Anda di halaman 1dari 5

UJIAN PASCA

BAHAN SUMBER PdP MATEMATIK

GRAF FUNGSI
Masa: 20 minit

Nama Murid:

Tingkatan:

Nama & Alamat Sekolah:

Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.


Jawab semua soalan berikut.

1 Antara titik-titik berikut, yang manakah tidak berada pada graf fungsi y = 7x – 5?
A (2, 9) B (4, 23)
C (5, 30) D (6, 36)

2 Suatu fungsi dinyatakan sebagai “Darab nombor pertama dengan 4 dan kemudian tambah 5”. Antara
titik-titik berikut, yang manakah tidak berada pada graf fungsi tersebut?
A (3, 17) B (4, 21)
C (5, 24) D (6, 29)

3 Cukai perkhidmatan yang dikenakan oleh Restoran Manisa ialah 5% daripada harga makanan yang
terdapat di restoran tersebut. Nyatakan hubungan bagi fungsi diskaun, d terhadap harga makanan, h.

4 Jadual di bawah mewakili hubungan bagi fungsi y terhadap x. Tentukan sama ada fungsi tersebut adalah
fungsi linear atau fungsi tak linear. Berikan justifikasi anda.

x y
1 –2
2 1
3 4
4 7
5 10
6 13
5 Seorang pembaca berita dapat membaca 15 baris ayat dalam masa seminit semasa menyampaikan berita
secara langsung.

(a) Lengkapkan jadual berikut dengan menunjukkan fungsi baris ayat yang dibaca, A, terhadap masa,
dalam minit, m. Adakah fungsi tersebut suatu fungsi linear atau fungsi tak linear? Berikan justifikasi
anda.

m A

(b) Berapakah anggaran masa yang diperlukan untuk membaca 9 baris ayat? Beri jawapan, dalam saat.

(c) Berapakah anggaran baris ayat yang dapat dibaca dalam masa 45 saat?

6 Kedudukan seekor serangga dari sebatang tiang A ialah 2 meter. Kemudian, serangga tersebut bergerak
menghampiri tiang A dan seterusnya bergerak pula menjauhi tiang A dengan jarak lebih jauh daripada
jarak permulaan. Setelah itu, serangga tersebut menghampiri tiang A semula sehingga melanggar tiang
tersebut. Lakarkan graf fungsi jarak serangga dari tiang A terhadap masa.
JAWAPAN
1 D

2 C

3 d = 0.05h

4 Fungsi linear kerana kadar perubahan y adalah tetap atau semua titik berada pada satu garis lurus atau
jawapan yang munasabah.

5 (a)
m A
1 15
2 30
3 45
4 60
5 75

Fungsi linear kerana kadar perubahan A adalah tetap atau semua titik berada pada satu garis lurus
atau jawapan yang munasabah.

(b) Fungsi, A = 15m

Apabila A = 9,
9  15m
9 15m

15 15
3
m
5
Dalam unit saat,
3
m   60
5
 36
(c) m = 40 saat
40

60
2
 minit
3

A = 15m
2
= 15  
3
= 10 baris ayat

6
y