Anda di halaman 1dari 54

PANDUAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS) BIOLOGI

PANDUAN GURU

PERKARA

MUKA SURAT

1.0

Pengenalan

2

2.0

Konsep Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS)

3

3.0

Objektif Buku Panduan Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS)

6

4.0

Carta Alir Pengurusan Pentaksiran Kemahiran Saintifik

7

5.0

Senarai Aspek Kemahiran Proses Sains yang Dinilai

8

6.0

Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Kemahiran Saintifik (PKS) Biologi

13

7.0

Senarai Amali Biologi

 

7.1 Senarai Amali Tingkatan 4

14

7.2 Senarai Amali Tingkatan 5

17

8.0

Senarai Semak Konstruk Amali Biologi

 

8.1 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 4

18

8.2 Senarai Semak Konstruk Amali Tingkatan 5

22

9.0

Panduan Penskoran

9.1 Jadual Peraturan Penskoran Amali dengan Hipotesis (Kategori A)

24

9.2 Jadual Peraturan Penskoran Amali tanpa Hipotesis (Kategori B)

26

10.0

Format Tugasan

10.1 Penulisan Laporan Amali dengan Hipotesis (Kategori A)

28

10.2 Penulisan Laporan Amali tanpa Hipotesis (Kategori B)

29

11.0

Contoh Format Tugasan

11.1 Tugasan 1 (Kategori A)

30

11.2 Tugasan 2 (Kategori B)

37

12.0

Penskoran

12.1 Contoh Penskoran Tugasan 1 (Kategori A)

42

12.2 Contoh Penskoran Tugasan 2 (Kategori B)

48

13.0

Lampiran

53

i

DRAF

PANDUAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

Panduan PKS merupakan dokumen yang mengandungi beberapa bahagian iaitu:

Pengenalan PKS

Konsep PKS

Kerangka PKS

Pengoperasian PKS

Lampiran

Tujuan menggunakan Panduan PKS Biologi

Panduan PKS merupakan dokumen telus yang boleh dibaca dan digunakan oleh sesiapa sahaja untuk tujuan pentaksiran. Guru seharusnya menjadikan dokumen ini sebagai bahan yang membantu dalam melaksanakan pentaksiran semasa proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Murid diberi peluang menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif serta nilai murni mengikut potensi individu.

1

1.0 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

DRAF

Panduan PKS Biologi ialah pakej dokumen komprehensif yang mengandungi maklumat berhubung prinsip dan konsep pentaksiran dan prosedur pelaksanaan.

Panduan ini diperkenalkan untuk memberi pengetahuan dan panduan kepada guru dan pengguna PKS Biologi supaya kaedah pentaksiran ini boleh diselaraskan di semua sekolah.

Panduan PKS Biologi dihasilkan melalui beberapa siri mesyuarat, bengkel dan pemurnian. Ahli panel yang menghasilkan Panduan PKS Biologi ini terdiri daripada :

Guru Biologi yang berpengalaman

Guru Cemerlang Biologi

Pegawai Lembaga Peperiksaan

Panduan PKS Biologi dibina dengan menggunakan prinsip telus dan mesra pengguna.

2

DRAF

2.0 KONSEP PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

2.1 Objektif PKS Biologi

PKS Biologi dilaksanakan untuk membolehkan murid:

Menguasai kemahiran saintifik

Memperkukuhkan teori dan konsep Biologi

Memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni

Mengaplikasi proses pembelajaran berteraskan elemen 4K 1N (Komunikatif, Kolaboratif, Kritis, Kreatif dan Nilai)

2.2

Ciri-ciri PKS Biologi

Dalam usaha merealisasikan konsep dan memenuhi keperluan pentaksiran, maka proses pentaksiran adalah berdasarkan ciri-ciri berikut:

2.2.1 Keserasian dengan kehendak kurikulum Format pentaksiran dan jenis aspek yang ditaksir mengambil kira kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni yang ingin diperkembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Biologi tingkatan 4 dan 5.

2.2.2 Berpusatkan murid Aktiviti amali yang ditaksir dilakukan sepenuhnya oleh murid. Pentaksiran ini memberi peluang kepada murid yang telah bersedia untuk ditaksir oleh guru selaras dengan proses pengajaran dan pembelajaran.

2.2.3 Telus dan terbuka Murid mengetahui apa, bila, di mana dan bagaimana pentaksiran akan dilakukan.

2.2.4 Kebolehlaksanaan dan sistematik Format pentaksiran ini telah mengambil kira aspek-aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan dan mengikut tertib serta prosedur yang telah ditetapkan.

3

DRAF

2.2.5 Instrumen Laporan amali yang disediakan oleh murid dalam buku evidens berdasarkan tugasan yang diberikan oleh guru. Laporan ini digunakan oleh guru untuk tujuan penskoran.

2.2.6 Formatif dan berterusan Pentaksiran dilakukan secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

2.2.7 Mempunyai skor Skor yang diberikan adalah sah dan boleh dipercayai berdasarkan panduan dan penilaian seorang guru Biologi.

2.2.8 Pelaporan Skor yang dilaporkan akan menunjukkan tahap penguasaan murid yang boleh diperbaiki dari semasa ke semasa.

2.2.9 Pemantauan berterusan Pemantauan dalaman oleh pengurusan sekolah dilakukan secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan PKS Biologi dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

4

2.3 Pengoperasian PKS Biologi

2.3.1

Penataran

DRAF

Pendedahan kepada pentadbir sekolah, guru kanan mata pelajaran, guru Biologi, pembantu makmal dan murid tentang pelaksanaan PKS Biologi.

Penataran dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang dilantik dengan tanggungjawab berikut:

(a)

Pegawai Lembaga Peperiksaan (LP) / Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

-

Mengedarkan buku panduan PKS Biologi ke sekolah.

-

Mengadakan penataran kepada pentadbir sekolah dan guru mata pelajaran Biologi.

-

Memastikan PKS Biologi dilaksanakan.

(b)

Pentadbir / Guru Kanan Sains dan Matematik

-

Memastikan guru memperoleh buku panduan PKS Biologi.

-

Memastikan guru diberi penataran.

-

Memastikan semua murid diberi taklimat.

(c)

Guru Biologi

-

Menyediakan Jadual Kerja PKS Biologi / Rancangan Pengajaran Tahunan.

-

Memberikan taklimat PKS Biologi kepada murid.

-

Memaklumkan perkara yang hendak ditaksir kepada murid.

-

Mentaksir murid

i) tingkatan empat mulai April hingga Oktober 2018.

ii) tingkatan lima mulai Januari hingga Ogos 2019.

-

Merekodkan hasil pentaksiran dalam borang penskoran PKS Biologi.

-

Menghantar Skor PKS Biologi ke Lembaga Peperiksaan.

5

DRAF

2.3.2

Pelaksanaan PKS Biologi

(a)

Pentadbiran

 

Satu proses bagaimana PKS Biologi dapat diuruskan dan dilaksanakan dengan berkesan dan sistematik.

Memastikan perjalanan dan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah (PBD) berjalan lancar dan berterusan.

Pentadbiran PKS dilaksanakan dengan cara berikut:

i.

Perancangan

ii.

Penataran

iii.

Pelaksanaan

iv.

Pemantauan

v.

Laporan

(b)

Pentaksiran

 

Proses mengukur tahap penguasan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif murid dengan merujuk kepada kriteria yang ditetapkan.

Mengesan tahap penguasaan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif murid untuk penambahbaikan.

PKS Biologi dirancang, ditadbir, diskor dan dirumuskan di peringkat sekolah.

(c)

Penjaminan Kualiti

Pementoran

Pemantauan

Pengesanan

Penyelarasan

3.0 OBJEKTIF BUKU PANDUAN PKS BIOLOGI

Bahan rujukan untuk memahami pelaksanaan PKS.

Merancang pelaksanaan PKS Biologi.

Melaksana PKS Biologi semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

6

DRAF

4.0 CARTA ALIR PENGURUSAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK (PKS)

Mula Penataran PKS
Mula
Penataran PKS

Pelaksanaan

Pentaksiran

(PKS) Mula Penataran PKS Pelaksanaan Pentaksiran Pelaporan dalam Buku Evidens Penyerahan Buku Evidens

Pelaporan dalam Buku Evidens

PKS Pelaksanaan Pentaksiran Pelaporan dalam Buku Evidens Penyerahan Buku Evidens Penskoran Evidens Untuk amali

Penyerahan

Buku Evidens

Penskoran Evidens
Penskoran
Evidens
Buku Evidens Penyerahan Buku Evidens Penskoran Evidens Untuk amali berikutnya Rumusan Penskoran Pelaporan ke

Untuk

amali

berikutnya

Buku Evidens Penskoran Evidens Untuk amali berikutnya Rumusan Penskoran Pelaporan ke Lembaga Peperiksaan Tamat 7

Rumusan Penskoran

Pelaporan ke Lembaga Peperiksaan Tamat
Pelaporan ke
Lembaga Peperiksaan
Tamat

7

DRAF

5.0 SENARAI ASPEK KEMAHIRAN PROSES SAINS YANG DINILAI

KOD

     

ASPEK

ASPEK

PENERANGAN ASPEK

CONTOH

KB0601

Memerhati

Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau untuk mencerap maklumat tentang objek dan fenomena.

- Mendakan merah bata pada ujian Benedict.

- Perbezaan struktur sel haiwan dan sel tumbuhan di bawah mikroskop cahaya.

 

- Keadaan jalur ubi kentang yang keras atau

lembik.

KB0602

Mengelas

Mengenal pasti, mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya.

- Mengelas faktor biosis dan abiosis.

- Mengelas sampel makanan yang mengandungi karbohidrat, protein dan

 

lipid.

- Mengelas variasi selanjar dan variasi tidak selanjar.

KB0603

Mengukur dan

Mengumpul maklumat secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan / atau menggunakan alat berunit piawai

- Menggunakan nombor

menggunakan

i. Bilangan gelembung udara.

nombor

ii. Luas kuadrat

- Menggunakan alat

 

berunit piawai

i. Bacaan jam randik (10 minit)

ii. Bacaan isipadu silinder penyukat

(10 ml)

iii. Bacaan neraca

(10 g)

Catatan: Penentuan titik perpuluhan bergantung kepada kejituan alat pengukur (skala terkecil) dan bilangan ralat semasa mengambil bacaan.

8

DRAF

KB0604

Membuat

Membuat pernyataan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

- Kadar tindak balas enzim adalah maksimum pada suhu optimum (37 0 C)

- Kadar transpirasi adalah tinggi kerana keamatan cahaya adalah tinggi.

inferens

 

- Kepekatan vitamin C dalam jus limau adalah tinggi kerana mempunyai lebih banyak asid askorbik.

KB0605

Meramal

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

- Kadar denyutan jantung bertambah/ berkurang/ kekal.

- Nilai BOD kawasan P adalah lebih tinggi/ lebih rendah/ kekal.

 

- Nilai tenaga dalam sampel makanan A ialah 1000 Jg-1

KB0606

Berkomunikasi

Menerima, memilih, mengorganisasi dan / atau mengolah data dan mempersembahkan data / maklumat dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, jadual, graf, rajah, model, carta alir, carta bar dan rajah skema.

- Dapat melukis dan melabel sel haiwan.

- Dapat merekod data / pemerhatian dalam jadual.

- Dapat melukis graf perubahan jisim jalur ubi kentang melawan kepekatan larutan.

KB0607

Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, bentuk, saiz, isipadu, arah, berat dan jisim sesuatu objek dengan masa.

- Saiz populasi siput babi

di

kebun sayur adalah

lebih besar berbanding

 

di

padang sekolah

selepas satu minggu.

 

- Semakin banyak isipadu air yang diminum, semakin banyak isipadu air kencing yang dihasilkan.

- Hubungan paksi X dan paksi Y pada graf yang betul.

9

DRAF

KB0608

Mentafsir data

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang telah diorganisasikan.

- Peratus karbon dioksida dalam sampel udara hembusan adalah lebih tinggi berbanding udara sedutan kerana udara hembusan mengandungi karbon dioksida yang dihasilkan semasa respirasi aerob.

- Masa pelunturan warna larutan metilena biru dalam sampel air A adalah paling cepat kerana nilai BOD adalah paling tinggi.

KB0609

Mendefinisi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan atau diperhatikan.

- Proses transpirasi adalah proses kehilangan wap air melalui liang stoma daun Hibiscus sp. Yang ditunjukkan oleh jarak yang dilalui oleh gelembung udara dalam masa 5 minit dan dipengaruhi oleh keamatan cahaya.

secara operasi

KB0610

Mengawal

Mengenalpasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.

- Eksperimen kesan keamatan cahaya ke atas kadar transpirasi

i. Pemboleh ubah dimanipulasikan:

pemboleh ubah

 

keamatan cahaya

Memanipulasikan satu pemboleh ubah dan memerhatikan perubahan pada satu pemboleh ubah yang lain dan memalarkan pemboleh ubah yang lain.

ii. Pemboleh ubah bergerak balas: jarak yang dilalui oleh gelembung udara dalam masa 5 minit // kadar transpirasi.

iii. Pemboleh ubah dimalarkan:

pergerakan udara // kelembapan udara

10

DRAF

KB0611

Membuat

Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas bagi suatu penyiasatan dan pernyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya.

- Semakin tinggi keamatan cahaya semakin jauh jarak yang dilalui oleh gelembung udara dalam masa 10 minit

hipotesis

KB0612

Mengeksperimen

Mengenalpasti masalah, membuat hipotesis, merancang untuk menjalankan penyiasatan, memilih teknik serta alat dan bahan, menjalankan aktiviti mengikut perancangan untuk menguji hipotesis, mengumpul dan merekod data, mentafsir data dan membuat kesimpulan tentang penyiasatan.

- Rujuk contoh laporan di muka surat 31-42

KB0613

Penggunaan dan Pengendalian Radas dan Bahan Sains

Mengguna dan mengendalikan alat radas serta bahan sains dan spesimen, membersih dan menyimpan alat radas, bahan sains dan spesimen, melupus

bahan dan spesimen yang tidak diperlukan lagi

Nota :

Kemahiran manipulatif yang dinilai oleh guru semasa murid menjalankan eksperimen / aktiviti

 

01 Murid dapat mengguna dan mengendalikan alat radas serta bahan sains dan spesimen dengan cara yang betul

02 Murid dapat membersih dan menyimpan alat radas dan spesimen dengan cara yang betul

03 Murid dapat melupus bahan dan spesimen yang tidak diperlukan lagi dengan cara yang betul

11

DRAF

NB0101

 

Murid mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni sebelum, semasa dan selepas menjalankan eksperimen.

- Contoh sikap saintifik:

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

 

membersihkan alat radas selepas menjalankan eksperimen.

 

-

Contoh

nilai

murni:

bekerjasama

12

 

DRAF

6.0

PANDUAN

PELAKSANAAN

PENTAKSIRAN

KEMAHIRAN

SAINTIFIK

(PKS)

BIOLOGI

6.1 Semua amali yang disenaraikan dalam Amali Biologi Tingkatan 4

(Rujuk muka surat

14-16)

dan Tingkatan 5

(Rujuk

muka

surat

17)

boleh

dilaksanakan

bagi

tujuan

pentaksiran.

6.2 Setiap amali yang dijalankan perlu merujuk buku amali Biologi Tingkatan Empat

dan buku teks Biologi Tingkatan Lima yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan

Malaysia.

6.3 Terdapat dua kategori amali:

(a)

Kategori A Amali dengan hipotesis

(b)

Kategori B Amali tanpa hipotesis

6.4 Jumlah pentaksiran yang perlu dijalankan adalah 15 amali / aktiviti.

(a)

10 amali semasa tingkatan 4 bermula April hingga Oktober 2018.

(i)

6 amali dengan hipotesis (kategori A)

(ii)

4 amali tanpa hipotesis (kategori B)

(b)

5 amali semasa tingkatan 5 bermula Januari hingga Ogos 2019.

(i)

2 amali dengan hipotesis (kategori A)

(ii)

3 amali tanpa hipotesis (kategori B)

6.5 Pentaksiran kemahiran sikap saintifik dan nilai saintifik boleh dilakukan serentak

dengan mana-mana pentaksiran kemahiran yang lain.

6.6 Amali yang ditaksir perlu dijalankan secara individu atau berkumpulan

(berpasangan/ tidak melebihi empat orang murid). Penskoran dinilai secara individu.

6.7 Laporan amali ditulis secara individu dalam helaian kertas / buku dan perlu dihantar

kepada guru untuk diberi penskoran.

13

7.0 SENARAI AMALI BIOLOGI

7.1 SENARAI AMALI TINGKATAN 4

DRAF

BIL

 

BAB

 

AMALI / AKTIVITI MAKMAL

KATEGORI

1

BAB 2

:

   

STRUKTUR SEL DAN ORGANISASI SEL

2.1 : Menyediakan dan mengkaji slaid sel tumbuhan

B

2.2 : Menyediakan dan mengkaji slaid sel haiwan

B

2.3 : Mengkaji proses hidup organisma unisel

B

2

BAB 3

:

   
 

3.1 : Mengkaji pergerakan bahan merentas membran separa telap. 3.2 : Mengkaji osmosis dengan menggunakan

A

PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA

A

 

osmometer.

3.4

: Mengkaji kesan larutan hipotonik, hipertonik

A

 

dan isotonik terhadap sel haiwan.

3.5

: Mengkaji kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan.

A

3.6

: Mengkaji dan menentukan kepekatan larutan luar yang isotonik dengan sap sel tumbuhan.

A

3

BAB 4

:

   

KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL

4.3

: Mengkaji kesan suhu terhadap aktiviti enzim amilase air liur.

A

4.4

: Mengkaji kesan pH terhadap aktiviti enzim pepsin.

A

4.5

: Mengkaji kepekatan substrat terhadap aktiviti enzim amilase air liur.

A

4.6

: Amali kesan kepekatan enzim terhadap aktiviti enzim amilase air liur.

A

4

BAB 6 :

   

NUTRISI

6.1

: Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan.

A

6.2

: Menguji kehadiran kanji, gula penurun, gula bukan penurun dalam sampel-sampel makanan.

B

6.3

: Menentukan kandungan vitamin C dalam pelbagai jus buah.

A

6.4

: Mengkaji tindakan enzim terhadap kanji

A

14

DRAF

 

6.5

: Mengkaji tindakan enzim terhadap protein.

A

6.7

: Mengkaji pergerakan bahan melalui tiub visking.

A

6.8

: Mengkaji kesan kekurangan makronutrien dalam tumbuhan.

A

6.9

: Mengkaji model/slaid keratan rentas daun.

B

6.11

: Menyiasat kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis.

A

5 BAB 7 :

   

7.1

: Mengkaji proses respirasi aerob.

A

RESPIRASI

7.2

: Menyiasat proses respirasi anaerob dalam yis

A

7.4

: Memerhatikan struktur respirasi spesimen hidup (ikan dan katak)

B

7.6

: Menyiasat perbezaan antara udara yang disedut dengan udara yang dihembus dari segi kandungan oksigen dan karbon dioksida

A

7.7

: Menyiasat perbezaan kandungan haba dalam udara sedutan dengan udara hembusan

A

7.8

: Mengkaji kesan aktiviti cergas terhadap kadar denyutan jantung

A

6 BAB 8 :

   

EKOSISTEM

8.1

: Menyiasat komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem

A

DINAMIK

8.2

: Menyiasat hubungan pemakanan dan interaksi antara komponen biosis

B

8.3

: Mengkaji persaingan intraspesies dan interspesies dalam tumbuhan

A

8.4

: Mengkaji proses pengkolonian dan sesaran

B

8.5

: Menyiasat taburan tumbuhan dengan menggunakan teknik persampelan kuadrat

B

8.6

: Menganggarkan saiz populasi siput babi dengan menggunakan kaedah tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula (boleh menggunakan kaedah analogi)

A

8.7

: Mengkaji hubungan antara taburan populasi sesuatu organisma dengan perubahan faktor abiosis.

A

8.9

: Mewujudkan kesedaran biokepelbagaian suatu ekosistem.

B

15

DRAF

   

8.11 : Mengkaji kesan suhu, pH, keamatan cahaya dan nutrien terhadap aktiviti yis.

A

7

BAB 9 :

   

EKOSISTEM

9.1 : Membandingkan bahan cemar pepejal dalam udara daripada persekitaran berbeza.

TERANCAM

A

9.2 : Menyiasat paras pencemaran air di beberapa punca air yang berlainan.

A

16

7.2 SENARAI AMALI TINGKATAN 5

DRAF

BIL

BAB

 

AMALI / AKTIVITI MAKMAL

KATEGORI

1

BAB 1 : SISTEM

   

PENGANGKUTAN

1.1

: Mengkaji hubungan antara saiz permukaan dengan nisbah jumlah luas permukaan per isipadu (JLP/I).

A

1.6

: Amali menunjukkan xilem ialah saluran yang mengangkut air dalam tumbuhan berbunga.

A

1.7

: Amali menunjukkan floem ialah saluran yang mengangkut hasil fotosintesis atau bahan organik dalam tumbuhan.

A

1.8

: Amali mengkaji kesan pergerakan udara / suhu / keamatan cahaya / kelembapan relatif ke atas kadar transpirasi.

A

2

BAB 3 :

   

KOORDINASI & GERAK BALAS

3.18

: Mengkaji kesan pengambilan kuantiti air yang berbeza ke atas penghasilan air kencing.

A

3

BAB 4 :

   

4.7

: Mengenalpasti bahagian-bahagian pada bunga

B

PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHAN

4.1

: Memerhatikan percambahan debunga dalam larutan gula

B

4.9

: Memerhati struktur beberapa jenis buah dan menghubungkaitkan dengan bahagian- bahagian bunga seperti ovul, integumen dan ovari

B

4.10

: Mengenal pasti zon pertumbuhan pada hujung pucuk dan akar

B

4.2

: Mengkaji pola pertumbuhan pokok keembung atau pokok bawang

A

4.13

: Mengenal pasti tisu primer dan tisu sekunder

B

4

BAB 5 :

   

5.2

: Mengkaji kacukan monohibrid secara analogi

A

PEWARISAN

5.3

: Menyusun kromosom untuk membina kariotip manusia.

B

5

BAB 6 :

   

VARIASI

6.2

: Menyiasat variasi selanjar dan tidak selanjar pada manusia

A

6.6

: Mengkaji kesan penyamaran ke atas kemandirian spesies melalui hubungan mangsa dan pemangsa

A

17

8.0 SENARAI SEMAK KONSTRUK AMALI BIOLOGI

8.1 SENARAI SEMAK KONSTRUK AMALI TINGKATAN 4

DRAF

   

KEMAHIRAN PROSES SAINS

 

KEMAHIRAN MANIPULATIF

 

TAJUK

KB0601

Memerhati

KB0602

Mengelas

KB0603

Mengukur guna

nombor

KB0604

Inferens

KB0605

Meramal

KKB0606

Komunikasi

Hubungan ruang

KB0607

dan masa

KB0608

Tafsir data

KB0609

Definisi operasi

KB0610

Pembolehubah

KB0611

Hipotesis

KB0612

Mengeksperimen

01

Mengguna dan

mengendalikan

radas

02

Membersih dan

menyimpan

03

Melupus bahan

 

TINGKATAN EMPAT

 
 

BAB 2 : STRUKTUR SEL DAN ORGANISASI SEL

 

2.1 Menyediakan dan mengkaji slaid sel tumbuhan (KUMPULAN)

:

/

X

 

X

/

X

 

/ X

X

X

 

X

X

/

 

/ /

   

/

2.2 Menyediakan dan mengkaji slaid sel haiwan

(KUMPULAN)

:

/

X

 

X

/

X

 

/ X

X

X

 

X

X

/

 

/ /

   

/

2.3

(KUMPULAN)

:

Mengkaji proses hidup organisma unisel

/

/

 

X

/

X

 

/ X

X

X

 

X

X

X

 

/ /

   

/

 

BAB 3 : PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA

 

3.1 : Amali mengkaji pergerakan bahan merentas membran separa telap (INDIVIDU)

/ /

   

X

/

/

 

X

/ /

 

X

/

/

/

 

/ /

   

/

3.2 : Amali mengkaji osmosis dengan menggunakan osmometer (KUMPULAN)

/ /

   

/

/

/

 

/

/ /

 

X

/

/

/

 

/ /

   

/

3.4 : Mengkaji kesan larutan hipotonik, hipertonik

dan isotonik terhadap sel haiwan

(KUMPULAN)

/ /

   

X

/

X

 

X

/ X

 

X

/

/

/

 

/ /

   

/

3.5 : Mengkaji kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan

/ /

   

X

/

X

 

X

/ /

 

X

/

/

/

 

/ /

   

/

(KUMPULAN)

       

3.6

: Amali mengkaji dan menentukan kepekatan larutan luar yang isotonik dengan sap sel tumbuhan (KUMPULAN)

                             

/ /

 

/

/

X

/

/ /

X

/

/

/

 

/ /

   

/

18

DRAF

   

KEMAHIRAN PROSES SAINS

 

KEMAHIRAN MANIPULATIF

 

TAJUK

KB0601

Memerhati

KB0602

Mengelas

KB0603

Mengukur guna

nombor

Inferens

KB0604

Meramal

KB0605

KKB0606

Komunikasi

KB0607

Hubungan ruang

dan masa

KB0608

Tafsir data

KB0609

Definisi operasi

KB0610

Pembolehubah

KB0611

Hipotesis

KB0612

Mengeksperimen

01

Mengguna dan

mengendalikan

radas

02

Membersih dan

menyimpan

03

Melupus bahan

 

BAB 4 : KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL

 

4.3

: Amali mengkaji kesan suhu terhadap aktiviti enzim amilase air liur (KUMPULAN)

/

X

/ X

/ /

   

/

/

X

/

/

/

 

/ /

 

/

4.4

: Amali mengkaji kesan pH terhadap aktiviti enzim pepsin(KUMPULAN)

/

X

 

/ X

/ /

   

/

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

4.5

: Amali mengkaji kepekatan substrat terhadap aktiviti enzim amilase air liur (KUMPULAN)

/

X

 

/ X

/ /

   

/

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

4.6

: Amali kesan kepekatan enzim terhadap aktiviti enzim amilase air liur(KUMPULAN)

/

X

 

/ X

/ /

   

/

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

 

BAB 6 : NUTRISI

 

6.1

: Menentukan nilai tenaga dalam sampel Makanan

/

/

 

/

/

X

/

 

/

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

6.2

: Menguji kehadiran kanji, gula penurun, gula bukan penurun dalam sampel-sampel makanan.

/

/

 

X

/

X

/

 

X

/

X

X

X

/

 

/ /

   

/

6.3 : Amali menentukan kandungan vitamin C dalam pelbagai jus buah

/

X

 

/

/

/

/

 

/

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

6.4

: Amali mengkaji enzim terhad kanji

/

X

 

X

/

X

/

 

X

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

6.5

: Amali mengkaji tindakan enzim terhadap Protein

/

X

 

X

/

X

X

 

/

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

6.7

: Mengkaji pergerakan bahan melalui tiub Visking

/

X

 

/

/

X

/

 

X

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

6.8

: Amali mengkaji kesan kekurangan makronutrien dalam tumbuhan

/

X

 

X

/

X

/

 

X

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

6.9

: Mengkaji model/slaid keratan rentas daun

/

X

 

X

X

X

/

 

X

X

X

X

X

X

 

/ /

   

X

19

DRAF

   

KEMAHIRAN PROSES SAINS

 

KEMAHIRAN MANIPULATIF

 

TAJUK

KB0601

Memerhati

KB0602

Mengelas

KB0603

Mengukur guna

nombor

KB0604

Inferens

KB0605

Meramal

KKB0606

Komunikasi

KB0607

Hubungan ruang

dan masa

KB0608

Tafsir data

KB0609

Definisi operasi

KB0610

Pembolehubah

KB0611

Hipotesis

KB0612

Mengeksperimen

01

Mengguna dan

mengendalikan

radas

02

Membersih dan

menyimpan

03

Melupus bahan

6.10 : Menyisat penyesuaian tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis berkaitan dengan taburan stoma dan kloroplas

/

/

 

/

/ X

 

/

 

X

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

6.11

: Amali menyiasat kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis

/

X

 

/

/ X

 

/

 

/

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

 

BAB 7 : RESPIRASI

 

7.1

: Mengkaji proses respirasi aerob

/

X

 

/

/

/

/

 

X

/

X

X

/

/

 

/ /

   

/

7.2

: Amali menyiasat proses respirasi anaerob dalam yis

/

X

 

/

/

X

/

 

X

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

7.4

: Memerhatikan

struktur respirasi spesimen

/

 

/

       

/

               

/ /

   

/

 

hidup (ikan dan katak)

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

7.6

: Amali menyiasat perbezaan antara udara yang disedut dengan udara yang dihembus dari segi kandungan oksigen dan karbon dioksida

/

X

 

/

/

X

/

 

X

/

X

/

/

/

 

/ /

   

/

7.7

: Amali menyiasat perbezaan kandungan haba dalam udara sedutan dan udara hembusan

/

X

 

/

/

X

/

 

X

/

X

/

/

/

 

/ /

   

X

7.8

: Amali mengkaji kesan aktiviti cergas terhadap kadar denyutan jantung

/

X

 

/

/

X

/

 

/

/

X

/

/

/

 

/ /

   

X

 

BAB 8 : EKOSISTEM DINAMIK

 

8.1

: Menyiasat Komponen Biotik dan Abiotik dalam ekosistem

/

/

 

X

 

/ /

X X

   

X

/

/

/

X

 

/ /

   

/

8.2

: Menyiasat interaksi antara komponen biosis

/

/

 

X

 

/ /

/ X

   

/

X

X

X

X

 

/ /

   

X

20

DRAF

   

KEMAHIRAN PROSES SAINS

 

KEMAHIRAN MANIPULATIF

 

TAJUK

KB0601

Memerhati

KB0602

Mengelas

KB0603

Mengukur guna

nombor

KB0604

Inferens

KB0605

Meramal

KKB0606

Komunikasi

Hubungan ruang

KB0607

dan masa

KB0608

Tafsir data

Definisi operasi

KB0609

KB0610

Pembolehubah

KB0611

Hipotesis

KB0612

Mengeksperimen

01

Mengguna dan

mengendalikan

radas

02

Membersih dan

menyimpan

03

Melupus bahan

8.3

: Amali mengkaji persaingan intraspesies dan interspesies dalam tumbuhan

/

X

 

/

/

X

 

/ X

 

X

/ /

 

/

/

 

/

 

/

/

8.4

: Mengkaji proses pengkolonian dan sesaran

/

/

 

X

/

X

 

/ X

 

X

/ X

 

X

X

 

X

 

X

X

8.5

: Menyiasat taburan tumbuhan dengan menggunakan teknik persampelan kuadrat

/

X

 

/

/

/

 

/ X

 

X

/ X

 

X

X

 

/

 

/

X

8.6

: Menganggarkan saiz populasi siput babi dengan menggunakan kaedah tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula

                             

/

X

 

/

/

X

/ /

X

/ /

/

X

 

/

 

/

X

8.7

: Amali mengkaji hubungan antara taburan populasi sesuatu organisma dengan perubahan faktor abiosis

                             

/

X

 

/

/

X

/ X

X

/ /

/

/

 

/

 

/

X

8.9

: Mewujudkan kesedaran biokepelbagaian suatu Ekosistem

/

/

 

X

/

X

 

/ X

 

X

/ X

 

X

X

 

X

 

X

X

8.11 : Amali mengkaji kesan suhu, pH, keamatan cahaya dan nutrien terhadap aktiviti Yis

/

X

 

/

/

X

/ /

   

X

/ /

 

/

/

 

/

 

/

/

 

BAB 9 : EKOSISTEM TERANCAM

 

9.1 : Amali membandingkan bahan cemar pepejal dalam udara daripada persekitaran berbeza

/

X

 

X /

 

X

 

/ X

X

 

/ /

 

/

/

 

/

 

/

/

9.2 : Amali menyiasat paras pencemaran air di beberapa punca air yang berlainan

/

X

 

/ /

 

X

 

/ X

/

 

/ /

 

/

/

 

/

 

/

/

21

8.2 SENARAI SEMAK KONSTRUK AMALI TINGKATAN 5

DRAF

   

KEMAHIRAN PROSES SAINS

 

KEMAHIRAN MANIPULATIF

 

TAJUK

KB0601

Memerhati

KB0602

Mengelas

KB0603

Mengukur guna

nombor

KB0604

Inferens

KB0605

Meramal

KKB0606

Komunikasi

KB0607

Hubungan ruang

dan masa

KB0608

Tafsir data

KB0609

Definisi operasi

KB0610

Pembolehubah

KB0611

Hipotesis

KB0612

Mengamali

01

Mengguna dan

mengendalikan

radas

02

Membersih dan

menyimpan

03

Melupus bahan

 

TINGKATAN LIMA

 
 

BAB 1 : SISTEM PENGANGKUTAN

 

1.1

: Amali mengkaji hubungan antara saiz permukaan dengan nisbah jumlah luas permukaan per isipadu (IBSE terbimbing)

/

X

 

/

/

/

 

/ X

 

/

X

/

/

/

 

/

 

/

/

1.6

: Amali menunjukkan xilem ialah saluran yang mengangkut air dalam tumbuhan berbunga(IBSE terbimbing)

/

X

 

X

/

X

 

/ X

 

X

X

/

/

/

 

/

 

/

/

1.7

: Amali menunjukkan floem ialah saluran yang mengangkut hasil fotosintesis atau bahan organik dalam tumbuhan. (IBSE terbimbing)

/

X

 

X

/

X

 

/ X

 

/

X

/

/

/

 

/

 

/

X

1.8

: Amali mengkaji kesan pergerakan udara / suhu / keamatan cahaya / kelembapan relatif ke atas kadar transpirasi. (IBSE terbimbing)

/

X

 

/

/

X

/ /

   

/

X

/

/

/

 

/

 

/

/

 

BAB 3 : KOORDINASI DAN GERAKBALAS

 

3.18 : Mengkaji kesan pengambilan kuantiti air yang berbeza ke atas penghasilan air kencing

/

X

 

/

/

X

/

 

/

/

X

/

/

/

 

/

 

/

/

22

DRAF

   

KEMAHIRAN PROSES SAINS

 

KEMAHIRAN MANIPULATIF

 

TAJUK

KB0601

Memerhati

KB0602

Mengelas

KB0603

Mengukur guna

nombor

KB0604

Inferens

KB0605

Meramal

KKB0606

Komunikasi

KB0607

Hubungan ruang

dan masa

KB0608

Tafsir data

KB0609

Definisi operasi

KB0610

Pembolehubah

KB0611

Hipotesis

KB0612

Mengamali

01

Mengguna dan

mengendalikan

radas

02

Membersih dan

menyimpan

03

Melupus bahan

 

BAB 4 : PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHAN

 

4.7

: Mengenalpasti pelbagai bahagian pada bunga

/

X

 

X

X

X

/

 

X

X

X

X

X

X

 

/

 

/

/

4.1

: Memerhatikan percambahan debunga dalam larutan gula

/

X

 

X

X

X

/

 

X

X

X

X

X

X

 

/

 

/

/

4.9

: Memerhati struktur beberapa jenis buah dan menghubungkaitkan dengan bahagian-bahagian bunga seperti ovul, integumen dan ovari

/

X

 

X

X

X

/

 

X

X

X

X

X

X

 

/

 

/

/

4.10 : Mengenal pasti zon pertumbuhan pada hujung pucuk dan akar

/

X

 

X

X

X

/

 

X

X

X

X

X

X

 

/

 

/

X

4.2

: Mengkaji pola pertumbuhan pokok keembung atau pokok bawang

/

X

 

/

/

X

/

 

/

/

/

/

/

/

 

/

 

/

/

4.13 : Mengenal pasti tisu primer dan tisu sekunder

/

/

 

X

X

X

/

 

X

X

X

X

X

X

 

/

 

/

X

 

BAB 5 : PEWARISAN

 

5.2

: Mengkaji kacukan monohibrid secara analogi

/

X

 

/

/

X

/

 

X

/

X

/

/

/

 

/

 

/

X

5.3

: Menyusun kromosom untuk membina kariotip manusia

/

/

 

X

X

X

/

 

X

X

X

X

X

X

 

/

 

/

/

 

BAB 6 : VARIASI

 

6.2

: Menyiasat variasi selanjar dan tidak selanjar pada manusia

/

/

 

/ X

/ /

   

/

/

/

/

/

/

 

/

 

/

/

6.6

: Mengkaji kesan penyamaran ke atas kemandirian spesies melalui hubungan mangsa dan pemangsa

/

X

 

/ X

/ /

   

X

/

X

/

/

/

 

/

 

/

X

23

9.0 PANDUAN PENSKORAN

DRAF

9.1 JADUAL PERATURAN PENSKORAN AMALI DENGAN HIPOTESIS (KATEGORI A)

KONSTRUK YANG DITAKSIR

KRITERIA

SKOR

 

Menyatakan tujuan amali / penyataan masalah

1

Menyatakan hipotesis iaitu hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas

1

Menyatakan :

 

i. Pemboleh ubah dimanipulasi (PUM)

1

ii. Pemboleh ubah bergerak balas (PUB)

1

iii. Pemboleh ubah dimalarkan

1

Merancang amali

Menyenaraikan semua radas dan bahan yang terlibat

1

Melukis rajah susunan radas yang berlabel dan berfungsi

1

Menyenaraikan prosedur yang lengkap untuk melakukan amali iaitu :

 

Kaedah mengawal PUM

1

Kaedah mendapatkan data bagi PUB

1

Ulang langkah amali dengan nilai / bahan PUM yang berbeza