Anda di halaman 1dari 5

SENARAISEMAKKELASABADKE21

PELANPEMBANGUNANPENDIDIKANMALAYSI
A2013-
2025
SEKOLAH

PEMERHA
TI

TARI
KH MASA

FOKUS ELEMEN CATATAN PEMERHATI


AN

SusunAt
urKer
usi
DanMej
a  Mencukupi

 4–6Or
ang

 Sel
esa

Medi
aPengaj aranDan  Mencukupi
Pembelajar
an(Medi a
El
ekt
ronik/BukanElektr
oni
k)  Ber
fungsi

*PapanKenyataan,
Papan  KedudukanSesuai
Putih/
Hitam,
Komput er
,Radi
o
 MudahDi
akses
Dsb.SemuaAl at
anYang
DigunakanUntuk
KAL

MemudahkanPeny ampaian
PDP
ZI
FI

Pengudar
aanDan Li
hatPadaLangsi
r,Ti
ngkap,
Pencahay
aan DanSisi
rAngi
n

Lampu  Mencukupi

 Ber
fungsi

Ki
pas  Mencukupi

 Ber
fungsi

Mej
aDanKer
usi
Gur
u  St
rat
egi
k

 Ber
fungsi

Car
taOr
gani
sasi  Di
pamer
kan
AL

 MudahDi
l
ihat
SOSI

Jadual
Wakt
u  Ter
kini

 Di
sahkanOl
ehPent
adbi
r

Di
sedi
akanol
eh:
MohdRaf
eeBi
nMohamad(
JUPedagogi
Mat
emat
ikAbad21Neger
iJohor
)
Jadual
Tugasan

Per
atur
anKel
as

Sekol
ah
BukuKawal
anMur
id

PasKel
uarKel
as

Pel
anLant
ai

Vi
siDanMi
si

Pel
anKebakar
an

Sur
atSi
aranSemasa

SudutPencapai
an  Akademi
k

 Kokur
ikul
um

 SumbanganLuar
EMOSI

SudutGanj
aran  PDP

 I
ndi
vi
du/
Kumpul
an

 Hari
an/
Mingguan/
Bul
an
an

SudutHasi
lKer
jaMur
id  PDP

*
konkr
itmat
eri
alseper
ti  I
ndi
vi
du/
Kumpul
an

Di
sedi
akanol
eh:
MohdRaf
eeBi
nMohamad(
JUPedagogi
Mat
emat
ikAbad21Neger
iJohor
)
puppet
,model
rumah,
ori
gami  Di
pamer
kan
dsb

SudutAkt
ivi
tiMur
id  Mudahakses

*di
gunakanketi
kamasa  Sel
esa
senggangseper
tipermainan
dalaman,r
uangberceri
tadsb  St
rat
egi
k

 Mesr
amur
idabad21

SudutMat
aPel
ajar
an  Ber
inf
ormasi

*mel
iputi
semuasubj
ek.Ti
dak  MemenuhiDSKP/
SP
semesti
nyadi
papan
keny
ataan.  Bol
ehdi
baca

#gunakonsep1:
3.Sat
uruang  Bahanpemahaman
konsepgur
u,3r
uang muriddi
semakgur
u
NTELEKTUAL

pemahamanmurid.

SudutPPPM (
Aspi
rasi
Mur
id/  Di
pamerkan
KBAT/I-
Thi
nk)
 Mudahakses
SUDUTEKSPLORASII

Per
pust
akaanMi
ni

SudutNI
LAM
 MudahAkses

 Mesr
aMur
idAbad21
SudutKesedar
anI
suSemasa
 Ber
inf
ormasi

SudutKesedar
anAl
am Seki
tar

St
udentRespondSyst
em
 Mencukupi
Mengi
kut
*
traf
fi
cli
ght
/kademosi
Ahl
i
Buku/
KadGanj
aran
TS

 Mesr
aMur
idAbad21
TOOLKI

 MudahDi
gunakan
KadKepi
mpi
nan
 CaraPenggunaan
di
lampir
kan

Keper
luanAl
atTul
i
s

Di
sedi
akanol
eh:
MohdRaf
eeBi
nMohamad(
JUPedagogi
Mat
emat
ikAbad21Neger
iJohor
)
*penggunaanger akker
ja
kumpulanseper t
i gam,
gunti
ng,whiteboardmarker
,
penselwarna,dsb

Fi
zi ToolKi
kal ts  Adal
abel
Kumpul
an

 Adasenar
aiahl
i
kumpul
an

 Disampul
/di
bal
ut
denganel
ok

 Ter
tut
up

Ruang/SudutDi
l
abel  Label
Jel
as

 Mengunakansy
stem
uhan

codi
ngataunumberi
ng
Mej
aDanKer
usi
Dil
abel
ur
Kesel

 Asetsekol
ahdi
taggi
ng

Ki
pasDanLampuDi
label
Atau
Mempunyai
Pel
anSuis

KOMENKESELURUHAN

PLUS(PENAMBAHBAI
KAN)
___
___
____
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_
___
___
____
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_
___
___
____
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_

MI
NUS(
KELEMAHAN)

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_
_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_
_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_

I
NTERESTI
NG(
KELEBI
HAN)

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_
_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_
_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_

Di
sedi
akanol
eh:
MohdRaf
eeBi
nMohamad(
JUPedagogi
Mat
emat
ikAbad21Neger
iJohor
)
Di
semakol
eh, Di
sahkanol
eh,

…………………………………………….
. …………………………………………

Nama: Nama:
Jawat
an: Jawat
an:

Di
sedi
akanol
eh:
MohdRaf
eeBi
nMohamad(
JUPedagogi
Mat
emat
ikAbad21Neger
iJohor
)