Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS 1S/1M


TARIKH/ HARI 20.02.2017 ISNIN MASA 7.45 – 9.05

TEMA 1. PERGERAKAN BERIRAMA TAJUK 1. Segerak Berirama [Joget]

GIMNASTIK ASAS
1.2 - Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut muzik yang didengar
STANDARD
2.2 - Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan bagi pergerakan berirama
KANDUNGAN
5.2 - Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal

STANDARD Muridboleh :
PEMBELAJARAN 1.2.2 / 2.2.2 / 5.2.1/5.2.3

 Bukuteks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  BukuCerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  LogikMatematik  Visual Ruang

 Kreativiti&Inovasi
ELEMEN MERENTASI  PendidikanAlam  Bahasa  Sains&Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Sekitar  Patriotisme  TMK  NilaiMurni

 Membandingbeza  Menghubungkait  MembuatInferens  MembuatKeputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  MembuatRamalan  MembuatRumusan
 Menjana Idea  MenciptaAnalogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 LembaranKerja
PENGAJARAN &  Projek
 HasilKerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang muriddapatmenguasai objektif pembelajarandan diberi latihan pengayaan /


pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah  CutiRehat / CutiSakit
REFLEKSI
 MengiringiMuridKeluar  CutiBencana / CutiKhas

 AktivitiLuar  CutiPeristiwa / CutiUmum

Aktivitipengajaran&pembelajaran
ditangguhkankerana ….

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________