
à 
 . Oxford Fajar Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

-Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, 2009. 


  .
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

-Barry Edwards McNamara. 200 .  , Pearson Education,


Inc. New Jersey

-Dr. Sachindra Mohan Sahu. 2005. Education   0 


. Annol Publications Pvt. Ltd. New Delhi.

-James M. Kauffman, Daniel P. Hallahan. 2005. 0   


   Pearson Education, Inc. New Jersey.

-Teori pengajaran dan pembelajaran. 5 Julai 2010. diambil daripada

http://ms.wikipedia.org/wiki/Teori_pembelajaran_dan_pengajaran

-Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah tingkah laku. 20 Ogos 2010. diambil


daripada

http://www.bing.com/search?q=ciri-ciri+kanak-
kanak+bermasalah+tingkah+laku&src=IE-SearchBox&FORM=IE SRC

-Jenis-jenis tingkah laku bermasalah. 10 September 2010. diambil daripada

http://www.Kplijulai0 intake.blogspot.com/.../tingkah -laku-bermasalah.html


'
#||

' | |  | # #:| | 


| ñ 
 
 

Tarikh : 20 Ogos 2010 Penilai: Mohd Shafuan B. Zulkafli

Nama Murid : Muhammad Hafizam B. Mohd Hamidi

Kelas : 3 Sinar

Pemerhatian

Tingkah Laku Kekerapan Jumlah Masa Ulasan


Murid Kejadian Tambahan
Mengangkat /// 3 30 minit kelas pada
tangan untuk waktu pagi
menjawab ( 10.00 pagi-
soalan 10.30 pagi)
Bercakap / 1 semasa sesi
sewaktu guru bercerita ´Si
mengajar Kancil´
'
#||
#' |'
(#|

#| |:(|
#| || ' ' (| |

||||||||||| < |  ||  |  | '(|
#||
#|
#|
#| |#|
 | 3 1 2 2 <|
=<=|
#| 4 2 3 2 |
=<=|
 (| 3 2 0 3 <|
<=<=|
 | 2 1 0 1 |
=<=|
'#| 2 0 3 1 |
=<=|
|
 #| '|
#| |

' | | #| '| ½ $ |

BUTIR-BUTIR DIRI MURID

Nama Murid : Muhammad Hafizam B. Mohd Hamidi

Umur : 10 tahun Tarikh Lahir: 25.09.199 No. Surat Beranak : AI 0194

Kelas:5 No Pendaftaran JKM: T 03 4

Jenis Kecacatan/ Tahap :

Jantina : L / P Kaum : .Melayu Agama: Islam

Bil. Adik Beradik: 10 Anak ke- : 9

PERLAKUAN YANG
PENGESAHAN IBU BAPA/ PE NJAGA KETARA

Agresif ( )
Nama : Nik Yam binti Yunoh
Pasif ( )
No K/P : 5 1012 -03-501
Kognitif ( )
Alamat : No29-A, Kampung Bukit Payong,
Emosi ( )
21400, Marang, Terengganu
Negatif Sosial ( )
Tarikh: 24/01/2009
Motor Kasar ( )
| Motor Halus ( )
|

|
Bil Keterangan Tingkah Laku Tunjuk Ulasan
Ya Tidak
1. Perlakuan Agresif
1.1 Merosakkan harta sendiri/ orang
lain
1.2 Selalu berkelahi/ bertindak ¥
¥
1.3 Cepat marah/ meradang
1.4 Mengacau/Menguasai orang lain ¥
1.5 Mencederakan diri
1. Memukul orang lain ¥ *tingkah laku
1. Menjelir lidah 1.24 perlu
¥
1. Panas baran diberi
¥
1.9 Perlakuan negatif berlaku dengan intervensi*
tiba-tiba ¥
1.10 Hiperaktif
2. Perlakuan Pasif
2.1 Memencilkan diri ¥
¥
2.2 Sugul
2.3Terlalu pendiam
2.4 Terlalu malas
2.5 Mudah terganggu perhatian ¥
¥
2. Terlalu malu
2. Lembab pergerakan ¥
2. Lembab membuat sesuatu
¥
3. Perlakuan Negatif Sosial
3.1 Mengusik ¥
¥
3.2 Bercakap bohong
3.3 Tidak menepati janji ¥
3.4 Engkar/ tidak menurut perintah
¥
3.5 Berbahasa Kasar ¥
¥
3. Terlalu suka bercakap
¥
3. Selalu buang air dalam bilik darjah ¥
3. Suka membuat bising
3.9 Mengambil tanpa meminta
¥
3.10 Tidak bekerjasama
3.11 Tidak bertimbang rasa ¥ ¥

4. Pemasalahan Emosi
4.1 Gelisah ¥
4.2 Menggerakkan bahagian anggota ¥
badan tanpa dapat dikawal
4.3 Bebal ¥
4.4 Menipu /berbohong ¥
4.5 Selalu mengadu sakit ¥
4. Menangis dalam kelas ¥
4. Memerlukan perhatian yang lebih ¥
4. Risau ¥
4.9 Berkhayal/ termenung ¥
4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan ¥
|
|
| ||

| Catatan ditulis dalam bentuk borang rekod anekdot untuk dimasukkan ke


dalam fail murid.

 (| | #|  |

6| |  |

Pemerhati: Mohd Shafuan Bin Zulkafli |

Tarikh pemerhatian : 1 September 2010

Masa pemerhatian : 9.15 pagi

Nama pelajar : Muhammad Hafizam B. Mohd Hamidi

Penerangan tentang kejadian:

- suka memukul kawan

- berkhayal

- menjelir lidah

Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian :


|
- - berlaku semasa guru sedang mengajar di hadapan kelas
- - bermain bersama rakan.
-
Nota, cadangan dan langkah:

1) melaksanakan intervensi dengan menggunakan kaedah ganjaran.


Rekod
2) dalam
memberi bentuk
nasihat Senarai
dan teguranSemak
gterhadap perlakuan tersebut.