Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM PERJUMPAAN IBUBAPA TAHUN 6

2011

UBK SKHMC
LAPORANPROGRAM PERJUMPAAN IBUBAPA TAHUN 6
PENGENALAN : Menjaga anak perkara mudah hanya perlu memastikan makanminum
dan pakai mereka tetapi anak - anak adalah lebih beratdan tidak boleh diberi kepada
orang lain baik pengasuh, penjagadi taska atau tadika apa lagi pembantu
rumah. Mendidik anakzaman moden adalah cabaran terkini. Cabaran dalaman
danluaran. Seperti cabaran dalaman iaitu tv, internet, lagu

lagudan budaya barat yang negatif . Manakala cabaran
luaran pulaadalah pengaruh rakan sebaya. Ibubapa kena kenal siapa rakansebaya
anak- anak dan memastikan berada dalam persekitaranyang
baik.RASIONAL : Program ini adalah untuk memastikan bahawa semua Ibubapayang
menyertainya mendapat manfaat dari segi kefahaman yanglebih baik terhadap situasi
pembelajaran, sosial anak-anakmereka.Ia juga turut menyalurkan maklumat yang
sesuai dan perlukepada ibubapa yang mempunyai anak yang akan
mendudukipeperiksaan UPSR pada tahun ini. Siri ceramah dan informasiyang diberikan
oleh penceramah jemputan serta Guru Besardapat memberikan impak kepada ibubapa
yang hadir dari segikawalan emosi dan teknik mengawal tingkahlaku anak
merekasupaya menjurus kepada prilaku pelajar yang cemerlang.Penekanan tambahan
yang diberikan adalah info berupapengetahuan disusuli dengan etika sosial yang patut
diamalkanagar anak-anak mereka berakhlak muliaMATLAMAT : 1.
Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik
..2.

Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik dansahsiah yang positif.3.

Prestasi pelajar meningkat dan dapat mengharumkannama


sekolah.OBJEKTIF : 1. Peserta mengenali serta tahu pestasi semasa anak merekadala
m akademik.2.

Peserta tahu tentang perkembangan aktiviti akademikanak mereka di sekolah.3.

Peserta tahu tentang keperluan anak mereka dari segibahan latihan dan buku
kerja.SASARAN : Semua Ibubapa Tahun 6TARIKH: 7 Mac 2011 & 8 Mac 2011

PROGRAM PERJUMPAAN IBUBAPA TAHUN 6

2011

UBK SKHMC
TEMPAT : Kantin SKHMCMASA DAN JADUAL:
BIL AKTIVITI WAKTU TINDAKAN1. Kata aluan Pengacara Majlismengalu-alukan
kedatanganIbu Bapa8.00

8.10 pg GuruBimbingan2. Bacaan Doa

8.10

8.13 pg UstazKhairuddin2. Taklimat oleh Tuan Guru BesarEn. Mohammad Rosli
BinJaafar8.15

8.55 pg Guru Besar3. Ceramah KeibubapaanTuan Hj Nadzaruddin Bin HjAbdul
Razak9.00 pg

9.45pgPenceramahJemputan4. REHAT 9.50

10.20

PROGRAM PERJUMPAAN IBUBAPA TAHUN 6

2011

UBK SKHMC
ANALISIS SWOT
OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
Pesertamengenaliserta tahuprestasisemasa anakmereka dalamakademik
Perbincangandua halaantara gurukelas danibubapa bolehdibuat
melaluitemujanji.Ibubapa tidakambil berattentangprestasiakademik anakdi
sekolah.Ibubapa bolehmemantaubuku kerja danlatihan anakmereka setiaphari.Tiada
masaakibat keletihanberkerjaseharian.
Peserta tahutentangperkembanganaktivitiakademik anakmereka disekolah
Pelbagaiprogramberunsurakademikdirancang dandijalankan disekolah.Murid tidakmahu
terlibatdenganprogram yangdijalankan.Ibubapamemberipeluangkepada pelajarterlibat
dalamprogramsekolahMaklumatberkaitandengan programtidak sampainkepada
ibubapamenyebabkanibubapa tidaktahu usahasekolahmenaikanprestasiakademik
anakmereka.
Peserta tahutentangkeperluananak merekadari segi bahanlatihan danbuku kerja

Latihanberdasarkansoalan sebenarsentiasadiberikankepada pelajarsemasa latihtubi


dan kelastambahan.Ibubapa tidakmenyemaklembarankerja yangdibuat olehanak
mereka.ProgrambimbingansepertiProgramPerjumpaanIbubapa Tahun6
.Ibubapamenyerahkantanggungjawabmenjaga prestasiakademik
anaksepenuhnyakepada guru.