Anda di halaman 1dari 10

KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK

1 Membuat anggaran dan penghampiran


2 Mengukur dan membina
3 Memungut dan mengendali data
4 Mewakilkan dan mentafsir data
5 Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik
6 Menggunakan algoritma dan perkaitan
7 Menyelesaikan masalah
8 Membuat keputusan

TAKSONOMI OBJEKTIF PENDIDIKAN (KE ARAH KBAT)


Kata Kerja KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN BAHASA PEMIKIRAN YOU TELL ME;
1 Mengingat Mengingat kembali atau mengenalpasti Mengecam, mengulang, menyenaraikan. Memberitahu, menyenaraikan, menggambarkan, Saya boleh ingat semula I can tell it back to you
maklumat yang spesifik menerangkan, mengenal pasti, menghubung kait, mengesan, menulis, mencari, maklumat
menamakan menyatakan, menamakan.
KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS 2 Memahami Menterjermahkan bahan atau idea daripada Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh, menerangkan, mengintepretasi, menggariskan, Saya boleh ingat semula I can tell it back to you and I can explain it.
RENDAH (KBAR) satu bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan meringkaskan, membuat kesimpulan membincangkan, mengesan, meramal, menyatakan dan menjelaskan idea dan
atau idea menganggar trend masa depan awal, menunjukkan pemahaman, semula, menterjemah, membanding, menggambarkan. konsep
menterjemah

3 Mengaplikasi Menggunakan bahan/idea/strategi/ Melaksanakan, menunjukkan, menyelesaikan, menunjukkan, menggunakan, membuat Saya boleh menggunakan I can tell it back to you and I can explain, give
konsep/prinsip/teori dalam situasi baru. menjalankan, menggambarkan, ilustrasi, membina, meramal, melengkapkan, menilai, pengetahuan dalam examples and do something with it.
menggunakan mengklasifikasi. keadaan biasa atau
baharu

4 Menganalisis Mengasingkan maklumat kepada komponen Membandingkan, sebaliknya, menganalisis, membezakan, menilai, membanding, Saya boleh mengeluarkan I can tell, explain, apply, give examples, and take
- komponennya untuk memahami dan mengklasifikasikan, menyusun menyiasat, mengkategori, mengenal pasti, idea-idea penting it part and examine different aspects.
membuat perhubungan antara komponen. menerangkan, memisahkan, mengiklankan.

KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS 5 Menilai Mewajarkan keputusan atau tindakan yang Menyemak, mempertimbang, menguji, mengadili, memilih, memutuskan, membenarkan, Saya boleh membuat I can tell, explain, apply, give examples, and take
TINGGI (KBAT) telah diambil atau pun menilai membuat keputusan, membuat hipotesis membahas, mengesahkan, berhujah, mengesyorkan, pertimbangan dan it part, put together with new says, and judge its
idea/bahan/maklumat/kaedah berdasarkan menilai, membincang, mengutamakan, memberi kadar, keputusan value. I can do it with several complex ideas and
kriteria yang spesifik. menentukan. choose the best one.

6 Merekacipta Menggabungkan idea/komponen dengan Mereka bentuk, mencipta, merancang, mencipta, mereka, mengarang, meramal, merancang, Saya boleh memikirkan I can tell, explain, apply, give examples, and take
menggunakan pemikiran yang kreatif untuk membina, menghasil membina, mereka bentuk, mengimaginasi, mengusul, idea dan cara baharu it part, put together with other things I know to
menghasilkan idea/struktur baru itu. menjana, mencipta formula. untuk menggunakan produce, invent, design, construct
maklumat
SPSK PK 05/2
SMK _______________________________________________
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN EMPAT TAHUN: 2018 MATA PELAJARAN: MATEMATIK (Kertas 1)
KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual KBAT
1 Bentuk Piawai R 1 0 0
2 Bentuk Piawai S 0 1 0
3 Bentuk Piawai - operasi tambah, tolak S 0 1 0 KBAT
4 Bentuk Piawai - penyelesaian masalah S 0 1 0
5 Bentuk Piawai - aplikasi T 0 0 1 Rajah KBAT
6 Poligon II S 0 1 0 Rajah
7 Poligon II S 0 1 0 Rajah
8 Bulatan I S 0 1 0 Rajah
9 Bulatan II-perimeter/luas R 1 0 0 Rajah KBAT
10 Penjelmaan I R 1 0 0 Rajah
11 Penjelmaan II T 0 0 1 Rajah KBAT
12 Trigonometri I T 0 0 1
13 Persamaan Kuadratik-pemfaktoran R 1 0 0
14 Persamaan Kuadratik-bina bentuk am S 0 1 0 KBAT
15 Persamaan Kuadratik-mencari punca R 1 0 0 KBAT
16 Penaakulan Matematik-implikasi R 1 0 0
17 Penaakulan Matematik-hujah S 0 1 0
18 Penaakulan Matematik-deduksi/aruhan S 0 1 0 Rajah KBAT
19 Ungkapan algebra III R 1 0 0
20 Ungkapan algebra III T 0 0 1 KBAT
21 Rumus algebra R 1 0 0
22 Rumus algebra T 0 0 1
23 Persamaan linear II R 1 0 0
24 Persamaan linear II T 0 0 1 KBAT
25 Indeks T 0 0 1
26 Indeks R 1 0 0
27 Ketaksamaan linear S 0 1 0
28 Ketaksamaan linear T 0 0 1 KBAT
29 Statistik I-carta palang/pai/piktograf S 0 1 0 Rajah
30 Statistik II-min/mod data tak terkumpul S 0 1 0
31 Statistik II-penyelesaian masalah S 0 1 0 Rajah KBAT
32 Statistik III-Saiz kelas data terkumpul R 1 0 0 Jadual
33 Statistik III-Min data terkumpul S 0 1 0 Jadual
34 Set-gambar rajah Venn S 0 1 0 Rajah
35 Set-penyelesaian masalah S 0 1 0 Jadual KBAT
36 Set S 0 1 0
37 Garis lurus S 0 1 0
38 Garis Lurus-mencari kecerunan R 1 0 0 Rajah
39 Garis lurus-bentuk persamaan g. lurus S 0 1 0 Rajah KBAT
40 Garis lurus-titik persilangan S 0 1 0 Rajah KBAT
JUMLAH 4 4 0 4 4 2 1 6 4 1 3 1 2 3 1 0 0 0 12 20 8 14 3 14
PERATUS 20% 25% 28% 13% 15% 0% 30% 50% 20%
45% 55%
Aras soalan : Konstruk: NOTA:
Soalan Aras Rendah (R) = 30% Pengetahuan : 45% KBAR - Kemahiran Berfikir Aras Rendah
Soalan Aras Sederhana (S) = 50% Kemahiran : 55% KBAT - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Soalan Aras Tinggi (T) = 20%
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN EMPAT TAHUN: 2018 MATA PELAJARAN:

BIL KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH SUB
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
1 Set
(a) Mewakilkan set gambarajah Venn. R 1 0 0 1
(b) Mewakilkan persilangan set S 0 1 0 2
2 Set
a) Menyenaraikan unsur dalam set R 1 0 0 1
b) Penyelesaian masalah S 0 1 0 2
3 Persamaan Linear- Persamaan Serentak T 0 0 1 5
4 Persamaan Kuadratik
(a) Membentuk perasamaan S 0 1 0 2
(b) Menyelesai Persamaan Kuadratik T 0 0 1 2
5 Persamaan Kuadratik
(a) Menulis pers. kuadratik dalam bentuk am S 0 1 0 1
(b) Mencari punca T 0 0 1 3
6 Penaakulan Matematik
(a) Penyataan R 1 0 0 2
(b) Implikasi S 0 1 0 2
(c) Hujah T 0 0 1 2
7 Penaakulan Matematik
a) Pengkuantiti R 1 0 0 2
b) Operasi Ke atas Pernyataan R 1 0 0 2
c) Deduksi dan Aruhan R 1 0 0 2
8 Garis Lurus
(a) Mencari Jarak Garis Lurus S 0 1 0 2
(b) Pintasan-x atau pintasan-y T 0 0 1 4
9 Pepejal Geometri S 0 1 0 4
BIL KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH SUB
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
10 Bulatan II
a) mencari perimeter R 1 0 0 3
b) Mencari Luas S 0 1 0 3
11 Garis Lurus
a) Menentukan kecerunan garis lurus R 1 0 0 1
b) Membentuk persamaan garis lurus R 1 0 0 2
b) Mencari pintasan-x T 0 0 1 2
BIL KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH SUB
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
12 Graf Fungsi I
(a) Jadual R 1 0 0 2
(b) Plot & lukis Graf S 0 1 0 4
(c) Nilai x dan y S 0 1 0 2
(d) (i) Lengkapkan jadual (telah diberi persamaan
S 0 1 0 2
linear)
(ii) lukis garis lurus S 0 1 0 2
13 Penjelmaan II
(a) Mencari Korodinat imej dibawah:
(i) Putaran R 1 0 0 1
(ii) Translasi S 0 1 0 2
(b) Menghuraikan Penjelmaan Tunggal yang
Setara(Berdasarkan Diagram)
(i) pembesaran S 0 1 0 6
(ii) Cari Luas rantau berlorek S 0 1 0 3
14 Statistik
(a) Jadual R 1 0 0 3
(b) Min data S 0 1 0 3
(c) Graf S 0 1 0 5
(d) Penyataan terhadap graf T 0 0 1 1
15 Statistik
(a) Jadual S 0 1 0 3
(b) Min data S 0 1 0 3
(c) Graf S 0 1 0 5
(d) Pernyataan terhadap graf T 0 0 1 1
JUMLAH 0 1 0 3 4 2 8 13 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 12 20 8 100
PERATUS 2.5% 22.5% 60% 10% 5% 0% 30% 50% 20%
25% 75% 100%
Aras soalan : Konstruk: NOTA:
Soalan Aras Rendah (R) = 30% Pengetahuan : 25% KBAR - Kemahiran Berfik
BIL KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH SUB
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
Soalan Aras Sederhana (S) = 50% Kemahiran : 70% KBAT - Kemahiran Berfik
Soalan Aras Tinggi (T) = 20% Nilai : 5%

UNIT MATEMATIK
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
AL SPESIFIKASI UJIAN

MATA PELAJARAN: MATEMATIK (Kertas 2)

TOTAL CATATAN
MARKS

Rajah Jadual KBAT

3
Rajah

Rajah KBAT
3

5 KBAT

4
KBAT

KBAT
6

Rajah
6

4 Rajah
TOTAL CATATAN
MARKS

Rajah Jadual KBAT

Rajah
6

Rajah
5
TOTAL CATATAN
MARKS

Rajah Jadual KBAT

Jadual KBAT

12

Rajah

12
Rajah

Rajah Jadual

12

KBAT

Rajah Jadual

12

KBAT
100 10 3 7

KBAR - Kemahiran Berfikir Aras Rendah


TOTAL CATATAN
MARKS

Rajah Jadual KBAT


KBAT - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi