Anda di halaman 1dari 9

Nama :_________________

BahagianA :Bulatkanjawapan yang betul. Jawabsemuasoalan

1. Daripadagambarhaiwandiatas, apakahciriyang TIDAK terdapatpadahaiwanini?

A. Berekor

B. bertanduk

C. berbulu

2. Antarahaiwanberikut yang manakahbertanduk?

A. Kerbau

B. Ikanjerung

C. Buaya

3. Antaraberikut, manakah yang menggunakanhidungsebagaideria?

A. memerhati

B. meramal

C. mengukurdanmeggunakannombor

4. Ahmad membelaseekor hamster Semasadiapulangkekampungselama 2 hari,


diaterlupahendakmeletakkanminumandanmakanankepada hamster itu.
Ramalkanapakah yang akanberlakukepada hamster itu?
A. hidupdenganlebihsihat

B. mati

C. tiadaperubahan

5. Berapakahtinggitumbuhanini?

4
6. Manakahpengelasan yang betul?

A. Bertanduk- kucingdankerbau

B. Bersisik- ikandanular

C. Beracun- itikdanayam

7. Chong Mei balikkerumahdalamkeadaanbasah. Manakahantaraberikutadalahinferens

yang MUNGKIN bagimenggambarkankeadaannya?

A. jatuhsemasabermain bola

B. hujan

C. sengajamembasahkanbajunya

8. ManakahantaraberikutBUKANkemahiransaintifik?

A. berkomunikasi B. membuatinferens

C. menggunakandanmengendalikanperalatandanbahansainsdenganbetul

9. Apakahkemahiranmanipulatifsemasamengendalikanspesimen?

4
A. Melakarspesimen, peralatandanbahansainsdengantepat

B. Mengendalikanspesimendenganbetuldanselamat

C. Menyimpanperalatandanbahansainsdenganbetuldanselamat.

10. Manakahantaraberikut BUKAN kemahiranmanipulatif

A. membuatinferens

B. Mengendalikanspesimendenganbetuldanselamat

C. Menyimpanperalatandanbahansainsdenganbetuldanselamat

11. Manusiamempunyai ________ jenisgigi

A. 1 B. 2 C. 3

12. Manusiamempunyai ____ set kegigian

A. 1 B. 2 C. 3

13. Set gigisusumempunyai _____ batanggigi

A. 10 B. 20 C. 30

14. Orang dewasamempunyai ________ batanggigi

A. 12 B. 22 C. 32

15.

4
16.

17. Apakahfungsigigi di bawah?

A. melumatkanmakanan
B. memotongmakanan
C. menyiatmakanan

18. Apakahfungsigigi di bawah?

4
A. melumatkanmakanan
B. memotongmakanan
C. menyiatmakanan

19. Apakahfungsigigi di bawah?

A. melumatkanmakanan
B. memotongmakanan
C. menyiatmakanan

20. Yang manakahadalahamalankesihatangigi yang baik?


I flosgigi
II memberusgigisekurangnyadua kali sehari
III berjumpadoktorgigijikasakitgigi

A. I dan II
B. I dan II
C. II dan III

Bahagian B:

4
Jawabsemuasoalan

1. Tuliskan( BETUL)padapernyataan yang benardan ( SALAH)bagipernyataan yang salah.


(10 markah)

a. Gigikacipdigunakanuntukmenyiatmakanan ( )

b. Gigi gerahamdigunakanuntukmelumatkanmakanan ( )

c. Kita menggunakangigikacipuntukmemotongmakanan ( )

d. Kita menggunakangigitaringuntukmenyiatmakanan ( )

e. Manusiamempunyai 2 set kegigian ( )

f. Kanak-kanakmempunyai 30 batanggigi ( )

g. Orang dewasamempunyai 32 batanggigi ( )

h. Gigi mulatumbuhapabilamanusiaberumur 7 bulan ( )

i. Setgigisusumempunyaitempohhayat yang lebih lama dari set gigikekal( )

j. Saizgigisusulebihbesardarigigikekal ( )

4
4. Isikantempatkosongdenganjawapan yang disediakan.

susu

5
4
3. Tuliskanamalanpenjagaangigi yang betulberdasarkangambar yang di beri. ( 4markah)

4
C. . Isikantempatkosongdenganjawapan yang betul. ( 9markah)

Besar Gigi kacip, geraham


Lemah Pendek 20
dan taring
Panjang Gigi kacip, geraham dan
Kecil 32 Kuat
taring

Perkara Set gigi susu Set gigi kekal


Bilangan

Jenis gigi

Kekuatan

Tempohhayat

Saiz