Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 5 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH / HARI 30 JANUARI 2018 / KHAMIS STRATEGI PdP
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
MASA 09.00 – 10.30 pg
Pembelajaran Berasaskan Masalah /
TINGKATAN 1 AL-KHAWARIZMI Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAJUK PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK TEKNOLOGI
SUB TAJUK DUNIA REKA BENTUK PdP ABAD 21
Brainstorming (sumbangsaran)
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Cafe (Kedai kopi)
PEMBELAJARAN 1.1.2 Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang
Gallery Walk (lawatan galeri)
dipilih.
1.1.3 Prinsip reka bentuk Survey (Tinjauan)

Commersial (iklan)
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, saya dapat: Presentation (persembahan) /
KEJAYAAN  Membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk Role Play
 Meneroka kriteria reka bentuk yang baik
 Traffic Light
AKTIVITI Set Induksi Chain Line (Rangkaian)
 menunjukkan beberapa gambar reka bentuk. Murid memberi
Guru Human Graphing (Graf manusia)
maklum balas dan komen mengenai apa yang dilihat dan pernah
Video Clips (klip video)
diketahui/dialami.
Stesen/ Bus Stop
Perkembangan Pelajaran (aktiviti) Resap Group (Mengingat semula)
  Murid berada dalam kumpulan, Qudrat Activity (Aktiviti berempat) /
 Murid akan diberi penerangan awal oleh guru.
 Murid akan membanding bezakan reka bentuk dari segi elemen dan
juga prinsip. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Murid akan membuat pembentangan hasil dapatan mereka. Peta Bulatan
 Peta Buih /
Peta Buih Berganda
 Peta Pokok
Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) LCD / Power Point KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)
Buku Teks / Mengaplikasi /
Buku Rujukan / Menganalisis /
Modul / Menilai /
Carta / Model
Mencipta
Bahan Bercetak
Lain-lain (Nyatakan) : /
kertas sebak ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
STANDARD PRESTASI Nilai Murni /
Menyatakan satu elemen dan prinsip reka bentuk Sains dan Teknologi /
TP1 Patriotisme
Mengenal pasti dua elemen dan prinsip reka bentuk.
TP2
Kreativiti dan Inovasi /
Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
RELEKSI Kehadiran murid: ........................................
Kelestarian Global
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasai Pendidikan Kewangan
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif PENTAKSIRAN
yang dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari
ini. Latihan Bertulis
- Lembaran kerja
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana - Modul /
Lisan
………………………………………................................ Kuiz
Tindakan Susulan : Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
- .........................................................................
.............................................................
.