Anda di halaman 1dari 22

SEKOLAH KEBANGSAAN SEREMBAN 2B

70300 SEREMBAN, N. SEMBILAN

KAJIAN TINDAKAN

TAJUK:

MENINGKATKAN MINAT MURID MEMBACA BUKU DI


PERPUSTAKAAN MELALUI KOTAK ILMU BEREDAR PADA
WAKTU PAGI DAN WAKTU REHAT KEPADA MURID-MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN SEREMBAN 2B

OLEH:

PENYELARAS PUSAT SUMBER

SK SEREMBAN 2B

70300 SEREMBAN, N. SEMBILAN


ABSTRAK

Kajian ini merupakan satu kajian untuk meningkatkan minat murid membaca buku di
Perpustakaan, SK Seremban 2B, 70300 Seremban, N.Sembilan melalui pertandingan
bercerita anjuran Pusat Sumber Sekolah.

Pada peringkat awal kajian, murid telah dipantau kemasukannya oleh penyelaras
Pusat Sumber dan guru perpustakaan ke perpustakaan pada seawal waktu iaitu pukul
7.00 pagi. Rekod kemasukan murid diambil selama satu minggu.Pemantauan di buat
pada waktu rehat dan rekod diambil.Namun satu keputusan yang dilihat peratus
penggunaan tidak samapai 30%. Setelah mengetahui peratus sebenar kemasukan
murid Penyelaras Pusat Sumber menganjurkan pertandingan bercerita anatara murid-
murid SKS 2B.Rekod kemasukan murid ke perpustakaan yang diperolehi akan diproses
untuk melihat peningkatan kemasukan murid ke perpustakaan.

1.0 PENGENALAN

Selepas lima bulan, saya dapati rekod kemasukan murid-murid dalam


perpustakaan pada waktu pagi dan rehat agak lemah. Setelah dikaji
puncanya,didapati faktor yang paling ketara menjadi penyumbang kepada
kelemahan kemasukan murid ke dalam perpustakaan kerana kekangan masa
dimana waktu rehat masa Cuma 20 minit.Pada waktu pagi pula cuma 25 minit.

Sesuatu harus dilakukan bagi mengurangkan masaalah ini seterusnya


meningkatkan pembacaan muruid-murid. Menyedari hakikat ini, saya bersama
rakan-rakan dalam Pusat Sumber telah mencari satu penyelesaian , iaitu
menggunakan kotak Ilmu beredar untuk menarik minat dan memudahkan murid
menguasai membaca.

2.0 LATAR BELAKANG MASAALAH


Di Sekolah Kebangsaan Seremban 2B, Seremban, N.Sembilan terdapat seramai
700 orang murid. Pencapaian rekod kemasukan murid ke dalam perpustakaan
pada waktu pagi dan rehat amat sedikit. . Untuk membuktikan perkara ini, saya
dan rakan-rakan telah membuat rekod kemasukan setiap kelas melalui rekod
kedatangan murid setiap kelas. Hanya murid tahap satu sahaja yang sederhana
kemasukannya tetapi murid tahap dua terlalu sedikit .

3.0 PENYATAAN MASAALAH

Hampir 70% murid di dalam Sekolah Kebangsaan Seremban 2B tidak


memasuki perpustakaan pada waktu pagi dan rehat.. Mereka hanya
mengharapkan pembacaan buku di perpustakaan pada waktu pelajaran NILAM.Ini
adalah kerana mereka Cuma ada 20 minit pada waktu pagi sebelum perhimpunan
bermula dan 20 minit waktu rehat.Murid akan terkejar-kejar untuk memasuki
kelas.
Akibat daripada kesedaran yang kurang dalam kedua-dua aspek ini, maka tidak
hairanlah murid-murid Sekolah Kebangsaan Seremban 2B kurang berminat
memasuki perpustakaan pada waktu rehat dan waktu pagi sebelum perhimpunan.

4.0 TUJUAN KAJIAN

Menyedari hakikat ini, satu kajian telah dilaksanakan bertujuan seperti di bawah:
i. Mengenalpasti punca kelemahan murid-murid dalam membaca buku di
perpustakaan pada waktu pagi sebelum perhimpunan bermula.
ii. Menggunakan teknik Kotak Ilmu bergerak untuk menarik minat murid
membaca buku dan seterusnya meningkatkan pengetahuan murid dalam
ilmu pengetahuan.

5.0 SOALAN KAJIAN


Kajian ini akan menjawab soalan kajian berikut:
i. Apakah punca kurangnya murid-murid memasuki perpustakaan pada waktu
pagi dan rehat untuk membaca buku.
ii. Dapatkah Kotak Ilmu Beredar meningkatkan pembacaan murid-murid .

6.0 METODOLOGI KAJIAN

6.1 Batasan Kajian


Batasan ini dibataskan kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Seremban
2B, 70300 Seremban, N.Sembilan sahaja.

6.2 Subjek Kajian


Subjek kajian ialah 700 orang murid SK Seremban 2B.

6.3 Instrumen Kajian


Rekod pembacaan yang diambil daripada murid-murid yang membaca
pada waktu pagi dan rehat .

6.4 Kaedah Pengumpulan Data


Data diperolehi melalui rekod yang diambil daripada murid murid semasa
mengambil buku dari kotak ilmu beredar..

6.5 Cara menganalisa data


Rekod bacaan murid dianalisis dan digarafkan.

7.0 PERANCANGAN KAJIAN TINDAKAN


7.1 Jadual Pelaksanaan Kajian

TARIKH AKTIVITI CATATAN


6 FEB 2013  Menulis kertas cadangan

14 FEB 2013  Memurnikan kertas cadangan

22 FEB 2013  Mengumpul data

24 FEB 2013  Menganalisa data

1 MAC 2013  Merancang strategi tindakan

5 MAC – 23APR  Melaksanakan strategi tindakan

2013

28 APRIL – 24  Menulis laporan

MAY 2013

7.2 Pemerhatian di dalam rekod kemasukan murid ke dalam Perpustakaan.


Murid –murid masuk ke dalam perpustakaan pada waktu pagi dan waktu
rehat.

7.3 Proses Penambahbaikan


Murid diawasi oleh guru bertugas selama 4 minggu dengan memberi
mereka rekod bacaan buku dan membimbing mereka membaca secara
senyap dan sopan.

7.4 Ujian Pasca


Setelah 4 minggu murid didedahkan dengan buku-buku di dalam kotak ini
murid sekali lagi diberi ujian pasca untuk melihat kemajuan yang dicapai
oleh mereka.

7.5 Temubual Dengan Subjek Kajian Secara rawak


Temubual dengan murid dijalankan secara langsung dan rawak untuk
mengetahui mengapa murid tidak membaca buku di perpustakaan pada
waktu pagi dan waktu rehat.

7.6 Pelaksanaan Kajian Tindakan


Pada peringkat awal kajian, murid- murid akan direkod kemasukannya,
iaitu ketika waktu rehat dan waktu pagi. Rekod kemasukan murid dikutip
dan dianalisis.
Pada peringkat kedua, setelah mengetahui kurangnya kemasukan murid
ke dalam perpustakaan pada waktu rehat penyelaras pusat sumber
membuat penambahbaikan dengan menggunakan teknik kotak ilmu
bergerak. Mereka akan diedarkan buku-buku cerita yang berada di dalam
perpustakaan ketika perhimpunan pagi dan waktu rehat . Tempoh
penambahbaikan adalah selama 4 minggu.
Semasa berinteraksi dan memberi pendedahan kepada murid, temubual
secara rawak diadakan untuk mengetahui punca kurangnya murid-murid
memasuki perpustakaan pada waktu rehat.
Pada peringkat ketiga, murid-murid sekali lagi diberi rekod pembacaan
murid. Rekod pembacaan dicatat dan diperiksa untuk mengetahui sama ada
berlaku atau tidak peningkatan murid-murid.
8.0 ANALISA DAPATAN KAJIAN DAN REFLEKSI

8.1 Analisa dapatan ujiian pra


Analisa pra kemasukan murid-murid ke perpustakaan didapati pelajar
memang kurang membaca buku di dalam perpustakaan.. Taburan
pencapaian mereka adalah seperti berikut:

MEMBACA BUKU DI PERPUSTAKAAN


TAHAP PEMBACAAN BIL. MURID PERATUS
BUKU CERITA
DARIPERPUSTAKAAN
PERHIMPUNAN PAGI 30 0RANG 4.28%
REHAT 80 ORANG 11.42%
TIDAK MEMBACA 590 ORANG 84.2%
Rajah 1

Jumlah murid: 700 orang

Dalam ujian pra yang dijalankan sebelum proses penambahbaikan yang


dilaksanakan selama 4 minggu, hanya 4.28% murid dapat membaca buku di
perpustakaan ,waktu rehat cuma 11.42% murid yang memasuki perpustakaan untuk
membaca buku.Manakala 84.2% lagi tidak memasuki perpustakaan untuk membaca
buku di perpustakaan kerana masa yang diberi pada waktu rehat dan waktu pagi.
Berdasarkan dari keputusan ini, bolehlah dirumuskan murid tidak mempunyai
kesempatan membaca di perpustakaan memandangkan masa yang terhad dan
perpustakaan berada di tingkat dua. (lihat rajah 1 )

8.2 Analisa Temubual Dengan Murid


Temubual dengan murid yang dijalankan semasa proses penambahbaikan
yang dijalankan selama 4 minggu, ramai yang menyatakan mereka tidak
mempunyai kesempatan untuk pergi ke perpustakaan kerana kekangan
masa yang begitu terhad dan perpustakaan terlalu jauh dari dataran
perhimpunan. Kami para pengkaji telah mengambil berat akan hal ini
semasa proses penambahbaikan. Penekanan telah dibuat secara lisan dan
bertulis. Murid diminta membaca buku dari kotak ilmu bergerak yang
disediakan oleh guru perpustakaan. Pada akhir proses penambahbaikan,
murid-murid telah menunjukkan kemajuan.

8.3 Analisa Dapatan Ujian Pasca


Taburan peratusan adalah seperti di bawah:

MEMBACA BUKU DI PERPUSTAKAAN


TAHAP PEMBACAAN BIL. MURID PERATUS
BUKU CERITA
DARIPERPUSTAKAAN
PERHIMPUNAN PAGI 580 ORANG 82.85%
REHAT 480 0RANG 68.5%
TIDAK MEMBACA 100 ORANG 14.2%
Rajah 3

Jumlah murid: 33 orang

Hasil daripada usaha penambahbaikan yang dijalankan selama 4 minggu


terhadap 700orang murid Sekolah Kebangsaan Seremban 2B seperti yang terdapat
pada Rajah 3, nyatalah pada kita telah berlaku peningkatan dalam pencapaian
pembacaan buku perpustakaan oleh murid yang telah dijalankan. Dalam kategori
pembacaan yang direkod, murid-murid yang membaca pada waktu perhimpunan pagi
telah meningkat dari 4.28% kepada 82.85%. Peningkatan adalah sebanyak 78.57%.
Murid yang ltidak membaca pula telah berjaya diturunkan dari 84.2% kepada 14.2%.

Sebagai kesimpulan, hasil daripada kajian yang telah dijalankan,


didapati murid-murid Sekolah Kebangsaan Seremban 2B telah mencapai kemajuan
dan peningkatan dalam membaca buku cerita dari perpustakaan.

8.4 Refleksi
Kajian dan penambahbaikan selama 4 minggu terhadap murid-murid ini
dengan pendedahan teknik menghafal kotak ilmu bergerak nyata telah memberikan
kesan dan berjaya meningkatkan pembacaan buku cerita murid-murid. Kami sebagai
penyelidik berasa yakin sekiranya tempoh penambahbaikan dilanjutkan kepada
beberapa minggu lagi, kami yakin peratusan pencapaian murid-murid akan lebih
tinggi.

9.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN

Dapatan kajian yang diperolehi, dari kajian yang telah dijalankan, nyatalah
kepada kita bahawa pencapaian murid-murid akan dapat ditingkatkan sekiranya
ada usaha-usaha penambahbaikan dijalankan. Buktinya adalah murid-murid
Sekolah Kebangsaan Seremban 2B . Oleh itu setiap guru hendaklah sentiasa
berusaha mempelbagaikan teknik pengajaran supaya kelemahan murid dapat
diatasi seterusnya meningkatkan prestasi murid-murid.

10.0 RUJUKAN

1. Kertas Laporan Kajian Tindakan Cik Nur Aida bt Muhammad, Sekolah


Kebangsaan Parit Bunga, Muar , Johor
2. Sampel Kajian Tindakan Guru- Guru N. Sembilan 2003
3. Nota Panduan system ejaan Jawi yang Disempurnakan, Bahagian Pendidikan
Guru, KPM
4. Kaedah Memahirkan Jawi, Program Pemantapan Jawi Sekolah Rendah, Abd.
Jalil bin Mohd. Zain
5. Kajian Tindakan En. Zamri Bin Abd. Aziz. Jurulatih Utama Pendidikan Islam
KBSR, Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah,72000 Kuala Pilah, N. Sembilan
6. http://lebaiyusri.blogspot.com/2009/12/masalah-penguasaan-jawi-kajian-tindakan.html
7. http://sara0204.blogspot.com/2009/04/kuliah-1pengenalan-kursus-dan-konsep.html
8. Kursus Kajian Tindahan oleh Nazir Persekutuan pada tahun 2011 di Sekolah Kebangsaan
Seremban 2B
SEKOLAH KEBANGSAAN SEREMBAN 2B

70300 SEREMBAN, N. SEMBILAN

KAJIAN TINDAKAN

TAJUK:

MENINGKATKAN KADAR PENGGUNAAN IT DAN ICT DI


KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN
SEREMBAN 2B MELALUI SUDUT LAMAN SANTAI CYBER DI
PUSAT SUMBER

OLEH:

PENYELARAS PUSAT SUMBER

SK SEREMBAN 2B

70300 SEREMBAN, N. SEMBILAN


ABSTRAK

Kajian ini merupakan satu kajian untuk meningkatkan minat guru menggunakan
system IT dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di Perpustakaan, SK Seremban
2B, 70300 Seremban, N.Sembilan melalui Sudut Laman Santai Cyber di anjung
Perpustakaan Seremban 2B.

Pada peringkat awal kajian, guru-guru telah dipantau penggunaan ICT oleh
penyelaras Pusat Sumber dan guru ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Rekod
penggunaan guru diambil selama satu minggu.Pemantauan di buat pada waktu
pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan rekod diambil.Namun satu keputusan
yang dilihat peratus penggunaan tidak samapai 5%. Setelah mengetahui peratus
sebenar penggunaan ICT guru dalam P &P Penyelaras Pusat Sumber menganjurkan
pertandingan power point bagi setiap panitia.Rekod penggunaan IT dan ICT diproses
untuk melihat peningkatan penggunaan IT dan ICT oleh guru dan murid.Terdapat
10% peningkatan namun ianya masih lemah dari segi penggunaan IT dan ICT dalam
P&P.

1.0 PENGENALAN

Selepas lima bulan, saya dapati rekod penggunaan ICT dan IT dalam P&P agak
lemah. Setelah dikaji puncanya,didapati faktor yang paling ketara menjadi
penyumbang kepada kelemahan PENGGUNAAN SISTEM IT dan ICT kerana
kekangan masa dimana guru-guru yang ingin menngunakan IT tau ICT terpaksa
meminjam peralatan seperti LCD,LAPTPO dan peralatan lain di pejabat terlebih
dahulu.
Sesuatu harus dilakukan bagi mengurangkan masaalah ini seterusnya
meningkatkan kadar penggunaan Sistem IT dan ICT di kalangan guru-guru SKS 2B.
Menyedari hakikat ini, saya bersama rakan-rakan dalam Pusat Sumber telah
mencari satu penyelesaian , iaitu mewujudkan satu sudut IGT di anjung
Perpustakaan untuk menarik minat dan memudahkan guru mengajar
menggunakan ICT.

2.0 LATAR BELAKANG MASAALAH

Di Sekolah Kebangsaan Seremban 2B, Seremban, N.Sembilan terdapat seramai


43 orang guru. Pencapaian rekod penggunaan ICT oleh guru-guru ketika P&P amat
sedikit. . Untuk membuktikan perkara ini, saya dan rakan-rakan telah membuat
rekod penggunaan IT dan ICT oleh guru melalui borang. Hanya guru tahap satu
sahaja yang sederhana kemasukannya tetapi guru tahap dua terlalu sedikit .

3.0 PENYATAAN MASAALAH

Hampir 70% guru di dalam Sekolah Kebangsaan Seremban 2B tidak


menggunakan IT dan ICT dalam P&P .Mereka hanya mengharapkan Bilik
Komputer untuk mengajar menggunakan Sistem IT dan ICT. Ini adalah kerana
mereka Cuma ada 1 jam waktu mengajar dan waktu itu perlu diambil sebanyak 10
minit untuk meminjam bahan di pejabat.Guru akan terkejar-kejar untuk memasuki
kelas.
Akibat daripada kesedaran yang kurang dalam kedua-dua aspek ini, maka tidak
hairanlah guru-guru Sekolah Kebangsaan Seremban 2B kurang berminat
menggunakan system IT dan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di kelas.
4.0 TUJUAN KAJIAN

Menyedari hakikat ini, satu kajian telah dilaksanakan bertujuan seperti di bawah:
iii. Mengenalpasti punca kelemahan guru-guru dalam menggunakan system ICT
dalam P&P.
iv. Menggunakan Sudut Laman Santai Cyber untuk menarik minat serta
memudahkan guru menggunakan system IT dan ICT dalam P&P dan
seterusnya meningkatkan pengetahuan murid dengan cara yang lebih
berkesan.

5.0 SOALAN KAJIAN

Kajian ini akan menjawab soalan kajian berikut:


iii. Apakah punca kurangnya guru-guru menggunakan system it dan ict dalam
p&p .
iv. Dapatkah Sudut Laman Santai Cyber meningkatkan penggunaan IT dan ICT
di kalangan guru.

6.0 METODOLOGI KAJIAN

6.1 Batasan Kajian


Batasan ini dibataskan kepada guru-guru Sekolah Kebangsaan Seremban 2B,
70300 Seremban, N.Sembilan sahaja.

6.2 Subjek Kajian


Subjek kajian ialah 43 orang guru SK Seremban 2B.

6.3 Instrumen Kajian


Rekod penggunaan yang diambil daripada guru-guru yang menggunakan
sudut ini.
6.4 Kaedah Pengumpulan Data
Data diperolehi melalui rekod yang diambil daripada guru-guru semasa ses
pengajaran dan pembelajaran.

6.5 Cara menganalisa data


Rekod penggunaan guru dianalisis dan digarafkan.

7.0 PERANCANGAN KAJIAN TINDAKAN

7.1 Jadual Pelaksanaan Kajian

TARIKH AKTIVITI CATATAN


6 FEB 2013  Menulis kertas cadangan

14 FEB 2013  Memurnikan kertas cadangan

22 FEB 2013  Mengumpul data

24 FEB 2013  Menganalisa data

1 MAC 2013  Merancang strategi tindakan

5 MAC – 27  Melaksanakan strategi tindakan

APR 2013

28 APRIL – 24  Menulis laporan

MAY 2013

7.2 Pemerhatian di dalam rekod penggunaan system IT dan ICT oleh guru.

7.3 Proses Penambahbaikan


Guru-guru dipantau oleh penyelaras PSS dan guru ICT penggunaan system
IT dan ICT dalam P&P sepanjang tempog percubaan iaitu satu bulan.
7.4 Ujian Pasca
Setelah 4 minggu guru didedahkan dengan Sudut Laman Santai CYBER
guru-guru diambil rekaod penggunaannya.

7.5 Temubual Dengan Subjek Kajian Secara rawak


Temubual dengan guru dijalankan secara langsung dan rawak untuk
mengetahui mengapa guru tidak menggunakan system IT dalam P&P ketika
mengajar.

7.6 Pelaksanaan Kajian Tindakan


Pada peringkat awal kajian, guru-guru akan direkod penggunaanya,
iaitu ketika pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Rekod pemggunaan
guru dikutip dan dianalisis.
Pada peringkat kedua, setelah mengetahui kurangnya penngunaan
system ICT dan ICT penyelaras pusat sumber membuat penambahbaikan
dengan mewujudkan SUDUT LAMAN SANTAI CYBER. Di sudut ini
dilengkapi dengan satu TV LCD berukuran 42 inci,internet langsung dan
CPU.Sistem internet boleh digunakan secara langsung dan cepat oleh semua
guru.Ini bererti guru-guru telah mempunyai 4 tempat untuk menggunakan
system IT dan ICT secara cepat dan mudah untuk P&P.Tempat-tempat
tersebut adalah seperti Makmal Sains,Bilik Komputer,Bilik Tayang dan
YANG TERKINI Sudut LAMAN SANTAI CYBER.
Semasa berinteraksi dan memberi pendedahan kepada guru temubual
secara rawak diadakan untuk mengetahui punca kurangnya guru-guru
menggunakan it dalam p&p
Pada peringkat ketiga,guru-guru sekali lagi diberi rekod penggunaan.
Rekod penggunaan dicatat dan diperiksa untuk mengetahui sama ada
berlaku atau tidak peningkatan penggunaan it oleh guru.
8.0 ANALISA DAPATAN KAJIAN DAN REFLEKSI

8.1 Analisa dapatan ujiian pra


Analisa pra kemasukan murid-murid ke perpustakaan didapati pelajar
memang kurang membaca buku di dalam perpustakaan.. Taburan
pencapaian mereka adalah seperti berikut:

MEMBACA BUKU DI PERPUSTAKAAN


TAHAP BIL. GURU PERATUS
PENGGUNAAN ICT
DAN IT
P&P TAHAP 1 5 0RANG 11%
P&P TAHAP 2 2 ORANG 4%
TIDAK 36 ORANG 85%
MENGGUNAKAN
Rajah 1

Jumlah guru: 43 orang

Dalam ujian pra yang dijalankan sebelum proses penambahbaikan yang


dilaksanakan selama 4 minggu, hanya 11% guru tahap 1 dapat menggunakan system it
dalam p&p dan cuma 4% guru tahap 2 menggunakan system IT dalam p&p.Manakala
85% lagi tidak dapat menggunakan system it dan ict dalam p&p kerana kekangan
masa yang diberi dan penyukaran meminjam bahan. Berdasarkan dari keputusan ini,
bolehlah dirumuskan guru tidak mempunyai kesempatan menggunakan system it
ketika mengajar memandangkan masa yang terhad. (lihat rajah 1 )
8.2 Analisa Temubual Dengan Guru
Temubual dengan guru yang dijalankan semasa proses penambahbaikan
yang dijalankan selama 4 minggu, ramai yang menyatakan mereka tidak
mempunyai kesempatan untuk menggunakan system it kerana kekangan
masa yang begitu terhad dalam p&p. Kami para pengkaji telah mengambil
berat akan hal ini semasa proses penambahbaikan. Penekanan telah dibuat
secara lisan dan bertulis. Guru diwawarkan menggunakan SUDUT LAMAN
SANTAI CYBER di perpustakaan ketika sesi p&p dijalankan kerana ianya
semudah menyebut abc. Pada akhir proses penambahbaikan, guru-guru
telah menunjukkan kemajuan.

8.3 Analisa Dapatan Ujian Pasca


Taburan peratusan adalah seperti di bawah:

MEMBACA BUKU DI PERPUSTAKAAN


TAHAP BIL. GURU PERATUS
PENGGUNAAN IT
DAN ICT
P&P TAHAP 1 21 48.83%
P&P TAHAP 2 22 51.16%
TIDAK TIADA 0%
MENGGUNAKAN
Rajah 2
Jumlah guru: 43 orang

Hasil daripada usaha penambahbaikan yang dijalankan selama 4 minggu


terhadap 43 orang guru Sekolah Kebangsaan Seremban 2B seperti yang terdapat pada
Rajah 2 nyatalah pada kita telah berlaku peningkatan dalam pencapaian penggunaan
it dan ict yang telah dijalankan. Dalam kategori pembacaan yang direkod, guru-guru
yang menggunakan system it dan ict dalam p&p telah meningkat dari 14% kepada
100%. Peningkatan adalah sebanyak 86%.

Sebagai kesimpulan, hasil daripada kajian yang telah dijalankan,


didapati guru-guru Sekolah Kebangsaan Seremban 2B telah mencapai kemajuan dan
peningkatan dalam system it dan ict dala pengajarannya.

8.4 Refleksi

Kajian dan penambahbaikan selama 4 minggu terhadap guru-guru ini dengan


wujudnya SUDUT LAMAN SANTAI CYBER nyata telah memberikan kesan dan
berjaya meningkatkan penggunaan IT dalam p&p mereka. Kami sebagai penyelidik
berasa yakin sekiranya tempoh penambahbaikan dilanjutkan kepada beberapa minggu
lagi, kami yakin peratusan pencapaian guru-guru akan lebih tinggi.

9.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN

Dapatan kajian yang diperolehi, dari kajian yang telah dijalankan, nyatalah
kepada kita bahawa pencapaian murid-murid akan dapat ditingkatkan sekiranya
ada usaha-usaha penambahbaikan dijalankan. Buktinya adalah murid-murid
Sekolah Kebangsaan Seremban 2B . Oleh itu setiap guru hendaklah sentiasa
berusaha mempelbagaikan teknik pengajaran supaya kelemahan murid dapat
diatasi seterusnya meningkatkan prestasi murid-murid.
10.0 RUJUKAN

9. Kertas Laporan Kajian Tindakan Cik Nur Aida bt Muhammad, Sekolah


Kebangsaan Parit Bunga, Muar , Johor
10. Sampel Kajian Tindakan Guru- Guru N. Sembilan 2003
11. Nota Panduan system ejaan Jawi yang Disempurnakan, Bahagian Pendidikan
Guru, KPM
12. Kaedah Memahirkan Jawi, Program Pemantapan Jawi Sekolah Rendah, Abd.
Jalil bin Mohd. Zain
13. Kajian Tindakan En. Zamri Bin Abd. Aziz. Jurulatih Utama Pendidikan Islam
KBSR, Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah,72000 Kuala Pilah, N. Sembilan
14. http://lebaiyusri.blogspot.com/2009/12/masalah-penguasaan-jawi-kajian-tindakan.html
15. http://sara0204.blogspot.com/2009/04/kuliah-1pengenalan-kursus-dan-konsep.html
16. Kursus Kajian Tindahan oleh Nazir Persekutuan pada tahun 2011 di Sekolah Kebangsaan
Seremban 2B,
SEKOLAH KEBANGSAAN SEREMBAN 2B

70300 SEREMBAN,

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

Tel. : 06-6012294

Fax : 06-6012290

KAJIAN TINDAKAN MENGHADAPI MURID YANG LEMAH DALAM BAHASA INGGERIS

PENGERUSI
EN.ABD.RAZAK BIN RASDI(GB)

NAIB PENGERUSI
SATANINDER KAUR(GPKP)

SETIAUSAHA
PN.MARDZIAH MOHAMED AZIM

(Penyelaras PSS)

NAIB SETIAUSAHA
PUAN SUZANA MOHD@IDRIS

(Setiausaha PSS)

PENYELARAS
EN.MOHD.FADLI ABD MAJID(GPK HEM)

EN.JAMALUDIN JANTAN(GPK KOKU)

PN.SITI NOR FADILAH

(KAUNSELOR)

PERANCANG PROGRAM
PN.HARIZAN

(Ketua Panitia Bahasa Inggeris)


BILIK SAL PELAPOR

Pn.Noraida Abdullah Pn.Sim Liew Choon

Pn.Maziahtul Alia

SUDUT BACAAN KELAS KAJIAN KES

Pn.Kala Devi Pn.Siti Fadilah

Pn.Chelvi Pn.Shamiah

Pn.Mimi Rafeah Pn.Thuwaibah

Pn.Zaidah Mat Zin Cik Zuraida

BAHAN BACAAN TINDAKAN

Pn.Azleenda M.Noor Semua Guru

Pn.Norhayati Saad

En.Hanafi Mamat

En.Mohd Fadli

Pn.Juarina Hassan

SEBAB PERLAKSANAAN

1. 20% murid SKS 2B lemah dalam Bahasa Inggeris.


2. 30% murid sahaja meminjam buku cerita dalam Bahasa Inggeris.
3. Murid tidak suka berinteraksi dalam Bahasa Inggeris.
4. Mata pelajaran sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.
5. Meningkatkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan murid.

PERLAKSANAAN

1. Membuat sudut-sudut bacaan Bahasa Inggeris di dalam kelas


2. Menyediakan Pondok Bacaan Bahasa Inggeris.
3. Memggalakkan pelajar meminjam buku Bahasa Inggeris.
4. Menggalakkan pelajar sentiasa membawa kamus kecil Bahasa Inggeris ke sekolah.
5. AJK KAJIAN TINDAKAN akan sentiasa memastikan murid gemar akan bahan bacaan dalam
Bahasa Inggeris.
6. AJK PELAPORAN hendaklah melaporkan peningkatan murid dalam pinjaman buku dalam
Bahasa Inggers.
7. Panitia Bahasa Inggers sentiasa mencatat peratus kelulusan pelajar dalam Bahasa Inggeris.
Disediakan oleh,

………………………………

(PN.MARDZIAH MOHD.AZIM)

Penyelaras PSS