Anda di halaman 1dari 41

新寿活华小

SJK(C) SAUK

33500 KUALA KANGSAR

PERAK

全年教学计划
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018
BAHASA MELAYU
TAHUN 4
Disediakan Oleh:
NOOR SURIANA BINTI SAKRAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN 4

MINGGU/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN


TARIKH KURIKULUM

1 Tema : EMK:
1.2.6 (k1)
Keluarga sejahtera 1.2 Ilmu: Pendidikan
Mendengar, mengecam, dan Mendengar, memahami, dan Moral
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut ayat yang pelbagai jenis
Tajuk : abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur Nilai Murni
frasa dan ayat dengan betul. ayat yang betul dan tepat. -kesyukuran
Adiku baru lahir -kasih sayang
2.2.3(k1) -menjaga kesihatan
Comelnya Adik 2.2 Membaca dan memahami ayat yang -menghargai jasa
Membaca dan memahami mengandungi perkataan berimbuhan
Adik kesayangan perkataan, frasa dan ayat apitan daripada pelbagai sumber KP:
kami daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul..
dengan sebutan yang betul. Interpersonal
Azwin yang comel
3.2.6 (k1) Verbal-linguistik
Marilah adikku 3.2 Menulis ayat dalam petikan secara
Menulis huruf, suku kata, mekanis dengan betul dan kemas. Kontekstual
Pendaftaran perkataan,frasa dan ayat
kelahiran Azwin secara mekanis dengan betul 4.1.1 BCB
dan kemas Menyebut dan menyatakan amalan -bacaan intensif
baik yang tersurat daripada lirik lagu
4.1 dalam nyanyian yang Strategi pdp:
Menyebut dan memahami dipersembahkan.
unsur seni dalam lagu melalui KB
nyanyian secara didik hibur. -menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan

5.1 5.1.1
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata nama am tak hidup institusi dengan
dengan betul mengikut betul mengikut konteks.
konteks.
.

2 Tema : 1.2 EMK:


1.2.6 (k1)
Keluarga sejahtera Mendengar, mengecam, dan Ilmu: Pendidikan
menyebut bunyi bahasa, iaitu Mendengar, memahami, dan Moral
Tajuk : abjad, suku kata, perkataan, menyebut ayat yang pelbagai jenis
Adiku baru lahir frasa dan ayat dengan betul. dengan struktur Nilai Murni
ayat yang betul dan tepat. -kesyukuran
Comelnya Adik 2.2 -kasih sayang
Membaca dan memahami 2.2.3(k1) -menjaga kesihatan
Adik kesayangan perkataan, frasa dan ayat Membaca dan memahami ayat yang -menghargai jasa
kami daripada pelbagai sumber mengandungi perkataan berimbuhan
dengan sebutan yang betul. apitan daripada pelbagai sumber KP:
Azwin yang comel dengan sebutan yang betul..
3.2 Interpersonal
Marilah adikku Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 (k1)
perkataan,frasa dan ayat Menulis ayat dalam petikan secara Verbal-linguistik
Pendaftaran secara mekanis dengan betul mekanis dengan betul dan kemas.
kelahiran Azwin dan kemas Kontekstual
4.1.1
4.1 Menyebut dan menyatakan amalan BCB
Menyebut dan memahami baik yang tersurat daripada lirik lagu -bacaan intensif
unsur seni dalam lagu melalui dalam nyanyian yang
nyanyian secara didik hibur. dipersembahkan. Strategi pdp:

KB
-menjana idea
-menghubung kait

5.1 5.1.1 -mengkategorikan


Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata nama am tak hidup institusi dengan
dengan betul mengikut betul mengikut konteks.
konteks.

EMK:
3 Tema : 1.3 1.3.1( K1 ) Ilmu:Pendidikan
Keluarga sejahtera Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan Moral
memberi respons terhadap memberikan respons yang sesuai
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan secara lisan atau gerak laku terhadap Nilai Murni
Menjamu keluarga pesanan yang didengar dengan arahan berdasarkan ayat perintah -mematuhi arahan
dan rakan betul. dengan betul -kerjasama
-menghargai
Persiapan jamuan .2.2 2.2.2(K1) -kesopanan
Pantun untuk Membaca dan memahami Membaca dan memahami frasa
tetamu perkataan, frasa dan ayat dalam petikan daripada sesuatu KP:
daripada pelbagai sumber bahan bacaan dengan sebutan yang
Majlis makan yang dengan sebutan yang betul. betul. Kontekstual
meriah -
3.2 3.2.7 ( K1) menghubungkaitkan
Amalan bersantun Menulis huruf, suku kata, Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
perkataan,frasa dan ayat secara mekanis dalam bentuk tulisan Interpersonal
secara mekanis dengan betul berangkai dengan betul dan kemas.
dan kemas Visual Ruang
.5.1.2
5.1 Memahami dan menggunakan kata Muzik
Memahami dan menggunakan nama khas gelaran atau nama
golongan kata panggilan dengan betul mengikut Strategi pdp:
dengan betul mengikut konteks.
konteks. KB
-
menghubungkaitkan
-mengecam
-menjana idea

4 Tema : 1.3. EMK:


.3.1 ( K1)
Keluarga sejahtera Mendengar, memahami dan Ilmu
memberi respons terhadap Mendengar, memahami dan -Pendidikan Moral
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons yang sesuai
Keluarga yang pesanan yang didengar secara lisan atau gerak laku terhadap Nilai Murni
berjaya dengan betul. arahan berdasarkan ayat perintah -bersyukur
dengan betul -kesungguhan
Kejayaan keluarga 2.2 -gigih
Dharmaraj Membaca dan memahami 2.2.3 (K1)
perkataan, frasa dan ayat Membaca dan memahami ayat yang KP:
Menghargai daripada pelbagai sumber mengandungi perkataan berimbuhan
pelajaran dengan sebutan yang betul. apitan daripada pelbagai sumber Kinestetik
. dengan sebutan yang betul.
Pendorong 3.3 Verbal-linguistik
kejayaan Membina dan menulis 3.3.3 (K 3)
perkataan, frasa dan ayat Membina dan menulis jawapan BCB
dengan betul pemahaman berdasarkan soalan yang -bacaan intensif
bertumpu dan bercapah dengan betul.
4.1 Strategi pdp:
Menyebut dan memahami .4.1.2
unsur seni dalam Menyatakan perasaan berdasarkan KB
lagu melalui nyanyian secara melodi dan lirik lagu dalam nyanyian -membuat
didik hibur. yang dipersembahkan. gambaran
mental
5.1 Memahami dan -mengenal pasti
menggunakan golongan kata 5.1.1 -
dengan betul mengikut Memahami dan menggunakan kata menghubungkaitkan
konteks. nama am tak hidup institusi dengan -menyusun urutan
betul mengikut konteks. -menjanakan idea

3.1 ( K1)
Tema : 1.3. EMK:
Keluarga sejahtera Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan Ilmu: Pendidikan
5 memberi respons terhadap memberikan respons yang sesuai Moral
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan secara lisan atau gerak laku terhadap
Keluarga yang pesanan yang didengar arahan berdasarkan ayat perintah Nilai Murni
berjaya dengan betul. dengan betul - bersyukur
-kesungguhan
Kejayaan keluarga 2.2 2.2.3 (K1) -gigih
Dharmaraj Membaca dan memahami Membaca dan memahami ayat yang
perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan KP:
Menghargai daripada pelbagai sumber apitan daripada pelbagai sumber
pelajaran dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul. KMD
. -Meramal
Pendorong 3.3 3.3.3 (K 3)
kejayaan Membina dan menulis Membina dan menulis jawapan Verbal-linguistik
perkataan, frasa dan ayat pemahaman berdasarkan soalan yang
dengan betul bertumpu dan bercapah dengan betul. Muzik

4.1 .4.1.2 Kontekstual


Menyebut dan memahami Menyatakan perasaan berdasarkan -mengalami
unsur seni dalam melodi dan lirik lagu dalam nyanyian
lagu melalui nyanyian secara yang dipersembahkan. BCB
didik hibur. -mendengar dengan
cekap
5.1 Memahami dan 5.1.1
menggunakan golongan kata Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
dengan betul mengikut nama am tak hidup institusi dengan
konteks. betul mengikut konteks. KB
-
menghubungkaitkan
-menganalisis
-mengecam
-menjanakan idea

6 EMK:
1.4
Tema: 1.4.2 (K1) Pendidikan Alam
Warga penyayang Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara sekitar
menyatakan permintaan dengan menggunakan kata panggilan
Tajuk : tentang sesuatu perkara dalam kalangan masyarakat Nilai Murni
daripada pelbagai sumber berdasarkan sesuatu situasi secara -kasih sayang
Sekolah penyayang dalam situasi formal dan tidak bertatasusila. -kesopanan
formal secara bertatasusila. -keprihatinan
Perasmian program -bekerjasama
sekolah penyayang 2.4
2.4.1(K 2) KP:
Sekolah saya Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat
rumah saya maklumat yang tersurat dan daripada bahan naratif untuk Kontekstual
tersirat daripada pelbagai membuat ramalan yang wajar. -mengaplikasikan
Sambutan hari bahan untuk memberi respons -memindahkan
ulangtahun dengan betul.
kelahiran Konstruktivisme
-menerangkan dan
3.4.2 (K 2) menjelaskan idea
3.4
Menulis ayat yang mengandungi
Menulis imlak dengan tepat. imbuhan apitan dengan ejaan dan Strategi pdp:
tanda baca yang tepat secara imlak
KB
-membuat urutan
. -membuat andaian
-menganalisis
.. -menjanakan idea

Tema: 1.3 1.3.3(K 1)


Warga penyayang Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan EMK:
7 memberi respons terhadap memberikan respons dengan
Tajuk: sesuatu arahan, menyampaikan pesanan mengikut Ilmu: Pendidikan
soalan dan pesanan yang urutan yang betul. Moral
Kita prihatin
didengar dengan betul. 2.3.1 (K2) Nilai Murni
Lawatan ke rumah Membaca kuat pelbagai bahan -amanah
kanak-kanak seri 2.3 yang mengandungi pelbagai jenis -keprihatinan
intan Membaca kuat pelbagai bahan ayat yang mempunyai sebutan ”e” -berhemah tinggi
bacaan dengan lancar, sebutan pepet dengan lancar, sebutan yang
Persiapan ke yang jelas dan intonasi yang jelas dan intonasi yang betul KP:
rumah kanak-kanak betul
seri intan 3.3.4 (K 3) Interpersonal
3.3 Membina kerangka karangan
Pengalaman di Membina dan menulis berdasarkan bahan grafik dengan Kontekstual
rumah kanak-kanak perkataan, frasa dan ayat -
Seri Intan dengan betul. 4.1.2 menghubungkaitkan
Menyatakan perasaan berdasarkan
Warga prihatin 4.1 melodi dan lirik lagu dalam nyanyian BCB
Menyebut dan memahami yang dipersembahkan. -bacaan intensif
Masyarakat unsur seni dalam lagu melalui
berbudi nyanyian secara didik hibur. Strategi pdp:
. 5.1.3
5.1 Memahami dan menggunakan kata KB
memahami dan menggunakan ganti nama diri dan kata ganti nama -
golongan kata tunjuk dengan betul dalam pelbagai menghubungkaitkan
dengan betul mengikut konteks. -mengecam
konteks.

1.3
8 Tema: Mendengar, memahami dan 1.3.3(K 1) EMK:
Warga penyayang memberi respons terhadap Mendengar, memahami dan Ilmu : Pendidikan
sesuatu arahan, memberikan respons dengan Moral
soalan dan pesanan yang menyampaikan pesanan mengikut
Tajuk: didengar dengan betul. urutan yang betul. Nilai Murni
-amanah
Kita prihatin -keprihatinan
-bekerjasama
2.3
Lawatan ke rumah Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 (K2)
kanak-kanak seri bacaan dengan lancar, sebutan Membaca kuat pelbagai bahan
intan yang jelas dan intonasi yang yang mengandungi pelbagai jenis KP:
betul ayat yang mempunyai sebutan ”e”
Persiapan ke pepet dengan lancar, sebutan yang Konstruktivisme
rumah kanak-kanak 3.3 jelas dan intonasi yang betul -
seri intan Membina dan menulis menghubungkaitkan
perkataan, frasa dan ayat 3.3.4 (K 3)
Pengalaman di dengan betul. Membina kerangka karangan Kontekstual
rumah kanak-kanak berdasarkan bahan grafik dengan -
seri intan 4.1 menghubungkaitkan
Menyebut dan memahami 4.1.2
Warga prihatin unsur seni dalam lagu melalui Menyatakan perasaan berdasarkan BCB
nyanyian secara didik hibur. melodi dan lirik lagu dalam nyanyian -bacaan intensif
Masyarakat . yang dipersembahkan. -mencatat nota
berbudi 5.1
Memahami dan menggunakan Strategi pdp:
golongan kata 5.1.3
dengan betul mengikut Memahami dan menggunakan kata KB
konteks. ganti nama diri dan kata ganti nama -menaakul
tunjuk dengan betul dalam pelbagai -menyusun
konteks. mengikut
urutan
-Mengitlak
-memadan

9
Tema: 1..4 1.4.1(K1) EMK:
Warga penyayang Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap memberikan respons dengan Nilai Murni
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pesanan yang betul -berhemah tinggi
pesanan yang didengar mengikut urutan yang betul. -menghargai jasa
Terima kasih dengan betul. -kerjasama
-kerajinan
Menjelang hari
peperiksaan

Kemudahan unuk 2.3 2.3.2 (K1) KP:


kami Membaca kuat pelbagai bahan Membaca kuat pelbagai bahan Interpersonal
bacaan dengan lancar, sebutan yang mengandungi pelbagai jenis
Sekolah saya ceria yang jelas dan intonasi yang ayat yang mempunyai sebutan ”e” Konstruktivisme
betul taling dengan lancar, sebutan yang -
Terima kasih,cikgu jelas dan intonasi yang betul. menghubungkaitkan
3.4
3.4.1(K2)
Menulis imlak dengan tepat. Menulis perkataan yang Kontekstual
mengandungi imbuhan apitan dengan -
ejaan yang tepat secara imlak. menghubungkaitkan
4.2 Mengujarkan bahasa
yang indah dan menggunakan BCB
bahasa badan secara kreatif 4.2.1 -bacaan intensif
semasa bercerita secara didik Mengujarkan cerita yang -mendengar aktif
hibur. mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan yang Strategi pdp:
jelas dan intonasi yang betul, serta
bahasa badan yang sesuai melalui KB
. penceritaan yang dipersembahkan -
menghubungkaitkan
-menganalisis
-mengecaml
-memadankan

10 Tema: 1.4 1.4.3(K2) EMK:


Saya sihat saya Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara Ilmu
cergas menyatakan permintaan dengan menggunakan kata ganti -Pendidikan
tentang sesuatu perkara nama diri orang dan kata ganti nama Kesihatan
Tajuk: daripada pelbagai sumber diri tanya dengan betul dalam
dalam situasi formal dan sesuatu situasi secara bertatasusila Nilai Murni
Kesihatan dan tidak formal secara -menjaga kesihatan
kecergasan bertatasusila. -berhati-hati

Program KP:
2.4
kecergasan altet 2.4.2 (K2)
sekolah Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat Konstruktivisme
maklumat yang tersurat dan yang tersurat daripada pelbagai -mengembangkan
Pasukan bola tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan
baling SJK© bahan untuk memberi idea dengan betul. persekitaran
Taman Melati respons dengan betul.
Kontekstual
-memindahkan
3.5 3.5.1( K3) maklumat
Mencatat maklumat yang betul Mencatat maklumat yang betul -mengaplikasikan
tentang sesuatu perkara mengikut kronologi daripada pelbagai
daripada pelbagai sumber. sumber. Verbal-linguistik

5.1 BCB
Memahami dan menggunakan -bacaan intensif
golongan kata 5.1.4
dengan betul mengikut Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
konteks.. kerja transitif dengan betul mengikut
konteks. KB
-mengenal pasti
-menaakul
-membuat urutan
-
Menghubungkaitkan
-menganalisis

Tema: 1.4 1.4.4 (K2) EMK:


11 Saya sihat saya Bertutur, berbual dan Menyatakan permintaan tentang Ilmu : Pendidikan
cergas menyatakan permintaan Kesihatan
sesuatu perkara dengan betul
Tajuk: tentang sesuatu perkara menggunakan kata, ayat dan
daripada pelbagai sumber Nilai Murni
Hidup sihat dalam situasi formal dan tidak bahasa badan yang sesuai secara -menjaga kesihatan
formal secara bertatasusila. bertatasusila. -menghargai
Sumber vitamin
2.4 2.4.3 (K2) KP:
Durian belanda Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan Interpersonal
Makanan seimbang tersirat daripada pelbagai tepat daripada pelbagai bahan yang
bahan untuk memberi respons sesuai untuk membuat penilaian Kontekstual
dengan betul. dengan betul.
-memindahkan
3.5 3.5.2 (K3) Maklumat
Mencatat maklumat yang betul Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara mengikut kronologi pada borang Verbal-linguistik
daripada pelbagai sumber. pengurusan grafik daripada pelbagai
sumber. Strategi pdp:
5.1
Memahami dan menggunakan 5.1.5 KB
golongan kata Memahami dan menggunakan kata -
dengan betul mengikut adjektif sifatan dan perasaan dengan menghubungkaitkan
konteks. betul mengikut konteks.. -menaakul
-menjanakan idea

Tema: .1.4 EMK:


12 Saya sihat saya 1.4.4 (K2) Ilmu : Pendidikan
Bertutur, berbual dan
cergas Menyatakan permintaan tentang kesihatan
menyatakan permintaan

Tajuk: sesuatu perkara dengan betul Nilai Murni


tentang sesuatu perkara
Hidup sihat menggunakan kata, ayat dan -menjaga kesihatan
daripada pelbagai sumber
-menghargai
Sumber vitamin dalam situasi formal dan tidak bahasa badan yang sesuai secara
formal secara bertatasusila. bertatasusila. KP:
Durian belanda
2.4 2.4.3 (K2) Interpersonal
Makanan seimbang Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan Kontekstual
tersirat daripada pelbagai tepat daripada pelbagai bahan yang -memindahkan
bahan untuk memberi respons sesuai untuk membuat penilaian Maklumat
dengan betul. dengan betul.

3.5 3.5.2 (K3) Verbal-linguistik


Mencatat maklumat yang betul Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara mengikut kronologi pada borang Strategi pdp:
daripada pelbagai sumber. pengurusan grafik daripada pelbagai
sumber. KB
5.1 -
Memahami dan menggunakan 5.1.5 menghubungkaitkan
golongan kata Memahami dan menggunakan kata -menaakul
dengan betul mengikut adjektif sifatan dan perasaan dengan -menjanakan idea
konteks. betul mengikut konteks..

13 Tema:
Saya sihat saya 1.5.1 (K3) EMK:
1.5
cergas Bercerita tentang sesuatu perkara
Bercerita dan menceritakan dengan tepat, sebutan yang jelas dan Pendidikan
Tajuk: sesuatu perkara semula intonasi yang betul kesihatan
Kebersihan asas dengan tepat menggunakan menggunakan diksi dan ayat yang
kesihatan sebutan yang jelas dan sesuai. Nilai Murni
intonasi yang betul. -bekerjasama
Program COMBI 2.5.1 (K 3) -menjaga
Membaca, memahami, dan menyusun kebersihan
Membasmi 2.5 maklumat tersurat dan tersirat -rasional
penyakit taun Membaca, memahami dan daripada bahan prosa dan
menaakuluntuk memindahkan memindahkan maklumat dalam bentuk Keusahawanan
maklumat yangterdapat dalam grafik dengan betul.
Amalan hidup sihat pelbagai bahan dengan betul. KP:
3.6.1(K4)
3.6 Menulis untuk menyampaikan Verbal-linguistik
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan
maklumat tentang sesuatu menggunakan penanda wacana dan Muzik
perkara dengan menggunakan menegaskan bahasa yang santun
bahasa yang santun. Kinestetik

Kontekstual
-memindahkan
maklumat

Strategi pdp:

KB
-
menghubungkaitkan
-membuat
gambaran
Mental

-menjanakan idea
-menganalisis
-menyesuaikan

14 Tema: 2.6 EMK:


Keselamatan di Membaca pelbagai bahan 2.6.1 (K3)
sekeliling sastera dan bukan sastera Membaca dan memahami pelbagai Peraturan
yang sesuai bagi memupuk bahan sastera yang sesuai untuk Sosiobudaya
Tajuk: minat membaca. meneroka ilmu .
. Nilai Murni
Keselamatan di 3.7 3.7.2 (K4) -menjaga
sekolah Menghasilkan penulisan Menghasilkan penulisan kreatif jenis keselamatan
kreatif dalam pelbagai genre imaginatif berbentuk keperihalan, -berhati-hati
Naik tangga turun dengan betul. autobiografi dan dialog dengan betul.
tangga KP:
4.5 4.5.1
Pentingnya menyampaikan pengucapan Menyampaikan ucapan berdasarkan Konstruktivisme
keselamatan awam mengikut laras bahasa teks mengikut laras bahasa yang -mengaplikasikan
yang sesuai dengan yakin dan sesuai dengan betul.
Aku sebagai wisel berkesan Kontekstual
-memindahkan
Maklumat

Verbal-linguistik

BCB
-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB
-menilai
-menganalisis
-menjanakan idea
-
menghubungkaitkan

15 Tema: 1.5.2 (K3) EMK:


1.5
Keselamatan di Menceritakan sesuatu perkara yang Pendidikan Alam
sekeliling Bercerita dan menceritakan dilihat dan yang ditonton dengan tepat Sekitar
sesuatu perkara semula , sebutan yang jelas dan intonasi
Tajuk: dengan tepat menggunakan yang betul menggunakan diksi dan Nilai Murni
Amalan sebutan yang jelas dan ayat yang sesuai. -berwaspada
keselamatan di intonasi yang betul. -prihaatin
rumah -baik hati
2.5 2.5.2 (K3) -bertanggungjawab
Tingkatkan tahap Membaca, memahami dan Membaca, memahami dan menaakul -menjaga
keselamatan menaakul untuk maklumat yang tersurat keselamatan
memindahkan maklumat yang dan tersirat daripada bahan grafik dan
Rumah moden terdapat dalam pelbagai memindahkan maklumat dalam KP:
yang selamat bahan dengan betul. bentuk prosa dengan betul.

Pertandingan
menulis karangan

3.6 3.6.2 (K4) Konstruktivisme


Menulis untuk menyampaikan Menulis untuk menyampaikan -menyampaikan
maklumat tentang sesuatu maklumat yang jelas berbentuk surat, idea
perkara dengan menggunakan dengan menegaskan bahasa yang baru
bahasa yang santun. santun.
Kontekstual
-mengaplikasikan
4.3 4.3.1
Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog yang Verbal-linguistik
indah dan menggunakan mengandungi diksi yang betul serta
bahasa badan dengan kreatif melakukan aksi yang sesuai dalam
melalui lakonan secara didik lakonan.
hibur.
BCB
5.1 : 5.1.6 -bacaan intensif
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul hubung pancangan keterangan Strategi pdp:
mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks. KB
-
menghubungkaitkan
. -membuat
gambaran
mental
-menjanakan idea

16 Tema: 1.5.2 (K3) EMK:


1.5
Keselamatan di Menceritakan sesuatu perkara yang Pendidikan Alam
sekeliling Bercerita dan menceritakan dilihat dan yang ditonton dengan tepat Sekitar
sesuatu perkara semula , sebutan yang jelas dan intonasi
Tajuk: dengan tepat menggunakan yang betul menggunakan diksi dan Nilai Murni
Amalan sebutan yang jelas dan ayat yang sesuai. -berwaspada
keselamatan di intonasi yang betul. -prihaatin
rumah -baik hati
2.5 2.5.2 (K3) -bertanggungjawab
Tingkatkan Membaca, memahami dan Membaca, memahami dan menaakul -menjaga
tahap keselamatan menaakul untuk maklumat yang tersurat keselamatan
memindahkan maklumat yang dan tersirat daripada bahan grafik dan
Rumah moden terdapat dalam pelbagai memindahkan maklumat dalam KP:
yang selamat bahan dengan betul. bentuk prosa dengan betul.
Kontekstual
-memindahkan

Pertandingan 3.6 3.6.2 (K4) Konstruktivisme


menulis karangan Menulis untuk menyampaikan Menulis untuk menyampaikan -mengaplikasikan
maklumat tentang sesuatu maklumat yang jelas berbentuk surat,
perkara dengan menggunakan dengan menegaskan bahasa yang Strategi pdp:
bahasa yang santun. santun.
KB
4.3 4.3.1 -mensintesis
Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog yang -mengenal pasti
indah dan menggunakan mengandungi diksi yang betul serta -menganalisis
bahasa badan dengan kreatif melakukan aksi yang sesuai dalam
melalui lakonan secara didik lakonan.
hibur.
5.1.6
5.1 :
Memahami dan menggunakan kata
Memahami dan menggunakan
hubung pancangan keterangan
golongan kata dengan betul
dengan betul mengikut konteks
mengikut konteks.
.

17 Tema: 1.6 1.6.1 (K2) EMK:


Keselamatan di Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan Peraturan
sekeliling menyampaikan maklumat maklumat yang tersirat dengan Sosiobudaya
tentang sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara
Tajuk: daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber secara Nilai Murni
Keselamatan dengan tepat secara bertatasusila. -berhati-hati
kebakaran bertatasusila. -bertanggungjawab
-menghargai
2.5.3 (K3) -keberanian
Pameran Membaca, memahami dan menaakul
2.5
keselamatan bahan prosa untuk memindahkan
kebakaran Membaca, memahami dan maklumat dalam bentuk grafik untuk KP:
menaakul untuk memindahkan menyelesaikan sesuatu masalah.
Teman pili bomba maklumat yang terdapat Konstruktivisme
dalam pelbagai bahan dengan -mengembangkan
Berbudi kepada pili betul. 3.7.1(K4) idea
bomba Menghasilkan rangka penulisan
kreatif dengan betul. Verbal-linguistik
Wira bomba 3.7
Menghasilkan penulisan BCB
kreatif dalam pelbagai genre 4.3.2 -bacaan intensif
dengan betul Mengujarkan dialog yang
. mengandungi bandingan semacam Strategi pdp:
4.3 dengan menggunakan sebutan dan
Mengujarkan bahasa yang intonasi yang betul, dan menyatakan KB
indah dan menggunakan nilai melalui lakonan. -mengitlak
bahasa badan dengan kreatif -mengenal pasti
melalui lakonan secara didik -menganalisis
hibur. -menjanakan idea
-mengecam

18 Tema: 1.6 1.6.3(K2) EMK:


Semangat kekitaan Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan dan
menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat dengan Peraturan
tentang sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara Sosiobudaya
daripada pelbagai sumber

Tajuk: dengan tepat secara daripada pelbagai sumber Nilai murnu


Sahabat sejati bertatasusila. menggunakan penanda wacana yang -ikhlas
betul secara bertatasusila. -menghormati
Adab berkawan 2.6 -baik hati
Membaca pelbagai bahan 2.6.2 (K3) -toleransi
Sahabat baik sastera dan bukan sastera Membaca dan memahami pelbagai -rajin
yang sesuai bagi memupuk bahan bukan sastera untuk
Kerjasama minat membaca. mengenal pasti nilai yang baik. Kreativiti dan
mengeratkan Inovasi
persahabatan 3.8 3.8.1(K2)
Mengedit dan memurnikan Mengedit dan memurnikan hasil KP:
Sahabat hasil penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek eja an,
imbuhan, tanda baca dan penanda KMD
Hebatnya sahabat 4.4 wacana -meramal
saya Melafazkan dan memahami
puisi dengan intonasi yang 4.4.1 Konstruktivisme
betul menggunakan bahasa Melafazkan pantun empat kerat yang -mengembangkan
yang indah secara didik mengandungi keindahan perkataan idea.
hibur. dalam pembayang pantun dengan BCB
intonasi yang betul -bacaan intensif
.

5.1 5.1.7 Strategi pdp:


Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul arah dan perintah dengan betul KB
mengikut konteks. mengikut konteks. -mengsintesis
-menganalisis
-menjanakan idea
-menaakul
-mengumpul dan
mengelas
. -mengecam

19 Tema: 2.4.3 (K2) EMK:


2.4
Semangat kekitaan Membaca dan memahami maklumat Ilmu : Pendidikan
Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat dengan Kesihatan
Tajuk: maklumat yang tersurat dan tepat daripada pelbagai bahan yang
Sukan menyatukan tersirat daripada pelbagai sesuai untuk membuat penilaian Nilai murni:
kita bahan untuk memberi respons dengan betul. -gigih
dengan betul. -bekerjasama-
Pasukan badminton 3.8.2(K2)
kami 3.8 Mengedit dan memurnikan sesuatu peraturan
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif Sosiobudaya
Satu semangat hasil penulisan dengan betul daripada aspek ejaan, imbuhan,
satu matlamat tanda baca dan penanda wacana Kreativiti dan
5.2 dengan betul. Inovasi
Kem bola sepak Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai 5.2.1 KP:
Perlawanan bola dalam pelbagai situasi dengan Memahami dan menggunakan
jaring betul. imbuhan awalan meN, peN, beR, dan KMD
teR dengan betul mengikut konteks -meramal

5.2.2 Konstruktivisme
Memahami dan menggunakan kata -mengembangkan
ganda berentak berdasarkan situasi idea.
dengan betul. BCB
-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB
-mengsintesis
-menganalisis
-menjanakan idea
-menaakul
-mengumpul dan
mengelas
-mengecam

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (21-25/5/2018)

21 Tema: EMK:
Semangat kekitaan 1.7 1.7.2 (K2) Ilmu : Pendidikan
Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan Moral
Tajuk: mengemukakan pendapat pandangan dan pendapat tentang
tentang sesuatu perkara sesuatu perkara berdasarkan bahan Nilai murni
Bekerjasama daripada pelbagai sumber grafik dengan menggunakan ayat -harmoni
membawa secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila -bertoleransi
kemakmuran -berhemah tinggi
2.5
Kampung idaman 2.5.2 (K3) Pendidikan Alam
kita Membaca, memahami dan Membaca, memahami dan menaakul Sekitar
menaakul untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat
Bantu-membantu maklumat yang terdapat dalam daripada bahan grafik dan KP:
amalan kita pelbagai bahan dengan betul. memindahkan maklumat dalam
bentuk prosa dengan betul. Kontekstual

Majlis perkahwinan 3.3 3.3.3 (K 3) -memindahkan


anak jiran saya Membina dan menulis Membina dan menulis jawapan
perkataan, frasa dan ayat pemahaman berdasarkan soalan yang Konstruktivisme
dengan betul bertumpu dan bercapah dengan betul. -
menghubungkaitkan

BCB
-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB
-menjanakan idea
-menyusun urutan
-mengenal pasti

22 1 .4.1 (K2) EMK:


1.4
Tema: Kreativiti dan inovasi
Bertutur tentang sesuatu perkara
Warisan kita Bertutur, berbual dan
daripada pelbagai sumber dengan
menyatakan permintaan menggunakan ayat tunggal dan ayat
Tajuk: tentang sesuatu perkara majmuk yang gramatis dalam Nilai murni
daripada pelbagai sumber -Bersyukur
sesuatu situasi secara bertatasusila.
Alat muzik dalam situasi formal dan tidak -menghargai
tradisional formal secara bertatasusila. -keyakinan
-berdikari
2.2.2(K1)
Pipa -kegigihan
Membaca dan memahami frasa
2.2 dalam petikan daripada sesuatu
Ghatam KP:
Membaca dan memahami bahan bacaan dengan sebutan yang
perkataan, frasa dan ayat betul.
Alat muzik Intepersonal
daripada pelbagai sumber
tradisional sumber
dengan sebutan yang betul
pendapatan Konstruktivisme
-
3.4.2
3.4 menghubungkaitkan
Menulis ayat yang mengandungi
Menulis imlak dengan tepat. imbuhan apitan dengan ejaan dan
BCB
tanda baca yang tepat secara imlak.
-bacaan intensif
-perbincangan
.
Verbal-linguistik

Strategi pdp:

KB
-
menghubungkaitkan
-menilai
-menjanakan idea
-mengumpul dan
mengelas

23 Tema: 2.2 2.2.3(K1) EMK:


Warisan kita Membaca dan memahami Membaca dan memahami ayat yang
perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan Keusahawanan
Tajuk: daripada pelbagai sumber apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul dengan sebutan yang betul. Kreativiti dan
Kraf tangan Inovasi
tradisional 3.3
Membina dan menulis 3.3.3 (K 3) Nilai murni
Lawatan ke desa perkataan, frasa dan ayat Membina dan menulis jawapan -menghargai
ukiran kayu dengan betul pemahaman berdasarkan soalan yang -rajin berusaha
bertumpu dan bercapah dengan betul. -ketekunan
Seni anyaman
4.3 KP:
Tembikar Sarawak Mengujarkan bahasa yang 4.3.1
indah dan menggunakan Mengujarkan dialog yang Interpesonal
Warisan seni kraf bahasa badan dengan kreatif mengandungi diksi yang betul serta
tangan melalui lakonan secara didik melakukan aksi yang sesuai dalam Kontekstual
hibur. lakonan. -
menghubungkaitkan
4.4
Melafazkan dan memahami 4.4.2 BCB
puisi dengan Melafazkan dan memahami pantun -bacaan intensif
intonasi yang betul empat kerat, serta menghasilkan -bacaan mentalis
menggunakan bahasa yang sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan
indah secara didik hib pantun. Strategi pdp:

KB
-mengitlak
. -
menghubungkaitkan
-mensintesis
-menganalisis

24 Tema: EMK:
1.5
Warisan kita 1.5.1 (K3)
Bercerita dan menceritakan
Bercerita tentang sesuatu perkara Kreativiti dan
sesuatu perkara semula
Tajuk: dengan tepat, sebutan yang jelas dan Inovasi
dengan tepat menggunakan
intonasi yang betul menggunakan
sebutan yang jelas dan
Cerita warisan kami diksi dan ayat yang sesuai. Nilai murni :
intonasi yang betul.
Kapak besi -jujur dan ikhlas
2.6.1 (K3) -berhemah tinggi
. 2.6
Bukit Chuping Membaca dan memahami pelbagai -bersyukur
Membaca pelbagai bahan
bahan sastera yang sesuai untuk -bijaksana
sastera dan bukan sastera
Berkat kerajinan meneroka ilmu . -toleransi
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
Bunga cengkih 3.7.2 (K4) KP:
Menghasilkan penulisan kreatif jenis
3.7
Buat baik dibalas imaginatif berbentuk keperihalan, Interpesonal
Menghasilkan penulisan
baik dialog dan autobiografi dengan betul.
kreatif dalam pelbagai genre
Kontekstual
dengan betul.
4.2.2 -
Mengujarkan cerita yang menghubungkaitkan
4.2
mengandungi bandingan semacam
Mengujarkan bahasa yang
dengan menggunakan sebutan dan BCB
indah dan menggunakan
intonasi yang betul dan jelas serta -bacaan intensif
bahasa badan secara kreatif
menyatakan nilai berdasarkan -bacaan mentalis
semasa bercerita secara didik
penceritaan yang dipersembahkan
hibur
Strategi pdp:
5.2 5.2.3
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata KB
pembentukan kata yang sesuai majmuk rangkai kata bebas dalam -mengitlak
dalam pelbagai situasi dengan pelbagai situasi dengan betul. -
betul menghubungkaitkan
-mensintesis
-menganalisis

25 Tema: 1.3 1.3.1 (K1) EMK:


Wira kebanggaan Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap memberikan respons yang sesuai Nilai Murni
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan secara lisan atau gerak laku terhadap -berdisiplin
Wira maritime pesanan yang didengar denga arahan berdasarkan ayat perintah -patriotisme
betul. dengan betul -berani
Polis marin kita
2.3 2.3.1 (K1) KP:
Jasa polis marin Membaca kuat pelbagai bahan Membaca kuat pelbagai bahan yang
bacaan dengan lancer, mengandungi pelbagai jenis ayat yang Verbal-linguistik
Srkandi laut sebutan yang jelas dan mempunyai sebutan ’e’ pepet dengan
intonasi yang betul. lancar, sebutan yang jelas Kontekstual
dan intonasi yang betul. -mengalami
-mengaplikasikan
3.3
Membina dan menulis 3.3.4 Konstruktivisme
perkataan, frasa dan ayat Membina kerangka karangan -pengembangan
dengan betul berdasarkan bahan grafik dengan idea
betul.
BCB
-bacaan imbasan

Strategi pdp:

KB
. -menjanakan idea
-mensintesis

26 Tema: EMK:
Wira kebanggaan 1.5.2(K3) Patriotisme
. 1.5
Menceritakan sesuatu perkara yang
Tajuk: Bercerita dan menceritakan dilihat dan yang ditonton dengan Nilai
sesuatu perkara semula tepat , sebutan yang jelas dan - patriotism
Wira angkasa raya dengan tepat menggunakan intonasi yang betul menggunakan -gigih
sebutan yang jelas dan diksi dan ayat yang sesuai. -berani
Pameran udara intonasi yang betul. -bertanggungjawab
2.5.1 (K3)
Askar payung Membaca memahami dan menyusun KP :
terjun 2.5 maklumat yang tersurat dan tersirat -Interpersonal
Membaca, memahami dan daripada bahan prosa dan
Wira udara menaakul untuk memindahkan memindahkan maklumat dalam -kontekstual (
maklumat yang terdapat dalam bentuk grafik dengan betul. memindahkan
pelbagai bahan dengan betul. maklumat)
TUDM dan
masyarakat 3.9.1(K3) -BCB
3.9 Menulis ulasan berbentuk pandangan (mencatat nota)
Menulis ulasan tentang secara berpandu tentang bahan
pelbagai bahan sastera dan sastera dan bukan sastera yang -Verbal linguistik
bukan sastera yang didengar, didengar, ditonton dan dibaca
ditonton atau dibaca dengan menggunakan bahasa yang gramatis Strategi pdp:
betul. KB – menjana idea
5.3.1
5.3 Memahami dan membina ayat KB
Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan - mensintesis
yang betul dalam pelbagai betul dalam pelbagai situasi dengan -membuat urutan
situasi. betul -menganalisis

.
27 Tema: 1.6 1.6.1 (K2) EMK:
Wira kebanggaan Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan
menyampaikan maklumat maklumat yang tersirat dengan tepat TMK
Tajuk: tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara daripada
Warga yang daripada pelbagai sumber pelbagai sumber secara bertatasusila. Nilai murni
terbilang dengan tepat secara -gigih
bertatasusila. 2.4.1 (K2) -rajin
Professor Emeritus Membaca dan memahami maklumat -patriotisme
Datuk Dr. Nik 2.4 daripada bahan naratif untuk membuat -berdisiplin
Safiah Karim Membaca dan memahami ramalan yang wajar2.4.1 Membaca
maklumat yang tersurat dan dan memahami maklumat daripada KP:
Professor Emeritus tersirat daripada pelbagai bahan naratif untuk membuat ramalan -Verbal linguistik
Tan Sri Dato` Dr. bahan untuk memberi respons yang wajar
Khoo Kay Kim dengan betul. -BCB (bacaan
intensif, bacaan
Mengenang wira 3.5.2 (K3) imbasan)
bangsa 3.5 Mencatat maklumat yang betul
Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang -Kontekstual
Pahlawan bangsa tentang sesuatu perkara pengurusan grafik daripada (mengaplikasikan)
daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
Tokoh wanita Startegi pdp:
. 4.1 4.1.1
Menyebut dan memahami Menyebut dan menyatakan amalan KB
unsur seni dalam lagu melalui baik yang tersurat daripada lirik lagu -menjana idea
nyanyian secara didik hibur. dalam nyanyian yang -mengecam
. dipersembahkan.. -menganalisis
5.3
Memahami dan membina ayat 5.3.2
yang betul dalam pelbagai Memahami dan membina ayat
situasi. perintah dan ayat seruan
. menggunakan tanda baca yang betul
dalam pelbagai situasi dengan betul
.
28 Tema : 1.3 1.3.2(K 1) EMK:
Celik sains dan Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan TMK
teknologi memberi respons terhadap memberikan respons yang sesuai
sesuatu arahan, soalan dan secara lisan terhadap soalan tanpa Nilai murni
Tajuk : pesanan yang didengar kata tanya dengan betul. -kerajinan
Celik sains dengan betul. . -amanah
-bekerjasama
Kaleidoskop 2.2.1(K1) -kesungguhan
2.2
Membaca dan memahami perkataan
Projek mengawet Membaca dan memahami berimbuhan apitan daripada sesuatu KP:
daun perkataan, frasa dan ayat bahan bacaan dengan sebutan yang -Verbal linguistik
daripada pelbagai sumber betul.
dengan sebutan yang betul -BCB (bacaan
intensif, bacaan
3.5 Mencatat maklumat imbasan)
yang betul tentang sesuatu 3.5.1(K3)
perkara daripada pelbagai Mencatat maklumat yang betul -Kontekstual
sumber. mengikut kronologi daripada pelbagai (mengaplikasikan)
sumber
Startegi pdp:

KB
-menjana idea
-mengecam
-menganalisis

.1.4
29 Tema : 1.4.4 (K2) EMK:
Celik sains dan Bertutur, berbual dan Menyatakan permintaan tentang TMK
teknologi menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan betul
tentang sesuatu perkara menggunakan kata, ayat dan Kreavitiviti dan
Tajuk : daripada pelbagai sumber bahasa badan yang sesuai secara inovasi
dalam situasi formal dan tidak bertatasusila.
formal secara bertatasusila.
Teknologi mesra 2.3.2 (k1) Nilai murni
pengguna 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan -menghargai
Membaca kuat pelbagai yang mengandungi pelbagai jenis -menjaga
Pelupusan sampah bahan bacaan dengan lancar, ayat yang mempunyai sebutan ”e” kebersihan
sebutan yang jelas dan taling dengan lancar, sebutan yang
Teknologi mesra intonasi yang betul jelas dan intonasi yang betul. KP:
alam kontekstual
3.7 -menghubungkait
Oh, dinginnya! Menghasilkan penulisan 3.7.2 (K4)
kreatif dalam pelbagai genre Menghasilkan penulisan kreatif jenis BCB
permata dengan betul. imaginatif berbentuk keperihalan, -bacaan imbasan
autobiografi dan dialog dengan betul. -mencatat nota
5.1
5.1.7 Strategi pdp:
Memahami dan Memahami dan menggunakan kata KB
menggunakan golongan kata arah dan kata perintah dengan betul -membanding beza -
dengan betul mengikut mengikut konteks. menyusun urutan
konteks. -menjana idea
-mengecam

30
Tema : 1.6 1.6.2 9K2) EMK:
Celik sains dan Berbicara untuk Berbicara untuk menyampaikan TMK
teknologi menyampaikan maklumat maklumat yang tersirat tentang
tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada sesuatu Kreativiti dan inovasi
Tajuk : daripada pelbagai sumber sumber berbentuk ucapan dengan
Reka cipta lestari dengan tepat secara tepat secara bertatasusila. Nilai murni
bertatasusila. -bertanggungjawab
Lampu mesra -rasional
teknologi hijau -prihatin
-berdikari
Perahu rekaan -

Baja kompos
2.4
Ampaian inovatif 2.4.2 (K2) KP:
Membaca dan memahami maklumat Verbal-linguistik
Membaca dan memahami
Kit telefonik yang tersurat daripada pelbagai
maklumat yang tersurat dan
bahan yang sesuai untuk menjanakan KMD-menggunakan
tersirat daripada pelbagai
idea dengan betul imaginasi dan
bahan untuk memberi respons
kreativiti
dengan betul.
3.6.1(K4) Strategi pdp:
3.6 Menulis untuk menyampaikan
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan KB
maklumat tentang sesuatu menggunakan penanda wacana dan -menjanakan idea
perkara dengan menggunakan menegaskan bahasa yang santun. -mengecam
bahasa yang santun. -menaakul
4.3.1 -menganalisis
. 4.3 Mengujarkan dialog yang -menghubungkaitkan
Mengujarkan bahasa yang mengandungi diksi yang betul serta
indah dan menggunakan melakukan aksi yang sesuai dalam
bahasa badan dengan kreatif lakonan.
melalui lakonan secara didik
hibur
5.2.3
5..2 Memahami dan Memahami dan menggunakan kata
menggunakan pembentukan majmuk rangkai kata bebas dalam
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.

31 Tema : 1.3 1.3.3 (K1) EMK:


Sayangi bumi Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan Pendidikan alam
memberi respons terhadap memberikan respons dengan sekitar
Tajuk : sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pesanan mengikut
Minggu alam pesanan yang didengar urutan yang betul. Nilai murni
sekitar dengan betul. . -amanah
-kasih sayang
Program kesedaran 2.5.2 (K3) -cintai alam sekitar
2.5
alam sekitar Membaca, memahami dan
Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat KP:
Aktiviti cintai alam menaakul untuk memindahkan dan tersirat daripada bahan grafik Verbal-linguistik
sekitar maklumat yang terdapat dalam dan memindahkan maklumat dalam
pelbagai bahan dengan betul. bentuk prosa dengan betul. KMD-menggunakan
Alam sekitar imaginasi dan
tanggungjawab kita 3.6 .3.6.2 (K4) kreativiti
Menulis untuk Menulis untuk menyampaikan
menyampaikan maklumat maklumat yang jelas berbentuk surat Strategi pdp:
tentang sesuatu perkara dengan menegaskan bahasa yang
dengan menggunakan KB
bahasa yang santun. -menjanakan idea
-mengecam
-menaakul
-menganalisis
-menghubungkaitkan

32 Tema : 1.7 1.7.1(K2) EMK:


Sayangi bumi kita Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan Pendidikan alam
mengemukakan pendapat pandangan tentang sesuatu perkara sekitar
Tajuk : tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik
Jaga bumi kita daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis Nilai Murni
secara bertatasusila. secara bertatasusila. -menjaga
Sayangi bumi kita kebersihan
2.5.3 (K3) -kasih saying
Aktiviti cintai bumi 2.5 Membaca, memahami dan menaakul -bekerjasama
kita Membaca, memahami dan bahan prosa untuk memindahkan -bertanggungjawab
menaakul untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk
Bersama-sama maklumat yang terdapat menyelesaikan sesuatu masalah.
selamatkan bumi dalam pelbagai bahan dengan KP:
betul.
3.8 3.8.21(K2) BCB
Mengedit dan memurnikan Mengedit dan memurnikan hasil -perbincangan
hasil penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan, -bacaan luncuran
imbuhan, tanda baca dan penanda -bacaan imbasan
4.1 wacana.
Menyebut dan memahami Interpesonal
unsur seni dalam lagu melalui 4.1.2
nyanyian secara didik hibur. Menyatakan perasaan berdasarkan Konstruktivisme
melodi dan lirik lagu dalam nyanyian -menilai dan
yang dipersembahkan menaksir
transitif dengan betul mengikut
konteks. Strategi pdp:

KB
-menjanakan idea
-mengecam

33
Tema : 1.7 1.7.2 (K2) EMK:
Sayangi bumi kita Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan Pendidikan alam
mengemukakan pendapat pandangan dan pendapat tentang sekitar
Tajuk : tentang sesuatu perkara sesuatu perkara berdasarkan bahan
Hargai bumi kita daripada pelbagai sumber grafik dengan menggunakan ayat Nilai Murni
secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila -menghargai
Jimatkan tenaga -rasional
elektrik -prihatin
2.6 . 2..6.2 (K3) -bersyukur
Bersatu menjaga Membaca pelbagai bahan Membaca dan memahami pelbagai
bumi sastera dan bukan sastera bahan bukan sastera untuk KP:
yang sesuai bagi memupuk mengenal pasti nilai yang baik.
Puliharalah bumi minat membaca. BCB
-perbincangan
Kelab Pencinta -bacaan luncuran
Bumi -bacaan imbasan
3.7
Menghasilkan penulisan 3.7.1 (K4) Interpesonal
kreatif dalam pelbagai genre Menghasilkan rangka penulisan
dengan betul. kreatif dengan betul. Konstruktivisme
-menilai dan
4.4 4.4.2 menaksir
Melafazkan dan memahami Melafazkan dan memahami pantun
puisi dengan empat kerat, serta menghasilkan Strategi pdp:
intonasi yang betul sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan
menggunakan bahasa yang pantun. KB
indah secara didik hib -menjanakan idea
-mengecam
5.1.4
5.1
Memahami dan menggunakan kata
Memahami dan kerja transitif dengan betul mengikut
menggunakan golongan kata konteks.
dengan betul mengikut
konteks.

EMK:
34 Tema : 1.4.2 (K2)
1.4
Pertanian dan Berbual tentang sesuatu perkara Ilmu : Sains
penternakan Bertutur, berbual dan dengan menggunakan kata panggilan
menyatakan permintaan dalam kalangan masyarakat Keusahawanan
Tajuk : tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi secara
daripada pelbagai sumber bertatasusila. Nilai Murni
Bicara tokoh dalam situasi formal dan tidak -rajin
usahawan tani formal secara bertatasusila. -bersyukur
-rasional
Luasnya bidang -bekerjasama
pertanian
4.3 4.3.2 KP:
Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan dialog yang
indah dan menggunakan mengandungi bandingan semacam Verbal-linguistik
bahasa badan dengan kreatif dengan menggunakan sebutan dan
melalui lakonan secara didik intonasi yang betul, dan menyatakan BCB
hibur. nilai melalui lakonan -bacaan intensif

5.3 5.3.1
Memahami dan membina ayat Memahami dan membina ayat Strategi pdp:
yang betul dalam pelbagai dengan peluasan subjek dengan betul
situasi. dalam pelbagai situasi dengan betul. KB
-mengecam
. -menghubung kait
-menjanakan idea
-mensintesis

35 Tema : EMK:
2.4
Pertanian dan 2.4.3 (K2) Pendidikan Alam
penternakan Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat Sekitar
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan
Tajuk : tersirat daripada pelbagai tepat daripada pelbagai bahan yang Ilmu
Pokok dan buah- bahan untuk memberi respons sesuai untuk membuat penilaian -Sains
buahan tempatan dengan betul. dengan betul.
Nilai murni
Aku sebagai 3.6.1 (K4) -menghargai
3.6
sebatang pokok Menulis untuk menyampaikan -rasional
Menulis untuk menyampaikan
manggis maklumat yang betul dengan -kesyukuran
maklumat tentang sesuatu
menggunakan penanda wacana dan -kerajinan
perkara dengan menggunakan
Durian Raja Kunyit menegaskan bahasa yang santun
bahasa yang santun.
KP:
Pokok mangga Konstruktivisme
datuk -mengaplikasikan
Buah nona 3.7 3.7.2 (K4) BCB
Menghasilkan penulisan Menghasilkan penulisan kreatif jenis -perbincangan
kreatif dalam pelbagai genre imaginatif berbentuk keperihalan, -menulis perenggan
dengan betul. autobiografi dan dialog dengan
betul.
Strategi pdp:
4.2
Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 KB
indah dan menggunakan Mengujarkan cerita yang -merumus
bahasa badan secara kreatif mengandungi bandingan semacam -memahami
semasa bercerita secara didik dengan menggunakan sebutan yang -menaakul
hibur. jelas dan intonasi yang betul, serta
bahasa badan yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.

36
Tema : . 1.6 1.6.2 (K2) EMK:
Pertanian dan Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan dan Ilmu
penternakan menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat dengan -Sains
tentang sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara
Tajuk : daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber Keusahawanan
Ternakan ikan dengan tepat secara menggunakan penanda wacana
hiasan bertatasusila. secara bertatasusila. Nilai murni
-menghargai
Ikan peliharaan 2.5.1 (K3) -menjaga
2.5
Membaca memahami dan menyusun kebersihan
Cara-cara Membaca, memahami dan maklumat yang tersurat dan tersirat -bertanggungjawab
memelihara ikan menaakul untuk memindahkan daripada bahan prosa dan
emas maklumat yang terdapat dalam memindahkan maklumat dalam KP:
pelbagai bahan dengan betul. bentuk grafik dengan betul. Konstruktivisme
Menanam anak -mengaplikasikan
pokok jambu air.
3.3 3.3.4(K3) BCB
Membina dan menulis Membina kerangka karangan -perbincangan
perkataan, frasa dan ayat berdasarkan bahan grafik dengan -menulis perenggan
dengan betul. betul. -bacaan intensif
-bacaan luncuran

Strategi pdp:
KB
-merumus
-menaakul
-menjanakan idea
-mengecam

37 Tema : EMK:
2.4
Keusahawanan 2.4.1 (K 2) Keusahawanan
dan pengurusan Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat
kewangan maklumat yang tersurat dan daripada bahan naratif untuk membuat Nilai murni
tersirat daripada pelbagai ramalan yang wajar -berhemah
Tajuk : bahan untuk memberi respons -rajin
Niaga jaya dengan betul. -berjimat cermat
-bersopan santun
Surat dari 3.2 -jujur
Semporna 3.2.7 (K1)
Menulis huruf, suku kata, Menulis ayat tunggal dan ayat KP:
Majunya Mean perkataan, frasa dan ayat majmuk secara mekanis dalam
Niaga Satok secara mekanis dengan betul bentuk tulisan berangkai dengan KMD
dan kemas. betul dan kemas. -meramalkan
Berniaga amalan
mulia BCB
-Bacaan Intensif
Kontekstual
3.6 3.6.2(K4) -memindahkan
Menulis untuk menyampaikan Menulis untuk menyampaikan maklumat
maklumat tentang sesuatu maklumat yang jelas berbentuk surat
perkara dengan menggunakan dengan menegaskan bahasa yang Konstruktivisme
bahasa yang santun. santun. -menghubungkitkan

Strategi pdp:

KB
-mensintesis
-menjanakan idea
-membuat urutan
-mengecam
-menganalisis

38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (15-19/1-/2018)

39 Tema : 2.5 2.5.1 (K3) EMK:


Keusahawanan Membaca, memahami dan Membaca memahami dan
dan pengurusan menaakul untuk memindahkan menyusun maklumat yang tersurat Kreativiti dan
kewangan maklumat yang terdapat dalam dan tersirat daripada bahan prosa Inovasi
pelbagai bahan dengan betul. dan memindahkan maklumat dalam
Tajuk : bentuk grafik dengan betul. Keusahawanan
Marilah berniaga 3.8
Mengedit dan memurnikan 3.8.2 (k2) Nilai
Hari jualan amal hasil penulisan dengan betul. Mengedit dan memurnikan sesuatu -amanah
hasil penulisan berbentuk naratif -bekerjasama
Belajae berniaga daripada aspek ejaan, imbuhan, Bertimbang rasa
tanda baca dan penanda wacana -gigih
Harga jualan kuih dengan betul.
dan minuman
Larisnya jualan 4.5 4.5.2 KP:
kami Menyampaikan pengucapan Menyampaikan ucapan mengikut laras Kontekstual
awam mengikut laras bahasa bahasa dan gaya yang sesuai serta -memindahkan
yang sesuai dengan yakin dan sebutan dan intonasi yang betul. maklumat
berkesan
Interpersonal
5.1 5.1.5
Memahami dan Memahami dan menggunakan kata BCB
menggunakan golongan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan -perbincangan
dengan betul mengikut betul mengikut konteks
konteks.
Strategi pdp:

KB
-mereka cipta
-menjanakan idea

40 Tema: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 (K2) EMK:


Keusahawanan mengemukakan pendapat Berbincang danb mengemukakan
dan pengurusan tentang sesuatu perkara pandangan dan pendapat tentang Keusahawanan
kewangan daripada pelbagai sumber sesuatu perkara berdasarkan bahan
secara bertatasusila. grafik dengan menggunakan ayat Kreativiti dan
Tajuk: yang gramatis secara bertatasusila. Inovasi
Bijak berbelanja
Nilai Murni
Panduan 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 (K3) -berhemat
berbelanja sastera dan bukan sastera Membaca dan memahami pelabagai -berjimat cermat
yang sesuai bagi memupuk bahan sastera untuk mengenalpasti -rasional
Wang saku minat membaca. nilai yang baik.
KP:
Merancangan
perbelanjaan Interpersonal
Faedah berjimat Konstruktivisme
cermat 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 (K3)
pelbagai bahan sastera dan Menulis ulasan berbentuk pandangan Strategi pdp:
Kelab kewangan bukan sastera yang didengar , secara berpandu tentang bahan
pelajar sekolah ditonton atau dibaca dengan sastera dan bukan sastera yang KB
betul. didengar, ditonton dan dibaca -membanding beza
menggunakan bahasa yang gramatis. -merumus
-mmbuat inferens
5.1
Memahami dan 5.1.6
menggunakan golongan kata Memahami dan menggunakan kata
dengan betul mengikut hubung pancangan keterangan
konteks. dengan betul mengikut konteks.