Anda di halaman 1dari 11

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kaedah dan Pendekatan Pengajaran Muzik


Kursus/Modul Music Teaching Method and Approaches
2. Kod Kursus MUZK3093

3. Nama Staf Patricia Nirmala Daniel


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat pendedahan mengenai pembelajaran muzik
Kursus/Modul secara hands-on dalam melaksanakan aktiviti muzikal untuk murid sekolah rendah.
dalam Program

5. Semester dan
Tahun Semester 1 Tahun 2
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Bersemuka dan Bukan
Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 125
P= Pentaksiran 30 15 - 2.5 30 30 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika Tiada


ada

9. Hasil Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Pembelajaran
Kursus (Course 1. Menghuraikan latar belakang dan falsafah Zoltan Kodaly, Carl Orff, dan Emile
Learning Jaques-Dalcroze dalam pendidikan muzik berpandukan sumber rujukan terkini
Outcomes, (C5, A1, PLO1, PLO6, LL1).
CLO) 2. Menghasilkan bahan bantu belajar mengikut prinsip Kaedah Kodaly, Pendekatan
Orff, dan Dalcroze dalam aktiviti muzikal pengajaran dan pembelajaran secara
berkumpulan (C6, A2, PLO2, PLO3, PLO5, CTPS5, TS2).
3. Membanding beza prinsip Kaedah Kodaly, Pendekatan Orff, dan Dalcroze
dalam pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah rendah (C4, A4, PLO1,
PLO3, CTPS2).
4. Merancang pelaksanaan aktiviti yang bersesuaian mengikut prinsip Kaedah
Kodaly, Pendekatan Orff, dan Dalcroze dalam pengajaran dan pembelajaran
pendidikan muzik di sekolah rendah secara bertulis berpandukan sumber
rujukan terkini (C6, P6, PLO3, PLO6, CTPS2, LL1).
5. Mengintegrasi pelbagai pengalaman muzikal daripada Kaedah Kodaly,
Pendekatan Orff, dan Dalcroze dalam kelas pendidikan muzik (C6, P6, PLO2,
PLO3, CTPS1).

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Memberi maklum

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Respon Ketara
Mengaplikasi

Menganalisis

Lakuan tulen
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Kompleks

Menerima
berpandu
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi

CLO
Menilai

Menilai
balas
Set

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A4 A5
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 1
10. Kemahiran Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS5), Pembelajaran
Boleh Pindah Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1), Kemahiran Berpasukan (TS2)
(Transferable
Skills, TS):

11. Strategi Strategi pengajaran dan pembelajaran :


Pengajaran dan 1. Kuliah
Pembelajaran 2. Tutorial ( Aktiviti kumpulan, perbincangan, pembentangan)
serta
Pentaksiran Strategi pentaksiran
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir Berpusat (50%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Kuliah
PLO1 – Pengetahuan
Tutorial Ujian Bertulis
Penghasilan produk
Kuliah
PLO2 – Kemahiran Praktikal (secara berkumpulan)
Tutorial
Ujian Bertulis

Ulasan kritis
PLO3 – Kemahiran saintifik, Penghasilan produk
Kuliah
kemahiran berfikir dan (secara berkumpulan)
menyelesaikan masalah Tutorial
Penulisan Jurnal Reflektif
Penulisan aktiviti muzikal
Ujian Bertulis
PLO5 – Kemahiran Kuliah Penghasilan produk
Berpasukan Tutorial (secara berkumpulan)

PLO6 – Kemahiran Kuliah Penulisan aktiviti muzikal


pengurusan maklumat Tutorial Ujian Bertulis

12. Sinopsis Kursus ini memperkenalkan aktiviti muzikal berdasarkan prinsip Kaedah Kodaly, dan
pendekatan Orff, dan Dalcroze. Aktiviti muzikal yang mengaplikasikan kaedah dan
pendekatan tersebut bertujuan untuk meneguhkan kefahaman konsep muzik secara
eksperiential dan dilaksanakan melalui aktiviti nyanyian, permainan alat muzik serta
muzik dan pergerakan. Teknologi diaplikasi untuk menghasilkan bahan bantu mengajar
yang kreatif agar proses pembelajaran berlaku dalam suasana yang menyeronokkan
dan memberangsangkan.

This course introduces the principles of Kodaly Method and the Orff, and Dalcroze
Approaches. Musical activities that apply this method and the two approaches are aimed
at reinforcing the understanding of musical concepts, and are carried out experientially
through singing, playing of musical instruments, music and movement. Technology is
used to provide creative teaching aids that would help enhance the learning process in
an enjoyable and stimulating environment.
13. Mod Kuliah dan Tutorial
Penyampaian

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 2
14. Kaedah dan Kerja Kursus : 50%
Jenis Peperiksaan Akhir : 50%
Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 50


Ulasan Kritis (secara individu) 10
Penulisan aktiviti muzikal
20
(secara individu)
Tugasan Penghasilan Produk -
Bahan bantu belajar kreatif 15
(secara berkumpulan)
Penulisan Jurnal Reflektif
5
(secara individu)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 3
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6 PEO 7 PEO 8 PEO 9
Learning
Outcomes, CLO 1 X X X
CLO) dengan
Objektif CLO 2 X X X
Pendidikan CLO 3 X X
Program
(Programme CLO 4 X X X
Educational
Objectives, CLO 5 X X
PEO)

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menghuraikan latar belakang dan falsafah Zoltan Kodaly, Carl Orff, dan
Emile Jaques-Dalcroze dalam pendidikan muzik berpandukan sumber
rujukan terkini (C5, A1, PLO1, PLO6, LL1)
CLO2 Menghasilkan bahan bantu belajar mengikut prinsip Kaedah Kodaly,
Pendekatan Orff, dan Dalcroze dalam aktiviti muzikal pengajaran dan
pembelajaran (C6, A2, PLO2, PLO3, PLO5, CTPS5, TS2)
CLO3 Membanding beza prinsip Kaedah Kodaly, Pendekatan Orff, dan Dalcroze
dalam pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah rendah (C4, A4,
PLO1, PLO3, CTPS2)
CLO4 Merancang pelaksanaan aktiviti yang bersesuaian mengikut prinsip
Kaedah Kodaly, Pendekatan Orff, dan Dalcroze dalam pengajaran dan
pembelajaran pendidikan muzik di sekolah rendah secara bertulis
berpandukan sumber rujukan terkini (C6, P6, PLO3, PLO6, CTPS2, LL1).
CLO5 Mengintegrasi pelbagai pengalaman muzikal daripada Kaedah Kodaly,
Pendekatan Orff, dan Dalcroze dalam kelas pendidikan muzik (C6, P6,
PLO2, PLO3, CTPS1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 4
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course CLO1 X X
Learning
Outcomes, CLO2 X X X
CLO) CLO3 X X
dengan Hasil CLO4 X X
Pembelajaran CLO5 X X
Program
(Programme
Learning Nota: CLO merujuk Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk Hasil Pembelajaran
Outcomes, Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut:
PLO)
Hasil Pembelajaran Program (PLO)
PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan
teori dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
pendidikan muzik
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah
dalam bidang pendidikan muzik bagi membina pengalaman
pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran
dan komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran
sepanjang hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menghuraikan latar belakang dan falsafah Zoltan Kodaly, Carl Orff, dan
Emile Jaques-Dalcroze dalam pendidikan muzik berpandukan sumber
rujukan terkini (C5, A1, PLO1, PLO6, LL1)
CLO2 Menghasilkan bahan bantu belajar mengikut prinsip Kaedah Kodaly,
Pendekatan Orff, dan Dalcroze dalam aktiviti muzikal pengajaran dan
pembelajaran (C6, A2, PLO2, PLO3, PLO5, CTPS5, TS2)
CLO3 Membanding beza prinsip Kaedah Kodaly, Pendekatan Orff, dan
Dalcroze dalam pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah rendah
(C4, A4, PLO1, PLO3, CTPS2)
CLO4 Merancang pelaksanaan aktiviti yang bersesuaian mengikut prinsip
Kaedah Kodaly, Pendekatan Orff, dan Dalcroze dalam pengajaran dan
pembelajaran pendidikan muzik di sekolah rendah secara bertulis
berpandukan sumber rujukan terkini (C6, P6, PLO3, PLO6, CTPS2,
LL1)
CLO5 Mengintegrasi pelbagai pengalaman muzikal daripada Kaedah Kodaly,
Pendekatan Orff, dan Dalcroze dalam kelas pendidikan muzik (C6, P6,
PLO2, PLO3, CTPS1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 5
7. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar (Student Learning

Bersemuka

Bersemuka
Time, SLT) setiap tajuk

Interaksi

Interaksi
Bukan

Jumlah SLT
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Kaedah Kodaly
 Latar belakang Zoltan Kodaly
 Falsafah Kodaly
- Prinsip utama
- Aspek kaedah Kodaly

 Komponen dalam Kaedah Kodaly


- solfa
- isyarat tangan
- notasi lidi
- sebutan irama cheve

 Aktiviti dalam Kaedah Kodaly


- nyanyian
- aktiviti berurutan
- penghafazan 6 3 6 6 21
- pendengaran dalaman
- improvisasi

 Aktiviti muzikal
- pembelajaran konsep muzik
Melaluii aktiviti Kodaly

 Bahan bantu belajar:


- Muzik rakyat
- Gambar ikon
- Grafik
- Video

2. Pengaplikasian Kaedah Kodaly

 Menganalisis bahan aktiviti pengajaran


dan pembelajaran

 Merancang aktiviti muzikal yang 2 1 2 2 7


sesuai untuk murid sekolah rendah

 Melaksanakan aktiviti muzikal yang


sesuai untuk murid sekolah rendah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 6
3. Pendekatan Orff

 Latar belakang Carl Orff


 Falsafah Orff
 Proses Orff
- Imitasi
- Eksplorasi
- Improvisasi
- Literasi

 Media Orff
- Suara
- Badan
- Alat muzik Orff

 Bahan muzikal yang diadaptasi dan 6 3 6 6 21


bersesuaian dengan budaya dan
konteks tempatan

 Aktiviti Muzikal
- pembelajaran konsep muzik
melalui aktiviti Orff

 Bahan bantu belajar:

- Skor grafik
- Video
- Alat perkusi
- Bahan kitar semula

4. Pengaplikasian Pendekatan Orff

 Menganalisis bahan aktiviti


pengajaran dan pembelajaran

 Merancang aktiviti muzikal yang


sesuai untuk murid sekolah rendah
2 1 2 2 7
 Melaksanakan aktiviti muzikal yang
sesuai untuk murid sekolah rendah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 7
5. Pendekatan Dalcroze
 Latar belakang
 Falsafah Dalcroze

 Komponen dalam pendekatan


Dalcroze
- Eurhythmics
- pendengaran dan
pergerakan seluruh badan
- Solfege
- kesedaran pic, perbezaan
ton, perbezaan kualiti ton
- Improvisasi
- Dengan piano (2 pic)
- Mencipta turutan
pergerakan tanpa muzik
- Menyanyi frasa lagu dan
lakukan improvisasi
6 3 6 6 21
 Media
- Badan – melakukan pergerakan
- Suara – menyanyi
- Bahan manipulasi – bola, hoop,
rhythm sticks, bean bags

 Aktiviti muzikal
- pembelajaran konsep muzik
melalui aktiviti Dalcroze

 Bahan bantu belajar:


- Video
- Grafik
- Bahan manipulasi

6. Pengaplikasian Pendekatan Dalcroze

 Menganalisis bahan aktiviti


pengajaran dan pembelajaran

 Merancang aktiviti muzikal yang 2 1 2 2 7


sesuai untuk murid sekolah rendah

 Melaksanakan aktiviti muzikal yang


sesuai untuk murid sekolah rendah

7. Pengintegrasian Kaedah Kodaly,


Pendekatan Orff, dan Dalcroze

 Mengendalikan gabungan aktiviti 6 3 6 6 21


muzikal prinsip Kaedah Kodaly,
Pendekatan Orff, dan Dalcroze
dalam bilik darjah

Kerja Kursus 10 10
Amali

Ulang kaji Peperiksaan 7.5 7.5


Peperiksaan 2.5 2.5
Jumlah 30 15 2.5 30 30 17.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 8
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN Kuliah 30 30
BERSEMUKA
Tutorial 15 30

Ulasan kritis (individu)


- 3
(1 ulasan -500 pp)

Penulisan aktiviti muzikal


(individu) - 3
(1 aktiviti - 500 pp)

3
Penghasilan Produk -
Bahan bantu belajar kreatif -
(secara berkumpulan)

Penulisan Jurnal
Reflektif (secara individu) - 1
(200 pp)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 47.5 77.5

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 125
(SLT)

Jam Kredit 3

Rujukan Asas Bradley, J. R. (2013). Orff adventures for children: body percussion, folk and
original Orff song arrangements for children. Texas: CreateSpace
Independent.
Dalcroze, E. J. (2012). The eurhythmics of Jaques-Dalcroze. Charleston, SC: Nabu
Press.
Houlahan, M., & Tacka, P. (2015). Kodaly in the fifth grade classroom: Developing
the creative brain in the 21st century. New York: Oxford University Press.

Rujukan Baker, C. (2014). Lessons from the music room. Issaquah: Made for Success.
Tambahan Choksy, L., Abramson, R. M., Gillespie A. E., & Woods, D. (2000). Teaching
music in the twentieth century (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Dorfman, J. (2013). Theory & practice of technology – based music instruction.
New York: Oxford University Press.
Goodkin, D. (2002). Play, sing & dance: An introduction to orff schulwerk. Miami:
Schott Music Corporation
Houlahan, M., & Tacka, P. (2015). Kodaly in the kindergarten classroom:
Developing the creative brain in the 21 st century. New York: Oxford University
Press.
Mcpherson, G. E., & Welch, F. W. (2012). The oxford handbook of music education.
New York: Oxford University Press.
Stroms, J. (2011). 101 music games for children: Fun & learning with rhythm &
song. California: Group West.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 9
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
MUZK3093 KAEDAH DAN PENDEKATAN PENGAJARAN MUZIK (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


Kaedah Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Menghuraikan latar belakang dan
falsafah Zoltan Kodaly, Carl Orff, dan
Emile Jaques-Dalcroze dalam Kuliah
pendidikan muzik berpandukan
X X Ujian Bertulis
Tutorial
sumber rujukan terkini (C5, A1,
PLO1, PLO6, LL1)
Penghasilan
produk
 Menghasilkan bahan bantu belajar
(secara
mengikut prinsip Kaedah Kodaly,
berkumpulan)
Pendekatan Orff, dan Dalcroze Kuliah
X X X
dalam aktiviti muzikal pengajaran Tutorial
Penulisan
dan pembelajaran (C6, A2, PLO2,
Jurnal Reflektif
PLO3, PLO5, CTPS5, TS2)
Ujian Bertulis
 Membanding beza prinsip Kaedah
Kodaly, Pendekatan Orff, dan
Dalcroze dalam pengajaran dan Kuliah Ulasan kritis
X X
pembelajaran muzik di sekolah Tutorial Ujian Bertulis
rendah (C4, A4, PLO1, PLO3,
CTPS 2)
 Merancang pelaksanaan aktiviti yang
bersesuaian mengikut prinsip
Kaedah Kodaly, Pendekatan Orff, Penulisan
dan Dalcroze dalam pengajaran dan Kuliah aktiviti muzikal
X X
pembelajaran pendidikan muzik di Tutorial
sekolah rendah secara bertulis Ujian Bertulis
berpandukan sumber rujukan terkini
(C6, P6, PLO3, PLO6, CTPS2, LL1)
 Mengintegrasi pelbagai pengalaman
muzikal daripada Kaedah Kodaly,
Kuliah
Pendekatan Orff, dan Dalcroze X X Ujian Bertulis
Tutorial
dalam kelas pendidikan muzik (C6,
P6, PLO2, PLO3, CTPS1)

Ulasan kritis

Penghasilan
produk
(secara
berkumpulan)
Kuliah
Tutorial
KESELURUHAN X X X X X Penulisan
Jurnal Reflektif

Penulisan
aktiviti muzikal

Ujian Bertulis

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 10
Nama Panel Penggubal

Bil. Nama Kelayakan Akademik


M Sc (Pentadbiran Pendidikan), Universiti Putra
1. Edna Wellington Malaysia, 2001
B Ed (Music), University Of Otago,New Zealand, 1998
2. Juliet Monica Menezes B Ed (Music), University Of Otago,New Zealand, 1996
M. Sc.(Mus.Ed.) UPM 2004
3. Bernice Mong Chuey Mei B Ed (Music), University Of Otago,New Zealand, 1997
M.Sc Human Resource Development, UPM 2000
4. B.Ed. (Hons) Muzik, USM, 1998
Khairul Bariah bt Haroen
Diploma In Expressive Arts & Movement, Toronto
University, Canada, 1994

Nama Pakar Rujuk

Bil. NAMA JAWATAN UNIVERSITI/BAHAGIAN


1. Prof. Madya Zaharul Lailiddin Dekan Fakulti Muzik dan Seni Universiti Pendidikan Sultan
bin Saidon Persembahan Idris, Tanjong Malim

2. Ketua Unit Pendidikan Muzik,


Bahagian Pembangunan
Bakhtiar bin Mohd Salleh Bahagian Pembangunan
Kurikulum, KPM
Kurikulum

3. Mah Kok Heng Pensyarah Cemerlang IPG Kampus Ilmu Khas

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 11

Anda mungkin juga menyukai