Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENGGAL 1 MINGGU 1 TEMPOH 2 – 5/01/18 TINGKATAN 2


KELAS 2U TARIKH 2/1/2018 HARI SELASA KEHADIRAN ………/……….

MATA PELAJARAN GEOGRAFI MASA 9.00 – 10.00 PG

STANDARD
SKALA DAN JARAK
KANDUNGAN (SK)
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Menyatakan dua jenis jarak (jarak mutlak, jarak relatif) dan tiga jenis skaka (skala penyata,skala
OBJEKTIF/STANDARD 1.1.1
lurus dan pecahan wakilan)
PEMBELAJARAN (SP)
1.1.2 Menerangkan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan

Permulaan:
1 Murid-murid ditanya tentang jenis kenderaan ke sekolah dan berapa lama masa yang diambil untuk
1

datang ke sekolah. Guru akan mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran.
Murid dibahagikan secara berpasangan dan guru memberikan satu lokasi untuk murid
2
menganggarkan jarak lokasi tersebut (relatif dan mutlak)
AKTIVITI
Murid diminta untuk memberikan jawapan hasil dari perbincangan berpasangan dan guru
PENGAJARAN & 3
memberikan ulasan
PEMBELAJARAN
4 Guru menunjukkan peta yang mempunyai pelbagai jenis skala.
(PdPc) Berdasarkan peta tersebut, murid-murid diminta mengelaskan dan menjelaskan jenis-jenis skala dalam
5
bentuk peta i-Think dalam kertas A3
6 Guru meminta murid membentangkan hasil perbincangan dan memberikan ulasan
7 Guru memberikan lembaran kerja kepada murid sebagai latihan pengukuhan

 TP1 : Menamakan jenis skala dan jenis jarak


 TP2 : Menjelaskan jenis skala dan jenis jarak
 TP3 : Menunjukcara menggunakan skala untuk menentukan jarak
STANDARD PRESTASI  TP4 : Membezakan penggunaan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan untuk
(SPi) menentukan jarak sebenar
 TP5 : Menentukan jarak antara dua tempat pada peta berdasarkan nisbah skala yag berbeza
 TP6 : Mencadangkan idea perjalanan ke sesuatu destinasi dengan menggunakan peta
berdasarkan skala dan jarak

 Berpusatkan murid  Pendekatan  Kerja Lapangan  Pembelajaran


STRATEGI  Pembelajaran Bersepadu  Pengajaran Tematik Koperatif
PENGAJARAN & Berasaskan Inkuiri  Pembelajaran  ……………….
PEMBELAJARAN (PdPc) Berasaskan Kerja
Projek

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)/ICT
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

PAK21
 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis
(KECERDASAN  Visual Ruang
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik
PELBAGAI)

 Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Kelestarian Alam Sekitar  Patriotisme  TMK/ICT  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Kelestarian global  Pendidikan
Kewangan

 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


I-think/KBAT  Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
KEMAHIRAN BERFIKIR  Menjana Idea  Mencipta  Mentafsir  Menilai
 Mengaplikasi  Menganalisis

 Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Kuiz  Drama  Projek
 Hasil Kerja
KAEDAH
 Lain-lain
PENTAKSIRAN
……………………..

Pemulihan/Pengayaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Kehadiran

REFLEKSI  ____orang murid yang tidak hadir akan diberi bimbingan secara individu pada ______________

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
 Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________