Anda di halaman 1dari 31

BABI

STATUSPASI
EN

A.I
DENTI
TAS

Nama :
Ny.T

NomorRekam Medi
s :
199990

Tanggal
Lahi
r :
31-
12-
1967

Umur :
45t
ahun9bul
an

Jeni
sKel
ami
n :
Wani
ta

Agama :
Isl
am

Al
amat :
Put
eran,
Bat
urr
adenPur
woker
to

Tanggal
masukRS :
08-
10-
2013

Tanggal
kel
uarRS :

B.ANAMNESI
S

Di
l
akukansecar
aaut
oanamnesi
spadat
anggal8Okt
ober2013diI
GD
RS.Wi
j
ayaKusuma.Dat
adi
ambi
ldar
iBangsal
RuangAr
imbi
.

a.Kel
uhanUt
ama :Pasi
endat
angdenganl
ukapadakaki
ki
rit
idakker
ingsej
ak2mi
ngguSMRS

b.Kel
uhanTambahan : Badan t
erasa l
emas dan r
asa
kesemut
an.

c.Ri
way
atPeny
aki
tSekar
ang

Pasi
endat
angker
umahsaki
tdengankel
uhanl
ukapadakaki
ki
risej
ak2mi
nggusebel
um masukr
umahsaki
t.Lukaawal
nya
t
imbulkar
enapasi
ent
erkenapecahanpi
ri
ng,l
amakel
amaanl
uka
t
ersebut semaki
n l
uas,bengkak,dan kel
uar nanah. Pasi
en
mer
asakanny
eriy
angt
erus-
mener
uspadadaer
ahl
uka.Sel
ama2
mi
nggui
ni,pasi
enhany
amengkonsumsiobatpenghi
l
angny
eridan
member
sihkanl
ukadenganmengunakanai
rhangatdanbet
adi
n.

Pasi
enmeny
angkaladany
ari
way
atdi
abet
esmel
i
tus,t
etapi
dal
am beber
apa t
ahun t
erakhi
rini pasi
en mengaku ser
ing
t
erbangundi
tengahmal
am kar
enai
ngi
nbuangai
rkeci
l
,bany
ak
makan,namunber
atbadanpasi
encender
ungt
urun.Pasi
enj
uga
ser
ing l
emas mer
asakan kesemut
an pada kedua t
angan dan
kaki
nya.Pasi
enbel
um per
nahmemer
iksakankel
uhant
ersebutke
dokt
erat
aupun mel
akukan pemer
iksaan gul
a dar
ah.Sel
ama i
ni
pasi
enmengakumeny
ukaimakanandanmi
numany
angmani
sdan
sangatj
arangber
olahr
aga.Pasi
enmengakut
idakadademam,
t
idakadagangguanpengl
i
hat
an,t
idakadagangguanber
kemi
hdan
BAB.

d.Ri
way
atPeny
aki
tDahul
u

- Ri
way
atdi
abet
esmel
i
tust
idakdi
ket
ahui

- Ri
way
atal
ergi
disangkal

- Ri
way
atpeny
aki
tjant
ungdi
sangkal

e.Ri
way
atPeny
aki
tKel
uar
ga

- Ri
way
atdi
abet
esmel
l
itusdi
sangkal
C.PEMERI
KSAANFI
SIK

a.KeadaanUmum :
Tampaksedi
ki
tkesaki
tan,
kondi
sil
emah.

b.Kesadar
an :
Komposment
is

c.Tanda-
tandaVi
tal

- TekananDar
ah130/
80mmHg

- Nadi
82kal
i
/meni
t,t
erat
ur,
isi
cukup.

2oC(
- Suhu37, aksi
l
a)

- Per
napasan20kal
i
/meni
t,i
ramat
erat
ur.

d.St
atusGener
ali
s

Kepal
a : Nor
mocephal
,rambuthi
tam mer
ata,t
ipi
s,t
idak
mudahdi
cabut
.
Mat
a : Pal
pebr
a super
iorkanan dan ki
rit
idak cekung,
konj
ungt
ivat
idakanemi
s,skl
erat
idaki
kter
ik,kor
nea
j
erni
h,r
efl
ekscahay
alangsungdant
idakl
angsung
posi
ti
f,pupi
lbul
ati
sokor3/
3cm,
airmat
a+/
+.
Tel
i
nga : Daun t
eli
nga si
met
ri
s kanan dan ki
ri
,lekukan
sempur
na,
li
ang t
eli
ngal
apang,
tidakadaser
umen,
t
idak ada sekr
et, membr
an t
impani i
ntak.
Pendar
ahan(
-)
Hi
dung : Bent
uknor
mal
,dev
iasisept
um t
idakada,mukosa
t
idak hi
per
emi
s,sekr
ett
idak ada,napas cupi
ng
hi
dungt
idakada.Pendar
ahan(
-)
.
Mul
ut : Bi
birt
idakpucatdant
idaksi
anosi
s,mukosabi
bir
basah,
li
daht
idakkot
ordant
idakt
remor
,far
ingt
idak
hi
per
emi
s,gi
gil
engkap,
Tonsi
lT1-
T1t
enang.
Leher : Kel
enj
arget
ahbeni
ngt
idakt
eraba,
trakeadi
tengah.
Thor
aks : Nor
mochest
,ti
dakadar
etr
aksi
,si
met
ri
ssaatst
ati
s
dandi
nami
s,t
idakadasi
kat
ri
ks,
tidakadapel
ebar
an
v
ena,
kel
enj
armammaesi
met
ri
s
Par
u
I
nspeksi Si
met
ri
ssaatst
ati
sdandi
nami
s,t
idakadar
etr
aksi
: Vokal
fremi
tuskanansamadenganki
ri
.
Pal
pasi Sonorpadakedual
apangpar
u.
: Suar
anapasdasarv
esi
kul
er.Ti
dakadar
onki
,ti
dak
Per
kusi adawheezi
ng.
:
Auskul
tasi
:

Jant
ung I
ktuskor
dist
idakt
ampak.
I
nspeksi I
ktuskor
dist
erabadisel
aigai
nter
cost
alV LMC
: si
nist
ra,
tidakkuatangkat
,thr
il
l(-
).
Pal
pasi Bat
asj
ant
ungkananpadai
nter
cost
alVpar
ast
ernal
: kanan,
Bat
asj
ant
ungki
ripadai
nter
kost
aVmi
dkl
avi
kul
aki
ri
Per
kusi Bat
as pi
nggang j
ant
ung pada i
nter
kost
a I
II
: par
ast
ernal
kir
i.
Buny
ijant
ungI
-I
Imur
nir
egul
er,mur
murt
idakada,
Auskul
tasi gal
l
opt
idakada.
:
Abdomen
I
nspeksi Dat
ar,t
idakt
ampakgambar
anusus/per
ger
akan
: usus
Auskul
tasi Bi
si
ngusus(
+)nor
mal
.
: Lembut
,ti
dak t
eraba benj
olan at
au massa,ny
eri
Pal
pasi t
ekant
idakada,hat
idanl
i
mpat
idakt
eraba,gi
njal
: t
idakt
eraba
Ti
mpani
disel
uruhl
apangabdomen.
Per
kusi
:
Ekst
ri
mit
as: Akr
alhangat
,edema t
idak ada,akr
alt
idak ada
si
anosi
s,per
fusi
per
if
erbai
k,ul
kuspadakaki
kir
i.

D.PEMERI
KSAANPENUNJANG

a.Labor
ator
ium 09-
10-
2013

Par
amet
er Hasi
l Ni
l
aiNor
mal
Hemogl
obi
n 9,
2 L14–18P12–16g/
dl
Leukosi
t 21.
900 4.
800–10.
800/
μL
Hemat
okr
it 26,
8 L40–54P35–47%
Er
it
rosi
t 3,
3 L4,
5-6P4-
5,5j
t/
µL
Tr
ombosi
t 379.
000 150.
000–400.
000j
t/
μL
Basof
il 0 0-
1%
Eosi
nof
il 4 1-
3%
Bat
ang 5 2-
6%
Segmen 81 50-
70%
Li
mfosi
t 5 20-
40%
Monosi
t 5 2-
8%
LED 30 L0-
15P0-
20mm/
jam
Gl
ukosaDar
ahSewakt
u 364 ≤200mg/
dl
SGOT 31 L<37P<31UI
/L
SGPT 43 L<41P<31UI
/L
Ur
eum 34 10–50mg/
dl
Kr
eat
ini
n 0,
85 L0,
91-
1,3P0,
6-1,
1mg/
dl

E.Resume

Pasi
endat
angker
umahsaki
tdengankel
uhanl
ukapadakakiki
ri
sej
ak2 mi
nggusebel
um masukr
umahsaki
t.l
amakel
amaanl
uka
t
ersebutsemaki
nluas,bengkak,dankel
uarnanah.Pasi
enmer
asakan
ny
eriy
ang t
erus-
mener
us pada daer
ah l
uka.Pasi
en meny
angkal
adany
ari
way
atdi
abet
esmel
i
tus,t
etapidal
am beber
apat
ahunt
erakhi
r
i
nipasi
enmengakuser
ingt
erbangundi
tengahmal
am kar
enai
ngi
n
buangai
rkeci
l
,bany
akmakan,namunber
atbadanpasi
encender
ung
t
urun.Pasi
en j
uga ser
ing mer
asakan l
emas dan kesemut
an pada
kedua t
angan dan kaki
nya.Sel
ama i
nipasi
en mengaku meny
ukai
makanandanmi
numany
angmani
sdansangatj
arangber
olahr
aga.

Pada pemer
iksaan f
isi
k,t
anda-
tanda v
italdal
am bat
as nor
mal
.
Padapemer
iksaanekst
ri
mit
ast
erdapatul
kuspadakakiki
ri
,edema(
+),
CRT<2det
ik.Padapemer
iksaanl
abor
ator
ium dar
ahdi
dapat
kananemi
a
sedang,
leukosi
tosi
sdenganpeni
ngkat
ansegmen,
danhi
per
gli
kemi
a.

F.Di
agnosi
s

Di
abet
esMel
l
itust
ipeI
Idenganul
kusdi
abet
ikum

G.Penat
alaksanaan

a.Non-
medi
kament
osa

- Edukasi

- Di
et1500kkal

- Per
awat
anl
uka

b.Medi
kament
osa

-I
VFDRL20t
pm

-I
nj.Cef
otaxi
me2x1gr
am (
IV)

-I
nj.I
nsul
i
n20I
U

-I
nj.Ket
orol
ac3x1ampul
(IV)
H. Pr
ognosi
s

- Quaadv
itam:
adbonam

- Quaadf
ungsi
onam:
dubi
aadbonam

- Quaadsanat
ionam:
dubi
aadbonam

I
. Fol
l
owUp

Tanggal Subj
ect Obj
ect
ive Assesment Pl
an
09-
10-
2013 Lemas, Composment
is, DM t ipe IIIVFDRL20t pm
kesemutan, tampaksaki t denganulkus I
nj.Cefot
axime
Kakibengkak sedang di
abeti
kum 2x1gram (
IV)
dannyer
i TD: 120/ 80mmHg I
nj.I
nsul
in5IU
RR: 22x/ meni t
I
nj.Ket
orol
ac
Nadi :92x/ meni t,
teratur ,kuat 3x1ampul(I
V)
Suhu: 36, 5°C
Mat a: konj ungt iva
ti
dakanemi kdan
sklerat i
daki kt
er ik
Hidung: Naf as
cupi nghi dung( -)
Mul ut :mukosa
bibirbasah,
sianosi s(-)
Thor aks:
perger akan
simet r
is
Jant ung: BJI -I
I
regul ar,mur mur (
-),
gallop( -)
Par u: Suar anaf as
ekspi rasi
memanj ang, Ronki
(-)
,Wheezi ng( -
)
Abdomen: Datar ,
bisingusus( +)
normal , nyer i
tekan( -).Hepar
danl impat idak
teraba.
Ekst remi t
as: akr al
hangat ,sianosi s
ti
dakada, edema
kaki (+/ -),ulkus
(+)
10-
10-
2013 Lemas, Composment is, DM t ipe IIIVFDRL20t pm
kesemutan, t ampaksaki t denganulkus I
nj.Cefot
axime
Kakibengkak sedang di
abeti
kum 2x1gram (
IV)
dannyer
i TD: 120/ 70mmHg
RR: 20x/ meni t I
nj.I
nsul
in5IU
Nadi :84x/ meni t, I
nj.Ket
orol
ac
teratur ,kuat 3x1ampul(I
V)
Suhu: 36, 8°C
Neur
obionPO
Mat a: konj ungt iva
ti
dakanemi kdan 2x1tab
sklerat i
daki kt
er ik
Hidung: Naf as
cupi nghi dung( -)
Mul ut :mukosa
bibirbasah,
sianosi s(-)
Thor aks:
perger akan
simet r
is
Jant ung: BJI -I
I
regul ar,mur mur (
-),
gallop( -)
Par u: Suar anaf as
ekspi rasi
memanj ang, Ronki
(-)
,Wheezi ng( -
)
Abdomen: Datar ,
bisingusus( +)
normal , nyer i
tekan( -).Hepar
danl impat idak
teraba.
Ekst remi t
as: akr al
hangat ,sianosi s
ti
dakada, edema
kaki (+/ -),ulkus
(+)
11- 2013 Bengkak dan Composment
10- is, DM t ipe II I
VFDRL20t pm
nyeri pada t ampaksaki t denganulkus I
nj.Cef otaxime
kaki ki
ri sedang di
abeti
kum 2x1gram ( IV)
sudah TD: 120/ 80mmHg I
nj.I
nsul i
n5I U
berkur
ang RR: 20x/ meni t
I
nj.Ketorolac
Nadi :72x/ meni t,
teratur ,kuat 3x1ampul (IV)
Suhu: 36, 3°C NeurobionPO2
Mat a: konj ungt iva x1t ab
ti
dakanemi kdan
sklerat i
daki kt
er ik
Hidung: Naf as
cupi nghi dung( -)
Mul ut :mukosa
bibirbasah,
sianosi s(-)
Thor aks:
perger akan
simet r
is
Jant ung: BJI -I
I
regul ar,mur mur (
-),
gallop( -)
Par u: Suar anaf as
ekspi rasi
memanj ang, Ronki
(-)
,Wheezi ng( -
)
Abdomen: Datar ,
bisingusus( +)
normal , ny er i
tekan( -).Hepar
danl impat idak
teraba.
Ekst remi tas: akr al
hangat , sianosi s
ti
dakada, edema
kaki (+/ -), ulkus
(+)
12- 2013 Bengkak dan Composment
10- is, DM t ipe II I
VFDRL20t pm
nyeri pada t ampaksaki t denganulkus I
nj.Cef otaxime
kaki ki
ri sedang di
abeti
kum 2x1gram ( IV)
sedah TD: 120/ 80mmHg I
nj.I
nsul i
n5I U
berkur
ang RR: 18x/ meni t
I
nj.Ketorolac
Nadi :80x/ meni t,
teratur ,kuat 3x1ampul (IV)
Suhu: 36, 5° C NeurobionPO2
Mat a: konj ungt iva x1t ab
ti
dakanemi kdan
sklerat idaki kt
er ik
Hidung: Naf as
cupi nghi dung( -)
Mul ut :mukosa
bibirbasah,
sianosi s( -)
Thor aks:
perger akan
simet r
is
Jant ung: BJI -I
I
regul ar, mur mur (
-),
gallop( -)
Par u: Suar anaf as
ekspi rasi
memanj ang, Ronki
(-)
,Wheezi ng( -
)
Abdomen: Datar ,
bisingusus( +)
normal , ny er i
tekan( -).Hepar
danl impat idak
teraba.
Ekst remi tas:akr al
hangat , si anosi s
ti
dak ada, edema
kaki ( +/-) , ulkus
(+)

Par
amet
er 09-
10-
2013 10-
10-
2013 11-
10-
2013 12-
10-
2013
Hemogl
obi
n - 8,
6 10,
2 9,
6
Leukosi
t - 18.
000 - -
Hemat
okr
it - 24.
8 - -
Er
it
rosi
t - 3,
19 -
Tr
ombosi
t - 265.
000 - -
Gl
ukosa Dar
ah 364 272 245 210
Sewakt
u

BABI
I
TI
NJAUANPUSTAKA
DI
ABETESMELLI
TUS
2.
1.Def
ini
si
ut Amer
Menur ican Di
abet
es Associ
ati
on (
ADA) t
ahun 2010,
Di
abet
esmel
i
tusmer
upakansuat
ukel
ompokpeny
aki
tmet
abol
i
kdengan
kar
akt
eri
sti
khi
per
gli
kemi
ayangt
erj
adikar
enakel
ainansekr
esii
nsul
i
n,
ker
jai
nsul
i
n,at
aukedua-
duany
a.DM mer
upakansesuat
uyangt
idakdapat
di
tuangkan dal
am sat
ujawaban si
ngkatt
etapisecar
a umum dapat
di
kat
akansebagaisuat
ukumpul
anpr
obl
emaanat
omi
kdanki
miawiaki
bat
sej
uml
ahf
akt
ordimanadi
dapatdef
isi
ensii
nsul
i
nabsol
utat
aur
elat
ifdan
1
gangguanf
ungsi
insul
i
n.
Peny
aki
tdi
abet
esadal
ahpeny
aki
tmenahundanpr
ogr
esi
f,di
tandai
dengankenai
kankadargul
adar
ahmenahunkar
enakekur
anganhor
mon
i
nsul
i
n,bai
ksecar
arel
ati
fmaupunabsol
utdidal
am t
ubuh.Kadari
nsul
i
n
t
ersebutmemangbenar
-benarber
kur
angat
auj
uml
ahny
acukup,t
etapi
f
ungsi
nyamenur
unkar
enaadany
azat
-zatant
ii
nsul
i
n.I
nsul
i
ndi
produksi
2
ol
ehsel
-sel
bet
apul
au- auLanger
pul hansor
ganpankr
eas.

2.
2Epi
demi
ologi

Bi
l
a ki
ta mel
i
hatangka kej
angki
tan di
abet
es saati
ni,t
erny
ata
per
adabanbar
atsangatmempengar
uhipeni
ngkat
ankej
angki
tandi
abet
es
mel
i
tussebagaidampakposi
ti
fpembangunany
angdi
l
akukanpemer
int
ah
danl
i
mapel
i
tay
angl
alupol
apeny
aki
tpeny
aki
tdiI
ndonei
samengal
ami
per
geser
an y
ang si
gni
fi
kan. Peny
aki
tinf
eksidan kekur
angan gi
zi
ber
angsurt
urunmeski
pundi
l
ainpi
hakpeny
aki
tmenahuny
angdi
sebabkan
peny
aki
tdegener
ati
f,di
ant
arany
a di
abet
es meni
ngkatdengan t
ajam.
Pembahasanpeny
aki
tinidi
dugaadahubunganny
adengancar
ahi
dup
y
angber
ubahsesuaidenganber
tambahny
akemakmur
any
angt
ercer
min
dal
am pendapat
anper
kapi
taI
ndonesi
atahun1995set
inggiUS$10.
030.
Pol
amakanber
geserkemakanany
ang t
inggil
emak,gul
a,pr
otei
ndan
gar
am ser
tar
endahser
at.Makanani
nit
erut
amabany
akdimakanansi
ap
sant
ap. Pol
ahi
dupber
isi
koseper
tii
tul
ahy
angmeny
ebabkant
inggi
nya
keker
panpeny
aki
tPJK,
hiper
tensi
,di
abet
esdanhi
per
li
pidemi
a.

Ber
dasar
kan dat
a badan pusat st
ati
sti
k I
ndonesi
a (
2003)
di
per
kir
akanpendudukI
ndonesi
ayangber
usi
adi
atas20t
ahunsebesar
133j
utaj
i
wa.Denganpr
eval
ensiDM padadaer
ahur
bansebesar14,
7%
dan daer
ah r
ural7,
2% maka di
per
kir
akan pada t
ahun 2003 t
erdapat
di
abet
isisej
uml
ah8,
2jut
adidaer
ahur
bandan5,
5jut
adidaer
ahr
ural
.
Sel
anj
utny
aber
dasar
kanpol
aper
tambahanpenduduk,di
per
kir
akanpada
t
ahun2030nant
iakanada194j
utay
angber
usi
adi
atas20t
ahundan
denganasumsipr
eval
ensiDM padaur
ban(
14,
7%)danr
ural(
7,2%)maka
di
per
kir
akan t
erdapat12 j
utadi
abet
isidi
daer
ah ur
ban dan 8,
1jut
adi
daer
ahr
ural
.Suat
ujuml
ahy
angsangatbesar
,danmer
upakanbebany
ang
sangat ber
at unt
uk dapat di
tngani sendi
ri ol
eh dokt
er
spesi
ali
s/subspesi
ali
sbahkanol
ehsemuat
enagakesehat
any
angada.
Mengi
ngatbahwa DM akan member
ikan dampak t
erhadap kual
i
tas
sumber
day
amanusi
adanpeni
ngkat
anbi
ayakesehat
any
angcukupbesar
,
semuapi
hak,bai
kmasy
arakatmaupunpemer
int
ahsebai
kny
aikutser
ta
dal
am usahapenaggul
anganDM,
khususny
adal
am upay
apencegahan.
1,
3
2.
3.Kl
asi
fi
kasi
1.TI
PE1:
Dest
ruksi
sel
bet
a,umumny
amenj
uruskedef
isi
ensi
insul
i
n
absol
ut
 Aut
oimun
 I
diopat
ik
2.TI
PE2(ber
var
iasimul
aidar
ipr
edomi
nanr
esi
stensii
nsul
i
ndengan
def
isi
ensii
nsul
i
nrel
ati
f sampaipr
edomi
nan def
ek sekr
etor
ik
denganr
esi
stensi
insul
i
n):
3.TI
PELAI
N:Def
ekgenet
ikf
ungsi
sel
bet
a,def
ekgenet
ikker
jai
nsul
i
n,
peny
aki
teksokr
inpankr
eas,endokr
inopat
i,kar
enaobatat
auzat
ki
mia,i
nfeksi
,sebabi
munol
ogiy
angj
arang,si
ndr
om genet
ikl
ain
y
angber
kai
tandenganDM.

2.
4Et
iol
ogi

DM t
ipe2at
auNonI
nsul
i
nDependentDi
abet
esMel
l
itus(
NIDDM)
di
sebabkan di
sebabkan kar
ena r
esi
stensii
nsul
i
n di
mana kemampuan
i
nsul
i
nunt
ukmer
angsangpengambi
l
angl
ukosaol
ehj
ari
nganper
if
erdan
3
unt
ukmenghambatpr
oduksi
glukosaol
ehhat
iber
kur
ang.

2.
5.Pat
ofi
siol
ogi
DM mer
upakansesuat
uyangt
idakdapatdi
tuangkandal
am sat
u
j
awaban si
ngkatt
etapisecar
a umum dapatdi
kat
akan sebagaisuat
u
kumpul
anpr
obl
emaanat
omi
kdanki
miawiaki
batsej
uml
ahf
akt
ordimana
di
dapatdef
isi
ensii
nsul
i
nabsol
utat
aur
elat
ifdangangguanf
ungsii
nsul
i
n
(
WHO 1980)
.Insul
i
n adal
ah hor
mon pengat
urgl
ukosa dar
ah,y
ang
menst
imul
asipemasukangl
ukosakedal
am selunt
ukdi
gunakansebagai
sumberener
gi,di
produksiol
eh selbet
a pul
au Langer
hans kel
enj
ar
pankr
eas.I
nsul
i
nbasaladal
ahj
uml
ahi
nsul
i
neksogenperuni
twakt
uyang
di
per
lukanunt
ukmencegahhi
per
gli
kemi
apuasaaki
batgl
ukoneogenesi
s
ser
tamencegahket
ogenesi
syangt
idakt
erdet
eksi
.Insul
i
npr
andi
aladal
ah
j
uml
ahi
nsul
i
nyangdi
but
uhkanunt
ukmengkonv
ersibahanmakananke
dal
am bent
uk ener
gicadangan sehi
ngga t
idak t
erj
adihi
per
gli
kemi
a
post
prandi
al.I
nsul
i
nkor
eksiadal
ahj
uml
ahi
nsul
i
nyangdi
per
lukanpasi
en
dir
umah saki
taki
batkenai
kan kebut
uhan i
nsul
i
nyang di
sebabkan
peny
aki
tat
aust
res.I
nsul
i
nendogenadal
ahi
nsul
i
nyangdi
hasi
l
kanol
eh
pankr
eas.I
nsul
i
neksogenadal
ahi
nsul
i
nyangdi
sunt
ikkandanmer
upakan
1,
3
suat
upr
odukf
armasi
.
Pada keadaan nor
malgl
ukosa di
atur ol
eh i
nsul
i
n,sehi
ngga
kadar
nyadidal
amdar
ahsel
aludal
am bat
asaman,bai
kpadakeadaan
puasamaupunsesudahmakan;kadargl
ukosadar
ahsel
alust
abi
lseki
tar
70-
140 mg/
dL.Pada keadaan DM t
ubuh r
elat
if kekur
angan i
nsul
i
n
sehi
nggapengat
urankadargl
ukosadar
ahmenj
adikacau;
wal
aupunkadar
gl
ukosa dar
ah sudah t
inggi
,pemecahan l
emak dan pr
otei
n menj
adi
gl
ukosa(
glukoneogenesi
s)dihat
iti
dakdi
hambat(
kar
enai
nsul
i
nkur
ang/
r
elat
ifkur
ang)sehi
nggakadargl
ukosadar
ahmaki
nmeni
ngkat
;ti
mbul
gej
alakhasDM (
pol
i
uri
,pol
i
dipsi
,pol
i
fagi
,ber
atbadant
urun)
,ji
kaber
lar
ut
menj
adikegawat
an DM (
DKA,HHS,dl
l
) dan dapatmengaki
bat
kan
3
kemat
ian.
Padai
ndi
vi
dusehat
,hor
monkunciunt
ukmengont
rolgl
ukosadar
ah
adal
ah
gl
ukagondani
nsul
i
n,set
elahmakansekr
esii
nsul
i
nakanmeni
ngkatagar
t
erj
adi
pengambi
l ukosapost
angl prandi
aldihat
idanj
ari
nganper
if
ersedangkan
sekr
esigl
ukagonber
kur
ang.Padasaatkadargl
ukosapl
asmar
endah,
sekr
esigl
ukagonakanmeni
ngkat
kankonsent
rasigl
ukosapl
asmadengan
menst
imul
asipemecahangl
i
kogeny
angt
ersi
mpandal
am hat
imenj
adi
gl
ukosadanmeni kanhepat
ngkat icgl
uconeogenesi
s.Gl
ukagonber
fungsi
sebagair
egul
ator
y count
erpar
tinsul
i
n dal
am menj
aga homeost
asi
s
3,
4
gl
ukosanor
mal
.
I
ncr
etngl
i ucagon-
li
kepept
ide-
1(GLP-
1)i
nsul
i
not
ropi
cpol
ypept
ide
(
GIP)
.Peni
ngkat
anakt
ivi
tasGLP-
1danGI
Psaati
nit
elahmenj
adit
arget
t
erapiDM t
ipe 2.Namun,kar
ena ef
ekt
ivi
tas pember
ian GI
P eksogen
t
erny
atal
ebi
hrendah di
bandi
ngkan dengan pember
ian GLP-
1 dal
am
mer
angsangsekr
esii
nsul
i
n,makapenel
i
tiant
ent
angi
ncr
eti
nlebi
hbany
ak
di
fokuskanpadaupay
apeni
ngkat
anakt
ivi
tasGLP-
1sebagaist
rat
egibar
u
4
dal
am penangananpender
it
aDM t
ipe2.
Fakt
or-
fakt
ory
angdapatdi
per
bai
kiunt
ukmencegahker
usakansel
bet
alebi
hlanj
ut,gl
ukot
oksi
sit
as(
kadargl
ukosadar
ahy
angber
langsung
l
amaakanmeny
ebabkanpeni
ngkat
anst
resoksi
dat
if
,IL-
1β danNF-
κB
y
ang mengaki
bat
kan peni
ngkat
an apopt
osi
s selbet
a),l
i
pot
oksi
sit
as
(
peni
ngkat
anasam l
emakbebasy
angber
asaldar
ijar
inganadi
posadal
am
pr
oses l
i
pol
i
sis akan mengal
amimet
abol
i
sme non oksi
dat
ifmenj
adi
cer
ami
dey
angt
oksi
ksehi
nggat
erj
adiapopt
osi
sselbet
a),penumpukan
ami
l
oid(
keadaanr
esi
stensii
nsul
i
nmembuatgl
ukosadar
ahmeni
ngkat
,
sebagaikompensasisekr
esii
nsul
i
ndi
ti
ngkat
kan,di
ser
taisekr
esiamy
li
n
dar
iselbet
a,di
tumpukmenj
adij
ari
nganami
l
oidy
angakanmendesaksel
bet
ait
usendi
rihi
nggaj
uml
ahny
aber
kur
ang)
,resi
stensii
nsul
i
nyangdi
picu
obesi
tas,di
ett
inggil
emakr
endahkar
bohi
drat
,kur
angger
akbadan,f
akt
or
3,
4
ket
urunan/
her
edi
ter
.
2.
6.Gej
alaKl
i
nis
Gej
alaawal
nyaber
hubungandenganef
ekl
angsungdar
ikadargul
a
dar
ahy
angt
inggi
.Ji
kakadargul
adar
ahsampaidi
atas160-
180mg/
dL,
makagl
ukosaakandi
kel
uar
kanmel
aluiai
rkemi
h.Ji
kakadar
nyal
ebi
h
t
inggil
agi
,gi
njalakan membuang ai
rtambahan unt
ukmengencer
kan
sej
uml
ahbesargl
ukosay
anghi
l
ang.Kar
enagi
njalmenghasi
l
kanai
rkemi
h
dal
am j
uml
ahy
angber
lebi
han,makapender
it
aser
ingber
kemi
hdal
am
j
uml
ahy
angbany pol
ak( i
uri
).Aki
bat
nya,makapender
it
amer
asakanhaus
y
angber
lebi
hansehi
nggabany
akmi pol
num ( i
dipsi
).Sej
uml
ahbesarkal
ori
hi
l
angkedal
am ai
rkemi
h,sehi
nggapender
it
amengal
amipenur
unanber
at
badan.Unt
ukmengkompensasi
kanhali
nipender
it
aser
ingkal
imer
asakan
l
apary
angl
uarbi
asasehi
nggabany pol
akmakan( i
fagi
).Gej
alal
ainny
a
adal
ahpandangankabur
,pusi
ng,
mualdanber
kur
angny
aket
ahanant
ubuh
sel
ama mel
akukan ol
ah r
aga.Pender
it
a di
abet
es y
ang gul
a dar
ahny
a
3,
4
kur
angt
erkont
rol
lebi
hpekat
erhadapi
nfeksi
.
Gej
ala-
gej
alaumum i
niser
ingt
idakl
engkapat
aut
idakbegi
tuj
elas
di
rasakan sehi
ngga t
idak begi
tu di
sadar
isebagi
an besarpender
it
a.
Pender
it
akebany
akandat
angkedokt
er,
kl
ini
kat
aur
umahsaki
tkar
ena
adany
akel
uhanat
augej
ala-
gej
alay
angdi
aki
bat
kankompl
i
kasi
-kompl
i
kasi
4
y
angt
imbul
.

2.
7.Di
agnosi
s
Di
agnosi
sDM di
tegakkanat
asdasarpemer
iksaankadargl
ukosa
dar
ah.Di
agnosi
sti
dakdapatdi
tegakkanat
asdasaradany
agl
ukosur
ia.
Guna penent
uan di
agnosi
s DM,pemer
iksaan gl
ukosa dar
ah y
ang
di
anj
urkanadal
ahpemer
iksaangl
ukosasecar
aenzi
mat
ikdenganbahan
dar
ahpl
asmav
ena.Penggunaanbahandar
ahut whol
uh( ebl
ood)
,vena,
at
aupunangkakr
it
eri
adi
agnost
iky
angber
bedasesuaipembakuanol
eh
WHO.Sedangkan unt
uk t
ujuan pemant
auan hasi
lpengobat
an dapat
di
l
akukan dengan menggunakan pemer
iksaan gl
ukosa dar
ah kapi
l
er
5
dengangl
ukomet
er.
Ber
bagaikel
uhan dapatdi
temukan pada peny
andang di
abet
es.
Kecur
igaanadany
aDM per
ludi
piki
rkanapabi
l
ater
dapatkel
uhankl
asi
kDM
4,
5
seper
tidi
bawahi
ni:
 Kel
uhan kl
asi
k DM ber
upa:pol
i
uri
a,pol
i
dipsi
a,pol
i
fagi
a,dan
penur
unanber
atbadany
angt
idakdapatdi
j
elaskansebabny
a
 Kel
uhanl
aindapatber
upa:l
emahbadan,kesemut
an,gat
al,mat
a
kabur
,dandi
sfungsier
eksipadapr
ia,ser
tapr
uri
tusv
ulv
aepada
wani
ta
1,
4
Di
agnosi
sDM dapatdi
tegakkanmel
alui
tigacar
a:
1.Ji
kakel
uhankl
asi
kdi
temukan,makapemer
iksaangl
ukosapl
asma
sewakt
u>200mg/
dLsudahcukupunt
ukmenegakkandi
agnosi
s
DM
2.Pemer
iksaangl
ukosapl
asmapuasa≥126mg/
dLdenganadany
a
kel
uhankl
asi
k
3.Test
oler
ansigl
ukosaor
al(
TTGO)
.Meski
punTTGOdenganbeban
75 g gl
ukosa l
ebi
h sensi
ti
f dan spesi
fi
k di
bandi
ng dengan
pemer
iksaan gl
ukosa pl
asma puasa,namun pemer
iksaan i
ni
memi
l
ikiket
erbat
asan t
ersendi
ri
.TTGO sul
i
t unt
uk di
l
akukan
ber
ulang-
ulangdandal
am pr
akt
eksangatj
arangdi
l
akukankar
ena
membut
uhkanper
siapankhusus.
Apabi
l
ahasi
lpemer
iksaant
idakmemenuhikr
it
eri
anor
malat
auDM,
ber
gant
ungpadahasi
lyangdi
per
oleh,makadapatdi
gol
ongkanke
dal
am kel
ompokt
oler
ansi
glukosat
erganggu(
TGT)at
augl
ukosadar
ah
4
puasat
erganggu(
GDPT)
.
1. TGT:Di
agnosi
s TGT di
tegakkan bi
l
a set
elah pemer
iksaan
TTGOdi
dapat
kangl
ukosapl
asma2j
am set
elahbebanant
ara
140–199mg/
dL(
7,8-
11,
0mmol
/L)
.
2. GDPT:
Diagnosi
sGDPT di
tegakkanbi
l
aset
elahpemer
iksaan
gl
ukosapl
asmapuasadi
dapat
kanant
ara100– 125mg/
dL
(
5,6–6,
9mmol
/L)danpemer
iksaanTTGOgul
adar
ah2j
am <
140mg/
dL.

Gambar1.LangkahDi
agnost
ikDM1
Gambar2.Kr
it
eri
aDi
agnost
ikDM

2.
8.Penat
alaksanaan
Tuj
uan penat
alaksanaan secar
a umum adal
ah meni
ngkat
kan
kual
i
tas hi
dup peny
andang di
abet
es.Tuj
uan penat
alaksanaan khusus
4
ant
aral
ain:
 Jangka pendek: menghi
l
angkan kel
uhan dan t
anda DM,
memper
tahankanr
asany
aman,danmencapait
argetpengendal
i
an
gl
ukosadar
ah.
 Jangkapanj
ang:mencegahdanmenghambatpr
ogr
esi
vi
taspeny
uli
t
mi
kroangi
opat
i,makr
oangi
opat
i,danneur
opat
i.
 Tuj
uan akhi
r pengel
olaan adal
ah t
urunny
a mor
bidi
tas dan
mor
tal
i
tasDM.
Unt
uk mencapait
ujuan t
ersebutper
lu di
l
akukan pengendal
i
an
gl
ukosa dar
ah,t
ekanan dar
ah,ber
atbadan,dan pr
ofi
lli
pid,mel
alui
pengel
olaan pasi
en secar
a hol
i
sti
k dengan mengaj
arkan per
awat
an
mandi
ridanper
ubahanper
il
aku.
aksanaanDM1,
4,
5
Pi
l
arpenat
al
1.Edukasi
2.Ter
api
gizi
medi
s
3.Lat
ihanj
asmani
4.I
nter
vensi
far
makol
ogi
s
Pengel
olaanDM di
mul
aidenganpengat
uranmakandanl
ati
han
j
asmanisel
amabeber
apawakt
u(2-
4 mi
nggu)
.Apabi
l
akadargl
ukosa
dar
ahbel
um mencapaisasar
an,
dil
akukani
nter
vensif
armakol
ogi
sdengan
obathi
pogl
i
kemi
kor
al(
OHO)danat
ausunt
ikani
nsul
i
n.Padakeadaan
t
ert
ent
u,OHO dapatseger
a di
ber
ikan secar
atunggalat
au l
angsung
kombi
nasi
,sesuai
indi
kasi
.Dal
am keadaandekompensasi
met
abol
i
kber
at,
mi
sal
nyaket
oasi
dosi
s,st
resber
at,ber
atbadany
angmenur
undengan
5
cepat
,danadany
aket
onur
ia,
insul
i
ndapatseger
adi
ber
ikan.
1.Edukasi
Di
abet
est
ipe2umumny
ater
jadipadasaatpol
agay
ahi
dup
dan per
il
aku t
elah t
erbent
uk dengan mapan. Pember
day
aan
peny
andangdi
abet
esmemer
lukanpar
ti
sipasiakt
ifpasi
en,
kel
uar
ga
dan masy
arakat
.Ti
m kesehat
an mendampi
ngipasi
en dal
am
menuj
uper
ubahanper
il
akusehat
.Unt
ukmencapaikeber
hasi
l
an
per
ubahan per
il
aku,di
but
uhkan edukasiy
ang kompr
ehensi
fdan
upay
a peni
ngkat
an mot
ivasi
.Penget
ahuan t
ent
ang pemant
auan
gl
ukosadar
ahmandi
ri
,tandadangej
alahi
pogl
i
kemi
aser
tacar
a
mengat
asi
nyahar
usdi
ber
ikankepadapasi
en.Pemant
auankadar
gl
ukosadar
ahdapatdi
l
akukansecar
amandi
ri
,set
elahmendapat
6
pel
ati
hankhusus.
2.Ter
api
Nut
ri
siMedi
s
Ter
api Nut
ri
si Medi
s (
TNM) mer
upakan bagi
an dar
i
penat
alaksanaandi
abet
essecar
atot
al.Kuncikeber
hasi
l
anTNM
adal
ahket
erl
i
bat
ansecar
ameny
elur
uhdar
ianggot
ati
m(dokt
er,
ahl
igi
zi
,pet
ugaskesehat
any
angl
ainser
tapasi
endankel
uar
gany
a).
Set
iap peny
andang di
abet
es sebai
kny
a mendapatTNM sesuai
4,
6
dengankebut
uhanny
agunamencapai
sasar
ant
erapi
.
Pr
insi
p pengat
uran makan pada peny
andang di
abet
es
hampi
rsamadengananj
uranmakanunt
ukmasy
arakatumum y
ait
u
makanany
angsei
mbangdansesuaidengankebut
uhankal
oridan
zatgi
zimasi
ng-
masi
ngi
ndi
vi
du.Padapeny
andangdi
abet
esper
lu
di
tekankanpent
ingny
aket
erat
uranmakandal
am halj
adwalmakan,
j
eni
s, dan j
uml
ah makanan, t
erut
ama pada mer
eka y
ang
6
menggunakanobatpenur
ungl
ukosadar
ahat
aui
nsul
i
n.
3.Lat
ihanj
asmani
Kegi
atan j
asmanisehar
i-
har
idan l
ati
han j
asmanisecar
a
t
erat
ur (
3-4 kal
isemi
nggu sel
ama kur
ang l
ebi
h 30 meni
t)
,
mer
upakansal
ahsat
upi
l
ardal
am pengel
olaanDM t
ipe2.Kegi
atan
sehar
i-
har
iseper
tiber
jal
ankakikepasar
,menggunakant
angga,
ber
kebun har
us t
etap di
l
akukan.Lat
ihan j
asmanisel
ain unt
uk
menj
aga kebugar
an j
uga dapatmenur
unkan ber
atbadan dan
memper
bai
kisensi
ti
vi
tas i
nsul
i
n,sehi
ngga akan memper
bai
ki
kendal
igl
ukosa dar
ah.Lat
ihan j
asmaniy
ang di
anj
urkan ber
upa
l
ati
hanj
asmaniy
angber
sif
ataer
obi
kseper
tij
alankaki
,ber
sepeda
sant
ai,j
oggi
ng, dan ber
enang. Lat
ihan j
asmani sebai
kny
a
di
sesuai
kandenganumurdanst
atuskesegar
anj
asmani
.Unt
uk
mer
eka y
ang r
elat
if sehat
,int
ensi
tas l
ati
han j
asmani bi
sa
di
ti
ngkat
kan,sement
aray
ang sudah mendapatkompl
i
kasiDM
dapatdi
kur
angi
.Hi
ndar
kankebi
asaanhi
dupy
angkur
angger
akat
au
1,
4,
6
ber
mal
as-
mal
asan.
4.Ter
api
Far
makol
ogi
s
Ter
apif
armakol
ogi
sdi
ber
ikanber
samadenganpengat
uran
makandanl
ati
hanj
asmani(
gay
ahi
dupsehat
).Ter
apif
armakol
ogi
s
1-
7
t
erdi
ridar
iobator
aldanbent
uksunt
ikan.
1.Obathi
pogl
i
kemi
kor
al
Ber
dasar
kancar
aker
jany
a,OHOdi
bagi
menj
adi
5gol
ongan:
a.Pemi
cusekr
esii
nsul
i
n(i
nsul
i
nsecr
etagogue)
:sul
foni
l
urea
dangl
i
nid
b.Peni
ngkat sensi
ti
vi
tas t
erhadap i
nsul
i
n:met
for
min dan
t
iazol
i
dindi
on
c.Penghambatgl
ukoneogenesi
s(met
for
min)
d.Penghambatabsor
psigl
ukosa:penghambatgl
ukosi
dase
al
fa.
e.DPP-
IVi
nhi
bit
or
Car
aPember
ianOHO,
ter
dir
idar
i:
OHO di
mul
aidengan dosi
skeci
ldan di
ti
ngkat
kan secar
a
ber
tahapsesuair
esponskadargl
ukosadar
ah,dapatdi
ber
ikan
sampai
dosi
sopt
imal
 Sul
foni
l
urea:
15–30meni
tsebel
um makan
 Repagl
i
nid,
Nat
egl
i
nid:
sesaatsebel
um makan
 Met
for
min:
sebel
um /
padasaat/sesudahmakan
 Penghambat gl
ukosi Acar
dase ( bose)
: ber
sama makan
suapanper
tama
 Ti
azol
i
dindi
on:
tidakber
gant
ungpadaj
adwal
makan.
 DPP-
IVi
nhi
bit
ordapatdi
ber
ikanber
samamakandanat
au
sebel
um makan.
2.Sunt
ikan
a.I
nsul
i
n
b.Agoni
sGLP-
1/i
ncr
eti
nmi
met
ic

a.I
nsul
i
n
I
nsul
i
ndi
per
lukanpadakeadaan:
 Penur
unanber
atbadany
angcepat
 Hi
per
gli
kemi
aber
aty
angdi
ser
tai
ket
osi
s
 Ket
oasi
dosi
sdi
abet
ik
 Hi
per
gli
kemi
ahi
per
osmol
arnonket
oti
k
 Hi
per
gli
kemi
adenganasi
dosi
slakt
at
 Gagal
dengankombi
nasi
OHOdosi
sopt
imal
 St
resber
at(
inf
eksi
sist
emi
k,oper
asi
besar
,IMA,
str
oke)
 Kehami
l
andenganDM/
diabet
esmel
i
tusgest
asi
onaly
ang
t
idakt
erkendal
idenganper
encanaanmakan
 Gangguanf
ungsi
ginj
alat
auhat
iyangber
at
 Kont
rai
ndi
kasi
danat
aual
ergi
ter
hadapOHO
Jeni
sdanl
amaker
jai
nsul
i
n
Ber
dasarl
ama ker
ja,i
nsul
i
nter
bagimenj
adiempatj
eni
s,
y
akni
:
I
nsul
i
nker
jacepat(
rapi
dact
ingi
nsul
i
n)
I
nsul
i
nker
j shor
apendek( tact
ingi
nsul
i
n)
I
nsul
i
nker
j i
amenengah(nt
ermedi
ateact
ingi
nsul
i
n)
I
nsul
i
nker
japanj l
ang(ongact
ingi
nsul
i
n)
I
nsul
i
n campur
an t
etap,ker
ja pendek dan menengah
pr
( emi
xedi
nsul
i
n).
Ef
eksampi
ngt
erapi
insul
i
n
 Ef
ek sampi
ng ut
ama t
erapii
nsul
i
n adal
ah t
erj
adi
nya
hi
pogl
i
kemi
 Ef
eksampi
ngy
angl
ainber
upar
eaksii
munol
ogit
erhadap
i
nsul
i
n y
ang dapat meni
mbul
kan al
ergii
nsul
i
n at
au
r
esi
stensi
insul
i
n.
2.
9Pencegahan:

Menur
utWHO t
ahun1994upay
apencegahanpadadi
abet
esada
t
igaj
eni
sat
aut
ahapy
ait
u:

1.Pencegahanpr
imer: Semuaakt
if
it
asy
angdi
tunj
ukkanunt
uk
mencegaht
imbul
nyahi
per
gli
kemi
apadai
ndi
vi
duy
angber
isi
ko
unt
ukmenj
adi
diabet
esat
aupadapopul
asi
umum.
2.Pencegahan sekunder: Kegi
atan menemukan DM sedi
ni
mungki
n,mi
sal
nya dengan t
es peny
ari
ngan t
erut
ama pada
popul
asir
isi
kot
inggi
. Dengandemi
ki
anpasi
endi
abet
esy
ang
sebel
umny
ati
dakt
erdi
agnosi
sdapatt
erj
ari
nghi
nggademi
ki
an
dapat di
l
akukan upay
a-upay
a unt
uk mencegah kompl
i
kasi
,
kal
aupunsudahadakompl
i
kasi
masi
hrev
ersi
bel
.
3.Pencegahan t
ersi
er : Semua upay
a unt
uk mencegah
kompl
i
kasiat
au kecacat
an aki
batkompl
i
kasii
tu. Usaha i
ni
mel
i
put
imencegaht
imbul
nyakompl
i
kasi
,mencegahpr
ogr
esi
dar
ipadakompl
i
kasii
tusupay
ati
dakmenj
adikegagal
anor
gan,
danmencegahkecacat
ant
ubuh

2.
10ULKUSDI
ABETI
KUM

Def
ini
si
Kel
ainant
ungkai
kaki
bawahaki
batDM y
angt
idakt
erkendal
i
.
Et
iol
ogi
 GangguanPembul
uhDar
ah
 GangguanPer
syar
afan
 I
nfeksi
Hi
per
gli
kemi
ayangt
idakt
erkont
rol
akanber
aki
bat:
- Pembul
uhdar
aht
idakber
kont
raksi
danr
elaksasi
ber
kur
ang
- Leukosi
tDM t
idaknor
mal
- Fungsi
fagosi
tosi
sdanBakt
eri
sidi
ntr
asel
menur
un
- Kekakuanar
ter
i
 Adany
apeni
ngkat
ankadarf
ibr
inogendanber
tambahny
areakt
ivi
tas
t
rombosi
tmeny
ebabkant
inggi
nyaagr
egasiseldar
ahmer
ahsehi
ngga
t
erj
adi
gangguanmi
krosi
rkul
asi
 Gangguanmi
krosi
rkul
asi
akanmeny
ebabkan:
- Ber
kur
angny
aal
i
randar
ah
- Ber
kur
angny
ahant
aranoksi
genpadaser
abutsar
af
- Degener
asi
dar
iser
abutsar
af
Keadaani
nidapatmengaki
bat
kanneur
opat
i.
 Kaki
diabet
ikdenganneur
opat
iakanmengal
ami
- Gangguansensor
ik
- Gangguanmot
ori
k
- Gangguanot
onom

Kl
asi
fi
kasi
kaki
diabet
icmenur
utEDMONDS2004-
2005
St
age1 :nor
malf
oot
St
age2 :hi
ghtr
iskf
oot
St
age3 :ul
ser
atedf
oot
St
age4 :i
nfect
edf
oot
St
age5 :necr
oti
cfoot
St
age6 :unsal
vabl
efoot
Unt
ukst
age1danst
age2per
anpencegahanpr
imersangatpent
ing.
Unt
ukst
age3danst
age4memer
lukanpel
ayananspesi
ali
sti
k
Unt
ukst
age5dan6mer
upakankasusr
awati
nap
Upay
apencegahanpr
imer
1.
peny
uluhankesehat
anDM,
kompl
i
kasi
dankesehat
ankaki
2.
stat
usgi
ziy
angbai
kdanpengendal
i
anDM
3.
pemer
iksaanber
kal
aDM dankompl
i
kasi
nya.
4.
pemer
iksaankaki
pender
it
a
5.
pencegahanper
li
ndungant
erhadapt
roumal
uar
6.
hygi
eneper
sonal
ter
masukkaki
7.
menghi
l
angkanf
act
orbi
omekani
syangmungki
nmeny
ebabkan
ul
kus

Kl
asi
fi
kasi
Kaki
Diabet
ik
Dal
am mengkl
asi
fi
kasi
kankaki
padapender
it
aDM t
ent
ukandul
u
kal
ainanapay
angl
ebi
hdomi
nan:
1.
gangguanpembul
uhdar
ah
2.
gangguanper
syar
afan
3.
inf
eksi
 gej
ala-
gej
alaaki
batgangguanpembul
uhdar
ah:
-saki
tpadat
ungkaibi
l
aber
dir
i,ber
jal
andanmel
akukankegi
atan
f
isi
k
-j
i
kadi
rabakaki
ter
asadi
ngi
n,t
idakhangat
-r
asany
eri
padakaki
padawakt
uist
ir
ahatdanmal
am har
i
 gej
ala-
gej
alaaki
batgangguanneur
opat
i:
-per
asaanbaal
-kel
emahansi
stem ot
ot
-def
ormi
taskaki
-sul
i
tmengat
urkesei
mbangant
ubuh
-ber
geser
nyasendi
padasendi
kaki
depan
 Menur
utWar
gner
,kaki
DM di
bagi
6yai
tu:
1.
Kul
i
tut
uht
api
adakel
ainanbendakaki
aki
batneur
opat
i
2.
Der
ajatI :
ter
hadapul
kussuper
fi
cal
,ter
bat
aspadakul
i
t
3.
Der
ajatI
I :
ulkusdal
am,
menembust
endon/
tul
ang
4.
Der
ajatI
II:
ulkusdenganat
aut
anpaost
eomi
eli
ti
s
5.
Der
ajatI
V :gangr
en j
ari kaki at
au bagi
an di
stal kaki
dengan/
tanpasel
uli
ti
s.
6.
Der
ajatV :gangr
ensel
uruhkaki
atausebagi
ant
ungkai
bawah

Kl
asi
fi
kasikakidi
abet
icum aki
batdar
ikel
ainanpembul
uhdar
ahper
if
er
y
ait
u:
St
age1 :
Okl
usi
pembul
uhdar
aht
anpagej
alakl
i
nis.
St
age2 :
Klaudi
kasi
oint
ermi
ten.
St
age3 :
Kaki
iskemi
kdenganny
eri
saati
sti
rahat
St
age4 :
Ulkus/gangr
en
Penat
alaksanaanul
kus/gangr
endi
abet
ic1
Met
abol
i
ccont
rol
 Memper
bai
kikeadaanumum pasi
en
 Menur
unkankadargul
adar
ahseopt
imal
mungki
n
 Memper
bai
kist
atusnut
ri
si
 Memper
bai
kif
akt
or-
fakt
ory
angmempengar
uhi
kesembuhanl
uka;
kadaral
bumi
n,Hbser
tader
ajatoksi
geni
sasi
jar
ingan

Vaskul
arcont
rol
Modi
fi
kasi
fakt
orr
esi
ko
Hent
ikanmer
okok
Memper
bai
kibebagai
fakt
orr
esi
kot
erkai
tar
ter
ioskel
ori
s:
 Hi
per
gli
kemi
 Hi
per
tensi
 Di
sli
pidemi
a
 Ter
api
far
makol
ogi
s(aspi
ri
n)
 Rev
askul
ari
sasi
(tehni
kbedahv
ascul
ar)
Woundcont
rol
Per
awat
anl
uka,
eval
uasi
luka,
klasi
fi
kasi
ulkuspedi
aset
elah
debr
idemanty
angadekuat
Mi
crobi
ologi
cal
cont
rol
Di
l
akukant
estkul
turpusdandi
l
ihatkumanj
eni
sapal
akukant
est
sensi
vi
tasunt
ukmendapat
kansensi
vi
tast
erhadapant
ibi
oti
kapa.
Pr
essur
econt
rol
- Pencegahan/
per
li
ndungant
erhadapsepat
ukhusus
- Hi
gieneper
sonal
ter
masukkaki
- Menghi
l
angkanf
akt
orbi
omekani
syangmungki
nmeny
ebabkan
ul
kus.
Educat
ioncont
rol
- Pent
ing kar
ena per
jal
anan peny
aki
tDM l
ama dan di
but
uhkan
penget
ahuancukupgunamengi
ndar
iter
jadi
nyakompl
i
kasiy
ang
mer
ugi
kanpasi
en.

BABI
II

PEMBAHASAN

Pasi
endat
angker
umahsaki
tdengankel
uhanl
ukapadakaki
ki
risej
ak2mi
nggusebel
um masukr
umahsaki
t.Lukaawal
nya
t
imbulkar
enapasi
ent
erkenapecahanpi
ri
ng,l
amakel
amaanl
uka
t
ersebut semaki
n l
uas,bengkak,dan kel
uar nanah. Pasi
en
mer
asakanny
eriy
angt
erus-
mener
uspadadaer
ahl
uka.Lukapada
kakiki
ripasi
eni
nimember
ikangambar
anseper
tiul
kusdi
abet
ikum.
Ul
kusdi
abet
ikum adal
ahsal
ahsat
ubent
ukkompl
i
kasikr
oni
kdar
i
di
abet
esmel
l
itusber
upal
ukat
erbukapadaper
mukaankul
i
tyang
dapatdi
ser
taidengankemat
ianj
ari
nganset
empat
.Ter
jadiaki
bat
kompl
i
kasimi
kroangi
opat
isehi
ngga t
erj
adiv
askul
eri
nsuf
isi
ensi
dan neur
opat
i,dan dapat ber
kembang menj
adii
nfeksiy
ang
di
sebabkanbakt
eri
aer
obdananaer
ob.

Kar
enahalt
ersebut
,makaper
ludi
cur
igaiadany
ari
way
at
di
abet
esmel
l
ituspadapasi
en.Di
abet
esmel
l
itusmer
upakansuat
u
kel
ompokpeny
aki
tmet
abol
i
kdengan kar
akt
eri
sti
khi
per
gli
kemi
a
y
angt
erj
adi
kar
enakel
ainansekr
esi
insul
i
n,ker
jai
nsul
i
n,at
aukedua
-
duany
a.Peny
aki
tdi
abet
esadal
ahpeny
aki
tmenahundanpr
ogr
esi
f,
di
tandaidengan kenai
kan kadargul
a dar
ah menahun kar
ena
kekur
anganhor
moni
nsul
i
n,bai
ksecar
arel
ati
fmaupunabsol
utdi
dal
am t
ubuh.Padapasi
eni
nit
erdapatgej
alakl
asi
kDM ber
upa
pol
i
dipsi
,pol
i
uri
,dan pol
i
fagi
.Sel
aini
tuj
ugat
erdapatbeber
apa
f
akt
or r
isi
ko t
erj
adi
nya DM pada pasi
en i
ni y
ait
u ser
ing
mengkonsumsimakanandanmi
numany
angmani
sser
taj
arang
ber
olahr
aga.Namundi
per
lukanpemer
iksaanpenunj
angl
ainy
ait
u
pemer
iksaan gul
a dar
ah unt
uk mendi
agnosi
s past
i di
abet
es
mel
l
ituspadapasi
eni
ni.

Sel
aingej
aladanf
akt
orr
isi
kot
erj
adi
nyaDM,
per
ludi
car
itahu
j
ugaapakaht
elaht
erj
adikompl
i
kasi
,bai
kkompl
i
kasiakutmaupun
kr
oni
s.Pasi
enmengakut
idakadademam,t
idakadagangguan
pengl
i
hat
an,t
idakadagangguanber
kemi
h.Kemungki
nanbel
um
t
erj
adikompl
i
kasiber
upai
nfeksi
,ret
inopat
i,nef
ropat
i,at
aukel
ainan
j
ant
ung.

Pada pemer
iksaan f
isi
k, t
anda-
tanda v
ital dan st
atus
gener
ali
sdal
am bat
asnor
mal
.Padast
atusl
okal
i
syai
tut
ungkai
bawahkakiki
rit
erdapatul
kus,edema,t
apicapi
l
aryr
efi
l
lti
mey
ang
masi
hbai
k,y
ait
u<2det
ik.

Dar
ipemer
iksaanl
abor
ator
ium di
dapat
kananemi
asedang,
l
eukosi
tosi
sdenganpeni
ngkat
ansegmen,danhi
per
gli
kemi
apada
pemer
iksaangul
adar
hsewakt
u.Leukosi
tosi
sdenganpeni
ngkat
an
segmen menunj
ukan t
elah t
erj
adi pr
oses i
nfeksi kr
oni
s,
kemungki
nanbesarber
awaldar
iul
kusdi
abet
ikum y
angdi
der
it
a
pasi
en.Padapasi
enj
ugadi
dapat
kanhi
per
gli
kemi
adenganGDS463
mg/
dl.Dar
ihasi
lpemer
ikaan t
ersebutmaka pada pasi
en i
ni
memenuhikr
it
eri
adi
agnosi
sDM,
yai
tuadany
agej
alakl
asi
kDM dan
gul
adar
ahsewakt
ulebi
hdar
i200mg/
dl,
dengankompl
i
kasiber
upa
ul
kusdi
abet
ikum.

Penat
alaksanaanpasi
enDM di
dasar
kanpada4pi
l
art
erapi
,
y
ait
uedukasi
,di
et,ol
ahr
agaat
auakt
ivi
tasf
isi
k,danobat
-obat
an.
Edukasiber
upaPember
iani
nfor
masimengenaipenger
ti
anpeny
aki
t
DM, Pember
ian i
nfor
masi mengenai gej
ala-
gej
ala awal
hi
per
gli
kemi
a dan car
a at
au per
tol
ongan per
tama y
ang per
lu
di
ber
ikan,Member
ikan i
nfor
masimengenaigay
a hi
dup sehat
dengandi
ety
angt
epatbagipender
it
aDM,Member
ikanpenger
ti
an
t
erhadappasi
enmengenaipenobat
any
angr
uti
nser
taol
ahr
aga.
Di
etunt
ukpasi
eni
niy
angber
tubuhsedangdanhany
aber
akt
ivi
tas
sedang,makakebut
uhankal
oripasi
enadal
ah30kkal
/Kgbb,ber
at
bdanpasi
enkur
angl
ebi
h50Kg,makakebut
uhankal
ori
nyaseki
tar
1500kkal
dengankomposi
si45-
65%kar
bohi
drat
,20-
25%l
emak,
dan
10-
20% pr
otei
n.Pasi
enj
ugadi
sar
ankanunt
ukmel
akukanl
ati
han
j
asmani3-
4kal
isemi
nggusel
amakur
angl
ebi
h30meni
t.Unt
uk
pengendal
i
angul
adar
ahpadapasi
eni
nidi
pil
i
hter
apisl
i
dingscal
e
i
nsul
i
nset
iap8j
am denganRI20UIker
nagul
adar
ahsewakt
u
di
atas400mg/
dl.Penggunaani
nsul
i
ndi
pil
i
hkar
enat
erdapti
ndi
kasi
y
ait
uDM denganhi
per
gli
kemi
aber
at.
Sel
aint
erapiunt
uk mengat
asiDM,di
l
akukan j
uga t
erapi
unt
ukmengat
asiul
kusdi
abet
ikum padapasi
en.Di
ber
ikani
njeksi
cef
tri
axone2x1gr
am unt
ukmengat
asii
nfeksidandi
tandaidengan
peni
ngkat
an l
eukosi
t.Kar
ena pasi
en mer
asa kesakt
an,maka
di
ber
ikant
erapiket
orol
acsebagipenghi
l
angny
eri
.Dant
idakkal
ah
pent
ingny
amel
akukanper
awat
anl
ukaset
iaphar
i.

DAFTARPUTAKA

1. Amer
ican Di
abet
es Associ
ati
on.Amer
ican Di
abet
es Associ
ati
on:
Cl
i
nical
Pract
iceRecommendat
ion2010.Di
abCar
e.2010.
2. Sur
yono,Sl
amet
.Di
abet
esMel
l
itusdiI
ndonesi
adal
am BukuAj
arI
lmu
Peny
aki
tDal
am Ji
l
idI
IIed.I
V.Jakar
ta.PusatPener
bit
anI
lmuPeny
aki
t
Dal
am FKUI
.2007.Hal
1852-
56.
3. Gust
avi
ani
,Reno.Di
agnosi
sdanKl
asi
fi
kasiDi
abet
esMel
l
itusdal
am
Buku Aj
arI
lmu Peny
aki
tDal
am Ji
l
idI
IIed.I
V.Jakar
ta.Pusat
Pener
bit
anI
lmuPeny
aki
tDal
am FKUI
.2007.Hal
1857-
59.
4. KonsensusPengendal
i
andanPencegahanDi
abet
esMel
l
itusTi
pe2di
I
ndonesi
a.Per
sat
uanEndokr
inol
ogi
Indonesi
a.2011.
5. Sugondo S,Soewondo P,Subekt
iI.Penat
alaksanaan Di
abet
es
Ter
padu.Jakar
ta.Bal
aiPener
bitFKUI
.2005.
6. Soebar
di,Suhar
ko,Yuni
rM.Ter
apiNonFar
makol
ogipadaDi
abat
es
Mel
l
itusdal
am BukuAj
arI
lmuPeny
aki
tDal
am Ji
l
idI
IIed.I
V.Jakar
ta.
PusatPener
bit
anI
lmuPeny
aki
tDal
am FKUI
.2007.Hal
1864-
67.
7. Soegondo,Si
dar
tawan.Far
makot
erapipada Pengendal
i
an Gl
i
kemi
a
Di
abet
esMel
l
itusTi
pe2dal
am BukuAj
arI
lmuPeny
aki
tDal
am Ji
l
idI
II
ed.I
V.Jakar
ta.PusatPener
bit
anI
lmuPeny
aki
tDal
am FKUI
.2007.Hal
1860-
63.