Anda di halaman 1dari 7

UJIAN SUMATIF 1 MAC 2016

SAINS KERTAS 2

NAMA: ___________________________________________________ TAHUN 4_______

1. Rajah 1.1 menunjukkan organ perkumuhan.

Rajah 1.1
a) (i) Nyatakan maksud perkumuhan.

_____________________________________________________________________
[1 markah]
(ii) Nyatakan hasil perkumuhan daripada organ itu.

_____________________________________________________________________
[1 markah]
b) Nyatakan satu amalan yang baik untuk memastikan organ perkumuhan sentiasa
dalam keadaan sihat.

_____________________________________________________________________
[1 markah]
c) Rajah 1.2 menunjukkan seorang budak mengalami sakit perut.

Rajah 1.2
(i) Nyatakan proses yang terlibat serta kepentingannya kepada manusia.

Proses :_______________________________________________________

Kepentingan:___________________________________________________
[2 markah]
2. i) Nyatakan proses yang berlaku semasa tarikan nafas danhembusan nafas pada rajah 2.1.

Dada naik dan Dada turun dan


mengembang mengempis

Udara Masuk Udara keluar

Rajah 2.1 [2 markah]

ii) Rajah 2.2 menunjukkan proses turun naiknafas.

Rajah 2.2
a) Tentukan rajah yang menunjukkan proses berikut:

i) Menarik nafas: ___________________________________________________

ii) Menghembus nafass : ______________________________________________

b) Nyatakan organ yang terlibatsemasa proses pertukaran gas oksigenkepada gas


karbondioksida.
_______________________________________________________________________

/3m
3. Tuliskankadarpernafasan ‘RENDAH’, ‘SEDERHANA’ dan ‘TINGGI’ bagiaktivitipada rajah di
bawah.

/6m
4. Rajah 4.1 menunjukkanbeberapaorgan perkumuhanmanusia.

a) Isi tempatkosongdalam rajah 4.1 dengan organ perkumuhan yang betul.

Rajah 4.1

Rajah 4.2.

Rajah 4.2

rajah 4.2.

4 c ( i)
5. Rajah 5.1 menunjukkan murid-murid sedangmendengarpenerangan yang diberikanoleh guru
sebelummelakukanujikaji di biliksains.

Rajah 5.1

a) Apakah yang perludiberiperhatianoleh murid semasamelakukanujikajiitu?

________________________________________________________________ /1m

b) NyatakansatuperaturanbilikSains yang perludipatuhisemasamelakukanujikaji.

___________________________________________________________________ /1m

c) Rajah 5.2 menunjukkansituasi di bilikSains.

Rajah 5.2
i) Apakahtindakan yang perludilakukanoleh murid tersebut ?

______________________________________________________________________
/1m
ii) Nyatakanalasankamuberdasarkanjawapan di 5 (c) (i) .
______________________________________________________________________
6. a) Rajah 6.1 menunjukkangerakbalasmanusiaterhadapransangan. Nyatakanjenisransangan yang
terdapatdalam rajah di bawah.

Ransanganterhadapbau

Ransanganterhadapbahaya

Rajah 6.1 /2m

b) Nyatakangerakbalas yang berlakupadasetiapsituasiberikut:

i) Situasi P :___________________________________________________

ii) Situasi S :____________________________________________________


/2m
c) Apakahkesimpulan yang bolehdibuatdaripadasemuasituasi di atas?

_____________________________________________________________________
/1m

7. Rajah 7.1 menunjukkanaktiviti yang dilakukanolehseorangbudaklelaki.


Rajah 7.1

c)Rajah 7.2 menunjukkanaktiviti yang memerlukankadarpernafasan yang rendah.

Rajah 7.2